உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

அறிவியல், தொழில்நுட்ப கலைச்சொல் களஞ்சிய அகராதி/2

விக்கிமூலம் இலிருந்து

உள் இழைப்பு வேலை செய்வதற்கான ஒர் எந்திரம்

donkey engine : (பொறி.) பாரம் இழுப்பு எந்திரம் : கப்பலின் மேல் தட்டில் பாரம் இழுப்பதற்கும் ஏற்றுவதற்கும் பயன்படுத்தப்படும் நீராவி எந்திரம்

doorbell: (மின்.) வாயில்மணி : வெளிப்புறம் கைப்பிடி அல்லது விசைக் குமிழின் மூலம் வீட்டிற்குள் அடிக்கக்கூடிய மணி

door check: (க.க.) கதவுத்தடை : கதவு வேகமாகச் சார்த்திக் கொள்வதைத் தடுத்து மெதுவாகச் சார்த்திக் கொள்ளுமாறு செய்யும் அமைவு

door frame: (க,க.) கதவு நிலை.: கதவினைத் திறக்கவும் மூடவும் அதனைச் சுற்றி அமைந்துள்ள நிலை

door head:(க,க.) கதவு நிலை மேல் முகடு: கதவு நிலையின் மேற்பகுதி

dope: (கம்.) வண்ண மெருகு: புரியிழையுடைய குழாய் இணைப்புகளுக்கு மசகிடுவதற்குப் பயன்படும் ஒரு கூட்டுப் பொருள்

dope: (வானூ.) விமான வண்ண மெருகு: விமானப் பூச்சுக்குரிய ஒரு திரவப் பொருள்

doppler (விண்.)டோப்ளர், கிறிஸ்டியன் (1803-1853); ஆஸ்திரிய இயற்பியலறிஞர்

doppler effect: (இயற்.) டோப்ளர் விளைவு : ஒலி, ஒளி, ராடார் போன்றவற்றின் அலை அதிர்வில் ஏற்படும் மாற்றம். ஆதாரமும், நோக்குபவரும் ஒருவருக்கொருவர் நெருங்கி நகரும்போது இந்த மாற்றம் ஏற்படுகிறது. நோக்குபவரை ஆதாரம் நெருங்கி வரும்போது இந்த அலை அதிர்வு அதிகமாகிறது; விலகிச் செல்லுங்கால் குறைகிறது. இந்தத் தத்துவம். தடம் பற்றிச் செல்வதிலும், மீகா மத்திலும் பயன்படுகிறது

doric frieze: (க.க.) கிரேக்க ஒப்பனைப் பட்டை : கட்டிடத்தில் தூணுக்கு மேலுள்ள தளமட்டமான அகன்ற பட்டையுள்ள சிற்பம்

doric order:(க.க.) கிரேக்க கட்டிடபாணி: பண்டைய கிரேக்கக் கட்டிடக்கலைப்பாணி

dormer window: (க.க.) பல கணி: சாய் கூரையில் செங்குத்தாக உந்திக் கொண்டிருக்கும் பலகணி

dormitory: (க.க.) துயிற்கூடம் : பல படுக்கைகள் கொண்ட பெரிய துயிற்கூடம். உறங்குவதற்குரிய ஒரு தனிக் கட்டிடத்தையும் குறிக்கும்

dosimeter: (இயற்.) கதிரியக்க அளவுமானி: ஒருவர் பெற்றுள்ள கதிரியக்கத்தின் அளவினை அளவிடுவதற்கான ஒரு கருவி

dote: (மர.) இற்றுப்போதல்: பார்க்க: மட்குறு

dot generator :(மின்.) வெண் புள்ளியாக்கி : தொலைக்காட்சித் திசையில் வரிசையான வெண் புள்ளிகளை உண்டாக்கும் ஒரு தொலைக்காட்சி பழுது பார்க்கும் கருவி. வண்ணத் தொலைக்காட்சியில் குவியத்தைச் சரிசெய்வதற்கு இது பயன்படுகிறது

dot-sequential system : (மின்.) புள்ளித் தொடர் விளைவு முறை : தொலைக்காட்சிப் பட ஒளி-ஒலிக் கூறுகளை ஒன்றன்பின் ஒன்றாக வரிசையாகத் தனித்தனியாகப் பிரித்தெடுத்துத் தொலைக்கனுப்பும் முறை double acting hinge: (தச்சு.) இருதிசைக்கீல் : இரு திசைகளில் இயங்குவதற்கான கீல். ஊசலாட்டக் கதவுக்ளில் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது

double action press : (எந்.) இருதிசை இயக்க அச்சு ஏந்திரம்: இவ்வொரு சுழற்சியின் போதும் இருவகைச் செயற்பாடுகளைச செய்யக்கூடிய வகையில் அமைந்த அச்சு எந்திரம்

double belting :இரட்டை வார்ப் பட்டை : தோலின் மிகுதியான கனத்துடன் அல்லது இருமடங்கு கனத்துடன் அமைந்த வார்ப் பட்டை

double bond: இரட்டைப் பிணைப்பு: எத்திலீன் H2C=CH2 கரிம வேதியியலில் ஒரே தனிமத்தின் இரு அணுக்களிடையிலான இரட்டைப் பிணைப்பில், ஒரு பிணைப்பு மற்றதைவிட அதிக வலுவுடையதாக இருக்கும்

double break switch : (மின்.) இரட்டை முறிப்பு விசை: ஒரே சமயத்தில் இரு கம்பிகளில் மின் சுற்றிணை உண்டாக்கவும் முறிக்கவும் வல்ல ஒரு விசை

double contact lamp : (மின்.) இரட்டைத் தொடர்பு விளக்கு : இரு அடிச்சேர் முனைகள உடைய ஒரு விளக்கு இதனைக் குதை குழியில் செருகியதும் மின்தொடர்பு ஏற்படும்

double cut : (பட்.) இரட்டை வெட்டு அரம் : ஒன்றுக்கொன்று 45-60° கோணத்தில் குறுக்காக வெட்டுகிற இரு பல் வரிசைகளைக் கொண்ட அரம்

double demy : இரட்டைவரை படக் காகிதம்:50x16செ.மீ. அளவுடைய வரைபடத்திற்கான காகிதம்

double end bolt : (எந்.) இருமுனை மரையாணி: இரு முனைகளிலும் சுரைகளுக்கான் வரிப்பள்ளம் உடைய திடமான தலையில்லாத மரையாணி. இதனைத் தண்டு மரையாணி என்றும் கூறுவர்

double filament lamp : (மின்.) ஈரிழை விளக்கு : இரண்டு இழைகள் உள்ள விளக்கு. ஒரு சமயத்தில் ஒரே இழைமட்டுமே எரியும். இந்த் இழைகள் ஒரே அளவுத் தடைகளை உடையவனாக இருக்கலாம்

double geared: (எந்.) இரட்டைப் பல்லிணையுள்ள : சாதாரணமாகப் பின்புறப் பல்லிணையுள்ள ஒரு கடைசல் எந்திரத்தின் அல்லது துரப்பன எந்திரத்தின் பல்லிணை அமைப்பு

douple hung window : ( க.க.) இரட்டைப் பல்கணி: மேலும் கீழும் சறுக்குக் கண்ணாடிச் சட்டப் பலகையுள்ள ஒரு பலகணி

double ionization : (மின்.) இரட்டை அயனியாக்கம் : வாயு நிரப்பிய இருமுனையத்தில் ஒவ்வொரு வாய் மூலக்கூற்றிலிருந்தும் இரண்டு எலெக்ட்ரான்கள் வெளியேற்றப்பட்டுள்ள நிலை

double pitch skylight: இரு கவர் மோட்டுப் பலகணி: இரு திசைகளில் சாய்வாக உள்ள ஒரு மேல்தளச் சாளரம்

double point push button : (மின்.) இரட்டை முனை அழுத்து பொத்தான் : ஒரே இயக்கத்தில் இரு தனித்தனி மின்சுற்றுகளைக் கட்டுப்படுத்த வல்ல அழுத்து பொத்தான். இதில் ஒரு கொண்டையும் இரு அடித்தொடு நிலைகளும் இருக்கும்

double pole : (மின்.) இரட்டை முளை : இரட்டை முனை விசை போன்று இரு தொடர்புகளை அல்லது இணைப்புகளைக் கொண்டிருததல

double roll: (அச்சு.) இரட்டை அச்சுருளை: ஒவ்வொரு அச்சுப்பதி வினையும் இருமுறை மையொற்றி அழுத்தும் உருளை

double riveting: இரட்டைக் குடையாணி: தண்டவாளம் - கம்பம் முதலியவற்றில் இரு விளிம்புகளையும் பருமனில் பாதியாக்கி இணைத்துப் பொருத்தும் முறையில் இரு வரிகள் அல்லது முனைகளைப் பொருத்தும் முறையில் நான்கு வரிகள் இரட்டைக் குடையாணி இணைப்பானது, இரு இணையான குடையாணி வரிசைகள் மூலம் ஏற்படுத்தப்படுகிறது


double row radial engine : (வானூ.) இரட்டை ஆரை எஞ்சின்: ஒரு பொதுவான திருகு சுழல் தண்டினைச் சுற்றி ஆரைகளைப்போல் அமைக்கப்பட்டுள்ள இருவரிசை நீள் உருளைகளைக் கொண்ட ஒர் எஞ்சின் முன்னும் பின்னுமாக உள்ள நேரிணை நீர் உருளைகள் வரியிணைக் கொண்டிருக்கவோ, கொண்டிராமலோ இருக்கலாம்

double seaming machine : இரட்டை வெட்டுவாய் இணைப்பு எந்திரம் : கப்பலின் உடலில் வெட்டு வாய் இணைக்கப்பட்ட பின்பு எஞ்சியிருக்கும் விளிம்புகளைச் சமனப்படுத்துவதற்கான எந்திரம்

double threaded screw : (எந். .) ஈரிழைத் திருகு : இரு தனித்தனி திருகு சுழல்களுடைய ஒரு திருகு, இந்தத் திருகு சுழல்கள் உடற்பகுதியைச் சுற்றி ஒன்றுக்கொன்று இணையாகச் சுழன்றிருக்கும். இது செலுத்து வேகத்தை அதிகரிக்க உதவுகிறது

double throw switch : (மின்.) இருவழி விசை : இருவேறு திசைகளில் திருப்பக்கூடிய ஒரு மின் விசை. இது ஒரு மின்சுற்றினை இருவேறு மின்சுற்றுகளுடன் வெவ்வேறு சமயத்தில் இணைக்கிறது

douse : திரவத் தோய்வு : உலோகத்தைக் கெட்டியாக்கும் போது சூடாக்கிய உலோகத் துண்டினைக் குளிர்விப்பது போன்று ஒரு திரவத்தில் நன்கு தோய்த்தல்

douzieme : டுசியெம் : கடிகாரம் தயாரிப்பவர்கள் பயன்படுத்தும் ஒர் அளவீட்டு அலகு. இதன் அளவு. .0188செ.மீ

dovetail : (மர.வே.) பொருத்திணைப்பு : ஒன்றை ஒன்றுடன் பொருத்தி இறுக்கிப் பிணைக்கும் இணைப்பு. இதில் புறாவின் வால் போன்று வடிவுடைய ஒரு பொருத்து முளை அதேபோன்று வடிவுடைய துளைப் பொருத்துச் சட்டத்துடன் பொருந்தி இணைகிறது

dovetail cutter: (மர.வே.) பொருத்திணைப்பு வெட்டு கருவி: பொருத்திணைப்பின் உள்முகங்களையும், வெளிமுகங்களையும் வெட்டுவதற்குப்பயன்படும் கருவி. இதன் உதவியால் விளிம்புகளை வசதியாகச் சமனப்படுத்தலாம்

dovetail dado: (மர.வே.) பொருத்திணைப்புச் சால்வரி : திறப்பு முகத்தைவிட அடிப்புறம் அகலமாக இருக்குமாறு அட்டையின் குறுக்கே வெட்டப்படும் வரிப்பள்ளம். இந்த வடிவமைப்பு, அட்டையின் முகத்திற்குச் செங்குத் தாக இழுப்பு விசை ஏற்படுவதைத் தடுக்கிறது

dovetail halved joint: (மர.வே. ) அரைப் பொருத்திணைப்பு : இந்த அரைப் பொருத்திணைப்பில் இரு வெட்டுவாய்களும் புறாவின் வால் போன்று பாதத்தில் குறுகியிருக்கும்

dovetailing: பொருத்திணைத்தல்: (1) பொருத்திணைப்புகள் மூலம் இறுக்கிப் பிணைத்தல் (2) அச்சுக் கலையில் ஈய அச்சு வரிக்கட்டைகளை இரட்டிப்பாக்குதல், இதில் பிளவு இணைப்புகள் ஒன்றின் மேல் ஒன்று பொருந்துமாறு அமைக்கப்பட்டிருக்கும்

dovetail saw: (மர.வே.) பொருத்திணைப்பு ரம்பம் : இது தடித்த புறமுடைய ரம்பம் போன்றது; ஆனால் அதைவிடச் சிறியது. இதில் பற்களும் நுண்ணியதாக இருக்கும். கைப்பிடியும் வேறு வடிவில் அமைந்திருக்கும்


dowel இணைப்பாணி : மரத் துண்டுகள் கற்கள் முதலியவற்றைப் பொருத்துவதற்கான மரம் அல்லது உலோகத்தாலான தலைப்பில்லாத ஆணி

doweling : இணைப்பாணி இணைப்பு : இணைப்பாணிகளின் உதவியினால் இணைப்புகளை ஏற்படுத்துதல்

dowel pin : (மர.வே.) இணைப்பூசி: உள்ளீடற்ற பெட்டியின் இரு பகுதிகளை இணைப்பதற்கு அல்லது கெட்டிப்படுத்தும்போது தோரணியின் பகுதிகளை இணைப்பதற்குப் பயன்படும் அல்லது உலோகத்தாலான ஊசி

dowel screw : இணைப்பாணித் திருகு : இருமுனைகளில் திருகிழை அமைக்கப்பட்ட மரத்தாலான திருகு

downdraft carpuretor. (தானி.. ) கீழ்வழி எரி-வளி கலப்பி : காற்று மேற்பகுதி வழியே உட்புகுந்து கீழ் நோக்கிச்சென்று தெளிப்பான் நுனியை அடையும் அமைப்புடைய ஒர் எரி-வளி கலப்பி

down spout: ( க.க.) கீழ்நோக்கிய கெண்டி வாய்க்குழாய் : கூரையிலிருந்து தரைக்கு அல்லது சாக்கடைக் குழாய்க்கு மழை நீரைக் கொண்டு செல்வதற்கான ஒரு குழாய் அல்லது குழாய்க் கால்வாய்

downwash : (வானு.) கோட்டக்கோணம்: விமானத்தை உயர்த்தும் மேற்பரப்புகள் காற்றோட்டத்திலிருந்து கோட்டமுறும் கோணம்

drachm : திராம் : மருந்துத் திரவங்களை அளவிடப் பயன்படும் 'அவுன்ஸ்' என்னும் எடுத்தலளவை வீசக்கூறு.

draft : (வார்.) வாரிழைப் பட்டை: ஒரு தோரணியை மண்லிலிருந்து எளிதாக அகற்றுவதற்கு உதவுகிற அத்தோரணியிலுள்ள வாரிழைப் பட்டை

drafting : வரைதல் : முன் வடிவ வரையும் கலை

draftsmans : உரு வரைப்படங்களை வரைபவர்

draftsmans’ scale : வரைவாளர் அளவுக்கோல் : உருவரைப்படங்களை வரைபவர்கள் பயன்படுத்தும் முக்கோண வடிவ அல்லது தட்டையான அளவுகோல். இதன் ஒரு விளிம்பு 1¼,⅛, ¾, ½ முதலிய அளவுகள் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன. இன்னொரு விளிம்பு பின்ன அளவுகள் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன

dragft stop on fire stop; (க.க..) இழுவை நிறுத்தம் அல்லது நெருப்புறுத்தம் : கட்டிடத்தின் குறுக்கே எரிதழல் பாதையினைத் தடுப்பதற்காக விமானப்பாதையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தடுப்புகள்

drag : (வானூ.) இழுவை விசை : இயங்கும் ஒரு பொருளின் மீது அதன் இயக்கத் திசைக்கு இணையாக ஒரு திரவத்தின் வழிச் செயற்படும் ஒரு பின்னோக்கிய விசை. இது அந்தப் பொருளின்மீது செயற்படும் மொத்தத் திரவ விசையின் ஒரு கூறாக இருக்கும்

drag link : (தானி..) இழுவை இணைப்பு : இடது இயக்கக் கை பிடிக்கரத்தினை இயக்குக் கருவிக்கரத்துடன் இணைக்கும் ஒரு கோல். இந்தக் கரங்களின் குண்டு முனைகளை இயக்குவதற்காக இரு முனைகளிலும் இரு கிண்ணங்களும் ஒரு விற்சுருளும் இருக்கும்

dragon's blood : (வண்..) குங்கிலியம் : சயாமில் வளரும் ஒருபனை வகையிலிருந்து பெறப்படும் ஒரு பிசின் பொருள். மணமற்றது; சுவையற்றது; நீரில் கரையாதது; ஆல்ககாலிலும் ஈதரிலும் கரையக் கூடியது. சிவப்புத் திரவ வடிவில் உள்ளது. வண்ணச் சாயங்கள் தயாரிப்பதிலும், ஒளிச்செதுக்கு முறையிலும் பயன்படுகிறது

drag rope : (வானூ.) இழுவை வடம் : ஒரு பலூனின் மேற்பகுதியிலுள்ள நீண்ட் வடம். இது ஒரு தடையாகவும், இறங்கும் போது மாறுகிற பாரமாகவும் பயன்படுகிறது

drain : வடிகால் : சாக்கடை நீர் அல்லது மற்றக் கழிவுத் திரவங்கள் வெளியேறுவதற்கான ஒரு குழாய்

drainage : வடிகால் அமைப்பு : சாக்கடையை அப்புறப்படுத்துவதற்கு அமைக்கப்படும் வடிகால்களின் அமைப்பு

drain cock : (கம்.) வடிகால் குழாய் முனை: சாக்கடை வடிவுதற்கு அனுமதிப்பதற்காக குழாய்த் தொடர்பின் கீழ் முனையில் பொருத்தப்பட்டுள்ள ஒரு சிறிய ஒரதர்

drain tile: வடிதாரை ஓடு : ஈரப் பகுதிகளிலிருந்து நீரை வெளியேற்றுவதற்காகப் பயன்படும் வடி தாரை ஒடு

dram : திராம் : ஒர் அவுன்சின் 1/16 பகுதி

draw : (1) வரைதீட்டு: வரிகளினால் வரை தீட்டுதல் (2) நெகிழ்விப்பு : எஃகினை மிக அதிகமான முடுக்கத்திலிருந்து தேவையான அளவுக்கு நெகிழ்வித்தல் (3) இழுத்தல்: கம்பியினை இழுத்து மெல்லியதாக்குதல்

draw bar : இழுவைச் சலாகை : உந்து வண்டியில் இழுத்துச் செல்லப் பயன்படும் ஒரு சலாகை. இதன் இரு முனைகளிலும் கண் இருக்கும். இதே நோக்கத்திற்குப் பயன்படும் பிற சாதனங்களையும் குறிக்கும்

draw bolt : இழுவை மரையாணி : கதவுகளை பிணைப்பதற்குப் பயன்படும் மரையாணி

draw chisel : (எந்.) இழுவை சிற்றுளி : ஒரு கூர்மையான சிற்றுளி. துவாரமிடுகையில் மையத்தை மாற்றியமைக்கப் பயன்படுகிறது

draw chuck : இழுவை ஏந்தமைவு : சிறிய துல்லியமான வேலைப்பாடுகளுக்குப் பயன்படுகிறது. இது ஒரு தேய்ந்து செல்கிற தாங்கியில், நீளவாக்கில் இயங்குகிறது draw cut shaper : (எந்.) இழுவை வெட்டு வடிவாக்கி: தட்டுதல் மூலம் அல்லாமல் இழுத்தல் மூலம் வடிவுகளை வெட்டுவதற்குப் பயன்படும் ஒரு சாதனம்

drawing back: (உலோ..) மறு சூடாக்கம் : எஃகின் கடினத் தன்மையை மாற்றுவதற்காக, எஃகு கெட்டியான பின்பு, முட்டுபதன் வெப்ப நிலைக்குக் குன்றத்த ஒரு வெப்ப நிலைக்குக் மீண்டும் சூடாக்குதல்

drawing board : படம் வரை சட்டம் : படம் வரைவதற்குத் தாளைப் பரப்பிக் குத்திவைப்பதற்கான பலகைச் சட்டம். இது வெண்தேவதாரு, எலுமிச்சை. நெட்டிலிங்கம் ஆகிய மரங்களிலிருந்து செய்யப்படுகிறது

drawing die : (உலோ.வே, ) வரை படிவ அச்சு : உலோகத் தகட்டினை கிண்ண வடிவுகளில் அழுத்தித் தயாரிப்பதற்கு விசை அழுத்திகளில் பயன்படுத்தப்படும் பொறிப்புக் கட்டை அல்லது படிவ அச்சு

drawing in : நூலிழைத்தல் : வார்ப்பு இழைகளைத் தறியின் பாவு வழியாக நூலிழைத்தல்

drawing of pattern : (வார்.) தோரணி இழுப்பு : வார்ப்பு மணலிலிருந்து ஒரு தோரணியை வெளியில் எடுத்தல்

drawing of temper : எஃகினை செம்பதமாகச் சூடாக்கி, அதனை மெல்ல மெல்ல குளிர்வித்தல். இது கெட்டியாக்கும் அல்லது உறுதியூட்டும் முறைக்கு எதிர்மாறானது

drawing out : நீட்டுதல் : உலோகத்தைச் சூடாக்கி சம்மட்டி கொண்டு அடித்து நீட்டுதல். இதனால் பரப்பளவு வீத அளவுப்படி குழையும்

drawing paper : படம் வரைதாள் : பென்சில், வண்ணக்கோல், பேனா மை இவற்றால் படம் வரைவதற்கு ஏற்ற தாள்

drawing pen : படம் வரை பேனா: வரைவாளர்கள் பயன்படுத்தும் வரை பேனா

draw knife வரைவுக் கத்தி: இரு கை பிடிகள் உடைய மரம் வெட்டும் கருவி. இது குறுகலான நீண்ட கத்தி முனையை உடையது. இரு கைபிடிகளும் கத்திக்குச் செங்கோணத்தில் அமைந்திருக்கும்

draw plate : (வார்.) தோரணி இழுவைத் தட்டம் : ஒரு தோரணியில் வைக்கப்பட்டுள்ள திருகிழைத் துவாரமுள்ள ஒரு தட்டம். இதன் துவாரத்தில் செருகப்படும் மணலிலிருந்து தோரணியை அகற்றுவதற்கு உதவுகிறது

draw screw : (வார்.) இழுப்புத் திருகு : திருகிழைகள் கொண்ட ஒரு சலாகை. இதன் ஒரு முனையில் தோரணியில் தட்டத்தை இழுப்பதற்கான திருகிழையிட்ட துவாரம் இருக்கும்

draw sheet : அச்சு சமனத் தகடு : அச்சுத் தகட்டுப்பாளத்தின் மீதான சமனத் தகட்டின் மேற்படலம். இதனுடன் இயக்கு தண்டுகளும், தடுப்புக் காப்புகளும் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்

draw spike : (மர.வே..) இழுவைச்சலாகை : வார்ப்பு மணலிலிருந்து ஒரு தோரணியை இழுத்தெடுப்பதற்குப் பயன்படும் ஒரு கூர்மையான உலோகச் சலாகை

dredge: துர்வாரி : நீரோடையின் படுகையிலிருந்து சேற்றினை அல்லது மணலைத் துாரெடுத்து அகற்றுவதற்குப் பயன்படும் எந்திரம் dress : (எந்.) செப்பனிடல் : ஒரு கருவியைச் சாணை பிடித்து அதன் மூல வடிவத்திற்குச் செப்பனிடுதல்

dresser: (கம்.) செப்பனிடு கருவி: உலோகக் குழாய்களையும் தகடுகளையும் சீர்மை செய்வதற்கு அல்லது நேராக்குவதற்குப் பயன்படும் எந்திரம்

dressing: மெருகுப் பொருள்: துணிகளுக்கு மெருகேற்றுவதற்குப் பயன்படும் பொருள்

drier : (வண்.) உலர்த்து பொருள்கள் : வண்ணங்களை உலர்த்துவதற்குப் பயன்படும் பல்வேறு பொருள்களான ஈயம், மாங்கனீஸ் ஆகியவற்றின் உப்புகளும், ஆக்சைடுகளும் இவற்றுள் சில

drift : (வானூ.) காற்று விசையியக்க அழுத்தம் : விமானத்தின் வெளிப்புறங்களில் செயற்படும் விசையியக்க அழுத்தம்

drift angle: (வானூ.) திசைமாறு கோணம் : ஒரு விமானத்தின் நீள் வாக்கு அச்சுக்கும், தரைக்கு மேல் அதன் பாதைக்குமிடையிலான கிடைமட்டக் கோண்ம்

drift bar: (வானூ.) திசைமாற்றக் கோல் : விமானத்தின் அச்சுக்கும் அதன் இயக்கத் திசைக்குமிடையிலான மாற்றத்தைக் காட்டும் திசை மாற்ற மானியின் ஒரு பகுதி. இதில் இந்த இயக்கத் திசையையொட்டி அமைத்திடத்தக்க ஒரு கம்பி அல்லது புயம் அமைந்திருக்கும்

drift meter : (வானூ.) திசைமாற்று மானி : ஒரு விமானத்தின் நீள்வாக்கு அச்சுக்கும் தரைக்கு மேல் அதன் பாதைக்குமிடையிலான கிடைமட்டக் கோணம்

drift pin - (எந்.) குடையாணி முனை : குடையாணித் துவாரங்கள் ஒழுங்கு வரிசையில் இல்லாத போது அவற்றில் செலுத்தப்படும் ஒரு வட்டவடிவக் கூம்பு முனை. பல சமயங்களில் குடையாணியைப் பொருத்துவதற்கு அனுமதிக்கும் அளவுக்கு இந்தத் துவாரங்கள் திருத்தியமைக்கப்படும்

drift plug : (கம்..) நீட்சிஆப்பு ; இடைமுறுக்கினை நீக்குவதற்காக ஓர் ஈயக் குழாயினுள் செலுத்தப்படும் ஒரு மரஆப்பு

drift punch : (எந்.) இணைப்பாணி : குடையாணி அல்லது மரையாணித் துவாரங்களை அண்டைப்பகுதிகளுடன் இணைப்பதற்குப் பயன்படும் ஒரு கருவி

drill : (எந்.) துரப்பணம்: கல்லிலோ, உலோகத்திலோ, பற்களிலோ பிற திண்ணிய பொருள்களிலோ துளையிடுவதற்கான ஒரு கருவி

drill bushings: (எந்.) துரப்பணச் செருகிகள் : துவாரங்களைச் சரியான இடத்தில் நிலைப்படுத்த உதவும் இடுக்கிகள், பொருத்திகள் ஆகியவற்றின் நுழைவாயில் பொருத்துவதற்கான கடினமான எஃகுச் செருகிகள்

drill chuck : (எந்.) துரப்பண ஏந்தமைவு : துரப்புணங்களை ஏந்தி வாகாகப் பிடித்துக் கொள்ளவல்ல அமைவு

drilled hole: துரப்பணத் துவாரம்: துரப்பணத்தால் துளையிடப் பட்ட துவாரம் drill guage : (எந்.) துரப்பண அளவி: துரப்பணததின வடி வளவினை எளிதாகத் தீர்மானிக்க உதவக்கூடியவாறு முறையாகக் குறியிடப்பட்ட வெவ்வேறு வடிவுகளில் துவாரங்களையுடைய ஒரு தட்டையான எஃகுத் தகடு

drill grinding gauge : (எந்.) துரப்பண அரைவை அளவி : துரப்பணத்தின் வெட்டு இதழ்களின் நீளத்தையும் கோணத்தையும் அளவிடப் பயன்படும் கருவி

drilling jig : (எந்.) துரப்பண இடுக்கி : துவாரங்களைத் துல்லியமாகத் துரப்பணம் செய்வதற்கு உதவும் வகையில் வார்ப்பிரும்பினால் துல்லியமாக வார்க்கப்பட்ட ஒரு சாதனம்

drill motor: (மர.வே..) துரப்பண மின்னோடி : துரப்பண வேலைகளுக்கும், கருவிகளுக்கு மெருகேற்றுவதற்கும் பயன்படும் கையால் இயக்கப்படும் சிறிய மின்னோடி

drill press : (எந்.) துரப்பணத் துளைப் பொறி : உலோகத்தில் துவாரங்களைத் துரப்பணம் செய்வதற்குப் பயன்படும் பல் விணையுள்ள தானியங்கிச் சாதனம்

drill press vise : (எந்.) துரப்பணத் துளைக் குறடு : துரப்பணம் செய்யப்படும் உறுப்புகளைப் பற்றிப் பிடித்துக்கொள்வதற்கு ஒரு துரப்பணத் துளைப்பொறி மேசையில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு தனிவகைக் குறடு

drill rod: (எந்.) துரப்பணச் சலாகை : 90 முதல் 100 அலகுடைய கார்பன் ஆதாரத்துடன் 0.0013செ.மீ. வரையில் அளவுடைய மெருகேற்றிய எஃகுச் சாதனம்

drill socket: (எந்.) துரப்பணக் குழி : ஒரு துரப்பணத்தின் கூம்புத் தண்டினை ஏற்றுக் கொள்ளும் துரப்பனக் குழி

drill spindle : (எந்.) துரப்பணக் கதிர்ச் சலாகை : ஒரு துரப்பண எந்திரத்தின் செங்குத்தான கதிர்ச் சலாகை. இது துரப்பணத்தை ஏந்திக் கொண்டு சுழல்கிறது. இதன் செங்குத்தான இய்க்கத்தின் வழியே ஊட்டமைவு இயங்குகிறது

drill vise : (எந்.) துரப்பணக் குறடு : துரப்பணம் செய்ய வேண்டிய பொருளைப் பற்றிப் பிடித்துக் கொள்வதற்காக ஒரு துரப்பணத் துளைப்பொறி மேசையில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு குறடு

drip line : (எந்.பொறி.) கசிவுக் குழாய் : ஒரு சூடாக்கும் அமைப்பு முறையில், வெப்பம் பரவுவதன் மூலம் ஏற்படும் செறிமானத்தினால் நீர்மம் மீண்டும் கொதிகலனில் பாய்வதற்கான குழாய்கள்

drip mould ( க. க..) கசிவு வார்ப்பு படம் : ஒரு சுவரின் முகப்பின் வழியே மழைநீர் கசியாமல் தடுப்பதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு வார்ப்படம்

drip stone : ( க. க..) கசிவுக்கல் : மழை நீரைச் சன்னலுக்கு அப்பால் விழச் செய்யப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு மேற் கட்டமைவு. இதனைப் 'படிமுகக்கல்' என்றும் கூறுவர்

drive chain : (தானி.) இயக்குச்சங்கிலி:எந்திரத்தின் பிற உறுப்புகளை இயங்கலைக்கும் சக்கரங்களுக்கு விசையினை வழங்கப் பயன்படும் ஒரு கனமான உருள் சங்கிலி

driven : (எந்.) இயக்குவித்தல் : ஒர் இயக்கியினால் இயக்கப்படும் சக்கரம், சக்கரங்கள் அல்லது கப்பிகள் drive pinion : (தானி.) இயக்குவிசை நுனி : ஒரே இயக்கத்தை இருவேறு இயக்கமாகப் பிரிந்தியக் குவிக்கும் இணைப்பமைவுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள சரிவுப் பல்லிணை

drive : (எந்.) நேர்முக இயக்கச் சக்கரம் : இயக்கிக்கு நேர்முகமாக விசையைச் செலுத்தும் சக்கரம் அல்லது கப்பிகள்

drive punch : இயக்கத் தமரூசி : சம்மட்டியால் அடித்து இயக்கப்படும் எஃகு தமரூசி, இது கப்பற்பாய் முதலியவற்றில் நுண்துளைகளிடுவதற்குப் பயன்படுகிறது

drive screw or screw nail : இயக்குத்திருகு அல்லது திருகாணி: சம்மட்டியால் பொருத்தப்படும் ஒரு வகைத் திருகு. இதனை ஒரு மரையாணி முடுக்கியினால் கழற்றிவிடலாம்

drive shaft : (தானி.) இயக்கு சுழல் தண்டு : இணைப்புகள் மூலம் சக்கரங்களுடன் விசை ஊடிணைப்பியை இன்ணக்கின்ற சுழல் தண்டு

driven pulleys: (உலோ.) இயக்கு கம்பி : இயக்கு கப்பியிலிருந்து விசையினைப் பெறுகிற கப்பி

driving mechanism : (பட்.வே.) இயக்குப் பொறியமைவு : இயக்கத்தைப் பரப்பீடு செய்வதற்குப் பயன்படும் சக்கரங்கள், கப்பிகள், இணைப்பு வார்கள், நெம்புகோல்கள் முதலிய தொகுப்பமைவுகள்

drone : (வானூ.) ஆளியக்கா விமானம் : விமானம் ஒட்டி இன்றி இயக்கப்படும் விமானம். இது சேய்மையிலிருந்து அல்லது தானியக்க முறையில் இயக்கப்படுகிறது. இது இபரும்பாலும் ராணுவத்தில் இலக்குகளைக் குறிபார்த்துத்தாக்கும் பயிற்சிகளிலும், எதிரிகளின் இலக்குகளைத் அழிப்பதிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது

dorp தொங்கல் மணி : பதக்கம் போன்ற தொங்கல் அணிகலன்

dorp elbow : (கம்..) தொங்கு இயக்க முனை : கட்டிடத்தில் எரிவாயு பயன்படுத்தப்படும் இடத்தில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு சிறு கை முட்டுமுனை. இரு இருபுறங்களிலும் சுவரில், முகட்டில் அல்லது சட்டகங்களில் பொருத்துவதற்கு ஏற்ப இறகுகளைக் கொண்டிருக்கும்

drop_ell , (கம்.) தொங்கு முனை: பக்கங்களில் பொருத்து முனைகள் கொண்ட ஒரு முட்டு முனை. இதனை ஓர் ஆதாரத்துடன் இணைத்து விடலாம்

drop-feed oiler : (எந்.) மசகு கிண்ணி : மசகு எண்ணெய் ஊற்றி வைக்கப்படும் கிண்ணி

drop front : சாய்வு முகப்பு :முன் புறமாகச் சாய்ந்துள்ள மேசை

drop hammer : (பொறி..) விழு சம்மட்டி : காய்ச்சி வடித்து வார்ப் படம் உருவாக்கப் பயன்படும் ஒரு கனமான சம்மட்டி

drop handle: (எந்.) தொங்கு கைபிடி  : பதக்கம் போல் தொங்கும் பல்வேறு வடிவிலுள்ள கைபிடிகள்

drop hanger : (எந்.) தூக்குச் சங்கிலி: ஒரு முகட்டுடன் அல்லது ஒரு தூலத்தின் உட்பகுதியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள ஊடிணைப்பு ஆதாரம்

drop ornament: தொங்கு ஆடை : தூசாடை போன்று ஒர் உடுப்பு: ஆனால், சட்டத்தின் முழு அகலத்தையும் போர்த்தியிருக்காது dropout : (வார்.) வார்ப்புச் சிதறல் : வார்ப்படத்தை மூடும் போது மண் தளர்ச்சியுற்றுச் சிதறுதல

drop siding : (க.க..) சாளரப் பலகை : கட்டிடங்களின் புறப்பரப்பின் மீது பயன்படுத்தப்படும் ஒருவகை சாளரப் பலகை

drop tee : (கம்.) டிராம் டீ : தொங்கு இயக்கு முனையைப் போலவே இறகுகளைக் கொண்ட ஒரு சிறிய முகட்டு முனை

drop window : (க.க..) இறக்கு பலகணி : தள்ளு வண்டிகளில் உள்ளது போன்று பலகணிப் படிக் கல்லுக்குக் கீழுள்ள ஒரு குழியினுள் இறக்கக் கூடிய ஒரு பலக்னி

dross : (வார்.) கசடு : உருக்கிய உலோகங்களின் மேற்பரப்பில் மிதக்கும் பொடுகுகள், ஆக்சைடுகள் போன்ற கழிவுப் பொருள்கள்

drum ; (பட்.வே.) : வட்டுருளை : ஒரு சுழல் தண்டின் மீது ஏற்றப் பட்டிருக்கும் உட்புழையுள்ள நீள் உருளை விசையினை_வார்ப்பட்டைகள் அல்லது கம்பி வடங்கள் மூலம் கொண்டு செல்வதற்குப் பயன்படுகிறது

drum armature : (மின்..) உருளை மின்னகம் : இயங்கும் மின்னகங்கொண்ட ஒரு நேர் மின்னாக்கி. இதில் கம்பிச் சுருள்கள் நீளவாக்கில் அல்லது அதன் அச்சுக்கு இணையாகச் சுற்றப்பட்டிருககும்

drum switch : (மின்..) சுழல் விசை : நீள் உருளை வடிவிலான சுழலும் விசை

drum winding : (மின்..) சுழல் சுருணை : மின்னாக்கியின் மின்னகத்தில் சுருணை செய்யும் ஒரு முறை. இதில், மின் கடத்திகள் மின்னகத்தின் மேற்பரப்பின் அருகே இயைவடுப்பள்ளங்களில் அமைந்திருக்கும்

dry air: (குளி.ப.த.) வறள் காற்று: நீராவி இல்லாத வெறுங்காற்று

dry battery : (மின்..) பசை மின் கலத் தொகுதி: உலர்ந்த வேதி மின் கலத் தொகுதியின்ைக் கொண்ட ஒரு மின்கல அடுக்கு.இச்சொல் சில சமயம் ஒற்றை உலர் மின்கலத்தைக் குறிக்க தவறுதலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது

dry cell : (மின்.) பசை மின்கலம்: திரவ மின் பகுப்பான் பயன்படுத்தப்படாத ஒர் அடிப்படை மின் கலம். இதில் திரவம் இல்லாதிருப்பதால் இதனை எந்த நிலையிலும் பயன்படுத்தலாம்

dry disk clutch : (தானி..) உலர் வட்டு ஊடிணைப்பி: இதில் இயக்கு வட்டுகள் இரு புறங்களிலும் ஒர் உராய்வுப் பொருளால் மூடப்ப்ட்டிருக்கும். எஞ்சினின் சமனுருள் சக்கரத்துடன் பொருத்தப்பட்டி ருக்கும் ஊடிணைப்பி வளையத்திலுள்ள விசைகள் மூலம் இவை இயக்கப்படுகின்றன. இதில் ஊடிணைப்பி முகப்புகளில் எண்ணையோ பசையோ படக் கூடாது என்பதால் 'உலர்' என்னும் அடைமொழி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது

dry friction : (தானி.) வறள்: உராய்வு : மசகிடப்படாத வறண்ட்_மேற்பரப்புகளுக்கிடையிலான இயக்கத்திற்கு ஏற்படும் தடை

dry fuel rocket : விண் உலர் எரிபொருள் ராக்கெட்டு : விரைவாக எரியும் தூள் கலவையைப் பயன்படுத்தும் ஒரு ராக்கெட்டு

dry grinding : உலர் மாவரைத்தல் : நீர் அல்லது பிற குளிர் திரவமின்றி மாவரைத்தல் dry ice : (குளிர். பத.) உலர் பனிக்கட்டி : குளிர்பதன முறையிலும், பொறியாண்மையிலும் பனிக்கட்டிக்குப் பதிலாகப் பயன்படுத்தப்படும் திட கார்பன்டையாக்சைடு

dry indicator : (ஒளி..) உலர் வளவி : ஈரப்பதனைக் கண்டறிந்து காட்டும் ஒரு தூள். இதில் குருணை விடிவச் சர்க்கரையின் 10 பகுதிகள், மெத்தில் கலவையின் 1/10 பகுதியுடன் கலக்கப்பட்டிருக்கும்

dry kiln :(மர..)உலர் உலை: மரத்தை விரைவாகப் பதப்படுத்தப் பயன்படும் ஒரு சூளை

dry measure : முகத்தலளவை : கூலம் முதலிய பண்டங்களை அளப்பதற்கான முகத்தலளவை முறை

2 பிண்ட் = 1 குவார்ட்
8 குவார்ட் = 1 பெக்
4 பெக் = 1 புஷல்
105 குவார்ட் = 1 பேரல்

dry rot . உளுப்பு : காளான் வகைகளினால் வெட்டு மரத்திற்குப் புறந்தோன்றாமல் உள்ளீடாகச் சிதைவு ஏற்படுத்தும் நோய் வகை

dry rubble : உலர் கட்டுமானக்கல் : சுவரில் காரையின்றி கொத்தாத கட்டுமானக்கற்களை அடுக்கி வைத்தல்

dry run வெற்று ஒத்திகை : ஒளிப் படக் கருவிகள் அல்லது பிற சாதனங்கள் இன்றி நடைபெறும் ஒத்திகை

dry sand : (வார்..) உலர் மணல் : மணற் கலவைகள், இது உலர்ந்தவுடன் உருகிய உலோகத்தினால் ஏற்படும் அழுத்தத்தினைத் தாங்கும் ஆற்றலுடையது.

dry sand core : (வார்..) உலர் மணல் வார்ப்படம் : அடுப்பில் முழுவதுமாக வதக்கிய அல்லது உலர்த்திய வார்ப்பட உருச்செறிவு

dry spot : (குழை.) உலர் பரப்பு : தகடாக்கிய பிளாஸ்டிக்குகள், கண்ணாடி ஆகியவற்றில், உள் (படுகையும் கண்ணாடியும் ஒன்றோடொன்று ஒட்டிக் கொள்ளாதிருக்கிற பரப்பிடம்

dry steam . உலர் நீராவி : ஈரப்பதம் இல்லாமல் பூரிதமாகிய நீராவி

dry weight: (விண்) :உலர் எடை : எரிபொருள் இல்லாத ராக்கெட்டு ஊர்தியின் எடை

dry weight of an engine : (வானூ.) உலர் எடைமானம் : ஒர் எஞ்சினின் எடைமானம். இதில் எரி-வளி கலப்பி, முழு மூட்ட அமைப்பு முற்செலுத்தி, குறைப்புப் பல்லிணை ஆகியவை உள்ளடங்கும். ஆனால், வெளியேற்றுப் பெருங்குழாய்கள், எண்ணெய், நீர் ஆகியவை உள்ளடங்காது. எஞ்சினின் ஒரு பகுதியாக முடுக்கு கருவியும் அமைக்கப்பட்டிருக்குமாயின் அதனையும் உள்ளடக்கும்

dry well ; (கம்..) உலர் குழி: தரையில் கல்பாவிய ஒரு பள்ளம்; அதில் சுற்றுப்புற மண்ணில் பாயும் கழிவு நீர் அல்லது சாக்கடைத் திரவங்கள் கசிந்து தேங்கும்

dry wood :உலர் மரம்: பதப்படுத்துவதன் மூலம் சாறு அகற்றப்பட்ட வெட்டு மரம்

dryer : உலர்த்தி : மென்பூச்சுமானத்திலிருந்து ஈரப்பதனை அகற்றுவதற்குப் பயன்படும் உலர்த்து எந்திர வகை

drying : (வார்.) உலர்த்தல் : ஒரு வார்ப்படத்தில் சூடான காற்றினை உட்செலுத்தி ஈரப்பதத்தை ஆவியாகச் செய்து உலர்த்தும் செய்முறை drying oil : (குழை.) உலரும் எண்ணெய் : காற்றுப்பட்டே எளிதில் கெட்டியாகக் கூடிய மரப்பூச்செண்ணெய் அல்லது பெரில்லா போன்ற தனிவகை எண்ணெய்

drying rack : (அச்சு,) உலர்த்து அடுக்கு : அச்சிட்ட காகிதங்களை உலர்த்துவதற்குப் பயன்படும் ஒர் அடுக்கு அல்லது சட்டகம்

dual ignition : இரட்டை மூட்டம்  : இரு ஆதாரங்களிலிருந்து மின்னோட்ட்த்தைக் கொண்டிருக்கிற, ஒரே தொகுதி. பொறிவினை முனைகளைப் பயன்படுத்துகிற ஒர் மூட்ட அமைப்பு. ஒவ்வொரு நீள் உருளையிலும் ஒரே சமயத்தில் தீ மூட்டுகிற இரட்டைப் பொறிவினை முனைகளைக் கொண்ட ஒரு மூட்ட அமைப்பையும் குறிக்கும்

dubbing : (மின்.) ஒலி இணைப்பு: திரைப்படத்திற்கு வேறு மொழியில் புதிய ஒலிப்பதிவை இணைத்தல்; இயக்கத் திரைப்படத்துடன் ஒலிப்பதிவு இணைத்தல்

duct (குளி, பத.) கம்பி வடக் குழாய் : காற்றைக் கொண்டு செல்வதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் உலோகக்கம்பிவடக் குழாய்

ductile : (உலோ) நெகிழ் திறன்: உலோகங்களில் எளிதில் கம்பியாக இழுத்து நீட்டுவதற்கான நெகிழ்வுத் திறன்

ductless glands :(உட.) நாளமில்லாச் சுரப்பிகள் : இழைநாளமில்லாமலேயே நேரடியாகக் குருதிக்குள் கசிவுநீர் பரப்பும் சுரப்பிகள்

ductility : ஒசிவுத்திறன் : உலோகங்களின் வகையில் வேலைப்பாடுகளில் அடித்துருவாக்குவதற்கு ஏற்ற தன்மை, உலோகத்தைக் கம்பியாக நீட்டுவது இதற்கு எடுத்துக்காட்டு

dull coated paper : (அச்சு.) மழுங்கல் மெருகுத்தாள் : மெருகேற்றாத வளவள்ப்பான எனாமல் காகிதம்

dull finish paper : (அச்சு.) மெருகற்ற தாள் : பளபளப்பாக மெருகேற்றாத பரப்புடைய காகிதம்

dull iron: (வார்.) மழுங்கல் இரும்பு: ஊற்றுவதற்கு மிகவும் உதந்ததாக இருக்கும் அளவுக்கு நன்கு சூடாகாத இரும்பு

dumb waiter : ( க.க..) சுழல் நிலை மேடை : பரிமாறுபவரின் தேவையில்லாமல் உணவு முதலியவற்றைப் படைக்க உதவும் நகரக் கூடிய சுழலுசசி மேடையையுடைய ஒரு நிலைதாங்கி

dummy : (அச்சு.) அச்சிடாப் போலி வெள்ளேடு : அச்சுப் பார்வைப் படிகளிலிருந்து துணுக்குகளை ஒட்டி அச்சிடுவதற்காக உருவாக்கிய போலி வெள்ளேட்டு உருவமைப்பு அச்சிடாத கவற்றுக் காகிதங்களைத் தைத்துப் புத்தகத்தின் உரு மாதிரியில் வடிவமைத்த நூல் படிவம்

dumpy levels: (எல்..) காட்சித் தள மட்டம்: தொலைநோக்கியுடன் மட்டத் தொடர்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ள அளவாய்வாளரின் காட்சித் தளமட்டம்

duplex cable: (மின்.) இருமடிக் கம்பிவடம்: ஒரு மின்காப்பு உறையினுள், ஒன்றையொன்று தொடாதவாறு மின்காப்பிடப்பட்டு வைக்கப்பட்டிருக்கும் இரட்டைக் கம்பிகள்

duplex gas-burner:இரட்டை வாயு விளக்கு : இரு பீற்றின் ஒரு சுடரான வாயு விளக்கு

duplex lamp: இரு திரி விளக்கு : duplex telegraphy : இரட்டைத் தந்தி முறை : இருபுறமும் ஒரு கம்பி யின் மூலம் செய்தி அனுப்பப் பெறும் தந்தி அம்மைப்பு

duodecimo : பன்னிரு மடிப்புத் தாள் : பன்னிரண்டாக மடிக்கப்பட்ட (13x19செ.மீ) தாள் மடிப்பு

duograph : (அச்சு.) இரட்டை நுண்படப் பதிவு: ஒரே படியிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட இரு நுண் பதிவுப்படத் தகடுகள். இதில் ஒன்று கருமையாகவும், இன்னொன்று மெல்வரிப் பின்ன வண்ணச் சாயலுடனும் அச்சடிக்கப்பட்டிருக்கும். வெவ்வேறு திரைக் கோணங்களுடன் தயாரிக்கப்படும் இரு தகடுகள்

duotone : (அச்சு.) இரட்டை வண்ண நுண்பதிவு: ஒரு வண்ணத்தில் அச்சடித்த் காகித்த்தில் மை உலர்ந்தவுடன் இருவேறு வண்ணங்களில் அச்சடித்ததுபோல் தோற்றமளிக்கும் ஒருவகை மை

dயotype : (அச்சு.) இரட்டை அச்செழுத்து : ஒரே படியிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட் இரு நுண்பதிவுப் படத் தகடுகள். இவற்றில் வெவ்வேறு விதமாக செதுக்குருச் செய்யப்பட்டிருக்கும்

duplex carburetor : (தானி.) இரட்டைஎரி-வளி கலப்பி : கலவைப் பகிர்மானத்திற்காக இரட்டை அமைவுடைய எரி-வளி கலப்பி

duplex printing : இரட்டை அச்சடிப்பு : ஒரு துணியின் இருபக்கங் களிலும் ஒரு துணியின் இருபக்கங்களிலும் ஒரு தோரணியை அச்சடிக்கும் முறை

duplex steel : (உலோ.)இருமடி எஃகு : காய்ச்சி உருகு நிலையிலுள்ள கட்டிரும்பூடாகக் காற்றோட்டக் கீற்றுகளைப் பாய விட்டு அதிலுள்ள கரி-கன்மம் ஆகியவற்றை நீக்குகின்ற பெஸ்ஸமர் முறைப்படித் தயாரித்த எஃகினை மேலும் அடிப்படைத் திறந்த உலையில் சுத்திகரித்துத் தயாரிக்கப்படும் மலிவான குறைந்த அளவு கார்பன் கொண்ட எஃகு. இரண்டாம் சுத்திகரிப்பானது, ஒரு மின் உலையில் செய்யப்படுமாயின் கிடைக்கும் இரும்பு அதிகத் தரமுடையதாக இருக்கும்

duplicate : இருமடிப் பகர்ப்பு : மூலப்படியை அப்படியே பகர்த்துப் படியெடுத்தல்

duplicate part : நிகரொத்த உறுப்பு : ஒர் உறுப்புக்கு நிகரொத்த மற்றொரு உறுப்பு

durability : (க.க.) உழைப்புத் திறன் : நெடிய கடினமான பயன் பாட்டிற்குத் தாக்குப் பிடிக்கும் திறன்

duralumin : (வானூ.) வவிவலுமினியம் : விமானம் முதலியவற்றிற் குப் பயன்படுத்தப்படும் வலிமையும் கடினமும் வாய்ந்த அலுமினியக் கலவைப் பொருள். இதில் 3.5% - 4.5% செம்பும், 0.4% - 1% மாங்கணிசும், 2 % - 0.75% மக்னீசியமும், 92 % அலுமினியமும், கலந்திருக்கும். இதன் இறுதி விறைப்பாற்றல் - 55,00 பவுண்டு / ச.அங். நெகிழ்திறன் வரம்பு 30,000 பவுண்டு / ச.அங். வீத எடைமானம் - 2.85 க்கு மேற்படாமல்

dur iron : (உலோ.) டூர் இரும்பு : சிலிக்கன் செறிவு மிகுதியாகவுள்ள இரும்பின் வாணிகப்பெயர். இது அமிலத்தை எதிர்க்கும் தன்மையுடையது. எனவே, ஆய்வுக் கூடங்களுக்கு வடிகுழாய்கள் தயாரிக்கப் பயன்படுத்தப் படுகிறது

dust bottom : தூசுப்படிவு அடித்தளம் : இரு இழுவறைகளிடையே மெல்லிய் மரப்பலகை

dutch arch : டச்சுக் கவான் : உச்சியிலும் அடித்தளத்திலும் தட்டையாக இருக்கும். ஒரு பிணைப்புக் கவான் இதில் செங்கற்கள் ஒரு பொதுவான் மையத்திலிருந்து சாய்வாக அடுக்கப்பட்டிருககும்

Dutch bond, or English cross bond : டச்சுப் பிணைப்பு அல்லது ஆங்கிலக் குறுக்குப் பிணைப்பு : செங்குத்துச் செங்கற்களும், நீளவாட்டுக் கிடைச் செங்கற்களும் மாற்றிமாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ள் ஒருவகைக் கவிகைப் பிணைப்பு

dutch metal : டச்சு உலோகம் : மிகுந்த நெகிழ்திறனுடைய உலோ கக்க்லவை. இதில் 11 பகுதி செம்பும்,இரு பகுதி துத்தநாகமும் கலந் திருக்கும்

dwell : (தானி.) தொடர்பறு காலம் : இருமுனைகளின் தொடர் பினைத் துண்டிக்கும் கால அளவு. வளைகோல் வடிவின் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது

dwelling : (க.க.) குடியிருப்பு : குடியிருக்கும் வீட்டினை அல்லது உறைவிடத்தைக் குறிக்கும் ஒரு விரிவான பொருள்கொண்ட சொல்

dye : (1) சாயந்தோய்த்தல். (2) வண்ணக் கறைப்படுத்துதல், (3) சாயப் பொருள்; சாயந் தோய்க்கப் பயன்ப்டும் சாயப்பொருள்.

dye wood : சாய மரம் : சாயந் தோய்ப்பதற்கான வண்ணப்பொருள் தரும் ஒருவகை மரம்.

dyna-flow transmission : (தானி.எந்.) இயங்கு பாய்வுச் செலுத்திடு : இதில் ஒரு நீரியல் ஒரு போக்கியும், நிலை திறப்புப் பல்லிணைத் தொகுதியும் அமைந்திருக்கும். இதனால், ஓட்டுநர், நேரடியாக ஓட்டவும், நெருக்கடி நிலையில் மெதுவாக ஓட்டவும்.பின்னோக்கி ஓட்டவும், இயங்கா நிலையில் நிறுத்தவும் முடிகிறது

dynamic balance : (தானி.) இயக்கச் சமநிலை : உறுப்புகள் எந்த வேகத்தில் சுழல்வதற்கெனச் சமநிலைப் படுத்தப்பட்டுள்ளனவோ அந்த வேகத்தில் அதிர்வு இன்றிச் சுழல்வதற்கு அனுமதிக்கும் சமநிலை அமைப்பு

dynamic factor : (வானூ) இயக்க காரணி : ஒரு விமானம் வேகம் எடுக்கும்போது, அதன் உறுப்பு எதுவும் தாங்கும் பளுவிற்கும், அதற்கு நேரிணையான அடிப்படைப் பளுவிற்குமிடையிலான விகிதம்

dynamic lift : (வனூ.) இயக்க எழுச்சி : விமானம் பறக்கும்போது அதன்மீது செயற்படும் நான்கு விசைகளில் ஒன்று. இந்த எழுச்சி விசை விமானத்தை உயரத்தில் நிலைத்து நிற்கச் செய்கிறது

dynamic load : (வானூ.) இயக்கப் பளு : விமானத்தின் வேக முடுக்கம் காரணமாக உண்டாகும் பளு. இந்த இயக்கப் பளுவானது. விமானத்தின் பொருண்மைக்கு வீத அளவில் அமைந்திருக்கும்

dynamic pressure : (வானூ.) இயக்க அழுத்தம் : 1/2 PV2 என்ற சூத்திரத்தின் பெருக்குபலன். இதில் P- காற்றின் அடர்த்தி.V 2 காற்றின் ஒப்புவேகம்

dynamics : விசையியக்கவியல் : இயக்க ஆற்றல் இயக்கத்தாக்கு ஆற்றல் ஆகியவற்றையும் ஆராயும் இயற்பியலின் இயக்கவியல் சார்ந்த துறை

dynamic speaker : இயக்க ஒலி பெருக்கி : ஒலி அதிர்வு ஓட்டங்களை ஒலியலைகளாக மாற்றக் கூடிய ஒரு கருவி. இதில் ஒரு மின்காந்தப் புலம் அமைந்திருக்கும் அதில், ஒரு பிரிசுவருடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள நகரும் ஒலிச்சுருள் வைக்கப்பட்டிருக்கும்

dynamic, stability : (வானூ.) இயக்க உறுதி நிலை : ஒரு விமானம் பறக்கும்போது அதன் சீராக இயக்கம் சீர்குலையுமானால் அதனை உறுதி நிலைக்குக் கொண்டு வருவதற்கான உறுதிப் பாட்டு நிலை

dynamite : சுரங்க வெடி : நைட்ரோ கிளிசரின் என்னும் வெடி மருந்து வகை

dynamiting : (மின்.) பளுவேற்றுதல் : பட்டுத் துணிகளுக்கு கனிம உப்புகள் மூலம் பளுவேற்றுதல்

dynamo : (மின்.) நேர் மின்னாக்கி : காந்தச் சூழுறவில் செப்புக் கம்பி களைச் சுழற்றுவதன்மூலம் இயக்க ஆற்றலை மின் ஆற்றலாக மாற்றும் எந்திரக் கருவி

dynamometer : (மின்.) திறன்மானி : பணியில் செலவிடப்படும் ஆற்றலின் அளவினை அளவிடுவித்ற்கான ஒரு கருவி அல்லது எந்திரம்

dynamometer : (குளி.பதன.) திறன்மானி : ஒரு மின்னோடியின் அல்லது எஞ்சினின் திறனை அளந்து கணிக்கும் கருவி

dynamotor : (மின்.) விசையியக்க மின்னோடி : ஒரே மின்னகத்தில் இரு சுருணைகளாய் பயன்படுத்தும் ஒரு மின்னோடி-மின்னாக்கி இணைப்பு. இது மாற்று மின்னோட்டத்தை நேர்மின்னோட்டமாக மாற்றுவதற்குப் பயன்படுகிறது

dyne : (இயற்.) நொடி விசையழுத்தம் : ஒரு கிராம் எடைமானத்தை ஒரு நொடியில் நொடிக்கு ஒரு சென்டி மீட்டர் விழுக்காடு செலுத்தவல்ல அளவுடைய விசையாற்றல் அலகு

dynode : (மின்.) வெற்றிடக் குழல் மின் முனை : ஒரு வெற்றிடக் குழலிலுள்ள் மின்முனை. இது எதிர்மின் உமிழ்வினைச் செய்வதன் மூலம் ஒரு பயனுள்ள பணியைச் செய்கிறது

dysentery : (நோயி.) சீதபேதி : சீழும் இரத்தமுமாக மலம் போகும் வயிற்று அளைச்சல் நோய்
E


e.m.f. (electro-motive force) (மின்.) மின்னியக்கு விசை : ஒரு மின் கடத்தியின் வழியாக மின்னோட்டத்தைத் தொடங்கி நிலைப் படுத்துகிற விசை; இதனைப் பொதுவாக "ஒல்ட்" என்னும்மின்னலகுகளில் கணக்கிடுவர்

ear : காதுப்புறம் : காது வடிவ விளிம்புப் பகுதியைக் குறிக்கும் மெத்தை - திண்டு ஒப்பனைச் சொல்

early warning radar : (விண்.) முன்னெச்சரிக்கை ராடார் : ஒரு பாதுகாப்புப் பகுதியை ஒரு விமானம் அணுகும்போது, அது பற்றி எச்சரிப்பதற்காக அப்பகுதியின் புறவிளிம்பு அருகே நிறுவப்பட்டிருக்கும் ஒரு ராடார் அமைப்பு

ear mark : அடையாளக் குறி : ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்குப் பயன்படுத்துவதற்கு ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டத்தெனத் தனிப்பட இட அடையாளக் குறி

ear piece : (மின்.) செவிக்கருவி : தொலைபேசியில் கேட்போர் காதுப்புறமாக வைத்துக் கேட்பதற்குரிய செவிக் கருவி

ear phones : (மின்.) காதொலிக்கருவி : தொலைபேசியில் செவியுடன் பொருந்தத்தக்க ஒலிவாங்கும் கருவி

earth inductor compass : (வானூ.) நிலைக்கிளர் மின்னோட்டமானி : பூமியின் காந்தப் புலத்தில் சுழலும் ஒரு கம்பிச்சுருளில் உற்பத்தியான மின்னோட்டத்தின் அளவினைக் குறித்துக் காட்டும் கருவி

earth oxides : (மின்.) மண் ஆக்சைடுகள்: எலெக்ட்ரான்களை வெளிப்படுத்தும் பொருட்களாகப் பயன்படுத்தப்படும் பேரியம், ஸ்டிரான்ஷியம் போன்ற பொருள்கள்

earth pigment : (விண்.) மண் நிறமிகள் : மண்ணில் படிவுகளாகக் கிடைக்கும் நிறமிகள். இவற்றைச் சுரங்கம் தோண்டி எடுக்கிறார்கள்

earth satellite : (விண்.) பூமி செயற்கைக் கோள் : பூமியை ஒரு சுற்றுப்பாதையில் சுற்றிவரும் ஒரு கலம்

easel : நிலைச்சட்டம் : ஒவியர் பயன்படுத்தும் நிலைச் சட்டம்

easement : (க.க.) துணை விரிவுக் கட்டுமானம் : கைபிடிக் கிராதியின் அல்லது அடிப்பலகையின் வளைந்த பகுதி, படிக்கட்டுக் கட்டுமானத்தில், சுவரின் உட்புற நிலைக்கட்டும் சுவரின் அடித்தளமும் படிக்கட்டின் அடிப்புறத்தில் சந்திக்கும் இடத்திலுள்ள பளுக்குறைவான அல்லது முக்கோணப் பகுதி

eaves : (க.க.) இறவாரம் : கூரையின் பிதுக்க விளம்பு

eaves trough: (க.க.) இறவாறத்தொட்டி : மழைத்தண்ணிர் வடிவதற்குரிய ஒரு வாய்க்கால் அல்லது தொட்டி

ebonite : வன் கந்தகம் : கருநிறத் தொய்வகம் கலந்த கந்தகக் கலவை அல்லது கடினமான ரப்பர் ebonize : கருங்காலிக் கருமெருகு : கருங்காலி மரம் போன்று கருநிற மெருகேற்றுதல்

ebony : கருங்காலி மரம் : கடினமான, நெடுநாள் உழைக்ககூடிய கருநிறமான மரம். இது வெப்பமண்டலத்தில் வளரக்கூடியது. இது செதுக்கு வேலைகளுக்கும், பெட்டிகள் தயாரிக்கவும் பயன்படுகிறது

ebulator : (குளி.பத.) குளிர்திரவ இயக்கத் தடுப்பான் : ஒரு குளிர்பதனச் சாதனத்தில், குளிர்விக்கும் திரவமானது அதன் கொதி நிலையில் அல்லாமல் குறைந்த அழுத்தத்தில் இயங்காமல் இருப்பதைத் தடுப்பதற்காக அந்தச் சாதனத்தின் ஆவியாக்கக் குழாய்களில் செருகப்படும் ஒரு சாதனம்

ebullition : பொங்கழற்சி : நுரை பொங்கும் வகையில் கொதித்தெழுதல்

eccentric : (பொறி.) பிறழ்மையம் : சுழலியக்கத்தை முன்பின் அல்லது மேல்கீழான நேர் வரை இயக்கமாக மாற்றும் எந்திர அமைவு

பிறழ் மையம்

eccentric adjustment : (தானி.) பிறழ் மையச் சீரமைவு : பிறழ் மையமாகத் துளையிடப்பட்ட செருகுவகைக் கப்பியினைத் திருப்புவதன் மூலம் தொடர்புடைய உறுப்புகளைச் சீரான அமைப்பு நிலைக்குக் கொண்டுவருதல்

eccentric clamp : (உலோ.வே.) பிறழ்மையப் பற்றிரும்பு : பிறழ்மையத் தத்துவத்தின் அடிப்படையில் துரிதமாகச் செயற்படும் இறுகப் பற்றிக்கொள்ளும் ஒரு சாதனம்

eccentric fitting : (கம்.) பிறழ்மையப் பொருத்தி : மையக் கோடு எதிரீடாக இருக்கக் கூடிய ஒரு பொருத்தி

eccentric fluted reamer : (எந்.) பிறழ்மையத் துளைச்சீர்மி : உட்குழிவான செல்வழிகளில் அலம்பல்ஒலி கேட்காதவாறு ஒரே சீரான இடைவெளி கொண்ட ஒரு துளைச் சீர்மி. ஆனால், இது விட்டத்தை ஒரு நுண்ணளவியினால், அளப்பதற்கு வசதியாக அமைக்கப்பட்டிருக்கும்

eccentricity : பிறழ்மையத் திறன் : இரு வட்டங்களின் மையங்கள். ஒன்றுக்கொன்று பிறழ்ந்திருக்கும் தன்மை

eccentric rod : (பொறி.) பிறழ்மையச் சலாகை : ஓரதர் எந்திர அமைவுடன் பிறழ்மையத்தை இணைக்கிற சலாகை

eccentric starp : (பொறி.) பிறழ்மையப் பட்டை : பிறழ் மையப் பள்ளத்தைச் சுற்றியுள்ள உலோகவளையம் அல்லது கலம். இது, நீராவி எஞ்சினிலுள்ள சலாகைகளுக்கு ஓரதர் பல்லிணைக்கும் இயக்கத்தைக் கொண்டு செல்கிறது

eccentric turning : (எந்.) பிறழ்மையச் சுழற்சி : அச்சுடன் பொது மையங் கொண்டிராத கடைசல் சுழற்சிப் பணி

echinus : (க.க.) புறங்கவி ஆதாரம் : தூண் தலைப்பின் மேல்மட்டத்தைத் தாங்கும் புறங்கவிவான முட்டை வடிவ அடிப்பகுதி

echo : (மின்.) எதிரொலி : ஒலி பரப்பீட்டின்போது ஒரு குறுகிய இடைவெளியில் அந்த அலை எதிரொலியாக மீண்டு வந்து ஒலித்தல்

echo box : (மின்.) எதிரொலிப் பெட்டி : ஒலிபரப்புவதில் செயற்கை எதிரொலிகளை உண்டாக்குவதற்குப் பயன்படும் உட்குழிவான அல்லது குழாய் போன்ற சாதனம்

ecliptic : (விண்.) கோள வீதி : சூரியனைச் சுற்றி பூமிக்கோளம் வலம் வரும் தளப்பரப்பு. இதனை அடிப்படையாகக் கொண்டே மற்றக் கோளங்களுக்கு இடையிலான சுற்றுப்பாதைகள் கணக்கிடப்படுகின்றன

economic : பொருளியல் : நிதியியல் அல்லது செல்வம், வளமான வாழ்க்கை வழிமுறைகள் தொடர்பானவை

economic speed : (வானூ.) சிக்கன வேகம் : எரிபொருள் மிகக் குறைவாகச் செலவழிகிற வேக அளவு

economizer : (பொறி.) சிக்கனக் கருவி : வெப்பம்-எரிபொருள் முதலியவற்றை மிச்சப்படுத்துவதற்கான எந்திர அமைவு

economy coil: (மின்.) சிக்கனக்கம்பிச் சுருள் : தூண்டு சுருளும் மின்மாற்றியும் ஒருங்கிணைந்த அமைப்பு. இது மாற்று மின்னோட்டத்துடன் பயன்படுத்தப்படுகிறது

eddy currents : (மின்.) சுழல் மின்னோட்டம் : ஒரு காந்தப் புலத்தில் ஒரு திடமான உலோகப் பொருளைச்சுழற்றும்போது உண்டாகும் தூண்டு மின்னோட்டம். இதற்குப் பெருமளவு எரியாற்றல் தேவைப்படும். பல சமயங்கள் தீங்கு விளைக்கும் வெப்ப உயர்வு ஏற்படும்

eddy current loss : (மின்.) சுழல்மின்னோட்ட இழப்பீடு : உள்ளீட்டுத் தடையின் வழியே பாயும் சுழல் மின்னோட்டத்தினால் உண்டாகும் வெப்ப இழப்பு

edged tools : வெட்டுக் கருவிகள் : கூர் விளிம்புடைய வெட்டுக் கருவிகள்

edge flare : விளிம்புச் சுடர் : தொலைக் காட்சியில் படத்தின் விளிம்பினைச் சுற்றி மின்னிடும் சுடரொளி

edging machine : (உலோ.) விளிம்பமைப்புக் கருவி : உலோகத் தகடுகளின் விளிம்புகளை மடக்குவதற்குப் பயன்படும் கருவி

edging trowel : விளிம்புச் சட்டுவம் : ஒரு செவ்வக வடிவச் சட்டுவக் கரணடி. இதில் ஒரு புற விளிம்பு கீழ்நோக்கித் திரும்பியிருக்கும். இது மேடைகளின் விளிம்புகளையும் வளைவுகளையும் அமைக்க உதவுகிறது

edifice : (க.க.) மாளிகை : ஒரு பெரிய கட்டிடம். சிறப்பான கட்டிடக் கலை வேலைப்பாடுகளுள்ள ஒரு பெருஞ் செயற் கட்டமமைவு

Edison cell : (மின்.) எடிசன் மின்கலம் : நிக்கல் ஆக்சைடை நேர்மின் முனையாகவும், இரும்புத்தூளை எதிர்மின் முனையாகவும் பயன்படுத்தும் மின்கலம். இதில் மின்பகுப்புக் கரைசலாக நீர்த்த சோடியம் ஹைடிராக்சைடுக் கரைசல் பயன்படுத்தப்படுகிறது

Edison effect : (மின்.) எடிசன் விளைவு : ஒரு வெற்றிடக் குழாயில் ஒரு நேர்மின் தகட்டை நோக்கி எலெக்ட்ரான்கள் ஈர்க்கப்படும் விளைவு. இந்த விளைவினை முதன்முதலில் கண்டறிந்தவர் தாமஸ் எடிசன்

Edison socket : (மின்.) எடிசன் குதை குழி : திருகு வகை ஆதாரமுடைய ஒர் ஒளிக்குழலை ஏற்கிற குதை குழி

Edison storage battery : (மின்.) எடிசன் மின்சேமக்கலம் : உந்து வண்டிகளில் பயன்படுத்துவதற்காக எடிசன் தயாரித்த ஓர் இரு உலோக மின்கலம். இதில் நேர்மின் தகடு நிக்கல் பெராக்சைடினாலும், எதிர்மின் தகடு இரும்பினாலும் அமைந்திருக்கும்

effective area : (வானூ.) பயன் முனைப்புப் பரப்பிடம் : ஒரு திருகு அலகின் பயன் முனைப்புப் பரப்பிடம் என்பது, அந்த அலகினைச் சம தளத்தில் அதன் அச்சுக்குச் செங்கோணத்தில் உருவரை செய்வதால் உண்டாகும் பரப்பிடம் ஆகும்

effective conductance : (மின்.) பயனுறு கடத்துத் திறன் : ஒரு மாற்று மின்னோட்ட மின்சுற்றில் மொத்த மின்னியக்க விசைக்கும், அதன் விசையாற்றல் பகுதிக்குமிடையிலான விகிதம்

effective current : (மின்.) பயனுறு மின்னோட்டம் : அம்மீட்டரில் குறிக்கப்படும் மின்னோட்ட வலிமை

effective helix angle : (வானூ.) விளைவுறு திருகு சுழல் கோணம் : விமானம் காற்றினூடே முன்னோக்கிச் செல்லும்போது அதன் முற்செலுத்து அலகிலுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியில் ஏற்படும் திருகுசுழல் கோணம்

effective horse - power : (பொறி.) விளைவுறு குதிரைத் திறன் : ஒர் எஞ்சின் அளிக்கக் கூடிய பயனுறு ஆற்றலின் அளவு

effective landing area : (வானூ.) பயனுறு தரையிறங்கு பரப்பிடம் : விமானம் தரையிறங்கும் போதும், தரையிலிருந்து மேலேறும்போதும் அதன் ஏற்ற, இறக்கக் கோணங்களுக்குப் பாதுகாப்பான அளவுக்குக் கிடைக்கக் கூடிய தரைப் பரப்பின் பகுதி

effective propeller pitch : (வானூ.) பயனுறு முற்செலுத்து வீச்சு : முற்செலுத்தி ஒரு முறை சுழலும்போது விமானம் முன்செல்லும் தூரத்தின் அளவு

effective propeller thrust : (வானூ.) பயனுறு முற்செலுத்து அழுத்தம் : விமானத்தின் முற்செலுத்தியினால் உண்டாகும் நிகர இயக்க விசை

effective resistance : (மின்.) பயனுறு தடை : ஒரு மின்சுற்று வழியில், உள்ளபடி ஈர்த்துக் கொள்ளப்படும் விசைக்கும், அதில் பாயும் பயனுறு மின்னோட்டத்தின் வர்க்கத்திற்குமிடையிலான விகிதம்

effective value : (மின்.) பயனுறு மதிப்பு : ஒரு மாற்று மின்னோட்டத்தின் மதிப்பு அல்லது மின்னழுத்த அளவு. இது மின்சுற்றில் இணைக்கப்பட்டுள்ள அம்மீட்டரில் குறித்துக் காட்டப்படும்

effer-vescence : நுரைத்தெழுச்சி : ஒரு திரவம் கொதிக்கும் போது அல்லாமல் பிறவாறு அதிலிருந்து வாயு குமிழியிட்டுப் பொங்கி எழுதல்

efficiency : திறம்பாடு :எந்திரத்தில் இயக்காற்றல் மீது விளைவாற்றலுக்குரிய விழுக்காடு

efflorescence : (வேதி.) பொடியார்ந்த மேற்படலம் : திறந்தவெளிக்காட்டுப் பொருட்களின் மீது பொடிப் பொடியாகக்கூடிய மேற்படலம் உருவாதல்.நிலஞ்சுவர்ப் பரப்புகள் வகையில் உப்புப் பொலிவுறுதல்

eggshell finish : வெண்மெருகு : முட்டையின் வெண்தோட்டினைப் போன்ற காகித மேற்பரப்பில் மெருகேற்றுதல்

ejector pin : (குழை.) வெளியேற்றுமுனை : ஒரு வார்ப்படத்திலி ருந்து பணி முற்றிய ஒருபொருளை வெளியில் எடுப்பதற்குப் பயன்படும் ஒரு சாதனம்

elastic : (பொறி.) மீட்சிம நிலை : ஒரு பொருளின் மீது விசையினைப் பயன்படுத்தும்போது அப்பொருள் உருத்திரிபடைந்து, அந்த விசையினை அகற்றி அப்பொருள் தனது மூல வடிவத்திற்கு மீண்டும் வருவதற்கு அனுமதிக்கும் நிலை

elastic axis : (வானூ.) மீட்சிம அச்சு : ஒரு கட்டமைப்பில், திருகு விலக்கம் ஏற்படாமல் விசையினைச் செலுத்துவதற்குரிய அனைத்துப் புள்ளிகளின் நிலையிடம்

elastic deformation : (குழை.) மீட்சிம உருத்திரிபு : ஒரு பொருளின் மீது செலுத்திய தகைவினை விடுவித்த பிறகு அந்தப் பொருள் தனது மூலப் ப்ரிமாணங்களுக்குத் திரும்பும்போது வடிவம் மாறுபட்டிருத்தல்

elasticity : (பொறி.) மீட்சிமத் திறன் : ஒரு சலாகையில் அல்லது கட்டமைவில் விறைப்பாற்றல் விசையினைச் செலுத்தி, அதில் நிரந்தரக் கோட்டம் ஏற்படுத்தாமல் அதனை நீட்சியுடையதாக்கும் திறன்

elastic limit : (பொறி.) மீட்சிம வரம்பு : ஒரு பொருளை அதற்கு நிரந்தர உருத்திரிபு ஏற்படாமல் எவ்வளவு நீளத்திற்கு நீட்ட முடியுமோ அந்த வரம்பு

elastic strength : (பொறி.) மீட்சிம வலிமை : மீட்சிம வரம்புக்குள் ஒரு சலாகையின் அல்லது கட்டமைவின் மீது மிக அதிக அளவு செலுத்தப்படும் தகைவின் அளவு

elaterite : எலாட்டரைட் : எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய நிலக்கீல் என்னும் கனிமப்பொருள்களுள் ஒன்று. இதில் கந்தகம் கணிசமான அளவு அடங்கியிருக்கிறது. இது அமெரிக்காவில் கொலொரோடோ, ஊட்டா மாநிலங்களில் கிடைக்கிறது. இது கூரையிடுவதற்குப் பயன்படுகிறது

elbow :(கம்.) இணைப்பான் : இரு குழாய்களை ஒரு கோணத்தில் இணைப்பதற்குரிய ஒரு பொருத்தி

electrical capacity altimeter : (வானூ.) மின்திறன் உயரமானி : பூமியின் மேற்பரப்பிலிருந்து உயரத்தை மதிப்பிடும் கருவி. இதில் மின்திறன் மாற்றத்தின் மூலம் உயர்த்தின் அளவு குறித்துக் காட்டப்படுகிறது

electrical conductivity : மின் கடத்து திறன் : பல்வேறு பொருள்களில் மின்விசையைக் கடத்துவதற்கு உரிய திறம்பாடு. தூய செம்பின் கடத்து திறனை ஒரு திட்ட அளவாகக் கொண்டு இந்தத் திறன் அளவிடப்படுகிறது

electrical engineer : மின் பொறியாளர் : மின்விசை உற்பத்தி, பயன்பாடு பற்றிய கோட்பாடுகளிலும், நடைமுறைகளிலும் தேர்ச்சியும் பயிற்சியும் பெற்ற பொறியாளர்.

electric brazing : மின் பற்றாசு : மின்னோட்டத்தின் மூலம் வெப்பம் உண்டாக்கும் ஒரு வகைப்பற்றாசு முறை

electric drill : மின் துரப்பணம் : மின் விசையால் இயங்கும் துரப்பணக் கருவி

electrical height : (மின்.) மின்னியல் உயரம் : செயற்படும் அலை நீளத்தின் பின்னமாகக் குறிப் பிடப்படும் வானலை வாங்கியின் உயரம் electric horsepower : மின் குதிரையாற்றல் : இது 746 வாட் மின்விசைத் திறனாகும்

electrician : மின்னியல் நுட்பாளர் : மின்விசைப் பயன்பாடு குறித்த கோட்பாடுகளிலும் நடைமுறை களிலும் தேர்ச்சி பெற்ற ஒரு நிபுணர்

electricity :(மின்.) மின்விசை : ஒட்ட மின்விசை என்பது இயங்கும் எலெக்ட்ரான்கள் ஆகும். நிலை மின்விசை என்பது நிலையாகவுள்ள எலெக்ட்ரான்கள்

electric motor : (மின்.) மின்னோடி : மின்னாற்றலை எந்திர ஆற்றலாக மாற்றுவதற்குரிய ஒர் எந்திரம்

electric potential : மின்னியக்காற்றல்

electric power : (எந்.பொறி.) மின்னாற்றல் : மின்விசை கொண்டு பணியாற்றும் வேகவீதம். இதனை வாட் அல்லது கிலோவாட் அளவுகளில் கணக்கிடுவர்

electric pyrometer : மின் உயர் வெப்பமானி : வெப்பநிலையைத் துல்லியமாக அளவிடுவதற்கான ஒரு நுட்பமான உயர் வெப்பமானி. சூடாக்கும்போது பிளாட்டினத்தின் மின்தடை காரணமாக ஏற்படும் மாறுதல்களை இது பயன்படுத்திக் கொள்கிறது

electric steel : (உலோ.) மின் எஃகு : ஒரு மின் உலையில் தயாரிக்கப்படும் உயர்தரமான எஃகு. இந்த முறையில் கந்தகமும் பாஸ் விரமும் பெரும்பாலும் நீக்கப்பட்டு விடும். மிகக் குறைந்த குறைபாடுகளுடன் தூய எஃகினைத் தயாரிப்பதற்கு மற்ற முறைகளைவிட இது மிகவும் சிறந்தது

electrification : (மின்.) மின்னூட்டம் : ஒரு பொருளுக்கு நிலைமின்னூட்டம் அளித்தல் electroacoustic : (மின்.) மின் ஒலியியல் : ஒலியியல் மற்றும் மின்னியல் பண்பியல்புகளைக் கொண்ட சாதனங்கள்

electro cardiograph : (மின்.) மின்னணு இதயத் துடிப்புப் பதிவு கருவி : இதயத் துடிப்பினை அள விட்டு. பதிவு செய்கிற மின்னணுவியல் சாதனம்

electro-chemical action : மின் வேதியியல் வினை : மின்னோட்டத்தைப் பயன்படுத்தி வேதியியல் வினையை உண்டாக்குதல் அல்லது அத்தகைய வினையை நிலைபெறச் செய்தல்

electrode : (மின்.) மின்முனை : வெற்றுக்கல மின்னோட்டத்தில் இருகோடி முனைகளில் ஒன்று

electro-forming : (குழை.) மின் உருவாக்கம் : இரும்பினால் மின்முலாமிடுவதன் மூலம் ஒரு வார்ப்படப் பள்ளத்தை உருவாக்கும் முறை

electro-lier : (மின்.) மின் விளக்குத் தொகுதி : முகட்டில் தொங்க விடுவதற்கான கொத்தான மின் விளக்குகளின் தொகுதி

electrolysis : (மின்.பொறி.) மின்னாற்பகுத்தல் : ஒரு பொருளினுள் மின்னோட்டத்தைச் செலுத்தி அதனை அதன் ஆக்கக்கூறுகளாகப் பகுத்தல்

electrolyte : (மின்.) மின்பகுப்பான் : மின்னாற் பகுப்பதற்குப் பயன்படும் நீர்மப் பொருள், அமிலங்கள், உப்பு மூலங்கள், உப்புகள் ஆகிய அனைத்தும் மின்பகுப்பான்களேயாகும்

electrolyte level : (தானி.) மின்பகுப்பான் அளவு : சேம மின்கலத்திலுள்ள தகடுகளிலுள்ள மின்பகுப்பானின் முறையான அளவு  electrolytic condenser : (மின்.) கொண்மி மின்பகுப்பான்

electrolytic copper : (உலோ.) மின்பகுப்பான் செம்பு : மின்பகுப்பான் செய்முறைகளின் மூலம் சல்பைடு தாதுக்களிலிருந்து முக்கியமாகத் தயாரிக்கப்படும் செம்பு

electrolytic corrosion : (மின்.) மின்பகுப்பான் அரிமானம் : நீருடன் தொடர்புடைய உலோகப் பொருள்கள் மின்னோட்டங்களுக்கு அருகில் இருக்கும்போது மின்னாற் பகுத்தல் மூலம் ஏற்படும் அரிமானம்

electrolytic iron : (உலோ.) மின்பகுப்பு இரும்பு : மின்பகுப்பான் செய்முறை மூலம் தயாரிக்கப்படும் மிகத் தூய்மையான இரும்பு. இதில் மிகச் சிறந்த காந்தப் பண்புகள் உள்ளன. எனவே இது காந்த மையச் சலாகையாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது

electrolytic rectifier : (மின்.) மின்பகுப்பான் திருத்தி : மின்-வேதியியல் தத்துவத்தினைப் பயன்படுத்தி மாற்று மின்னோட்டத்தை நேர்மின்னோட்டமாக மாற்றுக் கருவி

electrolytic refining : மின்பகுப்பான் சுத்திகரிப்பு : மின்னாற்பகுத்தல் மூலம் உலோகங்களைச் சுத்திகரித்தல்

electro magnet : மின்காந்தம் : சுற்றி வரியப்பட்ட மின்னோட்டமுடைய கம்பிச் சுழலால் காந்தமாக்கப்பட்ட தேனிரும்புப்பிழம்பு

electro magnetic field : (மின்.) மின்காந்தப் புலம் : ஒரு மின்காந்தத்தின் இரு துருவங்களுக்கிடையிலான அல்லது காந்த விளைவுள்ள பகுதி.இந்த புலத்தினூடே காந்தவிசைக்கோடுகள் பயணஞ்செய்யும்

electromagnetic induction : (மின்.) மின்காந்தத் தூண்டல் : ஒரு காந்தப் புலத்தின் காந்த விசைக் கோடுகளைக் குறுக்கே வெட்டும் ஒரு கம்பியில் அமைந்திருக்கும் தூண்டப்பட்ட மின் இயக்க விசை

electricmagnetic waves : (மின்.) மின் காந்த அலை : வானொலி அலைகள், ஒளி அலைகள், எக்ஸ்-கதிர்கள் போன்றவற்றில் உள்ள இடப்பரப்பு வழியே பயணம் செய்யும் மின்னியல் விசை

electromagnetism : (மின்.) மின்காந்த விசை : மின் விசையினால் உண்டு பண்ணப்படும் காந்த ஆற்றல்

electro motive : மின் இயக்கம் : ஒரு மின் கடத்தியின் வழியே மின்னோட்டத்தைச் செலுத்தி, அம்மின்னோட்டத்தை நிலை பெறச் செய்யும் விசை. இது ஒல்ட்டுகளில் அளவிடப்படும்

electromotive force of self induction : (மின்.) தற் தூண்டல் மின்னியக்க விசை : தனியொரு கம்பிச் சுருளில், அதன் சுற்றுகளுக் கிடையிலான தூண்டு விளைவு காரணமாக ஏற்படும் மின்னியக்க விசை

electrode : (விண்.) மின்வாய் : வெற்று மின் கல மின்னோட்டத்தில் இரு கோடி முனைகளில் ஒன்று

electrodynamic : (மின்.) மின்னியக்கவியல் : இயக்க நிலையிலுள்ள மின் விசை தொடர்பான ஆய்வு

electro jet : (விண்.) மின்னியக்கத் தாரை : ஒரு கோளத்தில் மேல் வாயு மண்டலத்திலுள்ள அயனியாக்கிய படுகையில் ஒட்டிக் கொண்டிருக்கும் மின்னோட்ட இயக்கம்

electro luminescence : (மின்.) மின்னியக்க ஒளிர்வு : ஒளி உண்டாக்குவதற்கு அண்மையில் கண்டு பிடிக்கப்பட்டுள்ள ஒருமுறை.இதில் ஒரு பரஸ்பர வெண்களிமண் படுகை, ஒளியை உண்டாக்குவதற்கு மின்விசை விளைவு கடத்தியாகச் செயற்படுகிறது. நேர்மின்னோட்ட அழுத்தத்தைக் கொடுக்கும்போது, எலெட்ரான்கள் விடுபட்டு, பரஸ்பர அணுக்களைத் தாக்கி ஒளி உண்டாக்குகின்றன

electrolytic capacitor : (மின்.) மின் பகுப்பான் கொண்மி : ஓர் அலுமினிய நேர் மின் தகட்டினை உடைய கொண்மி. இதில் ஒர் உலர்ந்த பசை அல்லது திரவம் எதிர் மின் தகடாக அமைகிறது. மின் விளைவு கடத்தியாக ஒரு மெல்லிய ஆக்சைடு படலம் அலுமினியம் தகட்டில் படிகிறது

electrometallurgy : (மின்.) மின் உலோகத் தொழில் : உலோகங்களைச் சுத்திகரிப்பதற்கும், பற்றவைப்பதற்கும், குளிர்வித்துப் பதனப்படுத்துவதற்கும், பகுப்பதற்கும், படியவைப்பதற்கும் பயன்படும் மின்னியல் செயல்முறை

electro meter : (மின்.) மின் மானி : மின்னேற்றத்தை அளவிடுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் கருவி

electron : (மின்னி.) எலெக்ட்ரான் : மிகச்சிறிய மின்னியக்க அணுத்துகள். இது இயற்கையில் காணப்படும் சிறிதளவு எதிர்மின்னேற்றத்தைக் கொண்டிருக்கிறது

electron beam : (மின்னி.) எலெக்ட்ரான் கற்றை : புற நிலை மின்னியல் காந்தப் புலங்களின் மூலமாக ஒரு கற்றை வடிவில் ஒரு முகப்படுத்தப்படும் எலெக்ட்ரான்களின் தொகுதி. இதனை எதிர் மின் கதிர்க் கற்றை என்றும் அழைப்பர்

electron gun : (மின்.) எலெக்ட்ரான் பீற்று : தொலைக்காட்சியில் ஒளிப்படக் கருவியிலும் படக்குழாய்களிலுமுள்ள குறுகிய இரு முனைகளிலும் அடுக்கி வைக்கப்படும் உலோகத்தாலான நீள் உருளைத் தொகுதிகள். இதில் தொலைக்காட்சி ஒளிப்படக் கருவியின் முன்பு உருவங்களை நுண்ணாய்வு செய்வதற்கும், தொலைக்காட்சித் திரையில் அந்த உருவம் மறுபடியும் உண்டாவதற்கும் பயன்படும் எலெக்ட்ரான் கற்றை ஏற்படுகிறது

electronics : (மின்னி.) மின்னணுவியல் : மின்மங்கள் (எலெக்ட்ரான்கள்) போன்ற அணுத் துகள்களைப் பற்றிக் கூறும் இயற்பியல் பிரிவு. இது சுதந்திரமான் எலெக்ட்ரான்களையும் அவற்றை விடுவிக்கும் வழிமுறைகளையும். சுதந்திரமாக இருக்கும்போது அவை ஏற்படுத்தும் விளைவுகளையும் ஆராய்கிறது. வானொலி, தொலைக்காட்சி, ஒளியியல் மின்கலங்கள் போன்ற சாதனங்களில் பயன்படும் எலெக்ட்ரான் தத்துவங்கள் பற்றிய ஆராய்ச்சியும் இதில் அடங்கும்

electron lens : எலெக்ட்ரான் ஆடி : ஒரு கண்ணாடி வில்லை ஒளிக்கற்றையை ஒரு முகப்படுத்தும் ஒரு காந்தப்புலம்

electron microscope : எலெக்ட்ரான் நுண்ணோக்காடி : சாதாரண நுண்ணோக்காடியில் பொருள்களைப் பார்க்கும்போது, ஒளியின் ஒரு பகுதியை அந்தப் பொருள்கள் பிரதிபலிப்பதால் அப்பொருள்களைப் பார்க்கிறோம். ஆனால், பார்க்கப்படும் பொருள் ஒளியின் அலை நீளத்தில் 1/5 பகுதிக்குக் குறை வாக இருக்குமானால், ஒளி அதனைச்சுற்றிப்பாயும். அதனால் அப்பொருளைப் பார்க்க இயலாது.ஓர் எதிர் முனையிலிருந்துவரும் எலெக்ட்ரான் கற்றை, ஓர் ஒளிக்கற்றைபோல் செயற்படுகிறது. எலெக்ட்ரான் ஒளிக்கற்றையின் அலை நீளம் ஒளியைவிடப் பல்லாயிரம் மடங்கு குறைவாக இருப்பதால், 100-300-க்குக் குறைவில்லாத அணுக்களின் மூலக் கூறுகளைக் காட்டக் கூடியவை

electron tube : (மின்னி.) எலெக்ட்ரான் குழாய் : இது ஒர் எலெக்ட்ரான் சாதனம். இதனுள், உட்புகாத ஒரு கொள்கலத்தில் உள்ள ஒரு வெற்றிடத்தில் அல்லது வாயு ஊடகத்தின் வழியே எலெக்ட்ரான்கள் மூலமாக மின் கடத்தல் நடைபெறுகிறது

electron metal : (உலோ.) எலெக்ட்ரான் உலோகம் : இது ஒரு மக்னீசிய உலோகக் கலவை. இதில் 5% துத்தநாகமும், 5% செம்பும் கலந்திருக்கும். இது உந்துவண்டிகளின் உந்துதண்டு தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது

electroplating : மின்முலாம் பூசுதல் : மின்பகுப்பு முறையின் மூலம் உலோக முலாமிடும் செய்முறை

electroscope : (மின்.) மின் காட்சி : ஒரு பொருளில் மின்னாற்றல் இருப்பதையும், அதன் இயல்பினையும் காட்டும் கருவி

electrophorous : (மின்.) அணுக்க நிலை மின்னாக்கி : அணுக்கத்தால் நிலை மின் ஆற்றலை உண்டு பண்ணும் பொறி அமைவு

electropism : (மின்.) தாவர மின்னியல் : தாவரங்களின் வளர்ச்சியும் மின்விசையும் தொடர்பான அறிவியல்

electrostatic corona : (மின்.) நிலைமின்னியல் ஒளிர்வு : ஒரு நிலை மின்விசை போதிய அளவு ஆற்றலுடன் உருவாகும்போது மின்முனைகளைச் சுற்றி உண்டாகும் மின்மயத்துகள்.

electrostatic discharge : (மின்.) நிலைமின்னியல் மின்னோட்டம் : நிலைமின்னியல் பொருட்களுக் கிடையிலான ஆற்றலின் வேறுபாட்டினால் உண்டாகும் சுடர்

electrostatic field : (மின்.) நிலைமின்னியல் புலம் : நிலைமின்னூட்டம் பெற்ற ஒரு பரப்பிடம்

electrostatistic focus : (மின்.) நிலைமின்னியல் குவிமையம் : சரிசம இல்லாத நிலைமின்னியல் புலங்களைக் கொண்ட நேர்முனை வழியாகப் பாயும் ஒர் எலெக்ட்ரான் கற்றையைக் குவி மையப்படுத்துதல்

electro-statics : (மின்.) நிலைமின்னியல் : நிலையான மின்விசை நிகழ்வுகளைப்பற்றி ஆராயும் மின் அறிவியல் பிரிவு.

electrotheraphv : (மின்.) மின்னியல் நோய்ச் சிகிச்சை : மின்னாற்றலைச் செலுத்தி நோய் தீர்க்கும் முறை

electro-type : (அச்சு.) மின்அச்சு : மின்னாற் பகுக்கும் முறையின் மூலம் அச்சுருவின் மீது செம்பு பூசிச் செய்யப்படும் அச்சுத் தகடு

electrum : (வேதி.) பொன் வெள்ளிக் கலவை : பொன்னும் வெள்ளியும் இயல்பாகக் கலந்த ஒர் உலோகக் கலவை. இதில் ஏறத்தாழ 40% வெள்ளி கலந்திருக்கும்

element : (வேதி.) தனிமம் : அறிவியல் அறிந்த வழிமுறைகளில் எதனாலும் பகுக்க முடியாத ஒரு பொருளின் அடிப்படைக் கூறு

elementary : தனிமஞ்சார்ந்த : ஒரு தனிமத்தை அல்லது தனிமங்களைச் சார்ந்த, elementary particle : (இயர்.) மூலத் துகள் : தானே ஓர் அணுவாக இல்லாமல், அணுக்களைப் பிரிப்பதால் உண்டாகும் ஒரு துகளின் பொதுப் பெயர். எடுத்துக்காட்டு: புரோட்டான்: எலெக்ட்ரான்; நியூட்ரான். இவை அனைத்தும் ஒரு புரோட்டானின் எடையைவிட இரு மடங்கு குறைவாக இருக்கும்; சில இன்னும் இலேசானவை

elements of a storage battery : (மின்.) சேமக்கலத் தனிமங்கள் : ஒரு சேமக்கலத்தின் எதிர்மின் மற்றும் நேர்மின் உலோகத் தகடுகள். இவற்றில் மின்னோட்டத்தின் போது வேதியியல் மாற்றங்கள் ஏற்படும்

elephantiasis : (நோய்.) யானைக் கால் நோய் : கால்கள் மிகப்பெரிய அளவில் வீங்கிக்கொள்ளும் ஒரு வகை நோய். "ஃபிலியாரிசிஸ்' என்னும் நுண்ணிய புழுக்கள் நிண நீர் நாளங்களை அடைத்துக் கொள்வதால் இந்நோய் உண்டாகிறது

elevation : ஏறுசரிவு : எந்திரவியல் வரைபடங்களில் செங்குத்துச்சாய் தளத்தின் மீதான வடிவியல் எறிவுப் படிவம்

elevator : (வானூ.) உயர்த்தி : விமானத்தின் பின்புற ஏற்ற இறக்கத் தட்டு

உயர்த்தி


elevator angle : (வானூ.) ஏறுகோணம் : விமானம் நடு நிலையிலிருந்து உயர்ந்து ஏறுமுகமாகச் செல்லும் கோணம். உயர்த்தியின் இழுவை முனை நடுநிலைக்கு கீழே இருப்பின் இந்தக் கோணம் நேர் எண் ஆகும்

elevator rope : (பொறி.) உயர்த்தி வடம் : சணல் நார் சுற்றப் பட்ட கம்பி வடம், இதனைச் சுற்றி, ஒவ்வொன்றும் 19 கம்பிகள் கொண்ட 6 சரங்கள் அமைந்திருக்கும்

eliminating : அகற்றீடு : விட்டொழித்தல்; விலக்கீடு; முக்கியமில்லாதது அல்லது பயனற்றது என நீக்கிவிடுதல்

eliminating : பிரித்தகற்றி : மின்னாற்றல் பயன்படுத்தும் கம்பியில்லாத தந்திக்குரிய கருவி

elixir of life : (வேதி.) கற்பம் : வாழ்நாளை நீடிக்கவல்ல மருந்து

Elizabethan : (க.க.) எலிசபெத் காலத்திய : இங்கிலாந்து அரசி முதலாம் எலிசபெத் ஆட்சிக் காலத்துக்குரிய

elk hide : மரைமான் தோல் : மரைமான் எனப்படும் காட்டுமான் இனப் பெருவிலங்கின் தோல். இது கனமானது; இது செருப்பு, காலணிகள் தயாரிக்க ஏற்றது

ell : (க.க.) 'எல்' அலகு : ஏறத்தாழ 114செ.மீ.குச் சரியான நீட்டலளவைக் கூறு

ellipse : (வடி.) நீள் வட்டம் : ஒரு தள மட்ட வளைவு. இந்த வளைவின் புள்ளி எதிலுமிருந்து இரு நிலைத்த புள்ளிகளுக்குள்ள தொலைவுகளின் கூட்டுத்தொகை ஒரு நிலை எண்ணாக இருக்கும்

பரப்பளவு = நீளவிட்டம் x குறுகியவிட்டம் x 0.7854

ellipsoid : (வடி.) ஓரைவட்ட உரு : குறுக்கு வெட்டுகள் ஓர் ஊடச்சு நெடுக நீள் வட்டமாகவும், வட்டமாகவும் அமைகின்ற உரு elliptical arch : (க.க.) நீள் வட்டக் கவான் : மூன்று மையங்களை அளாவி அமைக்கப்படும் நீள்வட்ட வடிவ ஒரு வில் வளைவு

elliptical or eccentric gears: (பட்.) நீள் வட்ட அல்லது பிறழ்மையப் பல்லினை : இந்தப் பல்லிணையில் சுழல் தண்டு மையத்தில் இருக்காது. முட்டை வடிவம், இதய வடிவம் போன்ற எந்த வடிவிலும் இது அமைந்திருக்கும், அச்சு எந்திரங்கள் இந்த வகைக்குச் சிறந்த எடுத்துக்காட்டு

elm : (மர.) எல்ம் மரம் : இரட்டை ரம்பப் பல் விளிம்புடைய இலைகளும் சிறு மலர்க்கொத்துகளும் உள்ள மரம்

elongation : (எந்.பொறி) நீட்சி : தகடாகக்கூடிய இரும்பும், எஃகும் விறைப்பாக்க அழுத்தத்திற்கு உட்படுத்தப்படும்போது முறிகின்ற வரையில் நீட்சியடையும். இதனால் பரப்பளவு குறையும். நீட்சியளவும் பரப்பளவுக் குறையும் அதன் தரத்திற்குச் சோதனை யாகும். குழைமப் பொருட்களில், அழுத்தத்திற்குள்ளான பொருளின் நீளத்தில் ஏற்படும் அதிகரிப்பு

em : (அச்சு.) 'எம்' அலகு : அச்சுவரி நீளத்திற்குரிய அலகுகளில் பெரும்படி அலகுக்கூறு

embellish : ஒப்பனை : ஒப்பனை செய்தல் அல்லது அழகுபடுத்துதல்.அலங்கார வேலைப்பாடுகள் செய்து நுணுக்க நயமுடையதாக்குதல்

emblazon : மரபுருவ ஒப்பனை : மரபுரிமைச் சின்ன உருவங்களால் ஒப்பனை செய்தல்

emblem : இலச்சினை : மரபுச் சின்னமாகப் பயன்படும் சிறப்பு அடையாளக் குறி

embossed : (பட்.) புடைப்புச் சித்திர வேலைப்பாடு : மேல் வந்து முனைப்பாக இருக்கும்படி புடைப் புருப்படச் செதுக்கிச் செய்யப்படும் சித்திர வேலைப்பாடு

embossing : புடைப்புச் சித்திரக்கலை : புடைப்பு உருப்படக் செதுக்கிச் செய்யப்படும் சித்திரக்கலை

embossing hammer : புடைப்புச் சித்திரச் சுத்தி : உட்புழைவான பொருள்களின் உட்பரப்பில் வேலைப்பாடு செய்வதற்குப் பயன்படும் சுத்தி

embossing plate : (அச்சு.) புடைப்புச் சித்திரத் தகடு : ஒரு தகட்டின் பரப்புக்குக் கீழே செதுக்கப் பட்டுள்ள பகுதிக்குள் காகிதத்தை நுழைத்து அச்சுப் பக்கத்தின் உருவத்தை புடைப்பாக்கம் செய்யலாம்

emergency brake : (தானி.) அவசரத் தடுப்புக் கருவி : உந்து வண்டியில் கையினால் இயக்கப்படும் தடுப்புக் கருவி. இதனைப் பொதுவாக நிறுத்தும் தடுப்புக் கருவி என்பர். இதனை உந்து வண்டி ஏற்றத்தில் ஏறும்போது மட்டுமே மிக அரிதாகப் பயன்படுத்துவர். நிறுத்திவைக்கப்பட்டிருக்கும் உந்து வண்டி நகராமல் தடுப்பதே இதன் பணி

emergency floatation gear : (வானூ.) அவசர மிதவைப் பல்லிணை : விமானம் அவசரமாக நீரில் இறங்க வேண்டியிருக்கும் நேர்வில் மிதப்பாற்றல் அளிப்பதற்காகத் தரைத்தளத்தில் இணைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு சாதனம்

emergency switch : (மின்.) அவசர இணைப்பு விசை : ஓர் அவசர நிலையின்போது அல்லது தீ விபத்தின்போது ஒரு கட்டிடத் தின் எல்லாப் பகுதிகளிலிருந்து மின்னோட்டத்தை துண்டிப்பதற்காக மின் நிறுவனத்தின் மானிக்குமேலாக இணைக்கப்பட்டுள்ள ஓர் இணைப்பு விசை

emery : குருந்தக்கல் : சானை பிடிப்பதற்குப் பயன்படும் மிகக் கடினமான கனிமம். இது அலுமினியா இரும்பு, சிலிக்கா, சுண்ணாம்பு ஆகியவற்றின் ஆக்சைடினாலானது. இது உராய்வுப் பொருளாகப் பயன்படுகிறது

emery cloth : தேய்ப்புத்துணி : உலோகப் பரப்புகளைத் தேய்த்து மெருகேற்றுவதற்குப் பயன்படும் குருந்தக்கல் தூள் பூசிய துணி

emery paper : (க.க.) தேய்ப்புத்தாள் : உப்புத்தாள் : உலோகங்களுக்கு மெருகேற்றுவதற்குப் பய்ன்படுத்தப்படும் குருந்தக்கல்தூள் பூசிய தாள்

emery wheel : (எந்.) சாணைக்கல் : சாணை பிடிப்பதற்காகக் குருந்தக்கல் ஒட்டப்பட்ட சக்கரம். இதனை வேகமாகச் சுற்றிச் சாணை பிடிக்கப்பயன்படுத்துவர்

emission : (மின்.) ஒளி வெளிப்பாடு: ஒரு பரப்பிலிருந்து எலெக்ட்ரான்கள் வெளிப்படுதல் emission theory : ஒளி வெளிப்பாட்டுக் கோட்பாடு : "ஒளிவிடு பொருள்களின் நுண்ணிய பகுதிகளிலிருந்து ஒளிவெளிப்படுகிறது" என்னும் கோட்பாடு

emissivity : (குளி.பத.) ஒளிவெளிப்பாட்டுத் திறன் : ஒரு பரப்பிலிருந்து கதிரியக்கம் மூலம் வெப்பம் வெளிப்படுத்தப்படும் திறன்

empennage : (வானூ.) வால் பரப்பு : விமானத்தின் வால் பகுதியின் பரப்புகள்

empirical rule : (பொறி.) அனுபவ விதிமுறை : முற்றிலும் கணித அல்லது இயற்பியல் வழியில் அல்லாமல், செயலறிவின் அல்லது அனுபவத்தின் அடிப்படையிலமைந்த ஒரு விதி முறை அல்லது சமன்பாடு

e.m u. : (மின்.) மின்காந்த அலகு (இ.எம்.யூ.) : மின்காந்த அலகுகளைக் குறிப்பிடும் பன்னாட்டு அடிப்படை அளவு

emulsification : (குளி.பத) திரவக் குழம்பு : ஒன்றில் ஒன்று. கரையாத இரண்டு அல்லது அவற்றுக்கு மேற்பட்ட திரவங்களின் கலவை

emulsify : (குழை) குழம்பாக்கு : ஒரு திரவத்தில் நேர்த்தியாகக் குழம்பாக்கிய நிலையில் ஒரு பொருளை மிதக்கவிடுதல்

emulsion : (ஒளி.) பசைக் குழம்பு : ஒளிப்படத் தகடுகளுக்கும். படச்சுருளுக்கும் பயன்படும் வெள்ளி உப்புக் கலவை

en : (கம்.) 'என்' அலகு : அச்சுக்கோப்பதில் உள்ள ஓர் அகல அளவு. இது 'எம்' அலகில் ஒரு பாதி

enamel : எனாமல் : வண்ணமாகிப் பூசப்படும் ஒரு பொருள். இந்தப் பூச்சு காய்ந்தவுடன் கடினமாகவும் பளபளப்பாகவும் இருக்கும்

enameled : காகித மெருகு : காகிதத்திற்கு மிக நேர்த்தியாகப் பளபளப்பு மெருகேற்றுதல்

enameled brick : (க.*க) மெருகேற்றி செங்கல் : எனாமல் போன்று நன்கு பளப்பளப்பாக மெருகேற்றிய செங்கல்

enameled wire : (மின்.) மெருகேற்றிய மின்கம்பி : மின்காப்பு எனாமல் மூலம் மெருகு பூசப்பட்ட கம்பி. இது பெரும்பாலும் பஞ்சு அல்லது பட்டுத்துணியால் பொதியப்பட்டிருக்கும்

enargite : (உலோ.) எனார்கிட் : Cu3 AsS4. இது ஒரு செம்புத்தாது. (செம்பு ஆர்சனிக் சல்பைடு)

encircle : வளை(தல்) : வட்டவடிவமாகச் சூழ்ந்து கொள்ளுதல்; வட்டவடிவமாகக் கோடு வரைதல்

enclosed arc lamp : (மின்.) அடைப்புச் சுடர்விளக்கு : ஒரு சுடர்விளக்கில், சுடரினை ஒரு கோள வடிவம் அடைத்துக் கொண்டிருக்குமாறு அமைத்தல். இதனால் சிறிதளவு காற்று மட்டுமே உட்புக முடியும். அதனால் கார்பன் செலவழிவு குறையும்

enclosed fuse : (மின்.) அடைப்பு உருகி : காற்றுப் புகாத காப்புறை அண்டையிடத்து வைக்கப்பட்டுள்ள ஓர் உருகி இது. வாயு அல்லது தூசு தீப்பற்றி விடாமல் தடுக்கிறது

endive scroll : சுருள் இலைவடிவு : சுருள் இலைபோல் செதுக்கப்பட்ட வடிவமைப்பு

end-lap joint : முனை கவிகணைப்பு : இணைக்கப்படும் இரு துண்டுகளையும் அவற்றின் அகலங்களின் அளவுக்கு இரு பகுதிகளாகப் பகுத்து அமைக்கப்படும் முனை இணைப்பு

முனை கவி இணைப்பு

endless saw : முனையிலா ரம்பம் : சுற்றுவரிப்பட்டையிட்ட ஈர்வாள்

end mill : (எந்.) முனை வெட்டு எந்திரம் : கதிர்களுடன் அல்லது பொருத்து குழியுடன் நேரடியாகப் பொருத்துவதற்கான, கூம்பு வடிவத் தண்டு கொண்ட வெட்டு எந்திரம்

endogen : (தாவ.) தண்டக வளர்ச்சித் தாவரம் : தண்டில் அகவளர்ச்சியுடைய தாவர வகை

end paper : இறுதிக் காகிதம் : கட்டுமானம் செய்த புத்தகங்களில் முன்புறமும் பின்புறமும் வைத்துத் தைக்கப்படும் காகிதம்

end play : (மின்.) இறுதி முனை இயக்கம் : ஒரு சுழலும் உறுப்பின் இறுதி முனைகளிலுள்ள இயக்கம்: அதாவது, நீளப்பாங்கான திசையிலுள்ள இயக்கம்

end thrust : (பொறி.) முனை உதைப்பு : செங்குத்தான அல்லது கிடைமட்டமான ஒரு சுழலும் தண்டினால் ஏற்படும் முனை இயக்க அல்லது நீளப்பாங்கான அழுத்தம். இது பெரும்பாலும் ஒர் உதைப்புத் தாங்கியினால் உண்டாகும்

endurance : (வானூ.) இசைதகைவு : ஒரு விமானம், வானத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட உயரத்தில், குறிப்பிட்ட வேகத்தில் நிலைத்து நிற்கக்கூடிய உயர்ந்த அளவு நேரம்

endurance limit : (உலோ.) இசைதகைவு வரம்பு : ஒரு பொருள் நலிவுறாமல் எவ்வளவு அதிக அளவுத் தகைவுக்கு உட்படுத்தப்படலாமோ அந்த அளவு

energy : (இயற்.) விசையாற்றல் : ஒரு பொருள் தடையினைச் சமாளித்து செயலுறுவதற்குத் திறனுடையதாக இருக்குமாயின், அது விசையாற்றல் உடையதெனக் கூறப்படும். இந்த (1) விசையாற்றல் (2) உள்நிலையாற்றல் என இருவகைப்படும் engage : (எந்.) பிணைப்பு : எந்திர உறுப்புகளை, இயக்கத்தை அல்லது விசையை அனுப்பீடு செய்வதற்காக ஒன்றாக இணைத்தல் அல்லது தொடர்புபடுத்துதல். அதாவது, பல்லிணை மாற்று நெம்புகோல் உந்து வண்டியின் வேகமாற்றப் பல்லிணைகளை பிணைக்கவோ, விடுக்கவோ செய்கின்றன

engine : (இயற்.) எந்திரம்/பொறி : பல்வேறு உறுப்புகளுள்ள எந்திர ஆமைப்பு. நீராவி, எரிவாயு, பெட்ரோல் போன்றவற்றினால் இயக்கக்கூடிய பலவகை எந்திரங்கள் உள்ளன

engine altimeter : (வானூ.) எந்திர உயரமானி : அளவுக்கு மீறி அழுத்தம் நிரம்பிய எந்திர அறையில் ஏற்படும் அழுத்தத்திற்கு நேரிணையான உயரத்தைக் குறித்துக் காட்டும் உயரமானி

engine control : (வானூ.) எந்திரக் கட்டுப்பாடு : எந்திரத்தின் விசை வெளிப்பாட்டினைக் கட்டுப்படுத்தப் பயன்படும் சாதனம். காற்றுக் கட்டுப்பாடு அல்லது எந்திரக் கட்டுப்பாடு மூலம் வேகத்தைக் கட்டுப்படுத்தலாம்

engine cowling : (வானூ.) எந்திர மூடி : விமானத்தின் எந்திர அமைப்பில் குளிர்காற்றுப் பாய்வதை நெறிப்படுத்தி முறைப்படுத்துவதற்காக அந்த எந்திரத்தைச் சுற்றி வைக்கப்படும் ஒரு மூடி

engine_displacement : (வானூ.) எந்திர இடப்பெயர்ச்சி : ஒவ்வொரு உந்து தண்டின் ஒரு முழு உகைப்பின்போது நீள் உருளைகள் அனைத்தின் உந்து தண்டுகளினாலும் இடம் பெயரச் செய்யப்படும் மொத்தக் கன அளவு

engineer : பொறியாளர் : மின்னியல், சுரங்கவியல், எந்திரவியல்,கட்டிடவியல் முதலிய துறைகளில் வடிவமைப்பு, கட்டுமானம், மேம்பாடு ஆகியவற்றில் நிபுணத்துவம் பெற்றுள்ளவர்

engineering : பொறியியல் : தொழில் துறையின் பல்வேறு துறைகளில் திறமையாகத் திட்டமிட்டு கட்டுமானம் செய்யும் கலையும் அறிவியலும்

engineer's chain : (எல்.) பொறியாளர் சங்கிலி : இதில் ஒவ்வொன்றும் 30செ.மீ. நீளமுள்ள 100கண்ணிகள் இருக்கும். நில அளவையில் முன்னர் பெருமளவில் பயன்படுத்தப்பட்ட குன்டர் சங்கிலி 20மீ. நீளமுடையது. இதில் ஒவ்வொன்றும் 18-234செ.மீ.நீள00 கண்ணிகள் இருக்கும்

engine lathe : (எந்.) எந்திரக் கடைசல் பொறி : ஒரு குறுக்குச் செருக்குழைவும், கூட்டு ஆதாரமும், முன்னிட்டுத் திருகு, விசையூட்டம்_உடைய ஒரு கடைசல் எந்திரம். இதில் மாற்றப் பல்லிணைகளும் அமைந்திருக்கும்

engine weight per horse power : ஒரு குதிரை ஆற்றலுக்கு எந்திர எடை : ஓர் எந்திரத்தின் உலர் எடையை அதன் குதிரை ஆற்றலினால் வகுத்துப் பெறும் ஈவு

engraving : (அச்சு.) செதுக்கு வேலைப்பாடு : (1) ஒரு தகட்டில் உட்செதுக்கு வேலைப்பாடுகள் செய்தல். (2) செதுக்கு வேலைப்பாடு செய்யப்பட்ட வடிவமைப்பு. (3) செதுக்கு வேலைப்பாடு செய்த ஒரு தகட்டிலிருந்து அச்சிடப்பட்ட L] L— LD «

enrichment : நுண் நய ஒப்பனை : சாதாரண வேலைப்பாட்டில் நுண் நய ஒப்பனை சேர்த்து அழகுடையதாக்குதல் ensemble : பொதுத் தோற்றம் : ஒரு வேலைப்பாட்டின் பகுதியல்லாமல், முழுமையான மொத்தத் தோற்றம்

entablature : (க.க.) தூண் தலைப்பு : பண்டைய பாணிக் கட்டிடங்களில் ஒரு துணுக்கு மேலுள்ள தலைப்பு அமைவு

entasis of a column : தூண்மையப் புடைப்பு : ஒரு தூணின் மிகச் சிறிதளவான மையப் புடைப்பு முறை. இது உட்புழைவுத் தோற்றம் ஏற்படாமல் செய்ய உதவுகிறது

entrance switch :(மின்.) நுழைவு விசை : ஒரு கட்டிடத்திற்குள் நுழையும் கம்பிகள் இணைக்கப்பட்டுள்ள விசை

entropy : (இயற்.) அகவெப்பம் : வெப்ப இயக்கவியல் செயற்பணி; இயற்பியல்-வேதியியல் அமைப்பு முறையில் பெற முடியாதிருக்கும் ஆற்றலின் அளவு

enumerated : கணக்கீடு : ஒன்றன்பின் ஒன்றாக எண்ணிடுதல்; தனித்தனியே குறித்துரைத்தல்

envelope corner card : (அச்சு.) கடித உறை முகவரி : கடித உறைகளில் இடது மேல் முனையில் அச்சடிக்கப்பட்டுள்ள முகவரி

eosin : (வேதி.) சாயப் பொருள் : சிவப்பூதா நிறச்சாயப் பொருள், கரி எண்ணெயிலிருந்து எடுக்கப்படுகிறது. பருத்தி, பட்டு, கம்பளித்துணிகளுக்குச் சாயமிடுவதற்கும், சிவப்பு மை, அரக்கு ஆகியவை தயாரிக்கவும் பயன்படுகிறது

epicycloid : (வடி.) வளைவரி : வட்டக்கோல் வட்டத்தின் வளைவரி

epoxy resins : (குழை.) இப்போக்சிப் பிசின் : இன்றியமையாத பிளாஸ்டிக்பொருள். பிஸ்பினால், எபிகுளோரோஹைட்ரின் ஆகியவை வினைபுரிவதால் தயாரிக்கப்படுகிறது. தொழில்துறையில் காப்புப் பூச்சுப் பொருட்களாகப் பயன்படுகிறது

epsom salt : (வேதி.) வெளிமக் கந்தகி : இதன் வேதியியற் பெயர் மக்னீசியம் சல்பேட் நிறமற்ற படிக உப்பு. பேதிமருந்தாகவும் , பருத்தித் துணிகளுக்கு மெருகேற்றவும் பயன்படுகிறது

equal forces : (இயற்.) சமநிலை விசைகள் : எதிர்மாறான திசைகளில் செயல்புரிந்து சமநிலையை உண்டு பண்ணும் விசைகள்

equalizer : ((மின்.) சமன்படுத்தி : குறைந்த அளவுத்தடையுள்ள மின் கம்பிகள் அல்லது சலாகைகள். இவை, இணையாக இயங்கும் கூட்டு மின்னாக்கிகள் அனைத்திலும் மின்னகம், தொடர்புலங்கள், இணைப்புலம் ஆகியவை சேரும் முனைகளை இணைக்கின்றன

equalizer brake : (தானி.எந்.) சமன்படுத்தித் தடை : உந்து வண்டியில் நெம்புகோல்களையும், சலாகைகளையும் சீரமைத்து வைத்திருக்கும் முறை. இதில், தடைமிதி கட்டையில் அல்லது தடை நெம்புகோலில் அழுத்தம் செலுத்தப்படும் போது, சலாகை வழியாக, சக்கரங்களுக்குத் தடையழுத்தம் அளிக்கும் முறையில் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சலாகைகளுக்கு அழுத்தத்தை அனுப்புவதற்கென வடிவமைப்பு செய்யப்பட்டிருக்கும்

equalizer wire : (மின்.) சமன்படுத்திக் கம்பி : சமநிலை மின்னோட்டம் பாய்கிறவாறு இணையாக இணைக்கப்பட்டுள்ள இரு கூட்டு மின்னாக்கிகளை இணைக்கும் கம்பி equalizing current : (மின்.) சமன்படுத்தி மின்னோட்டம் : மின் உற்பத்தியைச் சமன்படுத்துவதற்கு இணையாக இணைக்கப்பட்டுள்ள இரு கூட்டு மின்னாக்கிகளுக்கிடையில் ஓடும் மின்னோட்டம்

equation : (கணி.) சமன்பாடு : கணிதத்தில், இரு அளவுகளின் சமன்மையைக் குறிக்கும் சமன்பாடு. வேதியியலில் வேதியியல் வினைகளைக் குறியீடுகளாகக் குறித்தல்

equilibrator : சமநிலைப்படுத்தி : சமநிலையை ஏற்படுத்தும் ஒரு சாதனம்

equilibrium : (இயற்.) சமநிலை : சரியமைதி நிலை

equivalent : சம மதிப்புகள் : எண்ணிக்கையில் ஒன்றுக்கொன்று சரிசமமாகவுள்ள, ஆனால் வெவ்வேறு வகையில் குறிக்கப்படும் எண்கள் அல்லது அளவுகள்

equivalent evaporation : (பொறி.) சரிநிகர் ஆவியாதல் : ஒரு கொதிகலனுக்கு212°ஃபா. சூடான் நீர் வந்து, அது அதனை அதே வெப்ப நிலையிலும், வாயுமண்டல அழுத்தத்திலும் ஆவியாக்குமானால், ஒரு மணிநேரத்தில் ஆவியாகக் கூடிய நீரின் அளவு

equivalent monoplane : (வானூ.) சரிநிகர் ஒற்றைத் தட்டு விமானம் : இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சிறகுகளின் எதற்கும் பொருட்களைத் தூக்குவதற்குச் சரிநிகரான ஒற்றைத் தொகுதிச் சிறகுகளையுடைய விமானம்

equivalent weights of paper : (அச்சு.) சரிநிகர் எடைமானங்கள் : ஒரே அடிப்படையான எடையுள்ள ஆனால், வேறுபட்ட வடிவளவு காரணமாக வேறுபட்ட கட்டு (ரீம்) எடை கொண்ட பல்வேறுவகைக் காகிதங்களின் எடைமானங்கள்

erecting : நிறுவுதல் : எந்திரங்களின் பல்வேறு உறுப்புகளை ஒருங்கிணைத்துப் பொருத்தி இறுதியாக நிறுவுதல்

erosion : (மண்.) அரிமானம் : மழை, வெப்பம், குளிர்காற்று முதலிய இயற்கையாற்றல்களால் பாறைகள் அடையும் அரிப்புத் தேய்மான அழிவு

errata : (அச்சு.) அச்சுப்பிழைகள் : அச்சுப்பிழைத் தொகுப்புப் பட்டியல்

escalator : இயங்கு படிக்கட்டு : பண்டக சாலைகள், ரயில் நிலையங்கள் முதலியவற்றில் பயன்படுத்தப்படும் இயங்கும் படிக்கட்டு

escalop shell : சிப்பியணிகலன் : ஈரிதழ்த் தோடுடைய நத்தைச் சிப்பியினாலான அணிகலன்

escapement : இயக்க மாற்றி : கடிகாரங்களில் செங்குத்து இயக்கத்தை எதிரீட்டு இயக்கமாக மாற்றுகிற ஒரு சாதனம். இது கடிகாரங்களில் ஒரு சீரான இயக்கம் நடைபெற வழிசெய்கிறது

escape velocity : (விண்.) வெளிச்செல் வேகம் : ஒரு பொருள் பூமியின் ஈர்ப்புப் புலத்திலிருந்து விடுபட்டு விண்வெளிக்குச் செல்வதற்குத் தேவையான வேக அளவ.

escritoire : சாய்வு மேசை : தாள் எழுதுகோல் முதலிய பொருள்களை வைக்க உதவும் இழுப்பு அறைகளுள்ள சாய்வான எழுது மேசை

esparto paper : எஸ்பார்ட்டோ தாள் : ஸ்பெயின் ஆஃப்ரிக்கா ஆகிய பகுதிகளிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் 'எஸ்பார்ட்டோ' என்னும் புல்வகையிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் தாள் espognolette : பலகணித் தாழ்ப்பாள் : ஃபிரெஞ்சு நாட்டு அலங்காரப் பலகணித் தாழ்ப்பாள்

ester : (வேதி.) ஈஸ்டர் : ஒரு கரியக உப்பு மூலப் பொருளும் அமிலமும் வினைபுரிவதால் கிடைக்கும் ஒரு கலவை. (உ-ம்) (CH3C7H5O3) = மெத்தில் சாலிசைக்ளேட்

ester gum : (வேதி.) ஈஸ்டர் கோந்து : படிக வண்ண மெருகு தயாரிக்கப்படும் பொருள். பிசின், கிளிசரின் ஆகியவற்றிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது

estimating : (க.க.) மதிப்பீடு செய்தல் : ஒரு வேலைப்பாட்டுக்குத் தேவைப்படும் பொருளின் அளவு, உழைப்பின் அளவு, முடிவுற்ற பொருளின் மதிப்பு ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுதல்

etching : செதுக்கு வேலைப்பாடு : மெழுகு பூசிய தகட்டுப் பரப்பில் ஊசியினால் செதுக்கு வேலை செய்து, செதுக்கப்பட்ட பகுதிகளை அமிலத்தில் வினைபுரியச் செய்து உருவம் அமைத்தல்

ethane : (வேதி.) ஈத்தேன் : வெள்ளிய நிறமாக எரிசுடர் வீசுகிற, நீரில் கரையாத, நிறவாடையற்ற நீர்க்கரியகக் கூட்டுப் பொருள் (С2Н6)

ethanol : (வேதி.) எத்தனால் : எத்தில் ஆல்ககால் (C2H5OH)

ether : (வேதி.) ஈதர் : (C2H5)2O மயக்க மருந்தாகப் பயன்படுகிற, எளிதில் ஆவியாகக் கூடிய சேர்ம நீர்ம வகை. கந்தக அமிலத்துடன் ஆல்ககால் கலந்து தயாரிக்கப்படுகிறது

ethyl : (வேதி.) எத்தில் : C2H5, வெறியம் (ஆல்ககால்) முதலியவற்றிலடங்கிய அடிப்படை நீர்க்கரியகப் பொருள். ஈத்தேனிலிருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் அணுவை விலக்கி விடுவதன் மூலம் இது கிடைக்கிறது

ethyl cellulose : (வேதி. குழை.) எத்தில் செல்லுலோஸ் : மரக்கூழ் அல்லது பருத்திக் கந்தல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது. இது வலுவான வெப்பந்தாங்கக் கூடியது; எளிதில் தீப்பிடிக்காதது. இது வார்ப்படங்கள் தயாரிக்கவும், காப்புப் பூச்சுகளுக்கும், மின்காப்புக்கும் பயன்படுகிறது

ethylene : (வேதி.) எத்திலீன் : நிறமற்ற, எளிதில் தீப்பிடிக்கக்கூடிய, பூரிதமாகாத, வாயு வடிவக் கூட்டுப் பொருள் (C2H4). இது ஒளிரும் வாயுக்களில் அடங்கியுள்ளது

eucolloids : (வேதி. குழை.) ஈக்கோலாய்டுகள் : ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்ட மீச்சேர்மங்கள். அதாவது இதில், ஒவ்வொரு மூலக்கூறும், தனிப்பொருளின் 1000 அலகுகளைக் கொண்டிருக்கும். இதன் கரைசல்கள் மிகுந்த பசைத் தன்மையுடனிருக்கும். திட நிலையில் இவை மிகவும் கடினமானவை

eutectic : (இயற்;உலோ,வேதி.) கூறு நிலையமைவுடைய : கலவைகளில் ஒரே வெப்ப நிலையில் ஒருங்கே திட்ப உருப்பெறும்படியான அளவுத் தொடர்பமைதியில் எல்லாக் கலப்புக் கூறுகளையும் உடைய

eutectic alloys : (உலோ.)கூறு நிலையமைதி உலோகக் கலவைகள்: அலுமினியம், சிலிக்கன், காட்மியம், பிஸ்மத் போன்ற உலோகக் கலவைகள் இந்த வகையைச் சேர்ந்தவை. ஒன்றில் மற்றொன்று முற்றிலுமாகக் கரைந்து விடக் கூடிய இரு உலோகங்களின் கலவை

evaporate : (வேதி.) ஆவியாக்கு : ஈர நயப்பு நீக்கி ஆவியாக மாற்றுதல்

evaporation : ஆவியாக்குதல் : ஈர நயப்பு நீக்கி ஆவியாக்குதல்; வேதியியற் பொருட்களை உலர்த்திச் செறிமங்களாக்குதல்; திரவத்தை ஆவியாக மாற்றுதல்

evolution : (உயி.) உயிர்மலர்ச்சி/ பரிணாமம் : உயிரினங்களும் இன வகைகளும் படிமுறை வளர்ச்சியடைந்தே தொகை வளமும் வகை வளமும் வளர்ச்சி மாறுபாடுகளும் உயர்வும் பெற்றன என்னும் உயிரியல் கோட்பாடு

excavation : (க.க.) அகழ்வு : பொறியியல் பணிகளுக்காக நிலத்தை அகழ்தல் அகழ்வு செய்த பள்ளம்

excelsior : உட்திணிவு மரச்சீவல் : உட்திணித்து இடம் நிரப்பப் பயன்படுத்தப்படும் மரச்சீவல்

exchange : பரிமாற்றம் : பணத்திற்காக பணிபுரிதல் அல்லது சரக்குகளை விற்பனை செய்தல்; சரக்குகளுக்குப் பணம் கொடுத்தல்; வாணிகத்தில் பண்டங்களைப் பரிமாற்றிக் கொள்ளுதல்; நாணயப் பரிமாற்றம்

excitation of field : (மின்.) புலக்கிளர்ச்சி : ஓர் இயக்கியின் அல்லது மின்னாக்கியின் புலங்களிலுள்ள கம்பிச் சுருள்களின் வழியே மின்னோட்டத்தைச் செலுத்தி காந்த இயக்கம் உண்டு பண்ணுதல்

excited molecule : (இயற்.) கிளர்வுறு மூலக்கூறு : ஒரு மின்னியல் வெளியேற்றத்திலிருந்து ஆற்றலை ஈர்த்துக் கொள்ளும் ஒரு மூலக்கூறு. அவ்வாறு ஈர்த்துக் கொள்ளும் மின் ஆற்றலை அந்த மூலக்கூறு ஒளியாக வெளியிடுகிறது

exciter : (மின்.) கிளர்ப்பி : மாறு மின்னாக்கிப் புலத்திற்கு மின் விசையளிப்பதற்குப் பயன்படும் ஒரு சிறிய நேர்மின்னாக்கி

exciter current : (மின்.) கிளர்ப்பி மின்னோட்டம் : ஒரு பெரிய மாறு மின்னாக்கிக்கு அல்லது மின்னாக்கிக்குப் புல மின்னோட்டமளிப்பதற்குப் பயன்படும் ஒரு சிறிய மாறு மின்னாக்கி உற்பத்தி செய்யும்மின்னோட்டம்

exciiter generator : (uğlair.) கிளர்ப்பி மின்னாக்கி : ஒரு மாறு மின்னாக்கிக்குப் புலமின்னோட்டமளிப்பதற்குப் பயன்படும் ஒரு நேர் மின்னாக்கி

exhaust : (எந்.) புறம் போக்கி : ஓர் எஞ்சினின் நீள் உருளையிலிருந்து பயன்படுத்தப்பட்ட நீராவியை வெளியேற்றுவதற்கான எந்திரப் பொறியமைவு

exhaust collector ring : (வானூ.) உள் வெப்பாலை வெளியேற்றமைவு : எஞ்சினின் நீள் உருளைகளிலிருந்து வெளியேறும் வாயுக்களைப் புறம்போக்குவதற்கான வட்ட வடிவச் செல்வழி

exhaust fan : (மின்.) புறஞ் செல்காற்றோட்ட விசிறி : தூசு, புகை முதலியவற்றை உறிஞ்சி வெளியேற்றுவதற்கான சுழல் விசிறி

exhaust manifold : (தானி.) வெளியேற்றுப் பல்புழை : பல்வேறு நீள் உருளைகளிலிருந்து வெளியேற்றுக் குழாய்க்கு வாயுக்களைக் கொண்டு செல்வதற்கான பல்புழைவாய்

exhaust pipe : (தானி.) வெளியேற்றுக் குழாய் : நீள் உருளைகளிலிருந்து வெளியேறும் நீராவியை அல்லது வாயுக்களை வெளியே கொண்டு செல்லும் குழாய் exhaust valve : வெளியேற்று ஓரதர் : எஞ்சினிலிருந்து வாயு அல்லது நீராவி வெளியேறுவதற்கு மட்டுமே அனுமதிக்கும் ஓரதர்

exlibris : (அச்சு.) முகப்புச் சீட்டு : புத்தக உடைமை உரிமையாளரின் பெயர், சின்னம் முதலிய விவரங்களடங்கிய முகப்புப் பொறிப்புச் சீட்டு

exophthalmic goitre : (நோயி.) கழுத்துக் கழலை : தைராய்டுச் சுரப்பிகளில் உண்டாகும் ஒரு வகை நோய்.இது கண்களைப் புறந்தள்ளி, கழுத்தைவீங்கச் செய்கிறது

கழுத்துக் கழலை

exosphere : (விண்.) புறக்கோடிவாயு மண்டலம் : வாயு மண்டலத்தின் புறக்கோடி விளிம்பு அல்லது படுகை

exotic fuel : (விண்.) அயற்பண்பு எரிபொருள் : விமானங்களுக்கும், ராக்கெட்டுகளுக்கும் பயன்படும் பல்வேறு வாயுக்கள் கலந்த எரிபொருள்

expanded metal : (உலோ.) விரிவாக்கிய உலோகம் : வெட்டிக்காரைக் கட்டுமான உள்ளீடாகப் பயன்படும், பின்னால் சட்டமாக விரிவாக்கப்படுகிற உலோகத்தகடு

expanding mandrel : (எந்.) விரிவாக்கிய நடுவச்சு : விரிவாக்கிக் கொள்ளக்கூடிய வகையில் அமைந்த கடைசல் பிடிக்கும் பொறியின் நடுவச்சு

expanding universe : (விண்.) அகல் விரிவு அண்டம் : நாம் கண்ணால் காணும் சூரியனும், விண் மீன்களும் ஒருவகைப்பால் வீதிமண்டலத்தின் ஒரு பகுதி. இது தவிர, வேறு வகைப்பால் வீதிமண்டலங்களும் உள்ளன. இவற்றின் ஒளி, ஓர் ஊடகத்தின் ஒளிச் சிதறலால் உண்டாகும் நிறமாலையில் நீண்ட அலைநீளங்கள் கொண்ட சிவப்பு நிறமுடையவை. இதனாலேயே, இவை நம்மிடமிருந்து தூர விலகிச் செல்வது போல் தோன்றி, அண்டம் அகன்று விரிந்து செல்வதாகத் தோன்றுகிறது

expansion : (இயற்.) விரிவாக்கம் : பரவுதல்; விரிவடைதல்; வடிவளவில் பெருக்கமடைதல்

expansion bit : (மர.வே.) விரிவாக்க வெட்டிரும்பு : ஒரு துளையிடும் வெட்டிரும்பு. இதில் வெட்டுக்கத்திகள் ஆரைபோல் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இதனால், ஒரே கருவியினால், பல்வேறு விட்டங்களுடைய துளைகளைச் செய்யலாம்

expansion bolt : விரிவாக்க மரையாணிகள் :ஆப்பு போல் செயற்படும் பிரிப்புப் பெட்டியுள்ள மரையாணி. இது செங்கலுடன் அல்லது கான்கிரீட்டுடன் இணைக்கப் பயன்படும்

விரிவாக்க மரையாணிகள்

expansion fit : (மர.வே.) விரிவாக்க இணைப்பு : உலோக உறுப்புகளை ஒன்றோடொன்று இறுகப் பொருத்தி இணைத்தல். உட்பகுதி பனிக்கட்டி மூலம் சுருக்கவோ உறைவிக்கவோ செய்யப்பட்டு, சுருங்கும் இணைப்புக்கு எதிரான நிலையில் பொருத்தப்படுகிறது

expansion joint : (பொறி.) விரிவாக்க மூட்டு : குழாய்களில் விரிவாக்கத்தாலும் சுருக்கத்தாலும் ஏற்படும் இயக்கத்தைச் சமாளிப்பதற்குரிய சாதனம். ஒரு நீராவி மற்றும் வென்னீர் சூடாக்கும் அமைப்புகளில் விரிவாக்க மூட்டு கள் இருவகைப்படும்: (1) நடுவு குழல் வகை. குறைந்த அழுத்தத்தில் துருத்தி வகை சிறந்தது

expansion reamer : (எந்.) விரிவாக்கத் துளைச்சீர்மி: வடிவளவுக்கேற்ப அளவு நேரமைவுக்கு அனுமதிக்கும் ஒரு துளைச் சீர்மி. இத்தகைய நேரமைவு, திருகி மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படும் ஆப்பு வினை வாயிலாக நடைபெறும்

'experiment : பரிசோதனை : அறிந்து கொண்ட சூழ்நிலைகளில் முடிவுகளைத் தீர்மானிக்கும் நோக்கத்திற்காக நடத்தப்படும் சோதனை அல்லது செய்முறை

experiment : (வானூ.) பரிசோதனை (அல்லது சோதனை) அறை :விமானங்களின் மாதிரிகளும் மற்றப் பொருட்களும் சோதனை செய்யப்படுவதற்குரிய ஒரு காற்றுப் புழைவாயின் மையப்பகுதி

explosive : வெடி பொருள் : ஒரு விசையினால் உரக்க வெடிக்க கூடிய ஒரு பொருள் exponent : (தானி.) விசைக் குறி எண் : ஒர் எண்ணில் எத்தனை காரணிகள் உள்ளன என்பதை குறிக்க ஒரு கணித அளவில் வலது தலைப்பகுதியில் இடப்படும் சிறிய இலக்கம் அல்லது குறியீடு, எடுத்துக்காட்டாக: a4 என்பது a, a, a, a என்னும் நான்கு காரணிகளைக் கொண்டது exposure (ஒளி) ஒளிபடர் நேரம்: ஒளிப்பட சுருளில் ஒளிபடரும் மொத்த நேரத்தின் அளவு,இது ஒளித்திரையின் ஊடுருவும் திறன், கால நீட்சி, வடிவளவு ஆகியவற்றைப் பொறுத்து தீர்மானிக்கப்படுகிறது

exposure meter : (ஒளி.) ஒளி படர் நேரமானி: ஒளிப்படச் சுருளில் சரியான அளவு ஒளிபடர் நேரத்தைக் காட்டுகின்ற ஒரு சாதனம்

extended type : (அச்சு.) நீட்சி அச்செழுத்துரு : கூடுதலான அகலமுடைய அச்செழுத்துரு.

extension bit : (மின்.) நீட்சி வெட்டிரும்பு: சற்று நீண்ட தண்டுடைய ஒரு வெட்டிரும்பு. வழக்க மான வெட்டிரும்பினைப் பயன்படுத்த முடியாத இடங்களில் இதனைப் பயன்படுத்தல்லாம்.

extension cord : (மின்.) நீட்சிவடம் : தேவையான இடத்திற்கு மிக அருகில் விளக்கினை அல்லது மின்விசையினைக் கொண்டு வருவதற்கு ஒரு செருகியை அல்லது குதை குழியை உடைய ஒரு கம்பி அல்லது விளக்கு வடம்

extension tap : (எந்.) : நீட்சிகுழாய்: எட்டுவதற்குக் கடினமான இடங்களில் குழாய் அமைப்பதற்கு அனுமதிக்கும் வகையில் சற்று நீண்ட தண்டுடைய ஒரு குழாய்.

extensometer : நீட்சிமானி : (1) உடலின் விரிவாக்கத்தை அளவிடுவதற்குப் பயன்படும் ஒரு நுட்பக் கருவி (2) உலோகங்களைச் சோதனை செய்வதற்குப் பயன்படும் ஒரு சாதனம்

exterior : (க.க.) புறத்தோற்றம் : ஒரு கட்டிடத்தின் முழுமையான அல்லது பகுதியான வெளிப்புறத் தோற்றம்; புறச்சுவர்

exterier finish:(வண்,)புறஅலங்காரம்:புறத்தோற்றத்திற்குப் பொருத்தமான அலங்கார வேலைப்பாடு

external aileron (வானு.) புற ஓர மடக்கு:ஒரு விமானத்தின் சிறகுப் பரப்புக்ளுக்குபம் புறத்தே, ஆனால் பக்கவாட்டில் திருப்பு வதற்காக அவற்றுடன் இணைக் கப்பட்டுள்ள ஒரு தனி காற்றழுத்தத் தளம்

external circuit : (மின்.) புறமின்சுற்று : மின்னோட்ட ஆதாரத்திற்கு வெளியேயுள்ள ஒரு மின்சுற்றின் பகுதி

external drag wire : (வானூ.) புற இழுவைக் கம்பி : விமானத்தின் கட்டுமானச் சட்டத்திற்கு அல்லது பிற உறுப்புகளுக்குச் சிறகிலிருந்து செல்லும் ஒர் இழுவைக் கம்பி

external thread:(எ.ந்) புற இழை: ஒரு திருகின் அல்லது மரையாணியின் வெளியேயுள்ள இழை

extra condensed : (அச்சு.) அதிகம் குறுகிய: சராசரி அளவை விடச் சற்றுக் குறுகிய முகப்பினையுடைய அச்செழுத்து

extrados: (க.க.) வெளி வளைவு: வளை முகட்டின் வெளிப்புற வளைவு

'extrusion: (குழை.) புற உந்துப் பொருள்: வெப்பமூட்டி, அழுத்த மூட்டுவதன் மூலம் குருணை வடிவக் கூட்டுப் பொருளைத் திரவ மாக்கி, ஒரு துவாரத்தின் வழியாகச் செலுத்தி, குழாய், தகடு, சலாகை போன்றவற்றின் வடிவில் உருவாக்கம் செய்தல்

extrusion of metal : (உலோ. வே.) உலோகப் புற உந்து : உலோகத்தைத் தேவையான வடிவத்திற்கு உருவாக்கம் செய்வதற்காக ஒரு துவாரத்தின் வழியாக அதிக அழுத்தத்தில் சூடான அல்லது குளிரான உலோகத்தைச் செலுத்தும் செய்முறை.

eyebolt : (எந்.) கண் மரையாணி: ஒரு முனையில் வழக்கமான

©>==

கண் மரையாணி

கொண்டைக்குப் பதிலாக, ஒரு துவாரத்தை அல்லது கண்ணை உடைய மரையாணி.இந்த கண்ணில் மரையாணின் விசையினைத் தாங்கும் ஒரு பிணைப்பூசி, குமிழ்முனை பொருத்தப்பட்டிருக்கும்
F


fabricate : (குழை.) உருவாக்கம் : ஏதேனும் உற்பத்தி முறையின் மூலம் அல்லது பல உற்பத்தி முறைகளை ஒருங்கிணைத்து பிளாஸ்டிக்கைப் பொருட்களாக உருவாக்குதல்

fabrication : (பொறி.) உருவாக்கம் செய்தல் : பல பொருட்களை ஒன்றாக இணைத்து உருவாக்கம் செய்தல். உதாரணமாக, ஒரு கப்பலை அல்லது ஒரு பாலத்தை உருவாக்குதல்

fabric universal joint : (தானி.) பொதுமுறைக் கட்டிணைப்பு மூட்டு : இது குறுகிய சுழல் தண்டுகளுக்கும், நெருக்கமான கண்டங்களின் இணைப்புக்கும் மிகவும் ஏற்புடையது. எனினும், சிலசமயம் இது அனுப்பீட்டு அச்சுக்கும் மின்அச்சுக்குமிடையிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது

facade : (க.க.) கட்டிட முகப்பு : ஒரு கட்டிடத்தின் முகப்புத்தோற்றம் அல்லது புறத்தோற்றம்

face : (எந்.) முகப்பு : (1) மெருகேற்றப்படும் வார்ப்படத்தின் முகப்பு (2) பல்லிணைச் சக்கரத்தின் முகப்பு, அதன் பல்லின் அகலத்தைக் காட்டும்; (3) கப்பி வார்ப் பட்டையின் முகப்பு; (4) வெளி விளிம்பின் அகலம்; (5) அச்சுருவின் எழுத்து வடிவப் பாணி; (6) கடைசல் மையங்களுக்கிடையிலான முகப்பு முனை

facebrick : (க.க.) முகப்புச் செங்கல் : சுவர்களின் எடுப்பான் பகுதிகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் உயர்தரமான செங்கல்

face hammer : (க.க.) முகப்புச் சுத்தி : கரடுமுரடான கற்செதுக்கு வேலைகளுக்குப் பயன்படும் சுத்தி. இதில் ஒரு முனை மொட்டையாகவும், இன்னொரு முனை வெட்டு முனையாகவும் இருக்கும்

face lathe : (எந்.) முகப்புக் கடைசல் எந்திரம் : பெரிய, தட்டையான மேற்பரப்புகளை எந்திரத்தால் உருவாக்குவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள குறுகிய படுகையுள்ள ஆழ்ந்த இடைவெளியுள்ள எந்திரம்

face mark : (மர.வே.) முகப்புக்குறி : வேலைப்பாடு செய்யப்படும் மரத்துண்டின் ஒரு பரப்பின் மீது பொறிக்கப்படும் குறி. இந்த அடையாளக் குறியினைக் கொண்டு, அதனை முகப்பு என அறிந்து, அதிலிருந்து மற்ற முகப்புகள் உருவாக்கப்படும்

face mould :(க.க.) முகப்பு வார்ப்படம் : சாய்ந்து செல்லும் கைபிடிக்கிராதியின் மேற்பகுதியின் உண்மையான பரிமாணத்தைக் காட்டும்

face plate or face chuck : முகப்புத் தகடு அல்லது முகப்பு ஏந்தமைவு : ஒரு கடைசல் எந்திரத்

முகப்பு ஏந்தமைவு
தின் உருளையிலுள்ள கதிருடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் இரு வட்ட வடிவத் தகடு. வேலைப்பாடு செய்ய வேண்டிய பொருளை இதனுடன் இணைத்துக் கொள்ளலாம்

facet : பட்டை தீட்டிய முகப்பு : நவமணிகளில் பட்டையிட்ட பரப்பின் ஒரு முகப்புக் கூறு

facilitate : எளிதாக்கு : எளிதாக அல்லது முழுமையாக இயங்குவதற்கு உதவிபுரிதல்

facing : (வார்.) முகப்பமைத்தல் : வார்ப்படத்திலிருந்து ஒரு தோரணியை அகற்றிய பின்பு காரீயம், அப்பிரகம் போன்ற முகப்புப் பொருளைக் கொண்டு சிறிய வழுவழுப்பான வார்ப்பு வேலைகளைச் செய்தல்

facsimile : உருவ நேர்ப்படி : எழுத்து மட்டுமின்றி வடிவின் தோற்றமும் நிழற்படுத்திக் காட்டும் நேர் படி உருப்பகர்ப்பு

facsimile transmission : (மின்.) உருவ நேர்ப்படி அனுப்பீடு : தொலைக்காட்சியில் தொலைக்கனுப்பும்படி படத்தின் நிழல்ஒளிக்கூறுகளைத் தனித்தனியே பகுத்து, திரையில் தோன்றும் வகையில் நிழல் கூறுகளை மின்னியல் தூண்டுதல்களாக மாற்றுதல்

factor of safety : காப்புக் கரணி : உறுதிப்பாட்டுக்கும் உயர்வெல்லைப் பாரத்துக்கும் இடையேயுள்ள வீத அளவு

fade in : உருத்தோற்றம் : தொலைக் காட்சியில் மின்னணுவியல் முறையில் உருவங்களை படிப்படியாக உருவாகுமாறு செய்தல்

fade out : உருவ மறைவு : தொலைக்காட்சியில் மின்னணுவியல் முறையில் உருவங்கள் படிப்படியாக தேய்ந்து மறையுமாறு செய்தல்

fading : (மின்.) குன்றல் : வானொலியில், வாயுமண்டலச் சூழ்நிலைகளினால் சைகை வலிமை தற்காலிகமாக மாற்றமடைதல்

fagot : எஃகுக் கம்பிக்கற்றை : சூடாக்கி, கத்தியால் அடித்து, வேறொரு சலாகையாக மாற்று வதற்காக ஒன்று சேர்த்துக் கூட்டப்படும் எஃகுக் கம்பிகளின் கற்றை

fahlum metal : (உலோ.) ஃபாஹ்லம் உலோகம் : மலிவான அணிகலன்கள் தயாரிக்கப் பயன்படும் ஒரு வெண்ணிற உலோகக் கலவை. இதில் 40% வெள்ளியமும், 60% ஈயமும் கலந்திருக்கும்

fahrenheit :ஃபாரன்ஹீட் : ஜெர்மன் இயற்பியலறிஞர் கேப்ரிய்ல் ஃபாரன்ஹீட், உறை நிலை 32° ஆகவும், கொதிநிலை 212 ஆகவும் கொண்ட வெப்பமானி இவருடைய பெயரில் அழைக்கப்படுகிறது

faience : ஒப்பனை மண்பாண்டம் : சித்திர வேலைப்பாடுகளுடன் ஒப்பனை செய்யப்பட்ட பீங்கான் மண்பாண்டங்கள்

failure : தளர்வு : பொருட்களும், கட்டமைவுகளும் எந்தப் பணிகளுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டனவோ அந்தப் பணிகளுக்குத் தாக்குப்பிடிக்க முடியாமல் தளர்வுறுதல்

fairing : (வானூ.) நேரொழுங்கமைப்பு : விமானத்திற்குரிய மேற்பரப்பில் நேரொழுங்கமைதிப்படுத்த இணைக்கப்பட்டுள்ள பளுவற்ற மழமழப்பான புறக்கட்டமைப்புப்பகுதி

fald stool : சாய்வு மேசை : முழங்காற் படியிடுவதற்குரிய அசைவியக்கமுள்ள சாய்வு மேசை.மடிக்கக்கூடிய கையில்லா நாற்காலியையும் குறிக்கும் false key : போலி இருசாணி : ஒரு பாதி ஒரு கதிரின் முனையிலும் இன்னொரு பாதி குமிழாகவும் துரப்பணம் செய்யப்பட்டுள்ள ஒரு துவாரத்தினுள் செலுத்தப்படும் ஒரு வட்ட வடிவமுளை

இருசானி

false rafter : (க.க.) போலி இறை வாரக்கை : ஓர் எழுதகத்தின் மேலுள்ள பிரதான வாரக்கையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு குறுகிய விரிவாக்கம்

falsh wing rib : (வானூ.)இறக்கைக் குறுக்குக் கை : முழுமையற்ற குறுக்குத் கை. இது, விமானத்தின் காற்றழுத்தத் தளத்தின் வளைவு கூர்மையாக இருக்கும் இடத்தில் சிறகின் வடிவத்தைப் பராமரித்து வருவதற்கு உதவப் பயன்படுத்தப்படும் முன்புறக் கழிக்கு முனைப்பு முனையிலிருந்து நீண்டு செல்லும் மரத்துண்டினை மட்டும் கொண்டுள்ளதாக இருக்கும்

false work : (பொறி.) போலிச்சட்டகம் : கட்டுமானத்தை முடிவுறுத்துவதற்குப் பயன்படும் தற்காலிகச் சட்டகம் அல்லது ஆதாரம்

family : (அச்சு.) அச்செழுத்துக் குடும்பம் : பல்வேறு வடிவளவுகளிலுள்ள முகப்புகள் கொண்ட தொடர்புடைய அச்செழுத்துக்களை வகைப்படுத்துதல்

fan belt : (தாணி.) விசிறி வார்ப்பட்டை : குளிர்விக்கும் விசிறி, மின்னாக்கி, நீரேற்றும் எந்திரம் ஆகியவற்றை இயக்குவதற்கான வார்ப்பட்டை

fan blower : ஊது விசிறி : காற்றோட்டத்தை உண்டாக்குவதற்கான சுழல் விசிறி. வேதியியற் பொருட்களிலிருந்து வெளிப்படும் நச்சுப் புகைகளை வெளியேற்றுவதற்கும் இது பயன்படுகிறது

fancy rule : (அச்சு.) சித்திர இடைவரித் தகடு : பல்வேறு சித்திர வேலைப்பாடுகளுடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள பித்தளை இடைவரித் தகடு

fan dango : கட்டுமான அட்டை : புத்தகங்களைக் கட்டுமானம் செய்வதற்குப் பயன்படும் அட்டையின் வாணிகப் பெயர்

fan bolt : (பொறி.) விசிறி மரையாணி : வெட் டு மரத்துடன் இரும்பு வேலைப்பாட்டினை இணைத்திடப் பயன்படும் மரையாணி. இந்த மரையாணி, மரத்தைக் கல்விக் கொள்வதற்கேற்பப் பற்களைக் கொண்டிருக்கும்

fan out : (அச்சு.) விசிறிப் பிரிப்பு : அச்சு எந்திரத்தினுள் செலுத்துவதற்காகத் தாள்களைத் தனித் தனியாகப் பிரித்திடும் முறை

fan pulley : (தானி.) விசிறிக்கப்பி : விசிறியை இயக்கும் வார்ப்பட்டையை முடுக்கிவிடுவதற்காக, விசிறியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு கப்பி. உந்து வண்டிகளில் காற்றோட்டம்- உண்டாக்குவதற்கும், மின்னாக்கியைக் குளிர்விப்பதற்கும் பயன்படுகிறது

farad : (மின்.) ஃபாரட் : மின்திறனை அளவிடுவதற்கான ஒர் அலகு. ஒரு ஃபாரட் திறனுள்ள கொண்மியில், ஒரு கூலோம் அளவின் மூலம் ஒரு ஓல்ட் மின்னழுத்தத் திறன் ஏற்றப்படும். நடைமுறைப் பணிகளில் இது மிகப் பெரிய அலகு. இது 'நுண்ஃபாரட்' அளவுகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது

faraday, michael : ஃபாரடே, மைக்கேல், (1791-1867) : ஆங்கி லேய விஞ்ஞானி; மின்மாற்றிகளைக் கண்டுபிடிப்பதில் முதல் ஆராய்ச்சிகள் செய்தவர்

faraday's laws of electrolysis : ஃபாரடேயின் மின்பகுப்பாய்வு விதிகள் : (1) மின்பகுப்பாய்வுப் பொருட்களின் எடையானது,மின் பகுப்பரன் வழியாகச் செலுத்தப்படும் மின்விசையின் அளவின் வீத அளவில் இருக்கும் (2) ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு மின் விசையைப் பொறுத்தவரையில், மின்பகுப்பாய்வுப் பொருட்களின் எடையானது, அப்பொருட்களின் மின்-எந்திரவியல் நிகர் எண்களின் வீத அளவில் இருக்கும்

farmers’ drill : (உலோ;வே.) உழவர் துரப்பணம் : நேர்மட்டமான, புல்லாங்குழல் வடிவான திருகு துரப்பணம். இது மென்மையான உலோகங்களில் பயன்படுத்த உதவுகிறது

fasces : சலாகைக்காட்டுச் சின்னம் : கோடரி நடுவே வைத்த சலாகைக் கட்டுச் சின்னம். இது பண்டைய ரோமாபுரியில் உயர் நடுவரின் அதிகாரச் சின்னம்

fascia : (க.க.) மதிற்சிற்பம் :மதில் உச்சியிலுள்ள பட்டைச் சிற்பத் தொகுதி

fascicle : தொகுதி : தனியாக வெளியிடப்படும், ஒரு நூலின் பல பகுதிகளில் ஒன்று

fast charger : (தானி.) விரைவு மின்னேற்றம் : உந்து வண்டியில் சேம மின்கலத்தில் அரைமணி நேரத்திற்குள்ளாக விரைவாக மின்னேற்றுவதற்கான ஒரு மின்சாதனம்

fast pulley : விரைவுக் கப்பி : சுழல் தண்டுடன் ஒரு சாய்வுத் திருகு மூலம் இணைக்கப்படும் ஒருகம்பி, இது இயக்கத்தை அனுப்பீடு செய்ய உதவுகிறது

fastening :(எந்.) கட்டிறுக்குதல் : மரையாணிகள், திருகாணிகள் போன்ற இறுகப்பற்றி இறுக்கக் கூடிய சாதனங்கள்

fat : (1) பசைக்களிமண் : பசைமிக்க களிமண் வகை (2) கொழுப்புப் பசை : கொழுப்பு நிறைந்த வேதியியற் பொருள். இது பெரும்பாலும் ஒலயிக், ஸ்டிபரிக், பால்மிட்டிக் போன்ற அமிலத் தன்மை வாய்ந்தது (3) திண்அச்சுரு : திண்ணியதான அச்சுரு. படங்கள் வெற்றுக்கோடுகள், இடைவெளியிடங்கள் உடையது

fathon : கடல் ஆழ அளவு : கடலின் ஆழத்தைக் கணக்கிடுவதற்குப் பயன்படும் அலகு. இந்த அலகு ஆறு அடி அளவு அல்லது 1.828 மீட்டர் அளவுடையது

fatigue of material : பொருளயர்ச்சி : பொருள்களை அடிக்கடிப் பயன்படுத்துவதால் அந்தப் பொருளில் ஏற்படும் நலிவு. இவ்வாறு நலிவுறுவதால் அப்பொருள் முன்பு பாதுகாப்பாகத் தாங்கிய பளுவினை ஏற்றும் போது முறிந்து போகும்

fat spark : (தானி.) தடித்த அனற்பொறி : குள்ளமாகவும் தடிமனாகவும் உள்ள மூட்ட அனற்பொறி

faucet : (கம்.) திறப்படைப்புக் குழாய் : திரவங்கள் பாய்வதைக் கட்டுப்படுத்துவதற்குரிய திறப்பும் அடைபட|ம உடைய குழாய்

faun : (க.க.) ஆடு-மனித உருவம் : பாதி ஆட்டின் உடலும், பாதி மனித உடலும் கொண்ட பண்டைய ரோமாபுரிச் சிறு தெய்வத்தின் உருவம். இது அலங்கார வேலைப்பாடுகளுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டது

fauteuil : கைநாற்காலி : 18ஆம் நூற்றாண்டு பாணியில் அமைந்த நாடக அரங்குகளில் பயன்படுத்தப்படும் நாற்காலி

favus : (க.க.) சித்திர வேலை : தேன்கூடு போன்று செய்யப்படும் வண்ணப் பின்னல் சித்திர வேலைப்பாடு

feather : (வானூ.) சுழல் இறகு : விமானத்தில் சுழலும் வகையில் அமைந்த இறகு அமைப்பு.விமானத்தில் இறக்கை முனையிலிருந்து இறக்கை முனையளவான இடையகலச் சுருணையைச் சுற்றி இறகு அலகினை ஊசலாடச் செய்வதன் மூலம் அந்த அலகின் வீழ் தகவினைக் குறைக்கவும் கூட்டவும் செய்ய இது உதவுகிறது

feather or sunk key: (எந்.) வரி இருசாணி : எந்திரச் சுழல் தண்டின் ஓர் அங்கமாக அமைந்திருக்குமாறு அச்சுழல் தண்டின் உட்புழையில் ஒரு பகுதி புதைந்துள்ள ஓர் இணையான இரு சாணி. சுழல் தண்டின்மீது இந்த இருசாணி நீளவாக்கில் செல்லும் வகையில் சுழல் தண்டில் வழி அமைக்கப்பட்டிருக்கும்

feather edge : ஆப்புமுனை : ஆப்பு வடிவில் அமைந்துள்ள கூர்முனை

feed : (அச்சு.) ஊட்டு : (1) அச்சு எந்திரத்தினுள் செலுத்துவதற்காக ஆயத்தமாக ஒழுங்கு நிலையுடன் வைத்துள்ள தாள் (2) எந்திரங்களுக்கு எரிபொருளுட்டுதல்

feed-back coil : பின்னூட்டச்சுருள் : ஒரு வெற்றிடக் குழாயின் தகட்டு மின் சுற்றில் இணைக்கப்பட்டுள்ள கம்பிச்சுருள். இது அந்த மின்சுற்றிலிருந்து அதே குழாயின் இணைப்பு மின்சுற்றுக்கு மின் விசையை மீண்டும் செலுத்துவதற்கு அல்லது பின்னூட்டம் செய்வதற்குப் பயன்படுகிறது

feed back :(தானி.) யின்னூட்டம் : ஓர் எந்திரத்தின் வெளிப்பாட்டி இருந்து அதன் உட்பாட்டிற்குத் திரும்பிவரும் அளவீடுகள் போன்ற தகவல்கள.

feed edge : (அச்சு.) ஊட்டுமுனை : அச்சு எந்திரத்தினுள் செலுத்துவதற்கு ஆயத்தமாக ஒழுங்கு நிலையுடன் அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள தாளின் முன் பகுதி முனை

feeder : (மின்.) (1) ஊட்டுகருவி : கிளை மின்சுற்றுகளுக்கு மின்விசையைக் கொண்டு செல்லும் கருவி. 2) ஊட்டுவோர் : அச்சு எந்திரத்தினுள் தாள்களைச் சீராகச் செலுத்துபவர் (3) ஊட்டி : அச்சு எந்திரத்தினுள் தாளினை ஒரே சீராகச் செலுத்தும் சாதனம்

feed gears : (எந்.) ஊட்டுப் பல்லிணை : ஊட்டுச் சலாகையினை இயக்கி, ஊட்டும் வேகத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் பல்லிணைகள்

feed guides : (அச்சு.), ஊட்டு நிலைப்படுத்தி : அச்சு எந்திரத்தினுள் செலுத்தப்படும் தாளினை அச்சிடுவதற்கேற்ற நிலைக்குக் கொண்டுவரும் சாதனங்கள்

feeding :(அச்சு.) ஊட்டுதல் : அச்சு எந்திரத்தினுள் தாள்களை ஒழுங்கு நிலையுடன் செலுத்தல்

feed mechanism : (எந்.)ஊட்டுப் பொறியமைவு : எந்திரத்திற்குள் தேவையான பொருட்களைச் செலுத்துவதற்குப் பயன்படும் பொறியமைவு

feed pipe : (கம்.) ஊட்டக் குழாய் : பிரதானக் குழாயிலிருந்து பயன்படுத்தப்படும் இடத்திற்குப் பொருட்களை நேரடியாகக் கொண்டு செல்லும் குழாய்

feed screw : ஊட்டுத் திருகு : ஓர் எந்திரத்தின் வெட்டுக் கருவிக்கு ஊட்டுப் பொருளைச் செலுத்துவதைக் கட்டுப்படுத்தும் திருகு

feed water heater : ஊட்டுநீர் அடுப்பு : ஒரு நீராவிக் கொதிகலனுக்குள் செலுத்தப்படும் நீரினைச் சூடாக்குவதற்கான ஒரு கொதிகலன்

feeler: உணர்விக்கடிகை : வேலைப்பாடு செய்யவேண்டிய ஒரு பொருளின் வடிவளவைக் கண்டறிவதற்கான ஒரு கருவி. தொடு உணர்வின் தன்மையைப் பொறுத்து இந்தச் சோதனையின் துல்லியம் அமையும்

feeler : (உலோ.) உணரிழை : அளவிடுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் துல்லியமாக அமைக்கப்பட்ட நுண்ணிய உலோக இழை

feet : (அச்சு.) ஆதாரப் பகுதி : அச்சு எழுத்தினைத் தாங்குவதற்காக அதன் உடற்பகுதியின் அடியிலுள்ள இருபகுதிகள்

feldspar : (வேதி.) களிமம் : பொட்டாசியம், சோடியம், கால்சியம் ஆகியவற்றுடன் அலுமினியம் சிலிக்கேட்டுகள் கொண்ட பாறையின் பெரும்பான்மைக்கூறு

felloe or felly : புறவட்டம் : ஆரைகளால் இணைக்கப்பட்ட சக்கரத்தின் புறச்சுற்று வட்டப்பகுதி

felt papers : (க.க) ஒட்டுக் காகிதங்கள் : ஈரம், வெப்பம், குளிர் ஆகியவற்றிலிருந்து பாதுகாப்பதற்காக முகடுகளிலும், பக்கச்சுவர்களிலும் ஒட்டப்படும் கவசத் தாள்கள்

felt side of paper : காகித ஒட்டுப் பக்கம் : காகிதத்தின் ஒரு பக்கத்தில் கம்பியின் அல்லது திரையின் கரைபடாமலிருப்பதற்காக அக்காகிதத்தில் செய்யப்படும் மெருகு வேலை

female : புழை : கருவியின் புற| முனைப்பான பகுதிக்கு ஏற்பிசைவாக உட்குழிவாக அமைந்துள்ள புழை

female screw : புரியாணி மரை : திருகாணி செல்வதற்கிசைவான புழையுள்ள மரை

famale thread : உட்புழைத் திருகிழை : ஒரு துவாரத்தினுள் அல்லது உட்புழையுள்ள பரப்பில் வெட்டப்படும் திருகிழை

fence : (மர.வே.) எந்திரக் காப்பு : வாள்கொண்டு அறுக்கும் வட்ட வடிவ எந்திரத்தில் தற்காப்புக்காக அமைக்கப்படும் உலோகச் சலாகை அல்லது பட்டை

fender : தடுப்புக்காப்பு : (1) திறந்த தீமூட்டத்திலிருந்து தரையினைப் பாதுகாப்பதற்காக அலங்காரமாக அமைந்த உலோகச் சலாகை (2) உந்து வண்டிகளில் சக்கரங்கள் நீரை அல்லது சேற்றை இறைக்காமல் தடுப்பதற்கான காப்பு (3) அச்சு எந்திரத்தில், ஊட்டும் தாள்கள் நழுவி விழுந்து விடாமல் சமணத் தகட்டுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள தடுப்பு அட்டை

fenestral : (க.க.) காப்புச் சட்டகம் : பண்டைக் காலத்தில் பலகணிக் கண்ணாடிகள் இல்லாதிருந்தபோது, காற்றிலிருந்தும் மழையிலிருந்தும் பாதுகாப்பதற்காக பசைக் காகிதம் அல்லது மெல்லிய துணி ஒட்டப்பட்ட ஒரு சட்டகம்

fenestration : (க.க.)சாளர வரிசை : ஒரு கட்டிடத்தின் சாளரங்களின் ஒழுங்கு வரிசை

feretory : (க.க.) பள்ளிப்படை : திருத்தொண்டர்களின் நினைவுச் சின்னங்களுக்கான கோயில் fermentation : (வேதி.) நொதித்தல் : உயிரிகள் அல்லது வேதியியல் காரணிகள் மூலமாக ஒரு கரிமக் கூட்டுப் பொருளை வேதியியல் முறைப்படி சிதைவுறச் செய்தல்

fermi, enrico : (மின்.) ஃபெர்மி, என்ரிக்கோ (1901-1954) : இத்தாலிய அமெரிக்க விஞ்ஞானி; 1942இல் முதலாவது அணுவியல் தொடர் விளைவினை உண்டாக்குவதில் முக்கிய பங்கு கொண்டவர்; 1938இல் நோபல் பரிசு பெற்றவர்

feron : (வேதி.) ஃபெரோன் : (F12) குளிரால் உறை பதனம் ஊட்டும் பொருளாகப் பயன்படும் டைக்ளோடைஃபுளுரோமீத்தேன்

ferric oxide : (மின்.) அயஆக்சைடு : ஒலிப்பதிவு நாடாக்களில் பூசுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் காந்தத் தன்மையுடைய அய ஆக்சைடு

ferrite : (மின்.) ஃபெர்ரைட் : இரும்பு மற்றும் நிக்கல், துத்த நாகம், மாங்கனிஸ் போன்ற பிற உலோகங்களிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் காந்தத் தன்மை வாய்ந்த பொருள். கம்பிச் சுருள்களுக்கான ஃபெர்ரைட் உட்புரி தயாரிக்கப்பயன்படுகிறது

ferrite core : (மின்.) ஃபெர்ரைட் உட்புரி : ஃபெர்ரைட்லிருந்து தயாரிக்கப்படும் காந்த உட்புரி

ferrochromium : (உலோ.) அயக்குரோமியம் : இது குரோமியமும் இரும்பும் கலந்த உலோகக்கலவை. எஃகுகளைத் தயாரிப்பதற்கு இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதில் 5% கார்பன் கலந்திருக்கிறது. இது கருவிகளும், உந்து வண்டிகளுக்கான எஃகும் தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது

ferromanganese : (உலோ.) அயமாங்கனீஸ் : 20% முதல் 80% வரையிலான மாங்கனீசும், 5% முதல் 7% வரையிலான கார்பனும் கலந்து தயாரிக்கப்படும் உலோகக் கலவை. இது ஆக்சிகரணத்தை நீக்கும் கார்ன்ரியாக்ச் செயற்பட்டு, மிகையான கந்தகத்தின் பாதிப்பை நீக்குகிறது

ferro-magnetic : (மின்.) நேர்காந்தத் திறம் : ஒன்றுக்குமேல் கணிசமான அளவு ஊடுருவும் திறன் பெற்ற ஒரு பொருளின் பண்பு. கோபால்ட், இரும்பு, நிக்கல், எஃகு போன்ற் உலோகங்களும், இவற்றின் உலோகக் கலவைகளும் இந்தப் பண்பு உடையவை

ferro-nickel : (உலோ.) அயநிக்கல் : இது நிக்கலும் எஃகும் கலந்த உலோகக் கலவை. இது தடை மாற்றிகளும், மின் கம்பிச் சுருள்களும் தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது

ferro-phosphorous : (உலோ.) அயஃபாஸ்வரம் : அதிக அளவு ஃபாஸ்வரம் கலந்துள்ள ஒருவகை இரும்பு. தகரத் தகடுகளுக்கான எஃகு தயாரிக்கப்படுகிறது

ferro-silicon : (உலோ.) அயசிலிக்கன் : கடினமான எஃகு. இதில் 97.6% இரும்பும், 2% சிலிக்கனும், 0.4% கார்பனும் அடங்கியிருக்கும்

ferro-typing : (ஒளி.) அயஒளிப்பட முறை : மெல்லிய இரும்புத் தகட்டின்மீது நேர்படியாக எடுக்கப்படும் முற்கால ஒளிப்படமுறை

ferrous : (வேதி.) அயக : இரும்புக் கூட்டுப் பொருட்கள் அடங்கிய பொருட்கள்

ferrule : (எந்.) உலோகப் பூண் : மரக்கருவிகளின் முளை உடைந்து விடாமல் காப்பதற்கெனப் பொருத்தப்படும் வளைய வடிவ உலோகப் பூண்

ஒரு குழாயின் உட்பகுதியைச் சுத்தம் செய்வதற்காக அமைக்கப்படும் முகப்புப் பூண்

fertilizer : (வேதி.) உரம் : மண் வளத்தைப் பெருக்குவதற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் வேதியியற் பொருட்களின் கலவை

festoon : (க.க.) தோரணம் : மலர் மாலைகள், மலர் வளையங்கள், பசும் இலைகள் இவற்றைக் கொண்டு அலங்காரமாகக் கட்டப்படும் தோரணங்கள்

f-head engine : (தானி.) எஃப்-முகப்பு எஞ்சின் : எல்-முகப்பும், ஐ-முகப்பும் இணைந்த எஞ்சின், இதில் உள்ளிழுப்பு ஓரதர்கள் மேற்பகுதியிலும், வெளியேற்று ஓரதர்கள் நீள் உருளைத் தொகுதியிலும் அமைந்திருக்கும்.இந்த வகை எஞ்சின்கள் இப்போது அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை

முகப்பு எஞ்சின்

fiber: இழை/இழைமம் : நூற்பதற்கும் நெசவு செய்வதற்கும் ஏற்ற கடினமான இழை

fiber-glass : (குழை.) கண்ணாடி இழை : கண்ணாடி நுண்ணிழையாலான இழைமப் பொருள்

fibrous : இழைமத் தன்மையதான : உலோகங்களுக்குள்ள இழைமைத் தன்மை; இது குருணை இயல்பிலிருந்து மாறுபட்டது

fibrous tissue : (உயி.) நார்ப்பொருள் திசு : உடலின் தசைகளை ஒன்று சேர்த்து, எலும்புகளுடன் தசைகளை இணைத்திடும் வெள்ளை நிற நாரியற் பொருள். இது தோலின் அடிப்படலமாக அமைந்துள்ளது. தசையில் காயம் பட்டால், சேதமுற்ற தசையைச் சீர்படுத்திக் காயத்தை ஆற்றுவதும், காயம்பட்ட இடத்தில் வடு ஏற்படுவதற்கும் இதுவேகாரணம். மஞ்சள் நார்ப் பொருள் திசுவும் இது போன்றதே, ஆனால் இது மிகுந்த நெகிழ்திறனுடையது; இரத்த நாளங்களின் தமனி சுவர்களில் இது உள்ளது

fiddle back : பிடில் முதுகு நாற்காலி : வாத்தியக் கருவியின் வடிவில் முதுகுப் பகுதியைக் கொண்ட ஒரு வகை நாற்காலி

fidelity : (மின்.) முற்றுருப் படிவாக்கம் : மின் சைகைகளை சற்றும் திரிபடையாமல் அப்படியே மீண்டும் உருப்படிவாக்கம் செய்து அனுப்பீடு செய்தல்

field : (மின்.) புலம் : (1) மின்காந்த ஆற்றல் களம் (2) தொலைக்காட்சியில், இறுதிப்படத்தின் ஒரு பகுதியாக அமையும் நுண்ணாய்வு வரிகளின் ஒரு தொகுதி. இப்போதையத் தர அளவுகளின்படி, மாற்று வரி களைக்கொண்ட இரு புலங்களில் படங்கள் அனுப்பப்படுகின்றன. வினாடிக்கு 30 முழுமையான படங்கள் உருவாகும் வகையில் 525 வரிகள் கொண்ட படம் அமைகிறது

field book : (மின்.) களப்புத்தகம் : பொறியாளர்களும், மற்றவர்களும் பணிபற்றிய குறிப்புகள் எழுதுவதற்குப் பயன்படுத்தும் ஒரு புத்தகம்

field coil : (மின்.) புலச் சுருள் : ஒர் இயக்கத்தின் அல்லது மின்னாக்கியின் புலக்காந்தங்களை அல்லது துருவத் துண்டுகளைச் சுற்றி அமைந்துள்ள சுருள் அல்லது சுற்றுச்சுருள்

field core : (மின்.) புல மையம் : ஒரு மின்னாக்கியின் அல்லது இயக்கியின் புலச்சுருள் சுற்றப்படுகிற இரும்பு நீட்சி field density :(மின்.) புல அடர்த்தி : காந்தப் புலத்தின் அல்லது காந்தப் பெருக்கின் அடர்த்தி. இது ஒர் அல்குப்பரப்பிடத்திலுள்ள ஆற்றல் வரிகளின் எண்ணிக்கையைக் கொண்டு அளவிடப் படுகிறது. இந்த அடர்த்தி, புலத்தனிமத்தின் வலிமை, கம்பியிலுள்ள திருப்பங்களின் எண்ணிக்கை, துருவத்துண்டுகளின் வடிவளவு, பண்பியல்புகள் ஆகியவற்றைப் பொறுத்திருக்கும்

field distortion : (மின்.) புலத்திரிபு : ஒரு மின்னாக்கியில், மின் காந்த வடதுருவத்திற்கும் தென் துருவத்திற்குமிடையில் மின்னகச் சுருணைகளில் உண்டாகும் எதிர் மின்னியக்க விசையின் காரணமாக சாதாரணப் புலத்தில் ஏற்படும் திரிபு

field excitation : (மின்.) புலக்கிளர்ச்சி : ஒரு மின் காந்தத்தில் சுருணையின் வழியாக ஒர் இரும்புத்துண்டினைச் செலுத்தி மின்னோட்டம் பாயும்போது ஏற்படும் காந்த விளைவு

field frequency : புல அலை வெண் : காந்தப்புலத்தில் அடுக்கு நிகழ்வு வேகம், இப்போதுள்ள தொலைக்காட்சி அமைப்பு முறையில், இது வினாடிக்கு 6 புலங்கள் என்ற வேகத்தில் அமைந்திருக்கும்

field magnets : (மின்.) புலக் காந்தம் : ஒரு நேர்மின்னாக்கியில் காந்தப்புல விசையை உண்டாக்கப் பயன்படும் மின்காந்தம்

field resistance : (மின்.) புலத் தடை : புலச்சுருணைகளின் வழியாகப் பாயும் மின்னோட்டத்தின் அளவினைக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக புலச் சுருள்களுடன் வரிசையாக இணைக்கப்பட்டுள்ள தடை

field rheostat : (மின்.) புலத் தடை மாற்றி : ஒரு மின்னாக்கியின் உற்பத்தி அளவினைக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக புலமின் சுற்றில் செருகப்பட்டுள்ள குறைந்த மின்னோட்டத் திறன் கொண்ட மாறுநிலை மிகைத் தடை

field strength : (மின்.) புல வலிமை : ஒரு குறிப்பிட்ட தொலைவிலும், திசையிலும் ஒரு மின்புலத்தின் வலிமையை அளவிடுதல். இது ஒரு மீட்டருக்கு இதனை ஒல்ட்ஸ் என்று கணக்கிடப்படும்

field voltage control : (தானி. மின்.) புலமின்னழுத்தக் கட்டுப்பாடு : மின்னாக்கியின் புலச்சுருணையில் செலுத்தப்படும் மின்னழுத்ததினைக் கட்டுப்படுத்தும் முறை. பொதுவாக, இது அதிர்வு மின்னழுத்தத்தாலும், தடையினாலும் செய்யப்படுகிறது. இதனால், மின்னாக்கியின் உற்பத்தியளவினை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்குள் வைத்திருக்கலாம்

field winding : புலச் சுருணை : மின்காந்தப்புலம் ஏற்படுத்துவதற்காக இயக்கிகள், மின்னாக்கிகள் போன்றவற்றில் பயன்படுத்தப்படும் மின்காந்தங்கள்

fifth wheel : ஐந்தாம் சக்கரம் : ஒரு வாகனில் அல்லது அது போன்ற ஊர்தியிலுள்ள கிடைமட்டத் தட்டையான்தாங்கி திருப்பங்களில் திரும்பும்போது உந்து வண்டியின் உடற்பகுதியின் நிலைக்கேற்ப அச்சின் நிலையைக் கொண்டு வருவதற்கு இது அனுமதிக்கிறது

filament : இழை : மெல்லிய கம்பி அல்லது இழை.பிளாஸ்டிக் தொழில், பிசினிலான அல்லது கண்ணாடியாலான ஓர் இழை

filament transformer : இழை மின்மாற்றி : வானொயில், வானொலிக் குழாய்களின் இழைகளுக்கு அல்லது சூடேற்றிகளுக்குச் சீரான அளவு மின்னழுத்தத்தைச் செலுத்துவதற்கு மின்னழுத்த அளவைக் குறைப்பதற்குப் பயன்படும் மின்மாற்றி

filament voltage : (மின்.) இழை மின்னழுத்தம் : ஓர் எலெக்ட்ரான் குழலின் வெப்ப மூட்டிகளுக்கு அல்லது இழைகளுக்குத் தேவைப்படும் மின்னழுத்தம். இதன் மதிப்பளவு, முதல் எண் மூலம் குறிக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, 6BE6 என்பதற்கு 6.3 ஓல்ட் இழை மின்னழுத்தம் தேவை

filament winding : (மின்.) இழைச் சுருளை : வெற்றிடக் குழல்களுக்குத் துல்லியமான இழை மின்னழுத்தங்களை வழங்குவதற்கு ஒரு மின் மாற்றியிலுள்ள சுருணை

file/அரம் : அராவுவதற்காகப் பல்வேறு வடிவளவுகளில் அமைந்த கடினமான எஃகுக் கருவி. இதனைக் கொண்டு மரத்தை அல்லது உலோகத்தை அரா மழமழப்பாக்கலாம்.அரத்தைக் கொண்டு அராவுதல் பளபளப்பாக்குதல், சமனப்படுத்துதல் ஆகியவற்றையும் குறிக்கும்

அரம்

file card : அராவு சிக்குவாரி : குறுகிய நுண்ணிய கம்பிகள் பொருத்தப்பட்ட ஒரு வகைத் தூரிகை. இது அரங்களைச் சுத்தம் செய்யப் பயன்படுகிறது

file hard : (உலோ.) அராவ இயலாக் கடினம் : அராவ இயலாத அளவுக்குக் கடினமாகவுள்ள ஓர் உலோகம், "அராவ இயலாக் கடினத்தன்மை" வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது

files, kinds of : (உலோ.) அரங்களின் வகை : அரங்கள், அவை பயன்படுத்தப்படும் நோக்கங்களுக்காகத் தனிவகையில் தயாரிக்கப்படுகின்றன; அவை அந்த நோக்கங்களின் பெயராலேயே அழைக்கப்படுகின்றன. பொதுவாக சமன அரம், மழிப்பு அரம், இரண்டாம் வெட்டு அரம், மழமழப்பாக்கு அரம் என்று அழைக்கப்படுகின்றன

filigree : சரிகை சித்திரவேலை : தங்கத்திலும், வெள்ளியிலும் செய்யப்படும் நுட்பமான அலங்கார வேலைப்பாடு

filing : (உலோ.வே.) அராவு வேலைப்பாடு : அரத்தினைப் பயன்படுத்திப் பொருள்களை அகற்றுவதற்கோ, மெருகேற்றுவதற்கோ, பொருத்துவதற்கோ செய்யப்படும் வேலை

fill : (பொறி.) நிரப்பு வேலைப் பொருள் : பொறியியல் தாழ்வான பகுதியை தேவையான நிலைக்குக் கொண்டுவருவதற்குப் பயன்படும் பொருள்

filler : திண்பொருள் : (1) காகிதம் தயாரிப்பதில் காகிதத்திற்கு உடற்பகுதியும் கனமும் அளித்தல். அச்சிடும் பரப்பளவைச் செம்மைப்படுத்துவதற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் களிமண் அல்லது கனிமநீர்

(2) பிளாஸ்டிக் தொழிலில், கடினத்தன்மையும், வலிமையும், விறைப்பும் அளிப்பதற்காகக் குழைமப் பொருளுடன் கலக்கப்படும் சீனக் களிமண், மரத்துள், கல்நார், முதலியவை

(3) மரவேலைப்பாட்டில் ஓவியம் தீட்டுவதற்கு அல்லது வண்ண மடிப்பதற்கு முன்பு அதிலுள்ள பள்ளங்களையும் துவாரங்களையும் அடைப்பதற்குப் பயன்படும் கலவைப் பொருள் filers : (பொறி.) அடைப்புப் பொருள் : பொறியியலில் வலிவுத்தட்டு பயன்படுத்தப்படாதபோது இரு உறுப்புகளைப் பிணைப்பதற்குப் பயன்படும் இடைவெளி அடைப்புப் பொருள்கள்

filler specks : (குழை.) அடைப்புக் கறைகள் : பிளாஸ்டிக் பிணைப்புகளில் பலவித வண்ணங்களில் காணப்படும் மரத்தூள், கல்நார் போன்ற அடைப்புப் பொருள்களினால் உண்டாகும் மாறுபட்ட வண்ணப்புள்ளிகள்

fillet : கட்டுமான வளைவிணைப்பு : ஒரு கோணத்தில் சந்திக்கும் இரு பரப்புகளை இணைக்கின்ற குழிவான வளைவு. இதில், கூர்மையான கோணம் தவிர்க்கப்படுவதால், வடிவமைப்புக்கு வலிவும் அழகும் கூடுகிறது

filling : நிரவுப் பொருள் : பருத்தித் துணிகளில் இடைப்பிறிதிட்டு நிரப்பிக் கலவை செய்யும் களிமண் அல்லது மாப்பொருள். இது துணிக்கு எடையும் விறைப்பும் அளிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது

filling in : (க.க.) இடை நிரப்பி : கட்டிடங்களில் முகப்புக்கும் பின் புறத்திற்குமிடையிலான சுவரின் மையத்தில் இட்டு நிரப்புவதற்கான அமைவு

fillister : சறுக்கு வழி : (1) பல கணிக் கண்ணாடியின் சறுக்குச் சட்டம் (2) ஒரு கொண்டைத் திருகின் நீள் உருளை வடித்தலைப் பகுதியில் திருப்புளி செல்வதற்கான வரிப் பள்ளம்

film : (குழை.) மென்படலம் : மெல்லிய பிளாஸ்டிக் படலம்

filter : (மின்.) வடிப்பான் : தூண்டுச் சுருள்களும் கொண்மிகளும் உடைய ஒரு சாதனம். இது பல்வேறு மின்னோட்டங்களைச் சீராக அமைக்கவும், ஒரு சில மாற்று மின்னோட்ட அலைவெண்களை அகற்றவோ செல்வதற்கு அனுமதிக்கவோ செய்கிறது

filter element : (தானி.) வடிகட்டும் பொருள் : உந்து வண்டிகளில் எண்ணெய் வடிப்பானிலுள்ள துணி போன்ற வடிகட்டும் பொருள். உந்துவண்டி எரிபொருளிலிருந்து தூசு, கசடு போன்ற அயற்பொருள்களை வடிகட்டி நீக்குவதற்குப் பயன்படுகிறது

filter paper : வடிகட்டு தாள் : வடிகட்டும் நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படும் முற்றிலும் இழைகளினாலான காகிதம்

filtration of water : நீர் வடிகட்டும் முறை : குடிநீரை மணற்படுகைகளில் செலுத்தி மாசுப் பொருள்களை நீரிலிருந்து வடித்தெடுக்கும் முறை

fin : செதில் : (1) ஒரு பெரிய உலோகப் பகுதியில் பக்கத்தில் அல்லது விளிம்பில் ஏற்படுகின்ற நீர் போன்ற மெல்லிய விரிவாக்கப் படலம்

(2) வானூர்திப் பின்புறத்தின் நிமிர்நேர் விளிம்பு

(3) நிமிர் நேர் விளிம்புடைய தகடு

fine arts : நுண்கலைகள் : கட்டிடக் கலை, ஓவியக் கலை, சிற்பக் கலை போன்ற கவின் கலைகள்

fine feed :(எந்.) நுண்ணூட்டு : செப்பமற்ற ஊட்டுக்கு எதிர்மாறானது. அளவில் மிக நுண்ணிய ஊட்டு

fineness ratio : (வானூ.} நுண்மை விகிதம் : விண்வெளிக்கலத்தின் உடற்பகுதி போன்ற ஓர் இழைவரி உடற்பகுதியின் பெரு மளவு விட்டத்திற்கும் நீளத்திற்கு மிடையிலான விகிதம்.

fine pitch : நுண் இடைவெளியளவு : சிறிய பற்களைக் கொண்ட ஒரு பல்லிணை அல்லது ஓர் அங்குலத்தில் மிக அதிக அளவில் இழைகள் கொண்ட திருகு

fines : (குழை) நுண்துகள்கள் : நுண்படிகளில் சிறுகச் சிறுக மாற்றியமைத்த பொருள்

finger : (எந்.) விரற்குறி : ஒரு பற்சக்கரத் தடைக்கான அடைதாழாகப் பயன்படும் ஒரு குறுகிய நீண்ட விரல் வடிவத் துண்டு

finial : (க.க.) முகட்டு ஒப்பனை : கூரை முகட்டு ஒப்பனை; தூபி வேலைப்பாடு

fining : நேர்த்தியாக்குதல் : விலையுயர்ந்த உலோகங்களைத் தூய்மையாக்குதல்

finish : மெருகேற்றுதல் : துணி, காகிதம், தோல் போன்ற புத்தகக் கட்டுமானப் பொருள்களுக்கும் மெருகும் பளபளப்பும் ஏற்றுதல்

finish all over : (எந்.) முழுமை மெருகு : எல்லாப் பரப்புகளும் மெருகேற்றி முடிக்கப்பட வேண்டும் என்பதைக் குறிக்கச் செயல்முறை வரைபடத்திலுள்ள ஒரு குறியீடு

finish allowance : மெருகு விளிம்பு : மெருகு வேலைப்பாடு செய்வதற்காக ஒரு தோரணியில் சேர்க்கப்படும் விளிம்பளவு

finishing : இறுதியாக்கம் : முடிவுறுத்துதல் இறுதியாக முற்றுவித்தல். பிளாஸ்டித் தொழிலில், மணலால் மெருகிட்டு, அழல் நீக்கி, அச்சிட்டு, அலங்கரித்து, முலாமிட்டு, செதுக்கு வேலை செய்தல்

finishing cut : (எந்.) இறுதிப்பட்டை தீட்டல் : இறுதியாகச் செப்னிட்டு மெருகேற்றிப் பட்டை தீட்டுதல்

finishing tool : மெருகு வேலைக்கருவி : உலோகத்தில் நுட்பமான மெருகு வேலைப்பாடுகள் செய்வதற்கான கருவிகள்

finneck bolt : ஏந்து மரையாணி : மரத்திலும் உலோகத்திலும் துளையிட்டுப் பிணைக்கப் பயன்படும் மரையாணி. தலைப்பகுதிக்கு அடியிலுள்ள இரு செதில்கள், மரையாணியை இறுக்கும்போது அல்லது கழற்றும்போது திரும்பாமல் தடுக்கிறது

ஏந்து மரையாணி

fire brick : தீக்காப்புச் செங்கல் : தீக்காப்புடைய் செங்கல். இது பெருமளவு வெப்பத்தைத் தாங்கக் கூடியது

fire clay : சுடுகளிமண் : சுடு செங்கலுக்குரிய களிமண். இது அதிக அளவு வெப்பத்தைத் தாங்க வல்லது. இதில் பெருமளவு மண்ணும் சிறிதளவு உருகும் பொருட்களும் கலந்திருப்பதே இதற்குக் காரணம். இது, தீக்காப்புச் செங்கல், ஊதுலைச் சுவர்ப் பூச்சுப் பொருட்கள் தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது

fire damp : (சுரங் ) சுரங்க எரியாவி : நிலக்கரிச் சுரங்கத்தில் காற்றுடன் கலக்கும் சமயம் வெளி விபத்து விளைவிக்கும் கரிய நீரகைவாயு

fire irons : அடுப்படிக் கருவிகள்: அடுப்படி இரும்புக் கருவிகள் fire proof : தீத்தடைக் காப்பு : நெருப்பினால் பாதிக்கப்படாமலிருக்கச் செய்யப்படும் தீத்தடைக் காப்பு.

fire screen : தீத்தடைத்திரை : வெப்பத்தைத் தடுக்கும் தீயின் திரை

fire wall : (வானூ.) தீத்தடுப்புச் சுவர் : எஞ்சின் அறையில் தீயைத் தடுப்பதற்கான தடுப்புச் சுவர்

firing : வெப்பூட்டுதல் : மண் பாண்டங்களை சூளையிலிட்டுச் சூடாக்கி வலிமையூட்டுதல்

firing chamber : (விண்.) எரியூட்டு அறை : ஒரு ராக்கெட் எஞ்சினில் அல்லது மின்னோடியில், எரிபொருளும், ஆக்சிகரணியும் எரியூட்டப்பட்டு, போதிய அளவு உந்து ஆற்றலை அளிக்கும் அளவுக்கு வாயுவின் அழுத்தத்தைப் பெருக்குவதற்குரிய ஓர் அறை

firing order : (தானி.) வெடிப்பு வரிசை : பன்முக நீள்உருளை வாயு எஞ்சின்களில் வெடிப்புத் தொடர் வரிசை

firm joint caliper : (எந்.) அசையா இணைப்பு இடுக்கியளவி : இரு கால்களும் அசையாத பெரிய இணைப்புமூலம் பிணைக்கப்பட்டுள்ள சாதாரண இடுக்கியளவி

first class lever : (எந்.) முதல் தர நெம்புகோல் : விசைக்கும் எடைக்கு நடுவில் ஆதாரம் உள்ள ஒரு நெம்புகோல்

first gear : (தானி.) முதற் பல்லிணை : மிகக் குறைந்த வேகத்தில் செல்லப் பயன்படும் பல்லிணை இணைப்பு. இதனைத் தாழ் பல்லிணை என்றும் கூறுவர்

fished joint : (மர.வே.) கொக்கிப் பிணைப்பு : கொண்டை ஆணி போன்ற உறுப்புகளை நீட்சியுறச் செய்வதற்காக அதன் நெடுக்குவாக்கிற்கு எதிராக ஓர் உபரித்துண்டு பிணைக்கப்படுகிறது. இவ்விரு துண்டுகளும் ஒருங்கிணைந்த பிணைப்பு. எதிர்ப் பக்கங்களில் ஆணி அடித்திறுக்கப்படுகிறது. அல்லது மரையாணியால் முறுக்கப்படுகிறது

fish eye : (குழை.) மீன் கண் : ஒளி புகும் அல்லது ஒளியுருவலான பிளாஸ்டிக்கில், பொதிந்துள்ள பொருளுடன் முழுமையாக இணையாத காரணத்தினால் உள்ள சிறிய கோள வடிவ உருண்டை

fish glue : மீன் பசை : மீன் வகைகளினின்றும் கிடைக்கிற பசை செய்ய உதவும் வெண்மையான நுங்கு போன்ற பொருள்

fishing : (மின்.) கொக்கிழுப்பு : மின் கடத்திகளை வெளியில் எடுப்பதற்காக ஒரு வடிகாலிலிருந்து இன்னொரு வடிகாலுக்கு தனியொரு கம்பிவடம் முதலியவற்றை இழுப்பதற்குப் பயன்படும் முறை

fish oils : மீன் எண்ணெய்கள் : உலராத, வெறுப்பூட்டும் நெடியுடைய எண்ணெய் வகைகள். இவை, மீன் வகைகளிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகின்றன. இந்த எண்ணெய்கள் வெப்பந்தாங்கும் பொருளாகவும், மசகுப் பொருளாகவும் பயன்படுகின்றன

fish plate : (எந்.) இணைப்புக் கட்டை : தண்டவாளங்களை இணைக்கும் இருப்புக் கட்டை

இணைப்புக் கட்டை

fish tail : (வானூ.) மீன் வால் துடுப்பு : விமானத்தில் மீன் வால் போன்ற வடிவுடைய துடுப்பு அமைப்பு. விமானம் தரையிறங்குவதற்கு தரையை அணுகும்போது வேகத்தைக் குறைப்பதற்குப் பயன்படுகிறது fishtail cutter : (எந்.) மீன் வால் வெட்டுளி : வரிப்பள்ளங்கள் அல்லது சுழல் தண்டுகளில் கால்கள் வெட்டுவதற்குப் பயன்படும் கருவி

மீன்வால் வெட்டுளி

fish wire : (மின்.) இழு கம்பி : சுவர் முகடு, ஊடு கடத்தி இவற்றிலிருந்து மின்கம்பிகளை இழுப்பதற்குப் பயன்படும் தட்டையான எஃகுக் கம்பி

fish paper : (மின்.) மின் காப்புத்தாள் : மின் கடத்திகளையும் மின் மாற்றிச் சுருணைகளையும் பொதிவு செய்வதற்குப் பயன்படும் வலுவான மின்காப்புத் தாள்

fission : (இயற்.) அணுப் பிளப்பு : ஓர் அணுவின் உட்கருவைப் பிளப்பதன் விளைவாகக் கதிரியக்கமும், வெப்பமும் உண்டாகும்

fissure : பிளவு : பிளவினாலும் பாகங்களின் பிரிவினாலும் ஏற்படும் இடைச் சந்து பிளப்பு

fitment : தட்டுமுட்டுப்பொருட்கள் : ஒரு சுவரில் அல்லது அறையில் பொருத்தப்படும் சன்னல் கதவுகள், புகைபோக்கிகள், அறைகலன்கள் போன்ற பொருட்கள்

fitting : (வானூ.) (1) தள வாடங்கள் : விமானங்கள் தயாரிப்பதில் பயன்படும் சிறுசிறு உறுப்புகள்

(2) பொருத்துதல் : எந்திரவியலில் எஞ்சின்கள், பொறிகள் முதலிய பல்வேறு பகுதிகளை ஒருங்கிணைவாகப் பொருத்துதல்

fittings : (கம்.) துணைக்கருவிகள் : இணைப் பொருத்துவதற்குப் பயன்படும் கருவிகள் fixative : சாய நிலைப்பாட்டுப் பொருள் : சாயங்கள் நிலையாக இருக்கும்படி செய்யும் பொருள்

fixed landing gear : (வானூ.) தரையிறங்கு நிலைப்பல்லிணை : விமானத்தில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் தரையிறங்கு பல்லிணை. இதனை இணக்கமற்ற தரையிறங்கு பல்லிணை என்றும் கூறுவர்

fixed light : (வானூ.) நிலைப்பாட்டு விளக்கு : இருளில் நிலையாக ஒளி வீசுகின்ற விளக்கு. இது விமான நிலையங்களில் பயன்படுகிறது

fixed pitch propeller : (வானூ.) நிலை அலகு முற்செலுத்தி : அலகின் கோணம் மாற்றப்படாதிருக்கிற விமான முற்செலுத்தி

fixture : (மின்.) நிலைப்பொருத்தி : விளக்குத் தண்டு அல்லது கொத்தான விளக்குகளின் தொகுதி. எந்திர சாதனங்களில் ஒன்றுக்கொன்று மாற்றக்கூடிய உறுப்புகளைத் தயாரிப்பதில் பயன்படும் சாதனம்

fixture splice : (மின்.) பொருத்துப் பொறியிணைவு :முதன்மை மின் கடத்தியைச் சுற்றி நெருக்கமாகச் சுற்றப்பட்டுள்ள பொருத்து கம்பி. இந்த முதன்மை மின் கடத்தியின் முடிவில், பொருத்துக் கம்பியின் சுருணைகளுக்குப் பின்புறமாக இறுக வளைக்கப்பட்டிருக்கும்

பொருத்துப் பொறியிணைவு

fixture wire : (மின்.) பொருத்து கம்பி : இது பொதுவாக 16-18 வரையளவுடையது; திடமானது; பிரியிழையுடையது; மின்காப்பிடப்பட்டது. இது மின் பொருத்து கருவிகளில் மின்கம்பி இணைப்பதற்குப் பயன்படுகிறது flagging : கல்பாவுதல் : தட்டையான தளவரிசைக் கற்களால் தளம் பாவுதல்

flagstones : பாவுகற்கள் : தளவரிசைக்கான தட்டையான தள வரிசைக் கற்கள்

flam-boyant : (க.க.) அழல் வண்ண ஒப்பனை : அலைத்தெழும் தழல் போன்ற தோற்றம் வாய்ந்த ஒப்பனை வேலைப்பாடு

flame hardening : (உலோ.) அனல் வழிக் கெட்டியாக்கம் : ஆக்சி அசிட்டிலீன் சுடர் மூலமாக எஃகைச் சூடாக்கிக் குளிர்விப்பதன் மூலம் எஃகைக் கெட்டிப்படுத்தும் முறை

flaming arc : (மின்.) எரிசுடர் : உள்ளீடகற்றிய கனிமக் கார்பன்கள் பயன்படுத்தப்படும் சுடர் விளக்கு. இது அதிக அளவுச் சுடரொளியை உண்டாக்க வல்லது

flaming of arc : (மின்.) சுடர்ப்பிழம்பு : தொலைவில் லைக்கப்பட்டுள்ள இரு கார்பன்களுக்கிடையில் உள்ள் அனற்பிழம்பு வீசும் சுடர்

flange : (எந்.) விலா விளிம்பு : ஒரு வார்ப்படத்தில் விலாப்பக்கமுள்ள தட்டையான விளிம்பு, இது வளைவின் அழுத்தத்தைத் தடுக்க உதவும்

flanged pulley : (எந்.) விளிம்புக்கப்பி : ஒரு விலா விளிம்புள்ள ஒரு கப்பி. இதில் முகத்தின் ஒரு விளிம்பின் விட்டம் அதிகமாக இருக்கலாம். இது ஒரு விலாவிளிம்புக் கப்பி எனப்படும். இரு விளிம்புகளின் விட்டமும் அதிகமாக இருந்தால் அது இரு விலாவிளிம்புக் கப்பி எனப்படும்

flange nut : (எந்.) விளிம்பு மரை: அகன்ற விளிம்புடைய ஒரு மரை. இது தனி வளையத்திற்குப் பதிலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது

flange pipe : (கம்.) விளிம்புக்குழாய் : மற்றக் குழாய் இணைப்புகளுடன் இணைப்பதற்காக முனைகளில் விளிம்புகளுடைய நீராவி அல்லது நீர்க்குழாய், வார்ப்பிரும் புக் குழாய்களில், இந்த விளிம்புகள் வார்ப்படத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும்

flange union : (கம்.) விளிம்பு இணைப்பு : இணைக்கப்படவேண்டிய குழாய்களின் முனைகளுடன் இழைவரி மூலம் - இணைக்கப்படுவதற்குரிய ஓர் இணைவிளிம்புகள் குழாய்களை இணைக்கும்போது இந்த விளிம்புகள் மரையாணியால் இறுக்கப்படும்

flange wheel : (எந்.) விளிம்புச் சக்கரம் : தண்டவாளத்திலிருந்து சக்கரம் இறங்கிவிடாமல் தடுப்பதற்காக விளிம்புகளுள்ள ஊர்திச் சக்கரம்

flank : (க.க.) புடைச்சிறை : ஒரு கவானின் பக்கப் பகுதி. எந்திரத்தில், இடைவெளிக்கோட்டிற்குக் கீழேயுள்ள பல்லிணையின் பக்கப் பகுதி

flap : (வானூ.) ஆடல் விளிம்பு : விமானத்தின் காற்றழுத்தத் தளத்தின் பின்பகுதியாக அமைந்துள்ள கீலுள்ள அல்லது திருகு குடுமியுள்ள தளம். இது மேல் வளைவினை மாற்றுவதற்கு உதவுகிறது

flapping_angle : (வானூ.) ஊசலாட்டக் கோணம் : விமானத்தில் சுழல் அச்சுக்குச் செங்குத்தாகவுள்ள தளத்திற்குத் தொடர்பான சுழலும் சிறகு அமைப்பின் ஓர் அலகின் வீச்சளவு. அச்சின் படுகோணத்திற்கும் திரும்பு கோணத்திற்குமிடையிலான வேறுபாடு flare : கதிரொளி : உருவ நோக்காடியில் நுண்ணாய்வு முனைகளில் ஒளி குறைவாக இருக்கும் போது உண்டாகும் வெண்ணிறச் சைகை. அதிக ஒளியும் இருளும் நிறைந்த பொருட்கள் அருகருகே இருக்கும்போது வரம்பிற்கு அப்பால் உண்டாகும் ஒளி

flash : (குழை.) அழற்பாய்ச்சல் : (1) கண்ணாடி வார்ப்பில் உருக்கிய குழம்பை மெல்லிய தகடாகப் பரப்பிப் பாய்ச்சுதல்

(2) வார்ப்படத்தில் வேகமாகப் பாய்ந்து பெருகும் மிகுதியான வார்ப்படப் பொருள்

(3) தடைப் பற்றவைப்பில் இணைப்பிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் உலோகமும் ஆக்சைடும்

flash butt welding : சுடர்முறை முட்டுப் பற்றவைப்பு : இது தடை முட்டுப் பற்றவைப்பு முறையாகும். இதில், உறுப்புகள் ஒன்றையொன்று தொடுவதற்கு முன்னர் மின்னழுத்த நிலை உண்டாக்கப்படுகிறது. அப்போது, பற்றவைக்கப்படும் உறுப்புகளுக்கிடையிலான தொடர்வரிசைச் சுடர்களிலிருந்து வெப்பம் உண்டாகிறது

flash-dry ink : (அச்சு.) சுடர் முறை உலர்மை : செயற்கை வண்ணங்களிலிருந்தும் கோந்துகளிலிருந்தும் தயாரிக்கப்படும் மை. உருளைகளிலிருந்து வெளிவரும் அச்சிட்ட தாளில் உள்ளமை தீவிர வெப்பம் காரணமாக உடனடியாக உலர்ந்து படிகிறது

flasher : (மின்.) மின்னொளிர்வான் : சில மின் சைகைகளில் உள்ளது போன்று விளக்குகளில் ஒளி தோன்றித் தோன்றி மறையச் செய்வதற்கான அமைவு

flash tube : (மின்.) சுடரொளி குழல்விளக்கு : மிகவும் பிரகாச மான சுடரொளியை உண்டாக்கும் மின்னியல் விளக்கு

flashing : (க.க. ) கூடல் தகடு : மழைநீர் உள்ளே கசியாமல் விலக்குவதற்காக மோட்டின் கூடல் வாய்களிற் பொருத்தப்படும் உலோகத் தகடு

flashing light : (வானூ.) ஒளிர்விளக்கு : ஒரு திசையிலிருந்து பார்க்கும்போதும் விட்டுவிட்டு ஒளிரும் விளக்கு

flashing over : (மின்.) பாய்ச்சல் மின்னோட்டம் : ஓர் எந்திரம் இயங்கும்போது ஒரு திசைமாற்றியின் ஒரு பகுதியிலிருந்து இன்னொரு பகுதிக்கு மின்னோட்டம் பாய்வதைக் குறிக்கும் சொல். இது, திசைமாற்றியின் தவறான மின்காப்பு காரணமாக, குதித்து குதித்துச் செல்லும் நெருப்பு வளையம் போல் இருக்கும்

flash light : (மின்.) மின்பொறிக் கை விளக்கு : பசை மின்கலங்கள் மூலம் இயங்கும் கையில் எடுத்துச் செல்லக்கூடிய மின்பொறி விளக்கு

flash light powder : (வேதி.) மின்னொளித் தூள் : மெக்னீசியத்தூள் இரு பங்கும், பொட்டாசியம் குளோரைடுத்துள் ஒரு பங்கும் கலந்த ஒரு கலவைத்தூள்

flash lines : (குழை.) சிதறுவரிக் குறிகள் : வார்ப்படத்திலிருந்து மிகையான வார்ப்படப்பொருள் வழிந்து வடிந்த வரிக்குறிகள்

flash mould : (குழை.) சிதறல் வார்ப்படம் : இறுதி அடைப்பின் போது மிகையான வார்ப்படப் பொருள் வழிந்தோடுவதற்கு அனுமதிக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட வார்ப்படம்

flash point : தீப்பற்று நிலை : தீயை அருகில் கொண்டு சென்றால் உடனே தீப்பற்றிக் கொள்ளக்கூடிய நீர்மத்தின் வெப்ப நிலை flashpots : மின்னொளிக் கலங்கள் : மின்னொளித்தூள் நிரப்பிய கொள்கலங்கள். இவை குறுக்குவெட்டு மின்னோட்டம் மூலம் மின்னியல் முறையில் இயக்கி வைக்கப்படும்

flask : (வார்.) வார்ப்புச் சட்டகம் :வார்ப்படச் சாலையில் வார்ப்படம் திணித்து அடைக்கப்படும் மரத்தினாலான அல்லது உலோகத்தினாலான சட்டகம்

வார்ப்புச் சட்டகம்

flat : (அச்சு.) நீளத்தாள் : மடிக்கப்படாத தாள். பொதுவாக 43 x 71செ.மீ. அளவு வரையிலான தாள்கள் இப்பெயரில் அழைக்கப்படுகின்றன

flat arch or jack arch : சமதளக்கவான் : வளைவடிச் செதுக்கு மானம், வளை முகட்டின் வெளிப்புற வளைவு இரண்டும் சமதளமாக இருக்கும் ஒரு கட்டுமானம்

flat bed : (அச்சு.) சமதள அச்சுப் படிவம் : அச்சு எந்திரத்தில் அச்சடிப்பதற்கான சமதள அச்சுப்படிவம்

flat carving : (மர.வே.) சமதள செதுக்கு வேலைப்பாடு : பின்னணி மட்டும் செதுக்கப்பட்டு, வடிவமைப்புச் சமதளமாக இருக்குமாறு அமைக்கப்படும் செதுக்கு வேலைப்பாடு

flat chisel : (உலோ.வே.) சமதள உளி : உலோகத்தில் சிராய்ப்பு மூலம் சமதளமான மேற்பரப்பை உண்டாக்குவதற்குப் பயன்படும் உலோகத்தாலான உளி

flat drill : (எந்.) சமதளத் துரப் பணம் : ஒரு வகைத் துரப்பணக் கருவி. இதில் வெட்டும் அலகு. இணையான, சாய்வான முனைகளைக் கொண்டிருக்கும். இது உட்புழையுள்ள துவாரங்களை வெட்டுவதற்குப் பயன்படுகிறது

flat moulding : சமதள வார்ப்படம் : மரவேலைப்பாட்டுப் பொருட்களில் இறுதி மெருகு வேலை செய்வதற்குப் பயன்படும் மெல்லிய, சமதளமான பட்டைகள்

flat plate : (அச்சு.) தட்டை அச்சுத் தகடு : வேறுபாட்டு முனைப்பு அதிகமின்றி, செதுக்கு வேலை செய்யப்பட்ட அச்சுத் தகடு

flat pull : (அச்சு.) சமதளப் பார்வைப் படி : அச்சு வகையில் அடிப்பதிவு அல்லது மேற்பதிவு செய்து எடுக்கப்பட்ட பார்வைப் படி

flat roof : (க.க.) சமதள முகடு : மழைநீர் வடிவதற்குப் போதிய பள்ளமுடைய ஒரு முகடு

flat skylight : (க.க.) சமதள மேல் சாளரம் : நீரை வடித்துக் கொண்டு செல்வதற்குப் போதிய அளவு மட்டுமே பள்ளமுடைய சமதள மேற்பரப்பு கொண்ட சாளரம்

flat spin : (வானூ.) சமதளத்திருகியக்கம் : விமானத்தில், நீள வாக்கு அச்சு, கிடைமட்ட அச்சிலிருந்து 45°க்குக் குறைவாக இருக்கும் திருகியக்கம்

flat spots : (வண்.) சமதளப் புள்ளிகள் : வேலைப்பாடு முடிவுற்ற மேற்பரப்பில் உள்ள பளப்பில்லாத புள்ளிகள். இப்புள்ளிகள், சீரற்ற மேற்பரப்புப் பூச்சுமானம் காரணமாக ஏற்படும் நுண்துளைகளாகும்

flatter : தட்டையாக்குச் சம்மட்டி : கொல்லர்கள் தட்டையாக அடிப்பதற்குப் பயன்படுத்தும் ஒருவகைச் சம்மட்டி

flat-tube radiator : (தானி.) சமதளக் குழாய்க் கதிர்வீசி : தட்டையான குழாய்களினாலான கதிர்வீசி. இதில் வெப்பம் கலத்திற்குக் கலம் நேரடியாகப் பாய்வதற்குப் பதிலாக, இரண்டு மூன்று மடங்கு நீளமாக இருக்கும் வகையில் குழாய்கள் வளைக்கப்பட்டிருக்கும். இந்த வளைவு நீரை இருத்தி வைத்துக் கொண்டு அதிகக் குளிர்ப் பரப்பினை உண்டாக்குகிறது. இதனைப் பொதுவாகத் தேன் கூட்டுக் கதிர்வீசி என்பர். ஆனால், உண்மையில் இது தேன் கூட்டின் அமைப்புடையதன்று

flaw : வெடிப்பு/பிளவு : வார்ப்படத்தில் ஏற்படும் வெடிப்பு அல்லது பிளவு.பொதுவாக, செயற்படுவதைத் தடை செய்யும் பழுது

flax : (தாவ.)ஆளிவிதைச்செடி : பல நாடுகளில் வளரும் செடி. இது 2.5-10செ.மீ.வளரும். இதன் விதையிலிருந்து ஆளிவிதை எண்ணெய் தயாரிக்கப்படுகிறது. இதன் நாரிலிருந்து இழைகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன

flaxseed : (தாவ.) ஆளிவிதை :ஆளிவிதைச் செடியிலிருந்து கிடைக்கும் விதை. இந்த விதையிலிருந்து ஆளிவிதை எண்ணெய் தயாரிக்கப்படுகிறது

flax twine : ஆளிச் சரடு : ஆளிவிதைச் செடியின் நாரிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் சரடு. இது முனைகளையும் பாய்களையும் தைப்பதற்குப் பயன்படுகிறது

fleming, john ambrose : ஃபிளெமிங், ஜான் அம்புரோஸ் (1849 - 1945) : மின்மாற்றிகள், உயர் அழுத்த மின்விசை அனுப்பீடு பற்றிய ஆய்வுகள் நடத்திய ஆங்கிலேய மின்னியல் பொறியியலறிஞர். 'ஃபிளெமிங் ஓரதர்' எனப்படும் 'வானொலிக் குழல்' கண்டுபிடித்துப் புகழ் பெற்றவர். இவர் லண்டனிலுள்ள பல்கலைக்கழகக் கல்லூரியில் பேராசிரியராக இருந்தார்

fleming"s rule : (மின்.) ஃபிளெமிங் விதி/வலக்கை விதி : ஆட்காட்டி விரல் இயக்கத் திசையினையும், கட்டைவிரல் கடத்தியின் இயக்கத் திசையினையும் காட்டுமாயின், நடுவிரல் மின்னியக்க விசையினைக் காட்டும்

இடக்கை விதி : ஆட்காட்டி விரலை இயக்கத் திசையை நோக்கியும், நடுவிரலை கடத்தியில் மின்னோட்டத்தின் திசையிலும் காட்டும்போது, கட்டை விரல் கடத்தி இயங்கத் தொடங்கும் திசையைக் காட்டும். இந்த விதிகள், ஒரு மின்னாக்கி சுழலும் திசையினை அல்லது ஒரு மின்னாக்கியின் பொது மின்னோட்டத்தின் முனைமையைத் தீர்மானிக்க உதவுகின்றன

flemish bond : (க.க.) பிளெமிஷ்பாணிக் கவிகைப்பிணைப்பு : பிளெமிஷ் பாணியில் அமைந்த கட்டிடச் செங்கல் அல்லது கல்லின் பற்றுமானக் கவிகைப் பிணைப்பு

flemish bond double : (க.க.) இரட்டைக் கவிகைப் பிணைப்பு : வெளிப்புறச்சுவரின் உட்புற வெளிப்புறப் பரப்புகள் ஃபிளெமிஷ் பாணியில் பற்றுமானமாக அமைக்கப்படும்போது முன்புறச் செங்கற்கள் அல்லது கற்கள் அனைத்தும் முழுமையானவையாக இருக்கும். இவற்றை "இரட்டைக் கவிகைப் பிணைப்பு" என்பர்

flemish garden bond : (க.க.) ஃபிளெமிஷ் தோட்டக் கவிகைப் பிணைப்பு : இதில் ஒவ்வொரு வரிசையிலும் கவர் முகப்பு நீளவாட்டுக் கிடைச் செங்கற்கள் மூன்று அமைந்திருக்கும். அவற்றைத் தொடர்ந்து முகப்புச் செங்கற்கள் அமைந்திருக்கும். ஒவ்வொரு வரிசையிலுள்ள முகப்புச் செங்கல் மேலும் கீழுமுள்ள இடைச் செங்களுக்கிடையில் அமைந்திருக்கும்

fleur-de-lis : ஃபிரெஞ்சு அரசுச் சின்னம் : ஃபிரான்ஸ் நாட்டரசரின் அரசுச் சின்னம். இது அலங்கார வேலைப்பாடுகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது

flexible conduit : (மின்.) துவள் காப்புக் குழாய் : மின் கடத்திகள் பாதுகாப்பாக வைக்கப்படும் துவள் உலோகக் குழாய்

flexible coupling : துவள் இணைப்பி : துவள்கின்ற உருண்டை இணைப்பி. இதில் தண்டின் முனைகளுடன இணைக்கப்பட்டுள்ள இரு வட்டத் தகடுகள் அமைந்திருக்கும். இந்த தகடுகள் அவற்றின் முகப்புகளுக் கிடையில் வைக்கப்படும் உருண்டையில் சுழலும் வண்ணம் அம்முகப்புகளில் புழை செய்யப்பட்டிருக்கும்

flexible mould : (குழை.) துவள் வார்ப்புப்படம் : திரவ பிளாஸ்டிக்குகளை வார்ப்படம் செய்வதற்குப் பயன்படும் ரப்பர் மரப்பாலினாலான அல்லது நெகிழ்திறனுள்ள பிசினிலான வார்ப்படம்

flexible shaft : (எந்.) துவள் சுழல் தண்டு : துவள் காப்புக் குழாயினுள் அடைத்து வைக்கப்பட்டுள்ள சங்கிலித்தொடர் இணைப்புச் சுழல்தண்டு பயன்படுத்த இயலாத இடங்களில் விசையினைச் செலுத்துவதற்குப் பயன்படுகிறது

flexure formula : (பொறி.) வளைவுச் சூத்திரம் : உத்தரங்களில் கிடைமிட்ட விறைப்பு, அழுத்த இறுக்கவிசைகளைத் தொடர்பு படுத்தும் சூத்திரம்

M = SI / C அல்லது S = Mc/ I

இதில், 'S' என்பது, உத்தரத்தின் புற இழை எதிலும் வளைத்திறன் காரணமாக அழுத்தும் இறுக்க விசையின் அலகு 'C' என்பது அந்த இழையிலிருந்து மையப்பரப்பிற்குள்ள தூரம்; 'M' என்பது தடைத்திறன் அளவு 1 அந்தப் பகுதியுள்ள இயக்கத்திறன் அளவு

flexure linkage :(கணிப்.) வளைவு இணைப்பு :

flicker : (மின்.) சுடர் நடுக்கம் : தொலைக்காட்சியில் படம் தாறுமாறாக அசைவுறுதல் அல்லது நடுங்குதல்; ஒளித் தெளிவில் ஏற்படும் ஏற்றத் தாழ்வு

flier : (க.க.) தாவுபடி : படிக்கட்டின் நாற்கட்டான ஒரு படி

fliers : (அச்சு.) முன்னறிவிப்பு விளம்பரம் : எதிர்வரும் ஒரு நிகழ்ச்சியை அறிவிப்பதற்கான, கவர்ச்சியான வடிவமைப்பிலுள்ள ஒரு சிறிய விளம்பரம் flight indicator : (வானூ.) பறக்கும் தூரங்காட்டுங் கருவி : விமானம் பறக்கும் தூர அளவினைக் காட்டும் கருவி

flight bird : (விண்.) சோதனை ஏவுகணை : சோதனைக்காகப் பறக்க விடுவதற்குக் காத்திருக்கும் ஒர் ஏவுகணை

floating anchor : மிதவைச் சட்டம் : மிதந்து செல்லும் நிலையில் கப்பலின் காற்றுவாட்ட வேகம் தடுக்கும் மிதவைச் சட்டம்

flight of stairs : (க.க.) படிக்கட்டு வரிசை : தளங்களுக்கிடையிலான படிக்கட்டு வரிசைகள். இரு வரிசைப் படிக்கட்டுகளுக்கிடையில் ஒரு தளம் அமைந்திருக்கலாம்

flight path : (வானூ.) பறக்கும் பாதை : விமானம் பறக்கும் பாதை. அதன் புவியீர்ப்பு மையம் செல்லுகின்ற பாதை

flight path angle : (வானூ.) பறக்கும் பாதைக் கோணம் : விமானம் பறக்கும் பாதைக்கும் அதன் கிடைமட்டத்திற்குமிடையிலான கோணம்

flight recorder : (வானூ.) விமான இயக்கப் பதிவுக் கருவி : விமானம் இயங்குவது பற்றிய சில குறிப்புகளைப் பதிவு செய்வதற்கான கருவி

flint : (கணி.) சக்கிமுக்கிக்கல் : மங்கலான நிறமுடைய படிகக்கல் வகையைச் சேர்ந்த பளிங்குக் கல்

flip titles : (தொலை.) சொடுக்குப் பெயர்ப் பட்டிகள் : வளையப் பிணைப்புச் சட்டத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள பெயர்அட்டைகள். இவை தனியாகவோ ஒன்றன்பின் ஒன்றாகவோ ஒளிப்படக்கருவியின் முன்புள்ள இடத்தில் திடீரெனத் தோன்றுகிறது

flitch beam : துண்டு உத்தரம் : மையத்திலுள்ள ஓர் இரும்பு உத்தரத்தைச் சூழந்துள்ள புற உத்தரத் துண்டுகள், மரையாணிகள் மூலம் பிணைக்கப்பட்டிருக்கும் உத்தரங்களின் ஒருங்கிணைப்பு

float : (வானூ.) மிதவை : (1) விமானம் நீரில் மிதப்பதற்கு அனுமதிப்பதற்கு அந்த விமானத்தில் இணைக்கப்பட்டுள்ள நீர் புகா அமைப்பு

(2) எந்திரத்தில் அரம் போன்ற வடிவுடைய ஒரு கருவி. இதில் ரம்பத்தில் உள்ளது போன்ற பற்கள் அமைந்திருக்கும்

(3) சுவர்களின் பரப்பில் பூச்சுப் பொருட்களைப் பூசுவதற்குப் பயன்படும் அகலமான இழைப்புக் கரண்டி

(4) ஊடிழையுடன் பின்னிச் செல்லும் பாவிழைப் பகுதி

மிதவை

float carburetor : (தானி.) மிதவை எரி-வளி கலப்பி : உந்து வண்டியில் எரிபொருளின் உயரத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதற்குற்றதக்கையினாலான அல்லது உட்புழையுள்ள உலோகத்தினாலான மிதவையுள்ள எரி-வளி கலப்பி

floating : சாந்துப்பூச்சு : சாந்து, சிமெண்டு முதலியவற்றைச் சமதளமாகப்பூசுதல். இதற்குப் பயன்படும் சாதனம் "மிதவை" எனப்படும்

floating axle : மிதவை அச்சு : பாரங்கள் அல்லது அழுத்தங்கள் அனைத்திலிருந்தும் விடுபட்டுள்ள சுழல் தண்டுடைய அச்சு

floating power : (தானி.) மிதவை விசை : எஞ்சினின் அதிர்வினை ரப்பர் திண்டுகள் தாங்கிக் கொள்ளும் வகையில் சட்டகத்தில் எஞ்சினை ஏற்றியமைக்கும் முறை

floating ribs : (உட.) நிலை பெயர்வு விலா எலும்புகள் : நெஞ்சு எலும்புடனோ மற்ற விலா எலும்புகளுடனோ இணையாமலிருக்கிற 11ஆவது, 12ஆவது விலா எலும்புகள்

floating tool : (எந்.) மிதவை கருவி : வேலைப்பாடு செய்வதற்குப் பயன்படும் கருவியானது, வேலைப்பாடு செய்யப்படும் பொருளின் மீது மிதந்தவாறே இயங்கிச் செல்லும் அமைப்புடைய கருவி

float switch : (மின்.) மிதை மின்விசை : ஒரு மிதவை மூலம் தொடுக்கவும் விடுக்கவும் பயன்படும் ஒரு மின்விசை. இது தொட்டியில் திரவத்தின் மட்டத்திற்கேற்ப ஏறி இறங்கும்

float system : (வானூ.) மிதவையமைப்பு : கடல் விமானத்திற்கு அல்லது ஒரு பறக்கும் படகிற்கு அது மிதப்புத் தன்மையினையும், உறுதிப்பாட்டினையும் அளிக்கவும், உயரே எழும்போது நீரியல் இயக்க ஏந்துவிசையளிக்கவும் பயன்படும் நிரந்தரமான மிதவைகளின் அமைப்புமுறை

float trap : மிதவைப் பொறியமைப்பு : வடிவாலையில் காற்று உள்ளே செல்லவும் நீராவியை இறுத்தி வைத்துக்கொள்ளவும் வசதியாக அமைக்கப்பட்டுள்ள உட்புழையுள்ள உலோக மிதவையினால் இயங்கும் ஓரதர்

float valve : (கம்.) மிதவை ஓரதர் : கழிப்பிடத் தொட்டியில் பயன்படுத்தப்படுவது போன்ற ஓர் ஓரதர். மேற்பரப்பில் மிதக்கும் ஓர் உட்புழையுள்ள உருண்டை நீர் உட்புகுந்ததும் அடைத்துக் கொள்கிறது

flock : (நூற்பு.) குஞ்சம் : கம்பளி மயிர்க் கழிவு அல்லது கிழிந்த துணிகளினாலான குஞ்சம்

flong : (அச்சு.) பதிவச்சுத் தாள் : பதிவுத் தகட்டினால் அச்சடிப்பதற்குச் செப்பனிட்ட தாள். இந்தத் தாள் படிவத்தில் உருகிய உலோகம் குளிர்ந்த அச்சுப்படிவப் பக்கங்கள் கிடைக்கின்றன

flooding : (தானி.) மிகை எரி பொருள் : கலவையை அதிக அளவில் எஞ்சினுள் செலுத்துதல். இதனால் எஞ்சினை இயக்குவதில் சிரமம் ஏற்படும்

flood light : (மின்.) பேரொளி : நிழல் விழாதபடி பல திசைகளிலிருந்து வீசப்படும் பேரொளிப் பெருக்கு

floor : (க.க.) (1) தளம் : ஒரு கட்டுமானத்தில் அல்லது கட்டிடத்தில் ஒருவர் நடப்பதற்குரிய பகுதி

(2) தள அடுக்கு : விட்டின் அல்லது கட்டிடத்தின் தள அடுக்குகளில் ஒன்று. இவற்றை கீழ்த்தளம், முதல் தளம், இரண்டாம் தளம் என அழைப்பர்

floor chisel : (மர;வே.) தள உளி : தள அட்டைகள் முதலியவற்றை அகற்றுவதற்குப் பயன்படும் 5-7.5.செ.மீ. அகல விளிம்புள்ள எஃகு உளி

floor drain : (க.க;கம்.) தள வடிகால் : தளங்களிலிருந்து வடிகால்களுக்குள் மழைநீர் வடிவதற்கு அமைக்கப்படும் அமைப்பு

floor molding : (வார்.) தள வார்ப்படம் : தளத்தில் வார்ப்படங்கள் செய்வதற்கான முறை. இது மேசை வார்ப்படத்திலிருந்து வேறுபட்டது. இது பெரிய அளவு வார்ப்பட வேலைகளுக்குப் பயன்படுகிறது

floor plan : (க.க) தள அமைப்புப் படம் : ஒரு கட்டிடத்தின் நீள அகலங்களையும், அவற்றில் அடங்கும் அறைகளின் நீள அகலங்களையும் காட்டும் வரைபடம். ஒவ்வொரு தளத்திற்கும் தனித்தனி அமைப்புப் படம் வரையப்படும்

flore lated : மலர் உரு ஒப்பனை : மலர் உருவரைகளால் ஒப்பனை செய்தல்

floatation gear : (வானூ.) மிதவைப் பல்லிணை : தரை விமானம் நீரில் இறங்குவதற்கும், நீரின் மேற்பரப்பின் மீது மிதக்கச் செய்வதற்கும் அனுமதிக்கும் நெருக்கடி நிலைப் பல்லிணை

flowering dogwood : (தாவ.) மலர் மரம் : இலையுதிர் பருவத்தில் தண்டும் இலைகளும் சிவப்பாக மாறவல்ல ஒரு மரவகை. இந்த மரம் மிகக் கடினமானது. குளிர்ப் பந்தாட்டக் கோல், கருவி கைபிடிகள் முதலியன தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது

fluctuation : ஏற்ற இறக்கம் : அலையலையாக எழுந்து தளர்ந்து ஊசலாடுதல்

fluctuating current : (மின்.) நிலையிலி மின்னோட்டம் : சீரற்ற இடைவெளிகளில் அளவு மாற்றமடையும் மின்னோட்டம்

flue : புகை போக்குக் குழல் : வெப்பக்காற்று, புகை முதலியவற்றை வெளிக்கொண்டு செல்வதற்கான குழாய்

fluid : நீர்மம் : கன அளவு மாறாமல் வடிவத்தை எளிதில் மாற்றி விடக்கூடிய நெகிழ்ச்சிப் பொருள். இதிலுள்ள துகள்கள் இடம் பெயர்ந்து வடிவத்தில் மாறுமே யொழிய, தனியாகப் பிரிந்து விடுவதில்லை

fluid drive : (தானி.) நீர்ம வழி இயக்கம் : அரை நீர்மங்களின் வழி ஆற்றல் இயங்கச் செய்யும் முறை. உந்து வண்டியின் சமனுருள் சக்கரத்தில் இது பயன்படுகிறது

fluid friction : (எந்.) நீர்ம உராய்வு : ஒரு நீர்மத்தின் துகள்கள் இயங்கி நீர்மத்தின் புறப்பரப்புகள் திடப்பரப்பினைத் தொட்டுக் கொண்டிருக்கும்போது, நீர்மத் தொகுதி தனக்குள் பல்வேறு அடுக்குகளாகப் பிரிகிறது. இந்த அடுக்குகள் ஒன்றன்மீது ஒன்று நகரும் போதும் ஏற்படும் உராய்வு மூலம் ஏற்படும் உரசல் விளைவு 'நீர்ம உராய்வு' எனப்படும்

fluidity : (குழை.) நீர்மத் திறன் : இதனைக் குழைமத் திறன் என்றும் கூறுவர்

fluid pressure : நீர்ம அழுத்தம் : நீர்மத்தில் அழுத்தமானது. எல்லாத் திசைகளிலும் செலுத்தப்படுகிறது. இவ்வாறு செலுத்தப்படும் அழுத்தம், அனைத்துத் திசைகளிலும் சம அளவிலும், மேற்பரப்பின் பரப்பளவிற்கு நேர்விகித அளவிலும் இருக்கும்

fluorescent lamp : (மின்.) உமிழொளி விளக்கு : மின் ஆற்றலின் அளவு மிகாமல் நிறை ஒளி தரும் விளக்கமைவு. இது பாதரசச் சுடர்த் தத்துவத்தின்படி செயற்படுகிறது. பாதரசச் சுடர் உமிழும் புறவூதாக்கதிர்கள் உமிழொளிர்வுப் பொருளைத் தூண்டி ஒளியூட்டுகிறது

fluorescent paint : (வண்.) ஒளிர்வுறு வண்ணம் : புறவூதா அல்லது 'கறுப்பு' ஒளியில் செயலூக்கம் பெற்று ஒளிவிடும் வண்ணம்

fluorescent substances : ஒளிர்வுறு பொருள்கள் : ஊடுகதிர் (எக்ஸ்-ரே) அல்லது புறவூதா ஒளியிலிருந்து ஆற்றிலை எடுத்துக் கொண்டு, அந்த ஆற்றலை மிகக் குறுகிய (ஒரு வினாடிக்கும் குறைவான) காலத்திற்கு இருத்தி வைத்திருந்து, பின்னர் கண்ணுக்குப் புலனாகும் ஒளியின் வடிவத்தில் ஆற்றலை வெளியிடும் பொருள். எடுத்துக்காட்டு: தொலைக்காட்சித் திரை

flourine : (வேதி.) ஃபுளோரின் : நிறமற்ற, அரிக்கும் தன்மையுள்ள நச்சு வாயு. நீர் நீக்கப்பட்ட ஹைட்ரோபுளோரிக் அமிலத்தை மின்னால் சிதைத்து வடித்தல் மூலம் இது பெறப்படுகிறது

fluorite or flour spar : ஃபுளோரைட் அல்லது மணியுருப்படிகம் : மணியுருப் படிக வடிவத்தில் கிடைக்கும் கால்சியம் ஃபுளோரைடு என்னும் கனிமப் பொருள். அமெரிக்காவில் கென்டக்கி, இலினாய்ஸ் மாநிலங்களில் கணிசமாகக் கிடைக்கிறது. உராய்வுச் சக்கரங்கள் தயாரிப்பில் எளிதில் உருகும் பொருளாகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது

fluoro Carbons : (குழை.) ஃபுளோரோ கார்பன் : பிளாஸ்டிக் அணுக்கள். இதில் கார்பனும், ஃபுளோரினும் அடங்கிய மூலக் கூற்றுக் கட்டமைவு அமைந்திருக்கும். இது வேதியியல் பொருட்களின் தாக்குதலைத் தடுக்கும் திறனும், உயர்ந்த வெப்பநிலைப்பாட்டுத் திறனும், மின்னழுத்தத்தைத் தாங்கும் திறனும் உடையது. எனினும், இதன் பசையற்ற தன்மைக்கும், குறைந்த உராய்வுத் திறனுக்குமே இது முக்கியமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தாங்கிகள், வளையங்கள், மின்சாதனங்கள், நாடாக்கள் முதலியன தயாரிக்க இது பயன்படுகிறது

fluoroscopy : (மின்.) உமிழொளி கணிப்பு : ஒளி ஊடுருவிச் செல்லாத பொருள்களை ஊடுகதிர் (எக்ஸ்-கதிர்) மூலம் ஆராய்வதற்குப் பயன்படும் நுட்பம். பொருளின் வழியாக ஊடுகதிர் சென்று ஒரு வண்ண ஒளிகாலுகிற திரையில் உடனடியாகப் பிம்பத்தை உண்டாக்குகிறது

flush : (பட்.) நேர்தள பரப்பு : தடைபடாத சரிசமமான நேர்தளப் பரப்புடைய உறுப்புகள் எனப்படும்

flush bolt : நேர்தள மரையாணி : எதிர் துளையிட்ட துவாரத்தினுள் நுழைவதற்கேற்ப தலை அமைந்துள்ள ஒரு மரையாணி. இதன் தலைப்பகுதி அது செருகப்படும் தட்டின் முகப்புக்குச் சமதளத்தில் இருக்கும்

flush head rivet : நேர்தளத் தலைத் தரையாணி : செலுத்தப்படும் தட்டின் தளப்பரப்புக்குமேல் நீட்டிக்கொண்டிராதவாறு தலைப் பகுதி அமைந்துள்ள ஒரு தரையாணி

flush receptacle : (மின்.) நேர்தளக் கொள்கலம் : சுவரில் உள்ளமைவாகப் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் காப்பிட்ட பிணைப்பூசி அல்லது திருகு வகையான கொள்கலம். இதில், தகடு மட்டுமே மேற்பரப்புக்கு மேல் நீட்டிக்கொண்டிருக்கும் flush switch : (மின்.) நேர்தளமின் விசை : சுவரில் உள்ளமைவாகப் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் மின் இதில் இயங்கும் எந்திரப் பொறியமைவு மட்டுமே வெளியே நீட்டிக்கொண்டிருக்கும்

flush valve : (கம்.) நேர்தள ஓரதர் : விசைநீர் கொட்டுவதன் மூலம் துப்புரவு செய்வதற்குப் பயன்படும் ஓரதர். இதில், நீர் வழங்கும் குழாய்களிலிருந்து நீர் விசையுடன் பாய்ந்து தொட்டிகளைத் துப்புரவு செய்யும்

flute : (க.க.) (1) வரிப்பள்ள ஒப்பனை : தூணில் செங்குத்தான வரிப்பள்ளங்களைச் செதுக்கிச் செய்யப்படும் ஒப்பனை (2) நெசவுத்தறியின் ஓடம்

fluted reamer : வரிப்பள்ளத் துளைச் சீர்மி : நீளவாக்கில் வரிப் பள்ளங்கள் இடப்பட்ட ஒரு துளைச் சீர்மி. இது பக்கங்களை வெட்டிச் சீர்படுத்த உதவும்

fluting cutter : (எந்.) வரிப்பள்ள வெட்டி : நீர்வரிப்பள்ளம் இட்டு வேலைப்பாடு செய்வதற்குப் பயன்படும் வெட்டுக் கருவி

flutter : (வானூ.) ஒழுங்கிலா அதிர்வு : விமானத்தின் எந்த ஒரு பகுதியிலும் ஒரு குறிப்பிட்ட தருணத்தில் ஏற்படும் தடுமாற்றம் காரணமாக ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவுக்கு உண்டாகும் ஒழுங்கில்லாத அதிர்வு. இது அந்த உறுப்பின் மற்றப் பண்புகள் காரணமாகச் சீரடைகிறது

flux : (வேதி.) உருகு பொருள் : உலோகங்களை அல்லது கனிமங்களை எளிதில் உருகச் செய்வதற்கு அவற்றுடன் சேர்க்கப்படும் காரங்கள், போரக்ஸ், சுண்ணாம்பு ஃபுளோரைட் போன்ற கலவைப் பொருள்கள்

flux density : (மின்.) பெருக்கடர்த்தி : மின்தூண்டலில், ஓர் அலகு பரப்பளவில் தூண்டலுக்குச் செங்குத்தாகச் செயற்படும் விசை அல்லது தூண்டல் விசைக் கோடுகளின் எண்ணிக்கை. தங்கு தடையற்ற இடப்பரப்பில் பெருக் கடர்த்தியும், புலச்செறிவும் எண்ணிக்கையில் சமமாக இருக்கும். ஆனால் காந்தப் பொருளினுள் இவ்விரண்டும் முற்றிலும் வேறுபட்டிருக்கும்

flux leakage : (மின்.) பெருக்கிக் கசிவு :பிணைப்பு மின்சுற்று வழியை இணைக்காத பெருக்கியின் ஒரு பகுதி

fluxometer : பெருக்களவி : எளிதில் உருகுவதற்காக உலோகத்துடன் சேர்க்கப்படும் கலவைப் பொருள் கசிவை அளவிடும் கருவி

fly : (வானூ.) (1) பறத்தல் : விமானத்தை நெறிப்படுத்தி ஓட்டி வானில் பறந்து செல்லுதல். (2) பயணிகளை வான்வழியில் விமானத்தில் இட்டுச் செல்லுதல். (3) நீர் உருளை அச்சு எந்திரத்தில் தாள்களை ஊட்டுவதைக் கட்டுப்படுத்தும் கருவி

fly boat : மிதவை விமானம் : கடலில் படகு போல் மிதக்கக் கூடிய விமானம்

fly cutters : (எந்.) விரைவு வெட்டுக் கருவி " கடைசல் எந்திரத்திலும், பிற எந்திரங்களிலும் தொகுதியாக அல்லது ஏந்தமைவாகவுள்ள வெட்டுக்கருவிகள். உலோகச் சலாகைகளின் முனைகளில் வேலைப்பாடுகள் செய்வதற்கு உதவுகிறது

flying boat : (வானூ.) கடல் விமானம் : கடலில் படகு போல் மிதக்கவல்ல விமானம். இதன் உடற்பகுதிநீரில் மிதக்க ஏற்றவாறு அமைககப்பட்டிருக்கும். அது விமானத்தின் கட்டுமானச் சட்டமாகவும் இயங்கும். இதற்குப் பக்க வாட்டில் உறுதிப்பாடு அளிப்பதற்கு இறகுகளின் முனைகளில் மிதவைகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கும்

flying bomb : பறக்கும் குண்டு : ஆளில்லாமல் இயக்கப்படும் தரை விமான வடிவிலான வான்செல் வெடிகுண்டு

flying buttress : (க.க.) உதை கால் வளைவு : உயர் கட்டுமானங்களுக்குச் சுவரின் மேற்பகுதியிலிருந்து ஆதாரம் கொண்டு செல்லும் அடிவளைவுடன் கூடிய உதை கட்டுமானம். பண்டைய ஜெர்மானியப் பாணிக் கட்டிடக் கலையில் இந்த அமைப்பு பெருமளவில் இடம் பெற்றிருக்கும்

flying saucer : பறக்கும் தட்டு : வானில் அவ்வப்போது மிகுந்த உயரத்திலும் பெருவேகத்திலும் பறந்து செல்வதாகத் தெரியவரும் தட்டுப் போன்ற ஒளி வடிவம்

fly leaf : (அச்சு.) திறவுப் பக்கம் : கட்டுமானம் செய்த புத்தகங்களில் முன்புறம் அல்லது பின்புறம் உள்ள வெற்றுத் தாள்

fly over : மேம்பாலம் : போக்குவரத்து நெருக்கடியுள்ள இடங்களில் பெரும் பாதைக்கு மேலாகக் கிளைப்பாதையைக் கொண்டு செல்லும் பாலம்

fly title : திறவுத் தலைப்பு : உண்மையான தலைப்புப் பக்கத்திற்கு முன்புள்ள பக்கத்திலுள்ள புத்தகத் தலைப்பு. இதனைக் குறுந்தலைப்பு என்றும் கூறுவர்

fly wheel : (எந்.) சமனுருள் சக்கரம் : எந்திரத்தில் ஒரே சீரான இயக்கம் ஏற்படுவதற்காக - எதிரீட்டு இயக்கத்தினை சுழல் இயக்கமாக மாற்றுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு கனமான சக்கரம்

fly wheel marking : (தானி.) சமனுருள் சக்கரக் குறியீடு : ஒரு சமனுருள் சக்கரத்தின் மேற்பரப்பிலுள்ள அளவுக்குறிகள். இது எஞ்சினில் ஓரதரின் இயக்கம் சரியான நேரத்தில் நடைபெறச் செய்வதற்கான வழிகாட்டியாகப் பயன்படுகிறது

F.numbers : (ஒளி.) F எண்கள் : ஒளிப்படக் கருவிகளில் இடையீட்டுத் திரையின் திறப்பு வடிவளவுகளைக் குறிக்கும் எண்கள். எடுத்துக்காட்டு; F-4,5; F-5.6; முதலியன

foamed plastics : (குழை.) கடற் பஞ்சுப் பிளாஸ்டிக்குகள் : திண்மமாகவோ நெகிழ்வாகவோ கடற்பஞ்சு போன்று உருவாக்கப்பட்ட பிசின்கள். பல்வேறு வகையான பிளாஸ்டிக்குகளில் கடற்பஞ்சுகள் தயாரிக்கப்படுகிறது. மின் காப்பிடுவதற்கு திண்மக் கடற்பஞ்சுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன; மிதவைகளில் இது பயன்படுகிறது. மெத்தை-திண்டு வேலைப்பாடுகளில் நெகிழ்வுக் கடற்பஞ்சு பயன்படுகிறது. யூரித்தேன் கடற்பஞ்சு, பிளாஸ்டிக் கடற்பஞ்சுக்கு உதாரணம் (பார்க்க: ஐசோ சையனேட்.)

F.O.B : கலத்தில் ஒப்புவிப்பு : சரக்குகளைக் கட்டணமின் கப்பல் தளம் வரையில் அல்லது பிறஊர்திகள் வரையில் கொண்டு வந்து ஒப்புவிப்பது குறித்த ஒப்பந்தம்

foci : குவிமையங்கள் : ஒரு நீள் உருளை வடிவின் முனை வளைவுகள் இந்த மையங்களிலிருந்து வரையப்படும்

foil : (க.க) பலகணி வளைவு : பலகண விளிம்புகளிடைப்பட்ட பள்ள வளைவு. இது விளிம்பிடை வளைவுப் பள்ளம் உருவாக்கி ஒப்பனை செய்யும் ஒரு முறை folders : (அச்சு.), மடிதாள் : அச்சடித்த தாள்களின் மடிக்கப்பட்ட பக்கங்கள். பொதுவாக ஒரு தாள் ஒரு முறை மடிக்கப்பட்டு நான்கு பக்கங்களாகச் செய்யப்படும்

folding machine : (அச்சு.) மடிக்கும் எந்திரம் : அச்சடித்த தாள்களைத் தானே மடிக்கும் எந்திரம். நூல்கள், செய்தியிதழ்கள் முதலிய வற்றின் பக்கங்களை மடிப்பதற்கு இது பயன்படுகிறது

folding rule : மடக்கு அளவுகோல் : அளவிடுவதற்குப் பயன்படும் மடக்கக் கூடிய ஒரு கருவி

foliated : இலை வேலைப்பாடு : இலைகள் போன்ற வடிவமைப்புடன் செய்யப்படும் அலங்கார வேலைப்பாடு

folio : (1) இருமடி : ஒரு தடவை மடித்த தாள். அவ்வாறு மடித்துக் கட்டுமானம் செய்த புத்தகத்தையும் குறிக்கும்

(2) பக்க எண் : அச்சடித்த புத்தகத் தாள் எண்

follow board : (வார்.) உண்மை வார்ப்படப் பலகை : உள்ளமைவாகவுள்ள அல்லது வெட்டியெடுக்கப்பட்ட வார்ப்படப் பலகை. இதில், பயன்படுத்தப்படவிருக்கும் தோரணி பிரிவுக் கோட்டுடன் பொருந்தியிருக்குமாறு அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இதனைப் பயன்படுத்தும்போது மணல் மூலம் பகுப்பீடு செய்ய வேண்டியதில்லை

follower : (எந்.) (1) இயக்கு எந்திரம் : மற்றொரு சக்கரத்தினால் இயக்கப்படும் ஒரு சக்கரம். (2) இயக்கு சக்கரத்தின் சுற்று வட்டம் கடந்த முனைப்புப் பகுதிக்கு எதிராக இயங்கும் உருளை அல்லது அதனுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள உருளையும் புயமும்

follower rest : தொடர் ஆதாரம் : கடைசல் வேலைப்பாட்டுக்காக ஊர்தியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள ஓர் ஆதாரம். இதுவெட்டுக் கருவியைத் தொடர்ந்து அல்லது அதற்கு எதிராக இயங்கி வேலைப்பாடு செய்யப்படும் பொருள் கருவியிலிருந்து துள்ளிச் சென்று விடாமல் தடுக்கிறது

font : தீக்கைக் கலம் :(1) தீக்கைக் குரிய நீர் வைக்கும் கலம். (2) அச்செழுத்து முகப்பு : அச்செழுத்தின் முகப்பு வடிவளவு

fontanelles : (உட.) உச்சி மையம் : குழந்தையின் தலையில் எலும்பு வளராமல் மென்தோல் மட்டும் உள்ள உச்சி மையம்

உச்சி மையம்

foolscap : முழு அளவுத் தாள் :எழுதுவதற்குத் தட்டச்சு செய்வ தற்கும் பயன்படும் 33.x 41 செ.மீ. வுள்ள தாள்

foot : காலடி : தட்டுமுட்டுப் பொருட்களின் ஆதாரக் காலடிப் பாதம்

foot and mouth disease : (நோயி.) கால்-வாய் நோய் : செம்மறி ஆடு, பன்றி, வெள்ளாடு போன்ற கால்நடைகளுக்கு ஏற்படும் ஒரு கொடிய தொற்று நோய். ஒரு வகை நோய்க்கிருமியினால் உண்டாகும் இந்நோய் பீடித்த கால்நடைகளின் வாலும், பாதங்களிலும், பால்மடியிலும் கொப்புளங்கள் ஏற்படும்

foot brake : (தானி.) கால்தடை : உந்து வண்டிகளில் காலினால் இயக்கப்படும் தடை. இது கையினால் இயக்கப்படும் தடையிலிருந்து வேறுபட்டது foot candle : (மின்.) ஓரடி மெழுகுவர்த்தித் திறன் : தரத் திட்ட அளவுடைய ஒரு மெழுகுவர்த்தி ஓரடி தூரத்திலிருந்து உண்டாக்கும் ஒளியின் அளவு

footing : (க.க.) காலடி ஆதாரம் : துணுக்கு உள்ளது போன்ற அடித் தளம்

foot lever : அடியாதார நெம்பு கோல் : காலடி ஆதாரத்தின் அழுத்தத்தினால் மிட்டுமே செயற்படும் ஒரு நெம்புகோல்

foot note : (அச்சு.) அடிக்குறிப்பு : புத்தகத்தின் ஒரு பக்கத்தில் அடிப்புறத்தில் அச்சிடப்படும் விளக்கக் குறிப்பு

foot pound : (இயற்.) வேலை அலகு : ஒரு கல் எடையுள்ள பொருளை ஓரடி உயர்த்துவதற்குத் தேவையான ஆற்றல் அலகு

foot selector switch : (தானி.) காலடித் தெரிவு விசை : முகப்பு வெளிச்சத்தின் அளவினை கூட்டவும் குறைக்கவும் பயன்படும் காலடியிலுள்ள விசை

footstep or footstep bearing : (எந்.) காலடித் தாங்கி : ஒரு செங்குத்தான சுழல் தண்டின் அல்லது கதிரின் கீழ்முனையில் இறுதி அழுத்தத்தைக் கொண்டு செல்வதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு தாங்கி

foot switch : (தானி;மின்.) காலடி விசை : காலழுத்தத்தின் மூலம் இயக்கப்படும் ஒரு மின் விசை. உந்து வண்டியில் தளப் பலகைகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள முகப்பு விளக்கினைக் கட்டுப்படுத்தும் விசை இதற்குச் சான்று

forbidden region : (மின்.) தடை மண்டலம் : ஓர் அணுவின் இணை திறனுக்கும், கடப்புப் பட்டைக்கும் இடையிலான ஒரு பகுதி

force : (எந்:இயற்.) விசையாற்றல் : ஒரு பொருள் நிலையாக இருக்கும்போது அல்லது இயங்கும் போது அதன்மீது செயற்பட்டு அதன் நிலையை மாற்றுகிற அல லது மாற்ற-முனைகிற ஆற்றல், இதற்குத் திசை, பயன்படுத்தப்படும் இடம், பரிமாணம் என மூன்று பண்பியல்புகள் உண்டு

force feed lubricators : (தானி; எந்.) விசையூட்டு உயவிடுவான்கள் : மூழ்குவது போன்ற இயக்கத்துடன் செயற்படும் எந்திர உறுப்புகளின் அமைப்பு முறை. இந்த உறுப்புகள், இயக்கும் சக்கரத்தின் சுற்றுவட்டம் கடந்த முனைப்புடைய சுழல்தண்டில் மேலும் கீழும் சென்று இயங்கும்

force feed of oil : (தானி; எந்.) எண்ணெய் விசையூட்டல் : விசையூட்டு என்பது ஒரு வகை உயவிடு அமைப்பு முறை. இதில் பிரதான தாங்கிகள், சலாகைத் தாங்கிகள், உந்துதண்டுத் தாங்கிகள் போன்றவற்றுக்கு விசையூட்டு மூலம் எண்ணெயைச் செலுத்துகிறது. இந்த மூன்றுக்கும் எண்ணெய் செலுத்தப்படும்போது முழு விசையூட்டு முறை எனப்படும்

force fit : (எந்.) விசைப் பொருத்தி : விசை மூலம் செய்யப்படும் பொருத்திணைப்பு. இதன் விளைவாக உறுப்புகள் ஒரு தனி அலகு போல் தோன்றுமாறு பொருந்த இணைக்கப்படுகின்றன

force plate : (குழை.) விசைத் தட்டம் : வார்ப்படத்தின் மூழ்கு அல்லது விசை முளை, செலுத்துச் செருகிகள், அல்லது செருகு காப்பிகள் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ள தட்டம். இது பெரும்பாலும் நீராவி அல்லது நீர்க் குழாய்களுக்காகத் துரப்பணம் செய்யப்படுவதால், இதனை 'நீராவித் தட்டம்' என்றும் அழைப்பர் force plug : (குழை.) விசைச் செருகி : வார்ப்படக் குழி அச்சினுள் நுழைந்து வார்ப்புப் பொருளுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும் வார்ப்படத்தின் பகுதி. இதனை மூழ்குதண்டு அல்லது உந்து தண்டு என்றும கூறுவர்

force pump : (எந்.) விசை இறைப்பி : ஒரு வெற்றிடத்திற்கு எதிராக வாயு மண்டல அழுத்தம் செயற்படுவதன் காரணமாக ஏற்படும் விசையினால் நீர் இறைக்கும் சாதனம்

forecooler : (குளி;பத.) முன் குளிர்விப்பான் : குளிர்பதன சாதனத்தில் பயன்படுத்துவதற்கு முன்னர் நீரைக் குளிர்விப்பதற்கான ஒரு சாதனம்

forging : (உலோ.) உலோக வடிவாக்கம் : உலோகங்களைக் காய்ச்சி அடித்து, வளைத்து இழுத்து தகடாக்கிக் குறிப்பிட்ட வடிவத்தில் உருவாக்குதல்

foreign matter : (குழை.) புறப்பொருள் : ஒரு பிளாஸ்டிக் பொருளில், அதன் சராசரி அமைப்பான் களிலிருந்து வேறுபட்டதாகத் தோன்றும் பொருளின் துகள்கள்

foreman : மேன்முறையாள் : வேலை செய்து கொண்டே பிற தொழிலாளர்களைக் கண்காணிக்கும் பொறுப்புடைய ஒரு குழுமத்தின் பொறுப்பாளர்

fore plane ; (மர;வே.) முதற்படி இழைப்புளி : வெட்டியபின் அல்லது அறுத்தபின் முதல்தள மட்டம் செய்யப் பயன்படும் கருவி

fore shortened : தொலைக் குறுக்க நோக்குப்பட வரைவு : தொலைக் காட்சியினால் குறுக்கப்பட்டது போன்று தோற்றுவிக்கும் வகையில் வரையப்பட்ட படம்

forge : (1) கொல்லுவேலை : கொல்லுலையில் உலோகங்களைக் காய்ச்சி அடித்து உருவாக்குதல்

(2) உலைக்களம் : கொல்லரின் உலைக்களத்தில் தீ மூட்டும் துருத்தியுள்ள இரும்பினாலான அல்லது செங்கல்லினாலான கொல்லுலை

forge welding : உலைப்பற்ற வைப்பு : பற்ற வைக்க வேண்டிய உறுப்புகளை உலையில் தகுந்த வெப்பநிலைக்குச் சூடாக்கி அழுத்தம் செலுத்தி அல்லது அடித்துப் பற்றவைக்கும் முறை

forging brass : (உலோ.) உருக்குப் பித்தளை : செம்பு, துத்தநாகத் துடன் சிறிதளவு வெள்ளியமும், ஈயமும் கலந்த உலோகக் கலவை. இது வார்ப்பட உலைகளில் பயன்படுகிறது

forging press : (எந்.) உலையழுத்தக் கருவி : வார்ப்பட உலையில் தேவைப்படும் அழுத்தம் செலுத்துவதற்குப் பயன்படும் எந்திரம்

forgings : உலை வார்ப்புகள் : சுத்தியால் அடித்து வடிவாக்கம் செய்யப்பட்ட உலோகத் துண்டுகள்

'forked canter : (எந்.) கவர் மையம் : கூம்புடைய அல்லது நீண்ட பிடியுடைய கரண்டி. இது 'V' வடிவத் தலையும் உடையது. இது துரப்பணம் போன்ற நட வடிக்கைகளில் நீள் உருளை வடிவப் பொருட்களை நிலையில் பிடித்துக் கொள்ளப் பயன்படுகிறது

கவர் மையம்

form : உருப்படிவம்/அச்சுருப்படிவம் : (1) வார்ப்படம் தயாரிப்பதற்காக ஒரு தோரணியில் சாந்து ஊற்றுவதற்கான ஒரு கலம் (2) காங்கிரீட் ஊற்றி தேவையான வடிவத்தைத் தயாரிப்பதற்கான கலம்

(3) அச்சிடுவதற்காகத் தளைச் சட்டத்தில் முறையாக வைத்து இறுக்கப்பட்ட அச்சுருப் படிவம்

form factor : (மின்.) வடிவக் காரணி : ஓர் மாற்று மின்னோட்ட அலையின் சராசரி அளவில் உள்ள படியான அளவின் வீத அளவு. அனைத்து நெடுக்கை அலைகளும் 1:11 என்ற வடிவக்காரணியை உடையவை

formaldehyde : (வேதி.) ஃபார்மால்டிஹைடு (HCHO) : நிறமற்ற, நச்சுவாயு. சூடாக்கிய செப்புக் குழாயின் வழியே மெத்தில் ஆல்கஹால் ஆவின்யச் செலுத்த இந்த வாயு பெறப்படுகிறது. இது நீரில் எளிதில் கரையக்கூடியது. திரவ வடிவில் இது ஃபார்மாலின் எனப்படும் தொற்று நீக்கு மருந்துகளில் மிகச் சிறந்தது. சாயப் பொருட்கள், மைகள், தோல் பதனிடுதல் ஆகியவற்றிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது

format : நூல் வடிவளவு : அச்சிட்டு, கட்டுமானம் செய்யப்பட்ட ஒரு நூலின் வடிவம், அளவு, அச்செழுத்து முகப்பு, பக்க ஓர இடம், பொதுவான பாணி ஆகியவற்றைக் குறிக்கும் சொல்

formed plate : (மின்.) வடிவாக்கத் தகடு : ஒரு தனிவகைச் சேமக்கலத்திலுள்ள் தகடு.இது மின்னேற்றமும் மின்னிறக்கமும் செய்யும் முறையின் மூலமாக உருவாகிறது

forming process : (மின்.) வடிவாக்கச் செய்முறை : சேமக்கலங்களில், கந்தக அமிலத்திலும், நீரிலும் ஈயத்தகடுகளை மூழ்கச் செய்து, அவை ஈய ஆக்சைடாகவும் ஈயமாக ஆகும் வரையில் மின்னேற்றமும்,மின்னிறக்கமும் செய்து சேமக்கலம் உண்டாக்கும் செய்முறை

forming rolls : (உலோ; வே.) வடிவாக்கச் சுருள்கள் : பல்வேறு அளவு கனமுள்ள தகட்டு உலோகத்திற்குத் தக்கவாறு அமைத்துக் கொள்ளக்கூடிய மூன்று தொடர் சுருள்கள். இவை தேவையான விட்டத்துடன் நீர் உருளைகள் தயாரிக்கப் பயன்படுகின்றன

forming tools : வடிவாக்கக் கருவிகள் : வேலைப்பாடு செய்யப்படும் பொருளில் எந்த வடிவத்தை உருவாக்க வேண்டுமோ அந்த வடிவத்தில் வெட்டுமுனைகள் அமைந்துள்ள கருவிகள்

form truck : (அச்சு.) அச்சுருப்படிவ ஊர்தி : கனமான அச்சுருப் படிவங்களை இடம் விட்டு இடம் எடுத்துச் செல்வதற்குப் பயன்படும் இரு சக்கர ஊர்தி

formula : (கணி.) சூத்திரம் : கணிதத்தில், அல்லது இயற்கணிதத்தில், ஒரு கணக்கிற்குத் தீர்வு காண்பதற்குத் தேவையான கணிதச் செய்முறைகளைக் குறிப்பதற்கு முறைபட அமைக்கப்பட்ட இலக்கங்கள், எழுத்துக்கள், சைகைகள் குறியீடுகள் அடங்கிய வாய்ப்பாடு

form wound coil : (மின்.) வடிவச் சுற்றுச்சுருள் : ஒரு மரச்சட்டத்தில் அமைக்கப்படும் அல்லது வடிவாக்கம் செய்யப்படும் மின்னகச் சுருள் அல்லது சுருள். பின்னர் இந்தச் சுருள் மின்னகத்தில் முழுமையாக வைக்கப்படுகிறது

forward welding : (பற்ற.) முனைப் பற்றவைப்பு : சுடர்பிழம்பு சுட்டிக் காட்டுகிற உலோகத்தை உருக்குதல்

forwarding : (அச்சு.) முந்துறு கட்டுமானம் : புத்தகத் தாள்களை ஒன்று சேர்த்துத் தைத்த பிறகு, கட்டுமானம் செய்யும் முறை fouling : அடைப்புறுதல் : நீராவிக் கொதிக்கலன்களிலும் நீராவி நீளக் குழாய்களிலும் மேலேடு படிந்து அடைப்புறுதல். இதனால் எந்திரங்களிலும், உறுப்புகளிலும் பொதுவாக இயக்கம் பாதிக்கப்படும்

foundation : (க.க.) அடித்தளம் : கட்டிடத்திற்கு அல்லது சுவருக்குக் கீழே தரைமட்டத்திற்குக் கீழே போடப்படும் அடிப்படை ஆதாரம். இந்த அடித்தளத்தின் மீது மேற்கட்டுமானம் கட்டப்படுகிறது

foundation bolts : அடித்தள மரையாணி : எந்திரங்களை அல்லது கட்டமைவு உறுப்புகளை அவற்றின் அடித்தளத்துடன் இறுக்கிப் பொருத்துவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் மரையாணிகள்

foundation plate : (பொறி.) அடித்தளத் தட்டம் : (1) ஓர் இறைப்பி, ஓர் எஞ்சின் அல்லது ஓர் இயக்கி இணைத்துப் பிணைக்கப்படும் ஒரு தட்டம் (2) வார்ப்படத் தொழிலில் வீச்சளவினை நிலைப்படுத்துவதற்காகக் கதிரைத் தாங்குவதற்கென வார்ப்படத்தின் அடிப்பகுதியில் வைக்கப்படும் வார்ப்பிரும்புத் தட்டம்

foundry : வார்ப்படச் சாலை : வார்ப்படத் தொழில் நடைபெறும் கட்டிடம் அல்லது இடம்

foundry sand : வார்ப்பட மணல் : வார்ப்படங்களில் தேவையான வடிவங்களைப் பெறுவதற்கு உருகிய உலோகத்தை ஊற்றுவதற்குப் பயன்படும் மணல்

fourdrinier : ஃபூர்டிரினியர் எந்திரம் : காகிதம் தயாரிப்பதற்காகப் பயன்படும் எந்திரம். இந்த எந்திரத்தின் உதவியால் முதன் முதலில் அச்சுத் தயாரிக்கப்பட்டது. இந்த எந்திரத்தை முதலில் கண்டுபிடித்தவர் லூயி ராபர்ட். இதனை 19ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் ஹென்றி மற்றும் சீலி ஃபூர்டிரினியர் என்பார் பிரியான் டோங்கின் உதவியுடன் சீரமைத்தார்

fournier : (அச்சு.) ஃபூர்னியர் : அச்செழுத்தில் அலகு முறையைக் கண்டுபிடித்த ஃபிரெஞ்சு நாட்டைச் சேர்ந்த பியர் சைமன் ஃபூர்னியர்

four pole : நாற்துருவம் : ஒரு விசையில் உள்ளது போன்று நான்கு தொடர்புகளை உடைய, ஒரு மின்னாக்கியில் உள்ளது போன்று நான்கு துருவங்களை உடைய

four-pole design : (தானி.) நாற்கோல் வடிவமைப்பு : நான்கு களக் கோல்களைக் கொண்ட மின்னாக்கி அல்லது தொடக்க இயக்கி

four-stroke cycle : (தானி.) நான்கடிச் சுழற்சி : எஞ்சினின் நான்கடிகளில் முடிவுறும் ஒரு விசைச் சுழற்சி உந்து வண்டியின் எஞ்சினில், கீழ்நோக்கிய முதல் அடி உள்ளிழுப்பாகவும், அடுத்த மேல்நோக்கிய அடி, அழுத்தத்தை அனுமதிப்பதாகவும், மூன்றாவது அடி எரியூட்டுதலாகவும் விரிவாக்கமாகவும், நான்காவது அடி வெளியேற்றமாகவும் அமையும்

fourway switch : (மின்.) நான்குவழி விசை : மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட இடங்களிலிருந்து மின்விசையைக் கட்டுப்படுத்துவதற்குப் பயன்படும் விசை. இதற்கு மூவழி விசைகள் இரண்டும், மற்ற அனைத்தும் நான்குவழி விசைகளாகவும் அமைந்திருக்கும் four-wheel drive : (தானி.) நான்கு சக்கர இயக்கி : முன்னும் பின்னும் விசையியக்கம் தூண்டு கிற இருசுகளையுடைய ஓர் இயக்கி. இது நான்கு சக்கரங்களுக்கும் இயக்க விசையைச் செலுத்தும்

foxed : (தாள்.) உருவழிந்த : பூஞ்சணம்பற்றுவதால் காகிதம் உருவழிதல் அல்லது அதில் புள்ளிகள் விழுதல்

fox lathe : (எந்.) நரி கடைசல் எந்திரம் : திருகிழை வெட்டுவதற்கான செதுக்குச் சலாகை அல்லது நரி' உள்ள பித்தளை வேலைப்பாட்டுக்கான கடைசல் எந்திரம்

fraction : பின்னம் : (1) ஒரு பொருளின் சிறு கூறு. (2) கீழ்வாய் எண்

fractional distillation : (வேதி.) வடித்துப் பிரித்தல் : படிப்படியாகச் சூடேற்றுவதன் மூலமாக வெவ்வேறு கொதிநிலைகளையுடைய திரவங்களைப் பிரித்தெடுத்தல்

fractional horizantal spacing : (கணிப்.) பகுமுறைக் கிடைநிலை இடைவெளி அமைப்பு

fractional verticle paper spacing : (கணிப்.) பகுமுறை செங்குத்துக் காகித இடைவெளி அமைப்பு

fracture : (உலோ. எந்.) முறிவு : உலோகங்கள் திடீர் அதிர்ச்சியினால் அல்லது அளவுக்கு மீறிய அழுத்தத்தினால் உடைந்து முறிதல்

frame : (க.க.) (1) நிலைச்சட்டம் : சன்னல்கள், கதவுகள் முதலியவற்றின் மரநிலைச் சட்டம் (2) மரச்சட்டம் : தளங்களையும் கூரைகளையும் தாங்கும்மரச் சட்டம் (3) சித்திர வேலைத் துணை வரிச்சட்டம் (4) அச்சுப்பக்க உருப்படிவச் சட்டம் (5) தொலைக்காட்சியில் ஒரே உருப்படிவத்திற்குரிய வரைத்தொகுதி (6) திரைப்படத்தில், 35 மி.மீ. அல்லது 16 மி.மீ. சுருளிலுள்ள முழுப்படம்

frame high : (க.க.) நிலைச்சட்ட உயரம் : சன்னல் அல்லது கதவுச் சட்டங்களின் மேல்நிலை உயரம். வாயில்-பலகணி அல்லது மேல் விதானம் அமைக்கப்பட வேண்டிய உயரம்

frame of a house : (க.க.) சட்டக வீடு : பலகைகளிட்டு அடைக்கத்தக்க மரச் சட்டங்களால் அமைந்த வீடு

frame work : வரைச் சட்டம் : கட்டுமானம் செய்யப்படவிருக்கும் கட்டமைப்பின் புனையா வரைச் சட்டம்

framing : (தக்) உருவரைச்சட்டம் : ஒரு கட்டுமானத்தின் உருவரைச் சட்டம். அதனைக்கட்டுகின்ற செயல்

framing control : உருப்படிவக் கட்டுப்படுத்தி : தொலைக்காட்சியில் படத்தின் மறுபகர்ப்பு வீதத்தை அனுப்பீட்டுக் கருவிக்கு இயைபாக நேரமைவு செய்வதற்கு அனுமதிப்பதற்கு ஒளிவாங்கிப் பெட்டிலுள்ள கட்டுப்பாட்டுச் சாதனம்

fraying : (நூ.க.) புரியவிழ்த்தல் : ஒரு நூலுக்கு நுனிமுனை அமைப்பதற்கு ஆயத்தமாக மூட்டு நூல் இழைகளை அல்லது கட்டுத் தளைகளைப் பரவலாக்குதல்

free : (தாள்.) நீர்க்கட்டிலாக் காகிதம் : நீரிலிருந்து எளிதாகப் பிரித்தெடுக்கப்படும் காகிதப் பொருள் free balloon : (வானூ.) தடையிலாப் பலூன் : ஒரு கோள் வடிவப் பலூன். இதன் ஏற்றமும் இறக்கமும் அடிச்சுமை அல்லது வாயு மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. இந்தப் பலூன் பறக்கும் திசை காற்றினால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது

free burning coal : எளிதில் எரியும் நிலக்கரி : இந்த நிலக்கரி எரிந்தாலும், ஒன்றாக இணைந்து இளகுவதில்லை; மாறாகச் சூடாகும் போது ஒரு பசைத் திரள் உண்டாகிறது

free burning mixture : (தானி.) எளிதில் எரியும் கலவை : எடையில் காற்றைப் போல் பெட்ரோலின் 12-16 மடங்கு அல்லது கன அளவில் காற்றைப்போல் 9,000 மடங்கு கொண்ட ஒரு கலவை; அதன் பொருள் திரட்சியில் எங்கு தீப்பற்றினாலும் அந்தத் திரள் முழுவதிலும் ஒரே சமயத்தில் தீப்பற்றி எரியக்கூடியது

free end : தனி இயக்க முனை : ஒற்றைத் தாங்கியில், எதனுடனும் பொருத்தப்படாமல் தனித்து இயங்கக்கூடிய முனை

free fit : (எந்.) தன்னியக்கப் பொருத்திகள் : எந்திர உறுப்புகள் தங்குதடையின்றி இயங்குவதற்கு அனுமதிக்கும் பொருத்திகள்

free flight rocket : (or.) தன்னியக்க ராக்கெட் : மின்னணுவியல் கட்டுப்பாடு அல்லது வழிச் செலுத்தம் இல்லாமல் பறக்கும் ராக்கெட்

freehand : கை வரைவு : கருவிகளின்றி இயல்பாகக் கையினால் வரைதல்

freestone : (க.க.) மாக்கல் : பாளம் பாளமாகப் பிளவுறாத வாள் அறுப்பு வேலைப்பாட்டுக்குரிய கல் வகை

free wheeling : (தானி.) இயல்புச் சக்கர இயக்கம் : இரண்டாவது உயர் பல்லிணை ஒருங்கிணைப்பில் பொருத்தப்பட்டுள்ள விஞ்சியோடும் ஊடிணைப்பி. இது, எஞ்சின் வேகம் எவ்வாறிருப்பினும், எளிதாக இயங்குவதற்கு அனுமதிக்கிறது

freezer : (குளி.பத.) உறைவுச் சாதனம் : அழுகும் பொருள்களை உறையவைக்கும் ஒரு சாதனம். இது பொதுவாக 30°F வெப்ப நிலைக்குக் குறைவாக வெப்பமுள்ள ஒரு குளிர் சேம அறையாக இருக்கும்

freezing-mixture : உறைவுக் கலவை : பொருட்களை உறையும்படி செய்யும் கலவைப் பொருள்

freezing point : (குளி.பத.) உறைநிலை : ஒரு திரவம் உறைந்து திடப்பொருளாகும் வெப்பநிலை

french curve : வளை கோடு வரைவான் : கவான்கள் அல்லாத வளைகோடுகளை வரைவதற்கு வரைவாளர்கள் பயன்படுத்தும் ஒரு கருவி. இதனைப் பொதுமுறை வரைகோடு வரைவான் அல்லது சீரற்ற வளைகோடு வரைவான் என்றும் கூறுவர்

french fold : (அச்சு.) ஃபிரெஞ்சு மடிப்பு : செங்குத்தாகவும் கிடைமட்டத்திலும் காகிதத்தை மடித்தல்

french folio : (அச்சு.) ஃபிரெஞ்சு மென்தாள் : பார்வைப் படிகள் எடுப்பதற்குப் பயன்படும் இலேசான எடையுடைய மெல்லிய தாள்

french seam : ஃபிரெஞ்சுத் தையல் விளிம்பு : நிமிர் நேர்வான தையல் மூட்டுவாய்

french window : (க.க.) ஃபிரெஞ்சுப் பலகணி : இரட்டைப் பலகணிச் சட்டம். இது தளம் வரையிலும் நீண்டிருக்கும். இது புகுமுக மண்டபத்திற்கு அல்லது மேல் தளத்திற்கு வாயிலாகவும் பயன்படும்

frequency : (மின்.) அலைவெண் : (1) ஒரு மாறு மின்னோட்டத்தினால் ஒரு வினாடியில் ஏற்படும் இரட்டை அதிர்வுகளின் எண்ணிக்கை

(2) தொலைக்காட்சியில் ஓர் அலகு நேரத்தில் அதிர்வுகளின் அல்லது சுழற்சிகளின் எண்ணிக்கை. வானொலி அலைகள் குறைந்த அலைவெண்களும் நுண்ணலைகளும் உடையவை

frequency departure : (மின்.) அலைவெண் மாற்றம் : அலைவெண் மாற்றத்தில் அலைவெண் மாற்றம் காரணமாக மைய அலைவெண்ணிலிருந்து உடனடியாக ஏற்படும் மாறுதல்

frequency deviation : (மின்.) அலைவெண் விலக்கம் : அலை வெண் மாற்றச் சைகையின் உச்சி நிலையின்போது மைய அலை வெண்ணிலிருந்து மிக அதிக அளவில் ஏற்படும் விலகல்

frequency meter : (மின்.) அலைவெண் அளவி : ஒரு மாறு மின்னோட்ட மானி. இதனுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள மின் சுற்றின் அலைவெண்ணை இது நேரடியாகக் குறித்துக் காட்டும்

frequency modulation(தொலை) அலைவெண் மாறுபாடு: பேச்சுக்கும் பாட்டுக்கும் இசைந்த வானொலி அனல் அதிர்வின் மாறுபாடு

frequency response : (மின்.) அலைவெண் உடன் விளைவு : ஒரு குறிப்பிட்ட அலைவெண் வீச்சின் போது செயற்படும் திறனைக் காட்டும் கருவியின் திறனளவு

frequency swing : (மின்.) அலைவெண் ஊசல் : மிக அதிக அளவிலிருந்து மிகக் குறைந்த அளவுக்கு அலைவெண்ணின் மொத்த ஊசலாட்டம், இது அலைவெண் விலக்கத்தைப்போல் இருமடங்குக்குச் சமம்

frequency tripler : (மின்.) அலைவெண் முப்பெருக்கி : தகட்டு மின் சுற்று வழியில் அலைவெண் மும்மடங்காகப் பெருக்கப்பட்டுள்ள மின் மிகைப்பு நிலை

fresco : (க.க) சுவர்க்கோல ஓவியம் : ஈரச்சாந்தினைக் கொண்டு ஒவியந் தீட்டும் முறை. இதனைத் தவறுதலாக, உலர்ந்த சுவரில் ஓவியம் வரைவதைக் குறிக்கப் பயன்படுத்துகின்றனர்

fresh air inlet : (கம்.) காற்றோட்ட வாயில் : வீட்டின் வடிகாலிலிருந்து மேல் நோக்கி மாசுற்ற காற்றைக் கொண்டு செல்லும் இணைப்புக் குழாய்

fret : அரிவரிச் சித்திரவேலைப்பாடு : நேர்வரைச் செங்கோணத்தொடர்புக் கோலமான செதுக்கு வேலைப்பாடு

fret saw : சித்திர வேலை இழைவாள் : சித்திரச் செதுக்கு வேலையில் மென்பலகை அட்டைகளை அறுக்கப் பயன்படுத்தப்படும் ஒடுங்கிய இழைவாள்

friable : தகர்வுறு : எளிதில் தகர்ந்து விழக்கூடியது

friction : (இயற்.) உராய்வு : ஒரு பொருள் மற்றொரு பொருளின் மீது நழுவிச் செல்வதைத் தடுக்க முயலும் ஆற்றல். உராய்வு விசையை விட ஒரு விசை அதிகமாக இருந்தால், அது உராய்வினை விஞ்சி, பொருளை நகரும்படி செய்யும், இயக்கத்தடையாற்றலானது, மேற்பரப்புகளுக்கிடையிலான விசையினை உராய்வுக் குண கம் என்ற இலக்கத்தினால் பெருக்கிய விசைக்குச் சமம். உராய்வுக் குணகம் வெவ்வேறு பொருள்களுக்கும், வெவ்வேறு மேற்பரப்பு களுக்கும் வெல்வேறு அளவில் இருக்கும்

friction calender : (தாள். ) உராய்வு உருளை : காகிதத்தை மழமழப்பாக்குவதற்கு வெவ்வேறு வடிவளவுகளில் உருளைகளைக் கொண்ட ஓர் எந்திரம்

friction catch : (அக.) உராய்வுப்பற்றுக்கொளுவி : அறைகலன்களின் சிறிய கதவுகளைப் பூட்டாமல் இறுக மூடிவைப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் சாதனம். இதில் ஒரு வில் சுருளும் நுழைவு குண்டலமும் அமைந்திருக்கும்

friction coupling : (எந்.) உராய்வு இணைப்பி : உராய்வுத் தொடர்பு மூலம் செயற்படும் இணைப்பிகளின் வகையைச் சேர்ந்த ஒன்று

friction disk : உராய்வு வட்டு : உராய்வு இயக்கமுடைய ஒரு வட்டு

friction drive : (எந்.) உராய்வு இயக்கி : உராய்வுத்தொடர்புமூலம் விசையை அனுப்பீடு செய்தல்

friction feed : (கணிப்.) உராய்வு ஊட்டுமுறை

friction of motion : (எந்.)இயக்க உராய்வு : ஒரு சமதளப் பரப்பில், திட, கோள அல்லது நீள் உருளைப் பொருள் எதனையும் இயங்கச் செய்தபின் அது தொடர்ந்து இயங்கும்படி செய்வதற்காக விசையினால் கட்டுப்படுத்தவேண்டிய உராய்வு

friction of rest : (எந்.) ஆதார உராய்வு : திட, கோள அல்லது நீள் உருளை வடிவப்பொருள் எதனையும் ஒரு சமதளப் பரப்பில் சறுக்கி அல்லது உருண்டு செல்லும்படி செய்வதற்கு விசையினால் கட்டுப் படுத்தவேண்டிய உராய்வு

friction tape : (மின்.) உராய்வு நாடா : மின் கடத்திகளில் புரியிணைவினைப் பாதுகாப்பதற்குத் தேவைப்படும் ரப்பர் நாடாவைக் காப்பிட்டு வைப்பதற்குப் பயன்படும் செறிவூட்டிய பஞ்சினாலான மின்காப்பு நாடா

friction wheel : உராய்வுச் சக்கரம் : உராய்வு மூலம் இயக்கப்படும் சக்கரம். இதில், வழுவழுப்பான அல்லது வரிப்பள்ளமிட்ட பரப்புகளிடையில் மட்டுமே தொடர்பு ஏற்படும்போது இயக்கம் உண்டாகிறது

friesland design : ஃபிரிஸ்லாந்து வடிவமைப்பு : ஆலந்து நாட்டிலுள்ள ஃபிரிஸ்லாந்து பகுதியில் தட்டையான செதுக்குப் பரப்பில் செய்யப்படும் கோண மற்றும் வட்ட வடிவமைப்பு

frieze : (க.க.) ஒப்பனைப் பட்டை : கட்டிடத்தில் தூணுக்கு மேலுள்ள சிற்ப வேலைப்பாடுள்ள பகுதி. ஒரு சுவருக்குச் செங்குத்தாக அமைக்கப்பட்டுள்ள எழுதகத்தின் கிடைமட்ட உறுப்பு

frise aileron : (வானூ.) மிகு இழுவைச் சிறகு : அச்சுக்கு முன்னதாக மூக்குப்பகுதியையும், சிறகின் கீழ்ப் பரப்புக்குச்சமநிலையில் கீழ்ப்பரப்பினையும் கொண்டுள்ள விமானச் சிறகின் ஓரமடக்கு. இதனை இழுத்துச் செல்கிற முனை உயர்த்தப் படும்போது, மூக்குப்பகுதி, சிறகின் கீழ்ப்பரப்புக்குக் கீழே நீண்டு சென்று இழுவையை அதிகரிக்கிறது

frisket : (அச்சு.) குறுக்குச் சட்டம் : அச்சுக்கலையில் தாள் நிலைத் திருக்க உதவும் குறுக்குப் பட்டைகள் வாய்ந்த மெல்லிய இரும்புச் சட்டம் frithstool : (அ.க.) கூம்பு முக்காலி : ஆங்கிலோ-சாக்சன் காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட வட்டமான முக்காலி

fritted : (மட்.) கண்ணாடிக் கலவையாக்கிய : கண்ணாடி செய்வதற்குரிய மணலும் சுண்ணமுமுள்ள நீரியல் கலவைப் பொருளாக்குதல். தூளாக்கிய பொருளை உருக்கித் திடீரெனக் குளிரவைப்பதன் மூலம் இந்தக் கலவை கிடைக்கிறது

frontispiece : (நூ.க.) முகப்புப் படம் : ஒரு நூலின் பெயர் முகப்புப் பக்கத்திற்கு எதிர்ப்புறத்திலுள்ள படம்

front-wheel drive : (தானி.) முன்சக்கர இயக்கம் : இயங்கும் செலுத்து அச்சுகள் முன்புற முனையிலுள்ளவாறு அமைத்தல். இதில் பின்புற அச்சுகள் இயங்குவதில்லை

frosting : (குழை.) உறைபனி உருவாக்கம் : ஒரு பிளாஸ்டிக்கின் பரப்பில் உறைபனி போன்ற படிகத் தோரணித் தோற்றம் அமைத்தல்

frozen batteries : (தானி.) உறை மின்கலத் தொகுதி : ஒரு மின்கலத் தொகுதி முழுமையாக மின்னிறக்கம் செய்யப்படும்போது வெப்பநிலை பூச்சியத்திற்கு மேல் கணிசமாக இருக்குங்கால் அது உறைந்துவிடும். குளிர்காலத்தில், உந்துவண்டியினை உடனடியாக ஓட்டுவதாக இருந்தாலன்றி அதன் மின்கலத் தொகுதியில் நீர் படக்கூடாது. அப்படிப் படுமாயின், நீர் மேற்பகுதியில் தேங்கி உறைந்துவிடும்

frozen iron : (வார்.) உறை இரும்பு : திண்மமாகிய இரும்பு, இது ஊற்ற முடியாத அளவுக்குக் குளிர்ச்சியாக இருக்கும்

frustum : (வடிக.) அடிக்கண்டம் : அடித்தளத்திற்கு இணையான ஒரு சமதளப் பரப்பினை மேற்பகுதியிலிருந்து வெட்டியெடுத்த பிறகு ஒரு திடப்பொருளில் எஞ்சியுள்ள, கூம்பு வடிவ அல்லது பிரமிடு வடிவப் பகுதி கூம்பு அல்லது பிரமிடு வடிவில், குவி பரப்பு = மேல் அல்லது அடி ஆதாரங்களின் சுற்றளவுகளின் கூட்டுத் தொகை + 1/2 சாய்வு உயரம்.முழுப் பரப்பு = குவி பரப்பு + மேல் ஆதாரப் பரப்பு + கீழ் ஆதாரப் பரப்பு. கன அளவு = கீழ் - மேல் ஆதாரங்களின் பரப்பளவுகளின் கூட்டுத் தொகை + கீழ் - மேல் ஆதாரங்களின் பரப்புகளின் பெருக்குத் தொகையின் வர்க்க மூலம் x அடிக்கண்டத்தின் செங்குத்து உயரத்தின் பகுதி

fue : எரி பொருள் : விறகு, நிலக்கரி, வாயு, எண்ணெய் போன்ற எரிபொருட்கள். இவை, தீமூட்டுவதற்கு அல்லது எஞ்சினை இயக்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன

fuel by-pass regulator : (வானூ.) எரிபொருள் பக்கவழி ஒழுங்கியக்கி : அதிமின்னேற்றிய எஞ்சினில், எரிவளி கலப்பி அறையில் அதிலுள்ள காற்றழுத்தத்திற்குமேல் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுதகு எரிபொருள் அழுத்தத்தினைக் கட்டுப்படுத்தி வைப்பதற்கான ஒரு சாதனம்

fuel consumption : (வானூ.) எரிபொருள் நுகர்வு : ஒரு தடை குதிரைத் திறன் - மணியின்போது நுகரப்படும் எரிபொருளின் அல்லது எண்ணெயின் எடையளவு

fuel dope : (வானூ.) எரிபொருள் மசகு : விமானத்தில் வெடிப்பினை மட்டுப்படுத்துவதற்காக எரிபொருளுடன் சிறிதளவில் கலக்கப்படும் பொருள் fuel level indicator : (தானி.) எரிபொருள் மட்டமானி : எரிபொருள் கலத்திலுள்ள எரிபொருள் அளவினைச் சுட்டிக்காட்டும் சாதனம்

fuel lock : (தானி.) எரிபொருள் அடைப்பு : பார்க்க ஆவியடைப்பு

fuel pump : (தானி.) எரிபொருள் இறைப்பி : எரி-வளி கலப்பி அறைக்குள் எரிபொருளைச் செலுத்துவதற்கு வெற்றிடம் ஏற்படுத்துவதற்கு உந்துதண்டு அல்லது இடையீட்டுத் தகடு மூலம் இயக்கப்படும் ஒரு சாதனம்

fuel-tank vent : (வானூ.) எரிபொருள் கலப்புழை : விமானத்தில் எரிபொருள் கலத்திலிருந்து உபரி எரிபொருளை வெளியேற்றி அழுத்தத்தைச் சமநிலையில் வைத்திடப் பயன்படும் ஒரு சிறிய குழாய்

fugitive colours : நிலையற்ற வண்ணம் : ஒளிபட்டால் நிலைத்து நிற்காத வண்ணங்கள்

fulcrum : (எந்.) ஆதாரம் : நெம்பு கோலின் தாங்குநிலை இயக்க ஆதாரம்

full annealing : முழுமையான பதப்படுத்தல் : இரும்பை ஆதாரமாகக் கொண்ட உலோகக் கலவைகளை முட்டுபதன் வெப்ப நிலைக்கு அதிகமாகச் சூடாக்கி, ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு நேரத்திற்கு அதே வெப்பநிலையில் வைத்திருந்து, பின்னர் மெல்ல மெல்ல ஆறவைத்தல் மூலம் பதப்படுத்துதல்

fuller : இரும்புப் பள்ளம் : இரும்பை உருவாக்கும் கொல்லுலைப் பள்ளம்

fuller faucet : (கம்.) மிடாக் குழாய் : ஒரு மிடாவில் திறப்புக்காக ரப்பர் பந்து உள்ள ஒரு குழாய்

fuller's earth : வண்ணான் காரம் : துணிகளை வெளுப்பதற்குச் சலவையாளர்கள் பயன்படுத்தும் ஒருவகைக் களிமண்

full floating axle : (தானி.) முழு மிதவை அச்சு : இந்த வகையான அச்சில் உந்து வண்டியின் முழுப்பாரம் அடைப்புத்துளையாலேயே தாங்கிக் கொள்ளப்படுகிறது. ஒருங்கிணைக்கப்பட்டதும் அச்சினை இயக்கும் சுழல்தண்டு, சக்கரக் குடத்தின் முடியினால் அதற்குரிய இடத்தில் பொருத்தி வைக்கப்படுகிறது. சுழல் தண்டு அகற்றப்பட்டு, சுழில் தண்டு வெளியே இழுத்து எடுக்கப்படுகிறது. சில உந்து வண்டிகளில் ஒரு வில்வளையும் சக்கரக்குடத்தின் காடியினுள்ளும், சுழல் தண்டின் கொளுவியினுள்ளும் பொருத்தப்படுகிறது. இதனால் குடத்து மூடியில் அச்சு உராய்ந்துவிடாமல் தடுக்கப்படுகிறது

full gilded : முழு மெருகேற்றிய நூல் : மூன்று விளிம்புகளும் மெருகேற்றப்பட்டிருக்கும் நூல்

fulling or milling : கம்பளி வெளுப்பாலை : கம்பளித் துணிகளை வெளுக்கும் ஆலை

full load : (வானூ.) முழுச்சுமை : விமானம் காலியாக இருக்கும் போது எடையுடன் சேர்த்து பயனுறும் எடை. இதனை "மொத்த எடை" என்றும் கூறுவர்

full point : (அச்சு.) முற்றுப் புள்ளி : அச்சுக்கலையில் ஒரு நிறுத்தற் குறியீடு

full size : முழு வடிவளவு ஓவியம் : முழு உருவத்தின் அளவுக்கு வரையப்படும் ஒவியங்கள்

full thread : (எந்) முழுத்திரு கிழை : வேண்டிய ஆழத்திற்குத் துல்லியமாகவும் கூர்மையாகவும் வெட்டப்பட்டுள்ள மரையாணியின் திருகிழை

fully formed characters : (கணிப்.) முழு வடிவாக்கிய வரி வடிவங்கள்

fully formed character serial printer : (கணிப்.) முழு வடிவாக்கிய வரிவடிவத் தொடர் வரிசை அச்சடிப்பான்

fuming :(மர.வே.)மர முதுமையாக்கம் : வேதியியல் இயைபால் புகையெழுப்பி வெட்டுமரத்திற்கு முதிர்ச்சியூட்டுதல்

fuming sulphuric acid : (வேதி.) புகையும் கந்தக அமிலம் பெட்ரோலியத்தைச் சுத்திகரிப்பதற்குப் பயன்படும், எண்ணெய் போன்ற தோற்றமுடைய பசைத்திரவம். இது வெடிபொருட்கள், சாயப் பொருட்கள். காலணி மெருகு முதலியன தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது

function : (தானி.) சார்பலன் : ஓர் எந்திரத்தின் சார்பலன் என்பது அதன் தனித்தனிச் செயற்பாடுகளின் கூட்டுத் தொகையாகும்

functional disorder : (உட.) உறுப்பியக்கக் கோளாறு : உடலின் ஓர் உறுப்பு இயங்கத் தவறுவதால் ஏற்படும் நோய். எடுத்துக்காட்டு; அஜீரணம்

functional view point: (தானி.) செயல் முறை நோக்கு : ஒரு பொருளின் அல்லது சாதனத்தின் ஒரு செயல் முறையின் குறிக்கோள்

fundamental frequency : (இயற்.) அடிப்படை அலைவெண் : ஒரு சுரத்தின் ஒலி அலை என்பது முக்கியமாக ஓர் அலைவெண் (அடிப்படை அலைவெண்) ஆகும். அதே சமயம், அந்தச் சுரம், அடிப்படை அலைவெண்ணின் இரண்டு, மூன்று மடங்கு அலைவெண்களையும் கொண்டிருக்கும். அதே போன்று, ஒரு மாற்று மின்னோட்டம் அல்லது மின்னியல் அலையும் முக்கியமாக அடிப்படை அலை வெண்ணாக இருக்கும். எனினும், உயர்ந்த அலைவெண்களின் பகுதிகளைக் கொண்டிருக்கும்

fungus :(தாவ.) காளான் : மட்கிய உயிர்ப்பொருள் மீது வரும் நாய்க் குடை, பூஞ்சணம், பூஞ்சக்காளான் புள்ளிப் பூஞ்சை, கருங்காளான் முதலியவை. இவை விதைகளினால் அல்லாமல், நுண்துகள்கள் மூலம் முளைக்கின்றன. இவற்றில் பச்சையம் இருப்பதில்லை

funnel : (பொறி.) (1) புனல் : ஒரு கொள்கலத்திலிருந்து இன்னொரு கொள்கலத்திற்கு திரவங்களை எளிதாக ஊற்றுவதற்குப் பயன்படும் ஒரு முனையில் கூம்பு வடிவ ஊற்று வாயுடைய புனல். (2) புகை வாயில்: நீராவிக் கப்பல்களில் பயன்படுவது போன்ற புகை வாயில்

furlong : ஃபர்லாங் : ஒரு மைல் தொலைவில் எட்டில் ஒரு பகுதி; 220 கஜ நீளம்; 660 அடி, 201மீ

furnace : (பொறி.) உலை : நீரைச் சூடாக்குவதற்கும், உலோகங்களையும் மற்றப் பொருட்களையும் உருக்குவதற்கும், பல்வேறு பொருட்களையும் சூடாக்குவதற்கும், உலர்த்துவதற்கும், வதக்குவதற்கும் எரிபொருள் எரிக்கப்படும் கணப்பு அடுப்பு உள்ள இடம்

furnace brazing : உலை இணைப்பு : உலையிலிருந்து வரும் வெப்பத்தினால் பொடி வைத்து இணைத்திடும் ஒரு செய்முறை

furniture : அறைகலன் : ஒரு கட்டிடத்திலுள்ள மேசை, நாற்காலி போன்ற அலங்காரத் தட்டுமுட்டுப் பொருள்கள் அச்சுக்கலையில் அச்சுப் படிவங்களைத் தயாரிப்பதற்குப் பயன்படும் மரத்துண்டு அல்லது உலோகத்துண்டு

furniture fenders : அறைகலன் நீள் தாங்கி : அறைகலன்களுடன் இணைப்பதற்கு அனுமதிக்கும் வகையில் நீட்டிக் கொண்டிருக்கும் ஆணி அல்லது திருகுழுனையுடன் கூடிய அரைவட்ட வடிவ ரப்பர் தாங்கிகள்

furniture glides : (அ.க.) அறைகலன் சறுக்கு : மேசை, நாற்காலி போன்றவற்றின் கால்களில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சிறிய கிண்ணம் போன்ற உலோகத்துண்டுகள். இவற்றின் குவிவான பக்கம் தரையைத் தொட்டுக் கொண்டிருக்கும் பேர்து அறைகலன்களைச் சத்தமின்றி எளிதாக இடம் விட்டு நகர்த்தலாம்

furring : (க.க.) தளச்சமனம் : நிலத்தளப் பிளவுகளில் மரத்துண்டுகளைச் செருகித் தளத்தைச் சமப்படுத்ததுல்

furring strips : (க.க.) சமனப் பட்டைகள் : கடைசல் எந்திரத்தில் உள்ளது போன்று ஒரு பரப்புடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள மரத்துண்டுகள்

fuse : (மின்.) மின்காப்பு உருகி : எல்லை மீறிய மின் வலியில் உருகி இடர் தடுக்கும் மின் இடையிணைப்பான உருகு கம்பி

fuse block : (மின்.) மின்காப்பு உருகிப்பெட்டி : மின்காப்பு உருகி கன்ளப் பற்றி வைத்துக் கொள்வதற்காக உருகி ஊக்குகளைப் பிணைப்பதற்கான ஆதாரப் பெட்டி

fuse clips : (மின்.) மின்காப்பு உருகி ஊக்குகள் : வெடியுறை உருகியின் உலோகப் பூண்களைக் கொண்டிருக்கும் விசையின் விற்சுருள் பகுதி

fuselage : (வானூ.) விமானச் சட்டம் : விமானத்தின் கட்டுமானச் சட்டம். இதனுடன் சிறகுகளும் வால்பகுதியும் இணைக்கப்படுகிறது

fuse link : (மின்.) உருகி இணைப்பு : வெடியுறை உருகியிலுள்ள உருகக்கூடிய பகுதி

fuse plug : (மின்.) உருகிச்செருகி : பார்க்க: செருகி உருகி

fuse wire : (மின்.) உருகிக் கம்பி : குறைந்த வெப்பநிலையில் உருகக் கூடிய ஓர் உலோகக் கலவையினாலான கம்பி

fusibility : உருகுதிறன் : ஓர் உலோகம் திட நிலையிலிருந்து ஆருதித் திரவ நிலை அடையுந்திறன்

fusible alloys : (வேதி.) உருகும் உலோகக் கலவைகள் : ஒரு குறிப்பிட்ட குறைந்த அளவு வெப்ப நிலையில் உருகக்கூடிய உலோகக் கலவைகள்

fusible plug : உருகும் செருகி : எளிதில் உருகக்கூடிய மென்மையான உலோகத்தினால் அல்லது உலோகக் கலவையினாலான ஒரு செருகி. இது பித்தளை வார்ப்படத்தில் நுழைக்கப்பட்டிருக்கும். இது நீராவிக் கொதிகலத்தின் உலைமுகட்டில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். உலை முகட்டின் அளவுக்கு மட்டம் தாழ்வுறும்போது, இது உருகும். இதனால் வெளியேறும் நீரும் நீராவியும் தீயை அணைத்து விடும்

fusing point : உருகுநிலை : உலோகங்களும், உலோகக் கலவைகளும் உருகித் திரவமாகும் வெப்பநிலை

fusion : (இயற்.) உருகிணைப்பு : மிகப் பெருமளவு வெப்பத்தின் மூலம் அணுவின் உட்கருக்களைச் சிதைத்து ஒருங்கிணைத்தல்

fusion : (விண்.) கூட்டிணைவு : ஆற்றலை வெளியிடுவதற்காக அணுக்கள் ஒன்றாகக் கூடி இணைதல்

fusion bomb : நீர் வாயுக் குண்டு : அணுவின் கரு உட்சிதைவினால் ஆறறல் பெறும் குண்டு வகைகளில் ஒன்று

fusion : (பற்ற.) உருகிய பிழம்பு :உருகி இளகிய உலோகங்களின் கூட்டுக் கலவை

fustic : (தாவ.) மஞ்சள் மரம் : மஞ்சள் சாயமாகப் பயன்படுத்தப் படும் வெப்ப மண்டலத்து மர வகை

fuzz : (தாள்) காகிதப்பஞ்சுப்படலம் : காகிதங்களில் பஞ்சு போன்ற தலை முடிபோல் தோன்றும் ஒரு படலப் பொருள். இது தனித்தனி இழைகளினால் உண்டாகிறது gable (க.க.) மஞ்சடைப்பு: இறை வாரங்களுக்கு மேலுள்ள புறச்சுவரின் முக்கோணக் கோடி.

gable moulding : (க.க) மஞ்சடைப்பு வார்ப்படம் : ஒரு மஞ்சடைப்பினை முடிவுறுத்துவதற்குப் பயன்படும் வார்ப்படம்.

gable roof : (க.க.) மஞ்சடைப்பு முகடு : ஒரு மஞ்சடைப்பில் முடிவடைகின்ற நீள்வரைக் கூறுகளாயமைந்த கூரை.

gadget : (பொறி.) சிறு பொறி : சிறிய கையடக்கமான கருவி அல்லது சாதனம்.

gaggers : (வார்.) மேற்கட்டி ஆதாரங்கள் : மேற்கட்டியிலுள்ள மணலுக்கு வலுவூட்டுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் உலோக ஆதாரங்கள். தரையில் வார்ப்படங்கள் செய்யத் தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் மணற் பொருள்களுக்கு ஆதாரமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

gain : (மர.வே.) துளைப் பொருத்து : உத்தரத்தின் முனையைப் பொருத்துவதற்கு மரத்தில் வெட்டப்படும் துளைப்பொருத்து.

galaxy : (விண்.) வான்கங்கை : கோடிக்கணக்கான சூரியன்களும், விண்மீன்கள், விண்மீன் கூட்டங்களும், ஒண்மீன் படலங்களும் அடங்கிய வான்கங்கை. பூமியின் சூரியன் இதனைச் சார்ந்தது. இதனை பால்வீதி மண்டலம் என்றும் அழைப்பர்.

galena : (கணி.) கேலினா : ஈயத்தின் மிக முக்கியமான தாதுப் பொருள். இது ஒரு சல்பைடு. இது ஈயமும் கந்தகமும் கலந்த கலவை. இதில் 8.5% ஈயம் கலந்திருக்கும்

gali-bladder : (உடலி) பித்தப்பை : நுரையீரலில் சுரந்து, இரைப்பை கொழுப்புப்பொருள்களைச் சீரணிப்பதற்குப் பயன்படும் பசும்பழுப்பு நிறமுடைய பித்தநீர் என்ற திரவத்தின் கொள்கலன்


gallery : (க.க.) (1) படியடுக்கு மேடை: இருபுறமும் கட்டிட அறை வாயில் பலகணிகளையுடைய இருக்கைப் படியடுக்கு வரிசை மேடை

(2) கலைக்கூடம் : கலைப்பொருட்கள் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கும் கலைக் காட்சிக்கூடம்

galley: (அச்சு.) அச்செழுத்துத் தட்டு: அச்செழுத்துக்கள் அடுக்கும் நீண்ட தட்டு.இது மரத்தினாலோ உலோகத்தினாலோ செய்யப்பட்டிருக்கும்

galley lock: (அச்சு) அச்செழுத்துப் பிடிப்பான்: அச்செழுத்துத் தட்டிலிருந்து பார்வைப்படிகள் எடுக்கப்படும் போது, அச்செழுத்துக்களை இறுகப் பிடித்துக் கொள்ளும் ஒரு சாதனம்

galley press: (அச்சு) பார்வைப் படி அச்சு எந்திரம்: பக்கங்கட்டாத அச்சுப் பார்வைப்படிகள் எடுப்பதற்குப் பயன்படும் ஓர் அச்சு எந்திரம். இதில், ஓர் ஆதாரமும், தடத்தில் ஓடும் கனத்த உருளையும் இருக்கும்

galley proof: (அச்சு) அச்சுப் பார்வைப்படி:பக்கங்கட்டாத அச்சுப் பார்வைப்படி

galley rack; (அச்சு) அச்செழுத்துத் தட்டடுக்கு: அச்செழுத்துத் தட்டுகளை வைப்பதற்குப் பகுதி பகுதியாக பிரிக்கப்பட்ட அடுக்கு

gallic acid: (வேதி.) காலிக் அமிலம்/காழகிக் காரம்: [C6H2(OH)8COOH]: மரவகைக் கரணைலிருந்து எடுக்கப்படும் மணிக்கார வகை. இது நிறமற்றதாக அல்லது இலேசான மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்கும். படிக ஊசிகளாக அல்லது பட்டகைகளாக அமைந்திருக்கும். இதன் வீத எடைமான 1.694: உருகுநிலை 222°C முதல் 240°C வரை. ஒளிப்படக் கலையிலும், மை, சாயம், மருந்து முதலியன தயாரிக்கவும் பயன்படுகிறது

galling: (உலோ.) ஒட்டுதல்: உலோகங்கள் ஒன்றோடொன்று நெருங்கிய தொடர்பு கொள்ளும் போது அவை ஒன்றையொன்று பற்றிக் கொள்ளுவது உலோகங்களின் இயல்பு. உராய்வுப்பொருள் இன்றி அழுத்தத்தின் கீழ் இல்வாறு ஒன்றையொன்று பற்றிக்கொள்ளும் தன்மையுடைய பொருள் ஒட்டுப் பொருள் எனப்படும்

galli-pot: சாடி: தைலம் வைக்கப் பயன்படும் சிறு பளபளப்பான மட் பாண்டம்.

gallon: காலன்: நீர்மப் பொருள்களை, அளவிடுவதற்குரிய முகத்தலளவை அலகு. 4 குவார்ட்ஸ், 8 பிண்டுகள், 231 கன அங்குலம் அளவுடையது

galloon : கட்டு இழைக்கச்சு : ஆடை விளிம்பில் இணைக்கப்படும் கசவாலான இழைக்கச்சு

galvanic action (வேதி) மின்னியக்க வினை : நேர்மின் உலோகங்களுக்கும், எதிர்மின் உலோகங்களுக்குமிடையிலான இயக்க வினை. இதன் காரணமாக நேர் மின் உலோகம் வீணாகிறது. குறிப்பாக இரும்பும், செம்பும், அல்லது பித்தளையும் இரும்பும் அமிலங்கலந்த நீரில் ஒன்றாக இருக்கும்போது இந்த வினை நடைபெறுகிறது

galvanic corrosion : (உலோ ) மின்னியக்க அரிமானம் : அதிகம் துருப்பிடிக்காத உலோகங்களுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் போது இன்னொரு உலோகம் விரைவாக அரித்தழிக்கப் படுதல். எடுத்துக்காட்டாக எஃகும் செம்பும் கடல் நீரில் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டிருக்குமாயின், எஃகு விரைவாக அரிமானத்திற்குள்ளாகும்; செம்பு பாதுகாப்பாக இருக்கும்

galvanize : நாகப்பூச்சு : இரும்புக்கு துத்தநாகத்தால் மேற் பூச்சிடுதல். இது மின்னியல் செய்முறையால் செய்யப்படுவதில்லை. உருகிய துத்தநாகத்தில் இரும்பை அமிழ்த்து எடுத்தாலே இரும்பில் துத்தநாகப்பூச்சு ஏற்பட்டுவிடும்

galvanized iron: நாகப்பூச்சு இரும்பு: துருப்பிடிக்காமலிருப்பதற்காக துத்தநாகத்தால் மேற்பூச்சு பூசப்பட்ட இரும்பு. இதில், இரும்பினைச் சுத்தம் செய்து உருகிய துத்தநாகத்தில் அமிழ்த்து எடுக்கப்படுகிறது.இது மின்னியல் செய்முறையால் நடைபெறுவதில்லை

galvanized sheets : நாகப்பூச்சுத் தகடுகள் : துத்தநாகத்தால் மேற் பூச்சு பூசப்பட்ட இரும்புத்தகடுகள். இது 51செ.மீ.முதல் 76செ.மீ. ஆகலமும் 244செ.மீ.நீளமும் உடையதாக இருக்கும்

galvanizing : நாகப்பூச்சிடுதல்: இரும்பு துருப்பிடிக்காமல் துத்த நாகத்தால் மேற்பூச்சு பூசுதல்

galvanometer : (மின்) மின்னோட்டமானி : சிறிதளவு மின்னோட்டத்தையும் காட்டுவதற்கான ஒரு கருவி gambrel roof : (க.க) விரிகோணச் சாய்வுமுகடு: விரிகோணத்தில் சாய்வுடைய ஒரு கூரை

gamma : (மின்.) காமா : ஒரு பொதுச் சேமிப்பான் இணைக்கப்பட்ட டிரான்சிஸ்டரில் கிடைக்கும் மின்னோட்டத்தின் அளவைக் குறிக்கும் குறியீடு. இது, சேமிப்பான் அழுத்தம் நிலையாக இருக்கும் போது ஆதாரமின்னோட்டத்தில் ஏற்படும் ஒரு வீத அளவுக்குச் சமமாகும்

gamma rays : (இயற்) காமாக் கதிர்கள்; காமாக் கதிரியக்கம்: மிகக் குறுகிய ஒளிக்கதிரலையுள்ள ஊடுருவு கதிர்கள்

gang drilling machine : கூட்டுத் துரப்பண எந்திரம் : பல கதிர்களைக் கொண்ட துரப்பண எந்திரம். இதனால் ஒரே சமயத்தில் பல துளைகளைத் துரப்பணம் செய்யலாம். பெருமளவு உற்பத்திப் பணிகளுக்கு இது முக்கியமாகப் பயன்படுகிறது

gang drill : (உலோ) கூட்டுத் துரப்பணம் : ஒரு பொதுவான ஆதாரத்துடன் செயற்படும் பல துரப்பணங்களின் தொகுதி

gang mills : கூட்டு எந்திரங்கள்: வேலைத் திறனை அதிகரிப்பதற்காகக் கடைசல் எந்திரத்தின் ஒரே நடுவச்சில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வரிசையான வெட்டுக் கருவிகள். ஒரே சமயத்தில் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பரப்புகளில் வேலைப்பாடு செய்யப் பயன்படுகிறது

gangway : ஊடுவழி : கப்பல் ஏற்ற இறக்க இடைவெளி

gantry : (விண்.) நிலைத்தாங்கி: ஏவுகணைகளைச் செலுத்துவதற்கான இடங்களில் பேரளவு ஏவுகணைகளை நிறுவவும். ஒருங்கிணைக்கவும், பழுதுபார்க்கவும் பயன்படும், பல்வேறு மட்டங்களில் மேடைகளைக் கொண்ட, நகரக் கூடிய பாரந்தூக்கி போன்ற அமைபபு

gap : (வானூ.) (1) இடைவெளி : இருதள விமானத்தில் இறகுகளுக்கு இடையிலான தொலைவு

(2) பொறிவினைச் செருகி

(3) திறந்திருக்கும்போது இரு தொடர்பு முனைகளுக்கிடையிலான தூரம்

(4) ஒரு மின் சுற்றுவழியில் உள்ள ஒரு வளி இடைவெளி

gap bed : (எந்.) சந்துப்படுகை : கடைசல் எந்திரத்தில் அமைந்துள்ள அளவைவிட அதிக அளவு விட்டமுடைய பொருளைப் பொருத்துவதற் காக,தலைமுனைத் தாங்கிக்குக் கீழே முன்புறம் பின்னொதுக்குப் பகுதியைக் கொண்ட ஒரு கடைசல் எந்திரப் படுகை. இந்தப் படுகை. சந்துக்குக் கீழே வலுப்படுத்தப்பட்டிருக்கும். இந்தச் சந்து பயன்படுத்தப்படாத போது இடைவெளிப் பாலத்தினால் மூடப்பட்டிருக்கும்

gap shears: (உலோ.வே) இடைவெளித் துணிப்பான்கள் : சதுர வெட்டுத்துணிப்பான் போன்ற ஒரு கத்திரிப்புக் கருவி, அடைப்புத் துளைகளுக்குள் உள்ள இடை வெளியில், நீளவாக்கிலோ குறுக்கு வாக்கிலோ உலோகத் தகடு செருகப்பட்டிருக்கும். இடைவெளி குறைவாக இருக்குமிடத்து நீளத் துணிப்புகள் செருகப்பட்டிருக்கும்

garbage : (விண்) சிதைவுப் பொருள்கள்: வட்டப்பாதையில், சுற்றுப்பாதையில் சுற்றி வரும் பிற செயற்கைக் கோள்களின் சிதைவுகள் உட்பட பல்வேறு பொருள்கள்

garden bond ; (க.க) தோட்டப் பிணைப்பு: இது ஒவ்வொரு வரிசை யிலும் மூன்று நீளவாட்டுக் கிடைச்செங்கற்களைக் கொண்டிருக்கும், இதைத் தொடர்ந்து ஒரு முகப்புச் செங்கல் அமைந்திருக்கும். சில சமயம் இந்தப் பிணைப்பு,முகப்புச் செங்கற்களிடையே 2-5 நீள வாட்டுக் கிடைச்செங்கற்களைக் கொண்டிருப்பதுமுண்டு

garderobe : (மர.வே.) ஆடை அலமாரி: துணிமணி நிலையடுக்கு

gargoyle: (க.க.) நீர்த் தாரை தூம்பு : விலங்கு மனித வடிவுகளுடன் கூடிய பழைய சிற்பப் பாணியில் அமைந்த நீர்த்தாரைத் தூம்பு

garnet : செம்மணிக்கல்: பளிங்கு போன்று ஒளிரும் செந்நிற மணிக்கல். இது உராய்வுப் பொருளாகவும் கைக்கடிகாரங்களில் தாங்கிகளாகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது

garnet paper : மணிக் காகிதம் : நுண்மணிகள் பூசிய காகிதம். இது பட்டைச்சீலைபோல் பயன்படுகிறது

garnierite : (உலோ) கார்னியரைட்டு : நிக்கல் உலோகத்தின் முக்கியத் தாதுப்பொருள். இதில் 5% நிக்கல் அடங்கியிருக்கும்

gas brazing : வாயுப் பற்றவைப்பு: வாயு எரிவதால் உண்டாகும் வெப்பத்தின் மூலம் பற்றவைக்கும் ஒரு முறை

gas engine : வாயு எஞ்சின்: வாயுவும் காற்றும் கலந்த எரிபொருள் கலவையில் இயங்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட ஓர் உள்ளெரி எஞ்சின்

gaseous fuel, or “producer gas" : "வாயு எரிபொருள்" அல்லது "விளைவு எரிபொருள்" :' நிலக்கீலார்ந்த நிலக்கரியிலிருந்து வாயுத் தயாரிப்பாளில் தயாரிக்கப்படும் ஒரு வாயு. சூடான காற்றுடன் கலக்கும்போது. ஒரே சீரான வெப்பத்தை உண்டாக்குகிறது. கண்ணாடித் தொழிற்சாலைகளில் கண்ணாடி உருகக்ப்படும் தொட்டிகளில் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது

gas-filled lamp : (மின்) வாயு நிறை விளக்கு : காற்று வெளியேற்றப்பட்டு, பின்னர் அதில் நைட்ரஜனும் ஆர்கானும் கலந்த மந்த வாயுக் கலவை நிரப்பப்பட்ட ஒரு விளக்கு

gas-filled tube : (மின்) வாயுக் குழல்: காற்றுக்குப் பதிலாக, நைட்ரஜன், நியோன், ஆர்கோன், பாதரச ஆவி ஆகியவற்றில் ஏதேனு மொரு குறிப்பிட்ட வாயுவைக் கொண்டுள்ள குழல்கள்

gashing : (எந்.) ஆழ்ந்த வெட்டு: எந்திர உறுப்புகளைக் கரடு முரடாக வெட்டுதல். குறிப்பாக, சாய்வுப்பல்லிணைகளின் பற்களை வெட்டுதல்

gasket : (எந்) ஆவித் தடுப்பான்: (1)ஆவி கசிவதைத் தடுப்பதற்காக நீள் உருளையிலுள்ள காகிதம், உலோகம், அல்லது ரப்பரினாலான தடுப்பான்

(2) சுருட்டப்பட்ட கப்பல் பாய்மரத் துணியைக் குறுக்குச் சட்டத்துடன் இணைத்துக் கட்டுவதற்கான சிறு கயிறு

gasoline : கேசோலின்: எளிதில் ஆவியாகித் தீப்பற்றக்கூடிய, பெட்ரோலியத்திலிருந்து வடித்தெடுக்கக் கூடிய நீர்மம். முக்கியமாக உள்ளெரி எஞ்சின்களில் எரிபொருளாகப் பயன்படுகிறது

gasoline engine : (தானி.) கேசோலின் எஞ்சின் : கேசோவிலும் காற்றும் கலந்த ஒரு கலவை எரிபொருளாகப் பயன்படுத்தப் படும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட உள்ளெரி எஞ்சின்

gas pliers : (கம்) வாயுச் சாமணம்: சிறிய குழாய்களை அல்லது வட்ட வடிவப் பொருள்களைப் பற்றி எடுப்பதற்குப் பயன்படுத் தப்படும் இடுக்கிக் குறடு

gas producer : வாயு தயாரிப்பான் :வாயு தயாரிக்கும் உலை. இதில், எரிபொருளை வடித்திறக்குவதன் மூலம் நிலக்கரி வாயு தயாரிக்கப்படுகிறது

gas refrigerator : (குளி.பத) வாயு குளிர்பதனச் சாதனம் : வாயு எரிவதால் உண்டாகும் வெப்ப ஆற்றல் மூலம் இயங்கும் குளிர்பதனச் சாதனம்

gassing : (மின்) வாயுக் குமிழ்: மின்னேற்றிய சேமக்கலத்தில், மின்வேதியியல் வினை காரணமாக வெளிவரும் வாயுக் குமிழ்கள்,நெசவுத்தொழிலில், மெருகேற்றுவதற்காக பஞ்சுக் குஞ்சங்களை விடுதல்

gas turbine : (வானூ) விசையுருளை வாயு பீற்றுள்ளி விசைப் பொறியுருளையில் உள் ள து போன்று, விரிவடையும் வாயுக்களினால் சுழலும் ஒரு விசையுருளை

gas welding: வாயுப் பற்றவைப்பு; வாயுப் பிழம்பிலிருந்து கிடைக்கும் வெப்பத்தின் மூலம் பற்ற வைககும் ஒரு முறை

gate : (வார்.) வார்ப்பட வாயில் : ஒரு வார்ப்பட வடிவத்தை உருவாக்குவதற்காக உலோகத்தை ஊற்றுவதற்குள்ள வாயில்

gated pattern (வார்.) வாயில் தோரணி : ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பல்வேறு உலோகத் தோரணிகள் கொண்ட ஒரு தொகுதித்தோரணி. இதனைக் கொண்டு ஒரே சமயத்தில் பல வார்ப்படப் படிகளை எடுக்கலாம். சிறு உறுப்புகளைத் தயாரிப்பதற்கு மிகவும் ஏற்றது

gate-leg table: (மர.வே) மடிப்புக்கால் மேசை : மேசை வகையில் மேற்புறத்தின் பகுதிகள் மடிந்து ழுவதற்கு வசதியாகக் கதவுச் சட்டம் போன்ற அமைப்புடைய கால்களைக் கொண்ட மேசை

gate valve : (பொறி) வாயில் ஓரதர்: உள்வழி,புறவெளித் திறப்புகளிடையிலுள்ள ஆப்பு வடிவ வாயிலின் இயக்கத்தைப் பொறுத்து இயங்கும் ஓரதர்

gathering : (அச்சு.) ஒன்றிணைப்பு: புத்தக அச்சிட்ட முழு மடித் தாள்களைக் கட்டுமானம் செய்வதற்கு வரிசை முறையில் அடுக்கி ஒன்று சேர்த்தல்

gauge : (உலோ.) அளவி: (1) உலோக உறுப்புகளின் வடிவளவைக் கணக்கிடுவதற்கான ஒரு கருவி அல்லது சாதனம். பல்வேறு நோக்கங்களுக்கான அளவிகளுக்குக் குறிப்பிட்ட பெயர்கள் உண்டு

(2) சாந்துக் கலவை விரைவாக இறுகுவதற்காகச் சாதாரணச் சாந்துடன் பாரிஸ் சாந்தினைக் கலத்தல்

(3) மட்டப் பலகை : தள மட்டத்தைக் கணிப்பதற்குக் கொத்தனார்கள் பயன்படுத்தும் சாதனம்

gauge : (குளி.பத) அளவை கருவி : வாயுவின் அழுத்தத்தை அல்லது திரவத்தின் மட்டத்தை அளவிடுவதற்கான ஒரு கருவி

gauge pins : (அச்சு) அச்சுச் சறுக்குச் சட்ட பிணைப்பூசிகள் : ஓர் அச்சு எந்திரத்தின் சமனத் தகட்டின் மீது வழிகாட்டியாகப் பயன்படுத்தப்படும் உலோகத் தகட்டுத் துண்டுகள்

gauging: அளவிடுதல்: (1) ஒரு பொருளின் வடிவளவு, ஒரு கலத்தின் கொள்ளளவு போன்ற வற்றை அளவிடுதல்

(2) செங்கற்களை அல்லது கற்களை ஒரே வடிவளவில் வெட்டியமைத்தல்

gauss, karl friedrich : (1777-1855) (மின்.) காஸ், கார்ல் பிரிட்ரிக்: ஜெர்மானியக் கணித மேதை. இவர் தமது வாழ்நாளின் பெரும் பகுதியை கோட்டிங்கன் பல்கலைக் கழக வானியல் ஆய்வுக்கூடத்தின் இயக்குநராகக் கழித்தார். கணிதம், வானியல், இயற்பியல் ஆகிய துறைகளில் துறை போகியவர்

gear : (எந்) பல்லிணை : பற்கள் முதலியவற்றால் ஒன்றையொன்று இயக்கும் சக்கரங்கள், எந்திரத்தையும் அதன் துணைப் பொறிகளையும் இணைக்கும் சாதனம்

gear case : (எந்) பல்லிணைப் பெட்டி : பல்லிணைகள் இயங்குவதற்குரிய ஓர் உலோகப் பெட்டி. பொதுவாக, பல்லிணைப் பெட்டியில் மசகுப் பொருள் நிரப்பப்பட்டிருக்கும்

gear cutters: பல்லிணை வெட்டுக் கருவி: கடினமாக்கிய எஃகினாலான வட்டவடிவ வெட்டுக்கருவி. இது வெட்டும் பல்லிடைவெளிகள், இதன் வெட்டுவாயின் அளவினதாக இருக்கும்

gear driven super charger (வானூ.) பல்லிணை இயக்க உகைப்பான் : உந்துகலம், விமானம் முதலியவற்றில் பல்லிணைகளினால் இயங்கும் மீவிசை அழுத்த மூட்டுவதற்கான அமைவு

geared chuck : பல்லிணை எந்தமைவு : எல்லாவற்றிற்கும் பொருந்துகிற ஏந்தமைவு வடிவம்

geared head : பல்லிணைத் தலைமுனை: பின் பல்லிணை பொருத்தப்பட்ட தலை முனை

geared propeller : (வானூ) பல்லிணை முன்செலுத்தி: பல்லிணை மூலம் இயக்கப்படும் ஒரு முன்செலுத்தி, பொதுவாக இது எஞ்சின் வேகத்தைவிடச் சற்று அதிக வேகத்தில் இயங்கும்

geared pump: பல்லிணை இறைப்பான்: பல்லிணையைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் ஓர் எஞ்சினால் இயக்கப்படும் ஓர் இறைப்பான்

geared shaper : (எந்) பல்லிணை வார்ப்புப் பொறி: ஒரு பற்சட்டமும் இறக்கைப் பகுதியும், மெதுவாக வெட்டும் ஒரு திமிசினை விரைவாக இயக்கி வார்ப்புருவங்களை உண்டாக்குகிறது

gearing : பல்லிணைப்பு : பற்கள் மட்டும் சாய்வாக இணைந்து ஒன்றையொன்று இயக்கும்படி அமைக்கப்பட்ட வேறுவேறு தளத்திற் சுழலும் சக்கர அமைவு

gearing down: பல்லிணைப்பு: பல்லிணைச் சக்கரங்கள் இயக்கும் உறுப்பின் வேகத்தைவிட இயக்கப் பெறும் உறுப்பின் வேகத்தை மிகுதிப்படுத்துதல்

gear ratio : (தானி) பல்லிணை விகிதம் : இயங்கும் பல்லின் எண்ணிக்கைக்கும், இயக்கப்படும் பல்லிணைகளின் எண்ணிக்கைக்கு மிடையிலான விகிதம்

gear shifting: (தானி) பல்லிணை மாற்றுதல் : எஞ்சினுக்கும் மின் அச்சிக்குமிடையிலான வேக விகிதத்தையும்,விசையையும் மாற்றுவதற் காக மாற்று வேகப் பல்லிணைகளின் பல்வேறு தொகுதிகளைக் கொளுவியிணைத்தல் gear-shift lever : (தானி) பல்லிணை மாற்று நெம்புகோல்: மாற்று வேகப் பல்லிணைகளை மாற்றுவதற்கான ஒரு நெம்புகோல்

gear stocking cutter : (பல்லி.) பல்லிணை வெட்டி: விரைவான உற்பத்திக்கும், துல்லியமான வெட்டுதலுக்கும் இயல்விக்கக் கூடிய பல்லிணைப் பற்களை வெட்டுவதற்கான கருவி

gear-tooth caliper : (எந்) பல்லிணை திட்பமானி : பல்லிணைப் பல்லின் கனத்தையும் ஆழத்தை அளவிடுவதற்குப் பயன்படும் வெர்னியர் வகைத் திட்பமானி

gear train : (எந்) பல்லிணைத் தொகுதி: இயங்கும் உறுப்புகளையும் இயக்கப்படும் உறுப்புகளையும் இணைக்கின்ற ஒன்று,அதற்கு மேற்பட்ட பல்லிணைகளின் தொகுதி

geiger counter : (இயற்) கதிரியக்கக் கண்டுபிடிப்புக் கருவி : கதிரியக்கத்தைக் கண்டுபிடிப்பதற்கான ஒருவகை வாயு நிரப்பப்பட்ட ஒரு மின்னியல் சாதனம்

gel : (வேதி. குழை.) அரைத் திண்மக் கரைசல் : கூழ்ப் போலியான அரைத்திண்மக் கரைசல். இது ஒளி ஊடுருவக் கூடியது

gelatin : (வேதி.) ஊன்பசை : எலும்பு தோல்களிலிருந்து எடுக்கப்பட்டு, உணவுப் பொருள் துறையிலும், ஒளிப்படத் தகடுகளிலும், பசைகளிலும் பயன்படுத்தப்படும் கூழ் போன்ற பொருள்

gelation : (குழை.) கெட்டியாக்குதல் : திரவ பிளாஸ்டிக்கை உறைய வைத்துக் கெட்டியாக்கும் முறை. இதில் திரவ நிலையிலுள்ள பிசினில் மூலக்கூறுகள் ஊன்பசையாகி பின் கெட்டியாகிறது

geltime : (குழை.) அரைத்திண்ம நேரம் : பிசினின் இயைபூக்கத்திற்கும், தொடக்க நிலைக் கெட்டிமத்திற்குமிடையிலான இடைவெளி நேரம்

genelite: (உலோ.) ஜெனலைட்டு: வெண்கல உலோகக் கலவை. இதில் 40% கன அளவுக்கு காரீயகக் கனிமப் பொருள் கலந்திருக்கும். இது எண்ணெயை ஈர்த்துக் கொள்ளும் தன்மையுடையது

general drawing : பொது வரைபடம் : எந்திரத்தின் அல்லது பிற பொருள்களின் அமைப்பினைக் காட்டும் வரைபடத்தை வீத அளவுப்படி வரைதல். இதில் எந்திரத்தில் உறுப்புகள் ஒன்றோடொன்று கொண்டுள்ள தொடர்பும், அவை அமைந்திருக்கும் இடமும் குறிக்கப்பட்டிருக்கும். இதனை ஒருங்கிணைப்பு வரைப்டம் என்றும் கூறுவர்

generator : (மின்) மின்னாக்கி: எந்திர ஆற்றலை மின்னாற்றலாக மாற்றுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் எந்திரங்களைக் குறிக்கும் சொல். அதாவது மின்விசையை உண்டாக்கும் பொறியமைவு

generator bus bars : (மின்.) மின்னாக்கி மின்வாய்க் கட்டை: மின்னாக்கியிலிருந்து மின்விசையைக் கொண்டு செல்லும் மின்விசைப் பலகையின் பின்புறம் பொருத்தப்பட்டுள்ள செப்பு மின்வாய்க் கட்டைகளிலிருந்து பங்கீட்டு மின்சுற்று வழிகளுக்கு மின்விசை செலுத்தப்படுகிறது

geneva motion : (பட்,) ஜெனீவா இயக்கம் : இயக்கப்படும் சக்கரங்

களுக்கு உறுதியான, ஆனால் இடையிடையே கொடுக்கிற ஒரு சாதனம். ஆனால் இது, இயக்கி இல்லாமல் இரு திசைகளிலும் சக்கரம் இயங்கு வதைத் தடுக்கிறது. இந்த இயக்கியில் ஒரு பல் அல்லது தேவைக்கேற்ப பல பற்கள் அமைந்திருக்கும். இயக்கப்படும் சக்கரம் முழுமையாகச் சுழன்று விடாமலும் இது தடுக்கிறது

geocentric : (விண்) புவிமையம்: பூமியை மையமாகக் கொண்டதாகக் கருதப்படுபவை

geodetic surveying : புவிப்பரப்பு அளவாய்வு : பூமியின் மேற்பரப்பின் கோளவடிவைக் கவனத்திற் கொண்டு, மிகத் துல்லியமாக அள வாய்வு செய்வதற்கான ஒருமுறை, இந்த முறை புவியமைப்பியல், நீரியல் ஆய்வுகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது

geology : புவியமைப்பியல் : நிலவுலக மேல் தோட்டின் ஆடுக்கு வளர்ச்சி மாறுபாடுகள் குறித்துப் பாறைகளைக் கொண்டு ஆராய்ந்தறியும் அறிவியல் துறை

geometrical : வடிவியல் சார்ந்த: வடிவியலுக்கு இணங்கிய உருவுடைய, வடிவியல் விதிகளுக்கு இணங்க அமைந்த, கோணங்கள் போன்ற வடிவியல் கூறுகளை அமைத்தல் அல்லது கொண்டிருத்தல்

geometrical mean : பெருக்க மூலம் : இரு எண்களைப் பெருத்தி அந்தப் பெருக்குத் தொகையின் வர்க்க மூலம் காண்பதால் கிடைக்கும் எண்

geometrical pitch of a propeller: (வானூ.) விமான முன் செலுத்தி வடிவியல் இடைமுகம் : ஒரு விமானத்தின் முன் செலுத்தியானது. அதன் அலகுக் கோணத்திற்குச் சமமான ஒரு கோணத் தைக் கொண்ட ஒரு திருகுசுழல் வட்டத்தின் வழியே நகருமாயின் அந்த முன் செலுத்தியின் ஒரு கூறு ஒரு சுழற்சியில் முன்செல்லும் தூரம்

geomatrical progression : (கணி.) பெருக்க ஏற்றத் தொடர்பு : ஒரே வீதத்தில் ஏறிச்செல்லும் எண் தொடர்பு. இத்தொடர்பின் ஒவ்வொரு எண்ணும் முந்திய எண்ணின் ஒரு காரணியால் பெருக்கப்பட்டுக் கிடைக்கும் தொகையாக இருக்கும். (உதாரணம்:) 2, 4, 8, 16,32 ஆகிய எண்கள் பெருக்க ஏற்றத் தொடர்பில் அமைந்துள்ளன, இதில் பெருக்கக் காரணி 2

geometrical stair : (க.க) வடிவியல் படிக்கட்டு : குறுகிய கிணறுகளில் திருகுமுறுகாக அமைக்கப்படும் படிக்கட்டு. இதனை சுழல் படிக்கட்டு என்றும் அழைப்பர்

geometry: வடிகணிதம்: கோடுகள், மேற்பரப்புகள், திடப்பொருள்கள் ஆகியவற்றின் பண்பியல்புகள் பற்றி ஆராயும் கணித அறிவியல்

georgia pine : (மர) ஜார்ஜியா தேவதாரு: கரணகளைக் கொண்ட கருநிறமரம். இது இறுதி மெருகுப் பொருளாகப் பயன்படும். இந்த மரம் கடினமானது; கனமானது; வலுவானது. ஆனால் ஈரமான இடங்களில் எளிதில் மட்கிவிடக் கூடியது. இது பிசின் தன்மை கொண்டிருப்பதால் இதில் வண்ணங்கள் ஒட்டுவதில்லை

geophysics : (இயற்) புவி இயற்பியல் : பூமியின் இயற்பியல் பண்புகளை ஆராயும் அறிவியல். எடுத்துக் காட்டாக, பூமியின் காந்தத் தன்மை, அதன் மின்கடத்தும் தன்மை, அதன் அடர்த்தி, நில அதிர்ச்சிகள், மாகடல்கள், வாயு மண்டலம் போன்றவற்றை ஆராய்தல்

germanium : (வேதி.) ஜெர்மானியம் : எளிதில் முறிவுறும் வெண்ணிற உலோகத் தனிமம். மிகுந்த பளபளப்புடையது. இதன் உருகு நிலை 1562°F

german silver: ஜெர்மன் வெள்ளி: செம்பு, துத்தநாகம், நிக்கல் ஆகிய உலோகங்கள் கலந்த ஓர் உலோகக் கலவை. வெள்ளி போல் வெண்ணிறமானது. நுண் கருவிகள் செய்வதற்குப் பயன்படுகிறது

gesso : ஓவிய உறைகள் : வண்ணந் தீட்டுவதிலும், சிற்பக்கலையிலும் பயன்படுத்தப்படும் உறைகள்

get away speed: (வானூ) பறக்கும் வேகம் : ஒரு கடல் விமானம் முற்றிலுமாக வானில் பறப்பதற்கான வேகம்

ghost : இரட்டைத் தோற்றம் : தொலைக் காட்சியில் காலந்தாழ்த்தி அனுப்பப்பட்ட இரட்டைத் தோற்றக் குளறுபடி. ஒளி வாங்கி அருகில் இருக்கும் உயர்ந்த கட்டிடங்கள், குன்றுகள் முதலியவை சைகைகளைப் பிரதிபலிப்பதால் இந்தக் குளறுபடி ஏற்படுகிறது

gib : (எந்.) உலோக ஆப்பு : திர உறுப்புகளை இறுக்கமாகப் பொருத்துவதற்குப் பயன்படும் ஒரு மெல்லிய எஃகுத்துண்டு.கடைசல் எந்திரத்தில் குறுக்கு நழுவு சட்டத்தில் இது பயன்படுகிறது

gib headed key : ஆப்புத்தலை திறவுகோல் : கனத்த முனைக்கு செங்கோணத்திலுள்ள ஒரு கவர் முள் உடைய ஒரு திறவுகோல். இது அதனைத் திரும்ப எடுப்பதை எளிதாக்குகிறது

gilbert , (மின்.) கில்பெர்ட் ; காந்த இயக்க ஆற்றல் அலகு

gilbert,william : (மின்) கில்பெர்ட், வில்லியம் (1540-1603) : முதலாம் எலிசபெத் அரசி காலத்தில் வாழ்ந்த ஆங்கில மருத்துவர். இவர் முதன் முதலில் திசைகாட்டியின் செயல் முறையைக் கண்டு பிடித்தார். பூகோளக் காந்த விசை ஆய்வியலின் தந்தை எனப் போற்றப்படுவர்

gilding: பொன்முலாமிடுதல்: மின் முலாம் பூசுதல் மூலம் தங்க முலாமிடுதல் அல்லது தங்கத் தகட்டினால் கையால் பூச்சுவேலை செய்தல்.இந்தச் சொல் பெரும்பாலும் வெண்கலத் தூளினால் அல்லது திரவத்தினால் பூச்சுவேலை செய்வதைக் குறிக்கும்

gilt . பொன்பூச்சுமானம் : பொன் முலாமிடுதல் மூலம் இறுதியாகக் கிடைக்கும் மெருகு

gimbals : (உலோ.) எந்திரக் குழையச்சு : கடலில் திசைகாட்டி முதலிய கருவிகளைத் தளமட்டமாக வைத்திருப்பதற்கான எந்திரக் குழையச்சு அமைவு

gimlet : துரப்பணம்: மரவேலைத் துளைப்புக் கருவி

gimp: கெட்டி இழை: பூ வேலைப் பாடுகளில் சித்திர விளிம்புக் கெட்டி இழை. இது 33மீட்டர் கொண்ட துண்டுகளாக விற்கப்படுகின்றன. உயர்த்திய மேற்பரப்புடைய கனத்த கெட்டி இழை "கட்டு இழைக்கச்சு" எனப்படும், இது ஆடை விளிம்புகளில் இணைக்கப்படும் gimping : கெட்டி இழை: வேலைப்பாட்டில் சித்திர விளிம்புக் கெட்டி இழை அமைத்தல்

gin ; விதை நீக்குதல் : பருத்தியிலிருந்து விதைகளை எந்திரத்தினால் நீக்குதல்

ginger-bread work: : (க.க) குமிழ்மாட்டி வேலைப்பாடு : வீடுகளில் உள்ளது போன்ற, அலங்கார அல்லது நுட்பமான செவ்வொழுங்கு வேலைப்பாடு

gin pole : (பொறி.) பாரந்துக்கிக் கம்பம் : மரத்தால் அல்லது எஃகினாலான ஒரு செங்குத்தான கம்பம். இதில் கயிறு கப்பிக் கலனும், கட்டைகளும் கயிற்று வடம் அல்லது எஃகு வடத்துடன் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இதனைக் கொண்டு கனமான பொருள்களை எந்திரவிசையினால் வேண்டிய உயரத்திற்கு ஏற்றலாம். இது பளுதூக்கி போன்று பயன்ப்டுகிறது

giran dole: மெழுகுதிரிக் கொத்து விளக்கு: ஒரு மையத்தண்டினைச் சுற்றியுள்ள வட்டத்தில் பொருத்தப்படும் மெழுகுதிரிக் கொத்து விளக்கு

girder : (க.க) தூலம்: தள ஆதாரமாகப் பயன்படும் மரத்தாலான அல்லது எஃகினாலான பெரிய உத்தரம்

girt : முரண் கணிப்பீட்டளவை : (1) தட்டையாக இராத பரப்புகளில் மேடுபள்ளக் கணிப்புகளுடன் குறுக்காகவும், சுற்றியும் எடுக்கப்படும் அளவை

(2) நீள் உருளை ஒத்த அளவுடையவற்றின் சுற்றுப் பட்டை அளவு

glair: (நூ.க.)முட்டைப்பசை: முட்டை வெண் கருவிலிருந்து செய்யப்படும் மெருகுப் பூச்சுக்கான பசைப் பொருள்

gland : (எந்.) உள்திகைப்பு வாய் தாங்கி: காற்று முதலியவை உட்புகாதவாறு இயங்கவல்ல உள்திணிப்புப் பொறியமைவின் தாங்கி வாயை அடைத்துக் கொண்டு உந்துதண்டின் தேய்மானத்தைத் தடுக்கும் சிறிய தாங்கி

gland : (உடலி.) சுரப்பி ; உடலின் இயக்கத்திற்குத் தேவையான பொருள்களைச் சுரக்கும் உடலின் பகுதி. வியர்வைச் சுரப்பி, பால் சுரப்பி, நிணநீர்ச்சுரப்பி, சீரணத்திற்கு உதவும் திரவங்களைச் சுரக்கும் கணையம் போன்றவை இவ்வகையைச் சேர்ந்தவை

glare: (தாள்.) காகிதப் படரொளி: பளபளப்பான காகிதத்திலிருந்து பிரதிபலிக்கும் ஒளி

glass : கண்ணாடி : மணல் அல்லது சிலிக்காவை சுண்ணாம்பு,பொட்டாஷ், சோடா அல்லது ஈய ஆக்சைடு இவற்றுடன் சேர்த்து உருக்குவதால் கிடைக்கும் கடினமான, ஆனால் எளிதில் உடையும் தன்மையுள்ள பொருள்

glass cloth : (குழை) கண்ணாடித் துணி : கண்ணாடி இழைகளைக் கொண்டு நெய்யப்பட்ட துணி. இது பிசின் தகடுகளில் பயன்படுகிறது. இது ஒரு பொருளுக்கு வலிமையும், எஃகு போன்ற உறுதியும் அளிக்கிறது. கட்டுமானத்திற்குப் பலவகைப் பிசின்கள் பயன்படுகின்றன. பாலியஸ்டர் அவற்றில் ஒன்று

glass cutter: கண்ணாடி வெட்டி; கண்ணாடியை வேண்டிய அளவுகளில் அறுப்பதற்கு உதவும் ஒரு சாதனம். இது பெரும்பாலும்,கைப்பிடி கொண்ட ஒரு சுழல் சக் கரத்தில் பொருத்தப்பட்ட ஒரு வைரமாக இருக்கும்

glass hard: (உலோ) கண்ணாடிக் கடினம்: கண்ணாடியில் கீறல் உண்டாக்கும் அளவுக்குக் கடினமாகவுள்ள பொருள்

glass ine: (தாள்) பளிங்குத்தாள்: பளிங்கு போன்ற தாள். செலோ போன் காகிதம் போன்று ஒளி ஊடுருவக் கூடியது. துப்புரவு நோக்கங்களுக் காகப் பயன்படுகிறது. சல்ஃபைட் கூழிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது

glass insulator:(மின்) கண்ணாடி மின்காப்பான்: மின்கம்பக் கம்பி அமைப்பதில் பயன்படுத்தப்படும் மின்விசை பாயாமல் காப்பிடுவ தற்கான காப்புப் பொருள். இது குறுக்குப் புயங்களில் ஊசிகொண்டு பிணைக்கப்படுகிறது. தொடர் கம்பிகள் இந்த மின்காப்பானுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்

glazed: மெருகூட்டிய: மெருகிட்டு பளபளப்பான் பர்ப்பினை உண்டாக்குதல்

கட்டிடங்களில் கண்ணாடிப் பலகணிகள் அமைத்தல்

glazed brick (க.க) மெருகுச் செங்கல்: மெருகிட்ட பளபளப்பான பரப்புடைய செங்கல். மெருகுப் பொருள்களை ஒன்றாகக் கலந்து இது தயாரிக்கப்படுகிறது

glazed doors: (அ.க.) மெருகுக் கதவுகள்: கண்ணாடி போன்ற பளபளப்பான தோற்றமுடைய கதவுகள். இதில் பெரும்பாலும் கண்ணாடிச் சில்லுகளிடையே வேலைப்பாடுடைய மரத்தினாலான தோரணிகள் அல்லது பின்னல் வேலை அமைந்திருக்கும்

glazed tile: (க.க) மெருகு ஓடு; மெருகிட்ட பளபளப்பான தோற்றமுடைய கண்ணாடி போன்ற மேற்பரப்புடைய ஓடு

glazing: (1) கண்ணாடி பொருத்தும் கலை: பலகணிகளுக்குக் கண்ணாடி பொருத்தும் கலை

(2) மெருகுப் பூச்சுக்கலை: மாவரைக்கும் எந்திரத்தின் அல்லது சாணைச் சக்கரத்தின் மேற்பரப்பின் இடைவெளிகளை துண்துகள் களைக் கொண்டு நிரப்புதல்

glide: (வானூ.) சறுக்கு': விமானம் இயங்குப்பொறி இல்லாமலேயே சறுக்கிச் செல்லுதல்

glide landing: (வானூ) சறுக்கித் தரையிறங்குதல்: விமானம் இயங்கு பொறியின்றி சறுக்கிப் பறந்து தரையிறங்குதல்

glider: (வானூ.) சறுக்குவிமானம்: இயங்கு பொறியமைப்பில்லாமல் பறக்கும் சறுக்கு விமானம்

gliding angle: (வானூ) சறுக்குக் கோணம்: ஒரு சறுக்கு விமானத்தின் பறக்கும் பாதைக்கும், இடை அச்சுக்குமிடையிலான கோணம்

globe valve: (கம்) கோள வடிவ ஒரதர்: ஒருவகை ஒரதர். இதில் இரு வட்டத்தகடு ஒரு திருகு மூலம் செயற்படுகிறது. ஒரு வட்ட வாயின் மீது கைச்சக்கரம் அமைந்திருக்கும். இதன் கீழ்ப்புறத்திலிருந்து அழுத்தம் மேல்நோக்கி மோதுகிறது

gloss. மேல் மினுக்கு: மேற்பரப்பு பளபளப்புடன் இருக்கும் மினு மினுப்பான தோற்றம்

glost: (மட்.க.) மெருகு மட்பாண்டம்: சூளையில் இடப்படவிருக்கும், வழுவழுப்பும் பளபளப்பும் வாய்ந்த மட்பாண்டம்

glowcoil: (மின்) : ஒளிர்சுருள்: ஒரு கூம்பு வடிவத்தில் சுற்றப்பட்டுள்ள தடைக்கம்பி. இது சூடாக்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது glow-tube: (மின்) ஒளிர் குழல்: ஜின்னழுத்தத்தை முன்றப்படுத்துகிற நியான் ஒளிர் குழல் போன்ற ஒளி வெளியிடும் குழில்

glucose : (வேதி.) பழ வெல்லம் : மரச்சத்திலிருந்து வெப்பமும் அமிலங்களும் வினைபுரிவதன் மூலம் உண்டாக்கப்படும் மணமற்ற ஒளிப்பான பாகுப்பொருள். கற்கண்டு, பழச்சத்துகள், வடிசாறுகள் முதலியவை தயாரிப்பதற்கு முக்கியமாகத் தேவைப்படும் பொருள்

glue : வச்சிரப்பசை: விலங்கின் தோல், எலும்பு முதலியவற்றை உரிய அளவுக்குக் கொதிக்க வைத துப் பெறப்படும் திண்ணிய பசைப் பொருள். இது தகடாகவும், பட்டை களாகவும், மென்படலங்களாவும், குருணையாகவும் விற்கப்படுகின்றது. வெள்ளை,மஞ்சள், பழுப்பு முதலிய பல வண்ணங்களிலும் கிடைக்கிறது

glue injector : (மர.வே) வச்சிர ஊசி : மிக நுண்ணிய துவாரங்களுக்குள் விச்சிரப் பசையினைச் செலுத்துவதற்குப் பயன்படும் சிறிய கூரிய முனை கொண்ட ஓர் உலோகப் பீற்றுக் குழல்

glycerin : (வேதி) கிளிசரைன்/ கரு நீர்ப்பாகு : தொழுப்பிலிருந்து காரம் சேர்ப்பதால் விளைவிக்கிப்பட்டு, மருந்துக்கும், பூச்சுநெய்க் களிம்புகளுக்கும், வெடிமருந்துக்கும் பயன்படுத்தப் படும் நீர்மப் பொருள். சோப்பு, மெழுகுவர்த்தி தயாரிப்பதற்கும், ரொட்டித் தொழிற்சாலைகளிலும் அச்சக உருளைகளிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. நிறமற்ற, திண்மமான திரவம்

glyph (க.க.) ஒப்பனைச் சால்வரி: சிற்ப வேலைப்பாட்டுக்கு அடையாளமாகவுள்ள குறுகிய செங்குத்தான ஒப்பனைச் சால்வரி

gneiss : (கனிம.) நிஸ் : படிகம் களிமம், அப்பிரகம் போன்ற கனிமப் பொருள்கள் கலந்த அடுக்குப் பாறை

go bo :ஒளித்திரை: மேடையில் தேவை யில்லாத இடங்களில் ஒளிபடாமல் மூடிமறைக்கப் பயன்படும் ஒரு திரை

goggles : காப்புக் கண்ணாடி : பற்ற வைப்பவர்களும், சாணை பிடிப்பவர்களும் கண்ணுக்குப் பாதுகாப்பாக அணிந்து கொள்ளும் கண்ணாடி

gold : பொன்/தங்கம் : உலோகங்களில் விலைமதிப்பு வாய்ந்த உலோகங்களில் ஒன்று. உலோகங்கள் அனைத்திலும் மிகவும் நெகிழ் விணக்கமுள்ள உலோகம்; கம்பியாக இழுத்து நீட்டக் கூடியது

golf ball : (கணிப்.) குழிப்பந்து:

gonio photo meter : படரொளிமானி : வண்ணப் பொருள்களின் படரொளியை அளவிடும் சாதனம்

go or no-go gauge : (எந்) இருமுனை அளவி : அளவிடுவதற்கான இருமுனைகளைக் கொண்ட அளவி. ஒரு முனையில் அளவிடப்பட வேண்டிய பொருள் நுட்பமாகப் பொருத்தப் பட்டிருக்கும். மற்றொரு முனை, வெளிப்புற விட்டத்திற்கு மிகச்சிறியதாகவும், உட்புற விட்டத்திற்கு மிகப்பெரியதாகவும் இருக்கும்

goose neck : வாத்துக் கழுத்து: வாத்தின் கழுத்தினைப் போல் வளைந்திருக்கும் கொக்கி, குழல், தாங்கி முதலியவை, கட்டிடங்களில் வாத்துக் கழுத்துப் போன்று வளைந்துள்ள படிக்கட்டின் கைபிடி

gordon press : (அச்சு) கோர்டோன் அச்சு எந்திரம்: அச்சுத்தாள் அழுத்தும் தகட்டுப்பான அச்சு எந்திரத்தில் மிகப் பழைய வகை

gothic (க.க.) கூர்மாடப் பாணி : (1) இடைநிலைக் காலத்து கிழக்கு ஜெர்மனியின் கூர்மாடச் சிற்பப் பாணியில் அமைந்த கட்டிடம்

(2) அச்சுருப் படிவ வகையில் அமைந்துள்ள அச்சுரு

gothic arch : (க.க.) கூர்மாடக் கவான்: உயர்ந்து, குறுகிக் கூர்மையாகச் செல்லும் வில்வளைவு

gouge : நகவுனி : தச்சு வேலையிலும், அறுவை மருத்துவத்திலும் பயன்படுத்தப்படும் உட்குழிவான அலகுடைய உளி

governor : (எந்.) ஆள்வான் : எஞ்சின்களிலும், எந்திரங்களிலும் வேகத்தைச் சீராக்கிடும் விசை அமைவு

grab : (எந்.) இறுகுப்பிடிப்பான் : வலித்திழுப்பதற்காகவும்,உயரத்தூக்குவதற்காகவும் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு சாதனம்

grab hook : (வார்.) இறுகுப்பிடிப்புக் கொக்கி: பாரந்துக்கிக் கொக்கியுடன் பாரங்களை இணைப்பதற்கான குறுகிய சங்கிலிகள் அல்லது சலாகைகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள கொக்கிகள்

grade : (க.க) தரைமட்டம் : ஒரு கட்டிடத்தைச் சுற்றியுள்ள தரைமட்டம்

grading : சாய்தள அமைப்பு : (1) ஒரு மனையில் தேவையான கோணத்திற்கு சாய்தளம் ஏற்படுத்துதல்

(2) பக்க நடைபாதையை மழை நீர் சீராக வடியும் வகையில் சாய்வாக அமைத்தல்

gradual load: படிப்படியான பாரம்: ஒரு கட்டமைப்பில் படிப்படியாக ஏற்றப்படும் பாரம். இது அழுத்தத்திற்கு மிகவும் சாதகமான சூழலை ஏற்படுத்தும்

graduate : நுண்படியளவீடு: நுண் கூறுகளாக அளவின் அடையாளமிடுதல்

graduation : படியளவுக் குறியீடு : நுண் படியளவிட்டுப் படியளவுக் குறியிடுதல்.

grain : (1) மயிர் களைதல்: தோல் பதனிடுவதில் தோலிலிருந்து மயிர் களைதல்

(2) மயிர் களைவுக் கத்தி : தோல் பதனிடுவதில் மயிர் களைவதற்குப் பயன்படுத்தும் கத்தி

(3) அடுக்குவரி அமைவு : காகித எந்திரத்தில் இயக்கத் திசைக்கு நேரிணையாகக் காகிதத்தில் நீள் வாக்கில் அடுக்கு வரி அமைவுறச் செய்தல்

(4) நெல் மணி எடை: மிகச் சிறிய எடை அளவு. 7,000 மணி எடை = 1 அவுன்ஸ்-பவுண்டு

grained cowhide: மயிர் களைந்த தோல் : தோலில் மயிர்களைந்து, பல்வேறு மேற்கரண் பரப்புடைய தோல். இது பல வண்ணங்களிலும் இருக்கும், இதனால் பைகளும், பெட்டிகளும் செய்யப்படுகிறது

graining: அகவரி வண்ணமிடுதல்: கருவாலி, வாதுமை போன்ற உயர்தர மரங்களைப் போன்று தோற்றமளிக்கும் வகையில் அகவரி வண்ணம் கொடுக்கும் முறை

graining comb : (மர.வே) கரண் சீப்பு: மரப்பலகைகளில் கரண் போன்ற தோற்றம் ஏற்படுமாறு செய்வதற்குரிய எஃகினாலான அல்லது தோலினாலான ஒரு சீப்பு போன்ற கருவி

gram : கிராம் : மெட்ரிக் சீரெடை முறையில் பொதுநிலை எடையலகு அளவு 1 கிராம் = 15. 432 நெல்மணி

gramme ring winding : (மின்) சீரெடை வளையச் சுருணை: இது ஒரு மின்னகச் சுருணை. இந்த முறை.இப்பொழுது மிகுந்த தனிவகைப் பயன்பாடுகளைத் தவிர்த்து, மற்றப்படி நடைமுறையில் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை

gram molecular weight : (வேதி.) அணுக்கட்டு நிறை : தனி மத்தின் அணு எடை அளவின் பரும அளவெண். ஒரு வாயுவின் அணுக்கட்டு நிறை யானது, இயல்பான சூழல்களில் 22.4 லிட்டர் அளவாக இருக்கும்

granite : (க.க) கருங்கல் : வெள்ளை அப்பிரகம் கலந்த கருங்கல். இது மிகவும் கடினமானது; மிகுந்த பளப்பளப்புடையது. கட்டிடங்கள்,நினைவுச் சின்னங்கள் கட்டுவதற்குப் பயன்படுகிறது

gramular : மணியடர்த்தியுள்ள : இழையாக அமைந்திராமல் சிறு மணி போன்ற செறிவுள்ளது

granular carbon : (மின்) அக வரிக் கார்பன் : சிறுமணிகள் போன்ற அகவரிச் செறிவுள்ள சொரசொரப்பான மேற்பரப்புள்ள கார்பன். தொலைபேசி ஒலியனுப்பீட்டுக் கருவிகளிலும் மாற்றுத் தடைகளிலும் பயன்படுகிறது

granular structure : (குழை) அகவரிக் கட்டமைவு: அமைப்பான்கள் முழுமையாக ஒருங்கிணையாததன் காரணமாக பணிமுடிவுற்ற பிளாஸ்டிக் பொருட்கள், சொரசொரப்பான மேற்பரப்பினைக் கொண்டிருத்தல்

grape sugar : (வேதி) பழச் சக்கரை: இது அங்காடிகளில் கடினமான, மெழுகு போன்ற திடப் பொருளாகக் கிடைக்கும். தயாரான புதிதில் இது செறிமான முறாத பழவெல்லமாக அல்லது குளுக்கோசாக இருக்கும். ஒயின், ரொட்டி தயாரிப்பதிலும், புகையிலையைப் பக்குவப்படுத் துவதிலும், குரும உப்பு மூலம் தோல் பதனிடுவதிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது

graphic : வரையுரு : கருத்துக்களைப் படங்களாகவும், வரையுரு வங்களாகவும் சித்தரித்தல்

graphic arts :வரைகலை : ஓவியம், படம் வரைதல், சித்திரம் செதுக்குதல் போன்ற வரையுருக்கலைகள்

graphic building blocks : வரைகலைக் கட்டுமானத் தொகுதிகள்

graphic forms : வரைகலை வடிவங்கள்

graphic methods : வரைகலை முறைகள் : வரையுருவங்கள் வாயிலாகக் கட்டிடங்கள் மீதான அழுத்தம், வேகவீதம் முதலியவற்றைக் கணக்கிடுவதற்கான முறைகள்

graphic lines : வரைகலைக் கோடுகள்

graphic plotting: வரைகலை வரைதல்

graphic shapes : வரைகலை வடிவுகள்

graphite : (வார்;பொறி.) காரீயகம்: செயற்கையான அல்லது இயற்கையான கணிப்பொருள் வகை. இதில் 90% கார்பன் அடங்கியிருக்கும். இது வெள்ளி போல் மினுமினுப் புடையது. இது ஈயப் பென்சில்கள் தயாரிக்கவும், உராய் பொருளாகவும், வார்ப்படத் தொழிற்சாலைகளில் வார்ப்புப் பூச்சுப் பொருளாகவும் பயன்படுகிறது

graphite paint ; (வண்) காரீயக வண்ணம் : காரீயகமும், கொதிக்க வைத்த ஆளிவிதை எண்ணெயையும், சிறிதளவு உலர்த்து பொரு ளையும் கலந்த கலவை. இரும்பு வேலைகளில் வண்ணம் பூசுவதற்கு மிகவும் உகந்தது

graphitizing : (உலோ) காரீயக மாக்குதல் : ஒரு சாம்பல் நிற வார்ப்பிரும்பிலுள்ள கார்பனின் பெரும்பகுதியை ஒரு பதப்படுத்தும் முறையின் மூலம் காரீயக நிலைக்கு மாற்றுதல்

grate area or grate surface: ஒரு கொதிகலனில் கணப்புக் கம்பிகள் அமைந்த பரப்பளவு. இது சதுர அடிக்கணக்கில் கணக்கிடப் படும். இது முழுமையான உள்ளெரிதல் நடைபெறும் பரப்புக்குச் சமமானதாகும்

gravel: சரளைக்கல்: மணலும் கூழாங்கற்களும் கலந்த சரளைக் கலவை

graver : செதுக்கு உளி : சித்திரம் செதுக்குவதற்குப் பயன்படும் ஒரு கருவி

gravisphere: (விண்) ஈர்ப்பு மண்டலம் : விண்மண்டலக் கோளங்களில் மற்றக் கோளங்களை ஈர்ப்பதற்கான ஈர்ப்பாற்றல் முனைப்பாக உள்ள கோளப்பரப்பு

gravity : ஈர்ப்புவிசை : பூமியின் மையத்தை நோக்கி அல்லது அதன் மேற்பரப்பை நோக்கி பொருள்கள் அனைத்தும் ஈர்க்கப்படும் விசை

gravity cell ; (மின்) ஈர்ப்பு மின்கலம் : டேனியல் மின்கலத்தின் மாற்றியமைத்த வடிவம். இதில் இரு மின்பகுப்பான்கள் ஈர்ப்பு விசை மூலம் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும்

gravity - drop annunciator : (மின்.) ஈர்ப்புவிசை அறிவிப்பான்: மின்காந்தங்கள் மூலம் இயங்கும் ஒரு சைகைச் சாதனம். இதில் காந்தத்திலிருந்து ஒரு கீல் உறுப்பு விடுபட்டு கீழே விழும் போது எண், பெயர் முதலியன வெளித் தெரியும்

gravity lubrication system : (தானி.எந்.) ஈர்ப்புவிசை உராய்வுத் தடையமைப்பு : உயரத்திலுள்ள கொள்கலத்திலிருந்து ஈர்ப்புவிசை மூலம் உராய்வுத்தடைக்காக உறுப்புகளுக்கு எண்ணெய் பாயவிடுதல். இந்த அமைப்பு முறையில், எண்ணெய் ஓர் இறைப்பான் மூலம் அது முதற்கண் இருந்த கொள்கலத்திற்கே கொண்டு வரப்படுகிறது

gravity water system : ஈர்ப்பு விசைநீர் அமைப்பு : ஈர்ப்பு விசை மூலம் அழுத்தம் பெறப்படும் ஒரு நீர் அமைப்பு முறை

gravity well ; (விண்) ஈர்ப்புக் கேணி: ஈர்ப்புப்புலம் ஓர் ஆழமான கேணியாகக் கருதப்படும் பகுதி. ஒரு வான் கோளிடமிருந்து தப்புவதற்கு ஒரு விண் வெளி ஊர்தி இந்தக் கேணிக்குள்ளிருந்து ஏறி வெளியே வர வேண்டும்

gray iron : சாம்பல் வார்ப்பிரும்பு: தேனிரும்பு அல்லது வார்ப்பிரும்பு. இதில் முறிவு ஏற்படுமாயின், சாம்பல் நிறப்படிகக் கட்டமைவு உண்டாகும்

grease : (தானி.) மெழுகுப் பசை: தாவர எண்ணெய்களின் குழம்பும், சோடா அல்லது எலுமிச்சை சோப்பும் அடங்கிய ஒரு மசகு எண்ணெய்ப் பொருள்

grease gun : (தானி) மசகு பீச்சாங் குழல் : உயவுப் பொருளை தாங்கியினுள் பீச்சிச் செலுத்துவதற்கான ஒரு சாதனம் grease lubricants : மசகு உயவுப் பொருள்கள் : இவை ஆறுவகைப்படும்: (1) கொழுப்பு மசகு இது விலங்கின் கொழுப்பும், பனை எண்ணெயும் சில கனிம எண்ணெய்களுடன் கலந்த கலவை (2) சோப்பு போன்று கெட்டியான கனிம எண்ணெய் வகை. (3) முதலாவது அல்லது இரண்டாவது வகைக் காரீயகம், வெளிமக் கன்மசி, அல்லது அப்பிரகத்துடன் கலந்த கலவை, (4) கற்பூரத் தைல வகை. (5) நீர்மமல்லாத எண் ணெய்கள்; (6) தனிவகை வடிப்பான்கள் உள்ள தனிவகை மசகுகள்

grease trap : (கம்) மசகுப் பொறி: வீட்டுக் கழிவுப்பொருள்களிலிருந்து மசகினைப் பிரித்துத் திடப்பொருளாக்கி, அகற்றுவதற்கான ஒரு முறை. கழிவு நீர்க் குழாய்களில் அடைப்பு ஏற்படாமல் தடுப்பதற்கு இது பயன்படுகிறது

green : பசுமை நிறம் : ஒளிக்கதிர் நிறப்பாட்டையில் நீலத்திற்கும் மஞ்சளுக்குமிடைப்பட்ட வண்ணம்

காகிதத்திலும், அச்சு உருளைகளிலும், முழுமையாகப் பக்குவப்படுத்தப்படாத நிலையைக் குறிக்கும் சொல்

green core: (வார்.) பக்குவமடையா உள்ளீடு: வார்ப்படத்தில் முற்றிலும் எரிந்து பக்குவப்படாத உள்ளீடு

green field : (மின்) பசும்புலம்; துவள் குழாய்க்கு முதற்கண்ணிருந்த வாணிகப் பெயர்

green gold : (வேதி) பசும் பொன் : 25% வெள்ளியும் 75% தங்கமும் கலந்த உலோகக் கலவை

green sand : (வார்) பசுமணல்: பச்சை நிறங்கொடுக்கும் கனிப் பொருள் நிறைந்த மணற்கல். இதனை உலர்த்தாமல், நீருடன் கலந்து ஈரமாக்கி வார்ப்படத் தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுத்துகிறார்கள்

grand sand core : (வார்) பசுமணல் உள்ளீடு : ஈரமான பசுமணலினாலான ஓர் உள்ளீடு

green vitriol or copper as : (வேதி.) பசுங்கந்தகத் திராவகம் அல்லது இரும்புக் கந்தகை : எஃகினை ஊற வைப்பதால் கிடைக்கும் துணைப்பொருள். இதனை அய சல்ஃபேட்டு என்றும் கூறுவர். தொற்றுத் தடைமருந்தாகப் பயன் படுகிறது. மை, ஆழ்ந்த நீல வண்ணப்பொடி, சிவப்பு ஆக்சைடு ஆகியவை தயாரிக்கவும் பயன்படுகின்றது

green wood: பசுமரம் : ஒருவகை வெட்டுமரம். இதில் சாறு அகற்றப்பட்டு, உலர்த்தப்படுவதில்லை

grid : (மின்.) (1) மின்வாய் : எலெக்ட்ரான்கள் அல்லது அயனிகள் செல்வதற்கு ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட திறப்புகள் கொண்ட ஒரு மின்வாய்

(2) இணைப்பு வரைச்சட்டம் : மின் னாக்கிகளின் இணைப்பு வரைச் சட்டம்

(3) சேமக்கல அடித்தளம் : சேம மின் கலங்களில் தகடுகள் அமைக்கப்படுவதற்கான அடித்தளம்

(4) வார்ப்பிரும்புச் சட்டம் : அச்சகத்தில் அச்சுத்தாள் அழுத்தும் தகட்டுப்பாளங்களிலிருந்து நீராவித் தகடுகளை புறத்தே பிடித்து வைத்துக் கொள்வதற்கான வார்ப்பிரும்புச் சட்டம்

(5) வானொலிக் குழாய் : வானொலியில் உருகாது அழலொளிவிடும் மின்குமிழ் இழைக்கும் தகட்டிற்கு மிடையேயுள்ள வானொலிக் குழாய்ப் பகுதி grid condenser ; கம்பிக் கொண்மி: கம்பிவலை மின்சுற்று வழியின் ஒரு பகுதியாகவுள்ள கொண்மி

grid current : (மின்) இணைப்பு மின்னோட்டம்: ஓர் எலெக்ட்ரான் குழலின் இணைப்பு மின் சுற்று வழியில் பாயும் மின்னோட்டம்

grid dip meter : (மின்.) இணைப்பு மின் இறக்க அளவுமானி: ஒத்திசைவு அலைவெண்களை அளவிடுவதற்கான ஒரு கருவி

grid leak : கம்பிக் கசிவு: ஒரு மின்னணுக்குழாயின் கம்பிவலை மின் சுற்றுவழியில் பயன்படுத்தப்படும் மின்தடை

grid leak detector : (மின்) இணைப்புமின் கசிவு காட்டும் பொறி: ஒரு மூன்று மின்முனை காட்டும் பொறியாகவும், மின் மிகைப்பியாகவும் செயற்படும் வகையில் இணைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு மூன்று மின்முனை மிகைப்பி இணைப்பு மின் சுற்றுவழியில் இந்தக் கண்டுபிடிப்பு நடைபெறுகிறது

grid modulation : (மின்.) இணைப்பு அலை மாற்றம் : இது ஓர் அலைமாற்ற மின் சுற்றுவழி. இதில் அலைமாற்றச் சைகையானது, இணைப்பினுள் அலைமாற்ற நிலையில் செலுத்தப்படுகிறது

grid resistance : (மின் ) வலை மின்தடை : மிகப்பெரிய அளவிலான மின்னோட்ட இயக்கிகளுக்கான தொடக்க மின்தடை. இது வார்ப்பிரும்பிலிருந்து கம்பி வலைகள் வடிவில் தயாரிக்கப்படுகிறது

grid resistor : வலைமின் தடுப்பான் : ஒரு வானொலிக் குழாயின் கம்பிவலை மின்சுற்றுவழியில் பயன்படுத்தப்படும் அதிக அளவுத் தடையுள்ள மின் தடுப்பான்

grid voltage : (மின்) இணைப்பு மின்னழுத்தம் : ஒரு வெற்றிடக் குழலின் இணைப்பில் பயன்படுத்தப்படும் சார்பு மின்னழுத்தம்

grill (க.க.) வலைத்தட்டி : திறந்த வாயில்களுக்கு அல்லது கதவில் அல்லது பல்கணியிலுள்ள கண்ணாடிகளுக்குப் பாதுகாப் பாக உலோகத்தால் அல்ல மரத்தால் அமைக்கப்படும் வலைத் தட்டி அமைப்பு

grind : சாணையிடல் : சுழலும் சாணைச் சக்கரத்தில் சாணையிட்டுத் தீட்டுவதன் மூலம் ஒரு பொருளைக் கூர்மையாக்குதல்; வேண்டிய வடிவளவுக்கு அராவிக் குறைத்தல்; அல்லது அகற்றிவிடுதல்

grinder: (பட்.) அரைவை எந்திரம்: அரை வைப் பணிக்குப் பயன்படும் கருவி அல்லது சாதனம்

grind finish : (எந்) சாணை தீட்டுதல்: சாணைச் சக்கரத்தில் அராவித்தீட்டி மெருகேற்றுதல். முன்னர் கருவிகளில் மெருகிடப் பட்ட பல வேலைகள் இன்று சாணை தீட்டுதல் மூலம் நடைபெறுகின்றன

grinding allowance : சாணைக் கழிவு : வேலைப்பாடு செய்யப்படும் பொருளில் சாணை தீட்டுவதால் ஏற்படும் கழிவுக்காக விட்டு வைக்கப் படும் அளவு. நேர்த்தியான வேலைப்பாட்டில் .0076-.0177செ.மீ. போதுமானது. கனமான பொருள்களின் வேலைப் பாடுகளில் 1/64 அல்லது 1/32 அளவு தேவைப்படும்

gridding compound ; (தானி) சாணை இணைப்பு: சாணை தீட்டுவதன் மூலம் நுட்பமாக மெரு கூட்டி உறுப்புகளை முற்றிலுமாகப் பொருந்துமாறு இணைத்தல் இதனைக் கையினாலோ, எந்திரத்தினாலோ செய்யலாம் grinding machine : (உலோ) சாணை எந்திரம் : ஓர் உராய்வுச் சக்கரத்தைச் சுழற்றி சாணை தீட்டுவதற்கான எந்திரம்

grindstone_: சாணைக்கல் : இது சாணை தீட்டுவதற்கான ஒரு கருவி. இது இயற்கையாகக் கிடைக்கும் மணற்பாறையினாலானது, சுழலும் இக்கல்லில் பொருள்களை உராய்ந்து சாணை தீட்டப்படுகிறது

grip : (எந்.) பிடிப்பாணி : பொதுவாக, எந்திரத்தில் இறுகப்பிடிக்கும் பகுதியைக் குறிக்கும்

grippers: (அச்சு.) பிடிப்பான்கள்: அச்சு எந்திரத்தில் அச்சிடும்போது காகிதத்தை உரியநிலையில் இறுகப் பற்றிப்பிடித்துக் கொள்வதற்குப் பயன்படும் உலோகத்தாலான சிறிய விரல்கள் போன்றஅமைப்பு

gri-saille : புடைப்போவியம்: ஒரு வண்ணத்திறமாகச் சாம்பல் நிறச் சாயல்களில் அமைவுறும் புடைப்பியல் திற ஓவிய ஒப்பனை

grit : பருமணல்: சாணைச் சக்கரங்கள் செய்வதற்குப் பயன்படும் பொடிக்கற்கள். இந்தப் பொடிக்கற்களின் வடிவளவினைப் பருமணல் எண்மூலம் குறிக்கின்றனர்

groin : (க.க.) கட்டுமான இடைக் கோணம் : கட்டிடக்கலையில் இரு வளைவு மாடங்கள் சேரும் கட்டுமான இடைக்கோணம்

groined vaulting : (க.க.) இடைக்கோணக் கவிகை மாடம் : கவிகை மோடுகள் ஒன்றை யொன்று குறுக்கே வெட்டிச் செல்லும் வண்ணம் கட்டிடங்களுக்கும் நடைபாதைகளுக்கும் மோட்டுக் கவிகை அமைக்கும் முறை

grommet: வட்டுவளையம்: பந்தல்களிலும், கொடிகளிலும் முக்கியமாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஓர் உலோகக் கயிற்றுத் துளை

மரையாணிகள், பெருந்தலையாணிகள் ஆகியவற்றைச் சுற்றி, நீர் புகாதவாறு இறுக்கமான தடுப்பானாக அல்லது வளையமாகப் பயன்படுத்தப்படும் மெழுகுவர்த்தித் திரி வளையம்

கப்பல்களில் பயன்படுத்தப்படும் கயிற்று வட்டு அல்லது வளையம்

groove : (க.க.) வரிப்பள்ளம்': சால்வரி நீண்ட வரிப்பள்ளம்; தவாளிப்பு: வரித்தடம்

grooving : (க.க) வரிப்பள்ளமிடுதல்: வரிப்பள்ளமிடும் கருவி கொண்டு நீண்டபள்ளத் தடமிடுதல் அல்லது சால்வரி அகழ்தல்

grooving machine: தவாளிப்புக் கருவி : செல்தடப்பள்ளம் அமைக்கப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு கருவி

grooving stake : தவாளிப்பு முளை : பல்வேறு வடிவளவுகளில் வரிப்பள்ளங்கள் வெட்டப்பட்டுள்ள ஒரு சலாகை. கையால் வரிப்பள்ளமிடும் கருவியைப் பயன்படுத்தாமல், கொட்டாப்புளியினால் பூட்டு விளிம்புகளை மூடுவ வதற்கு இது பயன்படுகிறது. இதில் பட்டறைப் பிடிப்புக் குறட்டில் சலாகை இறுகப் பற்றிக் கொள்ளப்படுகிறது

gross : குரோஸ் : பன்னிரண்டு உருப்படிகளடங்கிய தொகுதிகளின் பன்னிரண்டு. எண்ணிக் கையில் 144

grotesque : விசித்திர பாணி: விசித்திரக் கற்பனைக் கதம்பமாக அமைந்த அலங்காரப் பாணி

ground (க.க.) (1) ஆதார மரத் துண்டு : செங்கல் அல்லது கற்சுவருடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள ஆணி அடிப்பதற்குரிய மரத்துண்டு (2) மின்விசை நிலத்தொடர்பு : மின்சுற்று வழியை முற்றுவிப்பதற்காக மின்னாக்கி, மின்னியக்கி மின் விளக்கு முதலியவற்றுக்கு நிலத்தொடர்பு உண்டு பண்ணுதல்

(3) நிலத்தில் மின்கசிவு : மின்னோட்டம் தேவையான வேலைக்கு மாறாக, நிலத்தில் கசிந்துவிடுதல்

ground circuit : (மின்) நிலமின் சுற்றுவழி : இரண்டு அல்லது மூன்று கம்பி மின்சுற்று வழியில், நிலத்தை ஒரு கம்பியாகப் பயன்படுத்தும் ஒரு சுற்று வழி

ground clamp : (மின்) நிலப்பற்றுக் கட்டை: மின்தொடர்புகளைச் சிறந்தமுறையில் ஏற்படுத்து வதற்காக ஒரு குழாயுடன் ஒரு கம்பியை அல்லது பிற மின்கடத்தியைப் பிணைப்பதற்குப் பயன்படும் பற்றுக்கட்டை

ground detector : (மின்) நிலத்தொடர்பு நுண்கருவி : ஒரு மின் விசைப் பலகையில், ஒரு மின்சுற்று வழிக்கம்பியில் மண்தொடர்பு ஏற் படும் போது அதனைக்காட்டுவதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள விளக்கு

ground gear : (வானூ) தரைப் பல்லிணை : ஒரு பறவைக் கப்பலைத் தரையிறங்கச் செய்வதற்கும், அதனைத் தரையில் இயக்கு வதற்கும் தேவைப்படும் பல்லிணை அல்லது சாதனம்

grounding : (மின்) மின்விசை நிலத்தொடர்பு : மூன்று மின்கம்பிகள் கொண்ட இணைப்பில் நடு நிலைக்கம்பியில் உள்ளவாறு ஒரு மின் சுற்றுவழிக்கம்பியை நிலத்துடன் பிணைத்தல்; அல்லது மின்கம்பிக் காப்புக் குழாய்களையும் நீர்க் குழாய்களையும் மின்னியல் முறையில் ஒன்றாக இணைத்தல்

grounding conductor : (மின்) நிலமின் கடத்தி : நிலத்தொடர்பு மின் முனைனய அல்லது மின் முனைகளை கம்பியிணைப்புடன் பிணைப்பதற்குப் பயன்படும் மின் கடத்தி

grounding out: பின்னணியை அகற்றுதல் செதுக்கு வேலைப் பாட்டில் வடிவமைப்பின் பின்னணியை அகற்றுதல்

ground joint : (கணி) தேய்ப்பு மூட்டு : உறுப்புகளை உராய் பொருள் பசையுடன் சேர்த்துத் தேய்த்து அல்லது உராய் பொருளை எண்ணை யுடனோ நீருடனோ சேர்த்துப் பொருத்துதல். (உ.ம்) உந்துவண்டிகளின் ஓரதர்களைத் தேய்த்தல்

ground joist : நிலத்துலாக் கட்டை: நிலத்திலிருந்து மேல் நோக்கி எழுப்பப்படும் துலாக் கட்டை

ground loop : (வானூ.) தரைக்கரண வளைவு: விமானம் நிலத்தில் இயங்கும்போது அல்லது தரையிறங்கும் போதோ உயரே ஏறும் போதோ தரையில் ஓடும் போதோ கட்டுப்படுத்த முடியாமல் திடீரெனக் திரும்புதல்

ground re-turn : (தானி.மின்) நிலமீட்சி ; உந்து வண்டியில் மின்னியல் சாதனங்கள் அனைத்தும் முழுமையான மின் சுற்றுவழி அமையும் வகையில் அந்த வண்டியின் அடிச்சட்டத்துடன் மின்னியல் சாதனங்களை இணைத்தல்

ground speed : (வானூ) தரையோட்ட வேகம் : ஒரு விமானம் தரைக்கு மேலே ஓடும் வேகம். எடுத்துக்காட்டாக, மணிக்கு 32 கி.மீ. வேகத்தில் வீசும் காற்றுக்கு எதிராக மணிக்கு 322 கி.மீ. வேகத்தில் ஓடும் விமானத்தின் தரையோட்ட வேகம் மணிக்கு 290கி.மீ. ஆகும் ground speed: (வானூ.) தரை வேகம்: விமானம் தரையையொட்டிக் கிடைமட்டமாகச் செல்லும் வேகவீதம்

ground speed meter : (வானூ.) தரை வேகமானி: விமானம் தரையையொட்டிக் கிடைமட்டமாகச் செல்லும் வேகவீதத்தை அளவிடும் கருவி

ground strap: (தானி.) இணைப்புப் பட்டை: காரின் சட்டத்துடன் மின்கலத்தை அல்லது ரப்பர் மீது எஞ்சின் ஏற்றப்பட்டிருக்கும் போது எஞ்சினைச் சட்டத்துடன் இணைப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் செப்புக்கம்பி வடம் அல்லது பின்னல் செப்புப்பட்டை

ground water (கம்.) தரையடி நீர்: தரையடியில் தேங்கி நிற்கும் அல்லது நீரோட்டமாக ஓடும் நீர்

ground waves : (விண்.) நில அலை : ஒரு வெடிப்பு காரணமாக நிலத்தில் உண்டாகும் அலை

ground wire: (மின்.) தரையடிக் கம்பி: தரையடியில் இரு மின்னியல் சாதனங்களை இணைக்கும் கம்பி

ground wood: தோப்பு மரம்: இது எந்திர வெட்டு மரம் என்றும் அழைத்தப்புெறும். மரத்தடிகளை அராவித் தேய்த்து இந்த மரம் பெறப்படுகிறது

group of dots : (கணிப். ) புள்ளிக் குறிகளின் குழுமம்.

grout : அரைசாந்து: கட்டிட இடைவெளிகளை நிரப்புவதற்கான நீளமான அரைசாந்து

growler : (மின்.) உறுமின்மாற்றி: மின்னகங்களில் குறுக்கீடுகள், திறப்புகள், மண்தொடர்புகள் ஆகியவற்றைக் கண்டறியப் பயன்படும் சிறிய மின்மாற்றி

growth: (மின்.) வளர்ச்சி நிலை: மின்னோட்டம், மின்னழுத்தம் ஆகியவற்றின் அளவுகளில் படிப்படியாக ஏற்படும் அதிகரிப்பைக் குறிக்கும் சொல்

guard : இடர்காப்பமைவு: (எந்.) எந்திரத்தை இயக்குபவருக்கு உடற்காயம் எதுவும் ஏற்படாமல் காப்பதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள காப்புச் சாதனம்

guard band: (மின்.) காப்புப் பட்டை: அலைவரிசைகளிடையே இடையீடு ஏற்படாமல் தடுப்பதற்காக ஒவ்வொரு தொலைக்காட்சி அலைவரிசையின் மேல் முனையிலுள்ள ஒரு குறுகிய அலைவெண்பட்டை

gudgeon pin : (தானி. ) also go தண்டு முனை: இது இருசுக்கடையாணி அல்லது உந்துதண்டு பிணைப்பாணி போன்றதாகும்

gudgeons : (அச்சு.) சுழல்சக்கரங்கள்: அச்சு எந்திரங்களில் உருளையின் முனைகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள் உலோகச் சக்கரங்கள். இவை சுழல்நெறிப் பட்டைகளில் உருண்டு உருளைகளைச் சுழலச் செய்கின்றன

guide bearings: (எந்.) சால்வரித் தாங்கிகள்: உறுப்புகள் நழுவிச் செல்லக்கூடிய சால்வரி அல்லது வரிப்பள்ளம் உடைய தாங்கிகள்

guided aircraft missile. (விண்.) ஏவு விமானக் கணை: வானத்தில் பறக்கும்போது இலக்குகளைத் தாக்குவத்ற்காக விமானத்தில் கொண்டு செல்லப்படும் ஒரு வகைத் தானியங்கி ஏவுகணை. இதனை வானில் செலுத்திய பிறகு இலக்கை நோக்கி ஏவலாம்

guided missile : (விண்.) ஏவுகணை: வானொலி போன்ற கருவி களைக் கொண்டு தொலைவிலிருந்தே வேண்டிய நெறியில் செலுத்தப்படத் தக்க படைக்கலம்

guide pins : (குழை.) ஆற்றுப்படையாணிகள்: வார்ப்படம் மூடிக் கொள்கிறபோது அழுத்தச் செருகியும், பள்ளமும் முறையாக ஒருங்கிணைவதற்கு உதவும் சாதனம்

guide rail : ஆற்றுப்படைத் தண்ட வாளம் : இருப்பூர்தியின் சக்கர விளிம்புகளை ஆற்றுப்படுத்திச் செல்வதற்காக இருப்புப்பாதையின் பிரதான தண்டவாளத்தின் உட்புறம் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு மிகைத் தண்டவாளம். இந்தத் தண்டவாளம் வளைவிலே வண்டிகள் தண்டவாளங்களிலிருந்து விலகிச் செல்லாமல் தடுக்கின்றன

guides : (அச்சு.) இயக்கு தண்டுகள்: ஒவ்வொரு தாளிலும் ஒரே இடத்தில் அச்சிடுதல் நடைபெறுமாறு செய்வதற்காகத் தாளில் வைத்து வழிப்படுத்துவதற்கு உதவும் சாதனம். இந்தச் சாதன்த்தை தேவையான நிலையில் சீரமைத்துக் கொள்ளலாம்

guilloche : (க.க.) பின்னற்சடை ஒப்பனை: கட்டிடங்களில் பின்னற்சடை போன்று செய்யப்படும் சிற்பக்கலை ஒப்பனை

guillotine cut : தலைத் தறிப்பு வெட்டு: தலையை வெட்டுவதற்காகப் பயன்பட்ட வெட்டுப்பொறியின் கத்தி அலகு போன்ற வெட்டுவதற்கான எந்திரக் கருவி

gum bloom : (வண்.) பிசின் அரக்கு : இயல்பான பளபளப்புள்ள, ஒளி ஊடுருவக்கூடிய பிசின் குழம்பு

gumming test for oils : பிசின் சோதனை: எண்ணெய்கள் பிசினாக மாறுந்திறனைச் சோதிக்கும் சோதனை. வாயு எஞ்சின் நீள் உருளைகளில் எண்ணெய்கள் எந்த அளவுக்கு கார்பனாக மாறும் என்பதை அளவிடுவதற்கு இச்சோனை பயன்படுகிறது. எண்ணெயை அமிலத்துடன் சேர்ப்பதால் ஏற்படும் மாறுதல்களைக் கொண்டு இது அறியப்படுகிறது

gums: (வேதி; குழை.) கோந்துகள்: தாவரங்களிலிருந்து எடுக்கப்படும் பசை வகைகள், பிசின்கள் போலன்றி, இவை தண்ணீரில் கரையக்கூடியவை. வண்ணத் தொழிலில் குங்கிலியம் போன்ற இயற்கைப் பிசின்களை இப்பெயர் குறிக்கிறது

gum wood: குங்கிலிய மரம்: நடுத்தர அளவு கனமான, கருநிறமான, வாதுமை மரத்தில் உள்ளது போன்று மணிக்கரணைகள் உள்ள மரம், அறைகலன்கள் செய்யவும், கட்டிடங்களில் உட்புற அலங்கார வேலைகளுக்கும் முக்கியமாகப் பயன்படுகிறது

gun cotton: (வேதி.) வெடிப்பஞ்சு : வெடிப்பாற்றலுள்ள நைட்ரிக் அமிலம், கந்தக அமிலம் ஆகியவற்றில் தோய்ந்த மிகுந்த வெடிப்புத் திறனுடைய பஞ்சு

gun lather (எந்.) பீரங்கிக் கடைசல் எந்திரம்: பீரங்கிகளில் கடைசல் வேலை செய்வதற்கும், அவற்றில் துளையிடுவதற்கும் பயன்படும் பெரிய அளவிலான கடைசல் எந்திரம்

gun metal: கருங்கலம்: துப்பாக்கி செய்யப் பயன்படும் செம்பு, துத்தநாகம், வெள்ளியம் கலந்த உலோகக் கலவை. ஒரு காலத்தில் பீரங்கிகள் செய்ய மிகுதியும் பயன்படுத்பட்டது

gunning : (வானூ.) முழு வுேக இயக்கம் : விமான எஞ்சினை முழுவேகத்தில் இயங்கும்படி செய்தல் gun powder : (வேதி.) வெடிமருந்து : துப்பாக்கி மருந்தாகப் பயன்படும் வெடி மருந்துக்கலவை. வெடியுப்பு, மரக்கரி, கந்தகம் ஆகியவை கலந்து செய்யப்படுகிறது. இது கருநிறமாகவோ சிவப்பு நிறமாகவோ இருக்கும்

Gunters chain : நில அளவைச் சங்கிலி : நில அளவையாளர்கள் பயன்படுத்தும் 20மீ. நீளமுள்ள நில அளவைச் சங்கிலி இதில், ஒவ்வொன்றும் 20செமீ நீள்முள்ள 100 கண்ணிகள் இருக்கும்

gusset : (பொறி.) வலிவுக் கொண்டி: வேலைப்பாடு செய்யப்படும் பொருளின் ஒரு முனைக்கு அல்லது கோணப் பகுதி வலுவூட்டுவதற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் இரும்பு வளையக் கொண்டி

வலிவுக் கொண்டி

Gutenberg, johann : (அச்சு.)கூட்டன்பர்க், ஜோகான் (1398-1468): நகர்த்தக்கூடிய அச்செழுத்து முறையைக் கண்டுபிடித்த ஜெர்மானிய அச்சுக் கலைஞர்

gutta-percha: (மின்.) மரப்பால் பிசின்: பல்வேறு மரங்களிலிருந்து எடுக்கப்படும் மரப்பாலினால் செய்யப்படும் கட்டிறுக்கமான சாம்பல் நிறப் பிசின். இது பலவகைகளில் பயன்படுகிறது. முக்கியமாக மின் காப்பிடுவதற்குப் பயனாகின்றது

guttae : (க.க.) துளி ஒப்பனை : கிரேக்கச் சிற்ப வகையில் துளி போன்ற அணி ஒப்பனைகள்

gutter: (க.க.) (1) வடிநீர்க்கால்: சாக்கடை நீர் வழிந்தோடுவதற்காக தெருவோரமாக அமைக்கப்பட்டுள்ள கால்வாய் (2) வாரி நீரோடை : தெருவில் நடைபாதையினையொட்டி செங்கல் அல்லது கல்பாவிய வடிகால் (3) வரிப்பள்ளப் பட்டிகை: அச்சுத் துறையில் வரிச்சட்டத்தில் பக்கங்களை இடைப்பிரிக்கும் வெட்டு வரிப்பள்ளமிட்ட பட்டிகை

guy: (பொறி.) சமநிலைப் பிணிப்பான்: பாரந்தூக்கி, கூடாரம் முதலியவற்றைச் சமநிலைப்பட இழுத்து நிறுத்தும் கயிறு அல்லது சங்கிலி முதலியவற்றாலான பிணைப்பு

guy rope : (பொறி.) சமநிலைப் பிணிப்பு வட்டம் : துத்தநாகத்தால் மேற்பூச்சு பூசப்பட்ட வடம். இது ஒவ்வொன்றும் 7 கம்பிகள் கொண்ட 6 சரங்களையும், சணல் நார் உட்புரியினையும் கொண்டது

gypsum . (க.க.) கனிக்கல்: கால்சியத்தின் ஹெட்ஸ் சல்ஃபேட்டு (CaSO42H2O). தூய்மையாக இருக்கும்போது நிறமற்றது. மெல்ல மெல்ல சூடாக்கப்படும் போது இதிலுள்ள நீரின் ஒரு பகுதி நீக்கப்பட்டு, எஞ்சிய பொருள் "பாரிஸ் சாந்து" என அழைக்கப்படுகிறது. இதனை மருத்துவர்கள் கட்டுப்போடுவதற்கான காரைப் பொருளாகப் பயன்படுத்துகின்றனர்

gyrate: திருகு சுருள் : சுழல் அச்சினை திருகு சுருளாகச் சுற்றிச் செல்லச் செய்தல்

gyro horizon (வானூ.) திருகு சுருள் விளிம்பு : இது திருகு சுழல் கருவி. இது இயல்பான அடிவான விளிம்பினை ஒத்து விமானத்தின் பக்கவாட்டு உயரத்தையும் நீளவாட்டு உயரத்தையும் குறித்துக் காட்டுகிறது

gyro-pilot : , (வானூ.) திருகு சுழல் செலுத்தி : விமானத்தைத் தானாகவே திருகு சுழலாகச் சுற்றிச் செல்லச் செய்யக்கூடிய திருகு சுருளாகச் சுழலும், எந்திர சாதனம். குறுக்கு வழியில் வழக்கமாகச் செல்லும் விமானத்தின் செலுத்திகள் சோர்வடையாமல் இது தடுக்கிறது

gyro-plane : (வானூ.) நிமிா் விமானம் : தலைக்கு மேலே விரைவாகச் சுழலும் காற்றாடிப் பொறிகளின் இயக்கத்தால் செங்குத்தாக மேலெழுந்து செல்லும் விமானம்

gyro scope : (இயற்.) திருகு சுழலாழி : சுழல் வேகமானியால் சமநிலைப்படுத்தப்பட்டு எந்தத் திசையிலும் திருப்பு வளையங்களின் உட்புறம் அமைந்த சமனுருள். இது கப்பல்களை நிலைப்படுத்துவதற்கும், விமானங்களைச் செலுத்துவதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது

gyro-scopic turn indicator : (வானூ.) திருகு சுழல்மானி: திருகு சுழல் இயக்கத்தைப் பொறுத்து இயங்கித் திசைகாட்டும் அளவு கருவி H beam:(க.க.) H வடிவ உத்தரம்: ஆங்கில எழுத்து 'H' போன்ற வடிவிலுள்ள எஃகு உத்தரம். ஒரு குறிப்பிட்ட ஆழத்திற்கு விளிம்பு அகலங்களை பலவிதமாக இருக்கும் வகையில் அமைக்கப்படும் கட்டுமான வடிவம். இதில் விளிம்புகளின் உட்புறம் பெரும்பாலும் வெளிப்புறத்திற்கு இணையாக இருக்கும். இந்த வகை வடிவமைப்புகள், முக்கியமாகத் தூண்களின் வரிசை அமைப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது

உத்தரம் (படம்)

hackling textile: (நூற்.) சிக்கெடுத்தல்: நீண்ட சணல் இழைகளின் சிக்கலை ஏஃகுச் சீப்புக்கொண்டு சீவிச் சிக்கறுத்துத் துப்புரவு செய்தல்

hack saw : உலோக ரம்பம் : உலோகப் பொருட்களை வெட்டுவதற்கான ரம்பம். இதனை மின் விசையினாலோ, கையினாலோ இயக்கலாம்

உலோக ரம்பம்(படம்)

haemoglobin : (உடலி.) செங்குருதியணு : இரத்தத்திலுள்ள செந்நிறப் பொருள். இதில் 'குளோபின்' என்ற புரதமும், ஹேம்’ என்ற இரத்தச் சிவப்பு வண்ணப் பொருளும் அடங்கியிருக்கும்

haemophilia : (நோயி.) குருதிப் பெருக்குநோய்: சிறுகாயத்திலிருந்து இரத்தம் உறையாது பெருகிடும் ஒரு பரம்பரை நோய்

haermorrhage : (உடலி.) இரத்தப் போக்கு : குருதிக் குழாய்களிருந்து இரத்தம் வெளிப்படுதல்

haft: கைப்பிடி : குத்துவாள், தத்தி, தமரூசி போன்றவற்றில் உள்ளது போன்ற கைப்பிடி.

hair: (குழை.) மயிர்க்குச்சு : கால் நடைகளின் முடியிலிருந்து செய்யூப்படும் மயிர்க்குச்சு, இது முடிச்சிக்கல் எடுக்க உதவுகிறது. இப்போது முடிக்குப் பதிலாக கல்நார், மணிலா சணல் நார் இழைகளும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன

hair hook : (குழை.) மயிர்க் கொக்கி: இரண்டு அல்லது மூன்று கவர் முட்கள் கொண்ட ஒருதருவி. இந்தக் கவர் முட்கள் ஒரு நீண்ட கைப்பிடியில் செங்குத்துக் கோணங்களில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். சுண்ணாம்புச் சாந்துடன் முடியினை இணைப்பதற்குப் பயன்படுகிறது

hair line : (அச்சு.) நுண்வரிக் கோடு : எழுத்து, அச்சு முதலியவற்றில் மிக நுட்பமான வரிக் கோடு

hair spring : (எந்.) கடிகாரச் சுருள்வில் : கடிகாரத்தில் துடிப்பியக்கச் சக்கரத்தை முதலில் ஒரு பக்கமும், பிறகு மறுபக்கமும் ஊசலாடச் செய்யும் ஒரு நுண்னிய சுருள் வில்

half bearings : (எந்.) அரைத் தாங்கிகள் : பாரம் எப்போதும் ஒரே திசையில் இருக்கக் கூடிய ரயில்வேக் கார்களில் பயன்படுத்தப்படுவது போன்ற தாங்கிகள். இது இருசுக் கட்டைகளைத் தாங்கிக்கு எதிராகத் தாங்கிப்பிடித்துக் கொள்ளும் அளவுக்குப் போதுமான கனமுடையதாக இருக்கும்

half binding : அரைக்கட்டுமானம் : புத்தக மூலையும், முதுகுப் புறமும் தோலால் அமைந்த கட்டுமானம்

half - diamond indention : (அச்சு.) அரை வைர வடிவ ஓரம் : அச்சிடும்போது பக்கங்களில் அரை வைர வடிவத்தில் ஓரப்பகுதியில் இடம்விட்டு அமைத்தல்

holf-lap joint : (மர.வே.) சமநிலைப்பிணைப்பு : இணைக்கப்பட வேண்டிய இரு துண்டுகளின் கனத்தைப் பாதியளவுக்குக் குறைத்துப் பொருத்துதல்

half-life : (மின்ன.) பாதிக்கால அளவு: அணு ஆற்றல் சக்திப் பொருள் இயல்பாக வானிலிருந்து விழும் அளவில் அரைப்பகுதி விழும் கால அளவு

half moon stake : (உலோ.) அரைவட்ட முளை: மேற்புறம் சந்திரனின் பாதிப்பிறை போன்று வளைந்து ஒரு புறம் சாய்ந்துள்ள ஒரு முளை. வட்டவடிவு விளிம்பு இயக்கங்களில் இது முக்கியமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது

half nut : (பட்.) அரைச் சுரையாணி : நீளவாக்கில் பிளக்கப்பட்டுள்ள ஒரு சுரையாணி. சிலசமயம் ஒருபாதி ஒரு திருகின் மீது இயங்கும். சிலசமயம் ஒரு கடைசல் ஊர்தியிலுள்ள அரைச்சுரையாணி போன்று ஒரு திருகாணியைச் சுற்றி இயங்கும்

half-pack bench saw: (மர.வே.) இரட்டை கைவாள் : வெட்டப்பட வேண்டிய பொருள் முழுவதையும் வெட்டுவதற்கு வேண்டிய விறைப்பான வெட்டு முனைகளையும், திறனையும் கொண்ட இரம்பம், இது பெரும்பாலும் 35-50 செ.மீ. நீளத்தில் செய்யப்படுகிறது. விறைப்பான தண்டுப்பகுதி அலகின் நீளத்தில் ஒரு பகுதி வரையில் மட்டுமே நீண்டிருக்கும். இதன் மூலம் கைவாள், நைவாள் ஆகிய இரண்டின் செயல் முறையும் இதில் இணைந்திருக்கும்

half pattern : அரைத்தோரணி : ஒரு தோரணியின் ஒரு பாதி. இது வார்ப்படத்தின் வசதிக்காக மையத்திலிருந்து பிரிக்கப்பட்டிருக்கும்

half-round file: அரைவட்ட அரம் : ஒரு புறம் தட்டையாகவும், மறு புறம் வளைவாகவும் உள்ள ஓர் அரம். இதிலுள்ள புறங்குவியின் அளவு ஒருபோது அரைவட்டத்திற்குச் சமமாக இருக்காது

half section : அரைக் குறுக்கு வெட்டுப் பகுதி : எந்திரவியல் வரைபடத்தில், மையக்கோட்டில் முடிவுறும் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றம். இதனால், ஒரு பகுதி, புறத் தோற்றத்தையும், மறுபகுதி உட்புறத் தோற்றத்தையும் காணலாம்

half-step-increments: (கணிப்.) அரைப்படிமுறை ஏறுமுகப்படிகள்

half story: (க.க.) அரைக்கூரை: - கூரைக்கு நேர் கீழே வேயப்பட்டுள்ள கூரைக்கட்டமைவின் ஒரு பகுதி. இது முடிவுற்ற முகட்டினையும், தளத்தினையும், பக்கச் சுவரையும் கொண்டிருக்கும்

half title : (அச்சு.) குறுந் தலைப்பு : புத்தகத் தலைப்பும் புத்தகத்திற்கு அல்லது புத்தகப் பிரிவுக்கு முன்னுள்ள சிறு தலைப்பு

half tone : (அச்சு.) நுண்பதிவுப் படம் : ஒளிப்படத்தில் ஒளி நிழல் மாறுபாட்டளவுப் புள்ளிகளைக் காட்டுகின்ற படம். இது ஒரு தகட்டில் ஓர் அங்குலப்பகுதியில் 55200 வரிகள் வரை நேர்த்தியாக வரியிடப்பட்ட கண்ணாடித்திரையில் ஒளிப்படம் செதுக்குருவாக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கும்

halftone paper : (அச்சு.) நுண் பதிவுப் படத்தாள் : நுண்பதிவுப் படங்கள் எடுப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் பளபளப்பான அச்சுத்தாள்

half-wave rectifier : (மின்.) பாதி அலை மின்னோட்ட மாற்று கருவி : (வேதி.) ஒரு மாற்று மின்னோட்டச் சுழற்சியின் ஒரு பகுதி மட்டும் செல்வதற்கு அனுமதித்து எதிர் மின்னோட்டத்தை அனுமதிக்காதிருக்கிற ஒருமின்னோட்ட மாற்று கருவி

halogen : (வேதி.) உப்பீனி : ஃபுளோரின், குளோரின், புரோமின், அயோடின் ஆகியவை அடங்கிய தனிமங்களின் குடும்பத்தைக் குறிக்கும். இவை 'உப்பு உண்டாக்குபவை எனப்படும்

haived pattern : பாதியாக்கிய தோரணி : இரு சம பகுதிகளாக உருவாக்கப்பட்ட வார்ப்படத் தோரணி. இவ்வாறு செய்வதால் வார்ப்படம் செய்யும்போது எளிதில் வெளியில் எடுக்க முடியும்

halving : செம்பாக இணைப்பு : ஒரு பகுதியை ஓர் உறுப்பின் முகப்பிலிருந்தும், இன்னொரு பகுதியை அதனுடன் இணைக்கபடவிருக்கும் உறுப்பின் பின்பகுப்பிலிருந்தும் வெட்டியெடுத்து ஒன்றாக இணைத்தல். இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் இணைக்கப்படும் இரு உறுப்புகளின் புறப்பகுதிகள் தடைபடா நேர்தளப்பரப்புடன் இருக்கும்

ham : (மின்.) பயில்முறை வானொலி (ஹேம்) : பயில் முறை அல்லது பரிசோதனை வானொலியைக் குறிக்கும் சொல்

hammer : சம்மட்டி / சுத்தி : உலோக வேலையில் ஆணி அறைதல் போன்றவற்றில் அடித்து இறுக்குவதற்குப் பயன்படும் சாதனம் அல்லது கருவி. இது பல வகைப்படும். ஒவ்வொன்றும் அதனதன் பயனுக்கேற்பப் பெயருடையவை

hammer movement : (கணிப்.) சுத்தியல் இயக்கம்.

hammer toe: (உடலி.) கால்விரல் கோணல்: கால் விரல்களில் ஒன்று நிலையாக மேல் நோக்கி வளைந்து மடிந்திருத்கும் அங்கக் கோணல்

கால்விரல் கோணல்(படம்)

hams language : (மின்.) பயில்முறை வானொலி குறியீட்டு மொழி : பயில்முறை வானொலி இயக்குபவர்கள் பயன்படுத்தும் ஒரு வகைக் குறியீட்டு மொழி

handbill: (அச்சு.) துண்டறிக்கை: கையினால் வழங்குவதற்கான சிறிய அச்சிட்ட விளம்பர வெளியீடு

hand blocking : கைப்பட அச்சு : மெத்தை-திண்டு வேலையில் ஒரு வடிவமைப்பின் அச்சுருவை கையினால் எடுக்கும் முறை

handbook : கையேடு : கையில் எடுத்துச் செல்லக்கூடிய வழிகாட்டு நூல். பொறியியல் முதலிய ஒவ்வொரு தொழிலுக்கும் தேவையான தகவல்கள், சூத்திரங்கள் அடங்கிய தனித்தனிக் கையேடுகள் உண்டு

hand brake : (தானி.) கைத் தடை : உந்து வண்டிகளில் கையினால் இயக்கப்படும் தடை. இது முக்கியமாக நிறுத்துத் தடையாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்தத் தடையை போட்டுவிட்டால், மீண்டும் கையினால் அத்தடை நீக்கப்படும்வரை அது அப்படியே இருந்து வரும்

hand dolly (உலோ.வே.) கைத் துடுப்பு : செவ்வக வடிவ எஃகுப்பாளம். இதன் அடிப்புறத்தில் ஒரு கைப்பிடி பொருத்தப்பட்டிருக்கும். பெரும்பாலும் 13x15x3 செ.மீ.அளவில் அமைந்திருக்கும். தீத்தாங்கிகளிலும்,தொட்டிகளிலும் பொருத்துவதற்கேற்ப இதன் செயல் முகப்பு வளைவாக இருக்கும்

hand drill : கைத் துரப்பணம் : கையினால் இயக்கப்படும் ஒரு துரப்பணம்

கைத் துரப்பணம்(படம்)

handed: கையுடைய: ஒரே மாதிரியான இரு உறுப்புகளை ஒன்றினை இடப்புறமாகவும். மற்றொன்றினை வலப் புறமாகவும் பயன்படுத்தும்போது அல்லது வேறேதேனும் உறுப்புடன் அவ்வாறு இணைக்கப்பட்டிருக்கும் போது அது வலக்கையுடையதென அல்லது இடக்கையுடையதெனக் கூறப்படும். கருவிகள், அவை இடப்புறமாக அல்லது வலப்புறமாகப் பயன்படுத்தப்படுவதைப் பொறுத்து வடிவமைக்கப்படுகின்றன

hand feed : கையால் ஊட்டுதல் : எந்திரங்களில் மூலப்பொருள்களைக் கையால் செலுத்துதல்

hand file : (பட்.) கை அரம் : இந்த அரத்தில் இணையான இரு பக்கங்கள் இருக்கும். ஆனால் கனம் கூம்பு வடிவில் குறைந்திருக்கும். தட்டையான பரப்புகளில் வேலைப்பாடு செய்வதற்கு இது பயன்படுகிறது

hand hook or hook wrench : (எந்.) கைக்கொக்கி அல்லது கொக்கித் திருக்குக்குறடு : ஒரு கொக்கியுள்ள நீண்ட சலாகை, இருசுகள் போன்ற வளைந்த உறுப்புகளை நேராக நிமிர்த்துவதற்குப் பயன்படுகிறது

handiwork : கைவினை : கையினால் நுட்பமாகச் செய்யப்படும் வேலைப்பாடு

handmade finish : கைமெருகு : சிலவகைக் காகிதங்களில் கையினால் செய்யப்பட்ட மெருகின் தோற்றத்தை உண்டாக்குதல், ஆனால் உண்மையில் இத்தோற்றம் கையினால் உண்டாக்கப்படுவதில்லை

hand miller : (எந்.) கையியக்க வெட்டுப்பொறி : கையினால் இயக்கி உலோகங்களில் வேலைப்பாடுகள் செய்வதற்கான சிறிய பொறியமைவு

handrail: (க.க.) கைபிடிக் கிராதி: கையினால் பிடித்துக்கொள்வதற்கு வசதியாகப் படிக்கட்டுகளில் அல்லது ஒரு மாடத்தின் விளிம்பில் அமைக்க்ப்படும் கைபிடி

handrail wreath: (க.க.) கைப்பிடி வளையம் : படிக்கட்டுக் கைபிடிக் கிராதியின் வளைவான பகுதி

hand rule : (மின்.) கைவிதி : மின்னோட்டத்தைக் கொண்டு செல்லும் ஒரு மின் கடத்தியினை, மின்னோட்டம் பாயும் திசையை நோக்கி ஆள்காட்டி விரலை நீட்டி வலதுகையால் பிடிக்குங்கால், மின் விசையின் விளைவுறு வரிகளின் திசையினை விரல்கள் குறிக்கும்

handsaw : (பட்.) கை ரம்பம் : மரம் வெட்டும் தொழிலாளர்கள் பயன்படுத்தும் ரம்பம். இது சாதாரணமாக ஒரு கைபிடி யுடையதாகவும், நீளவாட்டில் பிளப்பு அல்லது குறுக்கு வெட்டு உடையதாகவும் இருக்கும்

கை ரம்பம் (படம்)

hand screw : கைத்திருகாணி : இரு இணையான அலகுகளும் இரு திருகாணிகளும் உடைய, மரத் தொழிலாளர்கள் பயன்படுத்தும் பற்றிரும்பு. இரு திருகாணிகளும் ஒவ்வொரு அலகின் வழியாகவும் இயங்குவதன்மூலம் பற்றும் பிடிப்பும் ஏற்படுகிறது

hand tools : (பட்.) கைக் கருவிகள் : கையினால் செலுத்தப்படும் அல்லது இயக்கப்படும் கருவிகள்

hand turning : (பட்.) கைக் கடைசல்: கையால் இயக்கப்படும் கருவிகள் வாயிலாகக் கடைசல் வேலைப்பாடுகள் செய்தல்

hand vise : (பட்.) கைப் பற்றுகுறடு : இலேசான வேலைப்பாடுகள் செய்யும்போது கையால் பற்றிக் கொள்வதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் சிறிய பட்டறைப் பற்றுக்குறடு

hand wheel: (எந்.) கைச்சக்கரம்: கையினால் இயக்கப்படும் ஒரு சக்கரம். இது பெரும்பாலும் சீரமைவு செய்வதற்காகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது

hangar : விமானக் கூடாரம்: விமானத்தை நிறுத்திவைப்பதற்கான கட்டிடம் அல்லது கொட்டகை

hanger: (க.க.) ஆதாரப் பட்டை : (1) ஓர் உத்தரத்துடன் அல்லது தூலத்துடன் இணைக்கப்பட்டு இன்னொரு உத்தரத்திற்கு அல்லது காலத்திற்கு முட்டு ஆதாரமாகப் பயன்படக்கூடிய இரும்பு அல்லது எஃகுப்பட்டை

(2) எந்திரங்களில் சுழல் தண்டுக்கு ஆதாரமாகத் தளத்திலிருந்தோ பக்கச் சுவரிலிருந்தோ, மேலிருந்தோ அமைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு சட்டம்

hanger bearing :(எந்.) ஆதாரப்பட்டைத் தாங்கி : ஓர் ஆதாரப் பட்டையினால் தாங்கப்படும் சுழல் தண்டுத் தாங்கி

hanger bolt : தாங்கு மரையாணி : ஒரு முனையில் நீண்ட திருகாணியும் மற்றொரு முனையில் எந்திர மரையாணி இழையும் சுரைகளும் உடைய மரையாணி

hanging core : (வார்.) தொங்கு உள்ளகம் : உள்ளகத்துடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ள கம்பித் தொங்கலை ஆதாரமாகக் கொண்ட உள்ளகம். ஆழத்திற்குச் சென்று விடாமலிருப்பதற்காக இந்தத் தொங்கு உள்ளகங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன

hanging , indention : (வண்.) வெளி ஓர வெட்டீடு: ஒரு பத்தியின் முதல்வரி, வாசகத்தின் இடப்புறம் நீட்டியிருத்தல்

hanging stile : (க.க.) தொங்கு நிலை வரிச்சட்டம்: கதவு, சுவர், வேலி முதலியவற்றின் பாவு கூற்றில் நிலைக்கம்ப உறுப்பு

hard : கடினப் பொருள் : பற்ற வைக்கவோ உருக்கவோ முடியாத பொருள்

hard copy : (கணிப்.) திண்மைப் பகர்ப்புப் படி

hard brass : கடினப் பித்தளை : நீட்டப்பட்டபின்பு அல்லது உருட்டப்பட்ட பின்பு பதப்படுத்தப்படாத பித்தளை. விற்கருள்கள் முதலியவற்றிற்குப் பயன்படுகிறது

hard drawn copper wire : (மின்.) கடினச் செம்புக் கம்பி : பல்வேறு வடிவளவுகளுள்ள பொறிப்புக் கட்டைகளின் வழியே உட் செலுத்தி நீட்டும்போது கடினத் தன்மை பெறுகிறது. இந்தக் கடினமான கம்பி, தொலைபேசிக் கம்பியாகவும், தந்திக் கம்பிகளாகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது

hardeing : கெட்டியாக்குதல் : எஃகினைக் கெட்டியாக்குதல். எஃகினை உயர்ந்த வெப்பநிலைக்குச் சூடாக்கி, பின்னர் அதனை எண்ணெய், நீர் அல்லது வேறு பொருத்தமான கரைசல்களில் திடீரென அமிழ்த்திக் குளிர்விப்பதன் மூலம் கெட்டியாக்கப்படுகிறது. தனிவகை எஃகுகளைக் கெட்டியாக்குவதற்கு வெவ்வேறு முறைகள் உள்ளன

harden : (உலோ.) கடினமாக்கல்: முன்னதாகத் தீர்மானித்த வீதங்களில் உலோகங்களை சூடாக்கிக் குளிர்வித்து கெட்டியாக்குதல். கருவிகள் செய்வதற்கான எஃகு தயாரிப்பதற்கு உலோகத்தை 1400-1500°C வரைச்சூடாக்கி, நீர் அல்லது எண்ணெய் மூலம் விரைவாகக் குளிர்விக்கிறார்கள்

hard iron : கெட்டியிரும்பு : அடர்த்தியாகவும், சொரசொரப்பாகவும் உள்ள வார்ப்பிரும்பு. இது தேனிரும்பைவிட மங்கலான நிறமுடையது

hardness : (இயற்.) கடினத்தன்மை: ஒரு பொருள், மற்றொரு பொருளினால் சுரண்டப்படுவதை எதிர்க்கும் தன்மை.இந்தக் கடினத் தன்மை, மோஹ்ஸ் அளவுப்படி ஏறுவரிசைத் தனிமங்களாகக் குறிக்கப்படும்

1.வெளிமக் கன்மகி,

2.கணிக்கல்.

3.சுண்ணகம்,

4.ஃபுரோரைட்.

5.அப்பைட்டைட்

6.களிமம்.

7.படிகக்கல்.

8.புட்பராகம்

9.நீலமணி.

10.வைரம்.

hardpan : புறணிப்படலம் : மேலீடான மண்ணுக்கு அடிப்படையாகவுள்ள கெட்டியான நிலப்படலம்

hard rubber : (மின்.) கடின ரப்பர் : கந்தகம் கலந்து வலுவூட்டிய ரப்பர். இது மின்காப்புப் பொருளாகப்பயன்படுகிறது

hard-sized : கெட்டியளவு : ஈரம் மை ஊடுருவுவதைத் தடுக்கும் வகையில் அமைந்த காகித வடிவளவு

hard solder: (பட்.) கடின பற்றாசு: செம்பும், துத்தநாகமும் அமைந்த ஒரு பற்றாசு. இதனைத் துத்தநாகப பற்றாசு என்றும் கூறுவர், பற்ற வைத்தல், ஒட்ட வைத்தல் இரண்டும் ஒரே பொருளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன

hard top : (தானி.எந்.) உலோக முகடு: இரண்டு அல்லது நான்கு கதவுகளுள்ள பயணிகள் செல்லும் உத்து வண்டி. இதன் மேற்பகுதி உலோகத்தால் மூடப்பட்டிருக்கும்

hardware : (க.க.) உலோகப் பொருட்கள்: பூட்டுகள், கதவுக் கீல்கள், ஆணிகள் போன்ற வீடுகளுக்குத் தேவையான உலோக உறுப்புகள்

hardware: (கணிப்.) வன்கலம்/ வன்பொருள் hard water; கடின நீர்: கால்சியம், மக்னீசியம் கூட்டுப்பொருட்கள் பெருமளவு கரைந்துள்ள நீர்

hardwood : வயிரமரம் : இலையுதிர்க்கும் மரவகைகளின் வயிரம் பாய்ந்த கட்டை, கருவாலி வாதுமை, அசோகு, புங்கம் போன்றவை வயிரம் பாய்ந்த மரங்கள்

hardy : கொல்லன் பட்டடை : உலோகத்தை வெட்டும்போது கீழே ஆதாரமாக வைத்துக்கொள்வதற்கான கெட்டியான இரும்புத் தடை

hardy hole : பட்டடைத் துவாரம்: பட்டடைக் கல்லிலுள்ள சதுரத் துவாரம். இது பட்டையின் தண்டுப்பகுதியைத் தாங்கிக்கொள்கிறது

harmonic analysis: (மின்.) கிளையலைப் பகுப்பாய்வு : சிக்கலான கிளையலைகளைப் பகுப்பாய்வு செய்தல்

harmonic frequency : (மின்.) கிளையலை அலைவெண் : ஓர் அடிப்படை அலைவெண்ணின் ஒரு மடங்காகவுள்ள எடுத்துக்காட்டு: அடிப்படை அலைவெண் 1000Kc என்றால், இரண்டாவது கிளையலை 2x1000KC அல்லது 2000Kc ஆகும்; மூன்றாவது கிளையலை 3 x 1000Kc அல்லது 3000Kc

harmonize : இணக்குவிப்பு : பல்வேறு உறுப்புகளை இணக்கமாக பொருத்துதல்

harness : (மின்.) காப்புக் கவசக் கம்பி இணைப்பு: கம்பிகள் அல்லது மின் கம்பிவடங்கள் ஒரே கட்டாகக் கட்டப்பட்டு, குழுமங்களாக இணைக்கப்பட்ட ஓர் இணைப்புக் குழுமம்

hasp: கொண்டி: கதவில் கொளுவி மாட்டிப் பூட்டுவதற்குரிய கொளுவி

hatchet copper: (உலோ.வே.) கோடரிச் செம்பு : கைப்பிடிக்குச் செங்குத்துக் கோணத்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ள தலையுடைய, ஒரு கோடரி போன்ற வடிவமைந்த பற்றாசுச் செம்பு

hatchet irons : (கம்.) கோடரி இரும்பு: ஒரு தனிவகையான பற்றாசு இரும்பு

hatchet stake : கோடரிமுனை : வெள்ளீயத் தகடுகளை வளைப்பதற்குக் கொல்லர்கள் பயன்படுத்தும் ஒரு கருவி

hatchings : நிழல் வண்ணம் : நேர்த்தியான கோடுகள் மூலம் நிழல் வண்ணங்காட்டுதல். இதில் 45° கோணத்தில் இணைக்கோடுகள் அல்லது குறுக்குக் கோடுகள் பயன்படுத்தப்படும்

hatch way: (க.க.) தளப்புழை வாய்: சரக்குகளை இறக்குவதற்காகத் தளத்திலுள்ள புழை, நிலத் தளத்திலுள்ள புகுவாயில், சுவரிலுள்ள திட்டிவாயில்

haunch : உட்சரிவு: வளைவு மாடத்தின் உட்பக்கச் சரிவு

haunched mortise and tenon : (மர.வே.) உட்சரிவுத் துளைச் சட்டம்: துளைச்சட்டத்தின் அகலம், அதன் நீளத்தின் பகுதிக்குப் பதிலாகக் குறைக்கப்பட்டு, துளைப் பொருத்து வெட்டப்பட்டுச் செய்யப்படும் இணைப்பு

hawk: (குழை.) பூசுதட்டு : காரை பூசுபவரின் கைப்பிடியுள்ள சதுரப்பலகை

hawser-laid rope: நங்கூரகம்பி வடம் : மூன்று புரிகள் ஒன்றாகத் திரிக்கப்பட்ட வடம்

haze : (குழை.) மங்கல் படலம் : ஒளி ஊடுருவக்கூடிய பிளாஸ்டிகிலுள்ள மங்கலான தோற்றம் இதனை "அக" அல்லது "புற" மங்கல் என்பர்

head : (அச்சு.) தலைப்பு: ஒரு செய்திக்குரிய தலைப்பு. ஒரு பக்கத்தின் தலைப்பகுதியையும் குறிக்கும்

headband : (அச்சு.) தலைப்பட்டி: ஒரு அச்சுப்புத்தகத்தின் ஒரு பக்கத்தின் அல்லது அத்தியாயத்தின் தலைப்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அலங்காரப் பட்டை

header : முகப்புக்கல் : சுவரின் முன்பகுதிக்குச் செங்கோணத்தில் பொருத்தப்பட்ட கல் அல்லது செங்கல்

header joist : (க.க.) முகப்புத் துலாக்கட்டை : படிக்கட்டுகள், புகைபோக்கிகள் போன்றவற்றுக்கான திறப்புகளைச் சுற்றி அமைக்கப்படும் பொதுத் துலாக்கட்டைகளைச் செருகுவதற்குரிய துலாக் கட்டை

heading tool : கொண்டைக் கருவி: மரையாணிகளின் கொண்டைகளை வடிவமைப்பதற்குப் பயன்படும் ஒரு கருவி. மரையாணியின் உடற்பகுதியை ஒரு தகட்டிலுள்ள துவாரத்தினுள் நுழைத்து, மரையாணியின் முனையை அடித்துத் தட்டையாக்கித் தலைப் பகுதியாக்கப்படுகிறது

headless set screw : (எந்.) தலையிலாநிலைத் திருகாணி : கொண்டைக்குப் பதிலாகத் திருப்புளியினால் சீரமைப்பதற்கு இடமளிக்கும் தடம் அமைந்துள்ள நிலைத்திருகாணி

head of water : (இயற்.) நீர்த் தலைமட்டம் : நீரின் மிக உயர்ந்த மட்டத்திற்கும் நீர்த்தலைமட்டத்திலிருந்து ஒரு புள்ளியின் துரத்திற்குமிடையிலான செங்குத்துத் தொலைவு. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு நிலைக்குத்துக் குழாயிலுள்ள நீர்மவடத்திற்கும், நீர் வெளியேற்றப்படும் திறப்படைப்புக் குழாய்க்குமிடையிலானது செங்குத்துத்தூரம்

head piece (அச்சு.) ஒப்பனைத் தலைப்பு: அச்சுத்துறையில் நூலின் அல்லது அதிகாரத்தின் தலைப்பில் அழகுக்குரிய செதுக்கு ஒப்பனைப் பகுதி

head room ; (க.க.) தலைப்பிடம்: (1) படிக்கட்டுக்கும் அதற்கு மேலேயுள்ள முக்ட்டுக்குமிடையிலான செங்குத்தான இடம்

(2) தொலைக்காட்சியில் திரையில் தோன்றும் உருவத்தின் உச்சிக்கும் தொலைக்காட்சிப் பெட்டியின் மேற்பகுதிக்குமிடையிலான இடம்

head set: தலைமுனை ஒலிவாங்கி: (மின்.) தொலைபேசியில் செவியுடன் பொருந்த வைத்து ஒலிவாங்கும் கருவி

head stock : (எந்.) தலைமுனைத் தாங்கி: கடைசல் கருவியில் முகப்புத் தகட்டினை அல்லது சுழல் கொளுவு வாரினைத் தாங்கிச் செல்லும் நிலையான தலைமுனை

heart cam: (எந்.) இதய முனைப்பு : இயக்கும் சக்கரத்தின சுற்றுவட்டம் கடந்த முனைப்பு. இது இதய வடிவில் அமைந்திருக்கும். இது சுழல் இயக்கத்தை மறுதலை இயக்கமாக மாற்றுவதற்குப் பயன்படுகிறது

hearth : (க.க.) கணப்படுப்பு : ஒரு கணப்பறையிலுள்ள கணப்படுப்பு

heart-lung machiñe : ( உடலி.எந்.) இதயம்-நுரையீரல் எந்திரம் : இதய அறுவைச் சிகிச்சையின் போது இரத்தத்தைச் செலுத்தி, அதற்கு ஆக்சிஜன் கொடுத்து இறைப்பதற்குப் பயன்படும் எந்திரம் heart wood : (மர.) மரவைரம் : ஒரு மரத்தின் மையப்பகுதி. இதனைமென்மரம் சூழ்ந்திருக்கும். இதில் உயிருள்ள உயிரணுக்கள் இரா

heat : (வார்.) வெப்ப நிலை : இரும்பு வார்ப்படத் தொழிற்சாலை அடுப்பின் வெப்பச் செறிவினை நீர்மநிலைக்குக் குறைத்தல்

heat-affected zone : (பற்ற.) வெப்பம் பாதிக்கும் பகுதி : உலோகங்களைப் பற்றவைக்கும்போது வெப்பத்தினால் நிலைமாற்றம் பெறுகிற உலோகத்தின் பகுதி

heat conductivity : (பற்.) வெப்பங்கடத்துத் திறன் : ஒரு பெர்ருளின் வழியாக வெப்ப ஆற்றல் பாய்ந்து செல்லும் வேகம் மற்றும் திறம்பாடு

heat distortion point : (குழை .) வெப்பத் திரிபு நிலை : தரமானதொரு பிளாஸ்டிக் பொருளின் ஒரு சலாகையை..0254செமீ அளவு வளைப்பதற்கேற்ற வெப்பநிலை

heat engine : (மின் .) வெப்ப எஞ்சின் : வெப்ப ஆற்றலை நீராவி உள்ளெரிவு போன்ற எந்திர அல்லது இயங்கு ஆற்றலாக மாற்றுகிற எஞ்சின். விசைப்பொறி உருளை எஞ்சின்கள், ராக்கெட் எஞ்சின்கள் போன்றவை இவ்வகையைச் சேர்ந்தவை

heater : (மின்.) சூடேற்றி : ஒரு வெற்றிடக் குழலில் எதிர்முனையைச் சூடேற்றுவதற்குப் பயன்படும் தடையுள்ள சூடேற்றும் கருவி

heater tube: (மின்.) வெப்பூட்டுக் குழாய் : மின் தடைக்கம்பியை அல்லது வேறு பொருள்களைக் கொண்ட ஒரு பெரிய குழாய் வடிவ, கார்பன் இழை விளக்கு அல்லது குழாய்

heating : வெப்ப மூட்டுதல் : உலைக்களத்தின் உலையில் இரும்புத் துண்டினை உரிய வடிவில் வடிப்பதற்கு ஏற்ற வெப்ப நிலைக்குச் சூடாக்குதல்

heat exchange : (குளி. பத.) வெப்பப் பரிமாற்றம் : வெப்பத்தை ஓர் அமைப்பிலிருந்து மற்றொரு அமைப்புக்கு மாற்றுகிற ஒரு சாதனம் அல்லது பன்முக அமைப்பு

heating effect of current: (மின்.) மின்னோட்ட வெப்ப விளைவு : மின்னோட்டத்தின் வெப்ப விளைவு. பாயும் மின்னோட்டத்தின் அளவுக்கு நேர் விகிதத்தில் அமைந்திருக்கும்

heating of bearings: தாங்கிகள் சூடாதல்: தவறான உயர்வுகாரணமாக, தாங்கிகளின் வெப்பநிலை உயர்தல். இதனால் இருசும் தாங்கியும் ஒட்டிக்கொள்ளும். அவை விரைவாக இற்று விடவும் காரணமாகும்

heating of dynamos: (மின்.) மின்னாக்கப்பொறி சூடாதல் : மின்னாக்கப் பொறிகள் மூன்று காரணங்களால் சூடாகின்றன: (1) தாங்கிகளில் எந்திர உராய்வு; (2) சுழல் மின்னோட்டங்கள், காந்தத் தயக்கம் காரணமாக உள்ளீட்டு இழப்புகள்; (3) சுருணைகளில் இழப்புகள்

heating surface: சூடாக்கும் பரப்பு: ஒருபுறம் சூடான வாயுக்களையும், மறுபுறம் நீராவி அல்லது நீரையும் கொண்டுள்ள கொதிகலனின் அனைத்துப் பரப்புகளும்

heating unit: (மின்.) சூடாக்கும் அலகு : மின்னியல் முறையில் சூடாக்கும் சாதனத்தில், மின் விசை உண்டாக்கப்படும் பகுதி

heat mark: (குழை.) வெப்பக்குறி : பிளாஸ்டிக் பரப்பில் காணப்படும் மிக நுட்டமான வரிப்பள்ளம். கூரியவிளிம்பு அல்லது கரடுமுரடான பரப்பு காரணமாக இது தோன்றுகிறது

heat latent : (குளி.பத.) மறைநிலை வெப்பம் : ஒரு பொருளின் நிலைமாற்றத்துடன் தொடர்புடைய வெப்பம்.எடுத்துக்காட்டு: ஆவியாக்க வெப்பம்

heat loss : (மின்.) வெப்ப இழப்பீடு : தடை காரணமாக ஏற்படும் ஆற்றல் இழப்பீடு

heat of condensation : (குளி. பத.) உறைமான வெப்பம் : ஒரு வாயு ஒரு திரவமாக மாறும் போது வெளியாகும் மறைநிலை வெப்பத்தினால் உண்டாகும் வெப்பம்

heat seal : (குழை.) வெப்ப முத்திரை : ஒருபொருளை அதனுடனோ, வோறொரு பொருளுடனோ வெப்பத்தினால் மட்டுமே பிணைத்தல் அல்லது பற்றவைத்தல்

heat sensible: (குளி. பத.) நுண்ணுணர்வு வெப்பம்: வெப்பநிலை மாற்றத்துடன் தொடர்புடைய வெப்பம்

heat sensitive dye: (கணிப்.) அனல் ஏற்புச் சாயம்

heat specific: (குளி. பத.) வெப்ப அலகு எண்: பொருளின் பரும அலகின் வெப்பநிலையை ஒரு பாகை உயர்த்துவதற்குத் தேவைப்படும் வெப்ப அலகு எண்

heat time: (பற்.) வெப்ப நேரம்: அதிர்வுப் பற்றவைப்பு முறையில் ஒவ்வொரு மின்னோட்டத் துடிப்பின் காலநீட்சி

heat transmission : (குளி.பத.) வெப்ப அனுப்பீடு : வெப்பத்தைக் கடத்துதல், பரப்புதல் மற்றும் வெப்ப அலை பரப்புதல்

heat treating furnace: (உலோ ) வெப்ப உலை :உலோக உறுப்புகளை வெப்பத்தின் மூலம் பதப்படுத்தும் வாயுவினால் எரியும் உலை

heat treatment : (உலோ .) வெப்பப் பதனம் : எஃகினை மிகக் கவனமாகக் கட்டுப்படுத்தி வெப்ப மூட்டி, மீண்டும் குளிரவைப்பதன் மூலம் மிக உயர்ந்த உழைப்புத் திறன் கொண்ட தாக்குதல். வெவ்வேறு எஃகுக்கு வெவ்வேறு பதனமுறை கையாளப்படுகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட எஃகுக்குக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பதனமுறையையே கையாள வேண்டும்

heat wave : (மின்,) வெப்ப அலை: ஊடகத்தின் அகச்சிவப்பு மண்டலத்திலுள்ள மின் காந்த அலை

heavy joist : (மர.வே.) கனத் துலாக் கட்டை 12-15செமீகனமும், 20செமீஅல்லது அதற்கு அதிகமான அகலமும் உடைய வெட்டுமரம்

hecto graph: கைப் படி பெருக்கி: கையெழுத்துப்படி எடுக்கும் கருவி

heel: (க.க.) உத்தர முனை: இறைவாரக் கையின் அல்லது உத்தரத்தின் முனை. இது சுவர் முகட்டு உத்தரத்தை ஆதாரமாகக் கொண்டிருக்கும்

height : (க.க.) கவான் உச்சி : ஒரு கவானின் நாணின் மையக் கோட்டிலிருந்து அதன் வளை முகட்டின் உட்புற வளைவுக்குள்ள தூரம்

helical angle : (எந்.) திருகுசுழல் கோணம் : ஒரு திருகு சுழலின் அச்சுக்குச் செங்கோணத்தில் வரையப்படும் ஒரு கோட்டுடன் ஒரு திருகு சுழலின் அல்லது திருகின் பகுதி எதுவும் ஏற்படுத்தும் கோணம்

helical gear: (எந்.) ஏழுசுருள் பல்லிணை : இந்தப் பல்லிணையில் சக்கரப்பல். அதன் முகப்புகளுக்குச் செங்கோணங்க்ளில் இருப்பத்ற்குப் பதிலாக, ஏதேனுமொரு கோண்த்தில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இதனை திருகு பல்லிணை என்று தவறாக அழைப்பர். இணைச்சுழல் தண்டுகள், குறுக்கு வெட்டாமல், ஏதேனும் கோணத்தில் சாய்வாகவுள்ள சுழல் தண்டுகள் ஆகியவற்றிடையே விசையை அனுப்புவதற்கு இது பயன்படுத்தப்படுகிறது

helical groove : திருகு சுழல் வரிப்பள்ளம் : ஒரே சீராக முன்னேறுவதற்கென அமைந்துள்ள வரிப்பள்ளம் தனியொரு திருகு, சூழல் வரிபள்ளத்தில் ஒரு சுழற்சியில் முன்னேறும் அளவினை "இடைத்தொலையளவு" என்பர். இருவரிப்பள்ளம், மூவரிப்பள்ளம் போன்ற பலவரிப்பள்ளங்களில்: ஒரு சுழற்சியில் ஏற்படும் முன்னேற்றத்தின் அளவு, 'முந்து நிலை அளவு' எனப்படும்

helical spring : திருகுசுழல்விற்சுருள் : ஒரு கூம்பின் ஒகு அடிக் கண்டம் போன்று வடிவுடைய அழுத்தும் வகை விற்கருள்

helicoid : திருகுசுருள்: ஒரு திருகு சுழலை ஒத்திருக்கும் வகையில் சுருளாக்கப்பட்ட சுருள்

helicopter :(வானூ) உலங்கு வானூர்தி : செங்குத்தான மேழும்பி இறங்கவல்ல விமானம். இது உலங்குபோன்று முன்னேயும், பின்னேயும், பக்கவாட்டிலும் பறக்கக்கூடியது. அத்துடன் இது அந்தரத்தில் நகராமல் பறக்கக் கூடியது. ஐகோர் சிகோர்ஸ்கி முதலாவது உலங்கு வானூர்தியைத் தயாரித்தார்

heliport or helipad : (வானூ) உலங்கு வானூர்தித் தளம் : உலங்கு வானூர்திகள் தரையிறங்கவும். உயரே எழுந்து பறக்கவும் பயன்படும் பரப்பு

helium : பரிதியம்/ஹீலியம் : மிக அரிதான தனிமங்களுள் ஒன்று. இது சிலவகை யுரேனியம் தாதுக்களிலும், சிறிதளவு காற்றிலும் கலந்துள்ளது. அமெரிக்காவின் தென்மேற்குப் பகுதியில் கிடைக்கும் இயற்கை வாயுவிலிருந்துதான் இது முக்கியமாகக் கிடைக்கிறது

helix : திருகுசுழல் : ஒரு நீள் உருளையைச் சுற்றியுள்ள புரியிழையைச் சுழற்றுவதன் மூலம் உண்டாகும் வளைவு. இதில் ஒவ்வொரு சுழற்சியின்போது ஒரே அளவான முன்னேற்றம் ஏற்படும்

helix angle : (எந்) திருகு வட்டக்கோணம்: அச்சுக்கும் செங்குத்தாகவுள்ள ஒரு தளத்துடன் இடைத்தொலையளவு விட்டத்தில் புரியிழையின் திருகுசுழல் ஏற்படுத்தும் கோணம்

hellbox : (அச்சு.) கூளப்பெட்டி : அச்சுத்துறையில் உடைந்துபோன அச்செழுத்துக்களும், மற்ற பயனற்ற அச்சுப் பொருட்களும் போட்டு வைக்கப்படும் பெட்டி

helper : உதவியாளர் : தேர்ந்த பணியாளர் ஒருவருக்கு உதவியாகவும், அவருடைய பணிப்புரையின் படியும் பணிபுரியும் உதவியாளர்

helve : கோடரிக்காம்பு : ஒரு கோடரியின் அல்லது கைக்கோடரி கைப்பிடி

'hematite : ஹேமட்டைட்: முக்கியமான இரும்புத் தாது

hemecolloids : ஹெம்கோலாய்டுகள் : 20-000 மோனோமெரிக் அலகுகளுக்குச் சமமான அளவுக்கு மீச்சேர்ம இணைவுக்கு நேரிணையாக, 10,000வரை அணுஎடை கொண்ட் மீச்சேர்மங்கள், குறைந்த குழைம நிலையுடைய கரைசல்களில் இவை பொங்குதலின்றிக் கரையும். கரை சலிலிருந்துதான் வீழ்படிவு, தூள் வடிவில் கிடைக்கிறது

hemisphere : அரைக்கோளம் : அரையுருண்டை வடிவம்.

hemlock : தேவதாரு : தேவதாரு மரக்குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒரு மரம். இதன் வெட்டுமரம் தோற்றத்தில் ஊசியிலை மரம் போன்றிருக்கும். சட்டங்கள் செய்வதற்கு மிகுதியாகப் பயன்படுகிறது

hempseed oil : சணல் விதை எண்ணெய்: சணல் செடியிலிருந்து பெறப்படும் எண்ணெய். இந்த எண்ணெய் இறக்கியவுடன் இளம்பச்சை நிறத்தில் இருக்கும். பின்னர், பழுப்பு மஞ்சள் வண்ணத்திற்குமாறிவிடும். வண்ணச்சாயங்கள்,சோப்புகள் தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது

henry : (மின்.) ஹென்றி : தூண்டத்தின் மின்னியல் அலகு. ஒரு மின்சுற்றுவழியில், மின்னோட்ட்ம் வினாடிக்கு ஓர் ஆம்பியர் என்ற வீதத்தில் மாறும்போது, அந்த மின் சுற்றுவழியில் ஒரு ஒல்ட் மின்னியக்கவிசை உண்டாகிறது. அப்போது அந்த மின்சுற்று வழியில் ஒரு ஹென்றிதுாண்டம் இருக்கிறது

henry, joseph (மின்.) ஜோசஃப் (1797-1878) : காந்தத்தூண்டல் தத்துவத்தைக் கண்டுபிடித்த அமெரிக்க விஞ்ஞானி.எனினும், இத்தத்துவத்தைப் பின்னர் ஃபாரடே கண்டுபிடித்த பிறகே இவரது பணி வெளியிடப்பட்டு புகழ்பெற்றது. பிரின்ஸ்டன் பல்கலைக் கழகத்தில் பேராசிரியராக இருந்தார். அமெரிக்க வானியல் கழகத்தை நிறுவியவர்

hepplewhite : ஹெப்பிள்ஒயிட் :லண்டனைச் சேர்ந்த ஹெப்பிள்ஒயிட் என்பவர் தயாரித்த அறைகலன்களின் பானியில் அமைந்த அறைகலன்கள். கேடய இதய வடிவ நீள்வட்டம் போன்ற வடிவங்களில் இந்த அறைகலன்கள் அமைந்திருக்கும்

heptagon : எழுகோணக் கட்டம் : ஏழுபக்கங்களும், ஏழு கோணங்களும் உடைய ஒர் உருவடிவம்

heptode : ஏழுமுனையம் : ஏழுமுனையங்களைக் கொண்ட ஒர் எலெக்ட்ரான். இதில் ஒர் எதிர்முனைத் தகடும், ஐந்து இணைப்பு வரைச்சட்டங்களும் இருக்கும்

hermer phrodite caliper: முரண் இடுக்கியளவி: இதில் ஒரு கால், கவராயத்தில்உள்ளது போன்று கூர்மையாக இருக்கும்; மற்றொரு கால், சாதாரண வெளிப்புற இடுக்கியளவில்_உள்ளது போன்று சற்றேவளைந்திருக்கும்

hernia: (உடலி) குடலிறக்கம்: குடலின் ஒரு பகுதி, உடலின் முன்புறமுள்ள் தசைச்சுவரின் வலுக்குறைந்த பகுதி வழியாக வெளித்தள்ளப்படுதல்

herringbone bond : மீன் எலும்புப் பிணைப்பு : தையலிலும், கல் செங்கல் ஒடு பாவுதலிலும்’ தச்சுக் குறுக்குக் கை இணைப்புகளிலும் மீன்வகையின் எலும்பு போல எதிரெதிர்ச் சாய்வான வரிசைப்பட அமைந்த பிணைப்பு

herringbone gear : மீன் எலும்புப் பல்லிணை : பல்லிணை முகப்பின் மையக்கோட்டிலிருந்து இருபுறமும் சாய்வாக இருக்கும் பற்களைக் கொண்ட ஒரு பல்லிணை. இதில் இரு அகச்சுருள் பல்லிணைகளில் இருப்பதுபோன்று, ஒன்று இடப்புறமும், ஒன்று வலப்புறமாகப் பற்கள் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். சுரங்கங்களில் பயன்படும் கனரக எத்திரங்களில் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது

herring boning: எதிரெதிர்ச்சாய்வு படிவ அமைப்பு : தச்சுக் குறுக்குக்கை இணைப்புகளில் மீன் வகையின் எலும்புகள் போல எதிரெதிர்ச் சாய்வாக் வரிசைப்பட அமைத்தல்

hertz antenna : (மின்) கம்பியில்லா வானலை வாங்கி : தனது இயக்கத்திற்குத் தரையைச் சார்ந்திராமல் கம்பியில்லாத்தந்தி மின் அலைகளைப் பயன்படுத்தும் வானலை வாங்கி

heterodyne :(வானொலி) ஒலியலைமாற்றி: தந்தியில்லாக் கம்பி வகையில்,கேளா உயர்விசை அலை மற்றோர் அலையில் மோதுவித்து, அதிர்வூட்டிக் கேட்கும் ஒலி அலையாக மாற்றுவதற்குரிய கருவியமைப்பு

hewing : வெட்டி உருவாககுதல் : கோடரி, வாள் போன்ற வெட்டுக் கருவிகளினால் மரத்தை வெட்டி வேண்டிய வடிவத்திற்கு உருவாக்குதல்

hexagon : அறுகோணக் கட்டம் : ஆறுபக்கங்களையும் ஆறு கோணங்களையுமுடைய உருவடிவம். இதில் எல்லாக் கோணங்களும் சமமானவை; கோணங்கள் அனைத்தின் கூட்டுத்தொகை 720°

hexagon nut:ஆறுகோணக்சுரையாணி : ஆறு பக்கங்கள் கொண்ட சுரையாணி

hex head :ஆறுகோணக்கொண்டையானிகள் : அறு கோணக் கொண்டைகளையுடைய திருகாணிகளும் மரையாணிகளும்

hexode (மின்.) ஆறுமுனையம்: ஆறு மின்முனைகளைக் கொண்ட ஒர் எலெக்ட்ரான் குழல். இது பொதுவாக ஒர் எதிர்முனை தகடு நான்கு வரைச்சட்டங்களைக் கொண்டிருக்கும்

hickey (மின்.) குழாய் வளைப்பான் : (1) ஒரிடத்தில் பொருத்தபட்டுள்ள பொருளின் இணைப்பில் நடுத்தண்டிற்கும் ஆதாரத்திற்குமிடையில் பொருத்தப்பட்டுள்ள திருகிழையுடைய, சிறிய பித்தளை அல்லது இரும்புச் சாதனம். இது அந்தப் பொருளின் நடுத்தண்டிலிருந்து வெளிவரும் கம்பிகளுக்குப் புற வழியை உண்டாக்குகின்றன (2) மி ன் கம்பிக் காப்புக் குழாயை அல்லது வேறு குழாயினை தேவையான வடிவத்தில் வளைப்பதற்குப் பயன்படும் குழாய் வளைப்புச் சாதனம்

hichory : வாதுமை மரம் : திண்னிய பளுவான வெட்டுமரம். வாதுமை போன்ற கொட்டையும் தரும் மரவகை. இதன் வெட்டு மரம் கடினமானது; திண்மை வாய்ந்தது; இதில் வேலைப்பாடு செய்வது கடினம். வளைப்பு வேலைப்பாடு செய்வது கடினம். வளைப்பு வேலைகளில் மிகுதியும் பயன்படுகிறது

'hidden surface line: மறைபரப்புக்கோடு : எந்திர வரை படத்தில் மறைந்திருக்கும் உறுப்பின் பரப்பினைக் குறிக்கும் குறுகிய இடைக்கோடுகளான கோடு

highboy :உயர்பேழை : கால்கள் மீது நிற்கும், இழுவைப் பெட்டிகள் உடைய உயரமான பேழை

high brass : (உலோ) உயர்தரப் பித்தளை: வாணிக முறையில் தகடுகளாகவும் துண்டுகளாகவும் கிடைக்கும் பித்தளை. இதில் 65% பித்தளையும் 35% துத்தநாகமும் கலந்திருக்கும். நெசவுக்காகவும், கரைதலுக்காகவும், வடிவமைப்புக்காகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது high carbon steel : (உலோ.) உயர் கார்பன் எஃகு : 0.50%க்கு அதிகமான கார்பனும். நல்ல நெகிழ்வுப் பண்பும் உடைய எஃகு வகை. இது வெட்டுக் கருவிகள் செய்வதற்கு ஏற்புடையது

high commutator bars : (மின்) உயர் திசை மாற்றுச் சலாகைகள் : எந்திரக் கோளாறுகள் காரணமாக, சுழலும் மின்னகத்தினால் உண்டாகும் மையம் விலகும் விசையின் மூலம் அடுத்துள்ள சலாகைகளுக்கு மேலே எழுகின்ற திசை மாற்றுச் சலாகைகள்

high compression: (தானி எந்.) உயர் அமுக்க இயக்கம் : உள்ளெரி அறையில் வாயுக்கள் அழுத்தப்பட்டுள்ள நிலை. அந்த அறையின் மேல்பகுதியில் சிறிதளவான அழுத்த இடத்தினால் இந்நிலை உண்டாகிறது

high discharge :(மின்) உயர்மின்னிறக்கம்:சேமக்கலத்திலிருந்து பெருமளவில் மின்னோட்டம் பாய்தல்

high fidelity radio : உயர்ஒலி வானொலி: (வானொலி.) சுதிக் கருவி ஒலிபெருக்கி அமைப்புகளைச் சமநிலையில் ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம் ஒலியினை மிகத் துல்லியமாகக் கேட்கும்படி செய்யும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட வானொலி. உயர் அலை அதிர்வெண் துலக்கம், குறைந்த அலை அதிர்வெண் துலக்கம், திரிபு ஆகியவற்றின் மூலம் ஒலித்துல்லியத்தை அளவிடலாம்

high flashing point : தீப்பற்று வெப்பநிலை : தீயை அருகில் கொண்டு சென்றால் உடனே தீப்பற்றிக் கொள்ளக்கூடிய நீர்மத்தின் வெப்பநிலை.

high frequency : (மின்) உயர் அலை அதிர்வெண் : ஒரு வினாடியில் பல்லாயிரம் மாற்றங்களை அல்லது சுழற்சிகளை உடைய மாறுமின்னோட்டம்

high gloss: (வண்) உயர்மெருகு வண்ணம் : உலர்ந்ததும் இனாமல் போன்று பளபப்பர்க இருக்கக்கூடிய வண்ணம்

high lead bronze : (உலோ) உயரளவு ஈயக்கலவை வெண்கலம் : 75% அளவுக்குச் செம்பும், வெள்ளீயமும், ஈயமும் மாறுபட்ட விழுக்காடுகளிலும் கொண்ட உலோகக் கலவை. மிக வேகமாக இயங்கக் கூடிய தாங்கிகள் தயாரிக்க இது பயன்படுகிறது

hígh level modulation : (மின்) உயர்நிலை அலைமாற்றம் : இறுதி மின் பெருக்கியில் தகட்டு மின்னழுத்தத்தின் உயர்ந்த நிலையில் ஏற்படும் அலைமாற்றம்

high light : முனைப்பு மெருகு: அறைகலன்களுக்கு முனைப்பான பகுதிகள் விளக்கமாகத் தெரியும் படி மெருகேற்றுதல்

high maintenance : (மின்) மிகுந்த பராமரிப்பு

high mica: (மின்) மிகை அப்பிரகம்: மெதுவாகத் தளர்ச்சியுறும் தன்மையினால் மின்னகத்தின் செப்புத் திசைமாற்றிச் சலாகைகளை விட அதிகத் திறனுடைய அப்பிரகம்

high potential :(மின்) உயர்மின்னழுத்தம் :அறுநூறு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஒல்ட் உள்ள உயர் மின்னழுத்தம்

high potential testing transformer : உயர் மின்னழுத்தச் சோதனை மின்மாற்றி : மின்கட்த்திகள் முதலியவற்றை சோதனை செய்வதற்காகத் தேவையான அளவுக்கு மிக அதிசமான மின்னழுத்தங்களைத் தரக்கூடியவாறு வடிவமைக்கப்பட்ட தனிவகை மின்மாற்றி high pressure cylinder : உயர்அழுத்த நீள் உருளை: கொதிகலனிலிருந்து நீராவியை நேரடியாகப் பெறுகிற ஒரு கூட்டு எஞ்சினின் மிசச்சிறிய நீள் உருளை. இந்த நீள் உருளையில், நீராவி முதலில் விரிவாக்கப்பட்டு, பின்பு அடுத்துள்ள குறைந்த அழுத்த நீர் உருளைகளுக்குள் செலுத்தப்படுகிறது

high relief :வன்புடைப்பு:மெய்வடிவத்திலிருந்து மிகுதி அடுத்துள்ள அளவானபுடைப்புச் செதுக்கம்

higher resistance :(மின் உயர் மின்தடை :வழக்கமான அழுத்த அளவுடைய மின்னோட்டத்தில் முழு அளவு மின்னோட்டம் பாய்வதைத்தடையுறுத்தும் துரு, அரிமானம் போன்ற வினைகள்

high speed : (தாளி) மிகைவேகம்: சாலையில் இயல்பான வேகத்தில் ஒடுவதற்கான் வேக மாற்றப்பல்லிணைகள் உள்ள நிலைக்கும் வேகமாகச் செல்வதற்காக வணரிச் சுழல்தண்டிலிருந்து இயக்கச்சுழல் தண்டுக்கு மாறும் நிலைக்கும் உள்ள விகிதம்

high speed line printer : (கணிப்.) அதிவேக வரி வாரி அச்சடிப்பான்

high speed print: (கணிப்.) அதிவேக அச்சடிப்பு

high speed skipping : (கணிப்.) அதிவேகத்தில் தாவிச் செல்லுதல்

high speed steel: மிகைவேக எ.கு:எஃகின் வெட்டுந்திறனை அதிகரிப்பதற்காக டங்க்ஸ்டன் அல்லது மாலிப்டினம் சேர்க்கப்பட்ட எஃகு. இந்த எஃகினால் செய்த கருவிகளை, சாதாரண கார்பன் எஃகினாலான கருவிகளைவிட மிகுதியான வேகத்தில் சேதம் ஏதுமின்றி இயக்கலாம்

high spots : (எந்) மிகைக் கறைகள் : (1) சமதளப் பரப்புகளிலுள்ள களங்கக் கறைகள். அப்பரப்புகளை முற்றிலுமாகச் சமதளப்படுத்துவதற்காக இக்கறைகளைச் சுரண்டி அல்லது தேய்த்து அப்புறப்படுத்தப்படுகின்றன

(2) உண்மையான சமதளத்திலிருந்து நீட்சியாகவுள்ள இடத்தின் பரப்பளவு

high technology printers :(கணிப்.) உயர்நுட்ப முறை அச்சடிப்பான்கள்

high tension : (மின்)உயர்மின்னழுத்தம் : உயர்ந்த அளவு மின்னழுத்தம் அல்லது மின்னியக்கு விசை

high test fuel : (தாளி) மிகைச்சோதனை எரிபொருள்: 75க்கு அல்லது அதற்கு அதிகமான ஆக்டேன் வீத அறுதிப்பாடுடைய கேசோலின் எரிபொருள்

high voltage: (தாளி.எந்) மிகை மின்னழுத்தம் : (1) உந்து ஊர்தி மின்சுற்று வழியிலுள்ள் மின்னழுத்தத்தின் அளவு, இது தவறான மின்னாக்க உணர்த்தி அல்லது மின்சுற்று வழியிலுள்ள மிகையான தடைகாரணமாக இயல்பான 6 ஒல்ட் அளவுக்கு மேல் உயரும்

(2) சுடர் மூட்டக்கம்பிச் சுருளின் துணைச் சுருணையில் தூண்டப்பட்ட மின்னழுத்தம். இந்த மின்னழுத்தம் பகிர்ந்தளிப்பான் வழியாக்ப் பொறிவினைச் செருகிக்கு அனுப்பப்படுகிறது

highway engineer : நெடுஞ்சாலை பொறியாளர் ; நவீன நெடுஞ்சாலைகளின் பொறியியல் பணி, வடிவமைப்பு, கட்டுமானம் ஆகிய்வற்றைத் திட்டமிடும் வல்லுநர் high volume printing: (கணிப்.) அதிகப் பக்கங்கள் அச்சடிப்பு

high-wing monoplane: (வானூ.) உயர்நிலைச் சிறகு ஒற்றைத் தட்டு விமானம்:கட்டுமானத்தின் மேல் நேரடியாகவோ, அதற்கு மேலேயோ சிறகு பொருத்தப்பட்டுள்ள ஒற்றைத்தட்டு விமானம்

hinge: கீல்: கதவினைத் திறக்கவும் அடைக்கவும் இயல்விக்கும் வகையில் ஒரு குடுமிமீது திருகி இயங்கும் அமைப்புடைய சுழல் திருகு

கீல்(படம்)

hip : (க.க.) மோட்டு இணைப்பு வாரி: ஒன்றுக்கொன்று கோணத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு சாய்வான கூரையின் இரு பகுதிகளுக்குமிடையில் இறவாரங்களிலிருந்து கூடல் வாய்வரையுள்ள புற இணைப்பு இந்தச் சொல் கூடல் வாயைக் குறிப்பதில்லை. இது உட்கோணமுடைய "மோட்டு உள்மடி"வுக்கு எதிர்மாறானது

hip rafters : கீழ்விளிம்பு : இற வாரக்கை :கூரையின் இணைப்பு வாரியாக அமைந்துள்ள இறவாரக்கைகள். இது கூரைக்கூடல் வாயிலிருந்து வேறுபட்டது

hip roof : இணைப்பு வரி மோடு :கீழ் விளிம்பும்,பக்கங்களும் சாய்வாக அமைந்த கூரை

hob: (எந்.) (1) சக்கரப்பல்வெட்டு:புழுப்பற் சக்கரப் பற்களையும், முள் பல்லிணைகளையும் வெட்டுவதற்கான கருவி

(2) முதன்மை வார்ப்பு: கெட்டியான எஃகினாலான முதன்மை வார்ப்பு. இது மென்மையான எஃகுப்பாளத்தில் வார்ப்படத்தின் வடிவினை பதிப்பதற்குப் பயன்படுகிறது

(3) கணப்புத் தட்பம்: அடுப்பருகிலுள்ள கணப்புத் தட்பம்

hobbing : பல்வெட்டுதல் :புழுப் பற்சக்கரங்களின் பற்களையும், வார்ப்புருப் படிம இழைகளையும் செதுக்குக் கருவிகளையும் சக்கரப் பல்வெட்டி கொண்டு வெட்டுதல்

hock leg : வளைக்கால் பாணி : முடக்கு வளைவின் கீழ்ப்பகுதியின் மீது ஒரு வளைவும் கோணமும் உடைய வளைகால் பாணி

hod : சாந்துத் தட்டு : கொத்து வேலைச் சாந்து எடுத்துச்செல்லும் தட்டு

hoffman apparatus : (வேதி.) ஹாஃப்மேன் கருவி : நீரைப் பகுப்பாய்வு செய்வதற்குப் பயன்படும் ஒரு கருவி

hogging : (எந்.) பெருவெட்டுமானம் : பட்டறைகளில் எந்திரக் கருவிகளில் மிகக் கனமாக வெட்டு வேலைகள் செய்வதைக் குறிக்கும் சொல்

hoke blocks : ஹோக் அளவிகள் :பட்டறை அளவிகளைச் சரி பார்ப்பதற்குப் பயன்படும் அளவிப் பாளங்கள். இதனை மேஜர் ஹோக் என்பவ்ர் வடிவமைத்தார்

hold control : (மின்.) நிறுத்தக் கட்டுப்பாடு : தொலைக்காட்சிப் பெட்டியில் கிடைமட்ட மற்றும் செங்குத்து வீச்சு அலைவெண்களைத் தக்கவாறு அமைப்பதற்காகக் கையால் இயக்கப்படும் கட்டுப்பாட்டுச் சாதனம்

hold-down clamp : (பட்.) பிடிப்புப் பற்றிரும்பு : வேலைப்பாடு செய்ய வேண்டிய பொருளை உரிய இடத்தில் இறுகப்பிடித்து வைத்துக் கொள்வதற்கென ஒரு சமதளத்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ள பற்றிரும்பு hold time : (பற்.) நிலைப்பாட்டுக் கால அளவு:பற்றவைப்பு மின்னோட்டம்' நின்ற பிறகு மின் முனைகளில் அழுத்தம் நிலைத்திருக்கும் கால அளவு

hole gauge : (உலோ.) துளை அளவி;ஒரு சிறிய துவாரத்தை அளவிடுவதற்குப் பயன்படும் கருவி. துவாரத்தினுள் ஒரு சிறிய விற்சுருள் கொண்ட அளவைக்கருவியைப் பொருத்தி அந்த விற்சுருள் துவாரத்தினுள் மிக அதிக அளவு விரிவடைவதற்கு அனுமதிக்கப்படுகிறது. பின்னர் அந்த விற்சுருளைத் துவாரத்திலிருந்து எடுத்து நுண்ணளவை மானி மூலம் அளவிடப்படுகிறது

hole injection : (மின்.) மின் துளையிடல் :மின்கடத்தாத் திண்மப் பொருளிலிருந்து, ஒரு வலுவான மின்னியல் புலத்தின் மூலம் எலெக்ட்ரான்களை அப்புறப்படுத்துவதன் மூலம் அதில் துவாரங்கள் உண்டாக்குதல்

hole saw: (உலோ.) துளை ரம்பம்:உலோகம்,மரம்,இழை போன்றவற்றில் பெரிய துளைகள் இடுவதற்குப் பயன்படும் வட்டவடிவ ரம்பம்

துளை ரம்பம் (படம்)

hollow plane : உட்புழைச் சமதளம் :மணிகள்,வார்ப்படங்கள் உருண்டையான மேற்பரப்புகளை உருவாக்குவதற்காகப் பயன்படும் உட்புழையுள்ள சமதளப்பரப்பு

hollow punch : (உலோ.) உட்புழைத் தமரூசி :உட்புழையான தலைப்புடைய கெட்டியான எஃகினாலான தமரூசி. உலோகங்கள், அட்டைகள், துணிகள் முதலியவற்றில் துளையிடுவதற்கு இது ஒரு கைச்சுத்தியுடன் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மென்மையான பொருள்களை விட உலோகங்களில் பயன்படுத்துவதற்கான தமரூசிகள் அதிக மழுங்கலாக இருக்கும்

உட்புழைத் தமருசி (படம்)

hollow tile : உட்புழை ஓடு :புறச் சுவர்களுக்கும், தடுப்புச் சுவர்களுக்கும் மிகுதியாகப் பயன்படும் கட்டுமானப் பொருள். இது பல்வேறு வடிவங்களிலும், வடிவளவுகளிலும் தயாரிக்கப்படுகிறது. புறச் சுவருக்குப் பயன்படுத்தும்போது, இது பெரும்பாலும் சிற்ப ஒப்பனைக்குரிய குழைகாரை பூசி மூடப்படும்

holly : இலையுதிரா மரம் :முன் இலைகளையும்,பசிய சிறு மலர்களையும், செங்கனிகளையும் உடைய, மெதுவாக வளரும் ஒரு சிறிய மரம். இதன் வெட்டு மரம் வெண்மையானது; கடினமானது, நெருக்கமான கரணைகளையுடையது. பியானோவிரற்கட்டைகள், உட்பூச்சு வேலைகள் உட்புற அலங்காரங்கள் ஆகியவற்றிற்குப் பயன்படுகிறது

home : (விண்.) இலக்கு நோக்கிச் செலுத்துதல்:ஏவுகணையை வெப்ப அலைகள், ராடார், எதிரொலிகள், வானொலி அலைகள் போன்றவற்றை வழிச்செலுத்துவதன் மூலம் ஓர் இலக்கை நோக்கிச் செலுத்துதல்

homeopathy : (மருந்.) இனமுறை மருத்துவம் (ஓமியோபதி) : நோயினால் உண்டாகும் அதே அறிகுறிகளை உண்டாக்கும் மருந்துகளை நோயாளிகளுக்குச் சிறிதளவு கொடுத்து அதன் மூலம் நோய் நீக்கும் மருத்துவமுறை, எடுத்துக்காட்டாக, வேனற்கட்டியை உண்டாக்கும் ஒரு மருந்தினை உடலில் செலுத்துவதன் மூலம் வேணற்கட்டியைக் குணமாக்குதல்

homogeneous : ஒருபடித்தான : ஒரே இனம் அல்லது வகையைச் சேர்ந்த உறுப்புகள் அனைத்தும் ஒரே மாதிரியாக உடைய, எங்கணும் ஒரே மாதிரியான தன்மை கொண்ட

homosexual: (பாலின.) ஒரு பாலின விருப்பு: தன்னொத்த பாலினத்தவர் மீதே பாலின விருப்பு உடையவராக இருத்தல்

hone: (உலோ.) சாணைக்கல்: சவரக்கத்தி முதலியன தீட்டுவதற்கான தீட்டுகல்

hone or oilstone: சாணைக்கல் : கூர்ங் கருவிகளுக்கு வெட்டுவதற்குத் தேவையான கூரிய முனையை உண்டாக்குவதற்கு சாணை தீட்டுவதற்குப் பயன்படும் கல்

honey-comb: (குழை.) தேனடை பாணிப்பொருள்: தேன்கூடு போன்ற அறுகோண அமைப்புடைய உலோகத்தினாலான அல்லது பிசினால் செறிவாக்கம் செய்த காகிதத்தினாலான உள்மையப் பகுதி. சில விமானக் கட்டமைப்புகளுக்கு மிக இலேசான, ஆனால் மிகவும் வலுவான சேணங்களைத் தயாரிக்க இது பயன்படுகிறது. இவ்வகைப் பொருட்களில் சில, தனது எடையைவிட இரண்டுகோடி மடங்கு பாரத்தை கொண்டு செல்லக்கூடியவை

honey-comb radiator: (தானி.) தேன்கூட்டு கதிர்வீசி : இது முன்னும் பின்னுமாகவும், ஒன்றன் மேல் ஒன்றாகவும் அமையுமாறு ஒட்டவைக்கப்பட்ட ஏராளமான சிறிய அறைகளினாலானது. இந்த அறைகளைச் சுற்றி நுண்படலமாகத் தண்ணிர் பாய்ந்து, அவற்றில் பாய்ந்து செல்லும் காற்றினைக் குளிர்விக்கிறது

honey locust:(மர.)தேன் இலவங்கம்: நடுத்தர வடிவளவுடையமரம். பூவும் நெற்றும் அளிக்கக்கூடியது. இதன் வெட்டுமரம் கடினமானது; வலுவானது; மண்தொடர்புடன் நீண்டநாள் உழைக்க வல்லது. வேலிக்கம்பங்கள், கைப்பிடிகள், சக்கரக் குடங்கள் ஆகியவற்றிற்குப் பயன்படுகிறது

honing : (தானி.) சாணை தீட்டுதல் : எஞ்சின் நீள் உருளைகளை சாணைக் கற்களிலிருந்து தீட்டி வேண்டிய வடிவங்களாக உருவாக்குதல் அல்லது மெருகேற்றுதல்

hood : ஊர்தி முகடு (தானி.): (1) உந்து ஊர்தியின் இயக்கியை மூடி, கதிர் வீசியிலிருந்து தடுப்பு உந்து கட்டை வரையில் நீண்டிருக்கும் மடிப்பு முகடு

(2) கணப்படுப்பு, கொல்லுலை முதலியவற்றில் நீண்டிருக்கும் மூடி

hook bolt : (எந்.) கொக்கி மரையாணி : மரையில்லாத முனை U வடிவில் வளைந்து அல்லது மரையாணியின் உடற்பகுதிக்குச் செங்குத்துக் கோணங்களில் நேராக உள்ள ஒரு மரையாணி

hooked scale: (உலோ.) கொக்கித் தராசு : ஒரு முனையில் ஒரு சிறு கொக்கியும் மறுமுனையில் எடையைக் காட்டுவதற்கான முள்ளும் உடைய ஒருவகைத் தராசு

hooke's law : (பொறி.) ஹூக்ஸ் விதி : "மீட்சிம வரம்பினுள் உண்டாகும் உருத்திரிபு, தகைவுக்கு வீத அளவில் அமைந்திருக்கும்" என்னும் விதி

hook joint: கொக்கி மூட்டு: காட் சிப் பெட்டிகளின் கதவுகளுக்கான தூசி புகாதபடிக்கான மூட்டு

hook rule : (பட்.) கொக்கிச் சட்டம் : அலகுக்குச் செங்கோணங்களில் ஒரு முனையில் புறந்துருத்திய ஒரு துண்டினையுடைய சட்டம்

hook spanner : (எந்.) கொக்கிப் புரி முடுக்கி : புறப்பரப்பின் மீது வெட்டுத்தடமுடைய சுரையாணிகளில் பயன்படுத்துவதற்கான முடுக்குக் கருவி

hook up (மின்.) மின் இணைவு: ஒரு மின் சுற்றுவழியில் அல்லது சாதனத்தில் உள்ள உறுப்புகளுக்கிடையிலான இனணப்புகள்

hoop iron : இரும்புப் பட்டை : மிடாக்களை வரிந்திறுக்கும் இருப்புப் பட்டை

hopper : பெய் குடுவை : எந்திரங்தளுக்கு அல்லது ஊதுலைகளுக்குப் பொருள்களை ஊட்டுவதற்குப் பயன்படும் ஒரு கொள்கலம்

horizontal : கிடைநிலை : அடி வானத்திற்கு ஒரு போகாக அல்லது இணையாக உள்ள நிலை

horizontal axis : (கணி.) கிடைநிலை அச்சு

horizontal boiler : கிடைநிலை கொதிகலன் : செங்குத்தாகவும், நீளவாக்கிலும் தக்கவாறு அமைத்துக் கொள்ளத்தக்க இடைநிலைக் கதிர்ச் சலாகையுடைய கொதிகலன்

horizantal centre movement : (கணிப்.) கிடைகிலைத் துப்புரவுச் சீப்பு இயக்கம்

horizontal boring machine : (எந்.) கிடைநிலைத் துளையிடு எந்திரம் : துளையிடுவதற்கான கிடைமட்டக் கதிர் உள்ள ஒரு கருவி. இதனைக் கிடைநிலையிலும், செங்குத்து நிலையிலும் அமைத்துக் கொள்ளலாம்

horizontal centering : கிடைநிலை மையக் குவிப்பு: தொலைக் காட்சியில் எதிர்மின் கதிர்க் குழாயின் அச்சினைப் பொறுத்து படத்தின் அமைவு நிலை. ஒளிவாங்கிப் பெட்டியிலுள்ள ஒரு கட்டுப்பாட்டுக் கருவி மூலம் இதனை உருவாக்க முடிகிறது

horizontal drill press : (எந்.) கிடைநிலைத் துரப்பண அழுத்தப் பொறி: செங்குத்தாக அல்லாமல் கிடைநிலையில் இயங்குகிற துரப்பண அச்சுப்பொறி

horizontal hold control : கிடைநிலைப் பிடிக்கட்டுப்பாடு: தொலைக் காட்சி ஒளிவாங்கிப் பெட்டியில் கிடைநிலை அலைவீச்சு அலைப்பான், வாங்கும் படச்சைகையுடன் ஒருங்கிணைப்புச் சைகைகள் இயைபாக இருக்கும் வகையில் நேரமைவு செய்வதற்கான கட்டுப்பாட்டுக் கருவி

horizontal matrix printing : (கணிப்.) கிடைநிலை அச்சுவார்ப்பு அச்சடிப்பு

horizontal milling machine : கிடைநிலைத் துளையிடு எந்திரம் : கிடைநிலையான கதிரும், சுழலும் வெட்டுச் சக்கரமும் உடைய துளையிடும் எந்திரம். இது உலோகங்களில் இடுவரிசைத் துளைகள் இடுவதற்குப் பயன்படுகிறது. இதில் சமதளப்பலகையை வேண்டிய நிலைக்கு உயர்த்திக் கொள்ளவோ தாழ்த்திக் கொள்ளவோ முடியும்

horizontal polarization: (மின்.) கிடைநிலை முனைப்பாடு : ஒரு வானலை வாங்கியின் மின்னியல் புலமானது, பூமியின் மேற்பரப்புக்கு இணையாக இருக்குமாறு அமைக்கப்பட்ட வானலை வாங்கி horizontal return tubular boiler: கிடைநிலை மீட்சிக் குழாய்க் கொதிகலன்: . இது ஒரு வகை எஃகுக் கொதிகலன். இதில், நெருப்புக் குழாய்கள் உடைய நீள் உருளை வடிவ நுண்ணறைகள் இருக்கும். இவை செங்கற் கட்டுமானத்தால் மூடப்பட்டு, ஊதுலையாகவும், உள்ளெரி அறையாகவும் அமைக்கப்பட்டிருக்கும்

horn : (வானூ.) கொம்பு நெம்பு கோல் : விமானத்தின் கட்டுப்பாட்டுப் பரப்புடன் பொருத்தப்பட்டுள்ள ஒரு குறுகிய நெம்பு கோல். இதனுடன் இயங்கு கம்பி அல்லது சலாகை இணைக்கப்பட்டிருக்கும்

hornblende : பச்சைத் துத்தம்: திண்பழுப்பு அல்லது கருமை அல்லது பச்சை நிறமுடைய கணிப்பொருள். இதில், இரும்பு, மக்னீசியம், கால்சியம், அலுமினியம் ஆகியவற்றின் சிலிக்கேட்டுகள் அடங்கியிருக்கும்

horn center : கொம்பு மையம் : வரைவாளர்கள் பயன்படுத்தும் ஒரு சிறிய, வட்டவடிவான, ஒளி ஊடுருவக்கூடிய வட்டு. காகிதத்தில் வட்டங்கள் வரையும்போது காகிதம் கிழிந்துபோகாமல் இருப்பதற்காக, காகிதத்தின் மேல் இதனை வைத்துக் கவராயங்களைச் சுழற்றி வட்டம் வரைவார்கள்

horning press :(எந்.)கொம்பு அழுத்தப் பொறி : வாளிகள் போன்ற உலோகத் தகட்டினாலான கொள்கலங்களின் விளிம்புகளை மழுங்க மடக்குவதற்குப் பயன்படும் கருவி

horn relay : (தானி.எந்.) கொம்பு உணர்த்தி : கொம்பு வடிவ மின் சுற்றுவழியில் செலுத்தப்படும் ஒரு காந்தக் கட்டுப்பாட்டுச் சாதனம். இதில், கொம்புப் பொத்தானை அழுத்துவதால் அது ஒரு மின்னகத்தை நகரச் செய்து தொடர்பு முனைகளுக்கு மிக நெருக்கமாகக் கொணர்கிறது. இதனால் மின்னோட்டத்தின் முழு விளைவும் கொம்புக்கு அல்லது கொம்புகளுக்கும் நேரடியாகப் பாய்கிறது

horology : கடிகாரக் கலை : கடிகாரங்கள், கைக்கடிகாரங்கள் முதலியவற்றைத் தயாரித்தல், அவற்றைப் பழுதுபார்த்தல், மணிப் பொறிக்கலை, காலமளப்பது பற்றிய அறிவியல் துறையினையும் குறிக்கும்

horse (க.க.) தாங்கு சட்டம் : (1) சால்கால். (2) மிதிகட்டைகளும், படியின் நிலைக் குத்துப்பாதிகளும் இணைக்கப்பட்டுள்ள படித்தொகுதிகளை தாங்குகிற ஒரு சாய்வான ஆதாரம்

horse hair: குதிரை முடித்திண்டு: குதிரை முடியினை உள்திணித்து நிரப்பிச் செய்யப்பட்ட ஒரு திண்டு

horse power : குதிரைத் திறன் : எந்திரவியலில், ஒரு குதிரை வலிமைக்கு ஈடாகக் கணிக்கப்படும் ஆற்றல் அலகு. 33,000 பவுண்டு எடையை, ஒரு நிமிட நேரத்தில் ஓர் அடி உயரத்திற்குத் தூக்குவதற்குத் தேவையான ஆற்றல் ஒரு குதிரைத்திறன் எனப்படும்

horse power rating : (தானி.) குதிரைத் திறன் வீத அறுதிப்பாடு: குதிரைத்திறன் அங்குலத்தில் துளைX நீள் உருளை எண்ணிக்கை/2.5- D2 x N / 2.5 horse shoe magnet : (மி ன்) குதிரை லாடக்காக்தம் : குதிரை லாட வடிவில் அல்லது U-வடிவில் உள்ள ஒரு காந்தம்

hose clamp : நெகிழ்வுப் பற்றுக் கட்டை : ஒரு நெகிழ்வுக் குழாய்க்கும், அதன் முனை பொருத்தப்பட்டுள்ள நெகிழ்வுத் திறன் குறைவான பொருளுக்குமிடையில் இறுக்கமான பிணைப்பு ஏற்படுத்துவதற்கான ஒரு பற்றுக்கட்டை

hose coupling: நெகிழ்வு இணைப்பான்: நீண்ட நெகிழ்வுக் குழாய்களின் முனைகளை ஒன்றாக இணைப்பதற்காகப் பயன்படும் ஓர் இணைப்புச் சாதனம்

hot: மிகை ஒளிப்பரப்பு: தொலைக் காட்சியில் அளவுக்கு மிகுதியான ஒளியையுடைய அல்லது ஒளியைப் பிரதிபலிக்கிற பரப்பு

hot box : (எந்.) கடுவெப்பப் பெட்டி : தவறாகப் பொருத்திய தன் காரணமாக அல்லது குறைந்த மசகிடுதல் காரணமாக அளவுக்கு அதிகமாகச் சூடாகக் கூடிய தாங்கி

hot-die steel :வெப்ப வார்ப்பட எ.கு : பழுக்கக் காய்ச்சிய உலோகத்துடன் தொடர்புறுத்தி, வார்ப் புருக்களை அடித்து உருவாக்குதற்குப் பயன்படும் எஃகு

hot dipping : வெப்பத் தோய்ப்பு : சூடான் கரைசலில் தோய்த்துத் தூய்மையாக்கும் அல்லது முலாம் பூசும் முறை

hot embossing: (அச்சு) வெப்பப் புடைப்பகழ்வு வேலை : சூடாக்கிய வார்ப்புருக்களைப் பயன்படுத்தி புடைப்பகழ்வுச் சித்திர வேலைப்பாடு செய்தல்

hot metal : (வார்.) உருகிய உலோகம் : மிக உயர்ந்த வெப்ப நிலையில் உருகிய நிலையிலுள்ள இரும்பு அல்லது பித்தளை

hot plug: (தானி.) சுடர்ப் பொறிச் செருகி : நீண்ட பீங்கான் தொடர் அடுக்குகள் கொண்ட ஒரு சுடர்ப் பொறிச் செருகி. இது குறுகிய பீங்கான் தொடர் அடுக்குகளை விட அதிகச் சூடானது. எனவே, இதனை 'வெப்பச்செருகி' என்றும் கூறுவர்

hot rolled : (உலோ.) வெப்ப உருட்டு: எஃகினைச் சூடாக இருக்கும்போதே வணிகப் பயன்பாட்டிற்கான வடிவங்களில் உருட்டி உருவாக்குதல்

hot short : நொறுங்கு இரும்பு : சூடானபோது எளிதில் நொறுங்கத்தக்கதாகவுள்ள தேனிரும்பு. கந்தகம் கலந்திருப்பதால் தேனிரும்புக்கு இந்நிலை உண்டாகிறது. இதனால் இதனை இரும்பு மிகவும் கடினமாகவே பற்றவைக்க முடிகிறது; அல்லது பற்றவைக்க முடியாமல் போகிறது

hot wire ammeter: (மின்.) சுடு கம்பி மின்னோட்ட மானி : மின்னோட்டத்தின் வெப்ப விளைவினைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளும் மின்னோட்டமானி. இதில் வெப்பத்தினால் ஒரு கம்பி நீட்சியடைந்து, ஒரு துலாத்தட்டின் முள்ளை நகர்த்துகிறது. இவ்வகை மின்னோட்ட மானியில் அடிக்கடி நேரமைவு செய்யவேண்டும். இதனால், இது இப்போது புழக்கத்தில் இல்லை

hot working steels : (உலோ.) வெப்ப வேலை எ.கு : 5-15% டங்க்ஸ்டன், சிறிதளவு குரோமியம், மிதமான அளவு கார்பன் அடங்கிய எஃகு சூடான் நிலையில் வேலைப்பாடு செய்வதற்குரிய கருவிகளுக்கு இது பயன்படுகிறது

hourglass worm : (தானி.) மணல் வட்டில் இயக்காழி : மணல் சொறிந்து காலங்காட்டுங்கருவி போன்று புழுப்போல் வளைந்த உந்துகல இயக்காழி

house drain : (கம்.) வீட்டு வடிகால் : சாக்கடை நீரை ஏற்று, வடிகாலில் கொண்டுபோய்ச் சேர்ப்பதற்காகக் கட்டிடத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள குழாய் அமைப்பு

housed string : (க.க.) அடைப்பு ஏணிப்படி : இரண்டு படிகளின் மேற்பரப்புகளை இணைக்கும் செங்குத்துப் பகுதிகளையும், ஏறுபடிக்காலின் மிதிகட்டைகளையும் ஏற்பதற்கென உட்புறத்தில் செங்குத்தாகவும் கிடைநிலையாகவும் வரிப்பள்ளங்கள் வெட்டப்பட்டுள்ள ஏணிப்படி

house organ : (அச்சு.) அகச் செய்தியேடு : ஒரு நிறுவனம் தனது வாடிக்கையாளர்களுக்காகவும், பணியாளர்களுக்காகவும் கால இடைவெளிகளில் வெளியிடும் செய்தியேடு. இதில் ஒரு பகுதியில் பொதுவான செய்திகளும், ஒரு பகுதியில் அந்த நிறுவனத்தின் பொருட்கள் பற்றிய விளம்பரங்களும் இடம்பெற்றிருக்கும்

house slant: (கம்.) வீட்டுச்சாய்வு நிலை வடிகுழாய் : வீட்டுக்கழிவு நீர்க்குழாய் இணைப்பை ஏற்பதற்கென ஒரு கழிவுநீர்க்காலில் உள்ள T அல்லது Y வடிவ இணைப்பு

housing : (எந்.) உள்ளிடம் : உரு வார்ப்படம், முதன்மை உறுப்பு, கொள்கலன், மேலுறை, பிற உறுப்புகளுக்கான ஆதாரம் போன்றவற்றைக் குறிக்கும் சொல்

howe truss : விதானத் தூலக்கட்டு : கூரைகளையும், பாலங்களையும் அமைப்பதற்குப் பயன்படும் ஒருவகைத் தூலக்கட்டு. இது மரம், எஃகு இவற்றினாலான கட்டுமானத்திற்கு மிகவும் ஏற்புடையது

hub : சக்கரக்குடம் : வண்டிச் சக்கரத்தின் குடம். இதன் வழியே சக்கரத்தின் அச்சு செல்லும். இது பெரும்பாலும் நீள் உருளை வடிவில் அமைந்திருக்கும்

hubbing : (பட்.) மென் எஃகு உருவாக்கம் : வார்ப்புப் படிவத்தை அல்லது வார்ப்படத்தைச் செய்வதற்கான கடினமான வார்ப்புப் படிவத்தை அல்லது 'குடத்தை' ஒரு குளிர்ந்த, மென்மையான எஃகுப் பாளமாக ஆக்குதல். இது பொதுவாக 1.27 செ.மீ. கனம் இருக்கும். இது சராசரியாக ஒரு சதுர அங்குலத்தில் 100டன் அழுத் தத்தைத் தாங்கவல்லது

hub dynamometer : (வானூ.) குடத் திறன்மானி: விமானத்தில் எஞ்சின் அழுத்தம், சுழற்சித்திறன் போன்ற உறுப்பாற்றல்களைக் கணிக்கும் கருவி. இது விமானத்தின் முற்செலுத்தியின் குடத்தினுள் பொருத்தப்பட்டிருக்கும்

hue (வண்.) வண்ணச் சாயல் : ஒரு வண்ணத்துடன் பிறிதொன்றைச் சேர்ப்பதால் ஏற்படும் வேறொரு வண்ணச் சாயல்

hull: (வானூ.) கப்பல் உடற்பகுதி: ஒரு பறக்கும் படகின் உடற்பகுதி, படகு நீரில் மிதக்கும் போது இந்தப்பகுதி மிதவையாகப் பயன்படும். இப்பகுதியில் மாலுமியும், பயணிகளும் அமர்ந்திருக்கலாம். மிதவையாகவும், உடற்பகுதியாகவும் ஒரே சமயத்தில் செயலுறுகிறது

hum . (மின்.) முரற்சி : ஒரு மின் பெருக்கியில் சிதறலான மின்காந் தப்புலத்துடன் அல்லது நிலை மின்னியல் புலங்களுடன் இணைக்கப்பட்டதன் விளைவாக ஏற்படும் ஒருவகைத் திரிபு

humidifier : (குளி.பத.) ஈரப்பதனாக்கி : காற்றில் ஈரப்பதனை அதிகமாக்கும் ஒரு சாதனம்

humidify : (குளி.பத.) ஈரப்பதனாக்கம் : காற்றில் அல்லது பிற பொருள்களில் நீராவியைச் சேர்த்திடும் செய்முறை

humidity : ஈரப்பதம் : காற்றிலுள்ள ஈரத்தின் அளவு. காற்றோடடத்திற்கான காற்றில் ஈர நயப்பூட்டுவதற்காக, அக்காற்றினை ஒரு நீர்ப்படலத்தின் வழியே செலுத்தி ஈரப்பதமாக்குவர்

humidity relative: (குளி.பத.) ஒப்பீட்டு ஈரப்பதன் : ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்ப நிலையில் காற்றில் எந்த அளவுக்கு ஈரப்பதன் அடங்கியிருக்கலாகுமோ அந்த அளவுடன் ஒப்பிடத்தக்க வகையில் உள்ள ஈரப்பதன் அளவு

humus : மட்கிய மண் : இலை தழை முதலிய தாவரப் பொருட்கள் அல்லது விலங்குப் பொருட்கள் மட்கிய தோட்ட மண்

hunting link : (தானி.) துருவ கண்ணி : ஒரு சங்கிலியில் ஒரு கண்ணியை எடுத்தோ, சேர்த்தோ நீளத்தைத் தக்கவாறு அமைப்தற்கு வசதியாகக் காலத்திட்டச் சங்கிலியைப் பிரிப்பதற்குரிய கண்ணி

hutch : (1) சிற்றறை : ஒரு சிறிய இருண்ட அறை

(2) பெட்டி - குழி முயல்களுக்கான பெட்டி
(3) அளவை
(4)சேமத்தட்டம்

hydrant : நெடுநீர்க் குழாய் : நீள்குழாயை இணைத்து நீர் கொண்டு செல்லும்படி பெருங்குழாயுடன் பொருத்தும் இணைப்பு வாயினையுடைய நீர்க்குழாய். இது தீயணைப்புக்குப் பயன்படுகிறது

hydrate : (வேதி.) சேர்மப் பொருள்: (1) தனிமத்துடன் அல்லது மற்றொரு சேர்மத்துடன் நீர் இணைந்த சேர்ப் பொருள்

(2) தனிமம் அல்லது சேர்மம் வகையில் நீருடன் இணைத்தல்

hydrate : காகிதக்கூழ் : நீர்த் தடுப்புக் காகிதமாகச் செய்வதற்குரிய ஊன் பசையாக்கிய கூழ்

hydrated lime : (க.க.) நீற்றிய சுண்ணாம்பு: கட்டுமானத்திற்குப் பயன்படும் சுண்ணாம்புத் தூள், இது பெரும்பாலும் 50-ராத்தல் கொண்ட பைகளில் கிடைக்கும். இது தேவையான திண்மைக்கேற்ப நீருடன் கலந்து பயன்படுத்தப்படும்

hydraulic brake : (தானி.) நீரழுத்தத் தடை: நீர் அழுத்தத்தின் மூலம் ஏற்படும் விசையினால் இயங்கும் எந்திரத் தடையமைப்புகள் கால் மிதியை அழுத்தும் போது, ஒரு சுழல்தண்டு ஒரு நீள் உருளைக்குள் அழுந்தி, அதிலுள்ள நீர்மத்தை (இயல்பு-திரிந்த ஆல்ககாலும் விளக்கெண்ணையும் கலவை) செப்புக் குழாய்களின் வழியாகப் பல்வேறு உறுப்புகளுக்கும் பாய்ச்சப்படுகிறது

hydraulic bronze : (உலோ.) நீரியல் வெண்கலம் : ஓரதர்கள் நீர் இறைப்பான் உறுப்புகள் முதலியவை செய்வதற்குப் பயன்படும் வெண்கலத்தை அல்லது பித்தளையைக் குறிக்கும் சொல்

hydraulic drive: (தானி.) இயக்கம் : (பார்க்க: நீர்ம இயக்கம்.) hydraulic engineer : பொறியாளர் : வடிகால் அமைப்புகள், நீரியல் பணிமானங்கள், அணைகள், நீரியக்க மின்விசை எந்திரங்கள் முதலியற்றை வடிவமைத்தல், நிறுவுதல், கட்டுமானம் செய்வித்தல் ஆகிய பணிகளில் தேர்ந்த வல்லுநர்

hydraulic glue : நீரியல் வச்சிரம் : ஈரப்பதத்தின் வினையைத் தடையுறுத்தும் இயல்புள்ள வச்சிரப்பசை

hydraulic jack : நீரியல் பாரத்தூக்கி : ஒரு சிறிய நீர் இறைப்பான் விசையால் இயங்கும் ஒரு பாரந்தூக்கி. இது வெளிப்புறத்தில் ஒரு நெம்புகோலால் இயக்கப்படும்

hydraulic lime : (க,க) நீரியல் சுண்ணாம்பு : கொண்ட பறையிலிருந்து இயற்கைச் சிமெண்டு தயாரிக்கப்படுவது போல் தயாரிக்கப்படும் ஒரு சுண்ணாம்புக் கிளிஞ்சல் போன்று நீற்றுவதற்குரியது. இது நீரியல் சிமென்ட் போன்று எளிதில் கெட்டியாகிவிடக் கூடியது

hydraulic press : (எந்.) நீரழுத்த எந்திரம்: நீர்விசை மூலம் இயங்கக் கூடிய ஓர் எந்திரம்

hydraulic ram : நீரியல் உயர்த்தி: இயங்கு நீரின் தடையாற்றல் மூலம் அதன் பகுதியை உயர்த்தும் அமைவு

hydraulics : நீரியல் : திரவங்களின் குறிப்பாக நீரின் இயக்காற்றல் பற்றிய அறிவியல்

hydraulic valve : நீரியல் ஓரதர்: நீரின் இயக்கத்தை ஒழுங்குறுத்துவதற்கும், நீரைப் பகிர்மானம் செய்வதற்கும் பயனாகும் ஓரதர்

hydro-barometer : நீர்ம எடைமானி : நீர்ம எடைமான ஒப்பீட்டளவினைக் காட்டும் கருவி. இது கடல் நீரின் ஆழத்தை அதன் அழுத்தத்தைக் கொண்டு அளவிட உதவுகிறது

hydrocarbon fuel : (விண்.) ஹைட்ரோகார்பன் எரிபொருள் : ஹைட்ரோகார்பன் இணைந்த கேசோலின், மண்ணெண்ணெய் போன்ற எரிபொருள்

hydrochloric acid : ஹைட்ரோ குளோரிக் அமிலம் : (HCl) எரிமலை உமிழும் வாயுக்களின் ஓர் அமைப்பானாக இயற்கையாகக் கிடைக்கிறது. வாணிக முறையில் கந்தக அமிலத்தை உப்புடன் வினை புரியச் செய்து தயாரிக்கப்படுகிறது. பற்றாசு வைப்பதில் உருகும் பொருளாகப் பயன்படுகிறது. தொழிற்சாலைகளில் பல்வேறு காரியங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது

hydrocyanic : ஹைட்ரோசயனிக் அமிலம் : இதனை நீரசயனிக அமிலம்'என்றும் அழைப்பர்.தீவிர நச்சுத் தன்மையுடையது. நிறமற்ற வாயு அல்லது திரவ வடிவில் உள்ளது. பொட்டாசியம் சயனைடுச் செறிவுக் கரைசலை நீர்த்த கந்தக அமிலத்துடன் சேர்த்து வாலை வடித்து நீரில் ஈர்த்துக் கொள்வதன் மூலம் இது பெறப்படுகிறது

hydrodynamics : நீரியக்கவியல் : நீர், மற்றத் திரவங்கள் ஆகியவற்றின் இயக்கம், வினை பற்றிய விதிகளை ஆராயும் எந்திரவியல் துறை

hydroelectric : (மின். ) புனல் மின் விசை : நீராற்றலால் உண்டாக்கப்படும் மின்விசை

hydrofluoric acid : ஹைட்ரோ ஃபுளோரிக் அமிலம்: (HF): எளிதில் தீப்பற்றக் கூடிய, நிறமற்ற, அரி மானமுடைய திரவக்கூட்டுப் பொருள். உலோக ஃபுளோரைடுகளையும், கந்தக அமிலத்தையும் இருமடிச் சேர்மானம் செய்து தயாரிக்கப்படுகிறது. கண்ணாடி, மட்பாண்டங்கள் ஆகியவற்றிலும் செதுக்குவேலை செய்தல், மதுவடித்திறக்குதல், நொதிமானம் ஆகியவற்றிலும் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது

hydrofoil or hydrovane : (வானூ.) நீரியல் இயக்கப் பரப்பு : நீரின் வழியாக இயங்குவதன் மூலம் வினைபுரியக் கூடிய வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு பரப்பு

hydrogen : (பற்.) ஹைட்ரஜன் : ஹைட்ரஜன் என்ற தனியொரு தனிமத்தினாலான ஒரு வாயு. மிகுந்த செயற்பாடுடைய வாயுக்களில் ஒன்று. இது ஆக்சிஜனுடன் இணையும்போது தீப்பிழம்பு உண்டாகிறது

hydrogen : (வேதி.) ஹைட்ரஜன் : இயற்கையில் மிகக்குறைந்த அளவில் கிடைக்கக் கூடிய வாயு. மற்றத் தனிமங்களுடன் இணைந்து ஏராளமான அளவில் கிடைக்கிறது. தூய்மையான நிலையில், நிறமற்றதாகவும், சுவையற்றதாகவும், மணமற்றதாகவும் உள்ளது

hydrogen bomp : (இயற்.) ஹைட்ரஜன் குண்டு : நீரகச்சேர்மம் செறியப் பெற்று உள்ளமைந்த அணுகுண்டினால் நீரகம் கதிரகமாக மாற்றப்படுவதன் மூலம் பெரும் விசையாற்றல் ஏற்படுத்தும் குண்டுவகை

hydrogenation : (குழை.) நீரகச் செறிவூட்டுதல்: ஒரு கூட்டுப் பொருளினுள் ஹைட்ரஜன் வாயுவினைச் செலுத்துவதற்குரிய ஒரு வேதியியல் செய்முறை

hydrolysis : (குழை.) நீரியல் பகுப்பாய்வு : நீரினைச் சேர்ப்பதன் மூலம் ஒரு பொருளைத் தனிக்கூறுகளாகப் பகுத்தல்

hydrolyte: (குளி.பத.) நீரியல் பகுப்பான்: நீரியல் பகுப்பாய்வுக்கு உட்படும் ஒரு பொருள்

hydromatic welding: நீரகப் பற்ற வைப்பு: இது ஒரு தடைப்பற்ற வைப்புச் செய்முறையாகும். இதில் தொடர்வரிசையிலுள்ள மின் முனைகளில் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவற்றில் ஒவ்வொன்றும், பற்றவைப்பு மின்னோட்டக் கட்டுப்பாட்டுச் சாதனத்துடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ள நீரியல் வரிசைப்படுத்துக் கருவியின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் ஒரு முழுமையான பற்றவைப்புச் சுழற்சிக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது

hydro mechanics : (இயற்.) நீரியக்க எந்திரவியல் : திரவங்கள், அவற்றில் அல்லது அவற்றைச் சுற்றியுள்ள பொருள்கள் ஆகியவற்றின் சமநிலை, இயக்கம் பற்றி ஆராயும் எந்திரவியலின் ஒரு பிரிவு நிலை நீரியல்,இயக்க நீரியல் ஆகியவை நீரியக்க எந்திரவியலின் பிரிவுகளாகும்

hydrometer : நீரிம எடைமானி: நீர்ம எடைமான ஒப்பீட்டளவு காட்டும் கருவி

hydrophobia: (நோயி.) நீர் வெறுப்பு நோய் : மனிதரை வெறி நாய் கடிப்பதால் உண்டாகும் நீர் வெறுப்பு நோய். இதனை 'வெறி நாய்க்கடி நோய்' என்றும்கூறுவர். இது மூளையையும் தண்டுவடத்தையும் தாக்கித் தசைகளை முக்கியமாகத் தொண்டைத் தசைகளைச் சுருங்கச் செய்கிறது. இதனால், தண்ணிர் குடிக்கும்போது அல்லது பெருத்த ஓசையைக் கேட்கும்போது பிரகாசமான ஒளியைப் பார்க்கும்போது உடலின் அனைத்து உறுப்புகளும் சுருங்குகின்றன

hydrophone : (மின்.) நீரியல் ஒலியலைக் கருவி: நீரினுள் ஒலியலைகளைக் கண்டுபிடிக்கும் ஒரு வகைக் கருவி. இது நீரில் உண்டாகும் ஒலியை மின்னியல் சைகைகளாக மாற்றுகிறது

hydro static brakes: (தானி.) நிலை நீர்மத் தடைகள் : காற்றிடை புகாமல் மூடப்பட்டுள்ள, நீர்மங் கொண்ட ஒருவகைத் தடை அமைப்பு. கால்மிதியை அழுத்தும் போது நீர்மதேக்கம் திரிபடைந்து, அழுத்தம் நான்கு சக்கரங்களுக்குச் சரிசமமாகப் பகிர்மானம் செய்யப்படுகிறது. ஒவ்வொரு சக்கரத்திலுமுள்ள தடைதிரவக் கலம் வெளிப்புறமாக விரிவடைந்து தடை வட்டுருளையில் ஆறு தடைக்கால் மிதிகள் உரசும்படி செய்கிறது

hydro static joint: (கம்.) நிலை நீரியல் இணைப்பு : இது பெரிய நீரிணைப்புகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதில், ஒரு திரவத்தின் நிலைநீரியல் அழுத்தத்தின் மூலம் ஒரு குழாயின் மூட்டு வாயினுள் ஈயத்தகடு இறுக்கமாக நுழைக்கப்படுகிறது

hydro statics: நிலை நீரியல் : (1) அமைதி நிலையிலுள்ள நீர்மத்தின் அழுத்த மற்றும் சமநிலை ஆற்றல்களைக் கையாள்தல்

(2) நீர்மங்களின் அழுத்த நிலை சமநிலை பற்றி ஆராயும் அறிவியல்

hydro static pressure: (குளி. பத.) நிலைநீர்ம அழுத்தம்: ஒரு திரவத்தில் மூழ்கச் செய்து, அந்தத் திரவத்தின் பாய்ச்சலோடு நுகர்கின்ற ஒரு சிறிய பொருளின் மீது ஓர் அலகு பரப்பளவில் உண்டாகும் அழுத்த விசை

hydrous; (வேதி.) நீரகப் பொருள்: வேதியியலில் நீரடங்கிய களிப் பொருட்கள். இவை ஹைட்ரஜன் அணு ஒன்றையும், ஆக்சிஜன் அணு ஒன்றையும் கொண்டிருக்கும்

hygrometer : ஈரமானி : வாயு மண்டலத்தில் ஈரநிலை அளவினைக் கணித்துக் காட்டும் கருவி

hygroscopic : (குழை.) ஈரம் உறிஞ்சுந் தன்மை : ஈரம் உறிஞ்சும் தன்மையுடைய பொருள்

hyperbola : நிமிர்மாலை வட்டம் : குவிகையுருவில் அடித்தளத்தின் மீது சாய் பக்கங்களுக்குள்ள கோணத்திலும் பெருங்கோணம் படும்படி வெட்டிய குறுக்கு வெட்டுவாயின் வடிவம்

நிமிர்மாலை வட்டம் (படம்)

hyperbolic : (கணி.) குவிபிறை சார்ந்த : நிமிர்மாலை வட்டவடிவம் உடைய

hyper eutectoid : (உலோ.) உயர் நிலையமைதிப் பொருள் : நிலையமைதிப் பொருளை கார்பனிலுள்ள பொருளின் வீதத்தைவிடக் குறைந்த அளவில் கொண்ட எஃகு

hyper acoustic zone : (விண்.) ஒலிச்செறிவுக் குறைவு மண்டலம் : உயர் வாயுமண்டலத்தில் 96 முதல் 160கி.மீ. வரையுள்ள மண்டலம். இங்கு, அடர்த்தி குறைந்த காற்று மூலக்கூறுகளுக்கிடையிலான தூரம். ஒலியின் அலைநீளத்திற்குச் சமமாக இருக்கும். இதனால். ஒலியானது, கீழ்மட்டங்களிலுள்ளதை விடக் குறைந்த ஒலி அளவுடன் அனுப்பப்படுகிறது

hypocycloid : உள் உருள்வரை : வட்டத்தின் சுற்றுவரையிலுள்ள புள்ளி மற்றொரு வட்டச் சுற்று வரையினுள்ளாக வட்டம் உருளும் போது இயக்கும் வளை வரை வடிவம்

hypoid : (எந்.) குவிபிறை வடிவம்: நிமிர் மாலை வட்டவடிவைக் குறிக்கும் சுருக்கச்சொல். இது சுழல் சாய்தளப் பல்லிணை பல் உடைய தனிவகைப் பல்லிணையைக் குறிக்கும்

hypoid gears : (தானி.எந்.) (குவி பிறைப் பல்லிணைகள் : சுழல் சாய்தளப் பல்லிணை களின் ஒருவகை. இது பல்லிணையின் மையத்திற்கு மேலே அல்லது கீழே இறக்கைப் பகுதியை அமைப்பதற்கு அனுமதிக்கிறது

hypotenuse : நெடுங்கை வரை : ஒரு செங்கோணத்தின் முக்கோணத்தின் பக்கங்களை இணைக்கும், செங்கோணத்திற்கு எதிர்முகமான உறுநீள் கோடு

hypotenuse oblong : (தச்சு) நீள்நெடுங் கைவரை : காகிதத்தில் கனத்திற்கும் அகலத்திற்குமிடையிலான விகிதம். ஏறத்தாழ, 11/2:1

hypothermia : (நோயி) ஆழ் உறைநிலைச் சிகிச்சை முறை : ஒரு நோயாளியை இயல்பான உடல் வெப்பநிலையிலிருந்து பல பாகை கள் குறைந்த குளிர்ந்த வெப்ப நிலையில் வைத்திருந்து நோயைக் குணமாக்க ஆழ்ந்த உறைநிலை மருத்துவச் சிகிச்சைமுறை

hypothesis: புனைவுகோள்: வாத ஆதாரமாகத் தற்காலிகமாகக் கொள்ளப்படும் ஓர் அனுமானக் கருத்து

hysteresis : (மின்.) காந்தத் தயக்கம் : காந்த ஆற்றலுக்குக் காந்தத்தின் தூண்டுதல் இயக்கம் பிற்படும் நிலை, இந்த நிலையினால் வெப்பம் உண்டாகும் I beam , (பொறி.) வடிவ உத்தரம்: I-என்ற ஆங்கில எழுத்தின் வடிவில் அமைந்த எஃகு உத்தரம், இது கட்டுமானப் பணிகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது

ice box: (குளி.ப.த.) குளிர்ப்பதன பேழை: பனிக்கட்டியைக் குளிர்விக்கும் பொருளாகப் பயன்படுத்தும் ஒரு குளிர்பதனப் பெட்டி

ice point : (குளி.பத.) உறை நிலை: இயல்பான அழுத்த நிலையில் நீர் பனிக்கட்டியாக உறையும் வெப்பநிலை

ichneumon files :ஒட்டுண்ணிப்பூச்சி : மற்றொரு பூச்சியின் முட்டைப் புழுக்களில் தான் முட்டையிடும் பளிங்கு போன்ற நான்கு சிறகுகளை உடைய சிறிய ஒட்டுண்ணிப் பூச்சி வகை

icing : (தானி.) பணிப்படிவு : எரிபொருள் விரைவாக ஆவியாவதன் விளைவாக எரி-வளி கலப்பியில் பணி படிதல்

iconoscope: உருவமாற்றுக்குழாய்: ஒரு காட்சியின் ஒளியையும், நிழலலையும், மின்னியல் தூண்டல்களாக மாற்றுவதற்கெனத் தொலைக்காட்சி ஒளிப்படக்கருவியில் உள்ள ஒரு குழாய்

identification light : (வானு.) அடையாள ஒளி : இரவில் விமானத்தை அடையாளங்காட்டுவதற்தாக அதன் பின்புறத்தில் உள்ள,வெண்மையாகவோ வண்ணத்திலோ அமைந்துள்ள விளக்குகளின் தொகுதி

identity : (கணி.) முற்றொருமை / சர்வ சமம் : முற்றிலும் ஒத்துள்ள அல்லது சர்வ சமமான நிலை

idle circuit: (தானி) செயலற்ற மின்சுற்றுவழி :ஒர் எரி-வளி கலப்பியில் நீராவித் தடுக்கிதழ்

idler gear : (உலோ) காப்புப் பல்லிணை : ஒரு பல்லிணைத் தொடரில் இயங்கு பல்லிணைக்கும் இயக்கு பல்லிண்னைக்கும் இடையில் பொருத்தப்பட்டுள்ள பல்லிணை

idle wheel or Idler : (எந்.) காப்புப் சக்கரம் : திசையை மாற்றாமலேயே ஒரு சக்கரத்திலிருந்து மற்றொன்றிற்கு விசையைச் செலுத்துவதற்காக அவற்றுக்கிடையில் பொருத்தப்படும் மூன்றாவது சக்கரம்

idling : (தானி.) மெல்லியக்கம் : உந்து ஊர்தி இயங்காமல் இருக்கும்போது எஞ்சின் மெதுவாக இயங்குதல்

idling jet : (தானி) மெல்லியக்கத் தாரை : மெல்லியக்க வேகத்தில் எஞ்சினை இயக்குவதற்குத் தேவையான எரி பொருளின் (கேசோலின்) அளவினைக் கட்டுப்படுத்துகிற தாரை

igneous rock: எரிமலைப் பாறை : எரிமலை குமுறுவதால் உண்டாகும் வெப்பத்தினால் உருவாகும் பாறைகள். தீக்கல், கருங்கல்,படிகக்கல் முதலியவை இவ்வகையின ignition (மின்.) சுடர் மூட்டம் : வாயு எஞ்சின்களில் மின்சுடர் மூலமாகத் தீமூட்டும் ஏற்பாடு

ignition battery : (தானி) சுடர் மூட்ட மின்கலம் : கேசோலின் எஞ்சின்களின் சுடர் மூட்ட அமைப்பிற்கு மின்னோட்டம் பாய்ச்சுவ தற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் சேமமின்கலங்களின் அல்லது உலர் மின்கலங்களின் ஒரு தொகுதி

ignition coil: (மின்) சுடர் மூட்டச் சுருள் : உந்து ஊர்தியில் சுடர்ப் பொறித்தாவு மின் முனைகளைத் தாவிச் செல்வதற்கு உயர் மின்னழுத்த மின்னோட்டத்தை உண்டாக்குவதற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் மின்சுருள்

ignition distributor : (தானி;மின்.) சுடர்மூட்டப் பகிர்வான் : உயர்அழுத்தச் சுடர்ப் பொறியை மின்சுருளிலிருந்து சுடர்ப் பொறி தாவு மின்முனைகளுக்குப் பகிர்மானம் செய்வதற்கான காலமுறைப் பகிர்மான நுட்பமுறை

ignition points : (மின்) & சுடர் மூட்டமுனை: மின்னோட்ட முறிப்பானில் சுடர் மூட்டத்திற்கான ஓர் உயர் மின்னழுத்தத்தை உண் டாக்கும் வகையில் சுடர் மூட்டக் கம்பிச்சுருளின் அடிப்படை மின் சுற்றுவழியைத் திறந்துவிடுகிற முனை

ignition spark : (தானி)சுடர் மூட்டப்பொறி: சுடர்மூட்ட மின் சுருளின் துணைச் சுருணையில் தூண்டப்படும் உயர் அழுத்தச் சுடர்ப் பொறிஅல்லது சுடர். இது சுடர்ப் பொறி தாவு மின்முனைகளுக்குப் பாய்ந்து எஞ்சின் நீள் உருளைகளிலுள்ள வாயுக்களை வெடிக்கச் செய்கிறது

ignition system : (மின்) சுடர் மூட்ட அமைப்பு முறை : ஒரு தானியங்கி எஞ்சினில் உயர் அழுத்த சுடர் மூட்டத்தை உண்டு பண்ணுகிற உறுப்புகளின் முழுமையான தொகுதி

ignition switch : (தானி)சுடர் மூட்டவிசை: சுடர் மூட்டச் சுருளுடனான மின் சுற்று வழியை முற்றுறுத்துகிற அல்லது முறிக்கிற மின்னியல் கட்டுப்பாட்டுக் கருவி

ignition temperature : சுடர் மூட்ட வெப்பநிலை : எரியும் தன்மையுடைய பொருள் அக்சிஜனுடன் விரைவாக வேதியியல் முறையில் இணைவதற்காக எந்த அளவுக்கு உயர்த்தப்பட வேண்டுமோ அந்த அளவு வெப்பநிலை

ignition timer : (தானி) சுடர் மூட்ட நேரப் பதிப்பான்: திறம்பட்ட கனற்சியை உண்டாக்குவதற்கென சுடர் மூட்ட நேரத்தைக் குறிப்பதற்காகப் பயன்படும் ஒரு எந்திர சாதனம்

ignition timer distributor : (தானி.) சுடர்மூட்ட நேரப்பதிவுப் பகிர்வான் : இயக்கி. தடைப்புயம், சுழல் தண்டு, இயக்குச் சக்கரம், எஞ்சினின் இயக்கு சக்கரச் சுற்று வட்ட முன்னப்பிலிருந்து இயங்கும் பல்லிணை ஆகியவை ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட முழுமையான அமைப்பு. இதன்மூலம், உயர் அழுத்த மின்விசை, அந்தந்த நீள் உருளைகளுக்குப் பகிர்மானம் செய்யப்படுகிறது

I-head engine : (தானி.) I-முகப்பு எஞ்சின்: 'ஓரதர் முகப்பு'- என்றும், 'மேல்முகப்பு ஓரதர் இயக்கி' என்றும் இது அழைக்கப்படும்

ileo : (உட.) அடிச் சிறுகுடல்: சிறு குடலை பெருங்குடலுடன் இணைக்கும் சிறுகுடலின் அடிப்பகுதி

illuminating : (அச்சு) மெருகிவிடு தல் : நூல்களின் பக்கங்களில் அலங்கார வண்ண மெருகிடுதல்.

iliuminating gas: (வேதி) ஒளிரும் வாயு : (1) நிலக்கரி, கரியஞ் சேர்ந்த நீர்வாயுக்கள், அவற்றின் பல்வேறு கலவைகள் ஆகியவை

(2) எண்ணெய் வாயுக்களின் பல்வேறு வகைகள்

(3) அசிட்டிலின் வாயு, கேசோவின் வாயு மற்றும் உற்பத்தி வாயு ஒளிரும் நோக்கங்களுக்கு முக்கியமானது. எரிபொருள் மற்றும் விசை வாயு வகையில் உற்பத்தி வாயு மிக முக்கியமானது

illumination: ஒளிர்வித்தல் : ஒளிரச் செய்த நிலையிலுள்ள

illustrate : பட விளக்கம் : உரு வரைப் படங்கள் மூலம் விளக்கம் செய்தல். எடுத்துக்காட்டாக, ஒப்பீடுகள் போன்றவை

ilmenite : இல்மனைட்: டைட்டேனியம் தனிமத்தின் கனிமம் கருநிறமுடையது. தென்கிழக்கு அமெரிக்காவில் நீண்டகாலம் உழைக்கக் கூடிய வெண்மை நிற வண்ணப்பொருள் தயாரிக்க முக்கியமாகப் பயன்படுகிறது

image : உருக்காட்சி : தொலைக்காட்சியில் ஒளிப்படக் குழாயில் ஒருமுகப்படுத்தப்படும் படம் ஆல்லது காட்சி. படக்குழாயில் மின்னணுவியல் முறையில் பிரதிபலிக்கப்படும் படம்

imageorth : மிகு ஒளியுணர்படக் குழாய்: அரைகுறை இருட்டிலும் காட்சிகளைப்படம் பிடிக்கக்கூடிய மிகுந்த ஒளியுணர் திறனுடைய ஒளிப்படக் குழாய்

imaginary number : (கணி ) கற்பனை எண் : ஓர் எதிர்மறை எண்ணின் வர்க்கமூலம் உள்ளடங்கிய அளவு அல்லது மதிப்பு. இது உண்மையல்லாதது

imitation embossing : (அச்சு) போலிப் புடைப்புருவம்: புடைப்பு அச்சுப் பரப்பினை உருவாக்கும் முறை. புதிதாக அச்சிட்ட காகிதத்தில் பொடியினைத் தூவி வெப்ப மூட்டும்போது மையுள்ள பகுதிகளில் பொடி இணைந்து கொள்கிறது

immelman turn : (வானூ) இம்மல்மன் சுழற்சி: விமானத்தின் வழக்கமான கரண வளைவின் முதற்பாதியை முடிவுறுத்தும் இயக்கமுறை. கரண வளைவின் உச்சியில் தலைகீழ் நிலையிலிருந்து விமானத்தைப் பாதியளவு சுழ்ற்சி சமநிலைக்குக் கொண்டு வருதல். இதனால், உயரம் கூடும். அதே சமயத்தில் 180° அளவுக்குத் திசை மாற்றமும் கிடைக்கிறது

immerse :மூழ்குநிலை: நீரில் முற்றிலும் மூழ்குவித்தல் நீர்மத்தில் உள் அமிழ்த்துதல்

immersion heater : மூழ்கு வெப்பூட்டுக் கருவி : நீர்மத்தில் உள்தோய்ந்து நின்று வெப்பூட்டும் மின்கருவி

immobile : இயங்காத : அசையாத, ஒரே நிலையில் பொருத்தி வைக்கப்பட்ட

immunological reaction: (உட) தடைகாப்பு எதிர்வினை; மற்றொருவரின் தோல் போன்ற அயல் பொருள்கள் உடலினுள் செலுத்தப்படும் போது, அதை எதிர்ப்பதற்காக எதிர்ப்புப் பொருட்கள் உண்டாகின்றன. இவற்றை தடைக்காம்பு எதிர்வினை என்பர். எடுத்துக்காட்டாக, வேறொருவரின் தோலை உடலில் பொருத்தினால், அந்தத் தோல் வளர்வதில்லை

impact: மோதல் விளைவு: மோதித் தாக்குதலின் விளைவு

impact strength : (குழைவு) மோதல் விளைவு வலிமை : சோ தனை முனையில் திடீரெனப் பாரந்தாக்கும் முறிவு ஏற்படாமல் தடுப்பதற்குப் பிளாஸ்டிக் அல்லது பிறபொருள்களுக்கு உள்ள திறன்

impacted tooth : (உட) தெற்றுப் பல் :

மற்றொரு பல்லுக்கு அடியில் வளரும் பல். இது மேல் நோக்கி வளர முடிவதில்லை

impact test : (பொறி) மோதல் விளைவுச் சோதனை : அதிர்ச்சியைத் தாங்குவதற்குப் பொருள்களுக்குள்ள திறனைச் சோதனை செய்தல்

impair : பதங்கெடுத்தல் : அளவிலோ தரத்திலோ குன்றச்செய்தல்

impedance : (மின்) மின்மறிப்பு : ஒரு மின் சுற்றுவழியில் மாற்று மின்னோட்டத்திற்கு ஏற்படும் புறத்தோற்றத் தடை. ஒரு மின்சுற்று வழியில் தடை. தூண்டு மற்றும் கொண்மை எதிர்வினைகள் ஆகியவற்றின் கூட்டு விளைவுகள் ஓர் அலகுகளில் கணக்கிடப்படும்

impedance matching : (மின்) மறிப்புப் பொருத்தீடு : மிக உயர்ந்த அளவு மின்விசை மாற்றத்தைப் பெறுவதற்காக இரு வேறுபட்ட மின்மறிப்புகள் பொருத்தப்படும் மாற்று மின்னோட்டப் புறத் தோற்றத்தடை

impeller : (தானி) தூண்டு தட்டம் : பல விசை விசிறி அலகுகளைக் கொண்ட ஒரு நீர் இறைப்பானிலுள்ள சுழல் உறுப்பு. இது தான் பயணம் செய்கிற ஊடகத்தினை இயங்கச் செய்கிறது

imperial : படவரைதாள்: சாதாரணத் தரமுடைய படம் வரைவதற்குரிய தாள். இது 76x5 செ.மீ. அளவுடையது. இதன் மேற்பரப்பு சொரசொரப்பர்கவோ. வழுவழுப்பாகவோ இருக்கும்

imperviousness : (க.க) துளைப்புத் தடைத்தன்மை : துளைப்புக்கு இடங்கொடாத தன்மை. இது சுவரில் செங்கல் பாவி, மென்ட் அல்லது சிமென்ட் காரை பூசுவதன் மூலம் பெறப்படுகிறது. இந்தச் செங்கற்கள் பாவும்போது நன்கு உலர்ந்திருக்க வேண்டும்

impetus : தூண்டு விசை :தூண்டு திறம், ஒரு பொருளை இயக்குவதற்கான செயல் தூண்டு விசை

impinge: மோதுதல் : இயக்கத்திற்குப் பின்பு ஒரு பொருளின்மீது வந்து மோதுதல் தாக்குதல்

imposing stone : (அச்சு) அச்சுக் கோப்புக் கல்:அச்சுக்கோக்கப்பட்ட உருக்களை இருப்புச் சட்டத்தில் வைத்துப் பொருத்தி அமைப்பதற்கான கல் அல்லது உலோகத் தளமுடைய மேசை

imposition : (அச்சு.) அச்சுப்பக்க உருவாக்கம்: அச்சுக்கோக்கப்பட்ட உருக்களை இரும்புச் சட்டத்தில் பக்கம் பக்கமாக வைத்துப் பொருத்தி அமைத்தல்

impost : (க.க.) தூண்தலை : மேல் வளைவைத் தாங்கும் தூணின் மேற்பகுதி

impregnated : வலுவேற்றிய: வெளிக் கதவுக்கான வெட்டுமரம் வாயுமண்டலத்தின் பாதிப்பினால் சிதைவுறாமலிருப்பதற்காக பல்வேறு நீர்மங்களைக் கொண்டு வலுவூட்டப்படும்

impressed voltage: (மின்.) தூண்டு மின்னழுத்தம்: ஒரு சாதனத்தில் மின்னழுத்தம்

impression: (அச்சு) அச்சுப் பதிவு: பக்கத்தில் அல்லது காகிதத் தில் அச்செழுத்துக்களை அல்லது அச்சுப்படங்களைப் பதிவு செய்தல்

impression screws : (அச்சு) அச்சுப்பதிவுத் திருகாணிகள் : அச்சகத்தில் அச்சுத்தாள் அழுத்தும் தகட்டுப் பாளத்தின் நிலையை வேண்டியவாறு அமைப்பதற்குப் பயன்படும் திருகாணிகள்

imprint : (அச்சு.) பெயர் விவரப் பொறிப்பு : ஓர் அச்சு வெளியீட்டினை அச்சடித்தது யார் என்ற விவரம் அடங்கிய அடையாள முத்திரை

impulse: (தானி. எந்) உந்து வேகம்: உந்து ஊர்தி எஞ்சினிலும், விமான எஞ்சினிலும் வேகத் தைத் தூண்டிவிடுவதற்கான உந்து விசையாற்றல்

impurity: (மின்.) மாசுப் பொருள்: ஒரு படிக வடிவத் திடப்பொருள் உள்ள அப்படிகத்திற்குப் புறம்பான அணுக்கள்

:inboard stabilizing float : (வானூ) மைய நிலைப்படுத்து மிதவை:' கப்பலில் பிரதான மித வைக்கு அல்லது உடற்பகுதிக்கு மிக நெருக்கமாகப் பொருத்தப்பட்டுள்ள நிலைப்படுத்து மிதவை

incandescence : வெண்ணொளி: மின்விளக்கு முதலியவற்றின் வகையில் இழைகள் சூடாவதால் உணடாகும் வெண்சுடர் ஒளி

incandescent : வெண்சுடர் வீசுகிறது: வெப்பத்தோடு வெண்சுடர் வீசுகிற பொருள்

incandescent lamp: (மின்) வெண்சுடர் விளக்கு : உருகாத மின்கடத்து பொருளினாலான இழையை அல்லது கம்பியை உடைய மின்விளக்குக் குமிழ்

incarnadine : திசை நிறமுடைய : சாய வகையில் சதை விண்ணம் முதல் மிகச்சிவப்பு வரையிலான வண்ணச் சாயல்கள்

incinerator : (க.க) நீற்றுலை : குப்பை கூளங்களை எரிப்பதற்கான தொட்டி

incise: (க.க.) வெட்டு; செதுக்கு: வெட்டுதல், செதுக்குதல்

incised work : (அ.க) செதுக்கு வேலைப்பாடு : செதுக்கு வேலைப்பாடு செய்யப்பட்ட பொருள்

inclination : சாய்வு: கிடைமட்டத்திற்குச் சாய்வாக உள்ள சரிவு

inclined plane: சாய்வு மட்டம்: கிடைமட்டத் தளத்திற்குச் சாய்வாக உள்ள தளம். இந்தச் சரிவின் கோணம் சாய்வுக் கோணமாகும்

inclinometer: (வானூ) சாய்வு மானி: விமானம் பறக்கும் உயரத்தைக் காட்டும் கருவி. விமானத்தின் முன்புற-பின்புற அச்சின் வழியாகச் செல்லும் செங்குத்துத் தளத்துடனான சாய்வினைக் காட்டுவதற்கேற்ப அல்லது கிடைமட்ட அச்சின் வழியாகச் செல்லும் செங்குத்துத் தளத்துடனான அல்லது இரு தளங்களுடனுமான சாய் வினைக் காட்டுவதற்கேற்ப சாய்வு மானியை முன்-பின் மானி, கிடைமட்டச் சாய்வுமானி, பொதுநிலைச் சாய்வுமானி என வகைப்படுத்துவர்

inclusions: (உலோ.) சேர்மானங்கள்: முடிவுற்ற நிலையிலுள்ள எஃகில் எஞ்சி நிற்கும் கசடு மற்றும் அயல் பொருள்கள்

increaser: (எந்.) விரிவாக்கி: ஒரு பொருளின் வடிவளவு, வலிமை முதலியவற்றை அதிகரிக்கும் ஒரு சாதனம். குழாய் பொருத்து வேலைகளில் ஒரு முனை மற்றதைவிட பெரி தாகவுள்ள இணைப்பிகள் increment : மிகைப்பாடு : மாறுபடு தொகையில் இரு நிலைகளுக் கிடையிலான உயர்வுத்தொகை

incrust: (அ.க.) மேலடை: ஒரு பிரதான மேற்பரப்பின் மீது அலங்காரப் பொருளினால் கடினமான மேற்பூச்சு பூசுதல். மரச்சாதனங்களில் மேலடை மெல்லொட்டுப் பலகையிடுதல்

incrustation : (பொறி) படலமிடுதல்: நீராவிக் கொதிகலன்களில் உட்புறத்தில் படலமிடுதல்

incubation period : (நோயி) நோய்க்கிருமி பெருக்க காலம்: உடலில் பாக்டீரியா நுழைவதற்கும், நோய்க்குறிகள் தான்றுவதற்கு மிடையிலான காலம்

incus (உட.) காதெலும்பு : சுத்தி எலும்பிலிருந்து ஒலியலை அதிர்வுகளை வாங்கும் காது எலும்பு

indefinite ; வரையற்ற: துல்லிய மற்ற, அறுதியற்ற, தெளிவற்ற

indent : (அச்சு:) ஓர வெற்றிடம்: அச்சுத் துறையில் ஓரத்தில் வெற்றிடம் விட்டு வரிகளைத் தொடங்தல்

indentation : விளிம்பு வெட்டுதல்: அறைகலன் ஓரங்களில் வளைவு நெளிவுடைய விளிம்பு வெட்டுதல்

indention: (அச்சு.) ஓரவெட்டீடு: ஒரு பத்தியின் தொடக்க வரிபோல் விளிம்பிலிருந்து உள் தள்ளி அமைக்கப்படும் வரிகள். மற்ற வரிகளைவிட முதல் வரி நீண்டிருக்குமானால் அது "தொங்கல் ஓரவட்டீடு" எனப்படும்

indenture : சட்ட முறையாவணம்: (1) ஒரு தொழில் பயிலுநரை வேலை தருநருடன் பிணைக்கும் ஒரு சட்ட முறை ஒப்பந்தம்

(2) ஓர் ஒப்பாவணம், அடைமானம் அல்லது குத்தகை. இத்தகைய ஆவணங்கள் முன்னர் வரை தோலில் எழுதப்பட்டதால் இந்தப் பெயர் பெற்றது

independent jaw chuck : தற்சார்புத் தாடைக் கவ்வி: ஒன்றுக்கொன்று சார்ந்திராமல் சுதந்திர மாக நகரும் தாடைகள் கொண்ட ஒரு தாடைக்கல்வி

independent wheel suspension : (தானி.) தற்சார்புச் சக்கரத் தொங்கல் நிலை: உந்து ஊர்திகளின் முன் சக்கரங்களின் தொங்கல் நிலை. இதன் மூலம் சக்கரங்கள் சாலை அதிர்ச்சிகளுக்கேற்பச் செயல்புரியும் அல்லது ஒன்றுக் கொன்று சார்ந்திராமல் சுதந்திரமாக இயங்கும்

indastructibility : (இயற்) அழிவின்மை : பொருள்களின் அழிக்க முடியாத தன்மை

index : (அச்சு.) பொருட் குறிப்பகராதி : ஒரு புத்தகத்தில் அச்சிடப் பட்டுள்ள இனங்களை அல்லது பொருள்களை அகரவரிசையில் அமைந்த பட்டியல். இது தேவையான பொருளை எளிதாகக் கண்டு கொள்ள உதவும்

iodex die : (பட்.) பகுப்புப் பொறிப்புக் கட்டை : பெரிய வட்டத் தகடுகளின் விளிம்புகளை வெட்டுதல். மின்னகங்களுக்குத் துளையிடுதல் போன்ற சில்வகை வேலைப்பாடுகளுக்குச் சிலசமயம் பகுப்புப் பொறிப்புக் கட்டை பயன்படுத்தப் படுகிறது. இதில் ஒரு சுழலும் பொறிப்புக் கட்டை அமைந்திருக்கும். இது அழுத்து பொறியில் ஒவ்வொரு முறையும் அழுந்தும்போது படிப்படியாக விளிம்புத்தடம் பொறிக்கப்படுகிறது

index head or dividing head : (எந்.) பகுப்பு முகடு : ஓர் எந்திரத்துடன் இணைக்கப் பட்டிருக்கும் ஓர் எந்திரச் சாதனம். ஒரு வட்ட வடிவ உருப்படிவத்தைச் சமபகுதிகளாகப் பகுப்பதற்கு இச்சாதனம் பயன்படுத்தப்படுகிறது

indexing : (எந்.) பகுப்பீடு : பள்ளம் வெட்டுதல். நீள் வரிப்பள்ள மிட்ட வேலைப்பாடு, பல்லிணை வெட்டுதல் போன்ற நோக்கங் களுக்காக ஒரு வட்டத்தை சீரான இடைவெளி களில் பகுத்தல்

india ink : இந்திய மை : உரு வரைபடங்கள் வரைபவர்கள் பயன்படுத்தும் கருநிறப் பொடியாலான எழுதும் மை

india rubber :ரப்பர் : வெப்ப மண்டலத் தாவரங்களிலிருந்து ஊறும் மரப்பால் உறைவிலிருந்து எடுக்கப்படும் தொய்வகத்துண்டு. இது தொழில்களில் மிகுதியும் பயன்படுத்தப்படுகிறது

indicate : சுட்டிக்காட்டு : விளக்கிக் சுருக்கமாகக் கூறு

indicated horse - power: (பொறி.) சுட்டளவுக் குதிரைத் திறன் : ஒரு சுட்டளவி வரைபடத்திலிருந்து தீர்மானிக்கப்படும் குதிரைத் திறன்

indicating switch : (மின் ) சுட்டிக் காட்டு மின்விசை : மின் னோட்டம் பாய்வதை அல்லது பாயாமலிருப்பதைச் சுட்டிக் காட்டும் ஒரு விசை

indicator ; (பொறி). ) சுட்டளவி: ஓர் எஞ்சினின் உந்து தண்டிலுள்ள அழுத்தத்தையும், இயக்கத்தையும் சுட்டிக்காட்டும் கருவி

indicator card : (பொறி) சுட்டளவி அட்டை : ஒரு சுட்டளவி நீள் உருளை அல்லது உந்து தண்டின் மீது சுற்றப்பட்டுள்ள காகிதம். இக்காகிதத்தில் சுட்டளவின் வரைபடம் வரையப் படுகிறது

indicator diagram : சுட்டளவி வரைபடம் : ஒரு சுட்டளவி அட்டையின் மீது அச்சுட்டளவி யிலுள்ள பென்சில் வரையும் வரைபடம்

indirectly heated : (மின்) மறைமுக வெப்பமூட்டம் : தனது எதிர்முனைக்கு தனி வெப்ப மூட்டியைப் பயன்படுத்தும் ஓர் எலெக்ட்ரான் குழல்

indirect lighting: (மின்) மறைமுக ஒளியமைப்பு : ஒளியை முகட்டில் அல்லது வேறேதேனும் பரப்பில் விழும்படி செய்து, அந்த ஒளி சிதறி அறைக்கு ஒளியூட்டுமாறு அமைக்கப்படும் ஒளி அமைப்பு முறை

indirect radiation: (இயற்) மறைமுக வெப்பூட்டம்: ஒரு மைய வெப்பூட்டும் எந்திரத்திலிருந்து, காற்றை தேவையான வெப்ப நிலைக்குச் சூடாக்கி, அந்தக் காற்றிணைப் புழைப்பகிர்மான அமைப்பின் மூலமாக வெப்பம் தேவைப்படுகிற இடத்திற்கு அனுப்பிச் சூடாக்கும் முறை

indium: (உலோ.) இண்டியம்: மிக அரிதாகக் கிடைக்கும் ஒருவகை உலோகம். இது மிகவும் பளபளப்பானது:வெண்மை நிறமுடையது; மென்மையானது; எளிதில் கம்பியாக இழுத்து நீட்டக்கூடியது. இதன் விலை மிகவும் அதிகம் என் பதால், பரிசோதனை நோக்கங்களுக்கு மட்டுமே இது பயன்படுகிறது

individual drive (எந்) தனிநிலை இயக்கம்: ஒவ்வொரு அலகும் நேரடி உந்து இயக்கத்தால் இயங்குவதைக் குறிக்கும். இது ஒரு வரிசைச் சுழல் தண்டிலிருந்து எதிர் சுழல் தண்டு மூலமாக இயங்குவதற்கு எதிரானது

indraft (வானூ.) உள்ளீர்ப்பு: விமானத்தில் முன்புறமுள்ள முற் செலுத்தியிலிருந்து அலகுகளுக்கு உள்நோக்கிப் பாய்தல்

induced angle of attack: (வானூ.) தூண்டு தாக்குறவுக் கோணம்: ஒரு விமானத்தின் உள்ள படியான தாக்குறவுக் கோணத்திற்கும், அதே குணக உயர்த்திக்கான உடற்பகுதியின் வரம்பற்ற நோக்குக் கோணத்திற்குரிய தாக் குறவுக் கோணத்திற்குமிடையிலான வேறுபாடு

induced currenti (மின்) தூண்டு மின்னோட்டம்: பார்க்க: மின் தூண்டல்

induced draft: (பொறி) தூண்டு இழுவை: உயர்த்துவதன் காரணமாக உண்டாகும் செயற்கையான பார இழுப்பு

induced drag: (வானூ) தூண்டு இழுப்பு: உயர்த்துவதன் காரணமாகத் தூண்டப்படும் இழுவையின் ஒரு பகுதி

induced magnetism: (மின்) தூண்டு காந்த விசை : பார்க்க மின்தூண்டல்

Induced voltage; (மின்) தூண்டு மின்னழுத்தம்: ஒரு கம்பியுடனோ, கம்பிச்சுருளுடனோ அல்லது மின்சுற்று வழியுடனோ இணைக்கப்பட்டுள்ள மாறுகிற காந்தப் புலன் மூலமாக உண்டாகும் மின்னழுத்தம்

inductance : (மின் ) மின் தூண்டம் : ஒரு மின்சுற்று வழியின் மூலமாக உண்டாகும் மொத்த மின் தூண்டலுக்கும், அதில் உண்டாகும் மின்னோட்டத்திற்குமிடையிலான விகிதம் ஒரு மின் சுற்றுவழி மூலமாகப் பாயும் மின்னோட்டத்தில் மாற்றத்தை எதிர்க்கும் திறன்

induction : (மின்) மின் தூண்டல் : அணுக்க நிலை மின் பாய்வு. காந்தமேற்றிய பொருட்களின் அல்லது ஒரு மின்கடத்தியிலுள்ள மின்னோட்டத்தின் மிக்க அணுக்கத்தினால், ஆதன் அருகேயுள்ள காந்தப்புலத்தில் ஏற்படும் மாறுதல் காரணமாக உண்டாகும் காந்தமேற்றம் அல்லது மின்னேற்றம்

induction brazing : மின்தூண்டல் பற்றவைப்பு : மின்னியல் முறையில் பற்றவைப்பு செய்யும் ஒரு முறை, இதில் தூண்டு மின்னோட்டத்திலிருந்து வெப்பம் உண்டாக்கப்படுகிறது

induction coil : (மின்) தூண்டு சுருள் : அணுக்க மின்பாய்வு மூலம் நேர்மின்னோட்டத்தை மாற்று மின்னோட்டமாக மாற்றுவதற்கான ஒரு மின் சுருள்

induction compass : (வானூ) மின்தூண்டல் திசைகாட்டி : இது ஒரு வகை திசை காட்டி, இதில், பூமியின் கர்ந்தப்புலனைச் சுற்றிச் சுழலும் ஒரு மின்சுருளில் உண்டாகும் மின்னோட்டத்தைப் பொறுத்துக் குறியீடுகள் காட்டப்படுகின்றன

induction motor: (மின்.) தூண்டு மின்னோடி: மாறிமாறி வரும் மாற்று மின்னோட்டம். இதன் மூலம் உண்டாகும் மின்னோட்டங்கள், நிலைமின் சுருள்கள் வேகமாக மட்டுமே செலுத்தப்படுகின்றன. நிலை மின் சுருள்கள் மூலம் உண்டாகும் மாறும் காந்தப் புலத்தினால் தூண்டப் பெறும் மின்னோட்டங்களி னால் சுழற்றப்படும் சுழலி

inductive circuit: (மின்) தூண்டு மின் சுற்றுவழி : ஒரு மின்சுற்றுவழி, மின்னோட்டம் மாறுபடும்போது கணிசமான அளவு மின்னியக்கு விசை தூண்டப்படுகிறது

inductive load : (மின்) தூண்டு மின்சுமை : மின்னழுத்தத்தைவிட மின்னோட்டம் குறைவாக உண்டாகும்படி செய்கிற ஒரு மாறு மின்னோட்டத்துடன் இணைக்கப் பட்டுள்ள ஒரு மின்சுமை

inductive reactance : (மின்) தூண்டு எதிர் வினைப்பு : திருகு வளைவுடைய கம்பியைக் கொண்ட ஒரு மின்சுற்றுவழியில் மின்னோட்டம் பாய்வதற்கு எதிரீடு. இந்தத் திருகுவளைவுகள் ஓர் இரும்பு உட்புரியில் சுற்றப்பட்டிருந்தால் எதிரீடு அதிகமாக இருக்கும். ஒரு மின் சுருள்வழியாக மாற்று மின்னோட்டம் பாய்வதற்கு ஏற்படும் மின் தடையின் அளவு

inductivity : (மின்) தூண்டு திறன் : மின் தூண்டலுக்கான திறன் அல்லது ஆற்றல்

inductor : (மின்) மின் தூண்டு கருவி : தூண்டு மின் இயக்க விசையை (இ.மி.வி.) உண்டாக்கப்படும் ஒரு மின் கடத்தி

inductor type magneto: (தானி.எந்.) மின்தூண்டு வகைத் தனிக் காந்த மின்னாக்கி : இது ஒரு நிலைக்காந்தம். மின்சுருள்கள் நிலையாக இருக்க, ஒரு மின்னகத்துடன் சுழல்கிறது

industrial automation: (தானி ) தொழில்முறை தானியக்கம் : சரக்குகளையும், உற்பத்திப் பொருள்களையும் தானியக்க முறையில் உற்பத்தி செய்தல்

industrial life : தொழில் வாழ்க்கை : தொழில்துறை தொடர்பான மனித நடவடிக்கை நடைபெறும் துறை

industrial system : தொழிலியல் அமைப்புமுறை: தொழிற்சாலையை நிறுவி மேலாண்மை செய்யும் அமைப்பு முறை. தொழிற்சாலையில் உற்பத்தி, தொழிலாளரை வேலைக்கமர்த்துதல் முதலியவற்றை சீரமைத்தல்

industrial waste : (கம்) தொழிலியல் கழிவு : தொழில் நிறுவனங்களில் கையாளப்படும் செய்முறைகளிலிருந்து வெளிப்படும் திரவக் கழிவுப் பொருட்கள்

inert செயலறு : எந்தப் பொருளுடனும் எளிதில் ஒருங்கிணைந்து இயங்கும் ஆற்றலற்ற

inertia : (இயற்.) சடத்துவம் : நிலையாக இருக்கும் ஒரு பொருள். அதே நிலையில் நிலைத்திருப்பதற்கு அந்தப் பொருளுக்குள்ள நாட்டம் அல்லது இயங்கும் ஒரு பொருள் அதே இயக்க நிலையிலேயே நிலைத்திருப்பதற்கு அந்தப் பொருளுக்குள்ள நாட்டம்

inertial force : (விண்) செயலறு விசை : முடுக்கு விசைக்குச் சமமான அளவில் அமைந்து எதிர்த்திசை இயங்குகிற, ஒரு முடுக்கு விசைக்கு எதிர்வினையாக உண்டாகிற விசை. இந்த விசையானது. முடுக்கு விசை நீடித்திருக்கும் வரையில் மட்டுமே நீடித்திருக்கும்

interior figures and letters : (அச்சு.) அடிநிலை எண்கள், எழுத்துகள் : அச்சிட்ட வரியில் காலடியில் அமைக்கப்படும். எடுத்துக்காட்டு: C6H5OH

infiltration : (குளி.பத) ஊடு பரவல் : துளையுடைய சுவர். வெடிப்பு, கசிவு வழியாக காற்று உள்நோக்கி ஊடுபரவுதல்

infinite impedance : (மின்) வரையிலா மறிப்பு : மின்னியலில் பல கோடி மெகோ எச்.எம்.எஸ். அளவுள்ள மிக அதிக மறிப்பு

inflation : உப்பச் செய்தல் : (1) காற்று அல்லது வாயு நிரப்பி உப்பச் செய்தல்

(2) தகுதித் தரங்கள் குறித்துப் போலியான நியதிகளை ஏற்படுத்துதல்

inflow : (வானூ.) உட்பாய்வு : விமானத்தின் ஒரு முற்செலுத்தியினுள் காற்று உட்பாய்தல்

information : (மின்) நுட்பச் செய்தி : வானொலி அல்லது தொலைக்காட்சிச் சைகைகளில், படத்தகவல் போன்ற நுட்பச் செய்திகள்

infrared : (குழை.) அகச்சிவப்பு : கட்புலனாகும் கதிர்வீச்சுடைய நிறமாலையின் சிவப்பு முனையின் கீழேயுள்ள கட்புலனாகாத கதிர் வீச்சு மண்டலம். இந்த கதிர்வீச்சு அலைகள் ஒளியைவிட ஊடுருவக் கூடியது. இந்த மண்டலத்தை வெப்பம் சூழ்ந்திருக்கும்

'infrasonic : (மின்.) மிகையொலி அலைவெண் : காதால் கேட்கக் கூடிய அலைவெண் வீச்சுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒலி அலைவெண்கள்

infrared guidance : (விண்) அகச்சிவப்பு வழிகாட்டி : அகச்சிவப்பு வெப்ப ஆதாரங் களைப் பயன்படுத்தி இலக்குகளை உளவு பார்க்கவும், திசைகாட்டவும் பயன்படுத்தப்படும் ஓர் அமைவு

infusorial earth : (மண்) மட்கிய மண் : நுண்ணிய உயிரிகளின் எச்சங்களில் படிந்துள்ள மண் படிவம்

ingle nook: (க.க) புகை போக்கி மூலை : ஒரு கணப்படுப்பின் மூலைப்பகுதி

ingot : வார்ப்புக்கட்டி : தங்கம், வெள்ளி, எஃகு போன்ற உலோக வார்ப்புக்கட்டி. உலோகம் தூய் மையாக்கப்பட்டதும் இத்தகைய வார்ப்புப் பாளங்களாகத் தயாரிக்கப்படுகின்றன. இவை பொதுவாகச் செவ்வக வடிவில் இருக்கும். இக்கட்டிகளில் தயாரிப்பாளர்களின் அடையாளக் குறி முத்திரையிடப்பட்டிருக்கும்

ingot iron : இரும்புக்கட்டி : மென் மையான எஃகு, இதில் கார்பன் குறைவாக இருக்கும். இது திறந்த உலை முறை அல்லது பெசமர் முறை மூலம் தயாரிக்கப்படுகிறது

ingredient : அமைப்பான் : ஒரு கலவையின் கூறுகளில் ஒன்று

inherent stability : (வானூ) உள்ளார்ந்த உறுதிப்பாடு : ஒரு விமானத்தின் உறுப்புகளை முறைபட அமைத்துப் பொருத்துவதால் ஏற்படும் உள்ளார்ந்த உறுதிப்பாடு

inhibitor: (வேதி) தடையுறுத்து பொருள் : வேதியியல் வினைப்பாட்டினை நிறுத்துகிற அல்லது மந்தமாக்குகிற ஒரு வேதியியல் கார்கி. துருப்பிடிப்பதைத் தடுக்கும் அல்லது வேகங் குறைக்கும் ஒரு பொருள்

inhibitors : (தானி) தடைகட்டுப் பொருள் : சீர் குலைவைத் தடுப்பதற்காக எண்ணெயுடன் சேர்க்கப்படும் சேர்மானப் பொருள்

initial : (அச்சு) தலைப்பு எழுத்துக்கள் : அத்தியாய்ங்களின் அல்லது முக்கிய பிரிவுகளின் தொடக்கத்தில் பயன்படுத்தப்படும் பெரிய எழுத்துக்கள்

initial velocity : (இயற்.) தொடக்க வேகவீதம் : ஒரு பொருளின் இயக்க வேகவீதம் எந்த நிலையிலிருந்து கணக்கிடப்படுகிறதோ அந்த நிலையில் அதன இயக்க வேகவீதம்

injection moulding: உட்செலுத்து வார்ப்பு: சூட்டால் நிலையாக இறுகிவிடுந்தன்மையுடைய வெப்பத்தினால் மென்மையாக்கபபட்ட வார்ப்படப் பொருளை நன்கு சூடாக்கிய ஆலோக வார்ப்படத்தினுள் ஒரு திமிசு மூலம் செலுத்தி உருவாககும வார்ப்படம். திமிசை வெளியில் எடுத்ததும், வார்ப்படம் திறந்து கொண்டு, உருவாக்கிய பொருளை வெளித் தள்ளிவிட்டு, அடுத்த சுழற்சிக்காக மூடிக்கொள்கிறது

injector: (பொறி.) உட்செலுத்தி: ஒரு நீராவிக் கொதிகலனுக்குள் தொடர்ந்து நீரினைச் செலுத்துவதற்குப் பயன்படுததப்படும் ஒரு சாதனம்

ink : (அச்சு.) மை அட்டை :அச்சுருக்கள் மீது மை பூசுவதற்காகப் பயன்படுத்தப்படும், பஞ்சு திணித்த தோல் அட்டை. உருளை அச்சு எந்திரங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பின்பு இவை பயன்படுத்தப்படுவதில்லை

ink ball : (அச்சு.) மைக்கோளம் : அச்சுருக்கள் மீது மை பூசுவதற்காகப் பயன்படுத்தப்படும், பஞ்சு திணித்த தோல் பந்து. உருளை அச்சு எந்திரங்கள் பயனுக்கு வந்ததும் இது பயனற்றுப் போயிற்று

ink disk: (அச்சு.) மைத் தட்டம் : வட்டவடிவமான தட்டு அல்லது தட்டம். இதில் மை தடவப்பட்டு, அச்சுத்தாள் அழுத்தும் தகட்டுப் பாளத்தில் பரப்பப்படுகிறது

ink fountain: (அச்சு) மை ஊற்று: ஓர் அச்சு எந்திரம் இயங்கும் போது அதன் தட்டத்திலும் உருளைகளிலும் தானாகவே மையை ஊட்டும் ஒரு சாதனம்

inking in : மைப்பூச்சு : ஒரு வரை படத்திற்கு மையூச்சுக் கொடுக்கும் முறை

ink knife : (அச்சு.) மைக் கத்தி : மைகளைக் கலப்பதற்காகப் பயன்படும் வண்ணத் தட்டுக்கத்தி

inlaid work : உட்பதிவு ஒப்பனை: கல் முதலியனவற்றை உள் அழுந்தலாகப் பதித்துச் செய்யப்படும் அலங்கார வேலைப்பாடு

inlay ; உட்பதிவு : (1) தந்தம், மரம் உலோகம் ஆகியவற்றின் துண்டுகளை இன்னொரு பொருளில் உட்பதித்துச் செய்யப்படும் அலங்கார வடிவமைப்பு

(2) இத்தகைய ஒப்பனை வடிவமைப்பு

inlet port: (தானி) நுழைவாயில்: நீள் உருளைக்கு எரிபொருளைச் செலுத்துவதற்கான நுழைவாடம்

in-line engine : (தானி) உள்வரி எஞ்சின்: நீள் உருளைகள் அனைத்தும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வரிசையில் அடுக்கப்பட்டுள்ள எஞ்சின்

inorganic : (வேதி) கரியமற்ற : கரியம் (கார்பன்) உள்ளடங்கிராத வேதியியற் பொருட்கள்

input (இயற்.) உட்பாடு : ஒரு வேலையைச் செய்வதற்குச் செலவாகும் ஆற்றலின் மொத்த அளவு

inscribe : (1) எழுத்துப் பொறிப்பு : நீண்ட நாள் இருக்கும் வகையில் எழுத்துப் பொறிப்பு எழுதிப் பதிவு செய்தல் அல்லது பொறித்து வைத்தல்

(2) உள்வரை : ஓவியத்தில் ஓர் உருவத்திற்குள் இன்னொரு உருவத்தை வரைதல்

insert,(same as inset),(அச்சு) இடைச்செருகுப் பக்கம்: ஒரு புத்தகத்தைக் கட்டுமானம் செய்வதற்கு முன்பு, அதிகப்படியான பக்கங்களைத் தனியாக அச்சடித்து உரிய இடங்களில் இடைச்செருகி வைத்தல் inserted blade cutters : (எந்) செருகு வெட்டுக்கத்திகள்: உலோகத் தகட்டில் வடிவரிசைத் துளைகள் இடுவதற்கான பெரிய அள வெட்டுக்கத்திகள். இதில் அதிவேக எஃகுக்கத்திகள் உரிய நிலைகளில் செருகப்பட்டு வெட்டும் வேலை செய்யப்படுகிறது

inserted tooth cutter : (எந்) செருகு பல்வெட்டி : செருகப்பட்ட பற்களைக்கொண்ட ஒரு வெட்டுச் கருவி.இதில்,பல்வேறு முறைகளில் பற்கள் பொருத்தப்படுகின்றன.வெட்டுக்கருவி ஆறு அங்குலம் அல்லது அதற்கு அதிகமான விட்டமுடையதாக இருக்கும் போது இந்தச் செருகு பற்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன

insertion loss : (மின்) செருகல் இழப்பீடு : ஒருசில சாதனங்களை அல்லது கருவிகளைச் செருகுவதன் காரணமாக மின் அனுப்பீட்டு முறையில் ஏற்படும் இழப்பீடு

inside calipers (பட்) உள்முக விட்டமானி : இதில் கால்களின் நுனியிலுள்ள புள்ளிகள், உள்முகமாக, வளைந்திருப்பதற்குப் பதிலாக வெளிப்புறமாக வளைந்திருக்கும் இதனால், உள்முக விட்டங்களை அளவிடுவதற்கு இது பயன்படுகிறது

inside thread : (எந்) உள்முகத் திருகிழை : ஒரு மரையாணியைப் பொருத்துவதற்கேற்ப உள்முக விட்டத்தில் வெட்டப்பட்ட திரு கிழை

inspection : (எந்) ஆய்வு செய்தல் : உற்பத்தி செய்த பொருட்களின் உறுப்புகளும் மூலப்பொருட்களும் குறித்துரைக்கப்பட்ட தர அளவுகளில் அமைந்திருக்கின்றனவா என்பதை அறிந்துகொள்வதற்காக ஆய்வுசெய்திடும் முறை

inspection bench: (பட்) ஆய்வு மேசை: மேல்மட்டம் வழுவழுப்பாக அமைந்த ஒரு மேசை, இது பெரும்பாலும் உலோகத்தில் செய்யப் பட்டிருக்கும். இதன்மேல் ஆளவு கருவிகள் வைத்துப் பொருட்கள் ஆய்வு செய்யப்படும்

inspection gauges (எந்) ஆய்வு அளவிகள்: கொள்வினை செய்யப்படும் பொருளின் துல்லியத்தைச் சோதனை செய்வதற்குக் கொள் வினை செய்வதற்குப் பயன்படும் அளவு கருவிகள்

inspector: ஆய்வாளர் : ஒரு பொருளின் தரமும் அளவும் வேண்டுறுத்தங்களுக்கேற்ப இருக் கின்றனவா என்பதைக் கண்டறியும் கடமை கொண்டுள்ள அதிகாரி

instellation : நிறுவுதல் : எந்திர சாதனங்கள், மின்னாக்கக் கருவிகள் முதலியவற்றை அதனதன் நிலையில் பொருத்தி வைத்தல்

instalment : தவணை : (1) தவணையில் வழங்குதல்

(2) தவணை முறையில் பணம் வழங்குதல்

instrument flying : (வானூ) கருவியால் பறத்தல் : கருவிகளைப் பயன்படுத்தி மட்டுகே விமானத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் கலை. இதனை 'நிலங்காணாது பறத்தல்' என்றும் கூறுவர்

instrument panel : (தானி.எந்) கருவிச் சேணம் : விமானம் ஓட்டியின் கண்ணுக்கு எளிதில் தெரியும் படி பல்வேறு கருவிகளும், சுட்டு கருவிகளும் பொருத்தப்பட்டுள்ள மென்பலகை

instrument transformer: (மின்.) அளவி மின் மாற்றி: உயர்ந்த அளவு மின்னழுத்தங்களை அதிகப் பதிவுத் திறன் கொண்ட மானியாலும் அறிந்து கொள்வதற்கு உதவும் சாதனம் insulated: (க.க) காப்பிடப்பட்ட: (1) கட்டிடங்களை அல்லது தூண்களை மற்றக் கட்டிடங்களிலிருந்து அல்லது தீப்பற்றும் பொருள்களிலிருந்து பாதுகாப்பாகப் பிரித்து வைத்தல்

(2) மின்விசையோ வெப்பமோ பாயாதவாறு காப்பிட்டு வைத்தல்

insulating tape : (மின்) மின் காப்பு நாடா: மின் காப்புப் பொருளில் தோய்த்து மின் கடத்தாதவாறு செய்யப்பட்டுள்ள ஒட்டுப் பசையுடைய நாடாமின் இணைப்புக் கம்பி களையும், வெளியில் தெரியும் பகுதிகளையும் மூடி மறைக்கப் பயன்படுகிறது

insulating transformer : (மின்) மின்காப்பு மின்மாற்றி : கிளர் மின்னோட்டத்தை தாங்கிச் செல்லும் கம்பிச் சுருளிலிருந்து முதல் நிலை மின்னாற்றலைக் கவனமாகப் பிரித்தும் மின்காப்பு மின்மாற்றி, இதில் நிலை மின்னாற்றலுக்கும் கிளர்நிலை மின்னாற்றலுக்கும் இடையில் மின்னியல் உலோகத் தொடர்பு ஏதுமில்லை

insulating varnish : (மின்) மின்காப்பு மெருகெண்ணெய் : சிறந்த மின்காப்பு இயல்புகள் கொண்ட ஒரு தனிவகை மெரு கெண்ணெய். இது மின்சுருள்களிலும். சுருணைகளிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது

insulation (க.க.) தீக்காப்புப் பொருள் : தீப்பிடிக்காத பொருள்களில் ஒன்று. தீ விபத்துகளைத் தடுப்பதற்காகவும் வெப்ப குளிரி விரிந்து பாதுகாப்பதற்காகவும் கட்டிடக் கட்டுமானத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது

insulation resistance : (மின்) மின்காப்புத் தடை : ஒரு மின்சுற்று வழியின் மின் கடத்திகளும் அல்லது ஓர் எந்திர்த்தின் மின் சுருணைக்கும், தரை, மண் அல்லது சட்டகத்திற்குமிடையிலான தடை

insulator : (மின்) மின் காப்பி: கடத்தாத கண்ணாடி, பீங்கான் போன்ற பொருள்கள்

insulin : (உட.) கணையச்சுரப்பு நீர் : கணையத்தில் சுரக்கும் நீர்ப் பொருள். இது தசைகள் இரத்தத்திலிருந்து சர்க்கரையை எடுத்து, அதை உடைத்து எரியாற்றலாக மாற்ற உதவுகிறது. நீரிழிவு நோய் உடையவர்களிடம் இந்தப் பொருள் சுரப்பதில்லை. அதனால் இரத்தத்தில் சர்க்கரை அதிகமாகிறது. எனவே, விலங்குகளின் கணையச் சுரப்பியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட கணையச் சுரப்பு நீர் நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு ஊசி முலம் செலுத்தப்படுகிறது

intaglio : செதுக்கு வேலைப்பாடு: மரம், உலோகம் போன்ற கடினமான பொருள்களின் மீது செய்யப்படும் செதுக்கு வேலைப்பாடு. இது புடைப்புச் சித்திர வேலைப்பாடுகளிலிருந்து வேறுபட்டது

intaglio printing: செதுக்குமுறை அச்சுக்கலை: செதுக்கு வேலைப் பாட்டு அச்சுப்பாளங்களிலிருந்து செதுக்கிய செப்புத் தகடுகளிலிருந்து அச்சிடும்முறை

intake : (தானி.எந்) கொள் பொருள் : வாயு அல்லது பெட்ரோல் எஞ்சினின் புழைவாயிலின் வழியே பாயும் எரிபொருள் கலவை

intake belt course : (க.க.) உள்வாய் வார்ப்பட்டை வழி : கட்டிடத்தின் இரு சுவர்களின் வேறுபட்ட திண்மைக்களுக்கிடையில் உள் வாயாகப் பயன்படும் வகையில் சித்திர வேலைப்பாடு வெட்டப்பட்ட வார்ப்பட்டை வழி

intake header (வானூ) உள் வாய் நுண்புழை : உந்துகலம், விமானம் முதலியவற்றின் மீவிசைக் காற்றடைப்புக் குழாய்க்கு எஞ்சின் மேல் மூடியின் புறப் பகுதியிலிருந்து நீட்டிக் கொண்டிருக்கும் ஒரு குறுகிய நுண்புழை

intake manifold: (தானி) உள்வாய்க் கவர்குழாய்: Y-வடிவிலுள்ள கிளைக்குழாய். இதன் வழியாக எரியும் வாயுக் கலவையும், காற்றும் எரி-வளி கலப்பிலிருந்து இயக்கு பொறிக்குச் செல்கின்றன

intake valve : (தானி) உள்ளிழுப்பு ஓரதர் : நீள் உருளையில் உள் இழுப்புப் பகுதியிலுள்ள ஓரதர்

intarsia ; உட்பதிவு வேலைப்பாடு: மரத்தில் செய்யப்படும் ஒருவகை உட்பதிவு வேலைப்பாடு. 15ஆம் நூற்றாண்டில் இத்தாலியர்கள் இதனைப் பெருமளவில் பயன்படுத்தினர்

integer : (கணி) முழு எண்: ஒரு பின்னமாக இல்லாத முழுமை பாகவுள்ள எண்

integral : முழுமை அளவை: பகுக்க முடியாத உறுப்புகளின் முழுமொத்தம் எடுத்துக்காட்டாக ஒரு முனைந்த பகுதியுள்ள சுற் றுருளையின் முனைப்புகள் அந்த உருளையின் முழுமொத்த உறுப்புகளாகும்

integral calculus : (கணி.) தொகையீட்டுக் கலனம் : வகையீட்டுக் கலனத்திற்கு எதிர்மாறானது. தனியொரு மாறியல் மதிப்புருவின் வகையீடு அறியப்பட்டிருக்கும் போது அதன் சார்புலனைக் கண்டுபிடிப்பது இக்கணிதத்தின் நோக்கம், வளைகோடுகளின் பரப்பளவுகள், வளைகோடுகளின் நீளங்கள்: திடப்பொருள்களின் கன அளவுகள் பரப்பளவுகள், படிமைத் திருப்புமைகள், சராசரி மதிப்பு, நிகழ்தகவு ஆகியவற்றைக் கண்டுபிடிக்க இது உதவுகிறது

integration: தொகையீடு/ஒருங்கிணைப்பு: பல்வேறு உறுப்புகளை ஒருங்கிணைத்து முழுமையாக உருவாக்குதல்

intensifier; (எந்) செறிவாக்கி: குறைந்த அழுத்தத்தினை உயர்ந்த அழுத்தமாக மாற்றுவதற் கென நீரியல் சேமிப்பானுக்குப் பதிலாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு சாதனம்

intensity of light: (மின்) ஒ