பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/108

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

106பெருமூளைப் புறணியின் நரம்பணுக்களால் உண்டாக் கப்படும் மின்னழுத்தத்தால் ஏற்படும் மாற்றங்களைப் பதிசெய்தல்.

210. இதய மின்வரையம் என்றால் என்ன?

இதயத் தசைகள் சுருங்கும்பொழுது மின் வேறுபாடு களின் ஒளிப்படப் பதிவு.

211. மின் வேதி இணை மாற்று என்றால் என்ன?

1 ஆம்பியர் மின்னோட்டத்தில் 1 வினாடியில் மின்னாற்பகுப்பு மூலம் வெளிவரும் உலோக நிறை.

212. மின் வளர்ப்பு என்றால் என்ன?

மின் தூண்டலில் தாவரங்களை வளர்த்தல்.

213. மின்பாய்வு என்றால் என்ன?

மின்சாரம் உடலில் பாய்வது. இதனால் இறப்பு நிகழும்.

214. மின்னோட்டங்காட்டி என்றால் என்ன?

மின்னோட்ட மானியின் எளிய வகை. இதன் பயன்கள்: 1. மின்னோட்டத்தைக் கண்டறிய. 2. மின்னோட்டத்தில் உண்டாகும் காந்த பலனை அறிய. 3. மின்னோட்டத் திசை அறிய.


12. ஒலிபரப்பும் ஒளிபரப்பும்

1. அலை என்றால் என்ன?

ஒர் ஊடகத்தில் ஏற்படும் ஒழுங்கான அலைக்கழிவு. இதன் மூலம் ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு ஆற்றல் மாற்றம் ஏற்படுகிறது.

2.அலைப்பண்புகள் யாவை?

1. பரவு விரைவு. 2. அதிர்வெண். 3. அலை நீளம். 4. வீச்சு

3. அலை வகைகள் யாவை?

1. இயக்க அலை. 2. நிலையலை. 3. குறுக்கலை. 4. நெடுக்கலை 5. முன்னேறுஅலை 6. வானொலி அதிர்வெண் அலை. 7. ஊர்தி அலை. 8. கேள் அலை.

4. இயக்க அலை என்றால் என்ன?

இயக்கமுடையது.