பக்கம்:சட்டமும் அதிகாரமும்.pdf/25

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


24 பியநாடுகளிலும் இப்படிக்கான் வளர்ந்தன என்.று சிகானப் படுத்தி விடலாம். ஏனெனில், முக்கியமான விஷயங்களில் ஒரு காட் to- ற் கும் மற்ருென்றிற்கும் அதிக விக்கியாசம் காணப்படுவதில்லை. சட்டம் ஒரு தேசத்து ஜனங்கள் செய்துகொ ண்ட தேசிய ஒப்பங்கம் என்று கருதப்படுகின்றது. ஆல்ை, இங்க ஒப்பந்தம் எல்லா ஜனங்களாலும் இயற்கையாகவே ஒப்புக் கொள்ளப்படவில்லை என்பதும் உண்மை. ஆரம்பம்காலத் தில் பணக்காரர்கரும் முரடர்களும் அவர்களைக் 'டாயப் படுத்தி ஒ ப் புக் கொள் ளு ம் படி செய்திருக்கிருiகள். ஜனங்களும் இக் கொடுமையை எதிர்த்துப் பலசமயங்களில் கங்களுடைய சக்தியையும் வெளிக்காட்டி யி ருக்கிரு.ர்கள். குருமார்களடங்கிய மதச் சபையாரும், பி புக்களும் ஜ்னங்களை அடிமைப்படுத்துவதில் வெற்றியடைந்த பின்னர், சட்டம் இயற்.றும் அதிகாரம் ஜனங்களுடைய கையிலிருந்து அவர்கள் கையில்போய்ச்சிக்கிவிட்டது. உயம4 தக் செல்-உம் Θυ 58οθεατέ- அவர்கள்.டகங்கள் ஆ2காயத்உைஊஆக்குடாண்டஅஊர்த்துடனும் கடம் உள். ஆளுர்கள்_மனிதர்களுடைய கனிவாழ்க்கையில் அடித்தடி ஆபிட்டு. ஆன்டுக்கள்ை இடம்அத்-உட்துக் சொல்லிக் ம்மி அடிஉஆத்தடஇேயங்கியும், இஊஉஆகுப்பாரிடத்தும் வரிகள் வாங்தியம், குற்றஞ் தெய்வர்களிடம் -ஊதம் வாங்கியும், கு ம் ற ங் নৈনী பெருகப் பெருக அதிக அபராகக் கொகைகளே வாங்கிப் ப்னந்திரட்டியும், அபரிமிகமான சக்தியை அ ைட ந் து விட்டார்கள். சட்டங்கள் ஜனங்களுடைய நன்மைக்குப் புறம்பாகவே இருந்து வந்தன. பிரெஞ்சுச் ச ட் டத் தை