விக்கிமூலம்:பைத்தான்3நிரல்கள்/API/பகுப்புப் பக்கங்களை எடுத்தல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
#!/usr/bin/python3

"""
  get_category_items.py

  'max' denotes only 500 pages

  MediaWiki API Demos https://www.mediawiki.org/wiki/API:Categorymembers
  Demo of `Categorymembers` module : List twenty items in a category"cmcontinue":"Dirac membrane",
  
  MIT License
  https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Articles_with_%27species%27_microformats

  my effort : https://www.mediawiki.org/wiki/API_talk:Categorymembers#What_is_the_value_for_PARAM:%22cmcontinue%22:
"""

import requests

S = requests.Session()

URL = "https://ta.wikisource.org/w/api.php"

PARAMS = {
  "action": "query",
  "cmtitle": "Category:1000 எண்ணுன்மிகள் பக்க அளவிட்ட அட்டவணைகள்", 
  "cmlimit": "max",
#  "cmcontinue":'page|292b292d314f514d044d3941393f3f3941514d011701dc16|40181405',
  "list": "categorymembers",
  "format": "json"
	}

R = S.get(url=URL, params=PARAMS)
DATA = R.json()
print(DATA)
PAGES = DATA['query']['categorymembers']
#print(PAGES)

count = 0
for page in PAGES:
	count = count + 1
	pageTitle=page['title']
	if not "Category:" in pageTitle:
		print(str(count) + '. ' + pageTitle)