ஈரோட்டுத் தாத்தா/அவர்தம் ஆற்றல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

அவர்தம் ஆற்றல்


தவறுமிகச் செய்துவிட்டார். அந்நாளில்
   தமிழரெலாம்! தமிழர் நாட்டில்
சுவரிருந்தும் கூரையில்லை! வளமிகுந்தும்
   வாழ்வில்லை! சொன்னால் வெட்கம்!
பகருமிந்த நிலைமாற்றப் பிறந்திருக்கும்
   தாத்தாவின் பண்பைத் தொண்டை
அவராற்றல் தன்னைமுழு துரைக்கவெனில்
   எனக்கந்த ஆற்ற வில்லை!

எனினும்ஒரு வாறுரைப்பேன் தமிழகத்தில்
   அறிஞரென இலகு கின்றார்
அனைவருமே அவர்பேச்சைக் கேட்டபின்னர்
   தெளிவடைந்தோர்! ஆய்ந்து தத்தம்
தனிக்கருத்தைச் சொல்வதுதான் அறிவியக்கம்
   வளரவழி தானா மென்ற
நனிபெரியார் ஈரோட்டுத் தாத்தாவின்
   அறிவுவழி நடத்தல் நன்றாம்!

அறிஞர் அண்ணாத் துரையென்றே உருவெடுத்து
   முதுமைக ளைந்(து) ஆரியத்தை
முறியடித்துச் சூழ்ச்சிகளைக் குழிபறித்துப்
   புதைத் தொழித்து முன்னேற் றத்தை
அறிய வைத்தார்! திராவிடத்தார் பழமைகளைத்
   தேறிவந்தே ஆட்சி செய்யும்
சிறப்படைந்தார்! வாழ்வடைந்தார் முதலமைச்ச
   ராயுமின்றுத் திகழு கின்றார்!

தமிழென்றால் புராணமெனும் நிலைமைதனை
   இடைக்காலத் தமிழ்ப்பா வாணர்
தமிழ்க்காக்கிக் கெடுத்ததெலாம் மறைத்தகவி
   பாரதிதா சன் புரட்சித்
தமிழ்க்கவியைப் புதுமையெலாம் சேர்த்தின்பம்
   தரும்பாடல் தமிழில் ஆக்கித்
தமிழ்ப்பெருமை வளர்த்தவனைத் தாத்தாவின்
   அறிவியக்கம் தந்த தன்றே!

நற்பார தியின் தாசன் பரம்பரையாய்ப்
   பலகவிஞர் நாட்டில் தோன்றிச்
சொற்களிலே உணர்ச்சியையும் எழுச்சியையும்
   கொட்டிவைத்துச் சொந்த நாட்டின்
முற்போக்குக் கெனக்கவிதை பெருக்கியின்பத்
   தமிழ்வளர்த்து முன்னேற்றத்தைக்
கற்பித்தல் எலாம்பெரியார் அறிவியக்கம்
   கண்டதனாற் கண்டதன்றே!

EROTU THAATHA

ЕХАМPLE ОF FINE SIMPLICITҮ


The whole book is written in traditional Poetry of different kinds like Kali Venba, Virutham, Agaval, Venba all confirming to the requirements of prosody unlike Modern Verse libre to which most budding poets and poetasters fall a prey. The Style is simple, racy, requiring or dictionary or pandit for help.

The biography of E.V. Ramaswami Naicker, entitled "Erotu Thaatha" is an example of such fine simplicity, recounting the struggle he carried on against society and the Government to preach and achieve his ideals of social justice, Political equality and nationalism.


Review by

The Indian Express
Madurai, 8-11-1980
For Nachiappan

Padalgal—Vol. 1