அட்லாண்டிக் பெருங்கடல்/கடல் தந்தி

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

7. கடல் தந்தி

பயன்கள்

உலகைச் சுருங்க வைத்த கருவிகளில் கடல் தந்தியும் ஒன்று. உலகில் நடக்கும் அன்றாட நிகழ்ச்சிகளை மணிக் கணக்கில் நிமிடக் கணக்கில் செய்தித் தாள்கள் நமக்குத் தெரிவிக்கின்றன. இது கடல் தந்தியின் மூலம் விரைவாக இயலுகிறது.

உலகச் செய்திகளைத் தெரிவிப்பது மட்டும் கடல் தந்தியின் வேலை அல்ல. மற்றும் சில வேலைகளும் அதற்குண்டு. வாணிபம் அல்லது தொழில் அனைத்துலக அளவில் தந்தியினால் தான் நடைபெறுகிறது. அஞ்சல் மூலமாக வாரக் கணக்கில் முடியும் தொழில் நடப்பை மணிக் கணக்கில் தந்தியினால் முடித்து விடலாம்.

கடல் தந்தி என்பது கடல் நீருக்குக்கீழ் நடை பெறும் தொலை வரைவு முறை (underwater telegraph system) ஆகும். சொந்த அலுவல்கள், பயணச் செய்திகள் முதலியவற்றைத் தந்தியின் வாயிலாக அனுப்பலாம். இதற்கென்று தனிக் குறித் தொகுதி (code) உள்ளது. இதன் மூலம் குறைந்த செலவில் செய்திகளை அனுப்பலாம். சாதாரணத் தந்தியைவிட இதில் செலவு கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்கும்.

பொதுவாகத் தந்தியின் மூலம் சொற்களைத் தெரிவிக்கிறோம். ஆனால், கடல் தந்தியில் சொற்  களைத் தெரிவித்தால், சாதாரணத் தந்தியை விடச் செலவு ஐந்து மடங்கு அதிகமாகும். தொலை வரைவு முகவரி இருப்பதுபோல், கடல் தந்தி முகவரியும் உண்டு.

அமைப்பு

சாதாரணத் தந்திக் கம்பிபோல் கடல் தந்திக் கம்பிகள் இரா. அவை தடித்திருக்கும். அவற்றின் உட்பகுதி செம்பால் ஆனது, செம்பிற்குமேல் பல உறைகள் இருக்கும்.

ஆழ்நீரில் இடப்படும் தந்திகளின் குறுக்களவு ஒரு அங்குலம் இருக்கும். ஆழமில்லாத நீர்களில் போடப்படும் தந்திகள் இதைவிட இன்னும் தடித்திருக்கும். கரை முனையில் உள்ள தந்திகளின் குறுக்களவு மூன்று அங்குலத்திற்கு மேல் இருக்கும்.

தந்திகளை இடல்

கடல் தந்திகளைப் போடுவதற்கென்றே தனிப் கப்பல்கள் உள்ளன. பொதுவாகக் கம்பிகளைப் போடுவதற்கு இரு கப்பல்கள் பயன்படும். கம்பிகள் கடலின் அடியில் படியுமாறு போடப்படும். அவற்றில் ஏற்படும் குறைகளை உடனுக்குடன் கண்டறிந்து. நீக்க, பல முறைகள் உள்ளன.

உலகின் கடல் தந்திகள்

இன்று 500-க்கு மேற்பட்ட கடல் தந்திகள் பல கடல்களிலும் கால்வாய்களிலும் போடப்பட் டுள்ளன. ஒவ்வொரு மணிக்கும் ஆயிரக்கணக்கான சொற்கள் உலகின் பல பகுதிகளில் இருந்தும், அவற்றின் வழியாக அனுப்பப்படுகின்றன.

இருபதிற்கு மேற்பட்ட தந்திகள் வட அமெரிக்காவையும் ஐரோப்பாவையும் இணைக்கின்றன. முப்பது தந்திகள் தென் அமெரிக்காவையும் ஐரோப்பாவையும் இணைக்கின்றன. உலகிலுள்ள கடல் தந்தி வழிகளின் மொத்த நீளம் கிட்டத்தட்ட 3 இலட்சம் மைல் ஆகும்.

.