பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/15

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

13


இத்தாலிய இயற்பியலார் ஜியாம்பட்டிஷ்டா டெல்லா போர்ட்டா. நிறுவிய ஆண்டு 1560.

36. முதல் இயற்பியல் நோபல் பரிசைப் பெற்றவர் யார்?

ஜெர்மன் அறிவியலார் ராண்ட்ஜன், 1901.

37. கலிலியோ எவ்வாறு தற்பொழுது சிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளார்?

இவர் பெயரில் விண்ணகத்தை ஆராய 1991இல் ஒரு விண்வெளிக்கலம் ஏவப்பட்டுள்ளது. இவர் தற்கால இயற்பியலின் தந்தை.


2. பொருளும் பொருளின் பண்புகளும்

1. பொருள் என்றால் என்ன?

இடத்தை அடைத்துக் கொள்வதும் நிறை உள்ளதுமான பருப்பொருள். கண்ணால் பார்க்கவும் கூடியது. எ-டு. உலோகம்.

2. பொதுவாகப் பொருள் உள்ள மூன்று நிலைகள் யாவை?

திண்மம், நீர்மம், வளி.

3. பொருளின் நான்காம் நிலையாகக் கருதப்படுவது எது?

கணிம நிலை (பிளாஸ்மா).

4. கணிம நிலை என்றால் என்ன?

உயர் வெப்ப நிலையில் தடையிலா மின்னணுக்களும் அயனிகளும் உள்ள நிலை.

5. திண்மம் என்றால் என்ன?

கெட்டிப் பொருளே திண்மம்.

6. திண்மத்தின் பண்புகள் யாவை?

1. துகள்கள் நெருக்கமாக இருக்கும். 2. வடிவத்தை மாற்றுவதை எதிர்ப்பது.

7. பாய்மம் என்றால் என்ன?

வளியும் நீர்மம் சேர்ந்தது.

8. நீர்மம் என்றால் என்ன?

நீருக்கும் வளிக்கும் இடைப்பட்டது. எ-டு. எண்ணெய்.

9. நீர்மத்தின் பண்புகள் யாவை?

1. ஓடக்கூடியது. 2. தன் மட்டத்தை அடைவது.3. வடிவம்