வார்ப்புரு:Table style

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]
குறுக்கு வழி:
ts

Usage[தொகு]

This template allows shorthand table styling parameters. It supports up to 10 CSS style commands (e.g. "text-align:right;"), each bound to a shorthand code.

If you want to add a shorthand entry, add it to {{Table style/parse}}.

Natural language codes that are not in the list of below, can be used in addition, or in combination with the shorthand codes. Natural language codes need to be terminated with the semicolon (;), while shorthand codes include the semicolon (;).

List of parameters[தொகு]

When adding a new code, please insert here in alphabetic order

Natural language code Shorthand Natural
language
Table Row Cell Notes
 
background-color:transparent; bgt transparent y ? y
 
border:1px dotted black; ba. y n y
border:1px solid black; ba border all y n y
border:2px solid black; ba2 y n y
border:3px solid black; ba3 y n y
border:4px double black; bad y n y
border-bottom:1px dotted black; bb. y n y
border-bottom:1px solid black; bb border bottom y n y
border-bottom:1px solid transparent; bbt1 y ? y
border-bottom:2px solid black; bb2 y n y
border-bottom:3px solid black; bb3 y n y
border-bottom:4px double black; bbd y n y
border-collapse:collapse; bc border collapse n y n
border-left:1px dotted black; bl. y n y
border-left:1px solid black; bl border left y n y
border-left:1px solid transparent; blt1 y ? y
border-left:2px solid black; bl2 y n y
border-left:3px solid black; bl3 y n y
border-left:4px double black; bld y n y
border-right:1px dotted black; br. y n y
border-right:1px solid black; br border right y n y
border-right:1px solid transparent; brt1 y ? y
border-right:2px solid black; br2 y n y
border-right:3px solid black; br3 y n y
border-right:4px double black; brd y n y
border-top:1px dotted black; bt. y n y
border-top:1px solid black; bt border top y n y
border-top:1px solid transparent; btt1 y ? y 'order:none' doesn't work on many browsers, use transparent instead
border-top:2px solid black; bt2 y n y
border-top:3px solid black; bt3 y n y
border-top:4px double black; btd y n y
 
direction:rtl; rtl ? ? y
 
float:left; fll float left y n n Breaks text flow.
float:right; flr float right y n n Breaks text flow.
 
font-size:105%; fs105 y y y Used for PSM sub titles
font-size:120%; lg larger y y y
font-size:144%; xl x-larger y y y
font-size:182%; xxl xx-larger y y y
font-size:207%; 3xl xxx-larger y y y
font-size:249%; 4xl xxxx-larger y y y
font-size:58%; xxs xx-smaller y y y
font-size:69%; xs x-smaller y y y
font-size:80%; sm80 y y y
font-size:83%; sm smaller y y y
font-size:85%; sm85 y y y
font-size:90%; sm90 y y y
font-size:95%; sm95 y y y
 
font-style:italic; fsi italic y y y
font-style:normal; fsn roman y y y
 
font-variant:small-caps; sc small caps y y y
font-variant:normal; fvn roman y y y
 
font-weight:bold; fwb bold y y y
font-weight:normal; fwn normal y y y
 
line-height:100%; lh1 y y y
line-height:110%; lh11 y y y
line-height:120%; lh12 y y y
line-height:130%; lh13 y y y
line-height:150%; lh15 y y y
line-height:200%; lh2 y y y
line-height:95%; lh95 y y y
 
margin:0 auto 0 auto; mc float y ? y
margin:10px; ma10 y ? y
margin:5px; ma5 y ? y
margin-bottom:10px; mb10 y ? y
margin-bottom:5px; mb5 y ? y
margin-left:10px; ml10 y ? y
margin-left:5px; ml5 y ? y
margin-right:10px; mr10 y ? y
margin-right:5px; mr5 y ? y
margin-right:auto; margin-left:auto; ma y ? ?
margin-top:10px; mt10 y ? y
margin-top:5px; mt5 y ? y
 
padding-bottom:0.5em; pb.5 y n y
padding-bottom:0; pb0 y n y
padding-bottom:1.0em; pb1 y n y
padding-bottom:1.5em; pb15 y n y
padding-bottom:2.0em; pb2 y n y
padding-bottom:3.0em; pb3 y n y
padding-bottom:4.0em; pb4 y n y
padding-bottom:5.0em; pb5 y n y
padding-left:0.5em; pl.5 y n y
padding-left:0; pl0 y n y
padding-left:1.0em; pl1 y n y
padding-left:1.0em;text-indent:-1.0em; it1 y n y
padding-left:1.5em; pl15 y n y
padding-left:1.5em; text-indent:-1.0em; it1p.5 y n y
padding-left:2.0em; pl2 y n y
padding-left:2.0em; text-indent:-1.0em; itp y n y
padding-left:2.0em;text-indent:-2.0em; it y n y
padding-left:2.5em; text-indent:-2.0em; itp.5 y n y
padding-left:3.0em; pl3 y n y
padding-left:3.0em; text-indent:-1.0em; it1p2 y n y
padding-left:4.0em; pl4 y n y
padding-left:4.0em;text-indent:-2.0em; it42 y ? y PSM indent for literature section entries in the volume index.
padding-left:5.0em; pl5 y n y
padding-left:6.0em; pl6 y n y
padding-right:0.5em; pr.5 y n y
padding-right:0; pr0 y n y
padding-right:1.0em; pr1 y n y
padding-right:1.5em; pr15 y n y
padding-right:2.0em; pr2 y n y
padding-right:3.0em; pr3 y n y
padding-right:4.0em; pr4 y n y
padding-right:5.0em; pr5 y n y
padding-top:0.5em; pt.5 y n y
padding-top:0.5em; padding-bottom:0.5em; ptb.5 y n y For table title row with visible borders.
padding-top:0; pt0 y n y
padding-top:1.0em; pt1 y n y
padding-top:1.5em; pt15 y n y
padding-top:2.0em; pt2 y n y
padding-top:3.0em; pt3 y n y
padding-top:4.0em; pt4 y n y
padding-top:5.0em; pt5 y n y
 
text-align:center; ac center y y y
text-align:justify; aj justify y y y
text-align:left; al left y y y
text-align:right; ar right y y y
 
text-transform:capitalize; cap capitalize y y y
text-transform:lowercase; lc lower case y y y
text-transform:uppercase; uc upper case y y y
 
vertical-align:baseline; vbs baseline y y y
vertical-align:bottom; vbm bottom y y y
vertical-align:middle; vmi middle y y y
vertical-align:text-bottom; vtb text bottom y y n Does not apply to table-cells[1]
vertical-align:text-top; vtt text top y y n Does not apply to table-cells[2]
vertical-align:top; vtp top y y y
 
white-space:nowrap; wnw nowrap ? ? y
width:0%; w0 narrow y n y
width:100%; wa full width y n y
width:25%; w25 quarter y n y
width:33%; w33 third y n y
width:50%; w50 half y n y
width:67%; w67 two thirds y n y
width:75%; w75 three quarters y n y

Example[தொகு]

{{ts|ar|ba|sc}} produces style="text-align:right; border:1px solid black; font-variant:small-caps;"

{{table style|ar|vtb|pr2}} produces style="text-align:right; vertical-align:top; padding-right:2.0em;"

Natural language code combined with shorthand code:

{{ts|text-align:right;|pr2}} produces style="text-align:right; padding-right:2.0em;"

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=வார்ப்புரு:Table_style&oldid=501188" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது