பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-வேதியியல்.pdf/118

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

116


உண்டாக்கப் பயன்படுவது.

20. நைட்ரோமீத்தேன் என்பது யாது?

எண்ணெய் போன்ற நீர்மம். கரைப்பான். கரிமத் தொகுப்பில் பயன்படுவது.

21. ஐசோடோன் என்றால் என்ன?

ஒரே எண்ணிக்கையுள்ள அல்லணுக்களையும் வேறுபட்ட அணு எண்ணையுங் கொண்ட கருவைடுகள்.

22. ஓரகச்சமச் செறிவுக் கரைசல் என்றால் என்ன?

ஒரே ஊடுபரவு அழுத்தத்தைக் கொண்ட இரு கரைசல்கள்.

23. அசெட்டிகக் காடி என்றால் என்ன?

காரமணமும் அரிப்புத்தன்மையும் கொண்டது. குறைந்த வெப்பநிலையில் தூய அசெட்டிகக்காடி

24. இதன் பயன் யாது?

2-5% புளிக்காடி (வீனிகர்) செய்ய.

25. அசெட்டோன் என்றால் என்ன?

நிறமற்ற எரியக்கூடிய நீர்மம். இனிய மணம்.

26. இதன் பயன் யாது?

கொழுப்புகளையும் ரெசின்களையுங் கரைக்க.

27. அசெட்டலின் என்றால் என்ன?

மிகுந்த வெள்ளை ஒளியுடன் எரியும் வளி.

28. இதன் பயன்கள் யாவை?

1. உலோகங்களைத் துண்டிக்க இணைக்க.
2. ஆக்சி-அசெட்டலின் ஊதுகுழாய்களில் பயன்படுவது.
3. பழங்களைச் செயற்கையாகப் பழுக்க வைக்க.

29. அசூலின் என்றால் என்ன?

நீலமும் ஊதாவும் சேர்ந்த படிகங்கள். ஒப்பனைப் பொருள்களில் பயன்படுதல்.

30. அசூரைட் என்றால் என்ன?

இயல்பான அடிப்படைச் செம்புக் கார்பனேட்டு. நீலநிறம். ஓவியர் நிறமாகப் பயன்படுதல்.

31. லேனோலின் என்றால் என்ன? பயன்கள் யாவை?

கம்பள மசகிலிருந்து கிடைக்கும் மெழுகு போன்ற