அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்/காற்று வெளியும் வானிலையும்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

4. காற்று வெளியும் வானிலையும்

1. காற்று என்றால் என்ன?

பல வளிகளின் கலவை.

2. காற்றுவெளி என்றால் என்ன?

புவியைச் சூழ்ந்துள்ள வளியடுக்கு. காற்று மண்டலம் என்றுங் கூறலாம்.

3. காற்று வெளியிலுள்ள அடுக்குகள் யாவை?

கீழ் வெளி, அடுக்கு வெளி, அயனி வெளி, மேல் வளி.

4. அயன வெளியின் சிறப்பு யாது?

மின் காந்த அலைகளை மறித்து வானொலிச் செலுத்துகை நடைபெற உதவுவது.

5. காற்றுகளின் வகைகள் யாவை?

1. வாணிபக் காற்றுகள். 2. பருவக் காற்றுகள். 3. முனைக் காற்றுகள். 4. நிலக் காற்றுகள். 5. கடல் காற்றுகள்.

6. காற்றின் வேலைகள் யாவை?

1. அரித்தல், 2. கடத்தல். 3. படிய வைத்தல்.

7. காற்று வெளி இரைச்சல் என்றால் என்ன?

காற்று வெளித் தடையினால் வானொலி ஏற்பியில் உண்டாகும் இரைச்சல்.

8. மின் வெளியேற்றங்கள் என்றால் என்ன?

இவை காற்றுவெளியில் உண்டாகி, வானொலிப் பெறுவிகளில் கரமுரா என்னும் இரைச்சலை உண்டாக்கும்.

9. காற்றுவெளி அழுத்தம் என்றால் என்ன?

புவிமேற்பரப்பில் எப்புள்ளியிலும் காற்று எடையினால் அதற்கு மேல் உண்டாக்கப்படும் அழுத்தம்.

10. இதன் அளவென்ன?

கடல் மட்டத்தில் 76 செ.மீ. பாதரசக் கம்பத்தைக் காற்று வெளி தாங்கும். மலை உயரத்தில் இது குறைவு. கடலாழத்தில் அதிகம்.

11. பாரமானி என்றால் என்ன?

காற்றழுத்தத்தை அளக்க உதவுங் கருவி.

12. அழுத்தச் சமைப்பி என்றால் என்ன?

காற்றுவெளி அழுத்த அடிப்படையில் உணவுப் பொருள்களை வேகவைக்கும் சமையல் கருவி.

13. திட்ட அழுத்தம் என்றால் என்ன?

76 செ.மீ. நீளமுள்ள பாதரசக் கம்பத்தின் அழுத்தம், இதன் மதிப்பு 101325. பா.

14. இயல்பு வெப்பநிலையும் அழுத்தமும் என்றால் என்ன?

இயல்பு வெப்பநிலை 2730 k இயல்பு அழுத்தம் 76 செ.மீ.

15. அழுத்த அளவி என்றால் என்ன?

அழுத்தத்தை அளக்கும் கருவி.

16. வெற்றிடம் என்றால் என்ன?

ஒரு வளி காற்று அழுத்தத்திற்குக் கீழ்க் கொண்டுள்ள இடம்.

17. வெற்றிட வகைகள் யாவை?

மென்வெற்றிடம், வன்வெற்றிடம், மீவெற்றிடம், டாரிசல்லி வெற்றிடம் (பாரமானி).

18. வானிலை இயல் என்றால் என்ன?

வானிலை பற்றி விரிவாக ஆராயுந் துறை. இதற்குச் செயற்கை நிலாக்கள் பெரிதும் பயன்படுகின்றன.

19. வானிலை என்றால் என்ன?

இது காற்றுவெளிநிலைமை, கதிரவன் ஒளி, வெப்பநிலை, மப்புநிலை, ஈரநிலை, காற்றழுத்தம் ஆகிய காரணிகளை உள்ளடக்கியது.

20. வானிலை முன்னறிவிப்பு என்றால் என்ன?

அன்றாடம் வானிலை நிலையம் திரட்டும் வானிலைச் செய்திகளின் அடிப்படையில் அடுத்தநாள் வானிலை எவ்வாறு இருக்கும் என முன்கூட்டித் தெரிவிப்பது.

21. வானிலை முன்னறிவிப்பிற்குத் தற்காலத்தில் நிலையாகப் பயன்படுபவை யாவை?

வானிலை நிலாக்கள். எ.டு. இந்திய இன்சட்.

22. தாழ்வழுத்தம் என்றால் என்ன? இதன் விளைவு யாது?

காற்று மண்டல அழுத்தம் 76 செ.மீக்குக் கீழ்ச் செல்லுதல். இதனால் மழையும் புயலும் ஏற்படும்.

23. இடி என்றால் என்ன?

மின்னலை உருவாக்கும் மின்போக்கில் தோன்றும் காதுக்கு ஒவ்வாத இரைச்சல், அழுத்த அலை உயர்வால் நெருக்கங்களும் நெகிழ்வுகளும் உண்டாகும். இவையே இடி ஒசையை எழுப்புபவை.

24. மின்னல் என்றால் என்ன?

ஒரு முகிலிலிருந்து மற்றொரு முகிலுக்குக் காற்றுவெளி மின்சாரம் இறக்கம் பெறும்பொழுது உண்டாகும் கண்கூசும் ஒளி. இது முகிலிலிருந்து நிலத்திற்குப் பாய்வது. இதைத் தொடர்வது இடி.

25. மின்னல் தடுப்பான்கள் என்றால் என்ன?

இவை கட்டிடங்களில் பாதுகாப்பிற்கு வைக்கப்பட்டிருக்கும். இவை மின்னலிலுள்ள மின்சாரத்தை
நிலத்திற்குக் கடத்திக் கேட்டைத் தவிர்க்கும்.

26. புயல் என்றால் என்ன?

முகில் மற்றும் மழையை உருவாக்கிய வண்ணம் சூறைக்காற்று சுழியிட்டுச் செல்லும். இவ்வாறு சுழியிட்டுச் செல்லும் குறையழுத்தப் பகுதியே புயல்.

27. புயல் வழியறிதல் என்றால் என்ன?

திரட்டிய வானிலைச் செய்திகளைக் கொண்டு புயல் எவ்வாறு உருவாகி மேல் நகர்ந்து செல்லும் என்பதை அறிந்து, அதன் தீய விளைவை அறிவித்தல். இதற்கு வானிலை நிலாக்கள் பெரிதும் பயன்படுகின்றன. தமிழ்நாட்டுக்கு நவம்பர் புயல் மாதம்.

28. முகில்கள் என்றால் என்ன?

இவை ஒருவகையில் உயர்மட்டத்தில் தோன்றும் மூடுபனியே. காற்றுவெளியில் உண்டாகும் நிகழ்ச்சிகளை விளக்குபவை. நடப்பிலிருக்கும் வானிலை நிலை மைகளை எடுத்துக் காட்டுபவை.

29. முகில்களின் வகைகள் யாவை?

1. மேல்மட்ட முகில்கள். 2. இடைமட்ட முகில்கள். 3. கீழ்மட்ட முகில்கள். 4. செங்குத்து முகில்கள்.

30. கூழ்மப் படலம் (ஏரோசால்) என்றால் என்ன?

இது ஒரு கூழ்மத் தொகுதி. இதில் சிதறிய ஊடகம் வளி. எ.டு. மூடுபனி, பனி.

31. பனி என்றால் என்ன?

குளிர்ந்த பரப்பில் காற்றிலிருந்து நீர்த்துளிகள் சுருங்குதல் காற்று வெப்பநிலை நீரின் உறைநிலைக்குக் கீழ் இருக்கும்போது, காற்று நீராவி படிகமாக உறைவது.

32. பனிநிலை என்றால் என்ன?

காற்றிலுள்ள நீராவி நிறைவுறும் வெப்பநிலை. வெப்பநிலை குறையும்பொழுது இந்நிலையில் நீராவி குளிர்ந்து நீர்த்துளிகள் ஆகும்.

33. ஈரநிலைமானி என்றால் என்ன?

காற்றிலுள்ள ஈரப்பதத்தை அளக்குங் கருவி.

34. ஈரநிலைநோக்கி என்றால் என்ன?

காற்று ஈரப்பதத்தில் உண்டாகும் மாற்றங்களைக் காட்டுங் கருவி.

35. பனிநிலை ஈரநிலைமானி என்றால் என்ன?

பனிநிலையை உறுதி செய்யுங் கருவி.

36. இது எவ்வாறு உறுதி செய்யப்படுகிறது?

இதில் ஆவி குளிர்ச்சி செய்யப்படும் பொழுது, அது எவ்வெப்ப நிலையில் சுருங்குகிறதோ அவ்வெப்ப நிலையை அளந்து இதை உறுதி செய்யலாம்.

37. ஈரநிலை என்றால் என்ன?

ஈரப்பதம். காற்றுவெளியில் நீராவியின் செறிவு இது.

38. இதன் வகைகள் யாவை?

1. தனி ஈரநிலை, 2. ஒப்புஈரநிலை.

39. தனி ஈரநிலை என்றால் என்ன?

ஓரலகு காற்றுப் பருமனிலுள்ள நீராவியின் நிறை.

40. ஒப்பு ஈரநிலை என்றால் என்ன?

காற்றிலுள்ள ஈரத்திற்கும், ஒரே வெப்பநிலையிலும் அழுத்தத்திலும் காற்று நிறைவுறுமானால் அதில் அப்பொழுதுள்ள ஈரத்திற்குமுள்ள வீதம். இது விழுக்காடாகத் தெரிவிக்கப்படும்.

41. ஈரமாக்கி என்றால் என்ன?

காற்றுக்கு ஈரத்தை அளித்துத் தேவையான ஈர நிலைமைகளை நிலைநிறுத்துங்கருவி.

42. மூடுபனி என்றால் என்ன?

இதை மஞ்சு எனலாம். புழுதித்துகள்களில் நீர்த்துளிகள் சுருங்குவதால் உண்டாவது.

43. உறைபனி என்றால் என்ன?

உறைந்த பனித்திவலைகள். நீரின் உறைநிலையை விடக் குளிர்ச்சியாக உள்ள பொருள்களில் நீராவி பதங்கமாவ தால் உண்டாகும் பனிக்கட்டியுறை.

44. உறைபனிக்கட்டு என்றால் என்ன?

மிகக் குளிரினால் தோல் காயமுறுதல், சிவத்தல், வீக்கம், வலி முதலியவை. பனிநாடுகளில் உள்ளவர்களுக்கு ஏற்படுவது.

45. புகைப்பனி என்றால் என்ன?

இதில் தடித்த கரும் புழுதியும் புகைக்கரி படிந்த கந்தகமும் இருக்கும். சாதகக் காற்று வெளி நிலைமைகளில் தொழிற்சாலை நகரங்களில் காற்றை மாசுப்படுத்துவது. நுரையீரல்களைப் பாதிப்பது.

46. புகை என்றால் என்ன?

வளியிலுள்ள நேர்த்தியான திண்மத் துகள்களின் தொங்கல். நிலக்கரிப்புகை முதன்மையாகக் கரித் துகள்களாலானது. மாசுபடுத்துவது.

47. பனிமூட்டம் என்றால் என்ன?

வளிநிலையிலுள்ள கூழ்மத் தொங்கல். குளிர்ந்த நீர்த்துளிகளாலானது.

48. பனிப்புயல் என்றால் என்ன?

காற்றுவெளியின் உயர்பகுதிகளிலுள்ள காற்று விரைந்து குளிர்ச்சியடையும். இப்பொழுது அங்குள்ள நீராவியானது நேரடியாக உறைந்து பனிப்படிகங்கள் ஆகின்றன. இவையே பனிப்புயலாக மாறுபவை.

49. மழை என்றால் என்ன?

காற்றுவெளி ஈரம் சுருங்கி நீர்த்துளிகளாக விழுவது.

50. கோரியாலி விசை என்றால் என்ன?

காற்று, நீர், எரிபொருள்கள் முதலிய சுழல்தொகுதிகளில் கணக்கீடுகளை எளிமையாக்கச் சில சமயங்கள் பயன்படும் கற்பனை விசை. பிரஞ்சு இயற்பியலார் கோரியாலி 1835இல் முதன்முதலில் இக்கருத்தைப் பயன்படுத்தினார்.