பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-மருத்துவம்.pdf/44

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

42


82. பாரிஸ் சாந்து என்றால் என்ன? அதன் பயன் யாது?
தூள் நிலைக் கால்சியம் சல்பேட் நீருடன் சேர்க்க இறுகிக் கடினமாகும். எலும்புகளுக்கு கட்டுப் போடப்பயன்படுவது.

83. கட்டு என்றால் என்ன?
தாங்குவதற்காகவும் அழுத்தம் அளிப்பதற்காகவும் பயன்படும் துணி.

84. முக்கோணக்கட்டு என்றால் என்ன? 36 அங்குலச் சதுரத் துணியைக் குறுக்காக வெட்டித் தயார் செய்தல், நெருக்கடி நிலைகளிலும் சிறு விபத்துகளுக்கும் பெரிதும் பயன்படும்.

85. எலஸ்டோபிளாஸ்ட் கட்டு என்றால் என்ன? இது ஓர் ஒட்டும் கட்டு. துத்தநாக ஆக்சைடு கொண்டது.

86. பிரான் சிம்பு என்றால் என்ன?
கீழ்ப்புறத்துறுப்புக்குரிய நீள்கருவியும் சிம்பும் சேர்ந்தது.

87. சிம்பு என்றால் என்ன?
எலும்பு முறிவுக்கு மேலும் கீழும் வைத்துக் கட்டப் பயன்படும் பட்டை

88. ஆய்வு என்றால் என்ன?
ஒரு பொருளின் இயல்பை முடிவு காணச் செய்யப்படுவது. எ-டு. சிறுநீர்ச் சர்க்கரை ஆய்வு.

89. குறையறிதேர்வு என்றால் என்ன?
குறைகளுக்குரிய காரணம் அறிதல்.

90. கூம்ஃப் ஆய்வு என்றால் என்ன?
சிவப்பணுக்களில் எதிர்ப்புப் பொருள்கள் இருப்பதைக் கண்டறியும் மிக நுண்ணிய ஆய்வு.

91. இதன் வகைகள் யாவை?
1. நேரடி முறை - சிவப்பணுக்களில் ஒட்டியிருக்கும் எதிர்ப்புப் பொருள்களைக் காணல்.
2. மறைமுக முறை - தெளிநீரில் கட்டில்லாமல் சுழன்று கொண்டிருக்கும் எதிர்ப்பொருள்களைக் கண்டறிவது. நேரடிமுறைக் குருதிப்பகுப்பு நோயியங்களை ஆய்ந்தறிய மிகவும் பயனுள்ளது.