இளையர் அறிவியல் களஞ்சியம்/சுழல் எந்திரம்

விக்கிமூலம் இலிருந்து

சுழல் எந்திரம் : 'ரோட்டரி' என்று கூறப்படும் இவ்வகை அச்சு எந்திரத்தில்பெரும்பாலும் பத்திரிகைகளே அச்சிடப்படுகின்றன. இதில் முடுக்கப்பட்ட அச்செழுத்துத் தட்டுகள் சம

கழல் எந்திாம் (ரோட்டரி)

தள வடிவில் இல்லாது உருளைவடிவில இருக்கும். இரு எழுத்து உருளைகளுக்கு இடையே செல்லும் தாளில் இருபுறமும் ஒரே சமயத்தில் அச்சாகும். அச்சிட வேண்டிய தாளும் பெரும் உருளையொன்றில் சுற்றப்பட்டிருக்கும். உருளைகள் விரைந்து சுழல்வதால் வேகமாக அச்சிடலாம். மணிக்கு நாற்பதாயிரம் படிகளுக்கு மேல் அச்சிட இயலும். அச்சாகும் தாள்களை வேண்டிய அளவில் தானே வெட்டி மடித்து வெளியே அனுப்பிவிடும் எந்திரங்கள் உள்ளன.