அறிவியல் வினா விடை-வேதியியல்/பொருளடைவு

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

ஆக்சிஜன் ஏற்றி நீக்கல் 40 இயற்கை வளி 14
ஆக்சி இரு அசெட்டிக அமிலம் 140 இயற்பியல் வேதியியல் 10
ஆக்சிஜன் ஏற்றிப் பாஸ்பேட்டாக்கள் 40 இயைபு உறுப்பு 60
ஆக்சிஜன் ஏற்றும் அமிலம் 42 இரசக்கலவை 67
ஆக்சிஜன் கண்டுபிடிப்பு 145 இரசக் கற்பூரம் 74
ஆக்சிஜன் செலுத்துதல் 98 இரசவாதம் 9
ஆக்சைடு 42 இரசவாதி 9
ஆக்டினியம் 78 இரட்டை உப்பு 44
ஆந்திரசின் 124 இராமச்சந்திரன் ஜி. என் 144
ஆஃபினியத் தனிமக் கண்டுபிடிப்பு 145 இரலே 99
ஆர்கான் 99 இராம்சே 99
ஆரிகக் குளோரைடு 67 இரால் சி.என். 144
ஆல்டால் வினை 48 இரிடியம் 85
ஆல்டிகார்ப் 133 இருசல்பைடு 43
ஆல்டிரின் 133 இருநிலை விரும்பிகள் 24
ஆல்பிரட் நோபல் 125 இரும்பு 82
ஆவியடர்த்தி 20 இரும்பு உலோகக் கலவைகள் 87
ஆவியாகக்கூடிய எண்ணெய்கள் 117 இரு மீத்தைல் ஈதர் 129
ஆவோகடரோ 12 இலவாசியர் 12,145
ஆவோகடரோ கருதுகோள் 49 இழை 137
ஆவோகடரோ மாறிலி 49 இழையுப்பு 62
ஆவோகடரோ விதி 49 இளக்கி 90
ஆற்றல் ஆல்ககால் 129 இறுத்தல், தெளிய வைத்து 32
ஆஸ்டம் 57 இனாசிடால் 122
ஆஸ்பர்டின் 119 ஈதர் 115
ஆஸ்பிடின் 108 ஈதல் பிணைப்பு 45
ஆஸ்பிரின் 131 ஈந்தி 24
இங்குலிகம் 87 ஈயச் செந்தூரம் 78
இடப்பெயர்ச்சி எக்கி 29 ஈரமாக்கி 109
இடப்பெயர்ச்சி வகைகள் 16 ஈரயனி 25
இடுக்கிணைப்பு 26 ஈரவளி 109
இண்டியம் 85 ஈராக்சைடு 97
இண்டோல் 143 ஈளியல்பு ஆக்சைடு 24
இணைதிறன் 20 ஈலியம் 97
இணைப்பிணைப்பு 44 உட்உலோகம் 94
இந்து வேதியியல் 144 உட்வோர்ழு-ஆஃப்மன் விதிகள் 50
இயக்க அயல் வேற்றுருமை 22 உப்பீனிகள் 98
இயல்புக் கரைசல் 19 உப்பீனியாக்கல் 98
இயல்பு நீக்குதல் 36 உப்பு 55
இயல்பு மாற்றம் 39 உப்புத் துண்டு 56
இயல்பு வெப்பநிலை அழுத்தம் 62 உப்பு வகை 55
இயல்மை 19 உப்புச் செறிவுமாளி 28
இயற்கைக் கண்ணாடி 103 உப்பு நீக்கல் 142
உயர் விரைவு எஃகு

உயவிடுதல் உயவுப் பொருள் உயவுப் பொருள் பயன்கள் உயவுப் பொருள் வகைகள் உயிர் வேதியியல் உயிரி எதிர்ப்பிகள் உருக்கல் உருக்கி இணைத்தல் உருக்கிப் பகுத்தல் உருக்கு உருகுகலவை உருவமைவு உல்ப் குப்பி உலர்த்திகள் உலர்த்தும் எண்ணெய்கள் உலர்த்தும் பாண்டம் உலர்த்துவான் உலர் வடித்துப் பகுத்தல் உலோக அரிமானத்தைக் கட்டுப்படுத்தல் உலோக அரிமானத்தைக் தூண்டும் காரணிகள் உலோக அரிமானம் உலோக அரிமான வகை உலோக அரிமான விளைவுகள் உலோக அலோக வேறுபாடு உலோகக் கலவை உலோகப்போலி உலோகவியல் உலோகவியல், தூள் உலோகவியல், மின் உள்ளிட்டு வெப்பம் உறைக் கடினமாக்கல் ஊதுகுழாய் ஊதுலை ஊறித்தல் எஃகுத் தணிப்பு எச்ச நீக்கி எட்டர்பியம் எட்டிரியம் எடையறிமானி எண்டோசல்பன்

83

138

138

138

$38

132

37

33

34

68

63

27

90

$46

28

28

30

66

110

72

72

29

134

149

எத்தனால் எத்தியான் எத்திலீன்

எத்தைன் எதிர்வெப்ப உலை எதிர்வேற்றுருமை எப்சம்

எபோனைட் எர்பியம்

எரிகாரம்

எரிசோடா

எரிதல்

எரிநிலை எரிபொட்டாஷ் எரிபொருள்

எரு

எல்என்ஜி எல்எஸ்டி

எல்பிஜி

எலிநச்சு

எவின்வார் எவர்சில்வர் எழுகுளோர் எஸ்தராக்குதல் ஏற்ற இறக்கத் தொடர் ஐஎன்பி படிகம் ஐசோடோன் ஐசோபிரீன் ஒடுக்கல் ஒடுக்கல் வகைகள் ஒடுக்கி ஒத்தனார் செயில்டர் ஒப்பளவு ஒளிக்குறை சேர்மமாக்கல் ஒளிர்வண்ணக் குழம்பு ஒளிவேதியியல் ஒற்றைப்பிணைப்பு ஓசோன் ஓசோன் ஆராய்ச்சி ஓசோன் குறையும் கொள்கை ஓசோன் வெளி ஓசோன் அடுக்கு ஓசோனாக்கல்

145

115

115

115

29

23

84

108

85

79

79

41

36

79

130

140

110

105

115 ஓசோனாக்கி ஓசோனாற்பகுப்பு ஓசோனைடு ஒரகப் பண்புடைமை ஒரகச் சமச்செறிவுக் கரைசல் ஒரகச் சீர்மங்கள் ஒரகச் சீரியம் ஓரிமப் பயன்கள் ஒரிமம் ஒலர் தொகுப்பு ஒலா, ஜார்ஜ்

கசடு கட்டவிழ் படிமுலி கட்டுப்படுத்தி ஆற்றுதல் கடற்பஞ்சு நிக்கல் கடினத்தன்மை கடினத்தன்மை வகை கடினநீர் கண்ணறை வேதியியல் கண்ணாடி கண்ணாடிக் கம்பளம் கண்ணாடித்தாள் கதிரியக்கக் கொள்ளக கதிரியக்கத் தனிமம் கதிரியல் ஓரிமம் கதிரியல் வேதியியல் கந்தக அமிலம் கந்தக ஏற்றம் கந்தகக் காடி கந்தகப் பயன்கள் கந்தகம் கந்தகமாக்கல் கந்தக மூவாக்சைடு &f . கரி இரு சல்பைடு கரி ஈராக்சைடு கரி உலோகச் சேர்மம் கரி ஒராக்சைடு கரி நாற்குளோரைடு கரிம உப்பு மூலி கரிமக் குளோரின் கரிமப் படுவினை கரிம வேதியியல்

150

101

101

101

26

116

27

27

57

57

39

114

83

25

$4

78

59

59

60

11

102

102

139

145

10

11

10

36

36

106

106

106

106

106

95

96

96

58

96

96

53

58

48

கரியாக்கம் செய்தல் கருவன் எண்

கருவன்கள் கருவி வயமாக்கல்

கரைசல்

கரைசல் வகை கரைப்பு நீக்கல்

கரைதிறன்

கரைப்பான் கரைப்பான் பகுப்பு கரைப்பான் விரும்பும் கூழ்மம் கரைப்பான் வெறுக்கும் கூழ்மம்

கரைவை

கரைவை நாட்டம்

கல்கரி

&66 Gu

கழிவுறச் செய்தல்

களிமண் களிமண் கனிமத் தொகுதிகள் களிமண் கனிமங்கள் கற்பூரத்தைலம் கறுக்கா எஃகு கன்னிசாரோ வினை

கனநீர்

கனிமக்காடி

கனிம எண்ணெய்

கனிமம் கனிமவயமாதல் கனிம வேதியியல் காக்கைப்பொன்

காடி

காடி எண் காடிப் பகுப்பு காடிமானி

காடிமை

காடியளவை

காடி வகை காண்டியின் பாய்மம் கார்டைட்

கார்பரில் கார்பாக்சைல் நீக்கம் கார்பாலிகக்காடி கார உப்பு

95

24

24

61

61

32

62

61

62

61

61

62

62

95

60

31

106

107

106

141

92

48

60

53

118

94

118

10

94.95

53.54

54

53

53

53

54

53

76

125

96

36

14.4

53 கார உலோகங்கள் காரப்புவி உலோகங்கள் காரமண்

காரம்

காரமானி

காரமை

கார வகை

காரீயம் கால்சியம் அய்டிராக்சைடு கால்சியம் ஆக்சைடு கால்சியம் கார்பைடு கால்சியம் சயனமைடு காலமைன் காற்றுக்குழாய் கிச்சிலிக் காரணி கிப்பின் கருவி கிரகாம் விதி கிராம் அயனி கிராம் மூலக்கூறு எடை கிரால் முறை கிரிசால்

கிரிப்டான் கிரியோசோட் கிரிஸ் வினையாக்கி கிளிசரின் கிளாப்ராத்து கிளாபர் உப்பு கிளைசரின்

கீல்காரை குயின்கைடிரோன் குயினைன் குயினோன் குயுமினி முறை குயூரி தம்பதிகள் குர்ட் ஆல்டர் குரோமிகக்காடி குரோமியம் குளுடாமிகக்காடி குளோரபாம் குளோரியமானி குளோரின் குளோரின் இரு ஆக்சைடு குளோரின் நீக்கிகள்

65

65

65

55

30

55

55

70

74

74

73

74

75

29

135

28

52

19

19

38

126

98

126

46

140

89

28

140

123

$33

134

134

$8

145

133

101

101

76

132

132

145

101

42

151

குளோரின் பயன்கள் குளோரினாக்கல் குளோரோமைசிட்டின் குளோரைட் குறால் உப்பு குறிக்கோள் கரைசல் குறிக்கோள் படிகம் குறிப்பி குறியிட்ட சேர்மம் குறியிடல்

குறுக்கம் குறுக்கவினை குறைபாடு குறைபாடு வகை கூட்டுவினை கூடுகை வேதியியல் கூப்பர் நிக்கல் கூரைவிழுதுகள் கூழ்மத்தின் பயன்கள் கூழ்மம் கேசியஸ் ஊதா கேசோகால் கேட்மியம் கேடோலியம் கேஃபின் கேரியஸ் முறை கேலக்டோஸ் கேலிகக்காடி கேலியம் கேலூசக்விதி கேரட் கொதிநிலை மாறாக் கரைசல் கொதிநிலைமானி கொபால்ட் கொலாஸ்டிரால் கொழுப்பின் வகைகள் கொழுப்புக் காடிகள் கொழுப்புகள் கொழுமண்

கோவர் சதுப்புநிலம் சதுப்புநிலவளி சமன்பாடு

101

101

132

10?

70

64

64

20

20

21

35

35

15

48

145

101

111

26

26

112

131

74

86

139

46

120

142

85

52

96

62

29

75

139

ከ17

117

117

108

92

114

115

13 சமாரியம் சமையல் சோடா சயனைமடு முறை சயன்ஸ் சயனோதுள் சர்க்கரை சர்க்கரைக் காடி சர்க்கரைச் சாராயம் சர்க்கரைச் செறிவுமானி சல்பாகொனைடின் சல்பைட்

சல்பைடு சல்பாமருந்துகள் சல்பேட்டாக்கல் சல்போனிகக் காடி சலவைச் சோடா சால் சோடா) சலவைத் தூள் சவர்க்காரம் சவர்க்காரம் மென் சவர்க்காரமாதல் சாக்கட்டி சாண எரிவளி சாந்தீன் சாம்பல் உலோகக் கலவை

சாயம்

&#ffL(SUGf& சார்பிடால் சார்லஸ் விதி சாராயப் பண்புகள் சாராயப் பயன்கள் சாராயம் சால்சோடா சால்வே முறை சிட்ரால்

சிட்ரேட் சிதைத்து வடித்தல் சிமெண்டு சிமெண்டு இறுகுதல் சிர்கோனியம் சிர்கோளியம் சிலிகேட்டு சிலிகன் சிலிகன் ஆக்சைடு சிலிகள் எஃகு

83

79

37

97

146

120

120

120

120

131

146

146

131

34

34

79

73

77

77

77

74

130

124

91

122

122

119

52

126

126

126

79

62

139

139

32

107

108

72

72

110

111

111

152

சிலிகன் கார்பைடு சிலிகள் பயன்கள் சிலிகள் முலாம் பூசுதல் சிலிகன் முறை சிலிகா சிலிகா இழுமம் சிலிகேட்

சிலிகேட் கனிமங்கள்

சிலிகோன் சிலி வெடியுப்பு சிறுபடி

சினியோல் சீக்களர் முறை சீசியக் கடிகாரம் சீசியம் சீசெல் வினை சீபாக்

சீமன் முறை சீயோலைட் சீராக்கல் சீனிக் களிமண் சீன வெள்ளை கக்ரேஸ் கட்ட கண்ணாம்பு சுடர் ஆய்வு கண்ணாம்புக்கல் கண்ணாம்பு நீர் கதையமாக்கல் கல்லக்கரைசல் கமப்பு வளி கழிநிலை ஆற்றல் கழித்திறன் சுழி வரிசை

குடம் சூப்பர் பாஸ்பேட் செதில் படிதல் செதில் படிதல் தீமைகள் செதில் படிதல் போக்குதல் செதில் வடிவப்பொன் செந்தழல் அளவை செந்தழல் ஆய்வு செந்தழல் நோக்கி செந்தழல் பகுப்பு

111

110

133

38

111

110,111

111

110

111

76.146

25

132

37

74

74

46

75

38

72

25

82

71

420

73

55

73

23

73

63

109 செந்தழல்மானி செப்டம்பர் 16 செயற்கை உலோகங்கள் செயற்கைப் பொன் செயற்கை ரப்பர் செரியம்

செல்லுலாய்டு செல்லுலோஸ் செலீனியம் செலீனிய வேற்றுருக்கள் செனான்

சேக்கரைன் சேஃப்ரோல் சேர்க்கை இழைகள் சேர்க்கை வளி சேர்மம் சேர்மம், இடையீட்டுச் சேர்மம் இருபடிச் சேர்மம் நிறைவுறு சேர்மம் நுண்படலச் சேர்மம் பலபடிச் சேர்மம் முப்படிச் சேர்மம் முனைபடாச் சேர்மவகை சைக்ளோபுரோப்பேன் சைலீன்

சைலிடைன்

சைன்

சோடா

சோடாசாம்பல் சோடாநீர்

சோடாளமடு சோடாலைம் பயன்கள் சோடியப் பயன்கள் சோடியம் அய்டிராக்சைடு சோடியம் அய்ப்போகுளோரைட் சோடியம் அலுமினியம் சோடியம் அலுமினேட் சோடியம் ஆக்சைடு சோடியம் இரு கார்பனேட் சோடியம் கார்பனேட் சோடியம் குளோரைட் சோடியம் குளோரைடு

17

102

145

103

126

68

139

139

66

66

100

120

141

11t

140

57

58

58

58

59

59

58

58

57

132

123

123

14

76

76

79

80

80

79

80

80

79

8 0

83

8 4

84

80

80

153

சோடியம் குளோரேட் சோடியம் சயனைடு சோடியம் சல்பேட் ச்ோடியம் சல்பைட் சோடியம் சல்பைடு. சோடியம் தயோசல்பேட் சோடியம் பர்பொரேட் சோடியம் பெராக்சைடு சோடியம் பெனிசோயேட் சோடியம் பைரோபொரேட் டங்ஸ்டன்

டங்ஸ்டன் கார்டைடு டச்சுநீர்மம்

டச்சுபொன்

டயஸ்டேஸ் டயஸ்டேஸ் வேலை டல் முறை டவுன் முறை

டாப்சன்' டால்டன் அணுக் கொள்கை டியுமாஸ் முறை டியுராலுமின் டியுலாங் - பெட்டிட் டியுலாங் பெட்டிட் விதி டியூட்ரியம்

டிர்க்காஸ்டர்

டிரிப்டேன் டிஸ்புரோசியம்

உடடி

டெக்டினியம்

டெர்பியம்

டெக்ஸ்ரோஸ் டெல்லூரியம்

டேவி

டைட்டேனியம் டைட்டேனியம் ஈராக்சைடு டையாசோவாக்குதல் டைனமைட் டோலன் வினையாக்கி டோலுடைன்

தகடாக்கல்

தரம்பார்த்தல் தற்கால வேதியியல் தந்தை

84

80

81

81

81

76

80

80

83

81

85

85

115

94

135

435

38

38

102

52

38

92

49

59

145

128

86

134

77

78

119

78

145

84

85

48

124

46

142

75

19

12 தனி ஆல்ககால் தனிம அளவையியல் தனிம இணைவு தனிமப் பண்புகள்

தனிமம்

தனிம வகை தனிம வரிசை அட்டவணை

தனிம வரிசை அட்டவணைச் சிறப்பு

தனிம வரிசை விதி தனிம வேதியியல் தாங்கு கரைசல் தாங்கு கரைசல் பயன்கள்

தாது

தாதுக்கூளம்

தாமிரம்

தாமிர சல்பேட் காய் நீர்மம் தாவர எண்ணெய் தாள் செய்தல் தாள்நிற வரைவியல் திண்ம வேதியியல் தீக்கல் தீப்பொறி உலோகக் கலவைகள் தீயணைப்பான்

தீவளி துத்தநாக ஆக்சைடு துத்தநாகக் கார்பனேட் துத்தநாகக் குளோரைடு

துத்தநாகச் சல்பைடு துத்தநாகச் சல்பேட்

துத்தநாகச் சல்பேட்டின் பயன்கள் துத்தநாகத் தாது துத்தநாகப் பயன்கள் துத்தநாகப் புளோரோ சிலிகேட் துத்தநாகம் பூசல் துப்புரவ்ாக்கிகள் துருப்பிடித்தல் தூய்மைப்படுத்திய ஸ்பிரிட் தூய்மையாக்கல் தெள்ளளவுமானி தெளியவைத்து இறுத்தல் தேய்த்தல்

தேய்ப்புக்கல்

138

110

91

109

109

71

71

72

72

71

71

71

71

71

37

139

41

129

35

28

32

$4

103

154

தேய்ப்புப் பொருள்கள் தேய்ப்புப் பொருள்கள் பயன்கள் தேய்ப்புப் பொருள்கள் வகைகள் தேலியம்

தேளிரும்பு தையோமின் தொகைசார் பண்புகள் தொடுவேற்றுருமை தொல் படிவ எரிபொருள் தொழில்நுட்ப வேதியியல் தொழிற்சாலை வேதியியல் தொற்று நீக்கி தோய்த்தல்

தோரியம் நடுநிலையாக்கல் நடுநிலையாக்கி நவச்சாரம்

நற்கலவை நறுமணச் சேர்மம் நாகமுலாம் பூசுதல் நாகார்சுனர் நாணய உலோகங்கள் நாப்தலீன்

நாப்தா

நாரத்தைக் காடி நாற்றம் நீக்கிகள்

நிக்கல் நிக்கல் அசெட்டேட் நிக்கல் கார்பனேட் நிக்கல் சல்பேட் நிக்கல் முலாம் நிக்கல் வெள்ளி நிக்கோடின்

நிமிளை

நியான்

நியோடைமியம் நியோபியம்

நிரப்பி

நிலக்கரி

நிலக்கரித் தார் நிலக்கரி வகை நிலக்கரி வளி நிலை இறக்கம்

135

139

142

88

88

89

89

89

89

140

124

99

75

88

140

136

136 136 136

36 155

நிலைகாட்டிகள் 42 நிலைவளி 108 நிறம் நிறுத்தி 90 நிறமாளி 27 நிறமிகள் 142 நிறவரைவியல் 23 நிறவரைவியல் வகைகள் 23 நிறைவுறுகரைசல் 61 நிறைவுறாக்கரைசல் 61 நின்றொளிர்தல் 104 நின்றொளிரும் உப்புகள் 104 நீர் 59 நீர்க்கண்ணாடி 103 நீர்த்தகாடி 54 நீர்த்தல் 37 நீர்நீக்கல் 37 நீர்மக்காற்று 61 நீர்மமாக்கல் 34 நீர்மமாகியவளி 109 நீர்வழிப்பிளப்பு 99 நீர்விரட்டிகள் 134 நீரழுத்தச் சுண்ணாம்பு 73 நீரற்ற கரைசல் 63 நீரால் வடித்தல் 99 நீரின் பயன்கள் 59 நீரின் வேதிப்பெயர் 59 நீலக்கீல் 123 நீலமணிக்கல் 112 நீற்றின் கண்ணாம்பு 73 நுண்ணலை வேதியியல் 11.146 நுரைத்தெழல் 52 நுரைமிதப்பு 35 நெசலர் கரைசல் 47 நெப்டுனியம் 75 நெராலின் 130 நேர்முனை மின்னேற்றஞ் செய்தல் 33 நைட்ரச அமிலம் 97 நைட்ரஜன் 96 நைட்ரஜன் இரு ஆக்சைடு 96 நைட்ரஜன் ஆக்சைடு 97 நைட்ரஸ் ஆக்சைடு 97 நைட்டிரிக்காடி 43.54

நைட்ரேட்டாதல் 46.97

நைட்ரேட்டு நீங்குதல் நைட்ரேட்மானி நைட்ரோகிளசரின் நைட்ரோசாக் நைட்ரோசெல்லுலோஸ் நைட்ரோபென்சீன் நைட்ரோமானி நைட்ரோமீதேன் நைலாந்தர் வினையாக்கி நைலான்

நொதியியல்

நொதிகள்

நொதித்தல் நொதித்தல் தொழில் நுட்பவியல் நொதித்தலியல் நொதிமானி நொதியியல் நொபிலியம் பக்கவினை பக்மினிஸ்டர் புல்லரின் பகுத்துப் படிகமாக்கல் பகுத்துவடித்தல் பகுப்பு பகுப்பு அளவறி பகுப்பு. பண்பறி பகுப்பு, பருமனறி பகுப்பு வகைகள் பச்சை மாணிக்கம் பசுந்துத்தம் பசைத் தொங்கல் பசையூட்டல் படிகத் தொகுதி படிகம்

படிகமாதல் படிகமாதல்நீர் படிகமூலி

படிகவியல்

படிகாரம் படிகாரப் பயன்கள் பண்படா எண்ணெய் பதங்கமாகும் பொருள்கள் பதங்கமாதல் பதமாக்கல்

135 பதிலீட்டுவினை பயனுறுஎண்ணெய் பயனுறுகொழுப்புக் காடிள் பயனுறுகொழுப்புகள் பயனுறு தனிமம் பயாட்டின் பயால் வினையாக்கி பல்மையப் பிணைப்பு பல்லாடியம் பழச்சர்க்கரை பழுப்பு நிலக்கரி பழுப்பு வளைய ஆய்வு பற்றாக பற்றாசுக்கோல் பற்றாக வகை பன்மப்பிளவு பாகவரக் காந்தி பாசுவரசு அமிலம் பாசுவரகக் காடிப் பகுப்பு பாசுவரசக் காடி பாசுவரப் பயன்கள் பாகவரம் பாதரசப் பல்மினேட் பாதரசம் பாதுகாப்புப் பொருள்கள் பாபிட் உலோகம் பாபோ விதி பாய்மமாக்கல் பார்க் முறை பார்பிடுரிகக்காடி பார்பிடுரேட்டுகள் பார்போர்டு வினையாக்கி பார்மலின் பாரடே பாரிஸ் சாந்து பால்மிடின் பால்முல்லர்

பால்மெயின் ஒளிருங் குழம்பு பாறை எண்ணெய்ப் பொருள்கள்

பாறைப் படிகம் பாறை உப்பு பான்தோதெனிகக் காடி பாஸ்பமிடான்

156

47

117

117

117 57

428

46

44

88

120

136

105

43.104

105 .

105

105

105

87

87

121

93

50'

36

36

141

141

45

134

133

73

140

134

104

128

78

78

121

104

பாஸ்பர் வெண்கலம் பாஸ்பீனிகக் காடி பாஸ்பைட் பாஸ்பைடு பாஸ்பைன் பாஸ்போரஜன் பாஸ்போனிசக்காடி பிஎச் . பிஎச் மதிப்பு பிஎச் மானி

பிஏஎச்

பிக்கரேட்

பிகே

பிகே மதிப்பு

பிடிப்பு

பிணைப்பு பிணைப்பு நீளம் பிணைப்பு முனைத்திறன் பித்தளை

பிப்பெட்

பியுரைன் பிரிகை மாறிலி பிரிட்டாளியா உலோகம் பிரிசியோடைமியம் பிரித்தல்

பிரிஸ்ட்லி

பிவிசி

பிளத்தல் பிளத்தல் வகை பிளாசென் பிளாட்டினக் கறுப்பு பிளாட்டினம் பிளாஸ்டிக்குகள் பிளாஸ்டிக் பண்புகள் பிளாஸ்டிக் வகைகள் பிறவிநிலை அய்டிரஜன் பினாயில் பினால்ஃபதலின் பிளாசைனின் பினைலித்தீனின் பிஸ்மத் புக்கர் புனல் புகைக்கரி

94

104

104

104

103

105

104

14

14

55

141

14

14

43

45

45

92

30

121

21

93

70

32

145

125

136

136

124

90

89 125

125

125

98

124

141

124

142

107

27

95 157

புகையாவி புகையூட்டி புகைவளி புடக்குகை புடமிடல் புத்தெஃகு புரோமைடுதாள் புவிவேதியியல் புளிங்காடி புளுட்டோனியம் புளோரின் ஃபுளோரோசின் புறப்பெருக்கம் புன்சன் எரிப்பான் பூச்சுச் சுண்ணாம்பு பூசுஎண்ணெய் பூசுஎண்ணெய் வகை பூஞ்சு பூட்டாடைன் பூட்டானல் பூட்டேன் பூட்டைல் ரப்பர் பூட்டோடேன் பூத்தல்

பூரட் பெக்டிகக்காடி பெக்டின் பெசிமர் முறை பெட்ரி கிண்ணம் பெட்ரோல் பெட்ரோலியம் பெட்ரோலியம் ஈதர் பெட்ரோலேட்டம் பெம்டோ வேதியியல் பெயர் பொதுப் பெயர். வேதி பெர்கின் பெர்மியம் பெர்முடிட் பெரசச் சல்பேட் பெராக்சைடு பெரிக்ஆக்சைடு பெரிக்சல்பேட்

110

90

109

27

31

113

67

121

86

98

142

25

28

73

124

124

55

127

127

127

127

127

140

பெரிடன் பெரும்பேற்று உலோகங்கள் பெல்லிங்கரைசல் பென்சாயின்

பென்சால்

பென்சால்டிகைடு பென்சால்போதியான் பென்சீன் பெனிடிக்ட்கரைசல் பேக்லைட்

பேயர் வினையாக்கி பேரியம் உணவு பேரியம் கார்பைடு பைடட் குழாய் பையூரெட் ஆய்வு பைரிடாக்சின்

பைரிடின்

பைரிமிடின்

பைரைட்

பைரோகலால்

பைளின் பொட்டாசியப் பயன்கள் பொட்டாசியம் அயோடைடு பொட்டாசியம் இரு குரோமேட் பொட்டாசியம் குளோரைட் பொட்டாசியம் சயனைடு பொட்டாசியம் சோடியம் நைட்ரேட் பொட்டாசியம் தயோசயனேட் பொட்டாசியம் பர்மாங்கனேட் பொட்டாசியம் புரோமைடு பொட்டாஷ் பொட்டாஷ் காக்கைப் பொன் பொதுஉப்பு

பொரான் பொரான் நைட்ரைடு பொரான் நைட்ரேட் போபால் துன்பநிகழ்ச்சி போர்

போர்டோகலவை போர்னியால் சாராயம் போரிகக்காடி போல்ட்ஸ்மன் மாறிலி மக்னானின்

119

65

133

133

133

133

133

45

126

46

68

68

28

48

121

120

121

82

143

118

69

69

69

69

69

70

70

69

69

70

70

446

107

107

70

130

52

68

129

95

49

9.4 மக்னீசியம் மக்னீசியம் அய்டிராக்சைடு மக்னீசியம் ஆக்சைடு மக்னீசியம் கார்பனேட்

மசகு மண்டலத்தூய்மையாக்கல் மண்ணெண்ணெய் மணிவெண்கலம் மந்தவெளிகள் மயில்துத்தம் மர்க்குரஸ் நைட்ரேட் மரக்கரி

மரக்கூழ்

மரமரப்பிகள் மருந்துவேதியியல் மாங்களீஸ் மாங்கனீஸ் இரு ஆக்சைடு மாங்கனீஸ் வெண்கலம் மாண்ட்முறை மாணிக்கக்கல்

மார்பைன் மார்போலைன் மாலதியான் மாலிக அய்டிரசீன் மாலிப்டினம்

மாவெ மாற்றீட்டுவெப்பம் மாற்றீட்டு வெப்பப் படம் மாற்றுத்தனிமமாக்கல் மானோகுரோட்டோபாஸ் மியுமெட்டல் மியோபாலின் மின்வேதிஇணைமாற்று மின்வேதியியில் மின்னிணை

மினியம் மிஷ் உலோகம் மீஅணுவெண்

மீத்தேன் மீத்தைல் ஆல்ககால் மீத்தைல் ஐசோசயனேட் மீத்தைல் கிச்சிலி மீத்தைல் சிவப்பு மீத்தைல் பாரதியான்

158

88

88

88

88

38

35

130

91

99

68

144

95

137

132

77

93

37

112

132

132

133

133

75

122

23

23

66

133

83

133

21

21

75

92

64

115

129

130

130

130

130

மீப்பாசகோலன் மீமூலக்கூறு வேதியியல் மீள்மாற்றம் மீள்மாறுவினை முக்குளோரோ ஈத்தேன் முக்குளோரோ எத்தனால் முக்குளோரோ எத்திலீன் முந்நிலை முப்பிணைப்பு மும்மீத்தேன் முன்ஸ் உலோகம் மூலக்கூறு மூலக்கூறு உயிர் வேதியியல் மூலக்கூறு உலோகக் கலவை மூலக்கூறு எடைமானி மூவணு மெண்டலிவியம் மெண்டலீஃப் மெத்திலின் நீலம் மெத்திலேறு ஸ்பிரிட் மெந்தால்

மெய்வளி ~. மெர்குரிக அயோடைடு மெழுகு மெழுகுவத்திச்சுடர் மென்னிரும்பு மென்மையூக்கிகள் மெஸ்காலைன் மேசையுப்பு மேல்ஒருபடிச்சீர்மம் மோல்

மோல்பின்னம் மோலமை

மோலாரிமை மோனல் உலோகம் யூரப்பியம் யூரியா சுழற்சி யுரேனியக் கண்டுபிடிப்பு ரசீமிகக்காடி

ரப்பர் ரிசினோலெயிகக்காடி ரூத்தினியம்

ரூபிடியம்

ரே பி.சி.

133

146

26

26

141

141

141

44

44

14]

93

17

145

145

29

25

50

12.50

129

129

133

111

87

117

16

83

125

13?

78

26

19

20

20

2O

92

83

140

89

142

126

144

78

77

144 159

ரேடான்

ரேடியம் ரேயானின் பயன்கள் ரோசல்உப்பு ரோஸ்உலோகம் ரெளலட் விதி லாரன்சியம் லிண்டுமுறை லிண்டேன்

லித்தியம் லித்தியம் அய்டிரஜன் லித்தியம் குளோரைடு லித்தியம் புளோரைடு லிபிக் குளிர்விப்பி லிபோவிட்ஸ் உலோகக்கலவை லிம்லோன்

லினன்

லினானூலின்

லூசிஜன்

லூயிஸ் உப்பு லூயிஸ் கருத்து லூயிஸ் காடி

லூயிசைட் லெயிடன் உருளை லேந்தனம் லேனோலின் லைசர்ஜிக் காடி லைசால் லோரி-பிரான்ஸ்டெட்டு விதி வடிகட்டல்

வடிகட்டி வடித்த வடி நீர் வடித்துப்பகுத்தல் வடித்துப்பகுத்தல், வகை வடிபொருள் வடிவமைப்பு வண்டல்படிதல் வண்டல்படிதல், பயன் வண்ணக்குழைவுகள் வண்ணக்குழைவு பொருள்கள் வண்ணக்குழைவுப் பயன்கள் வர்ஸ் வினை வளிஉருளி

வளிஏற்பி

97

78.87

144

76

84

50

71

38

133

74

74

74

74

28

93

138

139

139

428

51

51

51

70,112

28

66

116

143

143

51

31

29

34

30

30

31

15

31

31

137

137

137

14.6

108

108

வளிஒளி வளிச்சேமிப்புமானி வளித்துப்பரவு வளிநீர்மம் வளிமாளி வளியடுப்பு வளியோட்டம்

வளையச்சேர்மம் வறுத்தல் வன்கண்ணாடி வன்காந்தமாக்கல் வன்மையாக்கல் வனைபொருள்கள் வாண்ட் ஆஃப் வாய்பாடு வாய்பாடு. அமைப்பு வாய்பாடு மூலக்கூறு வாய்பாடு, மின்னணுப்புள்ளி

QUITE Qు வார்ப்பியத்திறன் வார்ப்பிரும்பு வானவெளி வேதியியல் விக்டர்மேயர் முறை விட்டா கண்ணாடி வில்லியம்சன் தொகுப்புமுறை விலங்கு கரி விளைபொருள் வினை வினைப்படுத்தி வினைபொருள்கள் வினைமிகுபுலம் வினையாக்கிகள் வினையூக்கம் வினையூக்கி வினையூக்கி, வகை வினைல் ஈதர் வினை வளி வினைவீதம் வீதமாறிலி வீழ்படிதல் வீழ்படிவு

வெடிகாடி வெடிகுழல் உலோகம் வெடித்தல்

108

131

108

108

109

29

25

114

33

103

141 வெடிதூள் வெடிபஞ்சு வெடிப்புவளி வெடிமருந்துகள் வெடியுப்பு

வெண்கலம் வெண்காரம் வெண்சவ்வீரம் வெண்பாசுவரம் வெண்துத்தம் வெண்ணாடி வெண்ணாவி வெண்மெழுகு வெப்ப வேதியியல் வெள்ளி வெள்ளி உப்புமானி வெள்ளி நைட்ரேட் வெள்ளி புரோமைடு வெள்ளியின் பயன்கள் வெள்ளிய ஆக்சைடு வெள்ளியக் குளோரைடு வெள்ளியச் சல்பைடு வெள்ளியம் வெள்ளியமேற்றல் வெளுக்கும்தூள் வெளுப்பிகள் வெற்றிட உலோகப்படியவைப்பு வெற்றிட வடித்துப் பகுத்தல் வெறியம்

வெனாடியம் வேக்கர்முறை வேதியியல் பிரிவுகள் வேதிஒளிர்வு வேதிக்குறிகள் வேதிக்குறியீடுகள் வேதிக்கூடுகைவிதிகள் வேதிநாட்டம் வேதிநிறுத்தி வேதிப்பிணைப்பு வேதிப்பொறியியல் வேதிப்போர் வேதிமாற்றக் காரணிகள் வேதிமாற்ற நிகழ்ச்சிகள் வேதிமாற்றம்

63

54

125

79

92

107

106

105

71

102

48

117

11

67

27

67

67

67

84

84

84

84

33

108

108

43.44

25

39

39

39

160

வேதிமாற்ற வகைகள் வேதிமுறை வேதியாற்றல் வேதியியல், வேதியியல், வேதியியல், ஒளி வேதியியல், கண்ணறை வேதியியல், கதிரியல் வேதியியல், தொழிற்சாலை வேதியியல், நுண் வேதியியல் பிரிவுகள் வேதியியல், புவி வேதியியல் பெம்டோ வேதியியல், மின் வேதியியல் வானவெளி வேதியியல், வேளாண் வேதிவினை வேம்புப்பொன் வேளாண் வேதியியல் வேற்றுருமை வேறுபடுவினை வைக்கார் கண்ணாடி வைட்டமின் முன்பொருள் வைரம்

ஜான் டால்டன்

ஜிப்சம்

ஜியார்ஜி ஹெவிசே ஜெல்டால் குடுவை ஜெர்மன் வெள்ளி ஜெர்மானியம்

ஜேவிலிநீர்

விஃப் காரம் விஃப் வினையாக்கி ஷெராடு

ஸ்கேட்டோலின் ஸ்கேண்டியத்தின் பயன்கள் ஸ்ட்ரான்ஷியத்தின் பயன்கள் ஸ்பிரிட்

ஹ9ண்ட் விதி ஹெக்சானியகக் காடி ஹெக்சைல் ரெசார்சினால் ஹென்றி மோல்லிஆய்வுகள் ஹென்றி ஹெஸ் ஹேபர் முறை

இலக்கணம் உயர்

144

22

23

103

121

95

12

76

146

28

91

112

112

143

143

37

117

66

67

129

146

143

143

145

145

38