கணினி களஞ்சிய அகராதி இரண்டாம் தொகுதி/Y

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
Y

Y2K-Compliant:ஒய்2கே-தகவு

yahoo:யாகூ :இணையத்தில் புகழ்வாய்ந்த தேடுபொறி. உலகின் முதல், வலைப்பக்க அடிப்படை யிலான இணையத் தகவல்களின் திரட்டு. http://www.yahoo.com என்ற முகவரியில் காண்க.யாகூ இந்தியாவுக்கென கிளை நிறுவனத் தையும் தொடங்கியுள்ளது. இந்தியா தொடர்பான பல்வேறு இணையச் சேவைகள் இதன்மூலம் வழங்கப்படுகின்றன.முகவரி www.yahoo.co.in

yanoff list: யானோஃப் பட்டியல் : ஸ்காட் யானோஃப் உருவாக்கிப் பராமரித்து வரும் இணையச் சேவைகளின் பட்டியல் பேச்சுவழக்கில் இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது. இணையச் சேவைகள், வளங்களின் மிகத் தொடக்ககாலத் திரட்டுகளில் யானோஃப் பட்டியலும் ஒன்று. முகவரி: www.spectracom.com/islist/

.ye:.ஒய்இ: ஓர் இணையத்தள முகவரி யேமான் நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப்பிரிவுக் களப்பெயர்.

yellow pages :மஞ்சள் பக்கங்கள் 1.சன்சாஃப்ட் (சன் மைக்ரோ சிஸ்டம்ஸ் நிறுவனத்தின் மென் பொருள் பிரிவு) வழங்கிய யூனிக்ஸ் பயன்கூறின் பழைய பெயர். ஒரு பிணையத்திலுள்ள வளங்களின் பெயர்களையும் இருப்பிடங்களை யும் கொண்ட ஒரு மையத் தகவல் தளத்தைப் பராமரிக்கும் மென் பொருள். எந்தக் கணுக் கணினியில் இருப்பினும், பெயரைக்கொண்டு வளத்தைக் கண்டறிந்து இயக்கும் ஆற்றல் பெற்றது. இப்போது இப்பயன்கூறு, நிஸ் (NIS-Network Information Service-பிணையத் தகவல் சேவை) என்று அழைக்கப்படுகிறது. 2. அனைத்து களப்பெயர்கள் அவற்றின் ஐ.பீ முகவரிகளையும் கொண்ட இன்டர்நிக் பதிவுச் சேவையின் தகவல் தளம். காண்க: IP Address, Domain Names 3.இணைய வணிகமுறை அடைவுச் சேவைகளையும் இது குறிக்கும். சில அச்சிலும், சில மின்னணு வடிவிலும் உள்ளன. சில இருவடிவங்களிலும் நிலவுகின்றன.

Yes/No/Cancel : ஆம்/இல்லை/விடு.

YHBT. ஒய்ஹெச்பிடி: நீங்கள் தூண்டிலில் மாட்டிக் கொண்டீர்கள் என்று பொருள்படும் (You Have Been Trolled) என்ற தொடரின் தலைப் பெழுத்துக் குறும்பெயர். இணையத்தில் மின்னஞ்சல் மற்றும் செய்திக் குழுக்களில், செய்தியைப் பெற்றவர் அறிந்தே விரிக்கப்பட்ட வலையில் அறியாமல் மாட்டிக் கொண்டார் என்பதைக் குறிக்கப் பயன்படுத்தப் படுகிறது.

YHL ஒய்ஹெச்எல்: நீங்கள் தோற்று விட்டீர்கள் என்று பொருள்படும் (You Have Lost) என்ற தொடரின் தலைப் பெழுத்துக் குறும்பெயர். இணையத்தில் மின்அஞ்சலில், செய்திக் குழுக் களில் ஒய்ஹெச்பிடீ-க்கு அடுத்து வழங்கப்படும் சொல்.

.yk.ca: ஒய்கே.சிஏ: ஓர் இணையதள முகவரி கனடாவிலுள்ள யூக்கான் மாநிலத்தைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப்பிரிவுக் களப்பெயர். ymodem :ஒய்மோடம்: எக்ஸ் மோடம் கோப்புப் பரிமாற்ற நெறி முறையிலிருந்து சற்றே மாறுபட்டது. கீழ்க்காணும் மேம்பாடுகளைக் கொண்டது. 1 கிலோபைட் (1024பைட்) தகவல் தொகுதிகளைப் பரிமாறிக்கொள்ளும் திறன் பெற்றது. ஒரே நேரத்தில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கோப்புகளை அனுப்பும் திறன் பெற்றது. சுழற்சி மிகைச்சரிபார்ப்பு (CRC) கொண்டது. கேன் (CAN) என்னும் குறியீட்டை இரு முறை தொடர்ச்சியாய் அனுப்பிய பின் கோப்புப் பரிமாற்றத்தை நிறுத்திவைக்கும்.

yocto: யாக்டோ: அமெரிக்க அள வீட்டு முறையில் ஒரு செப்டில்லியனில் ஒரு பகுதியைக் குறிக்கும் முன்னொட்டுச் சொல்.இது 10-24அளவுடையதாகும்.

Y/orientation:திசை முக்கோடு

Y position :ஒய் நிலை

yotta :யோட்டா :அமெரிக்க அளவீட்டு முறையில் ஒரு செப்டில்லியினைக் குறிக்கும் மெட்ரிக் முன்னொட்டுச் சொல். இதன் அளவு 1034 ஆகும்.

yt; ஒய்டீ: ஓர் இணையதள முகவரி மயோட்டி நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப்பிரிவுக் களப்பெயர்.

.yu: ஒய்யு: ஓர் இணையதள முகவரி முன்னாள் யூகோஸ்லோவிய நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப்பிரிவுக் களப்பெயர்.