வார்ப்புரு:கட்டணத் தொகுப்பு/doc

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

This template is for contributors who, as required by Wikipedia's WP:PAID policy and the Wikimedia Foundation's terms of use, must disclose their employer, client, and affiliation with respect to any contribution for which they receive, or expect to receive, compensation. According to the terms of use, disclosure must be made in at least one of the following ways: a statement on your user page; a statement on the talk page accompanying any paid contributions; or a statement in the edit summary accompanying any paid contributions.

பயன்பாடு[தொகு]

This template is meant to be used only on user pages and/or user talk pages. For article talk pages, use {{Connected contributor (paid)}}.

Text usage on user pages
Template Result
{{கட்டணத் தொகுப்பு|அமர்த்துநர்=ACME}} $ இந்த பயனர், விக்கிமீடியா அறக்கட்டளையின் பயன்பாட்டு விதிமுறைகளின்படி, விக்கிமூலத்தில் மெய்ப்பு, சரிபார்ப்பு பணிகளுக்காக ACME for மூலம் ஊக்கத்தொகைப் பெறுகிறார் என்பதை தெரிவித்துக்கொள்கிறார்.
{{கட்டணத் தொகுப்பு|அமர்த்துநர்=ACME|article=Example}} $ இந்த பயனர், விக்கிமீடியா அறக்கட்டளையின் பயன்பாட்டு விதிமுறைகளின்படி, விக்கிமூலத்தில் மெய்ப்பு, சரிபார்ப்பு பணிகளுக்காக ACME for மூலம் ஊக்கத்தொகைப் பெறுகிறார் என்பதை தெரிவித்துக்கொள்கிறார்.
{{கட்டணத் தொகுப்பு|அமர்த்துநர்=ACME|client=W. Coyote|some=yes}} $ இந்த பயனர், விக்கிமீடியா அறக்கட்டளையின் பயன்பாட்டு விதிமுறைகளின்படி, விக்கிமூலத்தில் மெய்ப்பு, சரிபார்ப்பு பணிகளுக்காக ACME on behalf of W. Coyote for some of மூலம் ஊக்கத்தொகைப் பெறுகிறார் என்பதை தெரிவித்துக்கொள்கிறார்.
{{கட்டணத் தொகுப்பு|user=Example|அமர்த்துநர்=Acme|additional=Optional text}} $ Example, விக்கிமீடியா அறக்கட்டளையின் பயன்பாட்டு விதிமுறைகளின்படி, விக்கிமூலத்தில் மெய்ப்பு, சரிபார்ப்பு பணிகளுக்காக Acme for மூலம் ஊக்கத்தொகைப் பெறுகிறார் என்பதை தெரிவித்துக்கொள்கிறார். Optional text
Userbox usage
Template Result
{{கட்டணத் தொகுப்பு|அமர்த்துநர்=ACME|userbox=yes}}
$இந்த பயனர், பயன்பாட்டு விதிகளின்படி, விக்கிமூலத்தில் மெய்ப்பு, சரிபார்ப்பு பணிகளைச் செய்ய ACME மூலம் ஊக்கத்தொகைப் பெறுகிறார் என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறார்.
{{கட்டணத் தொகுப்பு|அமர்த்துநர்=ACME|userbox=yes|article=[[Example]]}}
$இந்த பயனர், பயன்பாட்டு விதிகளின்படி, Example மெய்ப்பு, சரிபார்ப்பு பணிகளைச் செய்ய ACME மூலம் ஊக்கத்தொகைப் பெறுகிறார் என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறார்.
{{கட்டணத் தொகுப்பு|அமர்த்துநர்=ACME|userbox=yes|list=yes|articles=
* [[A]]
* [[B]]
* [[C]]
* [[D]]
}}
$இந்த பயனர், பயன்பாட்டு விதிகளின்படி, விக்கிமூலத்தில் மெய்ப்பு, சரிபார்ப்பு பணிகளைச் செய்ய ACME மூலம் ஊக்கத்தொகைப் பெறுகிறார் என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறார்.
List of articles edited by இந்த பயனர் for paid compensation

Pages where this template is used are added to பகுப்பு:கட்டணத் தொகுப்பாளர்.

If no employer is included, the page is also added to பகுப்பு:கட்டணத் தொகுப்பாளர்/பட்டியலிடப்பட்ட அமர்த்துநர் இல்லை.

Arguments[தொகு]

Required parameters[தொகு]

Note: if the employer and client are the same entity, then only |employer= is required.

அமர்த்துநர்
The person or entity paying you. If you are a freelancer working directly for a client, the name of your client. If you are an employed by or under contract with a PR or marketing firm, or work for the company or institution about which you are editing, the name of your employer or contractee.
client
Name of the company or individual on whose behalf the contributions are made. If you are a freelancer working for a client, leave this blank. If you are employed by or under contract with a PR firm or marketing company, the name of the client paying your employer or contractee.

Optional parameters[தொகு]

user
This parameter inserts the user's name into the text. This is primarily for Talk page usage.
userbox
Determines whether the notification is displayed as a userbox. Anything other than yes for this parameter will result in text display.
list
Determines whether to show a collapsible list of articles edited for paid compensation below the talk page notice.
article
If set to anything, outputs the text entered. Defaults to "contributions to this topic" if left blank.
articles
List of articles edited for paid compensation by the user (must be in bullet form). userbox and list must both be set to yes for this parameter to work.
some
Instructs the template to say "some of their contributions to Wikipedia". This parameter does not work when userbox is active.
additional
Any additional information that is added to the template.

User preferences[தொகு]

The template will attempt to determine the user's preferred gender pronouns ("their"/"his"/"her") and use them appropriately. This depends on the gender setting documented at special:Preferences.