அறிவுக்கு உணவு/தமிழரின் பண்பு

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

தமிழரின் பண்பு
அறத்தின் வழி நிற்றல்

ஆண்மையில் உயர்தல்
இன்பத்தில் திளைத்தல்
ஈதலிற் சிறத்தல்
உள்ளத்தில் தெள்ளியராதல்
ஊக்கத்தில தளராதிருத்தல்
எவரையும் தமராய்க் கொள்ளல்
ஏற்றத் தாழ்வின்றி வாழ்தல்
ஐயந்திரிபறப் பேசுதல்
ஒழுக்கத்தைக் காத்தல்
ஒரஞ்சாராது நிற்றல்
ஒளவியந்தன்னை அகற்றல்
செவ்விய தமிழரின் பண்பு.