உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/170

விக்கிமூலம் இலிருந்து
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

164 அமுதத் தமிழிசை (தொடுப்பு) 1. ; பதாதபகாபா , தநீஸ்ா ; நிஸ்ாநிஸ்க்ா ஸ்ா ; ; ; ) விளை யா ட் டே . ஒருநாள் I - வி னே யா - . கும் . . . . 2. ; பதநிதபகா பா , தநீஸ்ா ; ஸ்க்ாஸ்க்ப்க் | ஸ்ா;.ஸ்.ஸ்ா விளையாட்டே ஒரு நாள் - வினை யா - கும்.அதன் | ; ஸ்க்ாஸ்ா,நிதபதாநிஸ்ா 1 ;நிஸ்நிநிததா, பா,கபாதநி | விளைவே விபரீ - த .முடி வா - கும் அதல்ை || «һ»п (விளையாடாதே) (முடிப்பு)

தநீதா,பகாபதா | ; பதாநிஸ்ா நீ, பநீதா | . எல்லாம்.தெரிந்தவன் எவனுமில் லை, உல கில் | ; கநீதபாபகதபாகஸா | கஸ்ா ககா பா ; ; ; || . ஏதும் தெரியா தவன் | . ஒரு வனில் லை . . . . ; , பாதபாகபாதாநிஸ்ா | ; , ஸ்ாக்க்ா | ஸ்க்ப்க்ா,ஸ்ா II வல்லவன் தனை வெல்லும் . .வல்லவன் உண்டென்று | ; , ஸ்ாக்ஸ்ா நிதபதாநிஸ்ா ; , ஸ்ாநிதா பா,பகபதநி . . சொல்லிய பெரியோர்கள் . நல் லுரை யைமறந்து. | @Yı)/T

(விளையாடாதே)