பழங்காலத் தமிழர் வாணிகம்/பெயர் அகராதி

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

பெயர் அகராதி
முக்கியமாக இடப்பெயர் குறிப்பிடப்படுகிறது.அகஸ்தஸ் 53
அகுஸ்தஸ் 70
அநுராதபுரம் (அநுரை) 36, 49, 77, 98
அமராபதிதகர் 35 அம்போரே 70, 109
அராபிய வாணிகர் 50
அராபியர் (அரபியர்) 50, 61, 62, 94, 113, 119
அரிக்க மேடு 53, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 109
அருமணவன் (ஊர்) 49
அலக்சாந்திரியம் 50ஆபுத்திர நாடு 59இந்தோனேஷியத் தீவுகள் 37
இந்தோனேஷியா 81
இருளர் (இறவுளர்) 7
இலங்கொன் (விழிஞம்) 96
இலங்கை 36, 49, 98ஈயக்காசு 21
ஈழம் 78உஞ்சை (உச்சயினி) 49
உரோம் சாம்ராச்சியம் 51, 53
உரோம் தேசம் 109
உரோம் தேசத்துப் பழங் காசுகள் 57, 66, 115
உரோம் நாடு 51, 94
உரோமர் 51, 136
உரோமாபுரி (ரோமாபுரி) 38, 72, 113, 119எகிப்து (எகிப்து தேசம்) 51, 119
எட்டி (பட்டம்) 47
எட்டிப்பூ (பதக்கம்) 47
எயிற்பட்டினம் (சோ பட்டினம்) 64, 66, 67, 68, 70


ஓரை 55, 56கடல் துருத்தி 43, 44, 45
கடல் பிரயாணம்(மகளிர்) 31, 32
கடல் வாணிகம் 27, 31,33
கடற் குறும்பர் 43, 44, 45
கடற் கொள்ளைக்காரர் 27, 43
கடாரம் 31
கண்ட கோபால பட்டினம் 65
கப்பல் வாணிகம் 21, 28
கரையோர வாணிபம் 33
கலங்கரை விளக்கு 63, 68, 69, 73
கலிங்கப்பட்டினம் 33, 49, 64
கலிங்கநாடு 34, 62, 118
கலிமந்தன் (போர்னியோ) 37
கழுதை 22, 25, 26, 29, 30

கா

காசி (வாரணாசி) 34, 49, 63
காசு (நாணயம்) 19, 20, 21
காணம் (ஒருவகை நாணயம்) 20
காவிரிப்பூம்பட்டினம் 31, 33, 41, 43, 49, 60, 61, 64, 68, 72, 73, 76, 79, 84, 92, 99, 100, 112, 113, 126, 127, 132
காழகம் (பர்மா ) 31 49, 72, 78

கி

கிடாரம் (கடாரம்) 49
கிரேக்கம் 112
கிரேக்க நாடு 51, 109
கிரேக்கர் 95
கிரேக்க மொழிச் சொற்கள் (தமிழில்) 54, 55
கிழக்கிந்தியத் தீவுகள் 37, 40, 81
கிழக்குக்கரைத் துறை முகங்கள் 64
கிழக்குக்கோடி நாடுகள் 81

கு

குமரிக்கடல் 61
குமரி 87
குமரியம் பெருந்துறை 87
குறிஞ்சி நில மக்கள் வாழ்க்கை 61

கொ

கொல்கிஸ் 86
கொல்லத்துறை 64,65, 66
கொற்கை 33, 64, 83, 86, 87, 127
கொற்கைக் கடல் 23, 125, 130,
கொற்கைக் குடாக்கடல் 18, 86, 131
கொற்கைப்பட்டினம் 129சபரிஸ் துறைமுகம் 73
சம்பில் துறை 98

சா

சாத்து 76
சாவகத் தீவு 37, 57, 58, 60, 130
சாவக நாடு (கிழக்கிந்தியத் தீவுகள்) 27, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 57, 72, 77, 81, 99, 100, 119
சாவகம் (கிழக்கிந்தியத் தீவுகள்) 31, 37, 38, 39, 57, 58, 59, 60
சாவா (ஜாவா) தீவு 37, 38, 41, 59

சீ

சீனவாணிகர் 58 சீனர் 38, 39

சு

சுங்கம் 63
சுங்கச்சாவடி 26, 30
சுந்தா (தீவு) 38
சுமத்ரா 37, 38

செ

செங்கடல் 50, 51
செங்கம் (ஊர்) 21
செங்கடல் வாணிகம் 53, 113

சை

சையமலை (மேற்குத் தொடர்ச்சிமலை) 38

சோ

சோபட்மா 56, 67
சோபட்டினம் 33, 56தக்கோலம் 49
தமிழக வாணிகர் 36
தமிழ்நாட்டு வாணிகர் 28
தமிழர் வாணிகம் 27
தம்ரலிப்தி 33
தமிலிப்தி 64
தரைவாணிகம் 29

தா

தாமலித்தி 98
தாலமி 53, 73, 85, 87, 90, 92, 96, 97

து

துறைமுகங்கள் 63
துறைமுகப்பட்டினம் நாகரிகம் வளர்ந்த இடம் 10

தை

தைமர் தீவு 38
தொ

தொண்டி 33, 64, 79, 80, 83, 89, 91, 92
தொண்டித் துறைமுகம் 79
தொண்டைநாடு (அருவா நாடு) 65நக்கசாரணர் 40,41
நக்கவாரி தீவுகள் (நிக்கோபார் தீவுகள்) 40
நடுக்கடல் வாணிகம் 37
நறவு 89, 90, 91

நா

நாக நாடு 100
நாகபுரம் 59
நாகர் மலைத் தீவு 40, 41, 43
நாகை 35
நாணயப் புதையல்கள் 53
நாவாய் 28, 31, 33

நி

நில்கண்ட 89

நெ

நெய்தல் நிலம் 5, 6, 16, 28, 32
நெல்லூர் (சாலியூர்) 33, 85

நே

நேத்திராவதி 90

நை

'நைத்ரியஸ்' 90பசிபிக் மகாசமுத்திரம் 37, 61
பண்ட மாற்று 8, 11, 12, 16, 19
பணித வாணிகர் 104
பந்தர் 50, 93, 131
'பரக்கெ' 89
பரதர் 45, 68
பரதவர் 16, 18, 42, 45, 125
பருவக்காற்று 62, 94
பளிதம் 39

பா

பாடலிபுரம் (பாடலி) 34, 49, 63, 78, 98, 117
பாரிகச்சம் (புரோச்) 89

பி

பிராமி எழுத்து 21, 35, 36, 49, 72, 104
பிளைனி 43, 53, 90, 113, 114

பு

புன்னாடு 135, 136, 137

பூ

பூம்புகார் 33 . 142

பெ

பெரிபுளூஸ் 66, 67, 70, 73, 86, 87, 96

போ

போக்குவரத்துச் சாதனங்கள் 22
போதவுகெ 66, 70மங்கலாதேவி 90
மங்களூர் 89, 90
மங்கலபுரம் 114
மகாதிட்டை 101
மடகாஸ்கர் தீவு 61
மணிபல்லவம் (ஜம்பு கொல பட்டினம்) 40, 43, 64, 98, 99, 100
மதுராதீவு 58
மத்திய தரைக்கடல் 39, 51, 70, 109, 113
மருங்கூர்ப்பட்டினம் (மருங்கை) 64, 83, 84, 86
மருதநிலம் நாகரிகம் தோன்றின இடம் 9
மடகாசிமொழி 61

மா

மாசாத்துவன் 27, 31
மாசாத்துவர் 47
மாடவொள்ளெரி 69
மாதிட்டை 101
மாதோட்டம் 101
மாந்தை 92
மாநக்கவரம் 40
மாநாய்கன் 27
மாநாவிகர் 33, 47, 75

மி

மின்டனாயோ (தீவு) 37
மின்ன கரம் 891

மு

முசிறி (துறைமுகம்) 44, 50, 52, 92, 93, 94, 95, 96, 113
முல்லை நிலமக்கள் வாழ்க்கை 8

மே

மேல்கிந்த 96யவ தீபம் 37, 59
யவனக் கப்பல் 44, 52
யவனக்காசு 57
யவன- தமிழர்வாணிகம் 53, 54
யவன பண்டகசாலை 53, 70
யவனநாடு 27, 56
யவன வாணிகர் 51, 56, 67, 72, 92, 114
யவன வீரர் 53
யவனர் (கிரேக்கர், ரோமர்) 21, 38, 39, 43, 51, 52, 53, 56, 62, 66, 74, 77, 94, 113, 115, 119, 134

யா

யாழ்ப்பாணம் 40, 98, 100

ரோ

ரோமாபுரி 51, 108
ரோமர் 95வங்காளக்குடாக் கடல் 37, 64
வடபெண்ணையாறு 64, 65
வணிகச்சாத்து 25, 29, 30, 31
வணிகச்சாத்தர் 26, 29, 30
வருணன் 32
வழிபறிக் கொள்ளை 29

வா

வாணிகச்சாத்து 34, 36

வி

விழிஞம் 96

வை

வைக்கரை 96

ஜா

ஜாவாதீவு 37, 38

ஸு

ஸுலவெஸி (ஸெலிபீஸ்) 37

ஸெ

ஸெராங் தீவு 38ஹரப்பா 127
ஹல்மஹீரா 37, 38

ஹி

ஹிப்பலஸ் 52, 94

ஹோ

ஹோரா (ஓரை) 55