பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/95

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

அமுதத் தமிழிசை 89 (தொடுப்பு) வேல்தன் வலிமையில்ை-(சக்தி-வேல்)-முன் வினைகளைத் தீர்ப்பான் அருள் நலம் சேர்ப்பான் = (முடிப்பு) கோலமயில் வாகனன்-வள்ளிக் குஞ்சரியாள் மனமோகனன் ஆலமுண்டே இந்த அகிலமெல்லாம் காத்த அப்பனுக்கும் வேத மொய்ப்பொருள் உணர்த்திய= | o - -(மால்மருகன்) (எடுப்பு) 1. um; | நீ பா மா ; li , மகபம காரீகா ; || மால் மரு கன் . . . மு-ரு - கன் . . . | கா மா பா மா; காரி பமா காரி ஸா; நிஸ் கம # ம ல ர | டி பணி | ம - ன - ம்ே. தி . ரு. 2. பநிஸ்ரீஸ் ஸ்நிரிஸ்நிதபா ; மகபம | தபபமகரிகா மா - ல் | ம - ரு கன் . . . முரு கன் . . . . . . . கமபதபஸ் நிதபா பமகரி பமா காரி | ஸ்ா:நிஸகம ம - ல - ர | டி - . பணி : ம - ன. மே தி. ரு . (மால்) - (தொடுப்பு) - 1. ஸா ; ; ஸ்ா ; ஸ்ா ; ; நிஸ்ாக்ரி ஸ்ா ; நிதபா || வே . . ல் , தன் . வலிமையி | ளுல் சக்தி - 2. ஸா ; ; ஸ்ா ; ஸ்ா நிஸ்ா க்ரீ ப்ம்க்ரி ஸ்ா ; | வே . . l ல் , தன் வலிமையி ல்ை முன் , || பபாஸ்ஸ்நி ரிஸ் நிதபா, ம கமாபமா | பமகரிநிஸ்கம | வினைகளைத் தீர்ப் பான் அருள்நலம் | சேர்ப்பான் ! - (மால்)