பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-2.pdf/556

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

பாட்டு முதற்குறிப் பகராதி. வேலு மயிலுந் துணை. 551 முதற்கு றிப்பு பாட் பக்க முதற்குறிப்பு. பாட் I பக்க டின் என் டின் என் oToMFIT FTßT அக்குப்பீளை 621 | 440 | இரதசுரத 540 || 230 அஞ்சனவேல் விழியிட்ட | 495 | 122 | இரவியுமதியுந் 530 || 214 அடப்பக்கம் 620 | 438 | இரவுபகற் 541 || 234 அதிமதங் 451 2 | இருவர்மயலோ 542 || 234 அத்தனன்னை 617 || 430 இருவினையஞ்ச 543 236 LDGuмалачъ!}ы гутъ бѣ அமுதமுறு 526 204 I இருவினையின் 592 || 358 அம்புலி 496 124 I இருவினையூண் 544 || 238 அயிலப்புக் 47B 80 | இருளளக 545 || 240 அரியயன்புட்பிக் 459 28 | இருளுமோர்கதி ՃՅ7 | 4Յ6 அருக்கார் 534 220 | இருள் காட்டு 51B || 432 அருமாமதனைப் 535 | 222 | இறுகுமணிமுலை 546 || 244 அருவமிடையென 510 | 164 இறைச்சிப்பற் 467 54 அவகுண 611 412 <9/(ЧР.35/Lот 536 222 | உருகுமாமெழு 527 | 206 அறிவிலாப்பித்த 494 | 120 உரைக்கா 5OO 134 அற்றைக்கற்றைக் 473 68 l உலையிலன 547 || 245 அற்றைக்கிரை 471 66 எலுப்புத்தோல் 625 || 454 அணித்த 497 126 எழுகடல் 634 || 475 ஆரத்தோடனி 622 | 442 எனக்குச்சற் 465 50 ஆரமணி 498 | 128 ஒலமறைக 5O1 138 ஆலம்வைத்த 499 | 132 கங்குலின்குழற் 595 || 364 ஆலவிழி 524 200 | கச்சிட்டணிமுலை | 479 84 ஆணைவளிக் 537 224 கடத்தைப்பற் 458 58 இடமடுசுறவை 532 | 216 கடல்பரவு 548 || 248 இடருக்கிட 538 228 கட்டிமுண்டகர 612 || 415 இணங்கித் 630 | 466 கதித்துப்பொங் 599 || 376 இசித்துப்பற் 465 48 I கமளிமலர்குழல் 517 | 184 இமராஜ 539 | 230 I கமலமுகப் 549 || 248 இரசபாகொத்த 636 || 480 | கமலமொட்டைக் 550 || 250