வட மலை நிகண்டு

விக்கிமூலம் இலிருந்து
வட மலை நிகண்டு ஆசிரியர்: ஈஸ்வர பாரதி (தொகுப்பாசிரியர்) (மூலபக்கம்= மதுரை மின்நூல் திட்டம்)


வட மலை நிகண்டின் வருக்கங்கள்[தொகு]

 1. வட மலை நிகண்டு நூலமைவு
  1வது உயிர் வருக்கத் தொகுதி
  காப்புப் பாயிரம்
 2. அகர வருக்கம்
 3. ஆகார வருக்கம்
 4. இகர வருக்கம்
 5. ஈகார வருக்கம்
 6. உகர வருக்கம்
 7. ஊகார வருக்கம்
 8. எகர வருக்கம்
 9. ஏகார வருக்கம்
 10. ஐகார வருக்கம்
 11. ஒகர வருக்கம்
 12. ஓகார வருக்கம் (335-347)
  2வது ககர வருக்கத் தொகுதி
 13. ககர அகர வருக்கம்
 14. ககர ஆகர வருக்கம்
 15. ககர இகர வருக்கம்
 16. ககர ஈகர வருக்கம்
 17. ககர உகர வருக்கம்
 18. ககர ஊகார வருக்கம்
 19. ககர எகர வருக்கம்
 20. ககர ஏகர வருக்கம்
 21. ககர ஐகார வருக்கம்
 22. ககர ஒகர வருக்கம்
 23. ககர ஓகர வருக்கம்
 24. ககர ஒளகார வருக்கம்
  3வது சகர வருக்கத் தொகுதி
 25. சகர வருக்கம்
 26. சகர ஆகார வருக்கம்
 27. சகர இகர வருக்கம்
 28. சகர ஈகார வருக்கம்
 29. சகர உகர வருக்கம்
 30. சகர ஊகார வருக்கம்
 31. சகர எகர வருக்கம்
 32. சகர ஏகார வருக்கம்
 33. சகர ஐகார வருக்கம்
 34. சகர ஒகர வருக்கம்
 35. சகர ஓகார வருக்கம்
 36. சகர ஒளகார வருக்கம்
  4 வது ஞகர வருக்கத் தொகுதி
 37. ஞகர அகர வருக்கம்
 38. ஞகர ஆகார வருக்கம்
 39. ஞகர எகர வருக்கம்
 40. ஞகர ஒகர வருக்கம்
  5வது தகர வருக்கத் தொகுதி
 41. தகர அகர வருக்கம்
 42. தகர ஆகார வருக்கம்
 43. தகர இகர வருக்கம்
 44. தகர ஈகார வருக்கம்
 45. தகர உகர வருக்கம்
 46. தகர ஊகார வருக்கம்
 47. தகர எகர வருக்கம்
 48. தகர ஏகார வருக்கம்
 49. தகர ஐகார வருக்கம்
 50. தகர ஒகர வருக்கம்
 51. தகர ஓகார வருக்கம்
 52. தகர ஒளகார வருக்கம்
  6 வது நகர வருக்கத் தொகுதி
 53. நகர அகர வருக்கம்
 54. நகர ஆகார வருக்கம்
 55. நகர இகர வருக்கம்
 56. நகர ஈகார வருக்கம்
 57. நகர உகர வருக்கம்
 58. நகர ஊகார வருக்கம்
 59. நகர எகர வருக்கம்
 60. நகர ஏகார வருக்கம்
 61. நகர ஒகர வருக்கம்
 62. நகர ஓகார வருக்கம்
 63. நகர ஒளகார வருக்கம்
 64. 7 வது பகர வருக்கத் தொகுதி
 65. பகர அகர வருக்கம்
 66. பகர ஆகார வருக்கம்
 67. பகர இகர வருக்கம்
 68. பகர ஐகார வருக்கம்
 69. பகர ஒகர வருக்கம்
 70. பகர ஓகார வருக்கம்
 71. பகர ஒளகார வருக்கம்
  8 வது மகர வருக்கத் தொகுதி
 72. மகர அகர வருக்கம்
 73. மகர ஆகார வருக்கம்
 74. மகர இகர வருக்கம்
 75. மகர ஈகார வருக்கம்
 76. மகர உகர வருக்கம்
 77. மகர ஊகார வருக்கம்
 78. மகர எகர வருக்கம்
 79. மகர ஏகார வருக்கம்
 80. மகர ஐகார வருக்கம்
 81. மகர ஒகர வருக்கம்
 82. மகர ஓகார வருக்கம்
 83. மகர ஒளகார வருக்கம்
  9வது யகர வருக்கத் தொகுதி
 84. யகர அகர வருக்கம்
 85. யகர ஆகார வருக்கம்
 86. யகர ஊகார வருக்கம்
 87. யகர ஓகார வருக்கம்
  10 வது வகர வருக்கத் தொகுதி
 88. வகர அகர வருக்கம்
 89. வகர ஆகார வருக்கம்
 90. வகர இகர வருக்கம்
 91. வகர ஈகார வருக்கம்
 92. வகர எகர வருக்கம்
 93. வகர ஏகார வருக்கம்
 94. வகர ஐகார வருக்கம்
"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=வட_மலை_நிகண்டு&oldid=1526116" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது