விக்கிமூலம்:முதற் பக்கம்/பக்க விவரங்கள்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

விக்கிமூலத்தில் மின்வருடப்பட்ட நூல் பக்கங்களின் நிலைகள் பின்வருமாறு. மெய்ப்பு பார்ப்பதில் தாங்களும் பங்கு பெறலாம். Emblem-question.svg

பக்க விவரங்கள்

3,73,591 பக்கங்கள் மெய்ப்பு பார்க்கப்படாமல் உள்ளவை
17,820 பக்கங்கள் சரிபார்க்கப்பட்டவை
18,444 பக்கங்கள் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டவை
127 பக்கங்கள் வெற்றுப் பக்கங்கள்
74 பக்கங்கள் மெய்ப்பு பார்க்க சிக்கலானவை

நூல் விவரங்கள்

மெய்ப்பு பார்க்கப்படாத மின்னூல்கள்: 2,047
மெய்ப்பு முடிந்தது. சரிபார்க்க வேண்டிய மின்னூல்கள்: 70
மெய்ப்பும் சரிபார்ப்பும் முடிந்த மின்னூல்கள்: 84

நூல்களின் நிலை

எல்லா பக்கங்களும் இருக்கும் மின்னூல்கள்: 1,045 (இம்மின்னூல்களை மெய்ப்பு செய்யலாம்)
சில பக்கங்கள் மட்டும் தேவைப்படும் மின்னூல்கள்: 333 (இம்மின்னூல்களை தற்போதைக்கு மெய்ப்பு செய்ய வேண்டாம்)