அறிவுக்கு உணவு/மூன்றும் அற்றவர்கள்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

மூன்றும் அற்றவர்கள்

அறிவும், நேர்மையும், ஒழுக்கமும் உள்ள அறிஞர்கள் அனை வராலும் பாராட்டப்படுவார்கள் அவர்களைத் தூற்றுபவர்களோ, அம் மூன்றும் அற்றவர்களாய்க் காணப்படுவார்கள்.