3. காந்தருவதத்தையார் இலம்பகம்- பாடல் 01-25

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search


சீவக சிந்தாமணி[தொகு]

ஆசிரியர்: திருத்தக்க தேவர்[தொகு]

மூன்றாவது காந்தருவதத்தையார் இலம்பகம்[தொகு]

(இங்கிவர்)[தொகு]

இங்கிவர்க ளிவ்வா றிருந்தினிது வாழச்
சங்குதரு நீணிதியஞ் சாலவுடை நாய்கன்
பொங்குதிரை மீதுபொரு மால்களிறு போன்றோர்
வங்கமொடு போகிநிதி வந்துதர லுற்றான். (01) | ( )

[தொகு]

( )

[தொகு]

( )

[தொகு]

( )

[தொகு]

( )

[தொகு]

( )


பார்க்க[தொகு]