பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/79

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

77இதிலிருந்து இப்புதுத்துறை உருவாகி வளர்ந்து வருகிறது.

32. எக்ஸ் கதிர்வீச்சு என்றால் என்ன?

ஊடுருவும் மின்காந்தக் கதிர்வீச்சு புற ஊதாக் கதிர்வீச்சு அதிர்வெண்களுக்கும் காமா கதிர் வீச்சு அதிர்வெண்களுக்கும் இடைப்பட்டது.

33. எக்ஸ் கதிர்ப்படிக வரைவியல் என்றால் என்ன?

படிகங்கள் மூலம் செங்கதிர் விளிம்பு விளைவுகளைப் பயன்படுத்தல்.

34. இதன் பயன் யாது?

பெரிய மூலக்கூறுகளான டிஎன்ஏ, ஆர்என்ஏ ஆகிய வற்றின் அமைப்பை உறுதி செய்யப் பயன்படுவது.

35. எக்ஸ் கதிர்மூலங்கள் என்பவை யாவை?

எக்ஸ் கதிர் தலைவாய்கள். கதிரவன் குடும்பத்திற்குப் புறத்தே உள்ளவை.

36. விண்மீன் கூட்டத்தில் உள்ள எக்ஸ் கதிர் மூலங்கள் எத்தனை?

100க்கு மேற்பட்ட மூலங்கள் உள்ளன.

37. புற ஊதாக்கதிர்வீச்சு என்றால் என்ன?

இது மின்காந்தக் கதிர்வீச்சு. நிறமாலையில் ஊதா நிறத்திற்கு அப்பால் தெரிவ. கண்ணுக்குப் புலப்படாதது. இதைக் கண்டறிந்தவர் ஜொகான் ரிட்டர், 1801.

38. இதன் பயன் யாது?

மருத்துவத் துறையிலும் உணவுத் துறையிலும் பயன்படுவது.

39. மீஊதாக்கதிர் நுண்ணோக்கி என்றால் என்ன?

ஒளியூட்டலுக்கு மீஊதாக்கதிர்வீச்சைப் பயன்படுத்தும் நுண்ணோக்கி.

40. இதிலுள்ள இரு வில்லைகள் யாவை?

கல்ம (குவார்டஸ்) வில்லைகள், நுண்வில்லைகள்.

41. விண்கதிர்கள் என்றால் என்ன?

விண்வெளியிலிருந்து தோன்றுங் கதிர்கள்; குறிப்பிடத் தக்க மாற்றங்களை உண்டாக்குபவை. இவை வானவெளிப் பயணத்திற்குத் தடையாக இருப்பவை. இவற்றைச் செயற்கை நிலாக்கள் பல ஆராய்ந்த வண்ணம்