பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/100

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

94 அமுதத் தமிழிசை ரீக்ா ம்ாக்ாg = ஸ்நிதா பதநீ ஸ்ா | திரு வே - ர || க . க் கோ , னே i! க்ரிஸ்நி ரிஸ் நிதபா I தபமக ரிகம பத நி | அ . று - மா - . மு க - ஞா - - ன . | - (முருகா) (முடிப்பு) ; பா ; பா ; பா. பா பா மபதா ( ; தாநீதா பா II . ஒ , தா . Il மல் . உணர்ந்த . 1 . உத்தமனும் | நிதபம கரி காமா II காதா பமகாg | ஸ்ா; கரிஸ்திஸா , நீ...யே...தந்தைக் கு பதே . . ச மும். செய் - த ; , ரீ க மா பா ( தநிஸ்ா ஸ்நிநிதபா H . . வித்தகனும் II நீ - , யே ... .. | (தொடுப்பு போல்) ஆதாரம் || நீ யன்றி ! ; அவனியில் | வேறு கதி || யாரும் இங் கே இல்லை || ஆதலால் H எனக்கின்று - (முருகா) (பாட்டு-40) ராகம்-சங்கராபர்ணம் தாளம்-ஆதி (29. வது மேள கர்த்தா ராகம்) ஆரோஹணம்-ஸரிகமபதநிஸ் அவரோஹணம்-ஸ்நிதப மகரிஸ் (எடுப்பு) கண்கள் செய்த தவப்பயனலே கந்தனைக் கண்டேன் பழநியிலே-என் =(கண்கள்)