உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

உதவி:கவிதை

விக்கிமூலம் இலிருந்து

பாடல்களில் அடுத்தடுத்து வரிகள் வருவதற்கு ஒவ்வொரு தடவையும் <br/> tag பயன்படுத்துவதை விட <poem> tag பயன்படுத்தினால் நன்று. தொகுக்கும்பொழுது படிப்பதற்கும் சுலபமாக இருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு: <br/> பயன்படுத்தி:

உவவுமதி உருவின் ஓங்கல் வெண்குடை<br />நிலவுக்கடல் வரைப்பின் மண்ணகம் நிழற்ற

விளைவு:

உவவுமதி உருவின் ஓங்கல் வெண்குடை
நிலவுக்கடல் வரைப்பின் மண்ணகம் நிழற்ற

<poem> பயன்படுத்தி:

<poem>

உவவுமதி உருவின் ஓங்கல் வெண்குடை
நிலவுக்கடல் வரைப்பின் மண்ணகம் நிழற்ற

</poem>

விளைவு:

உவவுமதி உருவின் ஓங்கல் வெண்குடை
நிலவுக்கடல் வரைப்பின் மண்ணகம் நிழற்ற

இரண்டும் ஒரே விளைவைக் கொடுத்தாலும் poem குறைந்த தரவில் வேண்டிய விளைவைத் தருகிறது. எளிமையாகவும் சீக்கிரமாகவும் செய்யலாம்.

  • மடங்கிய பாடல்கள்: பாடல்கள் அச்சுப்பக்கத்தில் மடங்கி இருந்தால், அதே போல கொண்டுவர முயலவேண்டாம். ஏனெனில், அச்சுப்பக்கத்தில் தாள் முடிந்ததால் மடக்கி எழுதியுள்ளனர். ஆனால் இணையப்பக்கத்தில் தாள் முடிவு என்பதில்லை. எனவே, தொடர்ந்து எழுதுக எ-கா பக்கம்:கம்பன் கவித் திரட்டு 2, 3.pdf/10
"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=உதவி:கவிதை&oldid=1343704" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது