விக்கிமூலம்:பைத்தான்3நிரல்கள்/மேலடி நடுவில் எண் மட்டும்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
#!/usr/bin/python3
import பைவிக்கிமூலம்
பைவிக்கிமூலம் = பைவிமூ
எடுக்கும்பக்கம் = பக்கம்:அங்கும் இங்கும்.pdf/9
உரலி = பைவிமூ.உரலியிடு(எடுக்கும்பக்கம்)
விளைவிடு(உரலி)

## பைத்தான் மொழிக்குரிய நூற்கட்டக்கங்களைப் பயன்படுத்திக் கொள்கிறேன்.
import பைவிக்கிமூலம்0,time,re
## ------------------- மாறிலிகளை, அமைத்துக் கொள்கிறேன் ------------------------------
பைவிமூ = பைவிக்கிமூலம்0 
விளைவிடு = print
## கீழ்கண்ட பக்கங்களில் மட்டும் இந்த நிரலானாது இயங்கும்.  உரலியின் எண்தான் எழுதக. அச்செண் எழுதக் கூடாது.
தொடக்கயெண்   = 16
முடிவெண்       = 17#81
காத்திருப்புநொடிகள் = 60
தொடக்கமுடிவெண்நொடி = பைவிமூ.தொடக்கமுடிவெண்நொடி(தொடக்கயெண்,முடிவெண்,காத்திருப்புநொடிகள்)
விளைவிடு(தொடக்கமுடிவெண்நொடி)
## மின்னூலின் பக்க எண்ணுக்கும், அதில் அச்சாகியுள்ள பக்க எண்ணுக்கும் உள்ள வேறுபாடே, அச்செண் வேறுபாடு ஆகும்.
அச்செண்வேறுபாடு = -1
அட்டவணை = 'உலகைக் கவர்ந்த உன்னத நிகழ்ச்சிகள்' 
## 42வது வரியினையும் சரிபார்க்கவும். ஏனெனில், ஒரு பகுதி இங்கும், மறுபகுதியங்கும் இடணும். 
## மேலடிஉள்ளீடு1 = மேலடிபின்னொட்டுநீக்கு + ஒற்றையெண்தரவு + str(பக்கஅச்செண்) + '}} {{rule}}</noinclude>' 
## = str(பக்கஅச்செண்) என்ற நிரலினுள் இருக்கும் குறிப்பானது தானாகவே, அச்சுப்பக்கதிலுள்ள எண்ணை இணைத்துக் கொள்ளும். 
மேலடிவார்ப்புருத்தொடக்கம் = '{{rh||'
மேலடிவார்ப்புருமுடிவு = '|}}'
ஒற்றையெண்தரவு = ''
## 62வது வரியினையும் சரிபார்க்கவும்.ஏனெனில், ஒரு பகுதி இங்கும், மறுபகுதியங்கும் இடணும்.
## மேலடிஉள்ளீடு2 = மேலடிபின்னொட்டுநீக்கு + '{{rh|' + str(பக்கஅச்செண்) + இரட்டையெண்தரவு + '</noinclude>' 
இரட்டையெண்தரவு = ''
கோடிடு = பைவிமூ.கோடிடு(எண்ணிக்கை=40)
முடிந்தது = பைவிமூ.முடிவிடு()
## தேவையானப் பக்கங்களை, பைத்தான் பட்டியலாக மாற்றிக் கொள்கிறேன்.
பக்கப்பட்டி = பைவிமூ.பக்கப்பெயரெழுது(அட்டவணை,தொடக்கயெண்,முடிவெண்,'') 
for பக்கம் in பக்கப்பட்டி: ## பக்கப்பட்டியில் இருந்து, மாற்றம் செய்ய,  ஒவ்வொரு பக்கமாக எடுக்கிறேன்.
	உரலி = பைவிமூ.உரலியிடு(பக்கம்) 
	பக்கம்எண் = பைவிமூ.எடுபக்கம்எண்(பக்கம்)
	பக்கஅச்செண் = பைவிமூ.எடுபக்கஅச்செண்(பக்கம்,அச்செண்வேறுபாடு)
	பக்கஅச்செண்ணுரை = str(பக்கஅச்செண்)
	பக்கத்தரவு = பைவிமூ.எடுபக்கத்தரவு(பக்கம்)
	பக்கத்தரவு = உரலி.text	
	நடுத்தரவுகீழடி = பைவிமூ.எடுநடுத்தரவுகீழடி(பக்கத்தரவு)
	விளைவிடு(கோடிடு + '\n' + str(உரலி) + '\n' + கோடிடு + '\n')
	
	if int(பக்கம்எண்) % 2 != 0 : 
		விளைவிடு('--------- இருக்கும் ஒற்றையெண் மேலடி --------- ')				
		மேலடி1 = பைவிமூ.எடுமேலடி(பக்கத்தரவு)
		மேலடிபின்னொட்டுநீக்கு = மேலடி1.replace('</noinclude>','')
		விளைவிடு(மேலடி1 + '\n' + கோடிடு)
		மேலடிஆய்வு1 = மேலடி1.split('/>')[-1].replace('</noinclude>','')
		மேலடிஆய்வு2 = len(மேலடிஆய்வு1)
		if மேலடிஆய்வு2 == 0:
			விளைவிடு('மேலடியில் தரவு இல்லை \n\n --------- மாறிய இரட்டையெண் மேலடி ---------\n')
			மேலடிஉள்ளீடு1 = மேலடிபின்னொட்டுநீக்கு + மேலடிவார்ப்புருத்தொடக்கம் + பக்கஅச்செண்ணுரை + ஒற்றையெண்தரவு + மேலடிவார்ப்புருமுடிவு + '</noinclude>' 
			விளைவிடு(மேலடிஉள்ளீடு1)
			time.sleep(காத்திருப்புநொடிகள்)			
			பக்கத்தரவுபுதிது = மேலடிஉள்ளீடு1 + நடுத்தரவுகீழடி
			உரலி.text = பக்கத்தரவுபுதிது 
			மேலடிஉள்ளீடுs1 = மேலடிஉள்ளீடு1.split('/>')[-1]
			உரலி.save(மேலடிஉள்ளீடுs1.replace(' </noinclude>','').replace('</noinclude>',''))
			 
			
		elif மேலடிஆய்வு2 != 0:
			விளைவிடு('மேலடியில் தரவு உள்ளது')
			
	elif int(பக்கம்எண்) % 2 == 0 : 
		விளைவிடு('--------- இருக்கும் இரட்டையெண் மேலடி  --------- ')				
		மேலடி2 = பைவிமூ.எடுமேலடி(பக்கத்தரவு) 
		மேலடிபின்னொட்டுநீக்கு = மேலடி2.replace('</noinclude>','')
		விளைவிடு(மேலடி2 + '\n' + கோடிடு)
		மேலடிஆய்வு1 = மேலடி2.split('/>')[-1].replace('</noinclude>','')
		மேலடிஆய்வு2 = len(மேலடிஆய்வு1)
		if மேலடிஆய்வு2 == 0:
			விளைவிடு('மேலடியில் தரவு இல்லை \n\n --------- மாறிய இரட்டையெண் மேலடி ---------\n')
			மேலடிஉள்ளீடு2 = மேலடிபின்னொட்டுநீக்கு + மேலடிவார்ப்புருத்தொடக்கம் + பக்கஅச்செண்ணுரை + இரட்டையெண்தரவு + மேலடிவார்ப்புருமுடிவு + '</noinclude>' 
			விளைவிடு(மேலடிஉள்ளீடு2)
			time.sleep(காத்திருப்புநொடிகள்)
			பக்கத்தரவுபுதிது2 = மேலடிஉள்ளீடு2 + நடுத்தரவுகீழடி
			உரலி.text = பக்கத்தரவுபுதிது2 
			மேலடிஉள்ளீடுs2 = மேலடிஉள்ளீடு2.split('/>')[-1]
			உரலி.save(மேலடிஉள்ளீடுs2.replace(' </noinclude>','').replace('</noinclude>',''))
		elif மேலடிஆய்வு2 != 0:
			விளைவிடு('மேலடியில் தரவு உள்ளது')
			#பக்கத்தரவுபுதிது2 = மேலடி2 + '\n\n' + நடுத்தரவுகீழடி
			#print(பக்கத்தரவுபுதிது2)
			#உரலி.text = பக்கத்தரவுபுதிது2 
			#உரலி.save('\n\n')
விளைவிடு(முடிந்தது)