உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

அண்டார்க்டிக் பெருங்கடல்/பிற்சேர்க்கை

விக்கிமூலம் இலிருந்து


ஐம்பெருங்கடல்கள்-ஒப்பு நோக்கல்


கடல் பரப்பு சதுர மைல் சராசரி ஆழம் அதிக ஆழம் கரையின் நீளம்
பசிபிக் பெருங்கடல் 6½ கோடி 3 மைல் 7 மைல் 11,000 மைல்
அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் 3¼ கோடி 2½ மைல் 5½ மைல் 55,000 மைல்
இந்தியப் பெருங்கடல் 3 கோடி 2½ மைல் 4½ மைல் 4,700 மைல்
ஆர்க்டிக்பெருங் கடல் 55 இலட்சம் 1 மைல் 3½ மைல் 4,600 மைல்
அண்டார்க்டிக் பெருங்கடல் 50 இலட்சம் ¾ மைல் 3 மைல் 4,500 மைல்

ஐம்பெருங்கடல்கள்- ஒப்பு நோக்கல்
கடல் பனிப்பாறைகள் முக்கிய
துணைக்கடல்கள்
புயல் வழி
பசிபிக் பெருங்கடல் உண்டு பெரிங் கடல்
ஜப்பான் கடல் அதிகம் சிறந்த வாணிபவழி
மஞ்சள் கடல்
சீனக்கடல்
அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் உண்டு வடகடல் அதிகம் மிகச்சிறந்த வாணிபவழி
பால்டிக்கடல்
மத்திய தரைக்கடல்
கருங்கடல்
இந்தியப் பெருங்கடல் இல்லை அரபிக் கடல்
வங்காளவிரிகுடா
செங்கடல்
ஆர்க்டிக் பெருங்கடல் உண்டு பேரண்ட்ஸ் கடல்
கிரீன்லாந்து கடல்
வெண்கடல்
மிகக்குறைவு இல்லை
அண்டார்க்டிக் பெருங்கடல் உண்டு வெண்கடல்
ராஸ்கடல்
அதிகம் இல்லை


பொருள் குறிப்பு அகரவரிசை

அண்டார்க்டிகா அட்லஸ் 44 அ. க. உயிர்கள் 11
" ஆராய்ச்சி " ஒளிகள் 8
உலகம் வெப்பமடைதல் 31 " தட்பவெட்ப நிலை 9-11
தென்முனையில் வெப்பம் 32 " நாடுகள் 12
பனிக்கட்டி 34 அண்டார்க்டிக் கண்டம், புயல்கள் 8
" மிக்க்குளிர்ந்த இடம் 33 " மலை 7-8
" விண்கதிர்கள் 33 அட்லாண்டிக் பயணம், காலம் 19
அட்லாண்டிகா ஆராயப்படும் துறைகள் 38 " சிறப்பு 19
" கனிவளம் 43 " நோக்கம் 20
" கொள்கை 39 " பயணம் 22-23
" சோலைகள் 44 " வரலாறு 20-21
" தட்பவெட்ப நிலை 39 அ. பொ. க. இருப்பிடம் 1
" அடர்த்தி 3
" தாவரங்கள் 40 " அலை எழுச்சியும் ஓட்டங்களும் 3-4
" நிலத் தொகுதி அல்ல 34 " உப்பு 3
" நீர்வளம் 42 " உயிர்கள் 4
" படிவுச்சான்று 41 " ஒலிகள் 37
" பனிக்கட்டி 38 " கண்டம் 1
" மலையும் மலைத் தொடரும் 41 " குளிர் நீர்கள் 35
" விலங்குகள் 40 " தனிக்கடலா 37
அண்டார்டிக்காவின் அடர்வு 36 " நீரோட்டங்கள் 3, 4, 35, 36
" அமெரிக்கா 27, 30 " படிவுகள் 2
அண்டார்டிக் கண்ட ஆராய்ச்சி 12, 13 " பனிக்கட்டி 2
அண்டார்டிக்கண்டம், இருப்பிடம் 6-7 " பனிப் பாறைகள் 36
" வாணிப வழிகள் 5
" வாயுக்கள் 3
" வெப்ப நிலை 2
அமுண்ட்சன் 16, 21 பால்சைப்பின் 24, 26
எல்ஸ்வொர்த் 17 ராஸ் 14
கிறிஸ்டன்சன் 15 லேண்ட்ஸ்பர்க் எச். ஏ 31
குக் 14, 20 விவியன் பக்ஸ் 21, 22
சர்ஜான் முர்ரே 15 வில்கின்ஸ் 17
டாக்டர் ஹெர்பீடு 32 வாஸ்தோக் 33
நிலை இயல் நூல் ஆண்டுத் திட்டம் 18, 19 ஷேக்கிள்டன் 15, 21, 22
நேர்ஸ் 15 ஹில்லாரி 21, 22, 23
பயர்டு 16 ஸ்காட் 16, 21

கருவி நூல்கள்
Encylopedia

1. Everyman's Encylopedia, 3rd Edition.
2. The New Universal Encylopedia.
3. The Modern Marvels Encylopedia.


Books

1. பெளதிகப் புவியியலும் புவியமைப்பியலும். எல். டி. ஸ்டாம்ப், 1967. தமிழ் வெளியீட்டுக் கழகம்.
2. Antarctica, 1959, V. Lebedev, FLPH, Moscow.
3. Physical Geography, P. Lake, 1958, Cambridge University Press.
4. the ocean, F. O. Ommaney, 1961, Oxford University.
5. Principles of Physical Geography, A. Das Gupta and A. N. Kapoor, 1977, S. Chand and Company.


Articles

1. Defreezing Secrets of the Coldest Continent, Peter Andrews, The Sunday Standard,
3. The Antarctic Frontier, Robert Stevens, The Hindu,
4. Coordinated Research Opens up Antarctica. -- American Reporter.
5. Antarctica 20 years Hence......... John Hamilton, 28–2—'65, The Sunday Standard. 5. U. S Scientists’ Vigil at Antarctic Station. — Walter Sullivan, 4–3–66, The Hindu,
6. Southern Continent Sinking under weight of Ice. — Alexei Treshnikov, 14–8 -66, The Hindu.
7. Enigma of the Sixth Continent -- Bronislaw Majtczak Sep. 10, 17, Oct 1, Oct 8, 1966, Moscow News
8. A Continent of Mysteries, Georygy Blok No 23-24, Dec, 67, Soviet Land.
9. Antarctic Probe into Ice Age Mysteries — Walter Sullivan, 1--3 68, The Hindu
10. Antarctica was once Warm, --- Walter Sullivan 21 - 3-68, The Hindu,
11. Round the Year Research in Antarctica, – Victor Cohn, 22–12–68, The Sunday Standard.
12. An Indian in Antarctica - Trevor Drieberg 13–4–69, The Sunday Standard
13. Preserving Icy Antarctica -- Don Stuart, 26-7-70, The Sunday Standard
14. Sight-Seeing Trip to Antarctica, 4–3–79 The Hindu, 


கடல் ஆராய்ச்சிக் கருவிகள்


நீர் வெப்ப நிலை வரைவி
நில நடுக்க வரைவி
நேன்சன் சீசாக்கள்
நீரோட்ட அளவுமானி
மாதிரி எடுக்கும் கருவிகள்
தொலைக்காட்சிக் கருவிகள்
செயற்கை நிலாக்கள்


திருவள்ளுவர் அச்சகம், தஞ்சாவூர்-1
.