அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்/இயக்கவியலும் எந்திரவியலும்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

5. இயக்கவியலும் எந்திரவியலும்


1. இயக்கவியல் என்றால் என்ன?

விசைகளின் வினையால் பொருள்கள் எவ்வாறு அசைகின்றன என்பதை ஆராயும் இயற்பியலின் ஒரு பிரிவு.

2. விரைவு என்றால் என்ன?

ஒரு வினாடியில் பொருள் கடக்கும் தொலைவுஅலகு மீ/வி. விரைவு = பொருள் கடந்த தொலைவு/எடுத்துக் கொண்ட நேரம் இது அளக்கக் கூடியது.

3. நேர்விரைவு என்றால் என்ன?

ஒரு பொருளின் இடப்பெயர்ச்சி வீதம். குறிப்பிட்ட திசையில் ஒரு பொருளின் விளைவு. இது திசைசார் அளவாகும்.

4. முடுக்கம் என்றால் என்ன?

ஒரு துகளின் நேர்விரைவில் ஒரு வினாடி நேரத்தில் ஏற்படும் மாற்றம். a = v-u/t மீ/வி². a- முடுக்கம், V-நேர்விரைவு, U-தொடக்க நேர்விரைவு. ஏவுகணைகள் விரைவில் முடுக்கம் பெறுபவை.

5. ஈர்ப்பு முடுக்கம் என்றால் என்ன?

புவிக் காந்தப் புலத்தில் ஒரு பொருள் தடையின்றி விழுவதால் ஏற்படும் முடுக்கம். இதன் மதிப்பு 9.80665 எம்எஸ்’.

6. ஆரவகை முடுக்கம் என்றால் என்ன?

வட்டப் பரிதியின் வழியே செல்லும் எத்துகளும் ஆரத்தின் வழியே வட்டமையத்தை நோக்கி முடுக்கங் கொள்ளும். இதுவே ஆரவகை முடுக்கமாகும்.

6. ஒருசீர் முடுக்கம் என்றால் என்ன?

இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் துகளில் நேர் விரைவு சமகால அளவுகளில் சம அளவு மாறுபடக் கூடியதாக இருக்கும். இவ்வகை முடுக்கமே ஒருசீர் முடுக்கம்.

7. முடுக்கி என்றால் என்ன?

அணுவினைகள் உண்டாக மின்னேற்றத் துகள்களை அதிக ஆற்றல் பெறுமாறு செய்யுங் கருவி.

8. ஏற்பி என்றால் என்ன?

அரைகுறைக் கடத்தியில் (ஒருவழிக் கடத்தியில்) மாசாகச் சேர்க்கப்படும் பொருள்.

9. இயக்கம் என்றால் என்ன?

ஒரு பொருள் நிலையாக இல்லாமல் தொடர்ந்து இடம்
பெயர்வது இயக்கமாகும்.

10. தன்னியக்கம் என்றால் என்ன?

காற்பந்தின் இயக்கம்.

11. நேர்க்கோட்டு இயக்கம் என்றால் என்ன?

கவண்கல் இயக்கம்.

12. வட்ட இயக்கம் என்றால் என்ன?

நூல் கட்டி கயிற்றைச் சுற்றுதல்.

13. அதிர்வுறு இயக்கம் என்றால் என்ன?

சுருள்வில்லின் இயக்கம்.

14. நியூட்டன் ஈர்ப்பாற்றல் விதியைக் கூறு.

பருப்பொருள் ஒன்றின் ஒவ்வொரு பகுதியும் விண்ணகத் திலுள்ள பொருள் ஒன்றின் மற்றொரு பகுதியை ஈர்க்கும் விசை, அதன் நிறைக்கு நேர்வீதத்திலும், தொலைவின் வர்க்க மூலத்திற்கு எதிர்வீதத்திலும் இருக்கும்.

15. நியூட்டனின் இயக்க விதிகள் யாவை?

1. ஒரு நேர்க்கோட்டில் ஒரு பொருள் தன்சீரான இயக்கத்திலோ அசைவற்ற நிலையிலோ தொடர்ந் திருக்கும். புறவிசையினால் மாற்றப்படாதவரை அது தொடர்ந்திருக்கும்.
2. உந்தத்தின்மாறுமளவு அதன்மீது உண்டாகிய விசைக்கு நேர்வீதத்தில் அமைந்து விசைத்திசை நோக்கியே இருக்கும்.
3. ஒவ்வொரு வினைக்கும் சமமானதும் எதிரானதுமான ஒரு வினை உண்டு. (ஏவுகணை இயங்குதல்)

16. வேலை என்றால் என்ன?

ஒரு விசை ஒரு பொருளின் மீது செயற்படுங் காலை, அப்பொருள் அவ்விசையின் திசையில் நகருமானால் வேலை நடைபெறும். வேலை நடைபெற ஆற்றல் மாற்றம் தேவை.
W = maS. W - வேலை m - நிறை a - முடுக்கம். S - தொலைவு. சார்பிலி அலகு எர்க்கு. புவி ஈர்ப்பு சார்ந்த அலகு செண்டிமீட்டர் கிராம். நடைமுறை அலகு ஜூல்.

17. ஆற்றல் என்றால் என்ன?

ஒரு தொகுதியின் பண்பும் அதன் வேலை செய்யும் கொள்திறனும் ஆகும். அலகு ஜூல்.

18. ஆற்றலின் இருவகைகள் யாவை?

இயக்க ஆற்றல், நிலையாற்றல்.

19. நிலையாற்றல் என்றால் என்ன?

தன் நிலை, வடிவம் ஆகியவற்றைப் பொறுத்து ஒரு பொருளில் தேங்கி இருக்கும ஆற்றல், எ-டு. தொட்டிநீர், நீர்த்தேக்கம்.

20. இயக்க ஆற்றல் என்றால் என்ன?

இயக்கத்தைத் தரும் ஆற்றல், எ-டு. அருவி.

21. ஆற்றல் வடிவங்கள் யாவை?

வேதியாற்றல், வெப்பஆற்றல், மின்னாற்றல், காந்தஆற்றல்.

22. ஆற்றலின் சிறப்பு யாது?

ஓர் ஆற்றல் மற்றோர்ஆற்றலாக மாறவல்லது. எ-டு. மின்னாற்றல் வெப்ப ஆற்றலாக அல்லது எந்திர ஆற்றலாக மாறவல்லது; அழியாதது.

23. ஆற்றல் மாறா விதி என்றால் என்ன?

ஆற்றலை அழிக்கவோ ஆக்கவோ இயலாது. ஒரு வகை ஆற்றல் மறைவின்றிச் சிதறுமாயின், பிறிதொரு வகையில் அது வெளித் தோன்றும். இவ்விதியை 1748இல் மிக்கல் லோமனசவ் வகுத்தார்.

24. உந்தம் என்றால் என்ன?

ஒரு பொருளின் இயக்க அளவு. அதன் நிறையையும் விரைவையும் பெருக்கி வரும் தொகைக்குச் சமம். P = mxV. P- உந்தம், m- நிறை. v- நேர் விரைவு.

25. உந்தம் மாறாக் கொள்கை என்றால் என்ன?

இரு பொருள்கள் ஒன்றுடன் மற்றொன்று மோதும் பொழுது, மோதலுக்குப் பின் மொத்த உந்தமானது மோதலுக்கு முன்னிருந்த மொத்த உந்ததத்திற்குச் சமம்.

26. வட்ட இயக்கம் என்றால் என்ன?

வளைவழி ஒன்றில் செல்லும் துகளின் இயக்கம். மைய நோக்குவிசை, மைய விலக்குவிசை இவ்வியக்கம் சார்ந்தவை.

27. மையநோக்கு விசை என்றால் என்ன?

வட்டப்பரிதி வழிச் செல்லும் துகள்மீது வட்ட மையத்தை நோக்கிச் செயற்படும் விசை. இது வட்ட இயக்கம் சார்ந்தது.

28. இவ்விசைக்கு ஒர் எடுத்துக்காட்டு தருக.

கயிற்றில் கட்டப்பட்ட கல். சுழற்சியில் கயிற்றில் உருவாகும் விசை மையநோக்குவிசை,

29. மைய விலக்கு விசை என்றால் என்ன?

மையம் நோக்கியுள்ள முடுக்கத்தில் சுழலும் பொருள் ஒன்று தன் நிலைமத்தினால் உண்டாக்கும் தடை இது மையநோக்கு விசைக்குச் சமமானதும் எதிரானதுமாகும்.

30. மைய விலக்கு விசையைத் தகுந்த எடுத்துக்காட்டால் விளக்குக.

கிடைமட்டமாகச் சுற்றும் கல்லில் மையத்தைவிட்டு வெளியே இழுக்கும் விசை. வட்ட இயக்கம் சார்ந்தது.

31. மைய விலக்கு விசையின் அடிப்படையில் அமைந்த கருவிகள் யாவை?

மைய விலக்குச் சுழல் கருவி; வாட்டின் ஆளி(கவர்னர்).

32. மையவிலக்கி என்றால் என்ன?

சுழற்சியால் ஒரு தொங்கலிலுள்ள பகுதிகளைப் பிரிக்கப் பயன்படும் கருவி. தயிரிலிருந்து வெண்ணெய் எடுத்தல்.

33. நிலைமம் என்றால் என்ன?

நியூட்டன் இயக்க விதியால் பெறப்படும் பொருளின் உள்ளார்ந்த பண்பு.

34. நிலைமத்தின் சிறப்பென்ன?

புறவிசை ஒன்று தாக்காத வரையில் ஒரு பொருள் அசைவற்ற நிலையிலோ நிலைத்த நேர்விரைவிலோ தொடர்ந்து இருக்கும். தன் நிலைமப் பண்பால் தானாகவே ஒரு பொருள் இயக்க மாற்றத்தைத் தடை செய்யும்.

35. நிலைமத்திருப்புத்திறன் என்றால் என்ன?

ஒரு குறிப்பிட்ட நேர்க்கோட்டிலிருந்து r தொலை விலுள்ள m என்னும் நிறையுடைய துகள் அக்கோட்டினை அச்சாகக் கொண்டு சுழலுமாயின்
அத்துகளின் நிறை, நேர்க்கோட்டிலிருந்து அதன் தொலைவின் இருபடி ஆகியவற்றின் பெருக்கற்பலன் (mr²) நிலைமத் திருப்பு திறனாகும். இது ஒரு மாறிலி. அலகு மெட்ரிக் முறையில் கிராம் செமீ².

36. விசை இயக்கக் கொள்கை என்றால் என்ன?

பருப்பொருளின் இயற்பண்புகளை அதன் பகுதித் துகள்களின் இயக்கங்களைக் கொண்டு விளக்குவது. கவுண்டம்போர்டு, ஜேம்ஸ் ஜூல், ஜேம்ஸ் கிளார்க் ஆகிய மூவரும் சேர்ந்து உருவாக்கியது.

37. லிசாஜஸ் உருவங்கள் என்றால் என்ன?

ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாகவுள்ள இரு தனிச்சீரிசை இயக்கங்களை ஒரு துகளின் மீது செலுத்தும்பொழுது ஏற்படும் தொகுபயன் இயக்கத்தை வரைவதால் கிடைக்கும் உருவங்கள். இவை தனிச்சீரிசை இயக்கங்களின் 1. வீச்சு, 2. அதிர்வெண், 3. வீதம் ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது.

38. எந்திரவியல் என்றால் என்ன?

விசைப்பொறி இயல். பொறிகளின் எந்திர நுட்பத்தை ஆராயுந்துறை.

39. எந்திரம் என்றால் என்ன?

பொதுவாக, அளவில் பெரிதாகவும் ஒருவகை ஆற்றலை எந்திர ஆற்றலாக மாற்றும் கருவியமைப்பு. எ-டு. வெப்ப எந்திரம். இதன் ஆற்றல் குதிரைத் திறனில் இருக்கும்.

40. விசைமிதிவண்டி என்றால் என்ன?

பளுக்குறை உந்துவண்டி (மொபெட்).

41. குதிகுடை என்றால் என்ன?

விண்குடை. குடை போன்ற அமைப்பு. வான வூர்தியிலிருந்து இறங்கவும் வானவெளிக்கலம் காற்று வழியாக மீளும்பொழுது தரையை அடையவும் பயன்படுவது.

42. எதிர்முடுக்கம் என்றால் என்ன?

இயங்குகின்ற பொருள் தடை ஏற்படும்பொழுது விரைவுத்தளர்ச்சி அடைகிறது. புவியிலிருந்து
மேல்நோக்கி எறியப்படும் எப்பொருளும் புவிஈர்ப்பு விசையினால் விரைவுத் தளர்ச்சி அடையும். இதுவே எதிர்முடுக்கம் ஆகும்.

43. சுழலாழி என்றால் என்ன?

கனமான விளிம்புள்ள பெரிய உருளை எந்திரங்களில் நிலையான விரைவை அளிப்பது.

44. பல்லிணை என்றால் என்ன?

பல் உருளைகள் ஒன்றுடன் மற்றொன்று பொருந்திய அமைப்பு. சுற்றியக்கத்தை ஒரு தண்டிலிருந்து மற்றொரு தண்டிற்கு அளிப்பது. அதிக எந்திர இலாபம் கிடைக்கும். உந்துவண்டியின் பல்லிணைப் பெட்டி.

45. குண்டுத்தாங்கி என்றால் என்ன?

ஓர் அச்சைச் சுற்றிக் குண்டுகள் நிரம்பிய வளையம் அமைந்து சக்கரம் சுழல்வதை எளிதாக்குவது.

46. தடுப்பி என்றால் என்ன?

தடுப்புக்கட்டை பேருந்து முதலிய தாமியங்கிகளின் இயக்கத்தை நிறுத்தும் கருவியமைப்பு.

47. இதன் வகைகள் யாவை?

1. காற்றுத் தடுப்பி, 2. நீரியல்தடுப்பி, 3. வெற்றிடத்தடுப்பி. 4. தானியங்கும் தடுப்பி.

48. டி புரோக்ளி அலைநீளம் என்றால் என்ன?

ஒரு நகருந் துகளோடு தொடர்புள்ள அலையின் அலைநீளம். (1923)

49. இதை ஆய்வுச்சான்றோடு மெய்ப்பித்தவர்கள் யார்?

1927இல் கிளின்டன் டேவிசன், ஜார்ஜ் தாம்சன் ஆகிய இருவரும் மெய்ப்பித்தனர்.

50. பணிச்சூழியல் என்றால் என்ன?

வேலை செய்வதற்கு எந்திரங்கள் மிக இணக்கமாக இருக்குமாறு செய்வதற்குரிய வழிவகைகளை ஆராயுந் துறை. போதிய வெளிச்சம், கருவியமையுந் தன்மை முதலியவை இதில் கருத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டும்.

51. விடுவிப்புக் கருவி என்றால் என்ன?

கடிகாரத்தில் வில் சுருளிலிருந்து முள்ளுக்கு ஆற்றல்
செல்வதைக் கட்டுப்படுத்தும் பகுதி. சமனாழி அல்லது ஊசல் அடிப்படையில் அமைந்திருக்கும் கருவியமைப்பு.

52. விடுபடுவிரைவு என்றால் என்ன?

நிலவுலகிலிருந்து ஒரு பொருள் புவி ஈர்ப்பைத் தாண்டிச் செல்ல வேண்டிய விரைவு. இது ஒரு வினாடிக்கு 11.2 கி.மீ.

53. கெய்கர் எண்ணி என்றால் என்ன?

கதிரியக்கத்தை ஆராய்ந்து ஆல்பா, பீட்டா, காமா கதிர்களின் வலுவை அளக்குங் கருவி. இதனால் குழாய்களில் ஏற்படும் நீர்மக்கசிவை அறிய இயலும்.

54. ஆளி (கவர்னர்) என்றால் என்ன?

எந்திரங்களின் விரைவைச் சீராக்குங் கருவி.

55. வாட்டம் என்றால் என்ன?

1. கிடைமட்டத்திற்குச் சார்பான சரிவளவு.
2. தொலைத் தொடர்பாக அளவில் ஏற்படும் மாற்றவீதம் - பளுமானி அளவீடுகள்.

56. சுழல் கவராயம் என்றால் என்ன?

இதில் காந்தம் இல்லை. ஆகவே, காந்தப்புயல்களால் இது தாக்குறுவதில்லை. இதை அமெரிக்க எல்மர் பெரி இதனை 1911இல் புனைந்தார்.

57. சுழல்நோக்கி என்றால் என்ன?

சுழல்பொருள்களின் இயக்கத்தை விளக்க உயர்விரைவில் சுழலும் உருளையுள்ள கருவி. கப்பலை நிலைப்படுத்துங் கருவி.

58. கேட்டர் ஊசல் என்றால் என்ன?

ஹேன்றி கேட்டர் வடிவமைத்த அரிய ஊசல், தடையிலா வீழ்ச்சியின் முடுக்கத்தை அளக்கப் பயன்படுவது.

59. பருப்பொருள் இயக்கவியல் என்றால் என்ன?

பொருள்களின் இயக்கத்தை ஆராயுந்துறை. இயக்க வியலின் பிரிவு.

60. விசை இயக்கவியல் என்றால் என்ன?

இயக்கத்தை உண்டாக்க அல்லது மாற்றவல்ல விசை விளைவை ஆராயுந்துறை. இயக்கவியலின் பிரிவு.

61. நீரோட்ட இயக்கம் என்றால் என்ன?

பொதுவாக, நீர்மம் ஒன்று பாயும்பொழுது, அதன் ஒவ்வொரு புள்ளியிலுள்ள விரைவு மாறாத ஒன்று. ஒவ்வொரு துகளும் அதற்கு முன் செல்லும் துகளின் வழியிலும் அதே நேர்விரைவுடனும் செல்லும். இந்த இயக்கம் கட்டுப்பாட்டிற்குரியது.

62. விசையாழி என்றால் என்ன?

காற்று, நீர், நீராவி முதலியவற்றின் உந்துதலால் இயக்கப்படும் ஊர்தி.

63. இதன் வகைகள் யாவை?

காற்றாழி, நீராழி, நீராவியாழி.

64. விசையாழி இயற்றி என்றால் என்ன?

இது ஒரு மின்னியற்றியை இயக்கும் நீராவி விசையாழி ஆகும்.

65. காற்றாற்றல் என்றால் என்ன?

வீசும் காற்றின் ஆற்றல் அதன் திசை விரைவின் மும்மடிக்கு நேர்வீதத்திலிருக்கும். புவி மேற்பரப்பில் வீசும் காற்றின் மூலம் 10mw ஆற்றல் விலையின்றிக் கிடைக்கிறது. தகுந்த கருவிகளைக் கொண்டு இந்த ஆற்றலை எந்திரஆற்றலாக்கலாம். இதற்குக் காற்றாடி எந்திரம் பொதுவாகப் பயன்படுவது.

66. மீவிரை மையவிலக்கி என்றால் என்ன?

மீ விரை மைய விலகு விசையால் மிகச் சிறிய துகள்களைப் பிரிக்கப் பயன்படும் கருவி.

67. காற்றாலை என்றால் என்ன?

இதில் இயங்குமாற்றல் காற்று. தகட்டுத் தொகுதி களாலான காற்றாடி சுற்றி இயக்கத்தை அளிக்கும். நீர் இறைக்கவும் தானியங்களை அறைக்கவும் மின் உற்பத்தி செய்யவும் பயன்படுவது.

68. ஒருசீர் இயக்கம் என்றால் என்ன?

ஒரு பொருள் சமஅளவு காலங்களில் சமஅளவு இடப்பெயர்ச்சி அடைதல்.

69. வெற்றிடத் தேக்கி என்றால் என்ன?

ஒரு கொள்கலத்திலுள்ள வளியழுத்தத்தை குறைக்கப் பயன்படும் குழாய்.

70. திறப்பி (வால்வு என்றால் என்ன?

ஓர் உறுப்பு அல்லது எந்திரத்தில் ஒரு பக்கம் மட்டுமே திறக்கும் அமைப்பு. எ-டு. கனற்சி எந்திரத்தில் உள்விடு, வெளிவிடு திறப்பிகள்.

71. திசைச்சாரி என்றால் என்ன?

திசை இன்றியமையாததாக உள்ள அளவு. இடப்பெயர்ச்சி திசைச்சாரி அளவாகும்.

72. திசைச்சாரி வேறுபாடு என்றால் என்ன?

இரு திசைச்சாரிகளைக் கழிக்க வரும் பலன்.

73. திசைச்சாரி அளவு என்றால் என்ன?

இயற்பியல் அளவு. இதில் அளவும் திசையும் குறிக்கப்பட வேண்டும். விசை, நேர்விரைவு முதலியவை திசைச்சாரி அளவுகளாகும்.

74. நேர்விரைவு வீதம் என்றால் என்ன?

ஒரு தனி எந்திரத்தில் ஒரே நேரத்தில் முயற்சியால் நகரும் தொலைவுக்கும் பளுவால் நகரும் தொலைவுக்குமுள்ள வீதம் தொலைவிதம் என்றும் கூறலாம்.

75. அதிர்வு என்றால் என்ன?

நடுநிலையில் ஒழுங்காகத் திரும்பத் திரும்ப நடைபெறும் முன்பின் இயக்கம்.

76. வீழ்பொருள் என்றால் என்ன?

எரியப்படும் பொருள். எ-டு. குண்டு.

77. வீழ்பொருளியல் என்றால் என்ன?

எரிபொருள்களின் இயக்கத்தை ஆராயுந் துறை.

78. டாப்ளர் விளைவு என்றால் என்ன?

அலைநீளத்தோற்ற மாற்றத்தால் ஏற்படுவது. உற்றுநோக்குபவர், கதிர்வீச்சு மூலச்சார்பு இயக்கம் இதற்குக் காரணம். நம்மை நோக்கியோ விலகியோ புகைவண்டி செல்வதாகக் கொள்வோம். இது ஒலி அதிர்வெண்ணால் ஏற்படும் மாற்றம். இதனால் நாம் அமர்ந்திருக்கும் வண்டி ஒடிக்கொண்டிருக்கும்பொழுது,
எதிர்பக்கத்திலிருந்து வரும் வண்டியின் ஒலி அதிர் வியைவு அதைவிடப் பெரிய அளவில் உயர்ந்தும் வண்டி கடந்தபின் அவ்வியைவு இறங்கியும் காணப்படும். ஆனால், நாம் செல்லும் வண்டியில் அவ்வாறு இயைபு மாற்றமோ இறக்கமோ இரா. ரேடாரில் இவ்விளைவு பயன்படுவது. இதை 1842இல் இவர் கண்டுபிடித்தார்.