விக்கிமூலம்:பைத்தான்3நிரல்கள்/பகுதிக்குறியீடுகள்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
# நோக்கம்: இணையப்பக்கம் இல்லாமல் தேவையான மேற்குறியீடுகளை உருவாக்குதல் முதற்படியாகும். பிறகு, பொருளடக்கத்தரவுகளைக் கொண்டு இடுக,
# <section end="15"/><section begin="16"/>  

தொடக்கப்பகுதியெண் = 2
கடைசிப்பகுதியெண் = 66 
for வரிசையெண் in range (தொடக்கப்பகுதியெண், கடைசிப்பகுதியெண்+1):
	கடைசிப்பகுதியெண்தரவு = '<section end="' + str(வரிசையெண்)  + '"/>' 
	தொடக்கப்பகுதியெண்தரவு = '<section begin="' + str(வரிசையெண்+1) + '"/>' 
	பகுதிக்குறியீடுகள் = கடைசிப்பகுதியெண்தரவு + ' ' + தொடக்கப்பகுதியெண்தரவு
	print (பகுதிக்குறியீடுகள்)
	# உருவாகும் விக்கிக்குறியீடுகளை, கோப்பொன்றில் எழுதிக் கொள்கிறேன்.
	with open('பகுதிக்குறியீடுகள்.txt','a') as உள்ளீட்டுக்கோப்பு:
		உள்ளீட்டுக்கோப்பு.write(பகுதிக்குறியீடுகள் + '\n')