பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/141

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


123 oopgøgogoșoiustegjeggooo @foo$ * 曾 * 曾夢• • 1,9198)· Noạp lieto (aowo fò qi-agi so uso |}$ $ $ $ !; : „asp I (Fogi o us o diri lirio ĝis so 张 gọođò@logogoșofò qılāąsosząosfi uolo)ogorofi)apspęgłąp-iş dus go@rafloođi ufølso ogrosos) maggi y lloey | TĒRTĒTĪāTĘ gọdeğil,siqofi o ri di uFouono" " o "o In urm · ·Two Huşorug · s-37 $4)• • • urīgo į fil- ự so o qī -- į urau, sā’on ri ugi s uso ug ‘-uo--uogo ifios, quo usvoj-ura@muqa&- &107 *quirn – · · -109ae- 19egła (g o ga ·qig) (97 ' --ı gj-ąognososffurie) – · |ęgi ri - o uri on 1 -TĒ gjort : .uiruu@ga rauta- un rāga o *-- * : ro ● 系,党掌· 139 · ftog) · · RĜągulare) - o as woo (f)-qı-ı ựfằo – soologi {: : : : ,: : uae q. 1 līFoi o -ụoqi fl- urī£*-rivio} IŤış9Ġugoro@@@ 1ąouisoqosoqo@s@ose – spuįogs 109 gif@s : 3-0īg)ħmulo osiąg 1 g o gi-uri șiĝis 1 r. o gï &qegol – oso y Ģajonosią9- rı oluri dio ugi 水