பக்கம்:சங்க இலக்கியத் தாவரங்கள்.pdf/471

விக்கிமூலம் இலிருந்து
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

தாவரங்கள்

455

ஓலியேசி (Oleaceae) என்னும் இத்தாவரக் குடும்பம், ஓலியாய்டியே (Oleoideae), ஜாஸ்மினாய்டியே (Jasminoideae) என்று சிறு குடும்பங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஹட்கின்சன் (Hutchinson-1948) என்பவர் இக்குடும்பத்தை இயல்புக்கு மாறான குவியல் என்று குறிப்பிடுகின்றார். இதில் உள்ள இரண்டு மகரந்தத் தாள்களே இக்குழப்பத்திற்குக் காரணமாக இருக்கலாமெனவும் கூறுகின்றார். செல்லியல் அடிப்படையில் டெய்லர் (Taylor-1945) என்பவர், இக்குடும்பத்தின் பேரினங்களை மாற்றியமைத்துப் பாகுபாடு செய்தார். எனினும், இக்குடும்பத்தைப் பிற குடும்பங்களுடன் தொடர்பு படுத்த முற்படவில்லை.

இக்குடும்பத்தில் உள்ள ஓலியா விதைகளிலிருந்து ஆலிவ் எண்ணெய் எடுப்பதற்கும், பிராக்சினஸ் என்ற மரம் சிறந்த மர வேலைப்பாடுகட்கும் பயன்படுகின்றன. முல்லை, மல்லிகை முதலான நறுமண மலர்களைத் தரும் ஜாஸ்மினம் என்ற பேரினமும், அழகுத் தாவரங்களையுடைய சைரிங்கா, விகுஸ்ட்ராம் ஆகிய பேரினங்களும் இக்குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவை.