உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

ஆதி திராவிடர் பூர்வ சரித்திரம்

விக்கிமூலம் இலிருந்து


D GOPAUL CHETTY
Editor. New Reformer

MADRAS

ஸ்ரீ
 
ஆதி - திராவிடர்

பூர்வ சரித்திரம்.


இது

சென்னை "நியுரிபார்மர்" பத்திராதிபர்

D. கோபால செட்டியாரால்

எழுதப்பட்டு,


சென்னை

கிரந்தி - ராமஸ்வாமி செட்டியார்

அச்சியந்திரசாலையில் பதிப்பிக்கப்பட்டது.
 

1920.
[கிரயம் 0-6-0.

உள்ளடக்கம்