பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/84

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


66 ||Imuno @ stø1999@ : ugimulto o so spoo ŋɔ qøgÌ ao qøgŤ suuri ugi uo {į, toga so ‘ : I ugi ra são o aura uri uura foi ura o 8 *** (oo) z r. a. * loog)^9 · · · · · · Rog)q uqinern solo ?· · ự · H · · · ·@ đỉ ra tạ950) oyogiri@fīqīāṇāṁ| g7 ri sự dụ9 ° ) 'Qo&qosi osiąog uogo ulayo y sự qi o usę 1999) · (b · · · · · ·liri€ po so to 1,9 urm舒曼、身。身影。目 骨、臀sfiurgic) qi No 1990) · · · @ sy · goya,ogiassaso y sy dự9 | @s usĒ TI TI ‘ uJI I og forigiosfforī urālusg@@@@no ||eos · · · · eoquqa ro ono (g)喻4·H···· @đi Tı ış9@lo) - uso ự sợgirno ĝi į gi ra đã sử dụ9 o $ !4;&#9ự sự dụog, gogo luogo y p q * us? |- 1999 a9 · · · · iurisố sự so ito eguļo lifn· · · · · · · ·ựi ugio)qīIỆ1990) · · · @@ y qollqogħqoqosoqo i § 11o si ai ‘ utri i Tıgırı@raqi@@@rı urıulo (ĝi apoyoso阎)