பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-விலங்கியல்.pdf/133

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

131


ஆண்ட்ரோஜன் 67 இயற்கை வகை 19
ஆந்தையின் சிறப்பியல்புகள் 34 இரவுக்குருடு 75
ஆப்பிரிக்க யானை 36 இரட்டை இறகிளரி 80
ஆம்பியாக்சஸ் 28 இராபர்ட் காச் 119
ஆமை ஒட்டுப் பூனைக்கட்டி 110 இராபர்ட்ஸ் 127
ஆமையின் சிறப்பு 31 இருகிளை உறுப்பு 23
ஆய் கருவி ஆய்வு 15 இருதலைத் தசை 57
ஆர்க்கி போல்டு விவியன் 119 இருபால் 73
ஆர்க்கியாப்டிரிக்ஸ் 32 இருபாலி 23
ஆர் என் ஏ 12, 101 இருபெயரிடல் 18
ஆர்ட்முரி இல்மாரி 122 இரை இயல் 84
ஆர் டி என் ஏ 101 இரைப்பை 44
ஆரச்சமச்சீர் 109 இரையும் நாரை 34
ஆரச் சமச்சீரிகள் 109 இலக்குமி, டாக்டர் 17
ஆரம் விலகியது 109 இலாங்கர்கள் திட்டுச்சுரப்பிகள் 66
ஆல்பர் கிளாடி 125 இழுது மீன் 22
ஆல்பிரட் கோசல் 119 இழைப்புழுக்கள் 22
ஆல்பிரட் ஹில்மன் 121 இளமைப் பெருக்கம் 70
ஆல்புமின் 93 இறகமைப்பு 33
ஆலன் லாய்டு 124 இறகுத் தின்னிகள் 33
ஆழிட வாழ்விகள் 106 இறப்பு 58
ஆளி 24 இறப்பு விறைப்பு 58
இகல் நரம்பு 64 இறால் வளர்ப்பு 24
இடநோய் 92 இறுதி இரைப்பை 35
இடம் பெயர் இயக்கம் 107 இன்சுலின் 67
இணைப்புத்திசு 42 இனப்பிரிவு 26
இதயக்குருதிகுழாய் 48 இனப் பெருக்கம் 70
இயக்குவாய் 63 இனப்பெருக்க மண்டலம் 70
இதயச் சுருக்கம் 48 இனப்பெருக்க மாற்றம் 73
இதயம் 47 இனப்பெருக்க வகை 70
இதய வரைவி 52 இனப்பெருக்க வளம் 74
இதய வரைவு 52 இனப்பெருக்க வளர்ச்சி 19
இதய விரிவு 48 ஈட்டு பண்பு 104
இயலிட உயிரி 106 ஈரிதழ்த் திறப்பி 48