உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

சிறப்புச் சொல் துணையகராதி சின்கோனாத்துறை

விக்கிமூலம் இலிருந்து
SUPPLEMENTARY GLOSSARY

OF SPECIAL TERMS

CINCHONA DEPARTMENT

சிறப்புச் சொற்கள் - துணை அகராதி

சின்கோனாத் துறை

©

தமிழ்நாடு அரசாங்கம்

1964

தமிழ்நாடு அரசாங்க அச்சுக்கூடத்தில் அச்சிடப்பெற்றது.
விலை: 15 பை.

SUPPLEMENTARY GLOSSARY OF SPECIAL TERMS CINCHONA DEPARTMENT

சிறப்புச் சொற்கள் துணை அகராதி-சின்கோனாத் துறை.


Acid: அமிலம்.

Acid Liquor:அமிலத் திரவம்.

Acidity:அமிலத் தன்மை .

Alkali:காரம்.

Alkalinity:காரத் தன்மை .

Alkaloids:காரப் பொருள்கள்.

Activated carbon: திறன்சேர் கரி.

Analysis:பகுப்பு, பகுத்தல்,

Analyse:பகுப்பு செய், பகு.

Analysis Report:பகுப்பு அறிக்கை,

Anhydrous: நீரில்லாத, நீர் அற்ற.

Ash: சாம்பல்.

Aerate:காற்றுபுக விடு.

Air-agitation:காற்று மூலம் கலத்தல்,

Accumulation: குவியல், குவித்தல், சேகரித்தல்,சேர்த்தல்.

Approximate:கிட்டத்தட்ட, ஏறக்குறைய.

Accuracy : நுணுக்கம், பிழையின்மை , சரிநிலை.

Bark: பட்டை .

Bark godown:பட்டைக் கிடங்கு.

Bark samples:பட்டை மாதிரிகள்.

Bark powder:பட்டைத் தூள்,

Boiler:கொதிகலன்.

Boilerman: கொதிகலன் பணியாளர்.

Boiling:கொதித்தல், கொதி,

Boilings:கொதிகள்,

Batch number: தொகுதி எண்.

Blow :ஊது உலை.

Caustic soda:சோடாகாரம், எரிகாரம்,

Charging: நிரப்புதல்,

Clarify: அசுத்தங்களை நீக்குதல், தெளிவாக்குதல்.

Clarifier: அசுத்தங்களை நீக்கும் யந்திரம், அசுத்த நீக்கி,

Centrifuge: நீர் பிரிக்கும் யந்திரம்.

Centrifuging: நீர் பிரித்தல்,

Cinchonidine: சின்கோனிடின்.

Cinchonine: சின்கோனின்.

Cast iron: வார்ப்பு இரும்பு,

Central:நடு.

Circulation:சுழற்சி .

Circular saw:சக்கர வாள், வட்ட வாள், வட்ட ரம்பம்

Consumption of Chemicals: ரசாயனப் பொருள்கள் செலவு.

Copper pan: செம்புக் கலன்.

Cinchona Febrifuge: சின்கோனா பெப்ரிபியூஜ்,

Crude Unit:பண்படாத பொருள்கள் பகுதி.

Closet : கழிப்பிடம்.

Disintegrator:சிதைக்கும் யந்திரம், தூளாக்கும்யந்திரம்,

Digestor: கிரகிக்கும் யந்திரம்.

Digest:கிரகித்தல்,

Drying: உலர்த்தல்.

Drying rooms:உலர்த்தும் அறைகள்.

Desiceator: உலர்த்து கருவி.

Dry bulbs thermometer: உலர் குமிழ் வெப்பமானி.

Extraction: சாரம் எடுத்தல், சத்து எடுத்தல்,

Emulsion: அமிலத் திரவ எண்ணெய்க் கலப்பு.

Eficiency Figure: திறமை எண்.

Finished:பூர்த்தி செய்த, பூர்த்தியான.

Finished products:பூர்த்தியான பொருள்கள், நிறைவு செய்யப்பட்ட பொருள்கள்,

Filter bags:வடிக்கும் பைகள்.

Filteration:வடித்தல்,

Filter paper: வடிகட்டும் காகிதம்.

Fire clay:தீ தாங்கும் களிமண்.

Fire grate: இரும்பு அடுப்புத் தட்டம்.

Government Quinine Factory: அரசினர் கொய்னா தொழிற்சாலை.

Grinding: அரைத்தல்.

Grinding machine:அரைக்கும் யந்திரம்.

Grinder:சாணை யந்திரம்.

Granular:தானிய வடிவ நுண் பொடி, மணித்திரளான.

Granulation:தானிய வடிவ நுண் பொடி செய்தல், மணல் வடிவமாக்கல்.

Gallons:காலன்கள்.

General Stores: பொதுப் பண்டகசாலை. Humidity: ஈரப்பதம்

Handling:கையாளுதல்.

Hydrometer:நீர்மானி.

Hydrated :நீருடன் கூடிய, நீர் கலந்த.

Isolation:தனிப்படுத்தல்,

Inorganic matter:கனிப் பொருள், கரிமம் அல்லாத பொருள்.

Insulator:(மின்) கடத்தாப் பொருள்.

Insolubles :கரையாத.

Jacketted steam:அடைப்பட்ட நீராவி.

Job card:வேலை நிர்ண அட்டை, வேலைத் திட்ட அட்டை

Lime :சுண்ணாம்பு.

Labour line : தொழிலாளர் குடியிருப்பு.

Liquid paraffin :திரவ வெண் மெழுகு.

Mazdoor:தொழிலாளி.

Mixture: கலவை.

Mixing: கலத்தல்.

Mother Liquer: ஆதார திரவம்.

Measuring tape:அளவு நாடா.

Montigeus:மான்ட்டிஜியஸ் கலன்.

Machinery:யந்திரங்கள்.

Mechanical Mixer: கலவை யந்திரம்.

Mild steel: மிருது எஃகு.

Mineral oil:கனிப்பொருள் எண்ணெய்.

Mineral solvent : கனிப்பொருள் கரைப்பான்.

Non-technical:தொழில் நுட்பமற்ற, தொழில் நுட்ப சாராத.

Neutralise : நடுநிலையாக்கு.

Neutralisation: நடுநிலையாக்குதல், சமநிலையாக்குதல்.

Observation:கவனிப்பு.

Obtain:பெறுதல்.

Obtainable: பெறக்கூடிய, கிடைக்கக்கூடிய.

Odour:மணம்.

Odourless:மணமற்ற.

Organic matter :கரிமப் பொருள்.

Pharmacopia:மருந்து விவர நூல்,

Pharmacopial standards:மருந்து விவரத் தர விதிகள்,

Production account: உற்பத்திக் கணக்கு.

Production capacity: உற்பத்தித் திறன்.

Precipitation: படியச் செய்தல். Precipitate: படிவு.

Precipitated Liquors:படிவுத் திரவங்கள்.

Planing machine:இமைப்பு யந்திரம்.

Pipe wrench: குழாய்த் திருகு, குறடு.

Pan:வாயகன்ற கலன்.

Quinidine:க்யூனிடின்.

Quinine Sulphate powder:கொய்னா ஸல்பேட் தூள்/பொடி.

Quantity:எடை, அளவு.

Ratio:விகிதம்.

Refining:சுத்திகரித்தல்,

Refining unit:சுத்திகரிப்புப் பகுதி.

Refined:சுத்தகரிக்கப்பட்ட, சுத்தகரித்த.

Reagent:வினைப்படுத்து பொருள், கரணி.

Reboiling :மறுபடியும் கொதித்தல்.

Sampling:மாதிரி எடுத்தல்.

Spent bark:கழிவுப் பட்டை .

Separator:பிரிக்கும் கலன், பிரித்தி.

Sulphuric acid:கந்தகாமிலம்.

Solvent oil:கரைப்பான் எண்ணெய்,

Soda ash:சலவைச் சோடா, சலவை உப்பு, உவர்க்காரம்.

Stainlees Steel: கரைபடியாத எஃகு, துரு ஏறாத உருக்கு

Steam:நீராவி.

Steam boiling:நீராவியில் கொதித்தல்,

Stareh: மாவுப் பண்டம், கஞ்சிப் பசை,

Sink:கழிவு நீர்க் குழி,

Soldering: பற்றவைப்பு.

Skilled:பயிற்சி பெற்ற.

Semi-refined:ஓரளவு சுத்தகரித்த.

Shaping machine: உருவாக்கும் யந்திரம்.

Steel tank:எஃகுத் தொட்டிகள்.

Temperature:தட்ப வெட்ப நிலை.

Test Tube:சோதனைக் குழாய்.

Tablet: வில்லை மாத்திரை, மாத்திரை வில்லை.

Tabletting machine :வில்லை மாத்திரை செய்யும் யந்திரம்.

Unskilled :பயிற்சி பெறாத.

Weighing:எடை போடும், நிறையிடும்.

Wet bulb thermometer:ஈரக் குமிழ் வெப்பமானி.

Wet: ஈரம்.

Work order:வேலை ஆணைச் சீட்டு.

Workers: தொழிலாளர்.

QUININE PRODUCTS
கொய்னாப் பொருள்கள்

Quinine Sulphate Powder: கொய்னா (ஸலபேட்) பொடி.

Quinine Sulphate Tablet: கொய்னா (ஸல்பேட்) மாத்திரை வில்லை ,

Quinine Hydrochloride Powder: கொய்னா ஹைட்ரோகுளோரைட் பொடி.

Quinine Hydrochloride tablet: கொய்னா ஹைட்ரோகுளோரைட் மாத்திரை வில்லை.

Quinine Bi-sulphate powder:கொய்னா . பை ஸல்பேட் பொடி.

Quinine Bi-hydrochloride powder: கொய்னா பை ஹைட்ரோகுளோரைட் பொடி.

Cinchona Febrifuge Powder: சின்கோனா பெப்ரிப்யூஜ் பொடி.

Totaquina: டோடா கொய்னா.

Totaquina tablet: டோடா கொய்னா மாத்திரை வில்லை.

Quinine By-hydrochloride ampoules: கொய்னா பை ஹைட்ரோகுளோரைட் சிறு குழல்கள்.

Quinine Hydrobromide Powder: கொய்னா ஹைட்ரோப்ரோமைட் பொடி,

Quinine Salieylate Powder: கொய்னா ஸாலிஸிலேட் பொடி.

GENERAL TERMS

Cinchona :கொய்னாச் செடி.

Medicinal Plants :மருந்துச் செடிகள்.

Essential oil yielding plants :வாசனைத் திரவியச் செடிகள்.

Cinchona bark :கொய்னாப்பட்டை.

Stem bark :மரப்பட்டை

Branch or Twig bark :சினைப்பட்டை,

Root bark :வேர்ப்பட்டை.

Transplanting :நாற்று நடுகை.

Weeding :களையெடுத்தல்,

Paths and drains :வழிகளும் வடிகால்களும்.

Fire lines : தீத்தடுப்புப் பாதைகள்.

Fencing : வேலி கட்டுதல்.

Fotking :முள்ளிடுதல்.

Terracing :சமப்படுத்துதல்.

Budding : ஒட்டுச் செடி முறை.

Distillation : வடித்தல்

Drying and cleaning : உலர்த்தலும் சுத்தம் செய்தலும்,

Muster :கூடுமிடம்.

Divisional head : கோட்டத் தலைவர்.

Works Committee :தொழிற்குழு.

Plantation Labour Act: தோட்டத் தொழிலாளர் சட்டம்,  Plantation Labour Rules: தோட்டத் தொழிலாளர் விதிகள்.

Nominal Muster Roll : தொழிலாளர் வருகைப் பதிவேடு.

Labour Force Register : தொழிலாளர் பேபேடு,

Sickness allowance : நலக்குறைப் படி,

Way expense : வழிச் செலவுப் படி.

Maternity allowance : மகப்பேறுப் படி.

Retrenchment compensation : வேலை நீக்க ஈடு.

Leave with wages : ஊதிய விடுப்பு.

Leave without wages : ஊதியமில்லா விடுப்பு.

Labour Welfare : தொழிலாளர் நலன்.

Permanent Labour : நிரந்தரத் தொழிலாளர்.

Casual labour : தற்காலிகத் தொழிலாளர்.

Roll call : தொழிலாளர் வருகைப் பதிவு.

Shade trees : நிழல் தரு மரங்கள்.

Shade basket : நிழல் தொட்டி.

Plant basket : செடித் தொட்டி,

Pitting : குழித்தல்,

Fuel cutting : விறகு வெட்டுதல்,

Sowing : விதைத்தல்,

Sales Section : விற்பனைப் பிரிவு, விற்பனைப் பகுதி,

Quotation current : நடப்பு விலைவாசி விவரங்கள்,

Selling rate : விற்பனை வீதம்.

Current selling rate : நடப்பு விற்பனை வீதம்.

Offer: விற்பனை அல்லது வாங்கும் வீதம் ; விற்பனை செய்ய அல்லது கொடுக்க முன்வருதல்.

Terms of supply : பொருள் வழங்கு நிபந்தனைகள்,

F.O.R. (Free on Rail) : புகை வண்டி நிலைய ஏற்றுமதி விலை.

F.0.R. Destination : சேரிட விலை.

Trade discount: வாணிக வட்டம் அல்லது வாணிகத் தள்ளுபடி

Agency commission : பிரதி நிதித் தரகு.

Treatment tubes : சிகிச்சைக் குழாய்கள்.

R.R. (Railway Receipt): புகைவண்டி மூலம் ஏற்றுமதிச் சீட்டு.

OFFICERS AND STAFF

Assistant Superintendent : உதவிக் கண்காணிப்பாளர். Head overseer: தலைமைப் பார்வையாளர்.

Field Supervisor: கள மேற்பார்வையாளர்.

Tapalman:தபால் எடுத்துச் செல்லுபவர்,

Office boy: அலுவலகப் பணியாள்,

Mason:கொத்தன்

Assistant Chemist : உதவி ரசாயனர்.

Laboratory Assistant : ஆய்வக உதலியாளர்,

Factory Overseer :தொழிற்சாலைப் பார்வையாளர்.

Engine Driver :இயந்திரம் இயக்குபவர்.

Process Assistant : செய்முறை உதவியாளர்.

Foreman :யந்திர முதலாள்.

Mechanical Foreman : கம்மிய முதல்லர்.

Electrical Supervisor :மின்சார மேற்பார்வையாளர்.

Electrician :மின்சார பணியாளர்.

Fitter :பொருத்துபவர்.

Packer : கட்டுபவர் (சாமான்கள்).

Laboratory Attender : ஆய்வகப் பணியாளர்.

Supervisory staff :பார்வை செய்யும் பணியாளர்.

Blacksmith :மேற் கருமான்.

Carpenter :தச்சர்.

Cattle keeper :கால்நடைக் காவலாள்.

Watcher : காவலாள்.

Office Watcher :அலுவலகக் காவலாள்.

Block Watcher: தோட்டக் காவலாள்.