பொதுக் கைத்தொழில் சிறப்புச் சொற்கள் அகராதி

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

GENERAL GLOSSARY OF TECHINICAL TERMS


ENGLISH-TAMIL


பொதுக் கைத் தொழில் சிறப்புச் சொற்கள் அகராதி


தமிழ்நாடு அரசாங்கம்
1966

தமிழ்நாடு அரசாங்கத்திற்காக தமிழ்நாடு எழுது பொருள் அச்சுத்தொழில் நெறியாளரால் பதிப்பிக்கப்பெற்றது.

விலை ரூ.1

GENERAL GLOSSARY OF TECHNICAL TERMS
ENGLISH-TAMIL
பொதுக் கைத்தொழில் சிறப்புச் சொற்கள் அகராதி
தமிழ்நாடு அரசாங்கம்
1963


தமிழ்நாடு அரசாங்க அச்சுக்கூடத்தில் அச்சிடப்பெற்றது

CONTENTS

General glossary of technical terms : 1-58

Glossary of technical terms in Film Technology : 50-52

Glossary of technical terms in Leather Technology : 59–60

Clossary of technical terms in Printing : 61–85

Glossary of technical terms in Fisheries Technology : 66-69

GENERAL GLOSSARY OF TECHNICAL TERMS
A

Abel Flash-point apparatus  : எபிவின் தீப்பற்றுநிலை கருவி.

Abney level: 'அப்னி' மட்டக்கருவி.

Abnormal : இயற்கை கடந்த.

Abrasion : தேய்வு.

Abscissa : அச்சுக்கோடு.

Absolute Unit : அடிப்படை அளவு.

Absorber  : உறிஞ்சி.

Absorption : உறிஞ்சுதல்.

Abutment : தாங்கி அல்லது முட்டுச்சுவர்.

Acceleration : முடுக்கம்.

Access  : நுழைவு.

Accessory : துணைக்கருவி, துணைச்சாதனம்.

Accumulator : மின் களஞ்சியம்.

Acetic acid : அசிடிக் காடி.

Acid : காடி.

Acid Formio  : பார்மிக் காடி.

Acid Hydrochlorio : நீர்பாசிகக் காடி.

Acid Lactio : 'லாக்டிக்' காடி.

Acid Sulphuric : கந்தகக் காடி.

Acid Sulphurous  : கந்தக்குறைக் காடி.

Acid dyes : காடிச்சாயம்.

Acidometer : காடி அளவி.

Ackerman steering  : 'ஆக்கர்மன்' திருப்புமுறை.

Acoustios : ஒலியியல்.

Acre  : ஏக்கர்.

Activated carbon : தாவரக்கரி.

Activated sludge  : சகதி ,சேறு.

Addition agent : சேர்க்கைப் பொருள்.

Adhesion  : ஒட்டுத்தன்மை.

Adiabatio : 'அடியபாடிக் '.

Adjustable level  : சமமட்டக்கருவி.

Adjusting screws : சமப்படுத்தும் திருகுகள்.

Advertising film  : விளம்பரத் திரைப்படம்.

Aeration  : காற்றுச்சேர்க்கை.

Aerial : வான் கம்பி, வான்வழி.
A- cont.

Aerodrome : வானூர்தி நிலையம்.

Aerodynamics : காற்றியக்கலியல்.

Aeronautics  : வானூர்தியியல்.

Aeroplane : வானூர்தி.

Agent : செயலர்.

Aggregate : மணல், சல்லிக் கலவை.

Agitator  : கலக்கி.

Ailersons : மடிப்பு இறக்கை.

Air blast  : கடுங்காற்றுப்போக்கு.

Air brake  : காற்றழுத்தச் சக்கரத் தடை.

Air cell : காற்றறை.

Air cleaner : காற்றுத் துடைப்பான்.

Air condenser  : காற்றுத் தொகுப்பி.

Air conditioning  : குளிர்ச்சாதனம்.

Air cooled engine : காற்றுத்தனிபொறி.

Air drying  : காற்றிலுலர்த்தல்.

Air ducts : காற்றுக்குழல்.

Air ejector காற்று நீக்கி.

Air exhauster  : காற்றுப் போக்கி.

Air-frame : வானூர்திச் சட்டம்.

Air-fuel ratio  : காற்று எரிபொருள் விகிதம்.

Air gap  : காற்றிடைவெளி ,வளியிடை.

Air-hardening steel : காற்றுதவி கெட்டி எஃகு.

Air heater : காற்று வெப்பமேற்றி.

Air insulation  : காற்றுக் காப்பு.

Air lift pump  : காற்று இறைப்பான்.

Air lock : காற்றடைப்பு.

Air meter : காற்றளவி.

Air port : வானூர்தித் தளம்.

Air pump  : காற்று இறைப்பான்.

Air receiver : காற்று ஏற்பி.

Air screw : காற்று விசிறி.

Air standard cycle : காற்று நிலை சுழல் நிகழ்ச்சி.

Air standard efficiency : காற்று நிலை வினைத்திறன்.

Air thermometer : காற்று வெப்ப அளவி.

Air trap : காற்று முடக்கி.

Air valve : காற்றுத் திறப்பு.

Air vessel  : காற்றுக் கலன்.

Aisle  : புடைச்சிறை.

Aldehydes : ஆல்டிகைட்.
A-cont.

Ale  : மாத்தேறல் (சாராயம்).

Algae : பாசி வகை.

Alidade : அலிடேட்.

Alignment : ஒழுங்குபடுத்துதல்.

Alkali  : காரம்.

Alloy : கலவை உலோகக் கலவை.

Almond oil : வாதுமை எண்ணெய்.

Altar : மேடை.

Alternating current : மாறு மின்சாரம்.

Alternator : மாறு மின்னாக்கி.

Altitude : செங்குத்துயரம்.

Altometer : செங்குத்துயர் அளவி.

Alum : படிகாரம்.

Aluminium : அலுமினியம்.

Aluminium Sulphate : அலுமினியக் கந்தக உப்பு.

Alum Tannage : படிகாரத் தோல் பதனீடு.

Amalgam : பாதரச உலோகக் கலவை.

Amber : மரப்பிசின் வகை.

Ambient : சூழ்நிலை.

American bond  : அமெரிக்க இணைப்பு முறை.

Ammeter  : 'ஆம்பியர் 'அளவு மானி.

Ammonia : நவாச்சார வலி.

Ammonium Chloride  : நவாச்சாரப் பாசியம்.

Ammonium Sulphate : நவாச்சாரக் கந்தக உப்பு.

Ampere  : ஆம்பியர்.

Ampere hour : ஆம்பியர் மணி.

Ampere hour capacity  : ஆம்பியர் மணி கொள்ளளவு.

Ampere hour efficiency : ஆம்பியர் மணித்திறன்.

Ampere hour meter : ஆம்பியர் மணி அளவி.

Ampere's rule : ஆம்பியர் விதி.

Amphibian  : நீர்நில வானூர்தி.

Amplifier : பெருக்கி.

Amplitude : வீச்சு.

Analyser : நுன்பகுப்பி.

Analysis : நுன் பகுப்பு.

Analyst  : பகுத்து ஆராய்பவர்.

Anchor : நங்கூரம்.

Anchor bolt  : நங்கூர ஆணி.

Anchor Tower  : நங்கூரந் தாங்கி.

Acemometer : காற்று விரைவு அளவி. A-cont.

Angle iron : 'ட' உருவ இரும்பு.

Angle of contact : தொகு கோணம்.

Angle of depression : இறக்கக் கோணம்.

Angle of deviation : திசை மாற்றுக் கோணம்.

Angle of elevation : ஏற்றக் கோணம்.

Angle of friction : உராய்வுக் கோணம்.

Angle of reflection : எதிரொலிக் கோணம்.

Angle of incidence : படுகோணம்.

Angle of lag : பின்தங்கு கோணம்.

Angle of lead : முன்னோட்டக் கோணம்.

Angular velocity : கோண விரைவு.

Angular momentum : சுழல் இயக்க விசை.

Aniline point : நீலச்சாய இணை நிலை.

Annealing : மிருதுவாக்குதல்.

Annular ring : ஆண்டு வளையம்.

Anode : நேர்மின்வாய்.

Antenna : வான்கம்பி.

Anthyacite coal : மென் எரிகரி.

Antifriction bearings : உராய்வு எதிர்த் தாங்கிகள்.

Antimony : ஆண்டிமனி.

Anvil : பட்டடை .

Aperture : துளை.

Apex : உச்சி

Apparatus : கருவி.

Appendix : பின்னிணைப்பு.

Aquarium : நீர்க் காட்சி நிலையம்.

Aquarius : நீர்க் கொள்ளி.

Aqueduct : கட்டுக் கால்வாய்.

Aqueous : நீர் போன்ற.

Arbor : சுழலச்சு.

Are : மின் ஒளிப் பிழம்பு.

Areade : கலான் மண்டபம்.

Arch : வளைமுகடு.

Architecture : சிற்பக்கலை.

Armature : சுழல் சுருள்.

Arrester : தடுப்பி.

Arsenic : சவ்விரம்.

Arsenicated hide : சவ்வீரத் தோல்.

Arsenic Sulphide : சவ்வீரத் கந்தக உப்பு.

Artesian wall : ஊற்றுக் கினறு.
A-cont.

Articulated : இணைக்கப்பட்ட.

Asbestos  : கல்நார்.

Ash  : சாம்பல்.

Asphalt : நிலக்கீல்.

Aspirator : செயற்கை உயிர்ப்புக் கருவி.

Assay  : மாற்றுப் பார்.

Astronomy : வானநூல்.

Asymmetry : சமச்சீர் அற்றது.

Athinson cycle : 'ஆட்கின்ஸன்' சுழல் நிகழ்ச்சி.

Atmosphere : வளிமண்டலம்.

Atom : அணு.

Atomic bomb  : அணுகுண்டு.

Atomised  : அணுவாக்கப்பட்ட.

Attwood's formula : ஆட்வுட்டின் சூத்திரம்.

Automatic : தானியங்கும்.

Auto transformer ஒற்றைச் சுற்று மின்மாற்றி.

Avaram bark  : ஆவாரம் பட்டை.

Avagadro's hypothesis அவகாட்ரோவின் கோட்பாடு.

Azimuth : அடிவரைகோடு.

B


B.A. thread : பி.எ. திருகாணி.

Babbitt's metall : பேபிட்டின் உலோகக்கலவை.

Babcock and wilcox boiler  : பேப்காக் வில்காக்கின் உலோகக்கலவை.

Back e.m.f.' : எதிர்மின் இயக்கவிசை.

Back fire  : முதிரா எறிவு.

Back flow : மாற்றுத் திசை நீரோட்டம்.

Back gear : பின் பல்லினை.

Backgeared motor : பின்பல்லினை 'மோட்டார்'.

Back water : கடற்கழி.

Baffle  : தடை.

Baffleplate : தடைத்தட்டு.

Bakelite : பேகலைட்.

Baking  : சுடுதல்.

Balanced circuit : சமநிலை இணைப்பு.

Balanced draught' : சமநிலை காற்றோட்டம்.

Balanced load ' சமநிலை மின்சுமை.

Balanced modulator  : சமநிலைக் குரலேற்றி.

Balanced net work  : சமநிலைப் பின்னல்.

Balanced pedal : சமநிலைக் காலடிக் கருவி.

B-cont.

Balanced reaction - சமநிலை எதிர் நிகழ்வு.

Balanced voltage - சமநிலைக் மின் அழுத்தம்.

Balancer - சமநிலப் படுத்தி.

Balancing - சமநிலைப் படுத்தல்.

Balk - உத்திரக்கட்டை.

Ball-and-socket joint - பந்து கிண்ணமூட்டு.

Ball-bearing - கோளத்தாங்கி.

Ball-joint - கோளத் திரள்மூட்டு.

Ball-pane hammer - கோளத்தட்டைச் சம்மட்டி.

Ball race - கோளத் தாங்கி வளையம்.

Ballast - சேர்வைச் சரளைக்கல்.

Ballistic - வீசுகுண்டு அறிவியல்.

Balloon barrage - பலூன் அணை.

Balsa wood - 'பால்சா' மரக்கட்டை.

Band brake - தகட்டு முட்டு.

Band chain - தகட்டு அளவு நாடா

Band clutch - தகட்டுக்கவ்வி

Band conveyor - தகட்டுக் கடத்தி.

Band saw - பட்டை வாள்.

Band relay - அலைமுறை.

Band spectrum - தொகுப்பு நிறமாலை.

Bar magnet காந்தக் கட்டை.

Barium - பேரியம்.

Barometer - காற்று அழுத்த அளவி.

Barrage - அணை.

Barystes - பேரிய உப்பு.

Base frequencies - அடிப்படை அலைவு எண் (அ) அடிப்படை அதிர்வு எண்.

Base line - அடிக்கோடு.

Base load - அடிப்படை எடை.

Base metal - அடிப்படை உலோகம்.

Base Dyes - அடிப்படைச்சாயங்கள்.

Bass - மட்டக்குரல் (அ) படுத்தல் ஓசை.

Basswood - 'பாசு ' தேக்குமரம்.

Bastard cut tool - முறைகேடாக வெட்டு கருவி.

Batten - மரத்துண்டு.

Battery - மின்கல அடுக்கி.

Baulk - உத்திரக் கட்டை.

Bauxite - பாக்சைட்.

Beam-engine - துலாக்கோல் பொறி.

3-cont

Bearing : தாங்கி.

Bearing bar : தாங்கு கம்பி.

Bearing distance : தாங்கி இடைநீளம்.

Bearing metals : தாங்கு உலோகம்.

Bearing pile : தாங்கிக் கம்பம்.

Bearing surface : தாங்கி மட்டம்.

Bearing wall : தாங்கு சுவர்.

Beclimann apparatus : 'பெக்மென்' கருவி.

Beckmann thermometer : பெக்மென்' வெப்ப அளவி.

Bed plate : அடித்தகடு .

Bedding : படுகை.

Bell-crank lever : செங்குத்து இணைநெம்பு கோல்.

Bell transformer : பெல் மின் மாற்றி.

Belt conveyor : பட்டை கடத்தி .)

Belt drive : பட்டையால் செலுத்துதல்.

Belt slip : பட்டை வமுக்கல்.

Bending test : வளைப்புச் சோதனை.

Bending moment : வளைவுத் திருப்புத்திறன்.

Benson boiler : பென்ஸன்' கொதிகலன்

Bentonite : பென்டோனைட்.

Bessemer converter : 'பெசிமா ' உலை.

B.H.Curve : B.H. வளைகோடு.

B.H.P. : B.H.P.

Bib cock : திருகு குழாய்.

Big end bolt : அடித திருகு ஆணி.

Billet (nut) : உலோகத் துண்டு.

Binary : இரட்டை .

Binocular : தொலை பார்வைக் கருவி.

Bismuth : நிமிளை .

Blast : கடுங்காற்று.

Blast furnace : ஊதுலை .

Bleaching Powder : வெளுக்கும் மாவு.

Bleeding : பிரித்தெடுத்தல்.

Blister steel : கொப்பளிப்பு எ..கு.

Blister copper : கொப்பளிப்பு செம்பு.

Bloom : மலர்ச்சி.

Blow : ஊது (அ) வீசு.

Blow back : பின்புற வீச்சு.

Blow off valve : வெளியேற்றுத் திறப்பு.

Blow lamp : சூடேற்று விளக்கு.

B-cont.


Blow pipe : ஊதுகுழல்.

Blow torch : சூடேற்றுக்கை விளக்கு

Blue metal : கருங்கல்.

Blue print paper : படியெடுதாள்.

B.M.E.P. : பி. எம். இ.பி.

Board of Trade Unit : வனிகக்கழக அலகு.

Boiler : கொதிகலன்.

Boiler capacity : கொதிகலன் கொள் அளவு.

Boiler compositions : கொதிகலன கலவைகள்.

Boiler efficiency : கொதிகலத்திறன்.

Boiler feed water : கொதிகலனுள் அனுப்புநீர்.

Boiler plate : கொதிகலத்தகடு .

Boiler pressure : கொதிகல அழுத்தம்.

Boiler scale : கொதிகலன் காரைப்படிவு.

Boiler stays : கொதிகலன் சோதனை முட்டுக் குழாய்கள்.

Boiler test : கொதிகலன் சோதனை.

Boiler trial : கொதிகலக்குழாய்கள் கொதிகலன் தேர்வு.

Boiler tubes : கொதிகலக் குழாய்கள்.

Boiling point : கொதிநிலை.

Bolt : திருகுப்பூட்டு.

Bomb calorimeter : வெப்பக்கூற்று அளவி.

Bond : பிணைப்பு.

Boost : காற்று அழுத்தப் பெருக்கி.

Booster fan : காற்று அழுத்தப் பெருக்க விசிறி.

Booster pump : காற்றழுத்தப் பெருக்க உறிஞ்சி.

Bore : துளை.

Borax : வெண்காரம்.

B.O.T. : பி. ஓ. டி.

Bottom dead centre : அடிவட்டமையம்.

Boulder : கற்பாறை.

Bouncing-pin : துள் ஊசி.

Bourdon gauge : போர்டன்' அளவி.

Bow-saw : வில்வாள்.

Bow-drill : வில் துளைப்பி.

Bostring bridge : வில் நாண்பாலம்.

Bostring girder : வில் நாண் உத்திரம்.

Bostring suspension : வில் நாண் தெரங்கல்.

Bows notation : பௌ' வின் இலக்கக்குறியீடு.

B-cont.


Box girder : நீள்கட்ட உத்திரம்.

Box gutter : நீள்கட்டக் கால்வாய்.

Box spanner : நீள்கட்ட முடுக்கி.

Boxed frame : நீள்கட்டச் சட்டம்.

Brace : இணை உறுப்பு.

Brace bit : இணை கருவித்துண்டு.

Braced girder : இணை உத்திரம்.

Brake horse power : முட்டு குதிரைத்திறன்.

Brake linnig : முட்டு அகத்திரை.

Brake magnet : முட்டுமின்காந்தம்.

Brake mean effective pressure : சராசரி பயனுறுமுட்டழுத்த ம்.

Brake shoe : முட்டுக் கட்டை.

Brake thermal efficiency : முட்டு வெப்பத்திறன்

Brazing solders : பற்றவைப்புக் கலவைகள்.

B.R.C. fabric : பி.ஆர்.சி. அமைப்பு.

Bressummer : உத்திரம்.

Brick core : செங்கல் (செங்கல்) உள்ளீடு .

Brick dryer : செங்ல உலர்த்தி.

Brick earth : செங்கல் மண்.

Bricklayer's hammer : கொத்தன் சுத்தி.

Bricklayer's scaffold : கட்டடச் சாரம்.

Brick trowel : கொல்லறு.

Brick work : செங்கல் கட்டட வேலை.

Bridge megger : பால மின் தடை அளவி.

Bridge network : பால அமைப்புப் பின்னல்.

Bridge receiver : பால அமைப் வாங்கி,

Bridle joint : கடிவாள இணைப்பு.

Brinell Test : பிரின்னல்' சோதனை.

Brine pump : உவர் நீர் உறிஞ்சி.

Briquettes : எரிபொருள் கட்டி

British Association (BA) Screw threads : ஆங்கிலக்கழகத் திருகுமறை.

British Standard Beam : ஆங்கிலக்கழகத் திட்டவிட்டம்.

British Standard fine thread : ஆங்கிலக்கழகத் திட்டமென்திரு - குமறை.

British Standard pipe thread : ஆங்கில்க்கழகத் திட்டக்குழாய் மறை.

British Standard Wthiworth thread : ஆங்கிலக் கழகத் திட்டவிடவொர்த் திருகுமறை.

British Standard Wire gauge : ஆங்கிலக்கழகத்திட்டக் கம்பி அளவி.

B-cont.

British Thermal Unit : ஆங்கில வெப்ப அளவை.

Brittleness : நொறுங்கும் தன்மை.

Broach : துளையீடு கருவி.

Broadgauge : அகலப் பாதை.

Brown coal : பழுப்பு நிலக்கரி .

Brown and sharpe wire gauge : பிரௌன்' ஷார்ப் கம்பி அளவி.

Bubble : குமிழி.

Bucket valve : வாலிவடிவத்திறப்பு.

But : மெருகிடல்.

Builder's levell : கொத்தன் மட்டப்பலகை.

Builder's tape : கொத்தன் அளவைநாடா.

Bull Dozer : காடு திருத்தி (புல்டொசர்)

Bunsen burner : 'புன்சன்' அடுப்பு.

Bure : முண்டு .

Butt : முட்டுதல்.

Butt coupling : முட்டிய இடை இணைப்பு

Butt joint : முட்டிய சேர்ப்பு.

Butt welding : முட்டிய பற்றவைப்பு.

Buttress) : அணைசுவர்.

By pass valve : மாற்றுவழித்திறப்பு.

Buzzer : ஒலிக்கருவி.


C

Cable : புதை கம்பி.

Calcination : நீற்றுப் போதல்.

Calcium : சுண்ணச்சத்து.

Calculating machine : கணக்கீடு பொறி.

Calendar : நாள்காட்டி, 'காலண்டர்'

Calibration : அளவு திருத்தம்.

Calipers : நீள நுண் அளவுகோல்.

Caliper gauge : நீள நுண் அளவி.

Calorie : 'கலோரி' வெப்பக்கூறு.

Calorific value : வெப்ப அளவுத் திறன்.

Calorimetry : வெப்ப அளவியல்.

Camera : சிற்றறை, ஒளிப்படக்கருவி.

Camouflage : படைக்கல மறைப்பு.

Candle power : மெழுகுத்திரித்திறன்.

Cane sugar : கரும்புச்சர்க்கரை.

Canpy : விதானம்.

Cantilever : தொங்கு சட்டம்.

C-cont


Capacitance : கொள் தன்மை.

Capacity : கொள்ளளவு.

Capstan : சுழல் பீப்பாய்.

Carbolic acid : கார்பாலிக் காடி.

Carbon Are Lamp : கரிக்கதிர் விளக்கு.

Carbon brush : கரிததிரட்டி.

Carbon dioxide) : கரியிருதியதை.

Carbon lamp : கரிவிளக்கு.

Carbon monoxide : கரிஒருதியதை.

Carbon paper : கரித்தாள்.

Carbon pick up : கரி ஒலி எடுப்பி.

Carbon steel : கரி மிகுஎஃகு.

Carburettar : எரிபொருள் கலக்கி.

Carnot cycle : 'கார்நோ' சுழல் நிகழ்ச்சி .

Case hardening : மேல்கடினப்படுத்துதல்.

Cast iron : வார்ப்பிரும்பு.

Cassteel : வார்ப்பெஃகு.

Catalysis : செயலூக்கம்.

Catch bolt : பிடிப்புத் தாழ்ப்பாள்.

Catenary : தொய்வு.

Cathode : எதிர் மின்வாய்.

Cathode ray indicator : எதிர்மின் கதிர்காட்டி.

Cathod ray oscillograph : எதிர்மின் கதிர் அலைவுகாட்டி.

Cathode ray tube : எதிர்மின் கதிர்க்குழாய்கள்.

Caustic lime : எரி சுன்னம்.

Caustic Soda : எரிகாரம்.

Ceiling join : விதான இணைப்பு.

Ceiling plate : விதானத் தட்டு.

Ceiling rose : விதானக்குமிழ்.

Ceiling switch : விதானமின் இணைப்பி.

Cell : மின்கலம்.

Celluloid : மரமாப்பொருள், தந்தம் போன்ற செயற்கைப் பொருள்.

Centrigrade : நூற்றளவு.

Centre of buoyancy : மிதப்புமையம்.

Centre of curvature : வளைவுமையம்.

Cantre of floation : மிதவை மையம்.

Centre of gravity : புவிஈர்ப்பு மையம்.

Centre of mass : பொருள் திணிவுமையம்.

Centre of oscillation : அலைவு மையம்.

c-cont.


Centre of pressure : அழுத்த மையம்.

Centrifugal : மையம் விட்டோடும்.

Centering : மையம் பார்த்தல்.

Ceramic insulator : மண்வகைக் காப்பு.

Cesspipe : கழிவு நீர்க்குழாய்.

Cesspool : கழிவுநீர்த்தேக்கம்.

C.g.s. Unit : C.G.S. அளவுமுறை .

Chain bond : சங்கிலி இணைப்பு.

Chain Survey : சங்கிலி நில அளவை.

Characteristic : சிறப்பியல்பு.

Cha ter : படபட ஒலி.

Check nut : தணிக்கைத் திருகு.

Check valve : தணிக்கைத் திறப்பு.

Chemical engineering : ரசாயனப் பொறியியல்.

Chemical balance : ஏசாயனத் தராசு.

Chemical compound : ரசாயனக் கூட்டுப் பொருள்.

Chilling : குளிர்ப் படுத்தல.

China clay : சீனக்களிமண்.

Chipping : சீவல்.

Choke : மின் கம்பிச்சுருள்.

Chuck : கல்லி .

Chute : சாய்வு வாய்க்கால்.

Circuit : சுற்று .

Cistern : தொட்டி.

Civil Engineering : கட்டடப் பொறியியல்.

Clamp : பற்றிறுக்கி.

Clapper Box : அடைப்புப் பெட்டி.

Clerk cell : 'கிளார்க்' மின்கலம்.

Clasp nail : கொக்கி ஆனி .

Claw : வளைவு நகம்.

Claw hammer : வளைவுச்சுத்தி.

Clearance : நடுவெளியிடம்.

Cleavage : பிளவு.

Clink : கண்ணாடி ஒலி.

Closed Circut : சுற்றுமுற்று.

Closed coil spring : நெருங்கியவில்கம்பிச்சுருள்.

Cluster : கொத்து.

Clutch : கவ்வி .

CO2 recorder : கரியிருதியதைப் பதிப்பி.

Coagulation : உறைவு.

c-cont.


Coalgas : கரி ஆவி.

Coarse aggregate : காடு முரடானகூறு.

Coasting : கரையோரக் கப்பலோட்டம்.

Coaxial : ஒரே அச்சுக்குரிய.

Code : குறி.

Co-efficient : இனை எண்.

Coffer : பேழை.

Cohesion : பினைப்புத் தன்மை .

Coke oven gas : கலகரி வாயு.

Collar : கழுத்துப் பட்டை.

Colination : மொதல் (நோதல்) நேர்வரிசைப் படுத்தல்.

Collision : மோதல்.

Colonisation : குடியேற்றம்.

Combination Chuck : கூட்டுக் கவ்வி .

Combined system : கூட்டுமுறை.

Combustion Chamber : எரிப்பு அறை.

Combustion Control : எரிப்புக் கட்டுப்பாடு.

Common bond : பொதுப்பிணைப்பு.

Commutator : மின் திசைமாற்றி.

Comparator : ஒப்பிடுகருவி.

Compass : திசை அறி கருவி, வட்டம் வரை கருவி.

Compensating Jet : ஈடுசெய்யும் பீற்றங்குழல்.

Complete Cycle : முழுச் சுழற்சி.

Component : உறுப்பு.

Compound) : கூட்டுப் பொருள்.

Compressed air : அழுத்திய காற்று.

Compressor : அழுத்தி.

Computing : கணக்கிடல்.

Concentration : அடர்வு.

Condensation : தொகுத்தல்.

Condenser : மின் தங்கி.

Conductivity : கடத்து திறன்.

Conduction : கடப்பு.

Conductor : கடத்தி .

Conduit : குழாய்.

Cone : கூம்பு -

Cons clutch : கம்புக் கவ்வி.

Connecting rod : இணைப்புத் தண்டு.

G.T.T-3

C-cont.


Conservation of matter : பொருளின் அழிவின்மை.

Conservation of energy : சக்தியின் அழிவின்மை.

Conservation of momentum : இயக்கவிசையின் அழிவின்மை.

Constant current generator : மாறா மின்னோட்டமின்னாக்கி.

Constant current modulation : மாறா மின்னோட்ட குரலேற்றம் ஒலியேற்றம்.

Constant current motor : மாறா மின்னோட்ட மின்னியங்கி.

Constant current transformer : மாறா மின்னோட்ட மின்மாற்றி.

Constant frequency oscillator : மாறா அலைவெண் அலைப்பி.

Constant pressure cycle : மாறா அழுத்தச்சுழல் நிகழ்ச்சி.

Constant resistance net work : மாறா மின் தடைப் பின்னல்.

Constant time lag : மாறா நேரப்பின்தங்கல்.

Constant velocity recording : மாறா விரைவுப் பதிவு.

Constant voltage generator : மாறா மின்னழுத்த மின்னாக்கி.

Constant voltage motor : மாறா மின்னழுத்த மின்னியங்கி.

Constant voltage system : மாறா மின்னழுத்த அமைப்பு.

Constant vol me amplifier : மாறா மின்னழுத்த மாறா ஒலிபெருக்கி.

Constant volume cycle : மாறா பருமன் சுழல் நிகழ்ச்சி.

Constantan : 'கான்ஸ்டன்டன்'

Constituents : கூறுகள்.

Contact bar : தொடுகம்பி.

Contact breakar : தொடுகை முறிப்பி.

Contact resistance : சந்திப்பு மின் தடை.

Continuity bond : தொடர் பிணைப்பு.

Continuous beam : தொடர் விட்டம்.

Continuous projector : தொடர் திரைப்படக் கருவி.

Contour : மட்டக் கோடு.

Conventional signs : மாபுக் குறிகள்.

Convergent-divergent nozzle : குவி விரிமூக்கு.

Convex : குவி.

Cooling tower : குளிரவைப்புக் கோபுரம்.

Copper Voltameter : செப்பு மின்னழுத்த அளவி.

Copy or draft : படி.

Core : உள்ளீடு, உள்ளகம்.

Core box : உள்ளீட்டுப் பெட்டி.

Core oven : உள்ளக அடுப்பு.

Core sand : உள்ளக மணல்.

Core type induction furnace : உள்ளகத் தூண்டு மின் அடுப்பு

Core type transformer : உள்ளீட்டு மின்மாற்றி.

Cornish boiler : 'கார்னிசு' கொதிகலன்.

C-cont.

Corrosion : அரிப்பு.

Corrugmeter : வளைவு அளலி.

Cotter : கடையானி.

Coloumb : (கூலும்) ஆம்பியர் நொடி

Coloumeter : ஆம்பியர் நொடி அளவி.

Counter-balance : ஈடுகட்டுதல்

Counterpoise : ஈடுசெய்எடை.

Counter shaft : ஈடுசெய்தண்டு.

Coupling Condenser : இணைக்கும் மின் கொள்கலன்.

Coupling Coil : இணைப்புச் சுருள்.

Crane : சுமை தூக்கி.

Crank : வளைவுள்ள, சுற்றிக்கிளப்பல்.

Crank case : வளை பெட்டி.

Crank pin : வளை ஊசி.

Crank shaft : வளை தண்டு.

Creep : ஊர்தல்.

Crise cross : குறுக்கு நெடுக்கான.

Cross head : குறுக்குத்தலை.

Cross section : குறுக்கு வெட்டு.

Crusible : மூசை.

Crucible furnace : மூசை உலை.

Crushing test : அழுத்தத் தேர்வு.

Cube : பருமம்.

Cumulative Compound Machine : நேர்கட்டுமின்பொறி.

Cupola furnace : 'குபோலா' உலை.

Curb : தடையிடு.

Curing : பதப்படுத்துதல்.

Cutter : வெட்டி.

Cutting tools : வெட்டுக் கருவிகள்.

Cycle : சுழல் நிகழ்ச்சி.

Cycle per second : நொடிசுழல் நிகழ்ச்சி.

Cylinder : நீள் உருளை.

Cylinder head : நீள் உருளைத் தலைப்பு.

Cylindrical rotor : நீள் உருளைச்சுழலி.


D


Dam : அணை .

Dam construction : அணைகட்டுதல்.

Damp : ஈர.

Damped oscillation : தடைசெய்யப்பட்ட அலைவு.

Damper : தடைக் கருவி.

D-cont.


Datum : தரப்பட்டுள்ள, அடிப்படை.

Dead centre : நிலை மையம்.

Dead end tower : கடைக்கம்பம்.

Dead weight safety valve : தன் எடை காப்புத் திறப்பு.

Dead weight pressure gauge : தன் எடை அழுத்த அளவி.

De-aerator : காற்று நீக்கி.

Decarbonising : கரிநீக்கல்.

Decellaration : தாக்கம்.

Declinometer : காந்தக்கோண அளவி.

Decomposition : சிதைவு.

Decoupling : பிரித்தல்.

Decrement : குறைவு.

Deep well pump : ஆழ்கிணற்று இறைப்பி.

Detsction : விலக்கம்.

Deflectometer : விலக்க அளவி.

Delector : விலக்கி.

Dahumidifier : ஈரம் போக்கி.

Dehydration : நீர் நீக்கம்.

Deliming : சுண்ண நீக்கம்.

Delta connexion : முக்கோண இணைப்பு.

Demagnetisation : காந்த நீக்கம்.

Demand : தேவை.

Damodulation : குரல் பிரிப்பு, ஒலி பிரிப்பு.

Density : அடர்த்தி .

Deoxidation : உயிர் வலி நீக்கம்.

Deplorisier : முனை நீக்கி.

Deposition : படிவு.

Depreciation : தேய்மானம்.

Depth gauge : ஆழ அளவுகோல்.

Destination indicator : சேரிடம் காட்டி

Detail drawing : விளக்கப் படம்.

Detonation meter : வெடிப்பு அளவி.

Detonator : வெடிமருந்து.

Dial : அளவி முகப்பு.

Dial switch : முகப்பு அழுத்தாணி.

Diaphragm pump : இடைத்திரை உறிஞ்சி.

Die : வார்ப்புரு.

Die casting : வார்ப்புருவில் வார்த்தல்

Die chuck : வார்ப்பு அச்சு கவ்வி.

Diesel cycle : ' டீசல் ' சுழல் நிகழ்சி.

D-cont.


Diesel electric locomotive : 'டீசல்' மின்வண்டி எஞஜின்.

Diesel engine : 'டீசல்' பொறி.

Diesel oil : 'டீசல்' எண்ணெய்.

Difference of potential : மின் அழுத்த வேறுபாடு.

Differential anode conduetance : நேர் மின்வாய்க்கடத்து திறன்.

Diffuser : சிதறவைப்பி.

Digital computer : இலக்கமுறைக் கணக்கீடு.

Diode : இருமுனைக்குழாய்.

Direct coupled generator : நேரிணை மின்னாக்கி.

Director of Technical Education : தொழில் நுட்பக்கல்வி நெறியாளர்.

Dise Clutch : வட்டத் தகட்டுக் கவ்வி.

Discharge : மின் இறக்கம்.

Discharge rate : மின் இறக்கவீதம்.

Discharger : மின் இறக்கி.

Displacement : இடப்பெயர்ச்சி,

Dissipation : சிதறல்.

Distemper : ஒட்டுவண்ணம்.

Distillation flask : காய்ச்சிவடி குடுவை.

Distortion : திரிப்பு.

Distributor : வழங்கி.

Divergenos : விரிவு.

Divergent nozzle : விரிமூக்கு.

Diversity factor : மாறுபாட்டுக்கூறு.

Doubler : இருமடங்காக்கி.

Draught : காற்றுப் போக்கு.

Draughtsman : வரைவாளர்.

Draught gauge : காற்றுப் போக்கு அளவுகோல்.

Dredge : சிப்பிவாரி.

Drenching : நனைத்தல்.

Drill : துளை உளி.

Drill chuck : துளை உளிக்கவ்வி.

Drilling machine : துளையிடு இயந்திரம்.

Drilling spindle : துளையிடு அச்சாணி.

Dry battery : உலர் மின்களஞ்சியம்.

Dry cell : உலர் மின்கலம்.

Dual ignition : இரட்டைத் தீப்பிடிப்பு.

Ductility : இழுபடுத்தன்மை.

Dummy piston : போலி பிஸ்டன்.

Dumpy level : 'டம்பி' மட்டக்கருவி.

Dust proof : தூசு புகாதது.

D-cont.

Dynamo : மின் ஆக்கி.

Dynamics : இயக்கவியல்.

Dynamo meter : விசை அளவி.

Dynamo meter ammetter : இருசுருள் மின்னோட்ட அளவி.

Dynamo meter voltmeter : இருசுருள் மின் அழுத்த அளவி.

Dynamo meter wattmeter : இருசுருள்மின் ஆற்றல் அளவி.E


Earth coil : நில இணைக் கம்பிச்சுருள்.

Earth detector : நில இணைப்புக் காண்பி.

Earth plate : நில இணைப்புத்தகடு.

Earthed system : நில இணைப்பு அமைப்பு.

Earthing reactor : நில இணை கம்பிச்சுருள்.

Earthing resistory : நில இணை கம்பித்தடை.

Earthing switch : நில இணைப்பி.

Eccentric : மையம் விலகிய.

Echometer : எதிரொலி அளவி.

Echo suppressor : எதிரொலி அடக்கி.

Eddy current brake : சுழல் மின்முட்டு

Eddy current speed indicator : சுழல் மின் விரைவு காட்டி.

Edison accumulator : 'எடிசன்' மின்களஞ்சியம்.

Effective heating surface : பயனுறு வெப்பப்பரப்பு.

Effciency : வினைத்திறன்.

Effective horsepower : பயனுறு குதிரைத்திறன்

Electric arc welding : மின் தீப்பற்றவைப்பு.

Electrocution : மின் பாய்வு

Electrical engineering : மின் பொறியியல்.

Electrical resonance : மின் இணக்கம்.

Electrical Machine Design : மின் பொறியமைப்புத் திட்டம்.

Electrical technology : மின்பொறி நுட்பவியல்.

Electrician : மின் அமைப்பாளன்.

Electricity : மின்சாரம்.

Electrification : மின்னமைப்பு.

Electrode boiler : மின்வாய்க் கொதிகலன்.

Electrode efficiency : மின்வாய் வினைத்திறன்.

Electrode holder : மின்வாய் எந்தி.

Electrode position : மின்வாய் நிலை.

Electro dynamic instrument : இருசுருள் மின்கருவி.

Electrodynamic loud speaker : இருசுருள் ஒலிபெருக்கி.

Electrodynamic microphone : இருசுருள் நுண் ஒலிவாங்கி.

E-cont.


Electro galvanising : மின் துத்தநாகப்பூச்சு.

Electrolysis : மின்பகுப்பு.

Electrolytic arrester : மின் பகுப்பு இடிதாங்கி.

Electrolytic capacitor : மின்பகுப்புக் கொள்கலன்.

Electrolytic valve) : மின்பகுப்பு வால்வு.

Electromagnet : மின் காந்தம்.

Electromotive force : மின்னியக்கவிசை.

Electropositive : நேர்மின்.

Electroscope : மின்காட்டி.

Electrostatics : நிலைமின்னியல்.

Electrostatic generator : நிலைமின்னாக்க.

Electrostatic loud speaker : நிலைமின் ஒலிபெருக்கி

Electrostatic motor : நிலைமின் இயங்கி.

Electrostatic oscillograph : நிலைமின் அலைவுகாட்டி.

Elongation : நீட்சி.

Emulsion : பசைக்குழம்பு.

Emission : உமிழ்வு .

Emissive power : உமிழ்வுத்திறன்.

Empirical : செயலறிவு சார்ந்த.

Energy : ஆற்றல்.

End plate : முனைத்தகடு .

Energy meter : ஆற்றல் அளவி.

Engine : பொறி.

Engineering College : பொறியியற் கல்லூரி.

Entropy : வெப்ப அடைவு.

Epstein Hysteresis tester : எப்ஸ்டைன்' காந்தத் தயக்கக் காட்டி

Equaliser network : சமன் செய் பின்னல்.

Equalising bar| : சமன் செய்கம்பி .

Equiangular spiral : சமகோளத்திருகுசுருள்.

Equilibrium : சமநிலை.

Eureka wire : 'யூரிகா ' கம்பி.

Evaporation : ஆவியாதல்.

Evaporator : ஆவியாக்கி.

Even pitch : ஒழுங்கான இடைத்தொலைவு.

Exchange line : பரிமாற்றக் கம்பி.

Exciter : தூண்டுமின்னாக்கி.

Exciter field rhecstat : தூண்ரமின்னாக்கிக் காந்த மண்டல மின்தடை.

Exciting coil : தூண்டு மின் சுருள்.

E-cont.


Exciting circuit : தூண்டு மின் சுற்று.

Exhaust : வெளிபோக்கு.

Expander : விரிவாக்கி.

Expansion circuit breaker : விரிவு மின்னிணைப்பு நீக்கி.

Expansion joint : விரிவு இணைப்பு.

Explosion engine : வெடி பொறி.

Expulsion gap : வெளியேற்றத் திறப்பு.

Fixtension telephone : விரிவுத் தொலைபேசி .

Extensometer : நீட்சி அளவி.

External screw thread : வெளிமறைத் திருகு.

Extracts : சாரம்.


F


Fabric : அமைப்பு.

Face plate : முகப்புத்தகடு.

Face plate coupling : முகப்புத்தகட்டு இணைப்பு.

Facing gauge : முகப்பு அளவை.

Facing sand : வெளிமணல்.

Factor of safety : காப்பீட்டு எண்.

False bottom : பொய் அடித்தளம்.

Fast coupling : இறுகிய இணைப்பு.

Fatigue testing machine : களைப்புத் தேர்வுப்பொறி.

Friction horse power : உராய்வு குதிரைத் திறன்.

Fibre : நார்.

Filament : இழை .

Fin : துடுப்பு.

Finishing cut : இறுதிவெட்டு.

Fire bars : தீக்கம்பி .

Firebrick arch : தீக்கெடாச் செங்கல் வளைவு.

Fire cement : தீக்கெடாச் சிமெண்டு.

Fire elay : தீக்கெடாக் களிமண்.

Fire tube boiler : தீக்குழல் கொதிகலன்.

Firing : எரித்தல்.

Firing stroke : எரி வீச்சு.

Firing order : எரி ஒழுக்கமுறை.

Flange : சேர்த்த கடு.

Flange coupling : சேர்த்தகட்டு இணைப்பு.

Flanged beam : விளிம்பு உத்திரம்.

Flanged nut : விளிம்புத் திருகாணி.

Flanged pipe : விளிம்புக் குழாய்

F - cont.


Flank : விலாப்புறம்.

Flap valve : தொங்கு 'வால்வு'.

Flash point : மின்னு வெப்பநிலை.

Flash suppressor : மின்னு அடக்கி.

Flat chisel : தட்டை உளி.

Flat cost : நிலைவிலை.

Flat roof : தட்டைக்கூரை.

Fleshing : சதையிடுதல்.

Float switch : மிதப்பு அழுத்தானி .

Flue gas : எரிகுமிழ்.

Fluid flywheel : நீர்ச்சுழல் சக்கரம்.

Flourescent lamp : ஒளிரும் விளக்கு.

Flush plate : சமமட்டத் தகடு.

Flush switch : சமமட்ட அழுத்தானி.

Flux : இளக்கி.

Flux density : இளக்கடர்த்தி.

Flux meter : இளக்கி அளவி.

Fly cutter : நகரும் வெட்டி.

Fly nut : சுற்று திருகானி.

Flywheel : சுற்று சக்கரம்.

Focusing : குவித்தல்.

Focusing coil : குவிசுருள்

Foot brake : மித் நிறுத்தி.

Foot pound : அடி இராத்தல்.

Forming cutter : உருவ வெட்டி.

Form work : வடிவ அமைப்பு (வடிவ அமைப்பு).

Formula : வரைவிதி.

Freezing point : உறை நிலை.

Frequency : அதிர்வு எண்.

Friction : உராய்வு.

Friction clutch : உராய்வுக் கவ்வி.

Friction gear : உராய்வுப் பல்லினை.

Fuel tanks : எரிபொருள் தொட்டி,

Fuel oils : எரிபொருள் எண்ணெய்.

Fuel cells : எரிபொருள் மின்கலம்.

Fundamental component : அடிப்படை உறுப்பு.

Fundamental frequency : அடிப்படை அதிர்வெண்.

Fundamental mode : அடிப்படை முறை.

Fundamental Research Station : அடிப்படை ஆராய்ச்சி நிலையம்.

Furnace : உலை.

F-cont.


Furnace lining : உலைப்பூச்சு.

Fuss : உருகுகம்பி.

Fussible plug : உருகுமுனை.

Fusing factor : உருகு சாண்.

Fusion : உருகுதல்.

Fusion welding : உருக்கிப் பற்றவைத்தல்.


G


Gable : முக்கோணச்சுவர்முகடு.

Gadget : பிடிகருவி.

Gang milling : தொகுதி மட்டம் திருத்தல்.

Gantry : குறுநேரக்கட்டடம்.

Gas : குமிழ்.

Gas constant : குமிழ் எண்.

Gas mask : குமிழ் மூடி.

Gas stocks and dies : குமிழ்க்குழாய் வெட்டும் தறி.

Gas tar : குமிழ்க் கரி எண்ணெய்.

Gas thread : குமிழத் திருகுமறை.

Gas turbine : குமிழ்பொறி உருளை.

Gas expansion : குமிழ்ப் பெருக்கம்.

Gaseeus fuel : குமிழ் எரிபொருள்

Gasket : தட்டைத் தகடு.

Gasolen : கல்லெண்ணெய்.

Gate : தடை.

Gauge : அளவுகோல்.

Gauze : மெண்கம்பி வலை.

Gear : பல்லிணை.

Geo Chemistry : நில ரசாயனம்.

Geodesy : உலகின் மேற்பரப்புக் கணக்கியல்.

Geometrical : வடிவயியல்.

German silver : ஜெர்மன் வெள்ளி.

Gib : தள்ளுதுண்டு, ஆப்பு.

Gib headed key : ஆப்புத் தலைச்சாவி.

Gland : கசிவு நீக்கி.

Glaze : மெருகு.

Glazed brick : மெருகிட்ட செங்கல்.

Glazed door : மெருகிட்ட கதவு.

Glycerine : கிளிசரைன்.

Governor : வேகச்சமவி.

G.P.M : G.P.M

G-cont.


Grab : புதை இரும்பு வாளி.

Grade : தரவரிசை.

Gradient : சாய்வாகு.

Grain : துணுக்கு.

Granite : கருங்கல்.

Graph paper : கட்டத்தாள்.

Graphite : கருவங்கம்.

Grate : இரும்பு அடுப்புத்தட்டம்.

Gravel : சரளைக்கல்.

Gravitation : புவிஈர்ப்புத் தன்மை .

Grease : கிரீசு.

Grease gun : கிரீசு செலுத்தும் கருவி.

Green sand : வார்ப்பட மணல்.

Grey iron : வார்ப்பிரும்பு.

Grid : வளைக்கம்பி (வலைக்கம்பி).

Grille : கிராதி.

Grinder : சாணைக்கருவி.

Grinding machine : சாணை எந்திரம்.

Grit : பொடிக்கல்.

Groove : பள்ளம்.

Ground floor : அடித்தளம்.

Ground level : தரைமட்டம்.

Ground plan : தரைமட்ட நிலப்படம்.

Ground water : கீழ் மண் நீர்.

Grouting : திரவக் கலவை.

Guard : காவற் கருவி.

Gudgeon : அச்சு.

Guide : பாதுகாப்புக் கம்பம்.

Guide rail : பாதுகாப்புக் கிராதி.

Gulley : சாக்கடை பொருத்துவான்.

Gun metal : வெண்கலம்.

Gunter's chain : கண்டரின் ' சங்கவி.

Gusset plate : ஆதாரத் தகடு.

Gutter : சாக்கடை.

Guy : ஆதாரக்கயிறு.

Gypsum : களிக்கல்.

Gyroscope : சுழல் வேகமானி.


H


H-Beam : 'H' உத்திரம்.

Hacksaw : கைவாள்.

Halogens : உப்பீனிகள்.

H-cont.


Halving : பாதியாக்குதல்.

Hammer : சுத்தி.

Hand feed : கையால் இயங்கி.

Hand rail : கைப்பிடிக் கிராதி (கைப்பிடிக் கிராதி).

Hand rest : கைத்தாங்கி.

Hand saw : இரம்பம்.

Hand tools : கைக்கருவிகள்.

Hanger : வாநூர்திக் கொட்டகை.

Harbour : துறைமுகம்.

Hardboard : கெட்டிப்பலகை.

Hardening : கெட்டித் தன்மையாக்குதல்

Harmonic Analyser : இணக்க நுண்பகுப்பி.

Harmonic motion : இணக்க இயக்கம்.

Hasp :

Hutch : கீழ்பாதி மூடுகதவு.

Haul : இழு

Hauling rope : இழுகயிறு.

Headgear : கம்ப நுனிச்சட்டம்.

Headrance : தலைக்கால்வாய்.

Headroom : நிலைமேல் உயரம்.

Head stock : முனைதாங்கும் கருவி.

Heeder : செங்குத்து முழுச் செங்கல

Hearth : கணப்பு உலை.

Heat exchange : வெப்ப மாற்றி.

Heat insulation : வெப்பக்காப்பிடல்.

Heat resisting steel : வெப்பத் தடை எஃகு.

Heat transfer : வெப்ப மாற்றம்.

Heat treatment : வெப்பப் பரிமாற்ற முறை.

Heat co-efficient : வெப்பக் கெழு.

Heating element : வெப்ப மூட்டும் பொருள்.

Heat power engineering : வெப்பத்திறன் பொறியியல்.

Helical gears : சுருள் பல்லிணைகள்.

Helicopter : மீவான் கலம்.

Helium : கதிரம்.

Hemp : சணல்.

Hearingbone band : இருசுருள் வில் விணை.

High frequency : அதிக அதிர்வு எண்.

High pressure boiler : அதிக அழுத்தக் கொதிகலன்.

High speed : அதிவேகம்.

High speed steel : உறுதியான எஃகு.

High tension : அதிக இழுவிசை.

H-cont.


High voltage : உயர்மின் அழுத்தம்.

Highways : நெடுஞ்சாலை.

Hinge : கீல்.

Hip Rafter : நடு உத்திரம்.

Hip Roof : வளை கூரை.

Hob : பலவினை வெட்டுதல்.

Hobbing machine : பல்வெட்டும் இயந்திரம்.

Hoist : தூக்கி.

Homogeneous : ஒரே தோற்றமுடைய.

Hone : வெட்டுக்கருவியை கூராக்கும்கல்.

Honing machine : வெட்டுக்கருவியை கூராக்கும் இயந்திரம்.

Hook bolt : கொக்கித் திருகு.

Hook joint : கொக்கி மூட்டு.

Hoop iron : இரும்பு மென்கம்பி.

Hopper : தொட்டி.

Horizontal : கிடையாக .

Horsepower : குதிரைத்திறன்.

Horseshoe magnet : குதிரைக் குளம்புக்காந்தம்.

Hose : வளையும் குழல்.

Hose coupling : வளைகுழல் இணைப்பு.

Hot air engine : வெப்பக் காற்றுப் பொறி.

Hot air turbine : வெப்பக் காற்றுச் சுருள் உருளை .

Hot plate. : வெப்பத் தகடு.

Hot saw : வெப்ப எஃகு இரம்பம்.

Hour meter : மணி அளவி.

H.p. : H.P.

Hub : சக்காக்குடம்.

Hal : கப்பல் உடற்பகுதி.

Humidity : காற்றாவி அழுத்த நிலை.

Hunting : மிகு குறை வேகமாற்ற நிகழ்ச்சி.

Hydraulics : நீரியக்க இயல்.

Hydraulic cement : நீரின்கீழ் இருக்கும் சிமெண்ட்.

Hydraulic engineering : நீரியக்கப் பொறியியல்.

Hydrocarbons : கரிநீர்வாயு சேர்க்கலவைகள்.

Hydrogen : நீர்வாயுவு.

Hydraulic Mortar : நீரின் கீழ் இறுகும் காரை.

Hydrostatics : நீரிநிலையியல்.

Hyperbola : நீன்மாலை வட்டம்.

Hypoacidity : அமிலப் பற்றாக்குறை.

Hypothesis : ஊகம்.

I


IC. Engine : உள் எரி பொரி.

Idle wheel : வெற்றுச் சக்கரம்.

Ignite : தீப்பற்றவை.

Ignition : தீப்பற்றி எரிதல்,

Ignition coil : தீத்தூண்டும் சுருள்.

Ignition lag : தீப்பற்று இடைதேரம்.

Ignition plug : தீப்பற்று முளை.

I.H.P : சுட்டிக்காட்டப்பட்ட குதிரைத்திறன்.

I.M.E.P. : சுட்டிக்காட்டப்பட்ட குதிரைத் திறன். சராசரி பயன்வினை அழுத்தம்.

Impeller : சுழல்வான்.

Imperfect : குறைபாடுள்ள.

Impervious : நீர்த்தடைப் பொருள்கள்.

In-gate : உள்கால்வாய்.

In-line engine : வரிசைப்பொறி.

Incandescence : அதிதட்ப வெப்ப நிலையில் ஒளி.

Incerdiary : தீப்பற்றி எரியும் நிலையுள்ள.

Incidence : படுதல்.

Incipient : ஆரம்ப நிலையிலுள்ள

Inclined plane : சாய்வுதளம்.

Inclinometer : சாய்வுதள அளவி.

Indent : தேவைக் கோரிக்கை.

Indentor : தேவைக்கோரிக்கை செய்பவர்.

Independent chuck : தனியியங்கு இணைக்கவ்வி.

Independent suspensions : தனியியங்கித்தொங்கி.

Indeterminate : உறுதி செய்யமுடியாத.

Indexing head : அட்டவனைத்தகடு

Indicated horse power : சுட்டு குதிரைத்திறன்.

Indicated mean effective pressure : சுட்டு சராசரி பயன்தரு அழுத்தம்.

Indicated thermal efficiency : சுட்டு வெப்ப வினைத்திறன்.

Indicating instrument : சுட்டிக்காட்டும் கருவி.

Indicator : சுட்டிக்காட்டுவான்.

Induced current : தூண்டப்பட்ட முன்சாரம்.

Inductance coil : தூண்டு சுருள்.

Induction : தூண்டுதல்.

Induction furnace : தூண்டப்பட்ட கொல்லுலை.

Induction motor : தூண்டப்பட்ட மோட்டார்.

Industrial engineering : தொழிற் பொறியியல்.

Inert cell : கிளர்ச்சியில்லா மின்கலம்.

Inert filler : கிளர்ச்சியில்லா வண்ணததே சேரும்பொருள்.

I-cont.


Inert gases : கிளர்ச்சியில்லாக்குமிழ்கள்.

Inertia : கிளர்ச்சியின்மை .

Inertia Governor : கிளர்சியில்லா வேகச்சமனி.

Inertia starter : கிளர்ச்சியில்லா ஆரம்பிப்பான்.

Inflammable air : எளிதில் தீப்பற்றும் காற்று.

Inflation : உப்புதல்.

Influence factor : வசப்படுத்தும் எண்.

Infra red : கானாச்சிவப்பு.

Ingot : வார்ப்புப் பாளம்.

Injection : உட்செலுத்துதல்.

Injection moulding : அதி அழுத்த வார்ப்பு.

Inner dead centre : உள் நடுமையம்.

Input : இடுதிறன்.

Inside lap : நடுமடிப்புத்தூரம்.

Instrument : கருவி.

Insulated : காப்பிடப்பட்ட.

Insulated wire : காப்பிடப்பட்ட கம்பி,

Insulating material : காப்பிடும் பொருள்.

Integrating meter : மொத்த அளவி.

Interceptor : அடைப்பு.

Inter communication : இடைத் தகவல்.

Inter cooler : இடைக்குளிர்ப்பான்.

Internal combustion engine : உள் எரி பொறி.

International screw thread : பல நாட்டுத் திருகுமறை.

Internal screw thread : உள் திருகுமறை.

Interpole : நடுசுழல் அச்சு.

Inverted : தலைகீழ்.

Involute : வளையும் நுனி.

Indide : நீரக அமில உப்பு.

Ion : அயனி.

Iridium : ஒண்மம்.

Tron : இரும்பு.

Irreversible : திருப்ப முடியாத.

Isobar : சம அழுத்தக் கோடு.

Isolator : தனிப்படுத்துவான்.

Isothermal : சமவெப்ப நிலை.

Isotopes : ஐசோடோப்சு.

Isod test : 'ஐஜாடு' சோதனை.

J

Jack arch : தட்டை மேல்வளைவு.

Jack frame : பெருஞ் சட்டம்.

Jack hammer : பெருஞ் சுத்தி.

Jack plans : 'பென்சு' இழைப்புளி.

Jacket : உறை.

Japanning : தகட்டை மெருகெண்ணெயிடல்.

Jaw : இணை உறுப்புக்களில் ஒன்.

Jet : நீர்த்தாரை.

Jet condenser : நீர்த்தாரையில் நீராவியினைக் குளிரவைத்தல்.

Jet propulsion : நீர்த்தாரையால் இயக்குதல்.

Jib : பாரந்தூக்கியின் விட்டம்.

Jib crane : செங்குத்துக் கம்பச் சாய் விட்டம்.

Jig : ஜிக்.

Jigger : ஜிக்கர்.

Joggle : உலோக இணைப்புப் பிதுக்கம்.

Joinery : இணைப்பு வேலை செய்தல்.

Joist : படுக்கைத் தேக்கு விட்டம்.

Jumper : சம்பூரக் கம்பி.

Jutty : பிதுக்கப் பகுதி.


K


Keel : கப்பலின் அடிக்கட்டை

Keeper : தாங்கியின் பகுதி.

Kerb : மேடையோரக்கல்.

Key way : சாவித்துளை.

Kiln : சூளை.

Kilogram : இலோகிராம்.

Kilowatt : கிலோவாட்.

Kilovolt ampere : கிலோவாட் ஆம்பியர்

Kilowatt hour : சிலோவாட் மணி.

Kinetic energy : இயக்கச் சக்தி.

Kinetic friction : இயக்க உராய்வு.

Kinetic head : இயக்க உயரம்.

King bolt : செங்குத்துச் சட்டம்.

King pile : குழி நடுக் கம்பம்.

King pin : முடி இருசு.

King post : கூரைமுடி உத்திரம்

King post truss : கூரைமுடி உத்திரத தொகுதி.

King red : முடிச் சட்டம்.

Klinker brick : இவிங்கர் செங்கல்.

K-cont.


Knee : முழங்கால் குழாய்.

Knife switch : மின்விசைத் திருப்பி.

Knob : கைப்பிடி.

Knoak : உலோக ஓசை.

Knot : கடல் நீட்டலளவு.

Knuckle joint : விரல் கணு மூட்டு.

Knurling tool : சொர சொரப்பாக்கும் கருவி.

K.W.H. : கிலோவாட் மணி.


L


Ladder : ஏணி.

Ladle : அகப்பை .

Lag : இடைநேரம்.

Lagging : வெப்பக் காப்பு.

Lamina : மென் எஃகுத் தகடு.

Laminated drum : மின்பொறி தகட்டடுக்கு உருளை .

Laminated conductor : தட்டைச்சுருள் கடத்தி.

Laminated core : மின்பொறி தகட்டடுக்கு நடுப்பகுதி,

Laminated spring : தட்டை வில்.

Lance : ஈட்டி .

Land slip : நிலச்சரிவு.

Landing : படிக்கட்டு இடைமேடை.

Landing ground : வானூர்தி இறங்குமிடம்.

Landing switch : இறங்கு விசை ஆணி.

Landscape : நிலப்படம்.

Lap : மடிப்பு.

Lap joint : மடிப்பு இணைப்பு.

Lapwinding : இரண்டடுக்குத் திருப்பம்.

Lapping machine : மடிப்பு இயந்திரம்.

Lashing : பாறை அகற்றுதல்.

Latch : தாழ்ப்பாள்.

Latchet : தட்டைத் துண்டு.

Latent heat : மறை வெப்பம்.

Lateral : இடமிருந்து வலம்.

Laterite : சரளைக்கல்.

Lattice : குறுக்கு விட்டக் கட்டுமானம்.

Lattice bridge : குறுக்கு விட்டப்பாலம்.

Lava : எரியலைக்குழம்பு.

Law : விதி.

Lay shaft : துணை பல்வினைத் தண்டு.

Layer : படிவு.
L- cont.

Leadscrew : கடைசற் திருகாணி.

Lean mixture : மெலி எரிபொருட்கலவை.

Lean-to-roof : ஒற்றைச் சரிவுக் கூரை.

Left hand rule : இடைக்கை விதி.

Left hand tools : இடமிருந்து வலம் வெட்டும் பக்கக் கருவிகள்.

Level : மட்டம்.

Levelling block : மட்டமாக்கும் கட்டை.

Levelling staff : செங்குத்துயர அளவு குறிக்கோள்.

Lever : நெம்புகோல்.

Lever safety valve : நெம்புகோல் காப்பு வால்வு.

Lift bridge : தூக்கு பாலம்.

Lift gate : தூசகு வாயில்.

Lift valve : தூக்கு வால்வு.

Lifting block : தூக்கு கட்டை.

Light alloys : மென் கலவை.

Lignite : பழுப்பு நிலக்கரி.

Lime : சுண்ணாம்பு.

Lime wash : சுண்ணாம்புச் சாந்து.

Limit gauge : வரம்பு அளவி.

Limit switch : வரம்பு மின் அழுத்தாணி.

Limiting frequency : வரம்பு மின் அதிர்வெண்.

Line amplifier : பாதை மின் பெருக்கி.

Line balance : மின் பாதை சமப்படுத்தி.

Link : இணைப்பு.

Link motion : இணைப்பு இயக்கம்.

Link rods : இணைச் சட்டம்.

Lintel : நிலை உத்திரம்.

Live load : இயக்க எடை.

Live steam : கொதிகலன் நீராவி.

Load : எடை.

Load curve : எடை வளை கோடு.

Load factor : சராசரி எடை விகிதம்.

Local action : உள்ளிட நிகழ்ச்சி.

Lock nut : பூட்டுத் திருகு.

Lock rail : கதவுக் கிராதி.

Lock gate : மூடு கதவு.

Loft : மச்சு அறை.

Logritham : அடுக்கு மூலம்.

Longitude : தீர்க்க ரேகை.

Loom : தறி.
L- cont.

Loop : இணைப்பு.

Loop test : 'லூப்' சோதனை.

Lost wax process : மெழுகு வார்ப்பட செய்முறை.

Low frequency amplifier : குறை அதிர்வெண் பெருக்கி.

Low tension battery : குறை இழுவிசை மின்கல அடுக்கு.

Low water alaram : கீழ் நீர்மட்ட எச்சரிக்கைக் கருவி.

Lubricant : உயவு.

Lubrication : லூமன் உயவிடல்.

Lumen : லூமன்.

Luminosity : ஒளிவிடல்.M

Macadamised road : கல்மேற்பரப்புச் சாலை.

Machine : யந்திரம்.

Made ground : செய்தரை.

Magnazite : மாக்னசைட்.

Magnetic chuck : காந்தப் பிடி.

Magnetic clutch : காந்தக் கவ்வி.

Magnetic compass : காந்தக் கவராயம்.

Magnetic deflection : காந்தத் திருப்பம்.

Magnetic dip : காந்தத் தவிவு.

Magnetic field : காந்த மண்டலம்.

Magnetic flux : காந்த மண்டலப் பரட்பு.

Magnetic force : காந்த மணடல் அடர்த்தி நிகழ்வு.

Magnetic induction : காந்தத் தூண்டல்.

Magnetic map : காந்த மண்டலப் படம்.

Magnetic north : காந்த வடதிசை.

Magneto : நிலைகாந்த மின்கருவி.

Magnitude : பரிமாணம்.

Main beam : முதன்மை உத்திரம்.

Main distribution frame : தலைவழங்கு அமைப்பு.

Main spring : கடிகாரச் சுருள்வில்.

Maleable : வளைந்து கொடுக்கிற.

Mallet : மரச்சுத்தி.

Malt : தினை.

Man hole : ஆள் இறங்கு வழி.

Mandrel : செங்குத்து நீள கோல்.

Manifold : மெனீபோல்டு.

Man ometer : அழுத்த மானி.

Mantel : கணப்புத் தட்டு.

Mantle : போர்வை.
M- cont.

Marble : சலவைக்கல்.

Marine boiler : கடற்றுறை கொதிகலன்.

Marine engineering : கடற்றுறை பொறியியல்.

Marine surveying : கடற்றுறை அளவிடுதல்.

Marking gauge : கோடிடும் அளவி.

Marshall valve gear : மார்ஷல் வால்வுப் பல்வினை.

Mask : போர்வை.

Masked valve : போர்வை வால்வு.

Mass concrete : அடர்த்தி கான்கிரீட்டு.

Mast : கம்பம்.

Master clock : (மூலமணிப்பொறி), மூலகடிகாரம்.

Master key : மூலச் சாவி.

Master switch : மூல அழுத்தாணி.

Mastic : (மாஸ்டிக்) கருங்காறை.

Matched Board : இணைப்புப் பலகை.

Mean effective pressure : சராசரி பயன்தரு அழுத்தம்.

Measuring frame : மர அளவுச் சட்டம்.

Measuring tape : அளவு நாடா.

Mechanical advantage : இயந்திர லாபம்.

Mechanical efficiency : இயந்திர வினைத்திறன்.

Mechanical engineering : இயந்திரப் பொறியியல்.

Maga cycle : இலட்சம் சுழல் நிகழ்ச்சிகள்.

Megohm : மெக் ஓம்.

Melting point : உருகு நிலை.

Member : உறுப்பினர்.

Membrane : சவ்வு.

Meniscus : திரவப் பிறை.

Mensuration : உரு அளவை நூல்.

Mesh : வலைக் கண்.

Meta centre : மெடா செனடர்.

Metallurgy : உலோகயியல்.

Meter : மீட்டர், அளவி.

Methane : மெதேன்.

Methylated spirit : கெடுசாராயம்.

Metre bridge : மீட்டர் மின்பாலக்கருவி.

Metre candle : மீட்டர் ஒளி அளவு.

Metre kilogram second : மீட்டர் கிலோகிராம் ஸெகண்ட்.

Micrometer theodlight : நுண் தளமட்ட அளவு கருவி.

Microscope : உருப் பெருக்குக் கருவி.

Micro waves : நுண் அலைகள்.

Mil : அறைக்கும் இயந்திரம்.
M- cont.


Milling : மில்லிங்.

Milling cutter : மில்லிங் வெட்டி.

Milling machine : மில்லிங் இயந்திரம்.

Mineral : தாது.

Mineral oil : தாது எண்ணெய்.

Mining engineering : சுரங்கப் பொறியியல்.

Mist : மூடுபனி.

Misfiring : எரியத தவறுதல்.

Mixer : கலப்பி.

Modulation : மாறுதல்.

Module : பல்லின் வட்ட விட்டம்.

Mol : மோல்.

Molar volume : மோல் கன அளவு (மோல் கன அளவு)

Mollasses : சர்க்கரைப் பாகு.

Molecular : மூலக்கூறு சம்பந்தமான.

Molecule : மூலக்கூறு.

Moment : திருப்புத்திறன்.

Moment of inertia : கோண வேகத்தின் திருப்புத் திறன்.

Momentum : இயக்கவிசை.

Monobleac : ஒரேமுத்திரையிடல்.

Monorail : ஒற்றைத் தண்டவாளம்

Mooring mast : நங்கூரம் பாய்ச்சும் சிறுகம்பம்.

Mortar : சாந்து, காரை.

Mortise and tenon joint : துவார முனை இணைப்பு.

Mortise chisel : துவார உளி.

Mortise gauge : துவார முனை கோடிடும் கருவி.

Mosaic : பல்வண்ணம் அமைந்த.

Motion study : இயக்க ஆய்வு.

Motor : மோட்டார், இயங்கி.

Mould : வார்ப்பு அச்சு.

Moulding box : வார்ப்புப் பெட்டி.

Moulding machine : வார்ப்பு இயந்திரம்.

Moulding sand : வார்ப்பு மணல்.

Moving coil galvanometer : நகர் சுருள் மின்னோட்ட மானி.

Moving iron instrument : நகர் இரும்பு மின்னோட்ட மானி.

Mud drum : சேறு கலம்.

Mud hole : சேறு துளை.

Muff coupling : போர்வை இடை இணைப்பு.
N

N-truss : என். உத்திரத் தொகுதி.

Narrow gauge : குறுகிய பாதை.

Natural cement : இயற்கை சிமெண்ட்.

Natural draught : இயற்கைக் காற்று வீச்சு.

Natural frequency : இயற்கை அதிர்வெண்.

Natural gas : இயற்கைக் குமிழ்.

Natural magnet : இயற்கைக் காந்தம்.

Natural scale : இயற்கை அளவுகோல்.

Natural slope : இயற்கைச் சரிவு.

Neat cement : தூய சிமெண்டு.

Neatfoot oil : மாட்டுக்கால் எண்ணெய்.

Needle roller bearing : ஊசி உருளைத் தாங்கி.

Neon : நியோன்.

Neon lamp :நியோன் விளக்கு.

Neptune : நெப்டுயூன்.

Net work : பின்னல்.

Network analyser : பின்னல் நுண்பகுப்பி.

Neutral : நடுநிலை.

Neutral axis : நடுநிலை அச்சு.

Neutral conductor : நடுநிலை கடத்தி.

Neutral equlibrium : நடுநிலை சமநிலை.

Neutral ores : நடுநிலைத் தாதுகள்.

Neutral point : நடுநிலைப் புள்ளி.

Neutral zone : நடுநிலை வட்டம்.

Neutron : நியூட்ரான்; நொதுமம்.

Niche : மாடம்.

Nipple : காம்பு.

Nodal point : கணுப் புள்ளி.

Node : கணு.

Nodular : கணுத்தாங்கல்.

Non metal : உலோகமில்லாத.

N.T.P. : சராசரி வெப்பதட்ப அழுத்தம்.

Nosing : மூக்கு.

Notch : பிளவு.

Notch sensitivity : பிளவு நுண்ணுணர்ச்சி.

Nozzle : குழாய் மூக்கு.

Nuclear : அணு மையமான.

Nuclear chemistry : அணு இயைபு இயல்.

Nut : திருகாணி (சுரை).
O

O.B.M. : O B.M.

Ocher : மஞ்சள் களிமணி.

Octane : ஆக்டேன்.

Offset : எதிரீடு.

Offset rod : எதிரீட்டுக்கழி.

Offset scale : எதிரீட்டு அளவைக் கோல்.

Ogee : வளைகோடு.

Ohm : O.H.M.

Oil : எண்ணெய்.

Oil cooler : எண்ணெய் வெப்பத் தனி பொறி.

Oil engines : எண்ணெய் எரிபொறி.

Oil pigments : எண்ணெய் களிம்பு.

Oil pump : எண்ணெய் தள்ளுபம்பு.

Oil stone : எண்ணெய்க்கல்.

Olefines : நீர்க்கரியம்.

Olive : தேவதாரு.

Oliver : ஆலிவர்.

On costs : இதர செலவினம்.

One coat work : ஒற்றைப்பூச்சு வேலை.

One hour rating : ஒருமணி விகிதம்.

One phase : ஒற்றைப் போக்கு.

Opaque : ஒளிபுகா.

Open arc : திறந்த வில்வளைவு.

Open cast : திறந்த சுரங்கம்.

Open channel : திறந்த வாய்க்கால்.

Open circuit : முறிந்த சுற்று.

Opposed cylinder engine : எதிர் உருளைப் பொறி.

Optics : ஒளி இயல்.

Optical pyrometer : ஒளி வெப்ப அளவி.

Optical square : ஒளிச் செங்கோணக் கருவி.

Optimum : தேவை அளவு.

Ordinary ray : நேர்க்கதிர்.

Ordnance : படைக்கலத்துறை.

Ordinate : குத்துக்கோடு.

Ore : தாது.

Organic chemistry : உயிர்ப்பொருள் இயைபு இயல்.

Orientation : ஒழுங்கமைத்தல்.

Orifice : புடைவாய் பிளவு.

Orsat apparatus : 'ஆர்சாட் ' கருவி.

Orthograph : எழுத்திலக்கணம்.

Oscillating current : அலைவு மின்னோட்டம். 
O- cont.

Oscillating cylinder : அலைவு நீள் உருளைப்பொறி.

Oscillation : அலைவு.

Oscillograph : அலைவு அளவி.

Oscilloscope : அலைவு மானி.

"Otto" cycle : 'ஆட்டொ' சுழல் நிகழ்ச்சி.

Out-of-balance : சமனில்லா நிலை.

Out of phase : மாறுபடும் போக்கு.

Outer dead centre : வெளி நடுமையம்.

Over burden : மேல் மண்படுகை.

Overhead camshaft : மேல் கேம் தண்டு.

Overhead expenses : சிறப்புச் செலவு.

Overload : அதிபளு.

Overshot wheel : மேல்வாய்க்கால் நீர்ச்சக்கரம்.

Oxidation : ஆக்சிகரணம்.


P

Packing : கட்டுதல்.

Pad stone : தாங்கு கல்.

Paddle wheel : தள்ளுச் சக்கரம்.

Paint : வண்ணப்பூச்சு.

Pallet : காரைக் கட்டை.

Pane : சட்டம்.

Panel : மரவிட்டம்.

Panel mounting : மரவிட்டம் பதிதல்.

Parabolic : மாலைவளைவான.

Parachute : வான்குடை.

Parallax : இடமாற்றுத் தோற்றம்.

Parallel : இணை.

Parameter : பாராமீட்டர்.

Paramount : முதன்மையான.

Parent metal : தலைமை உலோகம்.

Parting sand : பிரிமணல்.

Pattern : படிவம்.

Pavement : ஓரத்தளம்.

Pavilion : கூடாரம்.

Pavings : தளம் பதிதல்.

Payload : ஆதாய எடை.

PD : அழுத்த வேறுபாடு.

Pearlite : பியர்லைட்.

Peat : முற்றா நிலக்கரி.

Pellet : சிறுவில்லை. 
P- cont.

Pelton wheel : பெல்டன் சக்கரம்.

Pencilling : காரை இணைப்புப்பூச்சு.

Pendant switch : தொங்கு அழுத்தாணி.

Perch : 'பெர்ச்' 25 கன அடி கற்கட்டம்.

Perfect gas : நிறை குமிழ்.

Periodic system : பருவ நிகழ்வமைப்பு.

Permanent set : நிலையொதுக்கம்.

Permanent way : நிலைபாதை.

Permeability : ஊடுருவல்.

Permeameter : ஊடுருவல் அளவி.

Permutation : உறுப்புமாற்றுக்கோவை.

Petrified wood : கல்போலாகிய மரக்கட்டை.

Petroleum : பாறை எண்ணெய்.

Petrology : பாறையியல்.

PF : சம பக்கம்.

Phantom circuit : புனைவுச்சுற்று.

Phase : ஒருசுற்று.

Phase angle : ஒருசுற்றுக் கோணம்.

Phase sequence : பலசுற்று முறை.

Phonograph : ஒலிப்பதிப்பிக்கும் கருவி.

Photographic surveying : நிழற்பட அளவையியல்.

Photometer : ஒளித்திறன் அளவி.

Physical chemsitry : இயக்க இயைபு நூல்.

Pick axe : பறிக் கோடாலி.

Pier : தூண்.

Pier arch : தூண் வளைவு.

Pier template : தூண் தாங்கிக்கல்.

“Piezo" electric crystal : பிசோ மின் பளிங்கு.

Pigment : களிம்பு.

Pile : கம்பம்.

Pile driver : கம்பச் செலுத்தி.

Pillar drill : கம்பத் துளையிடு கருவி.

Pilot cell : வழிகாட்டு மின்கலம்.

Pilot engine : வழிகாட்டு பொறி.

Pilot lamp : வழிகாட்டு விளக்கு.

Pilot valve : வழிகாட்டு வால்வு.

Pinion : சிறு பற்சக்கரம்.

Pinking : உலோக ஓசை.

Pintle : கீல் முளை.

Pipe wrench : குழாய்ச் சுழற்சி.

G.TT-6 
P-cont.

Piston valve : உந்து வால்வு.

Pitch : திருகிடை.

Pitch circle : திருகிடை வட்டம்.

Pith : உட் சோறு.

Pitot tube : பிடோ குழல்.

Pitted : குழியுள்ள.

Pivot bridge : நடுசுழலச்சுப் பாலம்.

Pivot joint : சுழல் இணைப்பு.

Plane surveying : சமபரப்பு அளவிடல்.

Planet : கோள்.

Planetary gear : கோள் இருசுப்பல்லினை

Planimeter : சமபரப்பு அளவி.

Planing machine : இழைக்கும் இயந்திரம்.

Plaster : சாந்துப்பூச்சு.

Plaster of Paris : பாரிசுச் சாந்துப்பூச்சு.

Plate girder : தகட்டு உத்திரம்.

Plate glass : தகட்டுக் கண்ணாடி.

Plated carbon : உலோகப் பூச்சுக் கரியம்.

Platform : மேடை.

Plinth : தூண் பீடம்.

Plug : முளை, செருகு.

Pneumatic : காற்றழுத்தத்தால் வேலை செய்யும்.

Poise : சமநிலை.

Polarisation : முனைமாற்றம்.

Pole : முனை.

Polyphase : பலகட்டம்.

Polytechnic : பாலிடெக்னிக்.

Porch : வாயில், நுழைமுகம்.

Pontoon bridge : படகுப் பாலம்.

Post-Graduate : முது பட்டதாரி.

Potential : உள் ஆற்றலுடைய.

Potential differences : அழுத்த வேறுபாடு.

Potential energy : நிலை சக்தி.

Pound : இராத்தல்.

Poundal : பவுண்டல்

Power : திறன், சக்தி.

Power Hammer : சக்தியால் இயங்கு சுத்தி.

Precision grinder : நுட்ப அரைப்பான்.

Pressure : அழுத்தம்.

Primary acid : மூலக்காடி

Primary cell : மூல மின்கலம்
P-cont.

Primary coil : மூலச் சுருள்.

Prime mover : முதன்மைச் சுழலி.

Principal port : தலைத் துறைமுகம்.

Principal axis : தலைநேர்க்கோடு.

Prism : பட்டகம்.

Producer gas : உற்பத்திக் குமிழ்.

Production engineering : உற்பத்திப் பொறியியல்.

Profile grinding : வடிவுருவம் அமைத்தல்.

Progress certificate : முன்னேற்றச் சான்றிதழ்.

Progress chart : முன்னேற்ற விளக்கப்படம்.

Projection : ஒளி வீழ்த்துதல்

Prop : ஊன்று கோல்.

Propellant : முன்னியக்கி.

Propeller fan : முன்னியக்கிச் சுழல் விசிறி

Propeller shaft : முன்னியக்கத் தண்டு

Paddle : துடுப்பு.

Public Health Engineering : பொதுச் சுகாதாரப் பொறியியல்

Pulp : குழம்பு.

Pulverised coal : பொடி நிலக்கரி

Pump : இறைப்பான், பம்பு

Punch : துளையிடுதல்.

Pure metal : தூய உலோகம்.

Push button : தள்ளு பித்தான்.

Push rod : தள்ளுகம்பு.

Q

Quadratic : நாற்கோணமுள்ள

Quadrant : கால் வட்டம்.

Qualitative analysis : பண்பு நுண் பகுப்பு.

Quality : பண்பு.

Quantitative analysis : அளவு நுண் பகுப்பு.

Quarry : கல்வெட்டியெடுத்தல் (அ) கல் படுகை.

Quartz : படிகக்கல்.

Quartz crystal : படிகப் பளிங்கு.

Quicksand : புதை மணல் (புதைமணல்)

Quotations : குறிக்கப்பட்ட விலை.

R

Rack : மரச்சட்ட நிலை.

Rack saw : மரச்சட்டவாள்

Radial drill : ஆரத்துளைப்பான். ________________

R-cont.

Radial engine : ஆரப்பொறி.

Radial valve gear : ஆர வால்வுப்பல்வினை.

Radiance : ஒளி கிளர்ச்சி.

Radiation : பரப்புதல்.

Radiator : ரேடியேட்டர்.

Radio activity : அணுக்கதிர் வெளியீடு.

Radiology : கதிர் வீச்சு இயல்

Radium : ரேடியம்.

Rafter : தூலம்.

Rake : பரம்புச் சட்டம்.

Rammer : இடிகருவி.

Ramp : மேடு.

Range : எல்லை

Range finder : எல்லைகண்டுபிடிப்பான்.

Ranging rod : எல்லைக்கோல்

Rated : தரம்பிரித்த.

Ratio : விகிதம்.

Receiver : ஏற்பி.

Reciprocal : தலைகிழ்ப்பின்னம்.

Reciprocating engine : பரிமாற்றுப் பொறி.

Recorder : பதிவு செய்வான்.

Recording drum : பதிவு செய்யும் உருளை.

Rectification : சீர்ப்படுத்துதல்.

Rectified current : சீர்ப்படுத்தப்படு மின்னோட்டம்.

Rectifier : சீர்ப்படுத்தி.

Reference mark : அடையாளக்குறி.

Refracting telescope : ஒளிவிலக்கி தொலை நோக்கி

Refraction : ஒளிவிலக்கல்.

Refractories : ஒளிவிலக்கிகள்.

Refrigerator : குளிர்முறை காப்புப் பெட்டி

Regulator : ஒழுங்குபடுத்தி.

Reinforced concrete : உறுதி காங்கிரீட்டு

Relative efficiency : தொடர்புத்திறன்.

Relative humidity : தொடர்பு ஈரக்கசிவு.

Release : விடுதலை.

Repeater : திரும்பச் சொல்லி.

Reproduction : திரும்ப உற்பத்தி செய்தல்.

Resin : பிசின்.

Resistance : தடை (மின்).

Resonance : எதிரொலித்தல். 
R-cont.

Resultant : தொகுபயன்.

Reverberatory furnace : எதிர் அனல் உலை.

Rheostat : தடைமாற்றி.

Rhomboidal : சாய்சதுரம் போன்ற

Rib : விலா.

Ribbed arch : விலா வளைவு.

Ridge roof : உச்சிக் கூரை.

Rig : கட்டு.

Right hand rule : வலக்கை முறை.

Rigid support : உறுதித் தாங்குதல்.

Ring gauge : வளை அளவி.

Rise and fall system : உயர்வு தாழ்வு முறை

Rivet : ஆணியிறுக்கம்.

Rivetting machine : ஆணியிறக்கும் இயந்திரம்.

Roasting furnace : சுடும் கனல் அடுப்பு

Rock drill : பாறைத் துளைப்பு.

Rocket propulsion : வான முன்னியக்கம்.

Rockwel hardness test : ராக்வெல்' கெட்டித்தன்மை சோதனை.

Rolled steel sections : உருளை எஃகுப் பகுதிகள்

Roller : உருளை

Roof truss : கரைமரத்தொகுதி.

Roots blower : 'ரூட்' காற்றூதி.

Rosin : குங்கிலியம்.

Rotor : சுழல்.

Rounds : சுற்றுக்கல்

Rubbing stone : தேய்கல்.

Runway : ஓடும் பாட்டை

Rupture : முறிவு.


S

Safe load : நம்பக எடை.

Safety factor : காப்பீடு எண்.

Safety cut out : காப்புத்துண்டிப்புக் கருவி.

Safety fuse : காப்பு உருகி.

Safety lamp : காப்பு விளக்கு.

Safety valve : காப்பு வால்வு.

Sag : தொய்வு (தொய்வு)

Sand : மணல்.

Sand stones : கனிப்பொருட் கற்கள். 
S-cont.

Sandwich course : இடைக் கல்விமுறை.

Sap wood : வெளிற்று மரம்.

Sapnofication : சவுக்காரமாற்றம்.

Sash : பலகனிக்கண்ணாடிச்சட்டம்.

Saturated : பூரிச (கரையும்).

Saw : வாள்.

Scaffold : சாரம்.

Scalar product : அளவுபெருக்கம்.

Scale : அளவுகோல்.

Scantling : மிகக்குறைவு.

Scoop : குடைதல்.

Scraper : சுரண்டி

Scraper ring : சுரண்டு வளை

Screw : திருகி.

Scriber : வரைவுகோல்.

Scribing block : எழுது கோல்தகட்டை.

Scroll chuck : சுருள் கவ்வி.

Scrubbers : தூய்மை செய்வான்.

Scum : நுரை அழுக்கு.

Sea anchor : கடல் நங்கூரம்.

Seaplane : கடல் விமானம்.

Seasoning : பதப்படுத்துதல்.

Seam : மடிப்பு.

Secondary cell : துணை மின்கலம்.

Secondary coil : துணை சுருள்.

Secondary voltage : துணை வோல்டேஜ்

Sectional elevation : பகுதி ஏற்றம்.

Sedimentary rocks : படிவுப் பாறை

Segment : துண்டம்.

Selectivity : தேர்வு.

Self centering chuck : தன்காரியமையக் கவ்வி.

Self excitation : தற்தூண்டல்.

Sensitive drill : நுண்ணுணர்ச்சித் துளைப்பான்.

Sensitivity : நுண்ணுணர்ச்சி.

Seperator : பாகுபடுத்தி, பிரித்தி.

Septic tank : நச்சுத்தடை மலக்குழி.

Series : தொடர்.

Series motor : தொடர் மின்னியங்கி.

Set : இறுகு.
S-cont.

Sewage : சாக்கடை நீர்

Shaft : ஷேப்டு.

Shaping machine : உருவாக்கும் எந்திரம்.

Shear : வெட்டு.

Sheet anchor : பெரிய நங்கூரம்.

Sheet piling : பெரியகம்பம்.

Short circuit : நேரிடை இணைப்பு.

Short waves : நேரிடை அலைவுகள்

Shroud : போர்த்தல்.

Shunt : இணை.

Shunt field : இணைமண்டலம்.

Shutter : மூடி.

Sieve : சல்லடை.

Silic : மணல் சத்து.

Sill : வாயிற்படி.

Silt : வண்டல்.

Simple harmonic motion : எளிய ஒழுங்கியக்கம்.

Siphon : வடிகுழாய்.

Skew : கோணலான.

Slab : பலகை.

Slag : கசடு.

Slag cement : கசடு சிமென்டு.

Sleeper plate : கிடைத் தகடு.

Slide : நழுவுதல்.

Slide valve : நழுவு வால்வு.

Slotting machine : துளையிடு கருவி.

Sludge : சேறு.

Sluice : மதகு.

Sluice gate : மதகு வாயில்.

Slump test : சரிவுச் சோதனை.

Smithy : கருமான் தொழில்.

Smoke box : புகைப் பெட்டி.

Smoke test : புகைச் சோதனை.

Snap : அறுதல்

Socket : குடைகுழி.

Softness : மென்மை.

Soil Mechanics : நிலவளப் பொறித்துறை.

Soldered : பற்றவை.

Solubility : கரைதிறன்.

Solution : கரைசல்
S- cont.

Solvent : கரைப்பான்.

Sorting : வகைப்படுத்துதல்.

Span : அகலம்.

Spark : தீப்பொறி.

Spark plug : தீப்பொறிமுனை.

Spectrometer : நிறமானி.

Specturum : நிறமாலை.

Spillway : வெள்ள நீர் வழிந்தோடும் வழி.

Spot welding : இடப்புள்ளிப் பற்றவைப்பு.

Spring : வில்.

Spur gear : தூண்டுப் பல்விணை.

Stability : சமநிலைமை.

Staff : கம்பம்.

Stainless steel : துருவேறாத எஃகு.

Stalk : காம்பு.

Stand still : அசையா நிலை.

Standard : வரையறை திட்டம்.

Standard cell : வரையறை மின்கல.

Stay wire : தாங்கு கம்பி.

Steady flow : நிலை ஒழுக்கு.

Steam trap : நீராவித் தடை.

Steel : எஃகு.

Steel tower : எஃகு கோபுரம்.

Steering Arm : திருப்பு விசைக்கோ.

Stock : இருப்பு.

Stoek : தீக்கிளறல்.

Stokehold : கொதிகலன் உலைவாய்.

Stone : கல்.

Stop : நிறுத்துதல்.

Stop valve : நிறுத்தும் வால்வு.

Storage battery : சேமக்கலம்.

Storm water drain : புயல் நீர்வடிகால்.

Stratification : அடுக்கமைத்தல்.

Stress : தகைவு.

Stretch : நீட்சி.

Stroke : தாக்கு.

Structure : அமைப்பு.

Structural engineering : அமைப்புப் பொறியியல்.

Subsoil : கீழ்மண்.

Sub-standard : வரையறைத் திட்டத்துக்கு குறைந்த திட்டம்.
S- cont.

Suction : உறிஞ்சுதல்.

Sulphur : கந்தகம்.

Super charger : அதி அழுத்தி.

Super saturation : அதி கரைசல்.

Suppressor : அடக்கி.

Surge : அலையெழும்பல்.

Surveying : மனை அளவிடல்.

Suspension bridge : தொங்கு பாலம்.

Switch : பொருத்தி (அ) விசை அழுத்தான் இணைப்பி.


T

T. Beam : T. விட்டம்.

T. Bolt : T. தாழ்ப்பாள்.

T. Section : T. தோற்றம்.

Tachometer : சுற்றளவி,விரைவு அளவி.

Take off : மேலெழத் தொடங்கல்.

Tainting : கறைப் படுத்தல்.

Tally : சரிபார், ஒப்பிடுக, சரிகட்டு.

Tallow : விலங்குக் கொழுப்பு மெழுகு.

Tandem engine : ஒன்றின்பின் ஒன்று இணைத்த பொறி.

Tangent : தொடுகோடு.

Tanning : தோல் பதனிடல்.

Tap erkey : ஒடுங்கிச் செல்லும் ஆனி.

Tawing : தோலை உப்பிட்டுப் பதனிடல்.

Technology : தொழில் நுட்பத் துறை .

Tee bolt : T. தாழ்ப்பாள்.

Tee joint : T. இணைப்பு.

Telecommunication : தொலைத் தொடர்பு.

Telecommunication Engineering : தொலைத் தொடர்பு பொறியியல்.

Telegraph : தந்தி முறை.

Telemeter : தொலை அளவி.

Telephone : தொலை பேசி.

Telescope : தொலை நோக்கி.

Teletype : தொலைத் தட்டெழுத்து.

Television : தொலைக் காட்சி.

Tempering : முறுக்கேற்றல்.

Temperature : வெப்ப நிலை.

Tender : ஒப்ப அறிவிப்பு.

G.T.T-7

T-cont.

Tenon : பொருத்து முளை.

Tensile strength : இழுவிசை ஆற்றல்.

Tensile stress : இழுவிசை இறுக்கம்.

Tension : இழுவிசை.

Terracota : சுட்ட மண்பாண்ட வகை.

Terrestrial : நில சம்பந்தமான.

Theodolite : தளமட்ட அளவைக் கருவி.

Thermal efficiency : வெப்பப் பயனுறு திறன்.

Thermocouple : மாறுபடு வெப்பநிலை இணைப்பு.

Thermodynamics : வெப்ப விசை இயக்கவியல்.

Thermosetting : வெப்ப அமைப்பு.

Thermostat : வெப்ப நிலைக்காப்பகம்.

Three colour process : மூவண்ணச் செய்முறை.

Three phase : மூன்று கட்டம்.

Three pin plug : மும்முளைச் செருகி.

Thrust bearing : குத்தழுத்தத் தாங்கி.

Tide : கடலெழுச்சி.

Tie beam : இழுவிசையுறு விட்டம்.

Tie rod : இழுவிசையுறு தண்டு.

Tile : ஓடு .

Tilting level : சாய் மட்டக் கருவி.

Timing wheels : நேரக் கனிப்புச் சக்கரங்கள்.

Tolerance : பொறுதி.

Tongue and groove joint : முளைப் பொருத்தி இணைப்பு.

Torpedo : நீர்மூழ்கிக் குண்டு.

Torque : சுழற்று விசை.

Torque converter : சுழற்று விசைமாற்றி.

Torque meter : சுழற்று விசை அளவி.

Torsion : முறுக்கம்.

Torsion balance : முறுக்கத் தராசு.

Torge : இடுக்கி.

Tracer : படி வரைபவர், புலம் காணுநர்.

Traction : இழுவை.

Tractor : 'டிரேக்டர்' பெருஞ்சுமை இழு பொறி.

Trailer : பின்னோடு வண்டி இழுபடிவண்டி.

Trammels : தடைகள்.

Transformer : மின்மாற்றி (அழுத்தம், ஓட்டம்).

Transmission : அனுப்பல், கடத்தல்.

Transmission dynamometer : கடப்புவிசை அளவி.

T-cont

Transverse frame : குறுக்குச் சட்டம்.

Trap : கண்ணி.

Traverse : குறுக்கே செல்.

Traverse frame : குறுக்குச் சட்டம்

Triangular notch : முக்கோணவெட்டு, முக்கோணப் பிளவு.

Trip gear : தட்டிவிடு சாதனம்.

Triple point : முந்நிலை.

Triple pole switch : முவ்வழி இணைப்பி.

Triped : முக்காலி .

Trolley : கூண்டில்லாச்சுமை வண்டி.

Trowel : கொல்லறு.

True section : உண்மைத் தோற்றம்.

Trunk piston : நீள் உந்தி.

Truss : உத்திரக்கட்டு, விட்டக்கட்டு.

Tri square : மூலை மட்டம்.

Tumbler switch : குமிழ் இணைப்பி.

Tuning : இணக்குதல், சுரம் கூட்டுதல்.

Tuning fork : இசைக்கவை.

Turbine : உருளை (நீர், நீராவி, ஆவி).

Turn bridge : திரும்பு பாலம்.

Turret lathe : சுழல்மேடை கடைசல் பொறி.

Twist drill : முறுக்குத் துளைக் கருவி.

Two phase : இரு கட்ட..

Two point problem : இருபுள்ளி வினா.

Two strock cycle : இரு வீச்சுச் சுழல் நிகழ்ச்சி.

U

Umbrella Roof : குடைக் கூரை.

Unbalanced load : சமனற்ற சுமை.

Under bridge : கீழ்ப்பாலம்.

Underfeed stoker : கீழிடு பரப்பி .

Undergraduate : பட்டம் பெறாக்கல்லூரி மாணவர்.

Underaxial : அச்சுக்குக் கீழான.

Unit of mass : பொருள் திணிவின் அடிப்படை அளவு.

Unit weight : அடிப்படை எடை.

Universal chuck : பொதுக் கவ்வி, மும்முனைக் கவ்வி.

Universal joint : எல்லாவற்றுக்கும் ஏற்ற இணைப்பு (ஊக்கின் இணைப்பு).

Universal machine : பொது வழக்குப் பொறி.

U.S.S. thread : அமெரிக்கத் திட்டத் திருகுமறை.

V

Valency : அணுவலிவென்.

Vallery : பள்ளத்தாக்கு.

Valve : ஒருவழித் திறப்பு, வால்வு.

Van : மூடுவண்டி .

Vane : தகடு , கையிறகு.

Vector : திசையும் அளவுமுள்ள.

Vee joint : V. இணைப்பு.

Vee notch : V. பிளவு, V. வெட்டு.

Vee thread : V. மறை .

Veneer : மெல்லிய பலகை.

Vent pipe : போக்குவாய்குழல்.

Venturi flume : குவிந்துவிரியும் போக்குவழி.

Venturi meter : 'வெஞ்சுரி' வழி.

Vibration damper : வெஞ்சுரி ஓட்ட அளவி அதிர்வுத் தடை.

Vibrator : அதிரி.

Viscosity : பிசு பிசுப்பு.

Viscometer : பிசு-பிசுப்பு அளவி.

Visibility : தெரியும் தன்மை .

Voice frequency : குரல் ஒலி அலைவெண்.

Volt : 'ஓல்ட்' (மின் அழுத்த அடிப்படை அளவு).

Voltmeter : 'ஓல்ட்' மின் அழுத்த அளவி.

Vortex : நீர்மச்சுழல்.

Vulcanisation : வன்கந்தகமாக்கல்.

W

Wall plate : சுவர்ச்சட்டம், சுவர் மிதிப்படிச்சட்டம்.

Wall plug : சுவர் அடைப்பு,சுவர் முளை.

Waste pipe : கழிவுப்பொருள் குழாய்.

Water closet : சிறுநீர்க்கழிவுத் தொட்டி,மலம் கழிவுத் தொட்டி.

Water colour : நீர் வண்ணம்.

Water cooled engine : நீரால் தண்படுபொறி.

Water equivalent : சமநீர் எடை.

Water level : நீர் மட்டம்.

Water line : நீர் வழி.

Water-proof : நீர் ஊறாத, நீரில் நனையாத.

Water rheostat : நீர் மின் தடை.

Water tube boiler : நீர்க்குழாய்க் கொதிகலன்.

w-cont.

Water turbine : நீர் உருளை.

Watt : வாட்.

Watt hour : வாட் மணி.

Watt meter : வாட் அளவு, மின் ஆற்றல் அளவி.

Weather cock : காற்றாடி, காற்றுத்திசைகாட்டி.

Wedge : ஆப்பு.

Weir : கவின்கல், சிற்றனை.

Welding : பற்ற வைப்பு.

Wet deck : நனைந்த கப்பல் மேல்தளம்.

Wet rot : ஈரச் சிதைவு.

Wet steam : ஈர நீராவி .

Wharf : கப்பல் சரக்கு ஏற்றும் மேடை.

Whith worth screw thread : வித்வொர்த் திருகுமறை.

Winch : சுமை தூக்கு உருளை.

Wind mill : காற்றாலை.

Wind tunnel : காற்றுப் போக்கி.

Winder : சுற்றி .

Wiper : துடைப்பி.

Wire gauge : கம்பி மதிப்பீடு.

Wire recorder : கம்பிப் பதிப்பி.

Wireless : கம்பி இல்லா.

Workshop : பட்டறை.

Wound rotor : கம்பிச்சுற்றுச்சுழலி.

Wrought iron தேனிரும்பு.


X


X-rays : எக்ஸ்ரே .

X-ray test : எக்ஸ்ரே பரிசோதனை.

X-rays tube : எக்ஸ்ரே குழாய்.

X-ray spectrum : எக்ஸ்ரே நிறமாலை .

Y

Y-level : Y. மட்டக் கருவி.

Yarrow boiler : யாரோ ' கொதிகலன்.

Yield point : சளைப்பு நிலை.

Yield stress : சளைப்பு இறுக்கம்.

W

Zenith : மீமுகடு, வானுச்சி.

Zenith telescope : மீமுகட்டுத் தொலைநோக்கி.

Zero method : சுழிமுறை.

Zig-zag connexion : இடவலமாறிய இணைப்பு.

GLOSSARY OF TECHNICAL TERMS

IN FILM TECHNOLOGY.

B

Barn door : ஒளித் தணிக்கை கதவு.

Bobbin : பாபின்.

Background music : பின்னணி இசை.

C

Call sheet : விளிச் சீட்டு.

Cine costume : சினிமா உடை.

Commentary : விளக்கவுரை.

Cinematography : சினிமாக் கலை.

Camera dolly : ஒளிப்பதிவுக் கருவி.

Cartoon : கேலிச் சித்திரம்.

Colour temperature : வண்ணக் குணநிலை.

Colour correction : வண்ணத் திருத்தம்.

Close shot : அண்மைக் காட்சி.

Clapper board : கிளாப்பர் பலகை.

D

Double positive : இரட்டைப் பாசிடிவ்.

Dissolve : காட்சி மாற்றம்.

Dupe negative : மாற்று நெகடிவ்.

Densitometer : அடர்த்தி அளவி.

Dubbing : உரை சேர்த்தல்.

Disc recorder : வட்டில் ஒலிப்பதிப்பி.

E

Enlarger : உருப்பெருக்கி.

Exposure meter : ஒளிக்கதிர் அளவி.

F

Film editor : படக் கோவையாளர்.

Film cement : படச் சுருள்பசை.

Flow meter : பாய்ச்சல் அளவி.

Flash back scene : முன் நிகழ்ச்சித் தோற்றம்.

G

Gamma : காமா

H

High key photography : அதி ஒளிப்படப்பிடிப்பு.

Hair style : முடியலங்காரம்.

K

Key light : மூல ஒளி.

L

Long shot : தொலைக் காட்சி.

Loud speaker : ஒலி பெருக்கி.

Leader film : முன்னோடிப் படச்சுருள்.

Light cutter : ஒளி வெட்டி.

Low key photography : குறை ஒளிப்படப் பிடிப்பு.

M

Motion picture stage : சலனப்பட அரங்கம்.

Motion picture camera : சலனப்படப்பிடிப்புக் கருவி.

Magnetic sound recorder : காந்த ஒலிப் பதிப்பி.

Microphone : ஒலிவாங்கி.

Magic lantern : மாயப்பட விளக்கு.

Mier console : பல் ஒலிக்கலவை.

Microphone Boom : ஒலிவாங்கி இயக்கி.

Master Positive : மூலமாற்றுப் பாசிடிவ்.

Married print : ஒளி ஒலி சேர்வைப்படி.

Mid shot : மையக் காட்சி

Miniature shot : சிற்றளவுக் காட்சி.

N

Negative bath : நெகடிவ் முழுக்கு.

Noise level : இரைச்சல் அளவு நிலை.

News reel : செய்திப்படச் சுருள்.

P

Printer : படப்பதிப்பி.

Positive bath : பாசிடிவ் முழுக்கு.

Photographic filter : ஒளிவடிகலம்.

Projector : திரைப்பட ஒளிவீழ்த்தி.

Photo electric cell : ஒளிமின்கலம்.

R

Reel : படச்சுருள்.

Relay test : மாதிரிக் கோவைத் தேர்வு (சோதனை).

R-cont.

Rush print : விரைவுப்படி.

Release positive : வெளியீட்டுப் பாசிடிவ்.

Replenisher : சக்தி நிரப்பி.

Range finder : தொலை அளவி.

Rear projection shot : பின்னணித் திரைப்படக் கலவைக் காட்சி.

Re-recording : மறு ஒலிப்பதிப்பு.

S

Set property : காட்சி உடைமைகள்.

Still camera : நிலைப்படக் கருவி.

Sound track : ஒலிச்சுவடு.

Scoring stage : இசைப் பதிவு அரங்கம்.

Stereo recording : மெய் நிலை ஒலிப்பதிவு.

Slow motion photography : குறைவேகப்படப்பிடிப்பு.

Sensitometer : அடர்த்திகாண் அளவி.

Safe light : காப்பு விளக்கு.

Synchronization : சமகால இயக்கம்.

T

Theatre : திரைக்கூடம்.

Thermionic valve amplifier : மின்னுறுத் தாழ்பெருக்கி.

V

Variable density recording : மாறியல் செறிவுமுறை ஒலிப்பதிவு.

Variable area recording : மாறியல் பரப்பு முறை ஒலிப்பதிவு.

GLOSSARY OF TECHNICAL TERMS

IN LEATHER TECHNOLOGY.

A

Arch of foot : பாதவளைவு.

Attaching Machine : இணை இயந்திரம்.

Automobile leather : தானியக்கித் தோல்.

Avaram bark : ஆவாரம் பட்டை.

Awl : தோல் தைக்கும் ஊசி.

B

Babul bark : கருவேலம் பட்டை.

Backing cloth : தோலிடை செருகு துணி.

Back strap : பின் தோல்வார்.

Bacteria : நுண்ணுயிர் கிருமி.

Bag leather : பைத்தோல்.

Band kinfe splitting machine : பை முறைப்பதனிடல்.

Bag tanning : நீள் கத்தி தோல் சிதைவு இயந்திரம்.

Barkometer : பட்டை நீர் அளவி.

Bark tanning : பட்டை முறை பதனிடல்.

Barrel paste : ஜாடிப் பசை.

Basic dyes : காரச்சாயம்.

Basicity : கார அளவை.

Bating : தோலை மெதுவு படுத்தும் முறை.

Beef tallow : மாட்டுக் கொழுப்பு.

Bees wax : தேன் மெழுகு.

Belting leather : இணைப்புத் தோல்.

Beveller and groover : ஒழுங்கு வழி இயந்திரம்.

Binding Agents : ஒட்டும் பொருள்.

Bleaching : வெளுத்தல்.

Blood Albumin : இரத்தப் புரதம்.

Boarding : சமதள நிலை வைத்தல்.

Bobbin thread : அடிக்கூடு நூல்.

Bobbin winder : அடிக்கூடு நூல் சுற்றல்.

Boiling test : கொதி சோதனை.

Bone folder : ஓரம் மடிக்கும் கருவி.

Book binding leather : புத்தகத் தோல்.

Book match cover : புத்தகப் பொருத்தி.

Boot last : காலணிக் கட்டை.

Bottom coat : அடிப்பூச்சு.

G.T.T-8

B-cont.

Box sides : பெட்டித் தோல்.

Brand Mark : சூட்டுக்குறி.

Break : உடைப்பு.

Buffer solution : நடுநிலை கரைசல்.

Buffing : தும்பெடுத்தல்.

Buffing machine : தும்பெடுக்கும் இயந்திரம்.

Butcher cuts : கசாப்பு வெட்டுகள்.

C

Calf leathers : கன்றின் பதனிட்ட தோல்.

Calf suede : கன்றின் பதனிட்ட மிருதுவான தோல்.

Calorimetric estimation of PH : நிறமுறை காடிகார அளவீடு.

Carnauba wax : 'கார்னாபா' மெழுகு.

Case hide : உறைத் தோல்.

Castor oil : விளக்கெண்ணெய்.

Caustic soda : வெங்காரம்.

Cellulose lacquers : மரக்கூழ்.

Cellulose nitrate : மரக்கூழ் நைட்ரேடு.

Chain stitch : சங்கிலித் தையல்.

Chemois leather : நாய்த் தோல், எண்ணெய் பதனிட்ட தோல்.

Channel closing : தையல் வழிமூடல்.

Channel guide : தையல் வழி அமைப்பி.

Channel opening : தையல் வழி திறத்தல்.

Chemical deliming : இயைபியல் சுண்ண நீக்கம்.

Chrome alum : குரோமியப்படிகாரம்.

Chrome liquor : குரோமியக் கரைசல்.

Chrome sole leather : குரோமியப் பாத அடித் தோல்.

Chrome tanning : குரோம் முறை பதனிடுதல்.

Clicking boards : தோல் அறுவைப் பலகை.

Clicking knife : அறுவைக் கத்தி.

Clicking machine : அறுவை இயந்திரம்.

Closing allowance : இடைவெளி இணைப்பு.

Closing plier : மூடும் இடுக்கி.

Combination tannage : கூட்டுப் பதனிடல்.

Comparator : ஒப்புமைக் கருவி.

Corner plifers : முனை இழுக்கும் இடுக்கி.

Corns : தோல் ஆணி.

C-cont.


Counters : குதிகால் பக்க உறை.

Crease iron : கோடு அழுத்தி.

Creasing : கோடு அழுந்தல்.

Crocodile skin : முதலைத் தோல்.

Cuban heels : 'குயுபான்' குதிகால்.

Curing : உப்பிட்டு பாதுகாத்தல்.

Curring : கொழுப்பு ஊட்டல்.


D


Damping : ஈரமாக்கல்.

Degreasing : கொழுப்பு நீக்கல்.

Deliming : சுண்ணம் நீக்கல்.

Dewooling : உரோம நீக்கல.

Dip bath : ஆழ முழுக்கு.

Direct dyes : நேர்ச் சாயம்.

Divi Divi pods : வெள் வேலங்காய்கள்.

Double bath : இரட்டை முழுக்கு.

Drenching : நனைத்தல்.

Dressing : தோல் ஒப்பனை.

Dressing cases : ஒப்பனை உறைகள்.

Dried hide : உலர்ந்த தோல்.

Drying : உலர்த்தல்.

Drysalting : உப்பிட்டு உலர்த்தல்.

Dust collector : புழுதி சேர்ப்பீ.

Dye : சாயம்.


E


Edge guide roll : ஓரம் தேய்ப்பி .

Edge setting : ஓரம் அமைத்தல்.

Edge trimming : ஓரம் ஒழுங்காக்கல்.

Egg Albumin : மு டை வெண்கரு .

Egg yolk : முட்டை மஞ்சள் கரு.

E.I. Tanned Hides and Skins : கிழக்கிந்திய முறை தோல்.

Electrometric Estimation of PH : மின் முறை காரர்காடி அளவீடு.

Embossing : முத்திரையிடல்.

Emulsion : எண்ணெய்க் (கசிண்டு) கசடு.

Enamelling : பீங்கான் மேற்பூச்சு.

Extracts : பிழிநீர், சாறு.

Eyelet : நூல் செலுத்தும் துளை

F


Fabric reinforcements : துணி முறை உறுதிப் படுத்தல்.

Fancy Design Punching : நூதனத் துளை போடல்.

Fancy Leather : புதுமைத் தோல்.

Fat liquor : கொழுப்புக் கலவை.

Feed roller : முன் தள்ளும் உருளை.

Fellmongering : கெடாமுடி நீக்கல்.

Felt : நம்தா காகிதம்.

Felt paper : நம்தா காகிதம்.

Fibre board : நார் அட்டை .

Finishes : பூர்த்தி .

Fitted heels : பொருத்தப்பட்ட குதிகால்.

Fixing : பொருத்துதல்.

Flannelette : குட்டிக் கம்பளம்.

Flap over bag : மடிப்புப்பை .

Flaying : தோல் உரித்தல்.

Fleshing : தசை நீக்கல்.

Folding machine : மடிப்பு இயந்திரம்.

Forme cutting : கட்டைமீது அட்டை பொருத்தி வெட்டல்.

Framed hide : சட்டத்தில் இட்ட தோல்.

Fresh hides : பதனிடாப் புதுத்தோல்.

Fresh lime : புதுச் சுண்ண ம்.

Friction control : உராய்வுக் கட்டுமானம்.


G


Gelatine : எலும்புப்பசை.

Glazed kid : வழ வழப்புக் குட்டித்தோல்.

Glazing : வழ வழப்பாக்கல்.

Glove kids : கையுறை தோல்.

Glue : வச்சிரம்.

Goad marks : (அடிக்குறிகள்) தார்க்குச்சிக் குறிகள்.

Grains : மயிர்க்கால் குறிகள்.

Grain side : மயிர்க்கால் பககம்.

Green fleshing : தசை நீக்கல் (புதுத் தோல்).

Gusset : புதுத் தோல்.

Green hide : இடைவெளி சுவர்த்தோல்.


H


Half tanned leather : அரை பதனிட்ட தோல்

Handlers : கைமுறை அசைவு.

Harness leather : சேனப்பட்டைத் தோல்.

H-cont.


Hat leather : தொப்பித் தோல்.

Heavy leathers : பெருந் தோல்கள்.

Hook setting : கொக்கி அமைத்தல்.

Hydrogenion concentration : காடி மின்.

Hypo liquor : ஐப்போ நீர்.


I


Indicators : குறியீட்டுத் திரவம்.

Inseam trimmim. : உள்தோல் ஒழுங்காக்கல்.

Insole) : உள் அடித்தோல்.

Iodine valve of oils : எண்ணெயின் அயோடின் மதிப்பீடு.

Ironing : சுருக் கெடுத்தல்.


K


Khari salt : காரி உப்பு.


L


Lace leather : நூல் தோல்.

Lacquer : பிசின்.

Lambskin : ஆட்டுக் குட்டித் தோல்.

Last girth : பாத அணி கட்டை குறுக்களவு.

Last length : பாத அணி கட்டை நீளம்.

Latex : ரப்பர் பால்.

Leaching : சாறு இறக்கல்.

Leather : பதனிட்ட தோல்.

Leather stock : தோல் சேர்ப்பி.

Leather guage : தோல் அளவி (மானி).

Lime : சுண்ண ம்.

Linseed oil : ஆளிவிதை எண்ணெய்.

Liquor Ammonia : நவச்சாரத்திரவம்.

Lizard skins : உடும்புத் தோல்.

Lock stitch : முடித் தையல்.

Loop : நூல் முடி.


I


Measuring machine : பாப்பு அளவி.

Medium lime : மத்திமச் சுண்ண நீர்.

Mineral oil : தாது எண்ணெய்.

Molasses : பாகு அழுகு.

M-cont.


Mordanting : சாய அடிப்பூச்சு.

Mutton tallow : இறைச்சி.

Myrabolans : கடுக்காய்.


N


Nailing : ஆணியிடல்.

Neutralization : ஈடுசெய்யல், சமன் கெய்யல்.

New lime : புதுச் சுண்ண ம்.

Nitro cellulose : வெடியுப்பு மரக்கூழ்.

Nozzle lock : துளைப்பூட்டு.


O


Oiling : எண்ணெயிடல்.

Old lime : பழைய சுண்ணம்.

Out sole : வெளி அடித்தோல்.


P


Padding materials : திண்டாக்கும் பொருள்.

Patent leather : வழ வழப்புத் தோல்.

Perforating : நெருங்கிய துளை போடல்.

Peuring : சாணமிடல்.

PH valve of Tan Liquors : பதனிடு நீரின் காரஅளவை.

Picking Band : தறித் தோல்.

Pickle : உப்புக் காடி நீர்.

Pincer : சாமணம்.

Pit tanning : குழிப்பதனிடல்.

Plaster cure : உலர் முறை உப்பிடல்.

Plasticizer : நீள் விரி தன்மை .

Pock marks : அம்மைக் குறி.

Poisoned hides : நச்சுத் தோல்.

Polishing machine : மெருகேற்றும் இயந்திரம்.

Preservation of hides : தோல் பாதுகாப்பு.

Putrifaction : அழுகல்.


R


Recipes : தயார் கலவைகள்.

Reptile skins : ஊர்வன தோல்.

Restaking : மறுமுறை தோல் நீட்டல்.

Roller leather : உருளை அழுந்து தோல்.

Rolling machine : தோல் அழுத்து இயந்திரம்.

Rub mark : அழிக்குறிகள்.

S


Saddlery : சேணமிடல்.

Sammying : ஈரமாக்கல்.

Satin calf : வழ வழப்புக் கன்றுத் தோல்.

Scouring : வழித்தல்.

Scud : காரு.

Soudding : காருவாங்கல்.

Seamless shoes : தையலற்றப் பாத அணிகள்.

Seasoning : வெளிப்பூச்சு.

Setting out : சுருக்கம் நீக்கல்.

Seude calf : மென் கன்றுத் தோல்.

Shankpiece : பாத அணி அடித் தகடு.

Sheepskin : செம்மறியாட்டுத் தோல்.

Shellac : அரக்கு.

Shoe last : பாத அணிக்கட்டை.

Skivers : மயிர்க்கால் சிதைவுத் தோல்.

Skiving machine : செதுப்பி.

Sleeking tools : மேற்சமபரப்பி.

Slicker : தாணுக்கட்டை.

Slipper leather : தளர்ச்சிக் காலணித் தோல்.

Slit thonging : பிளவு தைத்தல்.

Soaking : ஊறவைத்தல்.

Sock lining : பாத அணி உள்ளுறைத்தோல்.

Sole leather : பாத அணி அடித்தோல்.

Splitting : சிதைத்தல்.

Spraying : தெளித்தல்.

Staining : கறையிடல்.

Staking : நீட்டல் .

Starch : கஞ்சிமாவு.

Stiffeners : கடினப் பொருத்தி.

Stufting : கொழுப்பிடல் (தாவரமுறைத் தோலுக்கு).

Sun blister : வெப்ப வெடிப்பு.

Syntan : செயற்பதன் பொருள்.


T


Tacking : ஆணி அடித்தல்.

Tail liquor : கடைசிக் கலவை.

Tallow : கொழுப்பு.

Tannins : பதனிடு திரவம்.

Tawing : படிகார முறைப் பதனீடு.

Thorn mark : முட்குறி.

T-cont.

Tick mark : பூச்சிக்குறி.

Treesing machine : விரிவு படுத்தும் இயந்திரம்.

Trimming : முனை ஓழுங்குபடுத்தல்.

Trimming machine : முனை ஒழுங்குபடுத்தும் இயந்திரம்.

Turn edged article : ஓர மடிப்புள்ள தோற்பொருள்.

U

Unharing : முடி நீக்கம்.

Upholstery leather : இட்ட போர்வைத் தோல்.

V

Vamp : பாத அணி ஓரத்தோல்.

Vegetable tanning : தாவர முறைப்பதனீடு.

Vulture marks : கழுகுகொததற்குறி.

W

Wadding : கடைரகப் பஞ்சு.

Warble flies : வார்பல் ஈக்கள்.

Waterproofing : நீர்தங்காமை.

Welt : பாத அணி வட்டத்தோல்.

Wheat bran : கோதுமை உமி.

White tannage : வெள்ளைத் தோல் பதனிடும் முறை.

GLOSSARY OF TECHNICAL TERMS

IN PRINTING.

A

Antique paper : சொர சொரப்புத் தாள்.

Art paper : வழு வழுப்புத் தாள்.

B

Bibliography : புத்தக விவரணம்.

Binder : புத்தகம் கட்டுவோர்.

Binding : புத்தகக் கட்டடம்.

Bindery : புத்தகக் கட்டப்பிரிவு

Block : அச்சுப் படிமம்.

Booklet : சிறு புத்தகம்; சிறு நூல்.

Brochure : சிறப்புச் சிறு நூல்.

C

Caption : படவிளக்கம்; படவுரை; தலைப்பு.

Case : அச்சறைப் பெட்டி.

Casting off : அச்சுப்பக்கக் கணக்கீடு.

Chase : அச்சுமுடுக்குச் சட்டம், இரும்புச் சட்டம்.

Coated paper : பூச்சுத்தாள்.

Collating : மடித்த படிவ ஒப்பு.

Composing stick : அச்சுக் கோப்பான்.

Composition : அச்சுக் கோத்தல்.

Compositor : அச்சுக் கோப்பாளர்.

Copy : மூலப் பிரதி, மூல எடு.

Copy-holder : பிழைதிருத்த உதவி யாளர்.

Cylinder press : உருளை அச்சுப் பொறி.

D

Dampeners : ஈரமாக்கும் உருளைகள்.

Deepetch : ஆழ அரிப்பு முறை.

Die-stamping : எழும்பிய அச்சிடும் முறை.

Display composition : பகட்டு அச்சுக் கோப்பு வேலை.

Display type : பகட்டு வேலை அச்செழுத்து.

Distribution : அச்சுப் பிரித்தல்.

Dummy : மாதிரிப்படி.

E

Electro or Electroplate : மின் அச்சுத்தகடு , மின் அச்சுப் படிமம்.

Electro typing : மின் அச்சுத்தகடு செய்முறை.

G.T.T.-9

E-cont.

Embossing : எழும்பிய அச்சிடும் முறை.

Enamelled paper : வழு வழுப்புத்தாள்.

Etching : அரிப்பு படிமம்.

F

Face : எழுத்து உருவ அமைப்பு, அச்செழுத்தின் முகப்பு.

Feed board : காகித அணைப்புப் பலகை.

Feeder : காகிதம் அணைப்போன், காகித அணைப்பு பொறி.

Feeding : காகிதம் அணைத்தல்.

Folio : பாதித்தாள், பக்க எண்.

Foot note : அடிக்குறிப்பு.

Fore-edge : முன் ஓரம்.

Format : புத்தக வடிவமைப்பு.

Forme : முடுக்கிய அச்சுப்படிவம்.

Fount of type : இன அச்செழுத்துத் தொகுப்பு.

Frame : அச்சறை தாங்கி.

Frontispiece : முகப்புப் படம்.

Furniture : அகல மாச்சக்கை, அடைப்பான்.

G

Galley : அச்சுத்தட்டு.

Galley rack : அச்சுத்தட்டுத் தாங்கி.

Gathering : மடித்த படிவச் சேர்க்கை .

H

Half title : உள் தலைப்பு, பாகத் தலைப்பு.

Half-tone block : நுண்புள்ளி சித்திரப் படிமம்.

Hard press : புத்தக அழுத்தி.

Heading : தலைப்பு.

Holt-tone process : புகைப்பட நுண்புள்ளி அரிப்பு முறை.

House style : அச்சக வேலைப்பாணி; அச்சக விதித் தொகுதி.

I

Imposing; Imposition : பக்கப் படிவப்படுத்தல்; அச்சுப் படிவம் அமைத்தல்.

Imposing stone : படிவம் அமைக்கும் பரப்பு.

Impression : அச்சுப் பதிவு, அச்சழுத்தம், பதிப்பு.

I-cont.

Impression cylinder : அச்சுருவி, பதிப்புருளி.

Ink duct or ink fountain : மைத்தொட்டி.

Intaglio printing : ஆழ்பாப்பு அச்சுமுறை.

J

Job composition : பலதர அச்சுக் கோப்பு.

Job work : பலதர அச்சு வேலை.

Justification : அச்சு வரிகள் ஒழுங்கு செய்தல்.

L

Layout : அச்சு அமைப்புத் திட்டம்.

Leads : ஈயச் சக்கைகள், இடம் நிரப்பி.

Letter-press printing : அச்செழுத்து பதிப்பு முறை, உயர் பரப்பு அச்சடிப்பு முறை.

Line Block : சோட்டுச் சித்திரப் படிமம்.

Line-casting machine : வரி வார்ப்புப் பொறி.

Line Engraving : வரி சித்திரப் படிமம்.

Lithography : சமதளப் படிம அச்சுமுறை.

M

Machine-minder : அச்சுப் பொறிகள் கானி; அச்சுப் பொறியாளர்.

Make-ready : அச்சழுத்தம் சமன் செய்தல்; அச்சடிக்கத் தயாரித்தல்.

Make-up : பக்கங்கள் அமைத்தல்.

Mallet : கொட்டு பிடி.

Marble paper : பல வண்ண வழு வழுப்புத்தாள்.

Margins : பக்க ஓரங்கள்.

Matrix : அச்சுக்கரு.

Mechanical quoin : படிவம் முடுக்கும் பொறி அமைப்பு.

Mould : அச்சு மூசை.

Mount : படிமத் தகட்டு அடி.

Movable type : தனி அச்செழுத்து.

N

Newsprint : செய்தித்தாள், பத்திரிகை அச்சுத் தாள்.

O

Octavo : என் மடித்தாள்.

Offset printing : சமதள எதிரீட்டு அச்சுமுறை.

G.T.T.-10

P

Perfecting Machine : இருபக்க அச்சுப்பொறி.

Photo-engraving : புகைப்பட அரிப்பு முறை.

Photo-offset : புகைப்பட சமதள எதிரட்டு அச்சு முறை.

Photo-type setter : புகைப்பட அச்சுக் கோப்பி.

Planer : அச்சு மட்டக் கட்டை.

Plano graphy : சமதளப் பரப்பு அச்சமுறை.

Plate-making : சமதளப் படிமத் தகடு செய்தல்.

Platen press : தட்டச்சுப் பொறி.

Point system : புள்ளித் திட்டம் (ஒரு புள்ளி 1/72").

Poster : சுவரொட்டி.

Press : அச்சுப் பொறி , அச்சகம்.

Printed form : அச்சிட்ட படிவத்தாள்.

Printing : அச்சடித்தல், அச்சடிப்பு முறை.

Process Engraving : புகைப்பட அரிப்பு முறை.

Proof : அச்சு திருத்தப்படி, பிழை திருத்தப்படி.

Proof correction : அச்சுத் திருத்தம், பிழை திருத்தம்.

Proof press : திருத்தப்படி, அச்சுபொறி.

Proof reader : அச்சுத் திருத்தாளர், அச்சுப்பிழை திருத்துவோர்.

Pulp : காகிதக் குழம்பு.

Punch : அச்சுத் துளை.

Q

Quads : குவாடுகள், இடம் நிரப்பி.

Quarto : நான்மடித்தாள்.

Quoin : படிவ முடுக்கு ஆப்பு.

R

Reglet : மரச் சக்கை.

Relief printing : மேற் பரப்பு அச்சுமுறை.

Rotary press : சுழல் உளை அச்சுப்பொறி.

Roller : மை உருளை.

Rough proof : திருத்துவதற்கான முதல் படி

Rule : கோடு அச்சிடும் தகடு.

S

Saddle stitching : முதுகு குத்தி தைத்தல்.

Sans serif type : பாதமற்ற எழுத்து.

Section stitching : சரங்கோத்துத் தைத்தல்.

S-cont.

Serif : எழுத்தின் பாதக்கோடு.

Shooting stick : படிவ ஆப்புச் செலுத்தி.

Stabbing Side stitching : பக்கங்குத்தித் தைத்தல்.

Signature : படிவ அடையாளக்குறி, வால்குறி.

Solid plate : முழுப்பரப்பு அச்சுப் படிமம்.

Sorts : சில்லறை அச்செழுத்துக்கள்.

Space : இடம் நிரப்பி

Stereo ; Stereo plate : படி வார்ப்புப் படிமம்.

Stereotyping : படிவார்ப்புப் படிம முறை.

Stick : அச்சுக் கோப்பான், அச்செழுத் தடுக்கும் கருவி.

Style of the house: அச்சகவேலைப்பானி, அச்சக விதித் தொகுப்பு.

T

Table work; Tabular composition : அட்டவணை அச்சுக் கோப்பு.

Tabular matter : அட்டவணை அச்சுத் தொகுப்பு.

Title page : தலைப்புப் பக்கம்.

Tricolour printing : மூவண்ண அச்சுப்பதிப்பு; மூவண்ண அச்சடிப்பு வேலை.

Type : அச்செழுத்து.

Type casting machine : அச்செழுத்து வார்ப்புப் பொறி.

Type face : அச்செழுத்து முகப்பு, அச்சு முப்பு.

Type founding : அச்சுவார்ப்பட முறை.

Type high gauge : அச்செழுத்து உயர அளவி.

Type matter : அச்சுத் தொகுப்பு.

Type setting : அச்சுக் கோப்பு.

Typographer : அச்சுத் தொகுப்பு திட்ட அமைப்பாளர்.

Typography : அச்செழுத்து நுண்கலை.

W

Wood Engraving : மரச் செதுக்குப் படிமம்.

Wrong Fount : மாற்று இன அச்செழுத்து.

GLOSSARY OF TECHNICAL TERMS

IN FISHERIES TECHNOLOGY.

A

Anabas : பனையேறி கெண்டை.

Arius Jella : வெள்ளை கெளிறு.

Arius Thallasinus : மண்டை கெளிறு.

Astern : பின் போக்கு.

B

Bag net : மடிவலை.

Balone : வெள்ளை முறல்.

Barbus : கோழி மீன்.

Belge water : தேங்கி நிற்கும் தண்ணீர்.

Black carp : காக்கா மீன்.

Back finned shark : கட்ட சுறா.

Blanching : உப்பு நீரில் போட்டு எடுத்தல்.

Bottom set net : தரை வலை, பாச்சு வலை.

C

Caranx kurra : முண்டக் கண் பாறை.

Carcharius gangeticus : முண்டன் சுறா

Carcharius temminc kii : கூற சுறா.

Catamaram : கட்டு மரம்.

Catla : தொப்ப மீன்.

Chanos : பால் மீன்.

Chirocentras dorab : முள்ளு வாலை.

Chlorophyll : பசுங்கனிகம்.

Chroinemus : தோல் பாறை.

Cirrhina cirrbosa : வெண் கெண்டை.

Clupea Jile : குடா.

Coral : பவளம்.

Craft : படகு.

Cyprinus carpio : கண்ணாடி கெண்டை.

D

Drift gillnet : மிதப்பு செவின் வலை.

Drift net : வழி வலை.

Dug out : குடைந்து செய்த வள்ளம்.

E

Eels : விலாங்கு.

Etroplus suratensis : செத்த கெண்டை, முத்து புள்ளி.

F

Fathom : 6 அடி ஆழ அளவு.

Finger lipped carp : சேல் கெண்டை .

Fish farm : மீன் பண்ணை .

Fishermen : மீனவர்.

Flying fish : பறவை கோலா.

Foot rope : கீழ் கயிறு.

G

Glossegobius : உளுவை.

Gourami : சங்கரா.

H

Hand line : சிட்ட கயிறு.

Head rope : மேல் கயிறு.

Hermiramphus : கொழுத்த முறல்.

Hilsa : உள்ளம்.

Holothuria : கடல் அட்டை.

Holothuria atra : கருப்பு அட்டை.

Holothuria seabra : வெள்ளை அட்டை.

Horse mackerel : செம்பாறை.

Hull : உடற் பகுதி.

I

Ice-cum-cold storage plant : பனிக்கட்டி உற்பத்தி சாதனமும் குளிர்பதன அறையும்.

Inspector of Fisheries : மீன் அளத்துறை பார்வையாளர்.

L

Labeo fimbriatus : சேல் கெண்டை.

Lactarius : குதிப்பு.

Lates : கொடுவா.

Life belt : மிதவை.

Long line : பறப்பு கயிறு.

Lure : கம்பி.

Lutianus : செங்கண்ணி.

M

Mackerel : கானான் கெருத்தி.

Madras State Fisheries Advisory Board : மாநில மீன்துறை ஆலோசனைக் குழு.

Magalops : மோரன் கெண்டை.

M-cont.

Malabar sole : நாக்கு மீன்.

Mother polyp : தாய் ஜீவன்.

Mugil : மடவை.

Mullet : மடவை.

Murrel : விறால்.

O

Oil sardine : நுணலை.

Outrigger Boat : மிதப்பு கட்டையுள்ள படகு.

P

Pearl : முத்து.

Polynemus : காளா.

Pomfret : வௌவால்.

Prawn : இரால்.

R

Raft : தெப்பை கட்டை, மிதப்பு.

Rainbow sardine: மதக் கெண்டை.

Rhynchobatus : கச்சு உளுவை.

Ribbon fish : சாவாளை.

S

Sarranus : களவா.

Saw fish : இலுப்ப சுறா.

Scale : செதிள்.

Scianus : கத்தாளை.

Screen Barrier : மூங்கில் பாய்.

Sea weed : கடற் பாசி.

See fish : வஞ்சிரம்.

Set net : பாய்ச்சு வலை.

Shore seine : கரை வலை

Silago : கெனங்கான்.

Silver bellies : காரை.

Smoke house : புகைக் கூண்டு.

Sting ray : ஒலைவால் திருக்கை.

Surf boat : மார்சா படகு.

Synagris : துள்ளு கெண்டை.

T

Tackle : வலை

Therapon : கீச்சான்.

Thynnus : இரத்த சுறை.

Tiger shark : வள்ளுவன் சுறா.

Troll : ஓடு கயிறு.

U

Upeneus : நகரை.

W

White carp : வெண் கெண்டை.

Y

Young polyp : இளம் ஜீனன் (இளம் ஜீவன்).

Z

Zygwna : கொம்பன் சுறா. ________________

REGISTRAR OF F BOOKS OF THE REGI OFFICE OF - FEB 1955 DRAS