பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-விலங்கியல்.pdf/34

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது
32

32. யாக்கோப்சன் உறுப்புகள் என்றால் என்ன?

மூக்கோடும் வாயோடும் தொடர்புடைய இருபைகள். பாம்புகளில் நன்கு வளர்ந்துள்ளன. வாயில் உணவின் மணமறிவது வேலை.

33. கொடுபல்லி என்றால் என்ன?

அற்றுப்போன மிகப்பழங்காலத்து விலங்கு நீளம் 25 மீ.

34. பறக்கும் பல்லி என்றால் என்ன?

தட்டார் பல்லி. சிறகுப்படலம் முன்புறத்துறுப்புக்களுக்கும் பின்புறத்துறுப்புகளுக்கு இடையே இருப்பதால் இது பறக்க இயலும்.

35. தன்முடமாதல் என்றால் என்ன?

ஓர் உயிரி தன் உடல் பகுதியைத் தானே முறித்துக் கொள்ளுதல். எ-டு. பல்லி வால் முறிதல்.

36.பறவைகள் என்பவை யாவை?

1. பறத்தல் இவற்றிற்கு மட்டுமே உரியது.
2. இச்செயலுக்குச் சிறகுகள் பயன்படுகின்றன.
3. இவற்றின் உடல் வெப்பநிலை மாறாதது.
4. காற்று விரிபைகள் உண்டு. இவை நுரையீரல் நீட்சிகள். மூச்சு விட உதவுபவை.

37. பறக்காத பறவைகள் யாவை?

கோழி, வாத்து, மயில். இவற்றின் இறக்கைகள் பறப்பதற்கு ஏற்றவை அல்ல.

38. வான்கோழியின் சிறப்பென்ன?

சேவல் போன்ற பறவை. நீளம் 95 செ.மீ. நீண்டவால். விளையாட்டுப் பறவை. இதன் கறி உணவாகப் பயன்படுவது.

39. ஆர்க்கியாப்டிரிக்ஸ் என்பது யாது?

அழிந்தொழிந்த புதைபடிவப்பறவை. ஊர்வனவற்றிற்கும் பறவைகளுக்கும் இணைப்பாக அமைவது.

40. எமு என்பது யாது?

பறக்க இயலாத மிகப் பெரிய ஆஸ்திரேலியப்பறவை. உயரம் 1.5 மீட்டர்.

41. கிவி என்பது யாது?