உலக அறிஞர்களின் நம்மை மேம்படுத்தும் எண்ணங்கள்/உதவி செய்க

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

48. உதவி செய்க

'உதவி செய்க' என்பதே உலகின் உயர்ந்த ஆதி விதி. அதுவே வாழ்வுக்கு மறுபெயர். மரணத்துக்கு மறுபெயர் 'பிரிந்திரு' என்பதே.

-ரஸ்கின்

விளக்கு ஏற்றுவது விளக்குக்கு வெளிச்சம் தருவதற்காகவன்று. அதுபோல் ஆண்டவன் அருளிய நம் நற்குணங்கள் பிறர்க்கு நன்மை தராவிடில் இருந்தும் இல்லாதனபோல் தான்.

-ஷேக்ஸ்பியர்
உலக அறிஞர்களின் நம்மை மேம்படுத்தும் எண்ணங்கள்.pdf

(Upload an image to replace this placeholder.)

பிறர் பாரத்தைத் தாங்கிக் கைகொடுத்தால் நம் பாரம் கனம் குறையும்.
-ஆவ்பரி

உபகாரமானது செய்த சேவையில் அடங்காது. செய்தவனுடைய நோக்கத்திலேயே அடங்கும்.

-ஸெனீக்கா

உண்மையாளர்க்கு உதவியின் மதிப்பு உதவுவார் மதிப்பளவே யாகும்.

-டெனிஸன்

பிறர் செய்த உபகாரம் அதிகமாக உன் கையில் தங்கவிடாமல் பார்த்துக்கொள், ஜாக்கிரதை.

-எமர்ஸன்

நம் விளக்கை ஏற்ற பிறன் விளக்குக்குச் செல்லுதல் நலமே. ஆனால் நம் விளக்கை ஏற்றாமல் அவன் விளக்கருகே அதிக நேரம் தாமதித்தல் நலமேயன்று.

-ப்ளுட்டார்க்

பெறுபவன் மதிக்குமளவே பெறுகின்ற உதவியின் மதிப்பாகும்.

-பப்ளியஸ் ஸைரஸ்

கெட்டவன் கொடை நன்மை கொடுப்பதில்லை.

-யுரிப்பிடீஸ்

பிறர் உன் விளக்கை உபயோகித்துக் கொள்ளட்டும். ஆனால் உன் விளக்கு சிறிதேயாயினும் அதிலுள்ள நெய்யைக் கொடுத்துவிட மட்டும் சம்மதிக்காதே.

- மேட்டர்லிங்க்

அதிகமாக நேசிப்பவன் அதிகமாக உதவி செய்பவன்.

-அக்கம்பிஸ்

★ ★ ★