விக்கிமூலம்:பைத்தான்3நிரல்கள்/பொருளடக்கத்துப்புரவு

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
# -*- coding: utf-8 -*-
# https://developpaper.com/the-difference-between-usr-bin-python-and-usr-bin-env-python-in-python/
import csv, time, subprocess, re 

for வரி in open ('0indexDataTemplate.txt'):
#	print(வரி) #ஒவ்வொரு சரமாகக் காட்டும்.
#	print(வரி, end='') #அடுத்து வரும் ஒரு வெற்று வரியை நீக்கிப் பதிப்பிக்கும்.
	
	if not '{{Dtpl|' in வரி:
		நடுத்துப்புரவுக்கோப்பு = open('0indexDataTemplateNo.txt','a') 
		நடுத்துப்புரவுக்கோப்பு.write(வரி)
		நடுத்துப்புரவுக்கோப்பு.close()   
		
	if '{{Dtpl|' in வரி:
		வரித்தூய்மை1 = வரி.replace('{{Dtpl|','').replace('symbol=','').replace('dotend=...','').replace('dotend=','').replace('||','|').replace('','').replace('','')
		வரித்தூய்மை2 = வரித்தூய்மை1.split('|')
		வரித்தூய்மை3 = வரித்தூய்மை1.split('|')[1]
		வரித்தூய்மை33 = வரித்தூய்மை1.split('|')[3].replace("]]","").strip()
		#வரித்தூய்மை4 = வரித்தூய்மை1.split('|')[4].split('/')
		வரித்தூய்மை6 = வரித்தூய்மை2[-2]
		வரித்தூய்மை7 = str(வரித்தூய்மை6)
		
#		print(type(வரித்தூய்மை5))
		வரி்த்தூய்மைஇறுதி = வரித்தூய்மை3.strip() + ' ' + வரித்தூய்மை33.strip() + '	' + வரித்தூய்மை7.strip()
		print(வரி்த்தூய்மைஇறுதி)
		
		time.sleep(0)
		
		நடுத்துப்புரவுக்கோப்பு = open('0indexDataTemplateNo.txt','a') 
		நடுத்துப்புரவுக்கோப்பு.write(வரி்த்தூய்மைஇறுதி + '\n\n')
		நடுத்துப்புரவுக்கோப்பு.close()
		
#		for வரி in open ('0indexDataTemplateNo.txt'):
			#print(வரி)#ஒவ்வொரு சரமாகக் காட்டும்.
# -*- coding: utf-8 -*-
## வேண்டிய வார்ப்புருவை உள்ளீடு செய்ய, அதற்குரிய இடுகோப்பினைப் படிக்கிறேன். 
with open('0trans-தற்போதுள்ளநடுப்பகுதி21.csv') as csv_file:
	reading = csv.reader(csv_file, delimiter='~',)
	csv_list = list(reading)
	for a_lineNum,a_line in enumerate(csv_list):
		print(a_line)
		time.sleep(2)
		if 'larger' in str(a_line) or '{{rh' in str(a_line):
			print('larger வார்ப்புரு இடப்பட்டுள்ளது.\n')
		elif 'rule' in str(a_line):
			print('rule வார்ப்புரு இடப்பட்டுள்ளது.\n')
			#நடுப்பகுதித்தரவுக்கோப்பு3 = open('0trans-தற்போதுள்ளநடுப்பகுதி21புதிது.csv','a')
			#a_line_str = ' '.join(a_line)
			#print(a_line_str)
			#நடுப்பகுதித்தரவுக்கோப்பு3.write(a_line_str + '\n\n')
			#நடுப்பகுதித்தரவுக்கோப்பு3.close()
		elif '[]' in str(a_line):
			print('இது வெற்றுவரி. இருப்பினும், கோப்பில் எழுதுகிறேன்.\n')
		elif '{{Dtpl' in str(a_line):
			print('{{Dtpl என்ற நூற்த்தொகுப்பு வார்ப்புருவுள்ளது.\n')
			
		else:
			print('மாற்ற வேண்டிய சரம். {{Dtpl இடுக.\n')
			sys.exit()