ஆசாரக்கோவை

விக்கிமூலம் இலிருந்து

இப்புத்தகத்தை Mobi(kindle) வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை EPUB வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை RTF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை PDF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக. - இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக


ஆசார வித்து[தொகு]

(பஃறொடை வெண்பா)

 1. நன்றி யறிதல் பொறையுடைமை இன்சொல்லோல்டு<br .

ஒழுக்கம் தவறாதவர் அடையும் நன்மைகள்[தொகு]

(இன்னிசை வெண்பா)

 1. பிறப்பு நெடுவாழ்க்கை செல்வம் வனப்பு
  நிலக்கிழமை மீக்கூற்றும் கல்விநோ யின்மை
  இலக்கணத்தால் இவ்வெட்டும் எய்துப என்றும்
  ஒழுக்கம் பிழையா தவர்.

தக்கிணை முதலியவை மேற்கொள்ளல்[தொகு]

(இன்னிசை சிந்தியல் வெண்பா)

 1. தக்கிணை வேள்வி தவம் கல்வி இந்நான்கும்
  முப்பால் ஒழுக்கினால் காத்துய்க்க - உய்க்காக்கால்
  எப்பாலும் ஆகா கெடும்.

முந்தையோர் கண்ட நெறி[தொகு]

(இன்னிசை வெண்பா)

 1. வைகறை யாமம் துயிலெழுந்து தான்செய்யும்
  நல்லறமும் ஒண்பொருளும் சிந்தித்து வாய்வதில்
  தந்தையும் தாயும் தொழுதெழுக என்பதே
  முன்தையோர் கண்ட முறை.

எச்சிலுடன் தீண்டத் தகாதவை[தொகு]

(இன்னிசை சிந்தியல் வெண்பா)

 1. எச்சிலார் தீண்டார் பசுப்பார்ப்பார் தீத்தேவர்
  உச்சந் தலையோடு இவைஎன்ப யாவரும்
  திட்பத்தால் தீண்டாப் பொருள்.

எச்சிலுடன் காணக் கூடாதவை[தொகு]

(இன்னிசை சிந்தியல் வெண்பா)

 1. எச்சிலார் நோக்கார் புலைதிங்கள் ஞாயிறுநாய்
  தக்கவீழ் மீனோடே இவ்வைந்தும் தெற்றென
  நன்கறிவார் நாளும் விரைந்து.

எச்சில்கள்[தொகு]

(இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா)

 1. எச்சில் பலவும் உளமற் றவற்றுள்
  இயக்கம் இரண்டும் இணைவிழைச்சு வாயின்
  விழைச்சுஇவை எச்சில் இந்நான்கு.

எச்சிலுடன் செய்யக் கூடாதவை[தொகு]

(இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா)

 1. நால்வகை எச்சிலும் நன்கு கடைப்பிடித்து
  ஓதார் உரையார் வளராரே எஞ்ஞான்றும்
  மேதைகள் ஆகுறு வார்.

காலையில் கடவுளை வணங்குக[தொகு]

(இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா)

 1. நாளந்தி கோல்தின்று கண்கழீஇத் தெய்வத்தைத்
  தானறியும் ஆற்றால் தொழுதெழுக அல்கந்தி
  நின்று தொழுதல் பழி.

நீராட வேண்டிய சமயங்கள்[தொகு]

(பஃறொடை வெண்பா)

 1. தேவர் வழிபாடு தீக்கனா வாலாமை
  உண்டது கான்றல் மயிர்களைதல் ஊண்பொழுது
  வைகு துயிலொடு இணைவிழைச்சுக் கீழ்மக்கள்
  மெய்யுறல் ஏனை மயலுறல் ஈரைந்தும்
  ஐயுறாது ஆடுக நீர்.

பழைமையோர் கண்ட முறைமை[தொகு]

(இன்னிசை வெண்பா)

 1. உடுத்தலால் நீராடார் ஒன்றுடுத்து உண்ணார்
  உடுத்தாடை நீருள் பிழியார் விழுத்தக்கார்
  ஒன்றுடுத்து என்றும் அவைபுகார் என்பதே
  முந்தையோர் கண்ட முறை.

செய்யாமல் தவிர்க்க வேண்டியவை[தொகு]

(இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா)

 1. தலையுரைத்த எண்ணெயால் எவ்வுறுப்பும் தீண்டார்
  பிறர்உடுத்த மாசுணியும் தீண்டார் செருப்புக்
  குறையெனினும் கொள்ளார் இரந்து.

செய்யத் தகாதவை[தொகு]

(இன்னிசை வெண்பா)

 1. நீருள் நிழல்புரிந்து நோக்கார் நிலம்இராக்
  கீறார் இராமரமும் சேரார் இடர்எனினும்
  நீர்தொடாது எண்ணெய் உரையார் உரைத்தபின்
  நீர்தொடார் நோக்கார் புலை.

நீராடும் முறை[தொகு]

( இன்னிசை வெண்பா)

 1. நீராடும் போழ்தில் நெறிப்பட்டார் எஞ்ஞான்றும்
  நீந்தார் உமியார் திளையார் விளையாடார்
  காய்ந்தது எனினும் தலைஒழிந்து ஆடாரே
  ஆய்ந்த அறிவி னவர்.

உடலைப்போல் போற்றத் தக்கவை[தொகு]

(இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா)

 1. ஐம்பூதம் பார்ப்பார் பசுத்திங்கள் ஞாயிறு
  தம்பூதம் எண்ணாது இகழ்வானேல் தம்மெய்க்கண்
  ஐம்பூதம் அன்றே கெடும்.

யாவரும் கூறிய நெறி[தொகு]

(சவலை வெண்பா)

 1. அரசன் உவாத்தியான் தாய்தந்தை தம்முன்
  நிகரில் குரவர் இவர்இவரைத்

தேவரைப் போலத் தொழுக என்பதே
யாவரும் கண்ட நெறி.

நல்லறிவாளர் செயல்[தொகு]

(இன்னிசை வெண்பா)

 1. குரவர் உரையிகந்து செய்யார் விரதம்
  குறையுடையார் தீர மறவார் - நிறையுவா
  மேல்கோலும் தின்னார் மரங்குறையார் என்பவே
  நல்லறி வாளர் துணிவு.

உணவு உண்ணும் முறைமை[தொகு]

(இன்னிசை வெண்பா)

 1. நீராடிக் கால்கழுவி வாய்பூசி மண்டலஞ்செய்து
  உண்டாரே உண்டார் எனப்படுவர் அல்லாதார்
  உண்டார்போல் வாய்பூசிச் செல்வர் அதுவெறுத்துக்
  கொண்டார் அரக்கர் குறித்து.

கால் கழுவிய பின் செய்ய வேண்டியவை[தொகு]

(இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா)

 1. காலினீர் நீங்காமை உண்டிடுக பள்ளியுள்
  ஈரம் புலராமை ஏறற்க என்பதே
  பேரறி வாளர் துணிவு.

உண்ணும் விதம்[தொகு]

(இன்னிசை வெண்பா)

 1. உண்ணுங்கால் நோக்கும் திசைகிழக்குக் கண்ணமர்ந்து
  தூங்கான் துளங்காமை நன்குஇரீஇ யாண்டும்
  பிறிதியாதும் நோக்கான் உரையான் தொழுதுகொண்டு
  உண்க உகாஅமை நன்கு.

ஒழுக்கம் பிழையாதவர் செய்வது[தொகு]

(இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா)

 1. விருந்தினர் மூத்தோர் பசுசிறை பிள்ளை
  இவர்க்கூண் தொடுத்தல்லால் உண்ணாரே என்றும்
  ஒழுக்கம் பிழையா தவர்.

பிற திசையும் நல்ல[தொகு]

(இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா)

 1. ஒழிந்த திசையும் வழிமுறையால் நல்ல
  முகட்டு வழியூண் புகழ்ந்தார் இகழ்ந்தார்
  முகட்டு வழிகட்டில் பாடு.

உண்ணக்கூடாத முறைகள்[தொகு]

(இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா)

 1. கிடந்துண்ணார் நின்றுண்ணார் வெள்ளிடையும் உண்ணார்
  சிறந்து மிகவுண்ணார் கட்டில்மேல் உண்ணார்
  இறந்தொன்றும் தின்னற்க நின்று.

பெரியோருடன் இருந்து உண்ணும் முறை[தொகு]

(இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா)

 1. முன்துவ்வார் முன்னெழார் மிக்குறார் ஊணின்கண்
  என்பெறினும் ஆற்றவலம் இரார் தம்மிற்
  பெரியார்தம் பாலிருந்தக் கால்.

கசக்கும் சுவை முதலிய சுவையுடைய பொருள்களை உண்ணும் முறைமை[தொகு]

(இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா)

 1. கைப்பன எல்லாம் கடைதலை தித்திப்ப
  மெச்சும் வகையால் ஒழிந்த இடையாகத்
  துய்க்க முறைவகையால் ஊண்.

உண்ணும் கலங்களைக் கையாளும் முறை[தொகு]

(இன்னிசை வெண்பா)

 1. முதியவரைப் பக்கத்து வையார் விதிமுறையால்
  உண்பவற்றுள் எல்லாஞ் சிறிய கடைப்பிடித்து
  அன்பில் திரியாமை ஆசாரம் நீங்காமை
  பண்பினால் நீக்கல் கலம்.

உண்டபின் செய்ய வேண்டியவை[தொகு]

(பஃறொடை வெண்பா)

 1. இழியாமை நன்குமிழ்ந்து எச்சில் அறவாய்
  அடியோடு நன்கு துடைத்து வடிவுடைத்தா
  முக்கால் குடித்துத் துடைத்து முகத்துறுப்பு
  ஒத்த வகையால் விரலுறுத்தி வாய்பூசல்
  மிக்கவர் கண்ட நெறி.

நீர் குடிக்கும் முறை[தொகு]

(இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா)

 1. இருகையால் தண்ணீர் பருகார் ஒருகையால்
  கொள்ளார் கொடாஅர் குரவர்க்கு இருகை
  சொறியார் உடம்பு மடுத்து.

மாலையில் செய்யக் கூடியவை[தொகு]

(இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா)

 1. அந்திப் பொழுது கிடவார் நடவாரே
  உண்ணார் வெகுளார் விளக்கிகழார் முன்னந்தி
  அல்குண்டு அடங்கல் வழி.

உறங்கும் முறை[தொகு]

(இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா)

 1. கிடக்குங்கால் கைகூப்பித் தெய்வம் தொழுது
  வடக்கொடு கோணம் தலைசெய்யார் மீக்கோள்
  உடற்கொடுத்துச் சேர்தல் வழி.

இடையில் செல்லாமை முதலியன[தொகு]

(இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா)

 1. இருதேவர் பார்ப்பார் இடைபோகார் தும்மினும்
  மிக்கார் வழுத்தில் தொழுதெழுக ஒப்பார்க்கு
  உடன்செல்லல் உள்ளம் உவந்து.

மலம், சிறுநீர் கழிக்கக்கூடாத இடங்கள்[தொகு]

(இன்னிசை வெண்பா)

 1. புற்பைங்கூழ் ஆப்பி சுடலை வழிதீர்த்தம்
  தேவ குலம்நிழல் ஆநிலை வெண்பலிஎன்று
  ஈரைந்தின் கண்ணும் உமிழ்வோடு இருபுலனும்
  சோரார் உணர்வுடை யார்.

மலம் சிறுநீர் கழிக்கும் முறை[தொகு]

(குறள் வெண்பா)

 1. பகல்தெற்கு நோக்கார் இராவடக்கு நோக்கார்
  பகல்பெய்யார் தீயுனுள் நீர்.

மலம், சிறுநீர் கழிக்கும் திசை[தொகு]

(இன்னிசை வெண்பா)

 1. பத்துத் திசையும் மனத்தான் மறைத்தபின்
  அந்தரத்து அல்லால் உமிழ்வோடு இருபுலனும்
  இந்திர தானம் பெறினும் இகழாரே
  தந்திரத்து வாழ்துமென் பார்.

வாய் அலம்பாத இடங்கள்[தொகு]

(இன்னிசை வெண்பா)

 1. நடைவரவு நீரகத்து நின்றுவாய் பூசார்
  வழிநிலை நீருள்ளும் பூசார் மனத்தால்
  வரைந்துகொண் டல்லது பூசார் கலத்தினால்
  பெய்பூச்சுச் சீரா தெனின்.

ஒழுக்க மற்றவை[தொகு]

(பஃறொடை வெண்பா)

 1. சுடரிடைப் போகார் சுவர்மேல் உமியார்
  இடரெனினும் மாசுணி கீழ்தம்மேற் கொள்ளார்
  படைவரினும் ஆடை வளியுரைப்பப் போகார்
  பலரிடை ஆடை உதிராரே என்றும்
  கடனறி காட்சி யவர்.

நரகத்துக்குச் செலுத்துவன[தொகு]

(நேரிசை வெண்பா)

 1. பிறர் மனை கள்களவு சூது கொலையோடு
  அறனறிந்தார் இவ்வைந்து நோக்கார் - திறனிலரென்று
  எள்ளப் படுவதூஉம் அன்றி நிரயத்துச்
  செல்வழி உய்த்திடுத லால்.

எண்ணக்கூடாதவை[தொகு]

(இன்னிசை வெண்பா)

 1. பொய்குறளை வெளவல் அழுக்காறு இவைநான்கும்
  ஐயம்தீர் காட்சியார் சிந்தியார் - சிந்திப்பின்
  ஐயம் புகுவித்து அருநிரயத் துய்த்திடும்
  தெய்வமும் செற்று விடும்.

தெய்வத்துக்குப் பலியூட்டிய பின் உண்க[தொகு]

(இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா)

 1. தமக்கென்று உலையேற்றார் தம்பொருட்டூண் கொள்ளார்
  அடுக்களை எச்சில் படாஅர் மனைப்பலி
  ஊட்டினமை கண்டுண்க ஊண்.

சான்றோர் இயல்பு[தொகு]

(இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா)

 1. உயர்ந்ததன் மேலிரார் உள்ளழிவு செய்யார்
  இறந்தின்னா செய்தக் கடைத்தும் குரவர்
  இளங்கிளைஞர் உண்ணு மிடத்து.

சில செய்யக் கூடியவையும் செய்யக் கூடாதவையும்[தொகு]

(இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா)

 1. கண்ணெச்சில் கண்ணூட்டார் காலொடு கால்தேயார்
  புண்ணியம் ஆய தலையோடு றுப்புறுத்த
  நுண்ணிய நூலறிவி னார்.

மனைவியைச் சேரும் காலமும் நீங்கும் காலமும்[தொகு]

(இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா)

 1. தீண்டாநாள் முந்நாளும் நோக்கார்நீ ராடியபின்
  ஈராறு நாளும் இகவற்க என்பதே
  பேரறி வாளர் துணிவு.

உடன் உறைதலுக்கு ஆகாத காலம்[தொகு]

(இன்னிசை வெண்பா)

 1. உச்சியம் போழ்தோடு இடையாமம் ஈரந்தி
  மிக்க இருதேவர் நாளோ டுவாத்திதிநாள்
  அட்டமியும் ஏனைப் பிறந்தநாள் இவ்வனைத்தும்
  ஒட்டார் உடனுறைவின் கண்.

நாழி முதலியவற்றை வைக்கும் முறை[தொகு]

(இன்னிசை வெண்பா)

 1. நாழி மணைமேல் இரியார் மணைகவிழார்
  கோடி கடையுள் விரியார் கடைத்தலை
  ஓராது கட்டில் பாடஅர் அறியாதார்
  தந்தலைக்கண் நில்லா விடல்.

பந்தலில் வைக்கத் தகாதவை[தொகு]

(இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா)

 1. துடைப்பம் துகள்காடு புல்லிதழ்ச் செத்தல்
  கருங்கலம் கட்டில் கிழிந்ததனோடு ஐந்தும்
  பரப்பற்க பந்த ரகத்து.

வீட்டைப் பேணும் முறைமை[தொகு]

(பஃறொடை வெண்பா)

 1. காட்டுக் களைந்து கலம்கழீ இல்லத்தை
  ஆப்பிநீ ரெங்கும் தெளித்துச் சிறுகாலை
  நீர்ச்சால் கரக நிறைய மலரணிந்து
  இல்லம் பொலிய அடுப்பினுள் தீப்பெய்க
  நல்லது உறல்வேண்டு வார்.

நூல் ஓதுவதற்கு ஆகாத காலம்[தொகு]

(இன்னிசை வெண்பா)

 1. அட்டமியும் ஏனை உவாவும் பதினான்கும்
  அப்பூமி காப்பார்க்கு உறுகண்ணும் மிக்க
  நிலத்துளக்கு விண்ணதிர்ப்பு வாலாமை பார்ப்பார்
  இலங்குநூல் ஓதாத நாள்.

அறம் செய்தற்கும் விருந்து அளித்தற்கும் உரிய நாட்கள்[தொகு]

(இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா)

 1. கலியாணம் தேவர் பிதிர்விழா, வேள்வியென்ற
  ஐவகை நாளும் இகழா தறஞ்செய்க
  பெய்க விருந்திற்கும் கூழ்.

நடை உடை முதலியவற்றைத் தக்கபடி அமைத்தல்[தொகு]

(இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா)

 1. உடைநடை சொற்சோர்வு வைதலிந் நான்கும்
  நிலைமைக்கும் கல்விக்கும் ஆண்மைக்கும் தத்தம்
  குடிமைக்கும் தக்க செயல்.

கேள்வியுடையவர் செயல்[தொகு]

(இன்னிசை வெண்பா)

 1. பழியார் இழியார் பலருள் உறங்கார்
  இசையாத நேர்ந்து கரவார் இசைவின்றி
  இல்லாரை எள்ளி இகழ்ந்துரையார் தள்ளியும்
  தாங்கருங் கேள்வி யவர்.

தம் உடல் ஒளி விரும்புவார் செய்யத் தக்கவை[தொகு]

(இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா)

 1. மின்னொளியும் வீழ்மீனும் வேசையர்கள் கோலமும்
  நம்மொளி வேண்டுவார் நோக்கார் பகற்கிழவோன்
  முன்னொளியும் பின்னொளியும் அற்று.

தளராத உள்ளத்தவர் செயல்[தொகு]

(இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா)

 1. படிறும் பயனிலவும் பட்டி யுரையும்
  வசையும் புறனும் உரையாரே என்றும்
  அசையாத உள்ளத் தவர்.

ஒழுக்கமுடையவர் செய்யாதவை[தொகு]

(இன்னிசை வெண்பா)

 1. தெறியொடு கல்லேறு வீளை விளியே
  விகிர்தம் கதம்,கரத்தல் கைபுடை தோன்ற
  உறுப்புச் செகுத்தலோடு இன்னவை யெல்லாம்
  பயிற்றார் நெறிப்பட் டவர்.

விருந்தினர்க்குச் செய்யும் சிறப்பு[தொகு]

(இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா)

 1. முறுவல் இனிதுரை கால்நீர் இணைபாய்
  கிடக்கையோடு இவ்வைந்து மென்ப தலைச்சென்றார்க்கு
  ஊணொடு செய்யும் சிறப்பு.

அறிஞர் விரும்பாத இடங்கள்[தொகு]

(பஃறொடை வெண்பா)

 1. கறுத்த பகைமுனையும் கள்ளாட்டுக் கண்ணும்
  நிறுத்த மனமில்லார் சேரி அகத்தும்
  குணநோக்கிக் கொண்டவர் கோள்விட் டுழியும்
  நிகரில் அறிவினார் வேண்டார் பலர்தொகு
  நீர்க்கரையும் நீடு நிலை.

தவிர்வன சில[தொகு]

(பஃறொடை வெண்பா)

 1. முளிபுல்லும் கானமும் சேரார்தீக் கூட்டார்
  துளிவிழக் கால்பரப்பி ஓடார் தெளிவிலாக்
  கானம் தமியர் இயங்கார் துளியஃகி
  நல்குரவு ஆற்றப் பெருகினும் செய்யாரே
  தொல்வரவின் தீர்ந்த தொழில்.

நோய் வேண்டாதவர் செய்யக் கூடாதவை[தொகு]

(இன்னிசை வெண்பா)

 1. பாழ்மனையும் தேவ குலனும் சுடுகாடும்
  ஊரில் வழியெழுந்த ஒற்றை முதுமரனும்
  தாமே தமியர் புகாஅர் பகல்வளரார்
  நோயின்மை வேண்டு பவர்.

ஒருவர் புறப்படும் போது செய்யத் தகாதவை[தொகு]

(இன்னிசை வெண்பா)

 1. எழுச்சிக்கண் பிற்கூவார் தும்மார் வழுக்கியும்
  எங்குற்றுச் சேறீரோ என்னாரே முன்புக்கு
  எதிர்முகமா நின்றும் உரையார் இருசார்வும்
  கொள்வர் குரவர் வலம்.

சில தீய ஒழுக்கங்கள்[தொகு]

(இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா)

 1. உடம்புநன்று என்றுரையார் ஊதார் விளக்கும்
  அடுப்பினுள் தீநந்தக் கொள்ளார் அதனைப்
  படக்காயார் தம்மேற் குறித்து.

சான்றோருடன் செல்லும் போது செய்யத் தக்கவை[தொகு]

(இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா)

 1. யாதொன்றும் ஏறார் செருப்பு வெயின்மறையார்
  ஆன்றவிந்த முத்த விழுமியார் தம்மோடு அங்கு
  ஓராறு செல்லுமிடத்து.

நூல்முறை உணர்ந்தவர் துணிவு[தொகு]

(இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா)

 1. வான்முறை யான்வந்த நான்மறை யாளரை
  மேன்முறைப் பால்தம் குரவரைப் போலொழுகல்
  நூன்முறை யாளர் துணிவு.

சான்றோர்க்குச் செய்யும் ஒழுக்கம்[தொகு]

(இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா)

 1. கால்வாய்த் தொழுவு சமயம் எழுந்திருப்பு
  ஆசாரம் என்பர் குரவர்க்கு இவையிவை
  சாரத்தால் சொல்லிய மூன்று.

கற்றவர் கண்ட நெறி[தொகு]

(இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா)

 1. துறந்தாரைப் பேணலும் நாணலும்தாம் கற்ற
  மறந்தும் குரவர்முன் சொல்லாமை மூன்றும்
  திறங்கண்டார் கண்ட நெறி.

வாழக்கடவர் எனப்படுவர்[தொகு]

(இன்னிசை வெண்பா)

 1. பார்ப்பார் தவரே சுமந்தார் பிணிப்பட்டார்
  மூத்தார் இளையார் பசுப்பெண்டிர் என்றிவர்கட்டு
  ஆற்ற வழிவிலங்கி னாரே பிறப்பிடைப்
  போற்றி யெனப்படு வார்.

தனித்திருக்கக் கூடாதவர்[தொகு]

(இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா)

 1. ஈன்றாள் மகள்தம் உடன்பிறந்தாள் ஆயினும்
  சான்றார் தமித்தா(க) உறையற்க ஐம்புலனும்
  தாங்கற்கு அரிதஆக லான்.

மன்னருடன் பழகும் முறை[தொகு]

(இன்னிசை வெண்பா)

 1. கடைவிலக்கிற் காயார் கழிகிழமை செய்யார்
  கொடையளிக்கண் பொச்சாவார் கோலநேர்செய்யார்
  இடையறுத்துப் போகிப் பிறனொருவன் சேரார்
  கடைபோக வாழ்துமென் பார்.

குற்றம் ஆவன[தொகு]

(இன்னிசை வெண்பா)

 1. தமக்குற்ற கட்டுரையும் தம்மிற் பெரியார்
  உரைத்ததற்கு உற்ற உரையுமஃ தன்றிப்
  பிறர்க்குற்ற கட்டுரையும் சொல்லற்க சொல்லின்
  வடுக்குற்ற மாகி விடும்.

நல்ல நெறி[தொகு]

(இன்னிசை வெண்பா)

 1. பெரியார் உவப்பனதாம் உவவார் இல்லம்
  சிறியாரைக் கொண்டு புகாஅர் அறிவறியாப்
  பிள்ளையே ஆயினும் இழித்துரையார் தம்மோடு
  அளவளா வில்லா இடத்து.

மன்னன் செய்கையில் வெறுப்படையாமை முதலியன[தொகு]

(இன்னிசை வெண்பா)

 1. முனியார் துனியார் முகத்தெதிர் நில்லார்
  தனிமை இடத்துக்கண் தம்கருமம் சொல்லார்
  இனியவை யாமறிதும் என்னார் கசிவின்று
  காக்கைவெள் என்னும் எனின்.

மன்னன் முன் செய்யத் தகாதவை[தொகு]

(இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா)

 1. உமிவும் உயர்ந்துழி ஏறலும் பாக்கும்
  வகையில் உரையும் வளர்ச்சியும் ஐந்தும்
  புணரார் பெரியா ரகத்து.

மன்னன் முன் சொல்லக் கூடாதவை[தொகு]

(இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா)

 1. இறைவர்முன் செல்வமும் கல்வியும் தேசும்
  குணனும் குலமுடையார் கூறார் பகைவர்போல்
  பாரித்துப் பல்காற் பயின்று.

வணங்கக்கூடாத இடங்கள்[தொகு]

(இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா)

 1. பெரியார் மனையகத்தும் தேவ குலத்தும்
  வணங்கார் குரவரையும் கண்டால் அணங்கொடு
  நேர்பெரியார் செல்லு மிடத்து.

மன்னர் முன் செய்யத் தகாதவை[தொகு]

(இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா)

 1. நகையொடு கொட்டாவி காறிப்புத் தும்மல்
  இவையும் பெரியார்முன் செய்யாரே செய்யின்
  அசையாது நிற்கும் பழி.

ஆசிரியரிடம் நடக்கும் முறைமை[தொகு]

(இன்னிசை வெண்பா)

 1. நின்றக்கால் நிற்க அடக்கத்தால் என்றும்
  இருந்தக்கால் ஏவாமை ஏகார் பெருந்தக்கார்
  சொல்லிற் செவிகொடுத்துக் கேட்டீக மீட்டும்
  வினாவற்க சொல்லொழிந்தக் கால்.

சான்றோர் அவையில் செய்யக் கூடாதவை[தொகு]

(இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா)

 1. உடுக்கை இகவார் செவிசொறுண்டார் கைம்மேல்
  எடுத்துரையார் பெண்டிர்மேல் நோக்கார் செவிச்சொல்லும்
  கொள்ளார் பெரியார் அகத்து.

சொல்லும் முறைமை[தொகு]

(இன்னிசை வெண்பா)

 1. விரைந்துரையார் மேன்மேல் உரையார்பொய் யாய
  பரந்துரையார் பாரித்து உரையார் - ஒருங்கெனைத்தும்
  சில்லெழுத்தினாலே பொருளடங்கக் காலந்தால்
  சொல்லுக செவ்வி அறிந்து.

நல்ல குலப்பெண்டிர் இயல்பு[தொகு]

(இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா)

 1. தம்மேனி நோக்கார் தலையுளரார் கைந்நொடியார்
  எம்மேனி ஆயினும் நோக்கார் தலைமகன்
  தம்மேனி அல்லால் பிற.

மன்னர் அவையில் செய்யக் கூடாதவை[தொகு]

(இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா)

 1. பிறரொடு மந்திரம் கொள்ளார் இறைவனைச்
  சாரார் செவியோரார் சாரின் பிறிதொன்று
  தேர்வார்போல் நிற்க திரிந்து.

பெரியோரிடம் உள்ள முச்செயல்கள்[தொகு]

(நேரிசை வெண்பா)

 1. துன்பத்துள் துன்புற்று வாழ்தலும் இன்பத்துள்
  இன்ப வகையால் ஒழுகலும் - அன்பின்
  செறப்பட்டார் இல்லம் புகாமையும் மூன்றும்
  திறப்பட்டார் கண்ணே உள.

சான்றோர் பெயர் முதலியவை கூறாமை[தொகு]

(நேரிசை வெண்பா)

 1. தெறுவந்தும் தங்குரவர் பேருரையார் இல்லத்து
  உறுமி நெடிதும் இராஅர் - பெரியாரை
  என்று முறைகொண்டு கூறார் புலையரையும்
  நன்கறிவார் கூறார் முறை.

ஆன்றோர் செய்யாதவை[தொகு]

(இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா)

 1. புழைக்கடைப் புகார் அரசன் கோட்டி உரிமை
  இவற்றுக்கண் செவ்வியார் நோக்காரே அவ்வத்
  தொழிற்குரிவர் அல்லா தவர்.

மனைவியின் உள்ளம் மாறுபடுதல்[தொகு]

(இன்னிசை வெண்பா)

 1. வண்ண மகளிரி இடத்தொடு தம்மிடம்
  ஒள்ளியம் என்பார் இடம்கொள்ளார் தெள்ளி
  மிகக்கிழமை உண்டெனினும் வேண்டாவே பெண்டிர்க்கு
  உவப்பன வேறாய் விடும்.

கடைபோக வாழ்வோம் என எண்ணுபவர் மேற்கொள்ள வேண்டியவை[தொகு]

(இன்னிசை வெண்பா)

 1. நிரல்படச் செல்லார் நிழன்மிதித்து நில்லார்
  உரையிடை ஆய்ந்து உரையார் ஊர்முனிவ செய்யார்
  அரசர் படையளவுஞ் சொல்லாரே என்றும்
  கடைபோக வாழ்துமென் பார்.

பழகியவை என இகழத் தகாதவை[தொகு]

(இன்னிசை வெண்பா)

 1. அளையுறை பாம்பும் அரசும் நெருப்பும்
  முழைஉறை சீயமும் என்றிவை நான்கும்
  இளைய எளிய பயின்றனஎன்று எண்ணி
  இகழின் இழுக்கந் தரும்.

செல்வம் கெடும் வழி[தொகு]

(நேரிசை வெண்பா)

 1. அறத்தொடு கல்யாணம் ஆள்வினை கூரை
  இறப்பப் பெருகியக் கண்ணும் - திறப்பட்டார்
  மன்னரின் மேம்பட்ட செய்யற்க செய்யின்
  மன்னிய செல்வம் கெடும்.

பெரியவரை உண்டது யாது என வினவக் கூடாது[தொகு]

(இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா)

 1. உண்டது கேளார்; குரவரை மிக்காரைக்
  கண்டுழிக் கண்டால் மனந்திரியார்; புல்லரையும்
  உண்டது கேளார் விடல்.

கட்டிலில் படுத்திருப்பவருக்குச் செய்யத் தகாதவை[தொகு]

(இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா)

 1. கிடந்தாரைக் கால்கழுவார் பூப்பெய்யார் சாந்தும்
  மறந்தானும் எஞ்ஞான்றும் பூசார் கிடந்தார்கண்
  நில்லார்தாம் கட்டின் மிசை.

பெரியோர் போல் வாழ்வோம் என எண்ணுபவர் செய்கைகள்[தொகு]

(இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா)

 1. உதவிப் பயனுரையார் உண்டி பழியார்
  அறத்தொடு தான்நோற்ற நோன்பு வியவார்
  திறத்துளி வாழ்தும்என் பார்.

கிடைக்காதவற்றை விரும்பாமை[தொகு]

(இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா)

 1. எய்யாத வேண்டார் இரங்கார் இகந்ததற்குக்
  கைவாரா வந்த இடுக்கண் மனம் அழுங்கார்
  மெய்யாய காட்சி யவர்.

தலையில் சூடிய மோத்தல்[தொகு]

(இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா)

 1. தலைக்கிட்ட பூமேவார் மோந்தபூச் சூடார்
  பசுக்கொடுப்பின் பார்ப்பார்கைக் கொள்ளாரே என்றும்
  புலைக்கு எச்சில் நீட்டார் விடல்.

பழியாவன[தொகு]

(இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா)

 1. மோட்டுடைப் போர்வையோடு ஏக்கழுத்துந் தாளிசைப்பும்
  காட்டுளே யானும் பழித்தார மாம்தம்மின்
  மூத்த உளஆக லான்.

அந்தணரின் சொல்லைக் கேட்க[தொகு]

(நேரிசை வெண்பா)

 1. தலைஇய நற்கருமஞ் செய்யுங்கால் என்றும்
  புலையர்வாய் நாள்கேட்டுச் செய்யார் - தொலைவில்லா
  அந்தணர்வாய்ச் சொல்கேட்டுச் செய்க அவர் வாய்ச்சொல்
  என்றும் பிழைப்ப தில்லை.

சான்றோர் அவையில் குறும்பு முதலியன செய்யாமை[தொகு]

(இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா)

 1. மன்றத்து நின்று உஞற்றார் மாசுதிமிர்ந் தியங்கார்
  என்றும் கடுஞ்சொல் உரையார் இருவராய்
  நின்று உழியும் செல்லார் விடல்.

ஐயம் இல்லாத அறிவினர் செய்கை[தொகு]

(இன்னிசை வெண்பா)

 1. கைசுட்டிக் கட்டுரையார் கால்மேல் எழுத்திடார்
  மெய்சுட்டி இல்லாரை உள்ளாரோடு ஒப்புரையார்
  கையில் குரவர் கொடுப்ப இருந்துஏலார்
  ஐயமில் காட்சி யவர்.

பொன்னைப் போல் காக்கத் தக்கவை[தொகு]

(இன்னிசை வெண்பா)

 1. தன்னுடம்பு தாரம் அடைக்கலம் தன்னுயிர்க்குஎன்று
  உன்னித்து வைத்த பொருளோ டிவைநான்கும்
  பொன்னினைப் போல்போற்றிக் காத்துய்க்க உய்க்காக்கால்
  மன்னிய ஏதம் தரும்.

எறும்பு முதலியவை போல் செயல் செய்தல்[தொகு]

(இன்னிசை வெண்பா)

 1. நந்தெறும்பு தூக்கணம் புள்காக்கை என்றிவைபோல்
  தம்கருமம் நல்ல கடைப்பிடித்துத் தங்கருமம்
  அப்பெற்றி யாக முயல்பவர்க்கு ஆசாரம்
  எப்பெற்றி யானும் படும்.

சான்றோர் முன் சொல்லும் முறை[தொகு]

(இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா)

 1. தொழுதாலும் வாய்புதைத் தானும் அஃதன்றிப்
  பெரியார்முன் யாதும் உரையார் பழியவர்
  கண்ணுள்ளே நோக்கி யுரை.

புகக் கூடாத இடங்கள்[தொகு]

(இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா)

 1. சூதர் கழகம் அரவம் அறாக்களம்
  பேதைகள் அல்லார் புகாஅர் புகுபவேல்
  ஏதம் பலவும் தரும்.

அறிவினர் செய்யாதவை[தொகு]

(இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா)

 1. உரற்களத்தும் அட்டிலும் பெண்டிர்கள் மேலும்
  நடுக்கற்ற காட்சியார் நோக்கார் எடுத்திசையார்
  இல்லம் புகாஅர் விடல்.

ஒழுக்கத்தினின்று விலகியவர்[தொகு]

(பஃறொடை வெண்பா)

 1. அறியாத தேயத்தான் ஆதுலன் மூத்தான்
  இளையான் உயிரிழந்தான் அஞ்சினான் உண்டான்
  அரசர் தொழில்தலை வைத்தான் மணாளனென்ற
  ஒன்பதின்மர் கண்டீர் உரைக்குங்கால் மெய்யான
  ஆசாரம் வீடுபெற் றார்.
"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=ஆசாரக்கோவை&oldid=1396052" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது