பக்கம்:திருக்குறள் புதிய உரை.pdf/515

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


藝 5 || டாக்டர் எஸ். நவராஜ் செல்லையா * / - 328. நன்றாகும் ஆக்கம் பெரிதெனினும் சான்றோர்க்கு கொன்றாகும் ஆக்கம் கடை பொருள் விளக்கம்: II. ' H TI, I i. - ○ o * - == o s m நனறாகும ; மாசமமையும, சறபபும ஆக்கம் உயர்ந்த அதிகாரமும் பெரிதெனினும் கீர்த்திமிக்க வல்லமையுடன் கிடைப்பதாக இருந்தாலும் O r - ~ .ெ o, , - .ொால் or oro ر-- - H மகானறாகும , பற உயாகளைக மகாலவதால உண்டாகும ஆக்கம் - எழுச்சியானது 畢 *To * * s * H i. சான்றோர்க்கு = கற்றறிந்த அறிஞர்களையும் கடை - இழிந்தோராக்கி விடுகிறது. ". சொல் விளக்கம்: ஆக்கம் - அதிகாரம், எழுச்சி; நன்றாகும் - செம்மை, சிறப்பு பெரிது - வல்லமை, கீர்த்தி: கடை - கீழ்மை, முற்கால உரை: தேவர் பொருட்டு வேள்விக்கண் கொன்றால் இன்பம் மிகும், செல்வம் பெரிதாம் என்று இல்வாழ்வார்க்குக் கூறப்பட்டதாயினும் துறவான் அமைந்தார்க்கு ஒர் உயிரை கொல்ல வரும் செல்வம் கடை. தற்கால உரை: வேள்விக் கொலையினால் பெரும் செல்வம் வரும் என்றாலும் கொலையால் வரும் எப்படிப் பட்ட செல்வத்தையும் சான்றோர்கள் மிக இழிவான ஒன்றாகவே கருதுவார்கள். புதிய உரை:

  • ് * t ! o i. H. Q or or so o 1. வல்லமையும புகழும சறப பு:ம மகுநத அதகாாம கிடைப்பதாக இருந்தாலும், அந்த எழுச்சிக்காக கொலைச்

○」 ണ്. ' o i, o) і і та і г. a rašr (3 n rri ா, .ெ ல்ெ யோர். . மlசயலைப புரியும மiபாழுது சானறோர்களும இழநதோாகளாக ஆகிவிடுகிறார்கள். விளக்கம்:

  • * H s * Պ |v * * * is * - H - * - (് s i. - so 3 so * வாழ ககை ய ல நலம வளம பலம இவறறுககு ம . மலே வல்லமை படைத்தவைகளாக விளங்குவன பதவி பணம் புகழ் அதிகாரம் ஆட்சி முதலியன. தன் நிலையை மறப்பதும் இவற்றிற்காகத் தன் உயிரை இழப்பதையும் மக்களில் பலர்

. . . . . . so 2- *E* .ெ - - --- ,حي .ւմ Ե օծ) մ [1] To, J9)] கருதுக n | Io, 3) I اسلا