பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/52

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

50


 68. சார்லஸ் விதியைக் கூறு.

மாறா அழுத்தத்தில் குறிப்பிட்ட நிறையுள்ள வளியின் பருமன் 0° செ. வெப்பநிலையில் ஒவ்வொரு செல்சியஸ் பாகைக்கும் அதன் வெப்பநிலை உயர்த்தப்படும் பொழுது அதன் பருமன் மாறாப்பின்ன அளவில் பெருகுகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட குறிக்கோள் வளிக்கு அப்பின்னம் 1/273.

இதை ஒரு சமன்பாடாக அமைக்கலாம்

V= V0 (1+t/273)
V0=0o செஇல் பருமன்.
V=to செல் பருமன்.

69. பாயில் விதியைக் கூறு

மாறா வெப்பநிலையில், குறிப்பிட்ட அளவு நிறையுள்ள வளியின் பருமனும் அதைத் தாக்கும் அழுத்தமும் ஒன்றுக்கொன்று எதிர்வீதத்தில் இருக்கும்.

PV என்பது மாறா எண். P-அழுத்தம். w-பருமன்.

70. ஜூல் என்றால் என்ன?

வேலை அல்லது ஆற்றலின் அலகு.

71. ஜூல் மாறிலி என்றால் என்ன?

J = W/H J ஜூல் மாறிலி. W- வேலை, H- வெப்பம்.

72. ஜூல் விளைவு என்றால் என்ன?

ஒரு தடையின் வழியாக மின்னோட்டம் செல்லும் போது, அது உண்டாக்கும் வெப்ப விளைவு.

73. ஜூல் கெல்வின் விளைவு என்றால் என்ன?

உயர் அழுத்தப்பகுதியிலிருந்து குறைவழுத்தப்பகுதிக்குத் துளையுள்ள அடைப்பு வழியாக வளி விரிந்து செல்லும்பொழுது வெப்ப நிலையில் ஏற்படும் மாற்றம்.

74. ஜூல் விதி யாது?

நிலையான வெப்பநிலையில் இருக்கும் ஒரு வளியின் உள்ளாற்றல் அதன் பருமனைப் பொறுத்ததன்று. உயர் அழுத்தத்தில் மூலக் கூறுகளின் விளைவுகளால் அது செயலற்றதாக்கப்படும்.