கணினி களஞ்சியப் பேரகராதி/A

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
A

A : ஏ : டாஸ், விண்டோஸ் மற்றும் சில இயக்க முறைமை (ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம்களில், முதல் அல்லது முதன்மை நெகிழ் வட்டு இயக்ககப் பெயர்.

இரண்டு நெகிழ் வட்டுகள் இருப்பின் ஏ, பி (A, B) என்று அழைக்கப்படும். கணினிக்குள் நிரந்தரமாகப் பொருத்தப்பட்டுள்ள நிலைவட்டு எப்போதும் சி (C) என்றே அழைக்கப்படும். தொடக்க காலக் கணினிகளிள் நெகிழ்வட்டுகள் மட்டுமே இருந்தன. பிற்காலக் கணினிகளில்தான் நிலைவட்டு இடம் பெற்றது. எனவேதான் பெயர் வரிசை இவ்வாறு அமைந்தது.

கணினியை இயக்கும் போது, இயக்க முறைமை உள்ளதா என முதலில் ஏ-வட்டில்தான் தேடும். இல்லை யேல் சி-யில் தேடும். இதற்கான குறிப்பு சீமாஸ் நினைவகத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கும். நாம் இந்த வரிசையை மாற்றி அமைக்கவும் முடியும்.

ΑΑΑI : ஏஏஏஐ : அமெரிக்க செயற்கை துண்ணறிவுச் சங்கம் என்பதைக் குறிக்கும் American Association for Artificial Intelligence என்பதன் குறும்பெயர். செயற்கை நுண்ணறிவை மேம்படுத்துவதற்கான தொழில்துறை அமைப்பு.

abacus : மணிச் சட்டம் : மணிகள் வரிசையாகக் கோர்க்கப்பட்ட, கம்பிகள் பொருத்தப்பட்ட, எளிய கனக்குகளைச் செய்யப் பழங்காலத்தில் பயன் படுத்தப்பட்ட கருவி. இப்போதும் பல கீழ்த்தியை நாடுகளில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப் படுகிறது.

abbreviated address : சுருங்கிய முகவரி முறை : முழு முகவரியைப் பயன்படுத்தும் முறையிலிருந்து மாறுபட்டது. இதில் முகவரியின் ஒரு பகுதி மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது. இவ்வாறு குறுக்கப்பட்ட குறியீடு காரணமாக விரைவாக தகவல் களைக் கையாள இயலுகிறது.

abbreviated dialing : சுருங்கிய சுழற்றுகை : குறுக்குச் சுழற்றுகை.

ABC : ஏபிசி : 'Atanasoff-Berry Computer' எனப்படும் முதல் இலக்கமுறை கணினியின் குறும் பெயர். இதனை 1939இல் ஜான் அடனசோஃபும் அவரது உதவியாளர் கிளிப்போர்டு பெர்ரியும் உருவாக்கினர். abend : இயல்பற்ற முடிவு : இயல்புக்கு மாறான, முடித்தலுக்குரிய குறும்பெயர். சுழி (பூஜ்யம்) யினால் வகுத்தல் அல்லது ஒர் எண்ணோடு ஒர் எழுத்தைக் கூட்டும் முயற்சி காரணமாக ஏற்படும் பிழையால், நிரல் ஒன்றின் செயற் பாட்டை முன்கூட்டியே முடித்தல்.

ABIOS : ஏபயாஸ் : உயர்நிலை அடிப்படை உள்ளிட்டு வெளிபீட்டு முறைமை என்று பொருள்படும் 'advanced basic input/ output system' என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும் பெயர். பல்பணி மற்றும் பாதுகாக்கப் பட்ட இயக்க முறைமைக்குத் துணை செய்யும், உள்ளீட்டு/ வெளியீட்டுப் பணி நிரல் தொகுதிகள். ஐபிஎம், பீ. எஸ்/2 சொந்தக் கணினிகளில் உள் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

abnormal termination : இயல் பற்ற நிறுத்தம் : சுழி (பூஜ்யம்) யத்தால் வகுத்தல், எண் அளவு மீறல் போன்ற பிழையின் விளை வாக ஒரு நிரல் பிரதியிலேயே நிறுத்தப்படுதல்.

abandon : கைவிடு.

abort : கைவிடல் : முறித்தல் : ஒரு முறை பிறழ்ந்த செயல், அல்லது தவறு நிகழும்பொழுது, ஒரு நிரலை முடிவுக்குக் கொண்டு வரும் முறை.

about : பற்றி

abscissa : இடையச்சுத் தொலவு : ஒரு புள்ளியிலிருந்து நிலையச்சுக்குள்ள தொலைவு. ஒரு வரைபடம் புள்ளிவிவர அட்ட வணையின் எக்ஸ் (x) அச்சு ஒய் (y) அச்சுக்கோட்டுக்கு மாறு பட்டதாகும்.

absolute address : நேரடி முகவரி ; தனி முகவரி ; முற்று முகவரி ; துல்லிய முகவரி ; நிரந்தர முகவரி : நினைவகத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு நிரந்தரமாக வழங்கப்படும் முகவரி. 0000, 0001, 0002, 0003 ஆகிய முகவரிகள் கணினியின் நினைவிடத்தின் முதல் நான்கு இடங்களுக்கு ஒதுக்கப்படலாம். எந்திர முகவரி என்றும் அழைக்கப்படும்.

absolute addressing : சரியான முகவரியிடல்.

absolute cell reference : தனிச் சிற்றம் குறித்தல்; நேரடிக் கலம் குறித்தல்.

absolute code : தனிக் குறிமுறை.

absolute coding : நேரடிக் குறியீட்டு முறை ; தனிக் குறி முறை ; முற்றுக் குறிமுறை : எந்திரக் கட்டளைகளையும் நிரந்தர முகவரிகளையும் பயன்படுத்தும் குறியீட்டு முறை. வேற்று வடி வத்துக்கு மாற்றாமல் நேரடியாக கணினியால் செயல் படுத்தப் படும். இம்முறை அடையாளக் குறியீட்டு முறையிலிருந்து மாறுபட்டது.

absolute coordinates : நேரடி ஆயத் தொலைவுகள் : ஒரு மைய அச்சின் தொடர்பாகக் குறியிடப்படும் ஆயத் தொலைவு. சார்பு ஆயத் தொலைவு முறையின்படி முந்தைய ஆயத் தொலைவுகளை ஒட்டி வரு வதற்கு மாறானது.

absolute disk sectors : நேர் வட்டுப் பகுதி : ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிடத்தில் உள்ள வட்டுப் பகுதி.

absolute error : தனி தவறு; தனி வழு முற்றுப் பிழை.

absolute link : நேரடித் தொடர்பு முழு இணைப்பு.

absolute movement : நிரந்தரப் பெயர்ச்சி : திரையில் உள்ள ஒரு வடிவை ஒரு குறிப்பிட்ட எக்ஸ் - ஒய் ஆயத் தொலைவு இடத்துக்கு மாற்றுதல். இது சார்நிலைப் பெயர்ச்சியிலிருந்து மாறுபட்டது.

absolute path : முழுமையான பாதை ; முழுப்பாதை : ஒரு கோப்பின் இருப்பிடத்தை வட்டு (drive) அதன் மூலக் கோப்பகத் (root directory) திலிருந்து தொடங்கி முழுமையாகக் குறிப்பிடும் முறை (எ-டு) c : \windows\ system\ms386. dll

absolute pointing device : முற்றப் பொருந்திய சுட்டுக்கருவி : பேனாவையொத்த சுட்டுக் கருவிகளில் ஒரு வகைக் கருவிக்குப் பெயர். பயனாளர், வரைகலைப் பட்டிகை மீது வலது மேல் மூலையில் பேனாச் சுட்டுக் கருவியை வைக்கும் போது, திரையிலுள்ள கட்டுக்குறி (cursor) யும் கணினித் திரையின் வலது மேல்முலைக்கு நகரும்.

இவ்வாறு திரையில் நகரும் நிலை கட்டுக்குறியின் இடத்துடன் பொருந்தி நகர்த்தப் படும் இடம் அல்லது நிலை இருப்பதால் கட்டுக் கருவிக்கு இந்தப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

absolute URL : முழு யூ ஆர் எல்.

absolute value : நேர் அளவு : கூட்டல் அல்லது கழித்தல் குறியீடு இல்லாத எண் அளவு.

absolute vector : நேர் அளவு நெறியம் : கணினி வரைகலை முறையில் நேர் ஆயத் தொலைவுகளுடன வடிவமைக்கப்பட்ட . ஒரு அளவு நெறியம்.

abstract : கருத்தியல் : சுருக்கம் : பொழிப்பு : ஒரு ஆவணத்தினைப் பற்றிய சுருக்கமான விளக்கம். abstract automatic : தன்னியக்கக் கருத்துரு : தானியங்கு கருத்தியல்.

abstract class : கருத்தியல் இனக்குழு.

abstract data type : கருத்தியலான தரவு இனம்.

abstract machine : கருத்தியல் எந்திரம்; பொழிப்பு எந்திரம். ஒரு நுண்செயலிக்கான வடிவாக்கம். உண்மையில் பயன்படுத்து வதற்குரியது அல்ல. இது ஒரு மாதிரி வடிவம் மட்டுமே. கருத்தியல் எந்திர மொழி என அறியப்படும் ஒர் இடை நிலை மொழியின் செயலாக்கத்திற்கான ஒரு மாதிரி வடிவமைப்பு. இந்த வடிவமைப்பை ஒர் ஆணைமாற்றியோ (interpreter) மொழிமாற்றியோ (compiler) பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும்.

இந்த துண்செயலியின் நிரல் தொகுதி உண்மையான கணினி நிரல்களோடு ஒத்திருக் காது. மொழிமாற்றம் (compile) செய்யப்பட்ட நிரல் தொகுதி யுடன் பெரிதும் ஒத்திருக்கும்.

abstract methods : கருத்தியல் வழி முறைகள்.

abstract syntax : கருத்தியல் தரவு தொடரியல் : கருத்தியல் தரவு இன வரையறை. கணினியின் வன்பொருள் கட்டமைப்பு மற்றும் குறியிட்டு முறை சாராத, ஒரு தரவுக்கட்டமைப்பின் வரையறை அல்லது இலக்கணம். இத்தகைய தரவு இன வரையறை, எல்லாவகைக் கணினிக்கும், எல்லாவகைக் கணினி மொழிகளுக்கும் பொதுவான ஒன்றாகும்.

abstract syntax notation : கருத்தியல் தரவு இனக்குறிமானம் - 1 : கருத்தியல் தரவு இனங்களுக்கும், தரவுக் கட்டமைப்பு பற்றிய வரையறைகளுக்குமான ஐஎஸ்ஓ வின் தரக் கட்டுப்பாடு. ஒரு மொழியிலிருந்து இன்னொரு மொழிக்கு மாற்றுவதற்கு இத் தரக்கட்டுப்பாடு அடிப் படையாக விளங்குகிறது.

abstract syntax tree : கருத்தியல் தொடரமைப்பு மரவுரு : பல்வேறு, ஒருங்கிணைந்த கட்டளைத் தொடர் சூழல்களிலும் கட்டமைப்பு சார்பான உரைத் தொகுப்பான்களிலும் பயன் படுத்தப்படுகின்ற மர உரு.

A/B switch box : ஏ/பிமாற்று விசைப் பெட்டி : இரு நிலை விசை அமைப்பை தன்னகத்தே கொண்ட ஒரு பெட்டி இந்தப் பெட்டி வழியாகச் செல்லும் சைகை (சமிக்கை) யை இரு வகையாக நெறிப்படுத்தலாம். (1) ஒற்றை உள்ளிட்டிலிருந்து,

இரு வெளியீடுகளில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு. (2) தேர்ந்தெடுக்கப்
ஏ/பி நிலைமாற்று விசைப் பெட்டி


பட்ட ஒரு உள்வீட்டிலிருந்து, ஒற்றை வெளியீட்டுக்கு.

AC : ஏசி மாற்று மின்விசையைக் குறிக்கும் Alternating Current என்பதன் குறும் பெயர். இவ்வகை மின்சாரமே இல்லம், பள்ளிகள், வணிக அமைப்புகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

AC adapter : ஏசி (மாற்று மின் விசை) ஏற்பி : ஏசி இயைபி, ஏசி

ஏசி ஏற்பி


தகவி; மாற்று மின் இயைபி : 110 அல்லது 220 வோல்ட் அளவுள்ள வீட்டு மின்சாரத்தை, கணினி உறுப்புகளுக்குத் தேவைப்படுகின்ற குறைந்த மின் அழுத்தம் கொண்ட நேர்மின்சாரமாக மாற்றித்தரும் ஒரு புறச் சாதனம்.

academic network : கல்வித் துறைப் பிணையம்.

ACC : ஏசிசி : ஆஸ்திரேலிய கணினி மாநாடு என்பதைக் குறிக்கும் Australian Computer Conference என்பதன் குறும் பெயர். ஆஸ்திரேலிய கணினிச் சங்கத்தின் ஆண்டு மாநாடு.

accelerated graphics port (AGP) : முடுக்கு வரைகலைத் துறை.

acceleration time : முடுகு நேரம்; முடுக்கல் நேரம்.

accelerator : முடுக்கி; வேகப்படுத்தி : ஒரு பணியை விரைவு படுத்தும் முக்கிய இணைப்பு.

accelerator board : முடுக்குப் பலகை வேகமூட்டிப் பலகை. accelerator card : முடுக்கி அட்டை : கணினியின் மைய நுண்செயலிக்குப் பதிலாக அல்லது அதன் வேகத்தை அதிகரிக்க பயன்படுத்தப்படும் அச்சு மின் சுற்றுப் பலகை (printed circuit board). இதனால் கணினியின் வேகத் திறன் அதிகரிக்கும். accelerator key : முடுக்கு விசை.

accept : ஏற்றுக்கொள்.

acceptable user policy : ஏற்கத்தக்க பயனாளர் கோட்பாடு : ஏற்கத்தக்க பயன்பாட்டுக் கொள்கை; இணையச் சேவையாளர் அல்லது இணையத்தில் தகவல் சேவை வழங்குபவர் வெளியிடும் ஒர் அறிக்கை. இணையச் சேவையைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளும் பயனாளர் எந்தெந்த நடவடிக்கையில் ஈடுபடலாம் அல்லது ஈடுபடக் கூடாது என்று குறிப்பிட்டுக் காட்டும் அறிக்கை. எடுத்துக் காட்டாக, பயனாளர்கள் வணிக நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவதைச் சில இணையச் சேவையாளர்கள் அனுமதிப்பதில்லை.

acceptance test : ஏற்புச் சோதனை : புதிய கணினி முறைமை ஒன்றின் திறன்களையும் செயல்பாட்டையும் விளக்குவதற்கான சோதனை. கணினி முறைமை செயலொழுங்கு நிலையில் உள்ளது என்பதை நுகர்வோர்க்கு உணர்த்த உற்பத்தியாளரால் பெரும்பாலும் இச்சோதனை நிகழ்த்தப்படுகிறது.

access : அணுகல் : 1. விரும்பும் தகவலைக் கண்டறிய பொதுவாக கணினி முறைமையை அல்லது ஒரு தரவுத் தளத்தை அணுகுதல். 2. மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனத்தின் தரவுத்தள‌ மென்பொருள்.

access arm : அணுகு கை : பெறுநிலைக் கரம் : காந்த வட்டுக் கோப்பு சேமிப்பகத்தில் படித்தல் மற்றும் எழுதுதலுக்கான‌ பொறியமைவை குறிப்பிட்ட நிலையால் பொருத்த உதவும் எந்திர உறுப்பு.

ACCESS bus : அணுகு பாட்டை; அணுகு மின்வழி : கணினியுடன் புறச் சாதனங்களை இணைக்கப் பயன்படும் இருதிசை மின் இணைப்புத் தொகுதி. அச்சுப் பொறிகள், இணக்கிகள், சுட்டிகள், விசைப் பலகைகள் போன்ற 125 குறைவேகப் புறச் சாதனங்களை ஒற்றைப் பொதுப் பயன் வாயில் மூலமாக, இந்த அணுகுபாட்டையில் கணினியுடன் இணைக்க முடியும். இதற்கு புறச் சாதனங்கள், தொலைபேசி செருகி போன்ற இனைப்பானால் பொருத்தப்படுகின்றன. ஆனால் கணினி ஒவ்வொரு புறச்சாதனத்துடனும் நேரடியாக தொடர்பு கொள்கிறது. கணினி செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் போதே புறச்சாதனத்தைப் பொருத்தலாம். கணினி, தானாகவே அதற்கொரு முகவரியை ஒதுக்கி செயல் நிலைக்கு கொண்டுவந்து விடும். டிஜிட்டல் எக்யூப்மென்ட் கார்ப்பரேஷன் உருவாக்கியுள்ள இந்த அக்செஸ் பஸ், இன்டெல் நிறுவனத்தின் யுஎஸ்பி (universal serial bus) -க்குப் இணையானது எனலாம்.

access code : அணுகுக் குறி முறை : ஒரு கணினி முறைமையில் இயக்குவோரைக் குறிக்கும் எழுத்துகள் அல்லது எண்களின் குழு.

access control : அணுகுக் கட்டுப்பாடு : அணுகுக் குறியீட்டைப் பயன்படுத்தும் செயல்முறை. இதன் மூலம் ஒரு கணினியை அனுமதிக்கப்பட்டவர் மட்டுமே பயன்படுத்தும் வகையில் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.

access control list : அணுகல் கட்டுப்பாட்டுப் பட்டியல் : வட்டில் பதிவு செய்து வைக்கப்பட்டுள்ள‌ ஒரு கோப்பினை அணுகவும், திருத்தம் செய்யவும் உரிமை பெற்றுள்ள பயனாளர்கள் அல்லது குழுக்கள் பற்றிய தகவல்கள் அடங்கிய பட்டியல்.

access control register : அணுகுக் கட்டுப்பாட்டுப் பதிவகம் : செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் இயக்கத்துக்கு தகவல் அணுகலைக் கொடுக்கும் எந்திரப் பதிவகம்.

access denied : அணுகல் மறுப்பு.

access event : அணுகல் நிகழ்ச்சி, அணுகு நிகழ்வு.

access hole : அணுகு துளை.

access immediate : உடனடி அணுகல்.

access level : அணுகு மட்டம்; அணுகு நிலை.

access light : அணுகு ஒளி : கணினி, ஒரு வட்டில் எழுதும் போதோ அல்லது படிக்கும் போதோ கணினி முகப்பில் ஒளியின் மூலம் சமிக்கை அளிப்பது. வட்டு இயக்ககத்தில்கூட இது சில சமயம் இருக்கலாம்.

access limits : அணுகு எல்லைகள் : பாதுகாக்கப்பட்ட தகவல் கோப்புகளின் தொகுதியைப் படிக்கவோ, பயன்படுத்தவோ அனுமதிக்கப்படுவோர் எண்ணிக்கை.

access mask : அணுகல் மறைப்பி.

access mechanism : அணுகு பொறியமைவு : காந்த வட்டுச் சேமிப்பகத்தில் படித்தல் மற்றும் எழுதுதல் முனையை உரிய தடத்தில் நிறுத்தும் உறுப்பு.

access memory, random : குறிப்பின்றி அணுகு நினைவகம்.

access method : அணுகுமுறை : சேமிப்பு மற்றும் உள்ளீட்டு/வெளியீட்டுப் பொறிகளுக்கு இடையில் தகவல் பரிமாற்றத்துக்கு இயக்குவோர் பயன்படுத்தக்கூடிய பராமரிப்பு உத்திகளில் ஏதாவது ஒன்று.

access mode : அணுகு பாங்கு.

access monitoring : அணுகுக் கண்காணிப்பு : சரியான அனுமதிச் சொல்லைக் கொடுப்பதற்கு ஒருசில வாய்ப்புகளை மட்டுமே கொடுக்கும் அணுகுக்கட்டுபாட்டு முறை.

access number : அணுகு எண் : இணையத்திலுள்ள ஒரு சேவையை அணுகுவதற்கு சந்தாதாரர் பயன்படுத்தும் தொலைபேசி எண்.

accessibility : அணுகல் தரம்; அணுகுதிறன் அணுகுதரம் : ஏதேனும் ஒருவகையில் உடல் ஊனமுற்றவர்கள், நடமாடுவதில், பார்வையில், கேட்பதில் குறைபாடு உடையவர்கள், எவ்வித இடர்ப்பாடும் இல்லாமல் கையாள்வதற்கு ஏற்ற வகையில் கணினியில் அமைந்துள்ள வன்பொருள், மென்பொருள்களின் தரம்.

accessibility options : அணுகுமுறை விருப்பத் தேர்வுகள்.

accessory : துணையுறுப்பு : நெகிழ்வட்டு இயக்ககம், அச்சுப்பொறி போன்ற ஒரு வெளிப்புறச்சாதனம்.

access path : அணுகு பாதை; அணுகுவழி : ஒரு கோப்பின் இருப்பிடத்தைக் கண்டறிய, இயக்க முறைமை (operating system) பின்பற்றிச் செல்லும் பாதை. அணுகுபாதை ஒரு இயக்ககம் அல்லது வட்டுத் தொகுதி (disk volume) பெயருடன் தொடங்கும். அதனைத் தொடர்ந்து கோப்பகம் மற்றும் உள்கோப்பகங்களின் பெயர்கள் தொடர்ச்சியாக இடம் பெறும் (அவ்வாறு இருப்பின்). இறுதியில் கேப்பின் பெயர் இருக்கும். (எ. டு) : C : \WINDOWS\SYSTEM\abc. dll access permission : அணுகல் அனுமதி : அணுகுவதற்குரிய பாதுகாப்பு விதிமுறைகளுக்கு ஏற்ப செயற்பட்டு ஒரு நிரலாக்கத் தொடரை இயக்க அனுமதித்தல்.

access points : அணுகு முனைகள்; இயக்க முனைகள்.

access privileges : அணுகு சலுகைகள் : ஒரு பிணையத்தில் அல்லது ஒரு கோப்பு வழங்கலில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள தகவல் வளங்களைக் கையாள்வதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பயனாளருக்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள செயல்பாடுகள். வழங்கல் கணினியை அணுகுதல், ஒரு கோப்பகத்தின் உள்ளடக்கத்தைப் பார்வையிடல், ஒரு கோப்பினைத் திறந்து பார்த்தல், அதனைப் பிறருக்கு அனுப்புதல், ஒரு கோப்பினை அல்லது கோப்பகத்தை உருவாக்குதல், திருத்தியமைத்தல், அழித்தல் போன்ற செயல்பாடுகள் இந்தச் சலுகைகளில் அடங்கும். முறைமை நிர்வாகி ஒரு பயனாளருக்கு இச்சலுகைகளை வழங்கலாம் அல்லது மறுக்கலாம். நிர்வாகிக்கு இத்தகைய உரிமை இருப்பதால் தகவல் பாதுகாக்கப்படுகிறது; இரகசியத் தகவலின் மறைதன்மை காப்பாற்றப்படுகிறது. வட்டிலுள்ள சேமிப்பிடங்கள் போன்ற வளங்களை முறைப்படி பிரித்தளிக்க முடிகிறது.

access protocol : அணுகு நெறிமுறை : தடங்களில் சமிக்கைகளை அனுப்புவதற்கு ஒரு கட்டமைப்பில் உள்ள சாதனங்களைப் பயன்படுத்தும் போக்குவரத்து விதிகள். எதைப் பயன்படுத்தினாலும், ஒரு நேரத்தில் ஓர் இடத்திலிருந்து மட்டுமே அனுப்பப்பட வேண்டும். இல்லையேல், தரவு தவறாகும் அல்லது தொலைந்து போகும்.

access provider : அணுகல் வழங்கி.

access, random : குறிப்பின்றி அணுகல்.

access rights : அணுகு உரிமைகள் : ஒரு கோப்பு அல்லது கோப்பகம் அல்லது ஒரு முறைமையைப் பார்க்க, உள் நுழைய அல்லது மாற்றம் செய்வதற்கான அனுமதி.

access, serial : தொடரியல் அணுகல்.

access series அணுகு தொடர்.

access specifier : அணுகல் வரையறுப்பி.

access speed : அணுகு வேகம் : முதன்மை அல்லது துணை நிலை நினைவகத்தில் தரவுகள் கேட்கப்பட்டதிலிருந்து அவை எடுக்கப்பட்டு, பயன்படுத்த ஆகும் நேரம்.

access storage device, direct : நேரடி அணுகு களஞ்சியக்கருவி; நேரடி அணுகு சேமிப்பக சாதனம்.

access storage, direct : நேரடி அணுகு சேமிப்பகம் : அணுகு களஞ்சியம்.

access storage, random : தற்போக்கு அணுகு தேக்ககம்; குறிப்பின்றி அணுகு சேமிப்பகம்.

access storage, zero : சுழி அணுகு சேமிப்பகம்.

access time : அணுகு நேரம் : சேமிப்பிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தரவைக் கண்டறிந்து, வெளியிட்டுக்கு வழங்குவதற்கான நேரம் அல்லது தரவு ஒன்றைச் சேமிப்பு இடத்தைக் கண்டறிந்து வழங்குவதற்கான நேரம்.

access to store : சேமிப்பக அணுகல்.

access vector : அணுகு நெறியம் : தேவையான தரவுகளைக் கண்டுபிடிக்க உதவும் ஒரு தரவு விவரம்.

account . கணக்குவைப்பு : 1. இணையத்தில், ஒரு பயனாளரை அடையாளம் காணவும், அவர் இணையத்தைப் பயன்படுத்தும் நேரத்தைக் கணக்கிடவும், இணையச்சேவை நிறுவனம் பராமரித்து வரும் கணக்கு வைப்பு. 2. குறும்பரப்பு பிணையங்களிலும், பல் பயனாளர் இயக்க முறைமைகளிலும், நிர்வாகம் மற்றும் பாதுகாப்புக் காரணங்களுக்காக, அனுமதிக்கப்பட்ட பயனாளர்களை அடையாளம் காணும் பொருட்டு, பதிவு செய்து வைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு குறிப்பேடு.

accountancy : கணக்கியல்

accountancy card calling : வங்கிக் கணக்கு அழைப்பு அட்டை

accounting file : கணக்கு வைப்புக் கோப்பு : ஒரு பிணைய அல்லது பல் பயனாளர் பணிச் சூழலில், ஓர் அச்சுப்பணி அச்சுப்பொறிக்கு அனுப்பப்படும்போது, அதை அனுப்பிய பயனாளர் பற்றிய விவரம் மற்றும் இதுவரை அச்சடிக்கப்பட்ட பக்கங்கள் பற்றிய விவரம் ஆகியவற்றைக் கொண்ட ஒரு கோப்பு. இந்தக் கோப்பு அச்சுப் பொறி கட்டுப்படுத்தி (printer controller) யால் உருவாக்கப்படுகிறது.

accounting information system : கணக்கிடும் தகவல் அமைப்பு : ஒரு நிறுவனத்தின் பணம் கைமாறல் போன்ற வணிகப்

புழக்கங்களைப் பதிவு செய்து வைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு கோப்பினை அணுகவும், திருத்தம் செய்யவும் உரிமை பெற்றுள்ள பயனாளர்கள் அல்லது குழுக்கள் தரவுகள் பற்றிய தரவுகள் அடங்கியபட்டியல்.

accounting machine : கணக்கியல் எந்திரம்; கணக்கு வைப்பு எந்திரம் : 1. 1910 மற்றும் 50களில் வணிகக் கணக்கியல் நடவடிக்கைகளுக்காகப் பயன்படுத்தப்பட்ட எந்திரம். தானியங்கு தரவு செயலாக்கத்திற்குப்பயன்படுத்தப்பட்ட பழமையான கருவிகளுள் ஒன்று. தொடக்ககால கணக்கியல் எந்திரங்கள் மின்னணு அடிப்படையிலானவை அல்ல. துளை அட்டை மற்றும் செருகு பலகைச்சட்டங்களைப் பயன்படுத்தின. 2. கணக்கியல் செயல்பாடுகளுக்கு என்றே தனிச்சிறப்பாகப் பயன்படுத்தப்படும் கணினி. இக்கணினியை இயக்கியதும் அதில் பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ள கணக்கியல் மென்பொருள் இயங்கத்தொடங்கும்.

accounting package : கணக்கிடு தொகுப்பு.

accounting routine : கணக்கிடு நடைமுறை.

accounting systems : கண்க்கிடும் அமைப்புகள் : நிதி சார்ந்த தரவுகளை அளவிட, விளக்க, ஆராய மற்றும் பரப்ப முடிவெடுப்பவர்களை அனுமதிக்கும் கணினி அமைப்புகள்.

account number : கணக்கு எண் : ஒரு கணினி மையத்தில் கணினி பயன்படுத்தும் ஒருவருக்கோ அல்லது பலருக்கோ அளிக்கப்படும் எண். அந்த எண் பாதுகாப்பு மற்றும் கட்டணம் கணக்கிடும் நோக்கத்துக்காகப் பயன்படும். நுழை சொற்களையும் (Passwords) கணக்கு எண்களாகப் பயன்படுத்தலாம் அல்லது நுழைச் சொற்களுடன் கனககு எண்ணும் தரப்படலாம்.

account policy : கணக்கியல் கொள்கை : கணக்குவைப்புக் கோட்பாடு : 1. குறும்பரப்புப் பிணையங்கள் மற்றும் பல்பயனாளர் பணித்தளங்களில் பயனாளர்களின் உரிமைகள் தொடர்பாகப் பின்பற்றப்பட வேண்டிய நடைமுறைகள் பற்றிய வரையறைகள். ஒரு புதிய பயனாளர், முறைமையை அணுக அனுமதிக்கலாமா, ஏற்கெனவே உள்ள பயனாளருக்குக் கூடுதலான வளங்களைக் கையாளும் உரிமைகளையும் வழங்கலாமா என்பது போன்ற கொள்கை நிலைகளை வரையறுப்பது. ஒரு பயனாளர் தனக்குரிய சலுகைகளை முறைப்படி பயன்படுத்திக்

கொள்வது தொடர்பான விதிமுறைகளையும் இக்கொள்கை வரையறை செய்கிறது. 2. விண்டோஸ் என்டி (விண்டோஸ் 2000) மற்றும் விண்டோஸ் எக்ஸ் பீ இயக்க பிணையத்தைச் சேர்ந்த ஒரு குறிப்பிட்ட கணினி அல்லது ஒரு களப்பிரிவில் (domain) உள்ள பயனாளர்கள் நுழைசொற்களைப் (passwords) பயன்படுத்துவதற்கான விதிமுறைகளை இச்சொற்றொடர் குறிக்கிறது.

acoustic coupler : கேட்பொலி பிணைப்பி.

accumulation : திரட்சி ; சேர்ப்பு.

accumulator : குவிப்பி; திரளகம்; திரட்டகம்; சேர்ப்பகம் : நுண்செயலில் கணக்கீடுகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பதிவகம். பொதுவாக, குறிப்பிட்ட உறுப்புகளை எண்ணுவதற்கோ, தொடர் கூட்டுத்தொகையை பதிவு செய்யவோ இப்பதிவகம் பயன்படுகிறது.

accuracy : துல்லியம்

accurate : துல்லியமான.

ACD : ஏசிடி : Automatic Call Distributor என்பதன் சுருக்கம். வரிசைமுறை அமைப்பில் பயன்படுவது.

ACF : ஏசிஎஃப் : Advanced Communication Facility என்பதன் சுருக்கம்.

ACH : ஏசிஎச் : Association for Computers and the Humanities என்பதன் குறும்பெயர். மொழி, இலக்கியம், வரலாறு, மானிடவியல், சமூகவியல் இவற்றில் கணினி ஆய்வுகளையும் மற்றும் கலை, இசை, நடனம் ஆகியவற்றைப் படைக்கவும் கற்கவும் பயன்படுத்துபவரை ஊக்குவிக்கும் பன்னாட்டுச்சங்கம்.

ACI : ஏசிஐ : Automatic Car identification என்பதன் குறும்பெயர். தானியங்கு முறையில் தொடர்வண்டி பெட்டிகளை அறிதலைக் குறிக்கும். இரயில் பாதை நிறுவனங்கள் தொடர்வண்டி பெட்டிகளை அறிவதற்குப்பயன்படுத்தும் தானியங்கு முறை.

ACIA : ஏசிஐஏ : Asynchronous Communications interface Adapter என்பதன் குறும்பெயர். செய்தித் தகவல் தொடர்பு இடைமுகங்களில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு ஒருங்கிணைந்த மின்சுற்றுச்சிப்பு.

ACIS : அசிஸ் : Andy. Charles. lan's System என்ற சொற்றொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். இது பொருள் நோக்கிலான வரைவியல் மாதிரி கருவிகளை உருவாக்கும் தொகுதியாகும். முப்பரிமாணப் பயன்பாடுகளில் பயன்படுத்த வடிவமைக்கப்பட்ட வரைவியல் எந்திரம் (geometry engine).

ACK : ஏசிகே : ஏற்பு அறிவிப்பு : Acknowledgeஎன்பதன் பெயர். தகவல் தொகுப்பு ஒன்று பெறப்பட்டுள்ளது என்பதை, அதனை அனுப்பிய முனையத்துக்கு, பெற்ற முனையம் திருப்பி அனுப்புவது. இதற்கு எதிர்மறையான குறும் பெயர் என். ஏ. கே (NAK).


acknowledge : ஏற்பு ஒப்பு : ஒரு பணி முடிந்துவிட்டது என்பதையும், அடுத்த பணிக்கு வன்பொருள் தயார் என்பதையும் குறிப்பிடும் உள்ளிட்டு/வெளியீட்டு சமிக்கை.

acknowledge character : ஏற்பு ஒப்பு எழுத்து  : அனுப்பப்பட்ட தகவல் சரியாகப் பெறப்பட்டது என்பதைக் குறிப்பிடும் தகவல் தொடர்பு கட்டுப்பாட்டு எழுத்து.

acknowledgement : ஏற்பு ஒப்பம் : தகவல் பெறும் சாதனத்திலிருந்து அனுப்பும் சாதனத்திற்கு ஏற்பு ஒப்ப எழுத்தை அனுப்புதல்.

A C M ஏசிஎம் : கணினி எந்திரங்களுக்கான சங்கம்

Association for Computing Machinery என்பதன் குறும்பெயர். கணினி வல்லுநர்களுக்களுக்கான தொழில் திறனையும் தகுதியையும் வளர்க்கப் பாடு படும் உலகின் மிகப் பெரிய மற்றும் அறிவியல் சங்கம். 1947இல் உருவாக்கபட்டது. அவ்வப்போது மாணவர்கள் கல்வியாளர்கள் தொழில்செய்வோர் இடையே நடைபெறும் விவாதங்களைக் கொண்ட மதிப்புமிக்க இதழ் களை வெளியிட்டும் எண்ணற்ற கருத்தரங்குகளை நடத்தியும் தொழில் நுட்பத் திறனுக்காகப் புகழ் பெற்றது.

ACMST : ஏசியம்எஸ்டி : Association for Computers in Mathematics and Science Teachin என்பதன் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். கணிதம் மற்றும் அறிவியல் கல்வியில் கணினிகள் சங்கம். இது கல்வியில் கணினியைப் பயன்படுத்துவதில் ஆர்வம் கொண்டுள்ள கல்லூரி மற்றும் மேல் நிலைப் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கான தொழில் முறை அமைப்பு.

acoustic coupler ஒலிப்பிணைப்பி; ஒலி இணைப்புச்சாதனம் . ரப்பர் கோப்பைகள் வழியாக தொலைபேசியின் பகுதியுடன் கைக்கொள் இணைக்கப்படும் மோடெம். இது கணினி தரும் சமிக்கைகளை தொலைபேசியின் வாய் பேசி உரைக் கூடிய ஒசையாக மாற்றுகிறது. தொலைபேசி ஒசைகளை கணினி படிக்கக் கூடிய மின்சார சமிக்கைகளாக மாற்றுகிறது. இவை ஒலி மோடெம் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. இவை எந்த வகை தொலைபேசியுடனும் இணையக் கூடியவை. நேரடி இணைப்பு மோடெம்களை ஒரு தொலைபேசி அமைப்புடன் இணைக்கத் தொகுப்பியல் தொலைபேசி இணைப்புத் தேவை. ஒரு விநாடிக்கு 1, 200 துண்மி (பிட் ) என்பது இதன் தகவல் பரிமாற்ற வேகம்

acoustic delay line : ஒலி அடிப்படையின் தாமதத் தடம்.

acoustic memory : ஒலி நினைவகம் : தொடர்ச்சியாக ஒரு சமிக் கையை மீண்டும் மீண்டும் உரு வாக்குவதன் மூலம் தகவலைச் சேமிக்கும் இடம்.

acoustic modem : ஒலி இணக்கி; ஒலி மோடெம் : இரும ஒலி அலை வரிசைகளாக மாற்றுவதன்மூலம் தகவல்களை அனுப்பிப் பெறுகிறது


acoustic sound enclosure

ஒலித் தடுப்பு உறை  : ஒர் அச்சுப்பொறி அல்லது பிற எந்திரங் களில் பொருத்தி ஒசையை மட்டுப்படுத்தும் சாதனம்.

ACPA : ஏசிபிஏ : கணினி நிரலர் மற்றும் பகுப்பாய்வாளர் சங்கம் Association of Computer Programmer and Analysis என்பதன் குறும்பெயர். தொழிலில் ஈடுபட்டிருப்போது பன்னாட்டுச் சங்கம். தொழில் துணுக்கப் பிரச்சினைகளில் உறுப்பினர்களின் கருத்துகளுக்கு இடமளிக்கிறது. மற்றும் தொழில்துணுக்கத் திறனை வளர்த்துக் கொள்ள கருத்தரங்குகள், கருத்துப் பட்டறைகள், மாநாடுகள் மூலம் வாய்ப்பளிக்கிறது. தேசிய அளவிலும் வட்டார அளவிலும் தகவல்கள் நிறைந்த துறைசார் வெளியீடுகளை வழங்குகிறது. மற்ற சேர்ந்த தொழில்நுணுக்கத்திறனாளருடன் கருத்துப் பரிமாற்றத்தை ஊக்குவிக்கிறது.

Arcobat : அக்ரோபேட்  :

அடோப் நிறுவனம் உருவாக்கி யுள்ள ஒரு வணிக மென் பொருள். டாஸ் விண்டோஸ்,

மெக்கின்டோஷ், யூனிக்ஸ் பணித்தளங்களில் உருவாக்கப் பட்ட, முழுதும் வடிவமைக்கப் பட்ட ஆவணங்களை பிடிஎஃப் (PDF - Portable Document Format) கோப்பாக மாற்றித் தரும். பிடிஎஃப் கோப்பினை வெவ்வேறு பணித்தளங்களில் பார்வையிட முடியும். மூலக்கோப்பு எந்தப் பயன்பாட்டுத் தொகுப்பில் உருவாக்கப்பட்டிருந்தாலும், அக்கோப்பிலுள்ள வேறு வேறான எழுத்துருக்கள், நிறங்கள், வரைகலை மற்றும் ஒளிப்படங்களையும் சேர்த்து, கணினி வழியாக பிறருக்கு அனுப்பி வைக்க முடியும். பிடிஎஃப் கோப்புகளைப் பார்வையிட மட்டும் முடிகின்ற 'அக்ரோபேட் ரீடர்' என்னும் மென்பொருள் இலவசமாகவே கிடைக்கிறது.


acronym : முதலெழுத்துக் குறும் பெயர் தலைப் பெழுத்துச் சுருக்கப் பெயர்.


across worksheets : பணித்தாள்களுக்கிடையே.

action : செயல் : குறிப்பிட்ட சூழலில் வெளியாகும் செயற்பாடு.


action argument : செயல்மதிப்புரு செயல் இணைப்பு மாறி.


action diagram : செயல் வரிபடம்

action message : செயல் தகவல்; செயல் செய்தி.

action oriented management : செயல் சார்ந்த மேலாண்மை.

action oriented management report : " செயல் சார்ந்த மேலாண்மை அறிக்கை சிறப்புக் கவனம் தேவைப்படுகின்ற அசாதாரண சூழ்நிலைகள் குறித்து நிர்வாகத்தினை விழிப்படையச் செய்யும் ஒரு சிறப்புக் குறிப்புரை.

action statement : செயல் கூற்று : சில செயல்களை மேற்கொள்ளும்படி கணினிக்குத் தரப்படும் கட்டளை.

action stub : செயலிடம்

activation : இயங்குவித்தல் : ஒரு செயல்முறையை இயங்கச் செய்தல்.

activation record ; இயங்குவிப்பு ஏடு : இயங்க வைத்தல் தொடர் பான தரவு வைக் கொண்டப் உள்ளமைப்பு தரவு அமைப்புமுறை.

activation stack : இயங்குவிப்பு இருப்பு நிகழ்வு இயக்கி உட்பட அனைத்து இயக்கிகளுக்குமான ஒரு உட்பகுதி தகவல் அமைப்பு.

active addressing : இயங்கு முகவரி; செயற்படு முகவரி.

active area : இயங்கு பரப்பு

active cell : செயற்படும் சிற்றிடம்; இயங்கு கலன் : மின்னணுவியல் விரிதாளில், தளப்பரப்பில் சுட்டியினால் உணர்த்தப்படும் கட்டம். active channel : இயங்கு தடம் : செயற்படு அலை வரிசை

active class : இயங்கு இனகுழு

active configuration : இயங்கு அமைவடிவு செயல்படு தக தகவமைப்பு.

active content : இயங்கும் உள்ளடக்கம் : மாறும் உள்ளடக்கம் நேரத்தின் அடிப்படையிலோ, பயனாளரின் நடவடிக்கை காரணமாகவோ, தளவலைப்பக்கத்தின் மாறுகின்ற உள்ளடக்கம். இணையத்தில் திரையில் தோன்றும் ஒரு வலைப் பக்கத்தில் காணப்படும் படங்கள், எழுத்துகள், விளம்பரப் பட்டைகள் இவற்றை, நேரத்தின் அடிப்படையிலோ, பயனாளரின் தலையீட்டின் அடிப்படையிலோ (கட்டியில் சொடுக்குவதன்மூலமோ) மாற்றியமைக்க முடியும். இத்தகைய மாறும் உள்ளடக்கம், ஆக்டிவ்எக்ஸ் கட்டுப்பாட்டு விசைகள் மூலம் இயல்கிறது.

active database : இயங்கு தகவல் தளம்; இயங்கு தரவுத் தளம்.

active data dictionary : இயங்கு தரவு அகராதி ஒரு நிறுவனத்தின் தரவுத் தளத்தை அணுகுவதற்கு டிபிஎம் எஸ்ஸை பயன்படுத்துபவர்கள் மற்றும் பயன்பாட்டு நிரல் தொடர்கள் அணுகும்போது, தரவு பொருள் வரையறைகளை தானாகவே செயற்படுத்தும் தரவு அகராதி.

active decomposition படு சிதைவு.

active decomposition diagram இயங்கு சிதைவு வரைபடம்.

active device : இயங்கு உறுப்பு : இயங்கு பகுதி இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் சாதன நிரலின் அடிப்படையில், ஒரு கோப்பு அல்லது கணினித் திரையில் ஒரு பகுதி, தற்போது செயல்பாட்டில் இருக்கும் அல்லது கட்டளைச் செயல்பாடுகளுக்கு ஆட்பட்டிருக்கும். பொதுவாக, திரையில் தோன்றும் கட்டுக்குறி (Cursor) அல்லது தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒரு பகுதி, கணினித் திரையில் இயங்கும் உறுப்பினை காட்டும்.

active element : செயற்படு உறுப்பு : இயங்கு உறுப்பு.

active file : நடப்பு கோப்பு : பயன்படும் கோப்பு : தற்பொழுது பயன்படுத்தப்படும் கோப்பு.

active index : செயற்படும் சுட்டு

active links : இயங்கும் இணைப்புகள் : செயற்படு தொடுப்புகள்.

active matrix display : இயங்கு அணி காட்சி. ActiveMovie : இயங்கும் திரைப்படம் : மேசைக் கணினி மற்றும் இணையத்தில் செயல்படுத்தும் பல்லூடகப் பயன்பாடுகளுக்காக, மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனம் உருவாக்கிய, பணித்தளம் சாரா இலக்கமுறை ஒளிக்காட்சி (Digital Video) தொழில் நுட்பம்.

active partition : இயங்கும் பாகம் : வன்பொருளில் மின் சக்தி வந்தவுடன் பயன்படுத்தப்படும் இயக்க முறைமையைக் கொண்ட நிலைவட்டின் பகுதி.

active programme : ந்டப்பு நிரல்;இயங்கும் செயல் நிரல் : நுண்செயலி தற்போது நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கும் நிரல்.

active sensing : நடப்பு ஆணைத் தொடர்.

active star : இயங்கும் நட்சத்திரம் : வெளியிலுள்ள முனையங்கள் ஒரு தனி மைய முனையுடன் இணையும் ஒரு பிணையக் கட்டமைப்பு முறை.

active window : இயங்கும் சாளரம் : மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் தொகுப்பில் இயங்கும் திறந்த சாளரம்.

ActiveX : ஆக்டிவ்எக்ஸ் : வெவ்வேறு மொழிகளில் உருவாக்கப்பட்ட மென்பொருள் செயல் உறுப்புகள் (components) ஒரு பிணையப் பணிச் சூழலில், தமக்குள் உறவாடிக் கொள்ள வகைசெய்யும் தொழில்நுட்பங்களின் கூட்டுத் தொகுதி. 1990-களின் இடைப்பகுதியில் மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனம் இதனை உருவாக்கியது. மைக் ரோசாஃப்ட் நிறுவனத்தின் காம் (COM.-Component Object Model) தொழில் நுட்பத்தின் அடிப்படையில் இது உருவாக்கப் பட்டுள்ளது. தற்போது வைய விரிவலையில் பயனாளர் உறவாடும் பக்கங்களை வடிவமைக்க ஆக்டிவ்எக்ஸ் பெருமளவு பயன்படுத்தப்படுகிறது. மேசைக் கணினிப் பயன்பாடுகளிலும், ஏனைய நிரலாக்கங்களிலும்கூடப் பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும்.

ActiveX controls : ஆக்டிவ் எக்ஸ் கட்டுப்பாடுகள்;ஆக்டிவ் எக்ஸ் இயக்குவிசைகள் : ஆக்டிவ்எக்ஸ் தொழில் நுட்ப அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட, மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய மென் பொருள் செயலுறுப்புகள். அசைவூட்டம் (animation), மீள்-எழு பட்டிகள் (pop-up menus) போன்ற தனிச்சிறப்பான செயல்பாடுகளை வலைப்பக்கங் களிலும் மேசைப் பயன்பாடுகளிலும் உருவாக்குவதற்கு இச் செயலுறுப்புகளைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும். சி, சி++, விசுவல் பேசிக், விசுவல் சி++ போன்ற மொழிகளில் ஆக்டின்எக்ஸ் செயலுறுப்பு களை உருவாக்க முடியும்.

ActiveX documents : ஆக்டிவ் எக்ஸ் ஆவணங்கள்.

activity : நடவடிக்கை;செயற்பாடு : பணியின் பகுதிகளில் ஒரு நடவடிக்கை.

activity rate : செயற்பாட்டு வீதம்.

activity ratio : செயல்பாட்டு விகிதம் : கோப்பு ஒன்று கையாளப்படும்பொழுது நடவடிக்கைகளுக்கு ஆட்படும் ஆவணங்களுக்கும் கோப்பில் உள்ள ஆவணங்களுக்கும் இடையிலான விகிதம்.

ΑCΤΟR : ஆக்டர் : ஒயிட் வாட்டர் குரூப் நிறுவனத்தினர் உருவாக்கிய, பொருள் நோக்கிலான நிரலாக்க மொழி. மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் நிரலாக்கத்திற்கு உதவும் நோக்கில் வடிவமைக்கப்பட்ட மொழி.

actual argument : தரு மதிப்பு : ஒரு செயல்கூறு, செயல்முறை அல்லது துணைநிரல் கூறினை (Function, Procedure of subroutines அழைக்கும் கட்டளையில், அவபுருக்களுக்கு (para meters) இயைந்த வகையில் அனுப்பி வைக்கப்படும் தரு மதிப்புகள்.

actual decimal point : உண்மை பதின்மப் புள்ளி : ஓர் உள்வீட்டுத் தரவுப் பொருளில் சேர்க்கப்படும் உண்மையாக இடம் பெறும் பதின்மப் புள்ளி.

actuate : உந்திவிடு.

actuator : செயல் ஊக்கி : காந்த வட்டில் விருப்பப்படும் இடத்துக்கு படித்தல், எழுதுதல்,


செயல் ஊக்கி தொகுப்பி

செயல் ஊக்கி

முனையை நகர்த்தும் இயக்கப் பொறியமைப்பு.

ACU : ஏசியு : தானியங்குத் தொலைபேசி அழைப்புப் பிரிவு எனப் பொருள்படும். Automatic Calling Unit என்பதன் குறும்பெயர். இது தொலைபேசி இணைப்பில் அழைப்புகளை வணிக எந்திரம் ஒன்று அனுப்ப அனுமதிக்கிறது.

ada : அடா : ஒரு கணினி மொழி. அமெரிக்க இராணுவத் துறை உருவாக்கிய உயர்திறன் நிரலாக்க மொழி. உலகின் முதலாவது நிரலரான அடா அகஸ்டா லவ்லேஸ் நினைவாக 'அடா' எனப் பெயரிடப்பட்டது.

A-D Analog to Digital : தொடர்முறை இலக்கமுறை மாற்றி'

Ada Lovelace : அடா லவ்லேஸ் : சார்லஸ் பாபேஜுடன் பணியாற்றிய பெண். அப்பெண் ஆங்கிலக் கவிஞர் பைரன் பிரபுவின் மகள் கணிதவியலார். உலகின் முதல் நிரலர் என்ற பெருமையை இவர் பெறுகிறார்.

ADAPSO : எடாப்சோ : Association of Data Processing Service Organization என்பதன் குறும் பெயர். தரவு கையாளும் சேவை நிறுவனச் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பின் பெயர். இந்த அமைப்பு ஆண்டுக்கொரு முறை உறுப் பினர்களின் பெயர்களை அகர வரிசையில் தொகுப்பாக வெளியிடுகிறது.

adapter : தகவி;இயைபி;பொருத்தி : பல்வேறு கருவி களுக்கிடையே இயைபை அனுமதிக்கும் கருவிப் பகுதி.


பொருத்தி


adapter boards : தகவிப் பலகைகள்;இயைபுப் பலகைகள் : அச்சிடப்பட்ட மின் இணைப்புப் பலகைகள். இவை ஒரு முறைமைப் பலகையை உள் ளீட்டு, வெளியீட்டுக் கருவிகளுடன் இணைக்கிறது அல்லது ஒரு முறைமையுடன் சிறப்பான பணிகளைச் சேர்க்கிறது.

adapter cards : தகவி அட்டைகள்;இயைபு அட்டைகள் : தகவிப் பல கைகளுக்கான மாற்றுப் பெயர். adapter class : ஏற்பி இனக்குழு.

adapter ROM : நினைவகம் தகவி;இயைபு நினைவகம் : தகவிச் சாதனத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் குறியீட்டைக் கொண்ட நினைவகம். இது கணினி அமைப்பின் இயக்கத் திறனை அதிகரிக்கும். பல நிலை வட்டு இயக்கங்களில் ஏற்பு ரோம்கள் உள்ளன. ஸ்கஸ்ஸிப் புரவன் தகவி கூடுதல் நினைவகம், புறச் சாதனங்கள் அல்லது கூடுதல் நேரியல் அல்லது இணை நிலைத் துறை ஆகியவை தகவிச் சாதனங்களில் அடங்கும்.

adaptive : இயைபு.

adaptive allocation : இயைபு ஒதுக்கீடு.

adaptive answering : பிரித்தறி மறு மொழி;இயைபறி பதிலுரை : தொலைபேசி வழியாக வரும் அழைப்பு ஒரு தொலைநகல் கருவியிலிருந்து வருகிறதா அல்லது கணினியிலிருந்து வரும் தகவல் பரிமாற்றமா என்பதைக் கண்டறிந்து, அதற்கேற்ப புதிலிறுக்கும் ஒரு இணக்கியின் (modem) திறனைக் குறிக்கும்.

adaptive differential pulse code modulation : தகவேற்பு வேறுபாட்டுத் துடிப்புக் குறியீட்டுப் பண்பேற்றம் : இலக்க முறை கேட்பொலித் தகவலை இறுக்கிச் சேமிப்பதற்குப் பயன்படும் தருக்க முறை. கேட்பொலியின் ஒவ்வொரு துணுக்கையும் அப்படியே இலக்கமுறையில் சேமிக்காமல், ஒவ்வொரு துணுக்கும் அதன் முந்தைய துணுக்கிலிருந்து எவ்வாறு வேறுபட்டுள்ளது என்பதை மட்டும் பதிவு செய்யும் முறை.

adaptive interface : இயைபு இடைமுகம்.

adaptive routing : தகவுத் திசைவிப்பு;இயைபு வழியமைப்பு : மாற்று வழியமைப்புக்கு மாறானது. பிணையத் தரவு தொடர்பில் ஒவ்வொரு தடத்திலும் நடைபெறும் போக்குவரத்தைக் கண்காணித்து, எந்தத் தடத்தைப் பயன்படுத்தலாம் என்று முடிவு செய்யப்படுதல்.

adaptive system : இயைபுறு அமைப்பு;தகவுறு முறைமை : கற்கும் திறன், சூழலுக்கேற்ப அதன் நிலையை மாற்றிக் கொள்ளுதல் அல்லது ஒரு துண்டலுக்கு எதிர் வினையாற்றல் போன்றவற்றைக் கொண்ட கணினி அமைப்பு. சூழ்நிலையின் மாற்றங்களுக்கேற்ப தன்னை மாற்றிக்கொள்ளும் கணினி அமைப்பு.

A-D converter : தொடர்முறை இலக்க முறை மாற்றி : தொடர் முறைத் தரவுவை இலக்கமுறைத் தரவுவாக மாற்றும் சாதனம்.

add data : தரவு சேர்.

add data table : தரவு அட்டவணை சேர்.

add echo : எதிரொலி சேர்.

addend : கூட்டெண் : இரண்டு எண்களைக் கூட்டும்போது முதல் எண் கூட்டெண் என்று அழைக்கப்படும்.

addendum : சேர்ப்பு;பின்னிணைப்பு.

adder : கூட்டி : இரண்டு இரும எண்களைக் கூட்டப் பயன்படும் மின்னுறுப்பு.

adder, binary half : இரும அரைக் கூட்டி.

adder, half : அரைக் கூட்டி.

adder unit : கூட்டி அலகு : இரண்டு பல இலக்க இரும எண்களை ஏற்று அவற்றைக் கூட்டும் திறனுள்ள ஒரு மின்னணுச் சாதனம்.

add-in : கூடுதல் இணைப்பு : கணினியில் ஏற்கெனவே பொருத்தப்பட்ட அச்சிடப்பட்ட இணைப்புப் பலகையில் பொருத்தப்படக்கூடிய மின்னணு உறுப்பு. நுண் கணினியில் உள்ள காலியறைகளில் பொருத்தப்படக் கூடிய நினைவுச் சிப்புகள் ஒர் எடுத்துக்காட்டு.

adding machine : கூட்டல் எந்திரம்.

adding wheel : கூட்டல் சக்கரம் : பற்கள் உள்ள பல்லிணை (கியர்). இது எந்திரவியல் முறையில் கூட்டல் நடவடிக்கையை அனுமதிக்கிறது. பாஸ்கல் கணக்கிடு பொறியில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

add-in manager : கூடுதல் வசதி மேலாளர்.

add-in programme : சேர்ப்பு செய் நிரல்;கூடுதல் நிரல்.

addition : கூட்டல் : இரண்டு மதிப்புகளைக் கூட்டுதல்.

addition record : கூட்டிய ஏடு : கோப்பு ஒன்றினைக் கையாளும் பொழுது புதிய ஏட்டை உருவாக்குவதால் கிடைக்கும் ஆவணம்.

addition table : கூட்டல் அட்டவணை.

add method : கூட்டு வழிமுறை.

addnew hardware : புதிய வன்பொருள் சேர்.

add-on : திறனேற்றி : கணினி அமைவு ஒன்றுடன் அதன் கட்டமைவு அல்லது செயல் திறனை மேம்படுத்த அல்லது அதன் சேமிப்புத்திறனை அதிகரிக்கப் பொருத்தப்படும் துணைக் கருவி. add-on card : திறனேற்றி அட்டை : கூடுதல் அட்டை : கூட்டுறுப்பு அட்டை.

add record : ஏடு சேர்.

add/remove programmes : நிரல்கள் சேர்/அகற்று.

addresable : அழைதகு முகவரி.

address : முகவரி;முகவெண் : சேமிப்பில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தைக் குறிப்பிடுகிற அடையாள எண் அல்லது பெயர்.

addressable cursor : முகவரி இடஞ்சுட்டி;முகவரி இடப்படு காட்டி : திரையில் உள்ள எந்தக் கிடக்கை அல்லது நெடுக்கையையும் நகர்த்தக்கூடிய வகையில் நிரல் தொடர் அமைக்கப்பட்ட இடங்காட்டி.

address arithmatic : முகவெண் கணக்கீடு;முகவரிக் கணக்கீடு.

address bar : முகவரிப்பட்டை.

address, base : தள முகவெண், தள முகவரி;அடி முகவரி;தொடக்க முகவரி.

address book : முகவரி புத்தகம்;முகவரி சேமிப்பு நூல்;முகவரிக் கையேடு : ஒரு மின்னஞ்சல் மென்பொருளில், மின்னஞ்சல் முகவரிகளையும் அவர்களின் பெயர்களையும் கொண்ட பட்டியல். அடிக்கடி மின்னஞ்சல் அனுப்ப வேண்டியவர்களின் முகவரிகளைச் சேமித்து வைத்துக்கொள்ள முடியும். முதல் முறையாக அஞ்சல் அனுப்புபவரின் முகவரியையும் முகவரிப் புத்தகத்தில் சேமித்துக் கொள்ள முடியும். பட்டியலிலுள்ள ஒருவருக்கு அஞ்சல் அனுப்ப நினைக்கும்போது, முகவரிப் புத்தகத்திலிருந்து எடுத்துக் கொள்ளலாம்.

address buffer : முகவெண் தாங்கி, முகவரி இடையகம்.

address bus : முகவெண் பாட்டை : முகவெண் மின் இணைப்புத் தொகுதி : கணினிச் சாதனங்களில் குறிப்பாக நுண் செயலிகளில் ஒரு பகுதியில் இருந்து இன்னொரு பகுதிக்குத் தரவு ஏந்திச் செல்லப் பயன்படும் மின் இணைப்புத் தொகுதி, பாட்டை எனப்படுகிறது. இவற்றுள் நினைவக இருப்பிட முகவரிகளைக் குறிப்பிடும் சமிக்கைகளை ஏந்திச் செல்லும் பாட்டை, முகவரிப் பாட்டை எனப்படும். இது பெரும்பாலும் 20 முதல் 6 வரையிலான தனித்தனி தடங்களின் சேர்க்கையாக இருக்கும்.

address calculation : முகவெண் கணக்கீடு;முகவரிக் கணக்கீடு.

address decoder : முகவெண் கொணர்வி;முகவரி குறிவிலக்கி : எண்களால் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு நினைவக முகவரியை, ரேம் சில்லுகளிலுள்ள நினைவக இருப்பிடங்களைத் தேர்வு செய்யும் வகையாக மாற்றித் தரும் ஒரு மின்னணுச் சாதனம்.

address, direct : நேரடி முகவெண்;நேரடி முகவரி.

address field : முகவெண் புலம்.

address format : முகவரி வடிவம் : முகவரியைக் குறிப்பிடும் முறை.

address, indirect : மறைமுக முகவெண்;மறைமுக முகவரி.

addressing : முகவரியிடல் : (1) குறிப்பிட்ட உத்திகள் மூலம் தேவையான தரவுகளை ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் காணல். (2) தரவு அனுப்பும் கணினி மற்றொரு குறிப்பிட்ட முனையத்துக்கான தரவு, தன்னிடம் இருப்பதைக் குறிப்பிடும் தரவுத் தொடர்பு கட்டுப்பாட்டு முறை.

addressing, absolute : முற்று முகவெண்ணிடல்;முற்று முகவரியிடல்.

address, instruction : முகவெண்;அறிவுறுத்தல்;ஆணை முகவரி; அறிவுறுத்த முகவரி.

addressless instruction formate : முகவரியிலா கட்டளை வடிவம்.

address, machine : எந்திர முகவெண், பொறி முகவரி.

address management : முகவரி மேலாண்மை : முகவரி எண்களைக் கொண்ட தரவுத் தளம் அமைக்க உதவும் மென்பொருள்.

address mapping : முகவரி காணல் : ஒரு விவர சேமிப்பு இருப்பிடத்தின் சரியான முகவரி எண்ணைக் கண்டுபிடித்தல்.

address mapping table : முகவெண் பதிலீட்டு அட்டவணை : கணினிப் பிணையங்களில் குறிப்பாக இணையத்தில் திசைவிகளிலும் (routers), களப் பெயர் வழங்கன் கணினிகளிலும் (domain name servers) பயன்படுத்தப்படும் அட்டவணை. உரை வடிவில் (எழுத்துகளில்) அமைந்துள்ள ஒர் இணைய தளத்தின் களப்பெயரை, இணைய நெறிமுறை முகவரியாகப் (internet protocol address) பதிலீடு செய்யப்பட்ட விவரங்கள் அந்த அட்டவணையில் இருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, md2. vsnl. net. in என்ற இணைய தளமுகவரி இணையான 202. 54. 1. 30 என்னும் ஐபீ முகவரி அவ்வட்டவணையில் இருக்கும்.

address mask : முகவெண் மறைப்பான்;முகவரி மறைப்பு : ஒரு கணினி தனக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பிணைய முகவரி எண்ணுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்த்து, தேவையில்லாத தரவுகளை தடுக்கப் பயன்படும் ஒர் எண். எடுத்துக்காட்டாக, xxx. xxx. xxx. yyy என்ற முகவரியைப் பயன்படுத்தும் ஒரு பிணையத்தில், அதில் இணைக்கப்பட்டுள்ள கணினிகள் அதே முதல் முகவரி எண்களைப் பயன்படுத்துகையில், மறைப்பான் xxx. xxx. xxx முகவரிகளை மறைத்து விட்டு yyy முகவரியிலுள்ள குறிப்பிட்ட எண்களை மட்டுமே பயன்படுத்திக் கொள்ளும்,

address memory : நினை முகவெண் முகவரி;நினைவக முகவரி.

address mode : முகவெண்முறை;முகவரிப் பாங்கு : கணினி நினைவகத்தில் ஒரு முகவரியை குறிப்பிடும் வழிமுறை, absolute address, Indexed address, paged address, relative address போன்ற சொற்களையும் காண்க.

address modification : முகவரி திருத்தம்;முகவரி மாற்றம் : கணினி ஒன்றினால் ஒரு குறிப்பிட்ட வழியில் முகவரியை மாற்றுவதற்கான நடவடிக்கை.

address, multi : பன்முக வெண்;பன் முகவரி.

address, one : ஒற்றை முகவரி.

address part : முகவரி பகுதி.

address port : துறை முகவரி.

address real : உண்மை முகவெண், மெய் முகவரி.

address, reference : மேற்கோள் முகவெண் : குறிப்பு முகவரி.

address register : முகவரிப் பதிகவகம் : தற்பொழுது நிறைவேற்றப்படும் ஆணையின் முகவரி உள்ள பதிவு.

address space : முகவரி இடம்;முகவரி பகுதி : கணினி ஒன்றைப் பயன்படுத்துவோருக்குக் கிடைக்கக்கூடிய முகவரிகளின் முழுத்தொகுப்பு.

address, specific : குறித்த முகவெண் : குறிப்பிட்ட முகவரி.

address resolution : முகவெண் அறிதல் : முகவெண் பதிலீட்டு அட்டவணையில், ஒரு வன்பொருள் உறுப்பின் முகவரியைக் கண்டறிதல்,

address resolution protocol : முகவெண் கண்டறி நெறிமுறை.

address translation : முகவரி பெயர்ப்பு : முகவரி மாற்றம் : உள் நினைவகத்தில் கோர்க்கப்பட வேண்டிய, அல்லது வேறிடத் துக்கு மாற்றப்பட வேண்டிய முகவரிக்கு ஏற்கெனவே நினைவகத்தில் உள்ள தரவுவின் அல்லது நிரலின் முகவரியை மாற்றும் நடைமுறை.

address, variable : மாறு முகவெண்.

address, virtual : மெய் நிகர் முகவரி;மாய முகவெண்.

address, zero level : சுழி நிலை முகவெண்.

add separater : பிரிப்பி சேர்.

add-subtract time : கூட்டு கழிப்பு நேரம் : இரண்டு எண்களைக் கூட்டவும், கழிக்கவும் எடுத்துக் கொள்ளப்படும் நேரம்.

add time : கூட்டல் நேரம் : ஒரு கூட்டலைச் செய்யக் கணினிக்குத் தேவைப்படும் நேரம். இதில் சேமிப்பிலிருந்து தரவுகளைப் பெறுவதற்கும் மீண்டும் அதனை சேமிப்பகத்துக்கு அனுப்புவதற்கும் தேவைப்படும் நேரம் அடங்காது.

add to favourites : கவர்வுகளில் சேர்.

add trend line : போக்கு வரி சேர்.

ad hoc inquiries : தற்காலிக வேண்டுகோள்கள் : தனிப்பட்ட, பட்டியலிடப்படாத, சூழ்நிலைக்கேற்ற தரவு வேண்டுகோள்கள்.

ad hoc query : தற்காலிக வினவல்;தற்காலிகத் தேடல் : கோப்பில் எந்த இடத்திலாவது இருக்கும் தரவுவை திரும்பப் பெறுவதற்கான திறன்.

ADI (Apple Desktop Interface) : ஏடிஐ (ஆப்பில் கணினி இடை முகம்).

adjacency operator : அண்மைய செயற்குறி.

adjacent matrix : அண்டை அணி;அருகு அணி.

adjective : பெயரடை.

adjust : சரிசெய்தல்.

adjust to : சரியாக்க.

administrative data processing : நிர்வாகத் தரவுகள் செயலாக்கம் : நிர்வாகம் அல்லது நிறுவனம் ஒன்றின் நிரல் தொடர்பான தரவுகளைச் செய்முறைப்படுத்தும் துறையாகும்.

ADP : ஏடிபி : Automatic data processing என்பதன் குறும்பெயர். தானியங்கு முறையில் தரவுகளைச் செய்முறைப் படுத்தும் பணி.

advanced BASIC : மேம்பட்ட பேசிக்;உயர்நிலை பேசிக் : தொடக்கக் கால பேசிக் மொழியை மேம்படுத்தி உரு வாக்கப்பட்ட கணினி மொழி.

advanced controls : உயர் நிலை இயக்கு விசைகள்.

advanced course : உயர் நிலைப் பாடத்திட்டம்.

Advanced Digit Network : உயர் நிலை இலக்கமுறைப் பிணையம் : தரவு ஒளிக் காட்சி (Video) மற்றும் ஏனைய இலக்க முறை சமிக்கைகளை மிகவும் நம்பகத் தன்மையுடன் அனுப்பும் திறன்வாய்ந்த தனி தடச் சேவை. தரவுத் தொடர்பு நிறுவனங்கள் சிறப்புச் சேவையாக இதனை வழங்குகின்றன. இத்தகைய உயர்நிலைப் பிணையங்களில், பெரும்பாலும் வினாடிக்கு 56 கிலோ (துண்மி) பிட்டுக்கு அதிகமான வேகத்தில் தரவுப் பரிமாற்றம் நடைபெறும்.

advanced filter : உயர்நிலை வடிகட்டி,

advanced interactive executive : உயர்நிலை இடைப் பரிமாற்ற நிர்வாகி.

advanced power management : உயர்நிலை மின்சார மேலாண்மை : கணினி அமைப்புகளில் குறிப்பாக, மின்கலன்களால் இயங்குகின்ற மடிக் கணினிகளில் மின்சாரத்தைச் சிக்கனமாகச் செலவழிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பயன்பாட்டு நிரலாக்க இடைமுகம் (API). மைக்ரோ சாஃப்ட் மற்றும் இன்டெல் நிறுவனங்கள் இணைந்து இதனை உருவாக்கியுள்ளன. கணினி இயக்க நிலையில் நாம் பணியாற்றாமல் இருக்கின்ற போது, கணினியின் பாகங்கள் (தாய்ப்பலகை, செயலி, நிலைவட்டு, திரையகம்) மிகக் குறைந்த மின்சாரத்தையே எடுத்துக் கொள்ளும்படி இந்த நிரல் கட்டுப்படுத்தும்.

Advanced RISC : உயர்நிலை ரிஸ்க் : குறைந்த நிரல் தொகுதிக் கணினிப் பணி (Reduced Instruction Set Computing) என்பதை கருக்கமாக ரிஸ்க் (RISC) என்று அழைக்கின்றனர். துண் செயலி வடிவாக்கத்தில் பயன்படுத்தப்படும் தொழில் நுட்பத்தை இது குறிக்கிறது. மிப்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்ஸ் நிறுவனம், பல்வேறு மென்பொருள் பயன்பாடுகளுக்கு இடையே இரும ஒத்தியில்பை (binary compatibility) ஏற்படுத்தும் வண்ணம் ரிஸ்க் கட்டமைப்பு மற்றும் பணிச் சூழலுக்கென உருவாக்கிய வரையறுப்பு, உயர் நிலை ரிஸ்க் எனப்படுகிறது.

advanced RISC computing specification : உயர்நிலை ரிஸ்க் கணிப்பணி வரையறுப்புகள் :

ரிஸ்க் செயலி அடிப்படையிலான ஒரு கணினி, உயர் நிலைக் கணிப் பணி பணித்தளத்தரத்தை எட்டுவதற்குரிய குறைந்த அளவு மென்பொருள் தேவைகள்.


advanced SCSI programming interface : உயர்நிலை ஸ்கஸ்ஸி நிரலாக்க இடைமுகம் : ஸ்கஸ்ஸி புறவன் தகவி (host adapter) களுக்குக் கட்டளைகளை அனுப்புவதற்கு, அடாப்டெக் நிறுவனம் உருவாக்கிய ஒர் இடைமுக வரையறுப்பு (interface specification). இந்த இடை முகம், நிரலுக்கு ஒரு கருத்தியல் அடுக்கினை (abstraction layer) வழங்குகிறது. எத்தகைய தகவி பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பதைப்பற்றி நிரலர் கவலைப் படத் தேவையில்லை.


advanced search : மேம்பட்ட தேடல்.


AEDS : ஏஇடிஎஸ் : 'கல்வி தரவு முறைமைக்கான சங்கம்' எனப் பொருள்படும் Association for Educational Data System என்பதன் குறும் பெயர். கல்வியின் எல்லா நிலைகளிலும் ஆசிரியர் மற்றும் தரவு பணியில் ஈடு பட்டிருப்பவர்களுக்குச் சேவை செய்யும் லாப நோக்கமற்ற தனியார் நிறுவனம். நவீனக் கல்விக்கும் நவீனத் தொழில் துணுக்கத்திற்கும் இடையிலான உறவைப் பற்றிய கருத்துகளை தரவுகளைப் பரிமாற்றிக் கொள்ள ஒரு அரங்கத்தை வழங்குகிறது. ஆண்டுக்கொரு முறை மாநாடு, தேசிய வட்டார, உள்ளுர் பயிலரங்குகளை நடத்துகிறது. மேனிலைப் பள்ளி மாணவர்களுக்காகக் கணினி செயல்முறைப் போட்டி ஒன்றை நடத்துகிறது. காலாண்டு அறிக்கை, சஞ்சிகை ஆகியவற்றை வெளியிடுகிறது.


AFCET : ஏஎஃப்சிஇடிடீ : Association Francaise pour la Cybernetique Economique et Technique என்பதன் குறும் பெயர்.


AFIPS : ஏஎஃப்ஐபீஎஸ் : American Federation of Information Process Societies என்பதன் குறும்பெயர். தரவு செயலாக்கச் சங்கங்களின் அமெரிக்கக் கட்டமைப்புகள் என்பது பொருள்.


AFK : ஏஎஃப்கே : விசைப் பலகையிலிருந்து விலகி எனப்பொருள்படும் Away From Keyboard என்ற சொல் தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். இணையத்திலும், தரவுப் பணிகளிலும் நிகழ்நேர அரட்டைகளில் இம்மரபுத் தொடர்பயன் படுத்தப்படுகிறது. ஒரு வினாவுக்கு சட்டென்று பதிலிறுக்க முடியாத நிலையைச் சுட்டுகிறது.

. af. mil : ஏஎஃப். மில் அமெரிக்க நாட்டு விமானப் படையின் இணைய தள முகவரி என்பதைக் குறிப்பிடும் களப் பெயர்.


AFS : ஏஎஃப்எஸ் : ஆண்ட்ரூ கோப்பு முறைமை என்று பொருள்படும் Andrew File System என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். மிகப் பெரும் பிணையங்களில் தொலைவிலுள்ள கோப்புகளை அணுகுவதற்கு வகைசெய்யும், பகிர்மானக் (distributed) கோப்பு முறைமை. கார்னெஜீ மெல்லான் (Carneie - Melion) உருவாக்கியது.


. ag : ஏஜி : இணையத்தில், ஆன்டீருவா மற்றும் பார்புடா பகுதிகளைச் சேர்ந்த இணைய தளம் என்பதைக் குறிப்பிடும் பெரும் புவிப்பிரிவுக் களப்பெயர்.


agent : முகவர் நிரல் : 1. ஒரு பயனாளர் இட்ட பணியைப் பின்னணியில் செய்து, அப்பணி முடிந்த பிறகோ அல்லது ஏதா\வது ஒரு நிகழ்வின்போதோ, பயனாளருக்கு அறிவிக்கும் ஒரு நிரல். 2. பயனாளர் குறிப்பிட்ட தலைப்பிலுள்ள தரவுகளை ஆவணக் காப்பகங்களில் அல்லது தரவுக் கருவூலங்களில் தேடிக் கண்டறிந்து தரும் ஒரு நிரல் பெரும்பாலும் இத்தகைய முகவர் நிரல்கள் இணையத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பொதுவாக இவை ஒரே வகையான தரவு சேமிப்புக் கருவூலங்களில் தேடுவதற்கென உருவாக்கப் பட்டவை. எடுத்துக்காட்டாக, யூஸ்நெட் எனப்படும் செய்திக் குழுக்களில் வெளியிடப் பட்டுள்ள தரவுகளைத் தேடுபவை. இணையத்தில் ஸ்பைடர் என்ற முகவர் நிரல் பயன் படுத்தப்படுகிறது. அறிவுக் கூருள்ள முகவர் என்றும் அழைக்கப்படும். 3. கிளையன்/ வழங்கன் பயன்பாடுகளில், வழங்கன் கணினிக்கும், கிளையன் கணினிக்கும் இடையே இடையீடாக இருந்து செயல்படுவது. 4. எளிய பிணைய மேலாண் நெறிமுறையில் (Simple Network Management Protocol - SNMP) - பிணையப் போக்குவரத்தை கண்காணிக்கும் செயல்முறை.


aggregate operator : மொத்தமாக்கு செயல்குறி.


AGP - Accelarated Graphics Port முடுக்கு வரைகலைத் துறை.


AI : ஏஐ : செயற்கை நுண் அறிவு : Artificial Intelligence என்பதின் குறும்பெயர். இது கணினி அறிவியலின் ஒரு கிளையாகும். அது மனிதர்களைப்போல கணினி களைச் சிந்திக்கவைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபடுகிறது. இந்


நோக்கங்களுக்காக மனிதப் பகுப்பாய்வு குறித்து பெருக ஆய்வுகள் நடந்துள்ளன.


ΑΙFF : ஏஐஎஃப்எஃப் : ஆப்பிள் மற்றும் சிலிக்கான் கிராஃபிக்ஸ் கணினிகளில் தொடக்க காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒலித் தரவுச் சேமிக்கும் கோப்பு வடிவம். ஒலியலை வடிவக் கோப்புகள் 8 துண்மி (8-பிட்) வடிவில் சேமிக்கப்படுகின்றன.


Aiken, Howard Hathaway : (1900-1973) அய்க்கன் ஹோவர்ட் ஹாத்வாய் : (1900-1973) 1937-க் கும் 1944-க்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் ஹார்வர்டு பல்கலைக் கழகத்தில் தானியங்கு தொடர் முறைக் கட்டுப்பாட்டு கணிப்பி எனும் முதல் மின் இயந்திரக் கணினியை உருவாக்கி வடி வமைத்த வல்லுநர்கள் குழுவின் தலைவர்.


aircraft simulator : வானுர்தி போன்மி : வானூர்தி பாவிப்பு : வானூர்தி விமானிகளுக்குப் பயிற்சியளிக்கும் கணினி கட்டுப்பாட்டுச் சாதனம். நவீன ஜெட் வானூர்தி விமானி அறையில் உள்ள கருவிகள் அனைத்தும் இதில் இருக்கும். உண்மையான விமானத்தில் இருப்பது போன்ற சூழ்நிலையை உருவாக்கி மனம் வியக்கும் வரை கலைகள் உருவாக்கப்படும். உண்மையான விமானத்தில் போன்றே இதிலும் பயிலலாம்.


airline reservation system : வானூர்தி முன்பதிவு முறைமை : நேரடிப் பயன்பாட்டு அணுகல் கணினித் தொடர்பு முறை. இம் முறையில், வானூர்திகளின் இருக்கைகள் நிலை, வானுர்தி பறக்கும் நேர வரிசைகள், மற்றும் வானுர்திப் பணிகளை நடத்த தேவையான தரவுகள், அந்நேரம் வரையிலான தரவுக் கோப்புகளைப் பராமரித்தல், கோரல்களுக்கு விநாடிகளுக்கு குறைவான நேரத்தில் பதிலளித்தல், முதன்மைக் கணினியிலிருந்து தொலைதூரத்தில் உள்ள பயணச் சீட்டு முகவர்களின் கேள்விகளுக்கு உடனடியாகப் பதிலளித்தல் ஆகியவற்றுக்கு கணினி பயன்படுத்தப்படுகிறது.


AISP : ஏஐஎஸ்பீ : தகவல் முறைமைத் தொழில் துட்பவியலாளர் சங்கம் எனப் பொருள்படும் Association of Information Systems Professionals என்பதன் குறும் பெயர். தரவு முறைமைகளின் எல்லா அம்சங்களுடன் தொடர் புடைய தொழில் நுட்பவியலாளர் சங்கம். 1972இல் உரு வாக்கப்பட்டது. இதன் கிளைகள் உலகெங்கும் உள்ளன.


AIX : ஏஐஎக்ஸ் : உயர்நிலை ஊடாடும் இயக்கநிலை என்று பொருள்படும் Advanced Executive என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். ஐபிஎம் நிறுவனம் தனது பணிநிலையக் கணினிகளிலும், சொந்தக் கணினிகளிலும் செயல்படுத்திய இயக்க முறைமை - யூனிக்ஸின் இன்னொரு வடிவம்.


AL : சில்லுமொழி : Assembly Language என்பதின் சுருக்கம்


alarm beep : எச்சரிக்கை ஒலி


alert box : எச்சரிக்கும் பெட்டி : ஒரு திரைக்காட்சி சிறிய சாளரம்

எச்சரிககும் பெட்டி


போன்று இருக்கும். பயனாளரின் அடுத்த இயக்கம் தவறானதாக இருந்தால் இது எச்சரிக்கும். சுட்டி (மவுஸ்) பொத்தானை அழுத்தியோ அல்லது விசை மூலம் நிரல் கொடுத்தோ இதற்குப் பதில் தரலாம்.


alert messages : எச்சரிக்கைச் செய்திகள் : செய்யப்படும் இயக்கம் தவறானது அல்லது இயலாதது என்பதை உணர்த்தும் செய்திகள்.


algebra : அல்ஜீப்ரா; இயற் கணிதம் : ஒரு வகைக் கணிதம். இதில் எழுத்துகள் எண்ணிக்கை அலகுகளை பிரதிநிதித்துவப் படுத்துகின்றன. எண் கணித விதிகளின்படி இம்முறை கையாளப்படுகிறது.


algebra, boolean : பூலியன் இயற் கணிதம்.


algebra of logic : தருக்க முறை அல்ஜீப்ரா; தருக்க முறை இயற்கணிதம் : இதில் தருக்க முறை உறவுகள் இயற் கணித அல்ஜீப்ரா சூத்திரங்களாக வெளியிடப்படுகின்றன. ஜார்ஜ் பூல் இதனை அறிமுகப்படுத்தினார்.


ALGOL : அல்கால் : 1960களில் உருவாக்கப்பட்ட கணினி மொழி. அல்கோரித்மிக் மொழி என்பதன் குறும் பெயர். பிரச்சினைகளைத் தீர்த்து வைப்பதற் கணிதமுறைகளைச் செய்யப் பயன்படும் உயர்நிலை கணினி மொழி.


algorithm : கணி முறை; தருக்கப்படிமுறை : ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான நடவடிக்கைகள் மூலம் பிரச்சினைக் குத் தீர்வு காண்பதற்கான நடை முறை அல்லது முழுமையாக வரையறுக்கப்பட்ட குழப்பமற்ற விதிகள்.


algorithmic language : தருக்கப் படிமுறை மொழி; கணிமுறை மொழி : தருக்கப்படிமுறைகளை வெளியிட வடிவமைக்கப்பட்ட மொழி.


alias : மாற்றுப் பெயர்; மறு பெயர்; புனைபெயர் : ஒரு கோப்புக்கு அல்லது அட்டவணைக்கு பயனாளர் வழங்கும் மாற்றுப் பெயர்.


aliasing : ஏற்பற்ற தோற்ற மாறுபாடு : கணினி உருவாக்கிய படிமங்களில் ஏற்படக்கூடிய

ஏற்பற்ற தோற்ற மாறுபாடு (Aliasing)

விரும்பத்தகாத தோற்ற மாறுபாடுகள். இத்தோற்ற மாறுபாடு களில் பொதுவான விளைவு படிமத்தின் எல்லைகளில் தோன்றும் ஒழுங்கற்ற கோடுகளாகும்.


align bottam : அடிவரி நேர்ப்படுத்தல்.


aligning : ஒரஞ் சீரமைத்தல்.


aligning disk : இசைவு வட்டு; சீரமை வட்டு.


aligning edge : ஒழுங்கமை விளிம்பு : வடிவத்தின் முன் விளிம்புடன் இணைந்து ஒர் ஆவணத்தை நிலைப்படுத்தி கருவி மூலம் நுண்ணாய்வு செய்ய உதவும் ஒப்பு விளிம்பு.


alignment : இயைவு நிலை; சீர்மை நிலை : கருவியின் எந்திர அமைவிற்கு எந்திரம் முறையாக இயங்கப் பிழை பொறுத்தல் நிலைகளைச் சரி செய்தல்.


alignment / justify : ஓரச் சீர்மை.


align property : சீரமைப் பண்பு.


align top : விளிம்புவரி நேர்ப்படுத்தல்


all , அனைத்தும்.


allocate : ஒதுக்கு; ஒதுக்கிடு; ஒதுக்கிவை : போதுமான நினைவகப் பகுதி அல்லது அது போன்ற, எந்தவொரு வளத்தையும் நிரலின் பிந்தைய பயன் பாட்டுக்காக ஒதுக்கி வைத்தல்.


allocation : ஒதுக்கிடு : இயக்க முறைமைகளில், ஒரு நிரல் பயன்படுத்திக் கொள்வதற்காக நினைவகத்தில் ஒதுக்கீடு செய்யும்முறை. allocation block size : ஒதுக்கீட்டுத் தொகுதி அளவு : நிலை வட்டுப் போன்ற சேமிப்பு ஊடகங்களில் ஒரு தனிப்பட்ட தொகுதியின் கொள்ளளவு. வட்டின் மொத்தக் கொள்ளளவு மற்றும் பாகப்பிரிவுகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தொகுதி அளவு தீர்மானிக்கப்படுகிறது.


allocation table : ஒதுக்கீட்டு அட்டவணை.


allow zero length : வெற்றுச் சரம் அனுமதி


ALOHA : அலோஹா : செயற்கைக்கோள் தரவுத் தொடர்புகளில் அமெரிக்காவில் முதன் முதலில் பயன்படுத்தப்பட்ட தரவுத் தொடர்பு நெறிமுறை (Protocol).


all points addressable : அனைத்துப் புள்ளி முகவரியிடல் : ஒரு திரையிலுள்ள ஒவ்வொரு படப்புள்ளியையும் தனித்தனியாக முகவரியிடக் கூடிய ஒரு வரைகலை முறை.


all purpose computer : அனைத்துச் செயல் நோக்குக் கணினி.


Alpha : ஆல்ஃபா : டிஜிட்டல் எக்யூப்மென்ட் கார்ப்பரேஷன் (DEC) ரிஸ்க் (RISC) தொழில் நுட்ப அடிப்படையில் உருவாக்கிய 64-துண்மி (64-பிட்) துண்செயலியின் வணிகப் பெயர். 1992 பிப்ரவரியில் டெக்சிப் 21064 என்ற பெயரில் விற்பனைக்குக் கொண்டு வந்தது. டெக் நிறுவனத்தின் சிப்புத் தொழில் நுட்பததையும் இப் பெயர் குறிக்கிறது. சில வேளைகளில் ஆல்ஃபா சிப்பு பொருத்தப்பட்ட கணினியை ஆல்ஃபா அடிப்படையிலான கணினி எனக் கூறுவர்.


Alpha AXP : ஆல்ஃபா ஏஎக்ஸ்பீ : டெக் நிறுவனத்தின் 64-துண்மி (64-பிட்) ரிஸ்க் சிப்பின் தொழில் நுட்பம் இவ்வாறு அழைக்கப்பட்டது. டெக் நிறுவனம் தான் உற்பத்தி செய்த சொந்தக் கணினிகள் டெக் சிப்பினைக் கொண்டுள்ளன என்பதைக் குறிக்க ஏஎக்ஸ்பீ என்னும் பெயரைக் குறிப்பிட்டது.


alphabet : அகரவரிசை : 1. ஒரு மொழியிலுள்ள எழுத்துகள். 2. ஒரு கணினி மொழியைப் பொறுத்தவரை பல்வேறு வகையான எழுத்துகள், எண்கள், நிறுத்தற் குறிகள் மற்றும் பிற சிறப்புக் குறியீடுகளும் பயன் படுத்தப்படுகின்றன. அவற்றுள் அகர வரிசை ஒர் உட்குழுவாகும்.


alphabetic : எழுத்துக் கோவை : எழுத்துகள் மற்றும் சிறப்புக் குறியீடுகளைக் கொண்ட தரவுகள்

alphabetic code : எழுத்துக் குறி முறை.


alphabetical order : அகர வரிசை : ஆங்கிலத்தில் முதல் இசட் வரை.


alphabetic string : எழுத்துக் கோவை; எழுத்துச் சரம் : எழுத்துகளின் தொகுதிகளைக் கொண்ட ஒரு கோவை.


alphabetical sorting : அகர வரிசையாக்கம்; எழுத்தெண் வரிசையாக்கம்.


Alpha box : ஆல்ஃபா பெட்டி : ஆல்ஃபா கணினி : டெக் (DEC) நிறுவனத்தின் ஆல்ஃபா என அழைக்கப்படும் 21061 சிப்பினை அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட கணினி.


alpha build : தொடக்க உருவாக்கம்.


alpha channel ; எழுத்து வழித்தடம் : 32 துண்மி வண்ணக் கணினி அமைப்பில் கூடுதல் 8 துண்மி தரவு வழித் தடத்தைக் குறிக்கும் ஆப்பிள் கணினிச் சொல். இது படப்புள்ளிகளின் தெளிவைக் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் பல ஒளிக்காட்சி மாற்றங்களுக்கு வழி வகுக்கிறது.


alpha geometric : முதல் வடிவக் கணிதம்.


alpha micro systems : ஆல்ஃபா மைக்ரோ சிஸ்டம்ஸ் : ஆல்ஃபா செயலியைக் கொண்ட ஒர் உயர் முனை நுண் கணினி, சிறு (mini) கணினி என்றும் வகைப்படுத்தலாம்.


alphamosaic : எழுத்துக் கோலம் : மிகக்குறைந்த தெளிவு கொண்ட காட்சி தொழில் துட்பம். ஆஸ்கியின் மேல்பகுதியைக் கொண்ட அடிப்படை வரைகலை எழுத்துகளை மட்டும் பயன்படுத்துவது.


alphanumeric : எழுத்தெண் : எழுத்தும் எண்ணும் கொண்ட வரைவுருக்களுக்கான பொதுச் சொல் எழுத்துகள். ஏ (A) முதல் (Z) இசட் வரை, எண் இலக்கங்கள், சிறப்புக் குறியிடுகள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது.


alphanumeric characters : எழுத்தெண் வரையுருக்கள் : தரவு செயலாக்க இயக்கங்களில் பயன்படுத்தப்படும் எழுத்துகள், எண்கள் மற்றும் சிறப்புக் குறியீடுகள்.


alphanumeric code : எழுத்தெண் குறிமுறை : A முதல் Z வரையுள்ள எழுத்துகள் மற்றும் 0 முதல் 9 வரையுள்ள எண்கள் இவற்றில் சிலவற்றைக் கொண்ட தொகுதி.


alphanumeric display terminal : எழுத்தெண் காட்சி முனையம் :

கணினி முறைமையில் எழுத்தெண் தகவல்களைப் பதிவதற்கும் திரையில் காட்டுவதற்குமான கருவி.


alphanumeric sort : எழுத் தெண் வரிசையாக்கம் : ஒரு பட்டியலை எழுத்து வரிசையில் அல்லது எண்ணேறு முகத்தில் அல்லது இரண்டு வகையிலும் ஆக்கும் கணினிச் செயல்முறை.


aipha photographic : எழுத்தெண் ஒளிக்கீற்று.


alpha test : ஆல்ஃபா சோதனை  : ஒரு மென்பொருள் தொகுப்பினை உருவாக்கி முடித்தவுடன் அது சரியாகச் செயல்படுகிறதா எனக் கண்டறிவதற்கு நடத்தப் படும் முதல்கட்டப் பரிசோதனை. மென்பொருள் தயாரிப்புக் கூடத்திலேயே தயாரிப்பாளரின் கட்டுப்பாட்டில் பயனாளரால் நடத்தப்படும் சோதனை காண்க Beta Test.


alpha testing : முதல் கட்டச் சோதனை : பீட்டா ஆய்வுக்கு உட்படுத்தும் முன்னால் சொந்த நிறுவன ஊழியர் ஒருவர் மூலம் புதிய பொருள் அல்லது பனிைத் தொகுப்பு ஒன்றை ஆய்வு செய்தல்.


alt (key) : மாற்று (விசை).


alternate path routing : மாற்றுவழி திசைவித்தல்.


alternate routing : மாற்றுத் திசைவிப்பு : இரண்டு முனைகளுக்கிடையில் ஒரு வழித் தடத்தில் வழக்கமாகச் செல்லும் தகவலை, கட்டமைப்பில் அதிக போக்குவரத்துக் காரணமாய் வேறு ஒரு வழித் தடத்தில் செலுத்தும் கணினி அமைப்பு.


alternate sector : மாற்றுப் பிரிவு : காந்த வட்டில் ஒரு பிரிவு சோதனையின்போது மோசமானது என்று கண்டுபிடிக்கப் பட்டால் வேறு பிரிவைப் பயன்படுத்துவது.


alternate track : மாற்றுத் தடம் : நேர் அணுகு சேமிப்பகத்தின் குறைபாடுள்ள தடத்திற்கு மாறான தடம்.


alternating current : (AC) மாறு மின்னோட்டம் : ஒரு விநாடிக்கு 50 அல்லது 60 முறை தனது ஒட்டத் திசையை எதிர் எதிராக மாற்றிக் கொள்ளும் மின்சாரம். நேர் மின்சாரத்துக்கு மாறானது.


alternator : மின்மாற்றி


Altair : அல்டேர் (முதல் குறுங் கணினி) : 1974ஆம் ஆண்டின் முதலாவது குறுங்கணினி. எஸ்-100 மின்பாட்டை மூலம் கணினிக்குள் உள்ளே அச்சிடப்பட்ட இணைப்புப் பலகைகள் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். அல்டேர் 8800 தொகுப்பு வடிவில்
ஆல்டேர் 8800 - முதல் குறுங் கணினி


விற்பனைக்கு வழங்கப்பட்ட முதலாவது குறுங்கணினி ஆகும்.


AடU : கணிதத் தருக்ககம்; கணித தருக்க முறை அலகு : கணித தருக்கக் (Arithmetic Logic Unit) பகுதியின் குறும் பெயர். மையச் செயலகத்தின் (CPU) ஒரு பிரிவாகும். இங்கு கணித மற்றும் தருக்கச் செயல்கள் நிகழ்கின்றன.


alway programme : ஆல்வே நிரல்; ஆல்வே செயல்முறை.


always on top : எப்போதும் மேலாக,


ambarsand : உம்மைக்குறி


ambient conditions : சூழல் நிலைமை : ஒளி, வெப்பம், ஈரப்பதம் போன்ற சுற்றுச் சூழல் நிலைகள்.


ambient error : சூழல் பிழை


ambient temperature : சூழல் வெப்பம் : ஒரு கருவியைச் சூழ்ந்துள்ள வெப்ப நிலை.


ambiguity error : இரு பொருள் வழு; இரட்டுறு பிழை.


Amdahl Gene : அமதால் ஜெனி : முன்பு ஐபிஎம் கணினிகள் பலவற்றை உருவாக்கிய இவர் 1964இல் ஐபிஎம் கணினி-360

வரிசை முறைமையை உருவாக்கியதன் மூலம் கணினிக் கட்டமைப்பில் புரட்சியை நிகழ்த்தினார். இந்தக் கணினியில் ஒருங்கிணைந்த இணைப்புகள் முதலில் பயன்படுத்தப்பட்டன. அவர் பின் அம்தால் வாரியத்துக் காகப் பல கணினிகளை வடிவமைத்தார்.


American Federation of information Processing Societies (AFIPS) : அமெரிக்க தகவல் செயலாக்க சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு : கணினி, அறிவியல் மற்றும் தரவு செயலாக்க நிறுவனங்களின் பிரதிநிதித்துவ அமைப்பு. உலகின் மிகப் பெரிய கணினி மாநாடகிய வருடாந்திர தேசிய கணினி மாநாடுகளை சார்பாளராக நடத்துதல், அரசின் கல்வி, ஆய்வு நடவடிக்கைகள், தர நிலைகள், நடைமுறைகள், கணினி வரலாற்றியல் தொடர் பான குழுப் பணிகளை நிறை வேற்றுதல் உள்பட பல நடவடிக்கைகள் இதன் பணிகளாகும். தரவு செயலாக்கத்துக் கான பன்னாட்டுக் கட்டமைப்பில் அமெரிக்கப் பிரதிநிதியாகவும் உள்ளது.


American National Standards Institute (ANSI) : அமெரிக்க தேசிய தர நிறுவனம் : அமெரிக்காவில் சுய தர நிலைகளுக்கான தேசிய ஒப்புதல் நிறுவனமாகவும் ஒருங்கிணைப்பு நிறுவனமாகவும் இவ்வமைப்பு செயல் படுகிறது.


American Online (AOL) : அமெரிக்கா ஆன்லைன் (ஓர் இணைய நிறுவனம்) : இணையத்தில் மின்னஞ்சல், செய்தி, கல்வி, பொழுதுபோக்கு மற்றும் பிற சேவைகளை வழங்கும் இணைய தகவல் சேவை நிறுவனம். அமெரிக்காவில் வியன்னா வர்ஜீனியாவைத் தலைமையகமாய் கொண்டது. அமெரிக்காவிலேயே மிகப் பெரிய இணையச் சேவை மையம்.


American Society for Information Science (ASIS) : தகவல் அறிவியல் சங்கம் : தகவல் பரிமாற்றத்தை மேம்படுத்த உழைக்கும் நூலகர்கள், தகவல் வல்லுநர்கள், அறிவியலாருக்கு அரங்கம் ஒன்றை வழங்கும் தொழில் முறை அமைப்பு இது. இதன் உறுப்பினர்கள் பெரும் பாலும் கற்றவர்கள், செயல் முறை நிர்வாகிகள். மேலாளர் கள், ஒருங்கிணைப்பாளர்கள், தகவல் துறை தொழில் துணுக்க வல்லுநர்கள், அறிவியலார்கள். இவர்கள் முறைமை ஆய்வு, வடிவமைப்பு ஆகிய துறைகளில் பணிபுரிகிறார்கள். தகவல் தொடர்பு திட்டங்களை, சேவைகளை நிர்வகிக்கிறார்கள். தகவல் தொடர்பு சந்தை, தகவல் திட்ட சேவைகள், தகவல் தொடர்பு அடிப்படைகள் ஆகியவற்றில் தேடுதல், தயாரிப்பு ஆய்வு ஆகிய வற்றை மேற்கொள்கிறார்கள்.


American Standard Code for Information Interchange (ASCII) : தகவல் பரிமாற்றத்துக்கான அமெரிக்கத் தரக் குறிமுறை.


American Statistical Association (ASA). அமெரிக்க புள்ளியியல் சங்கம் : புள்ளி விவர இயலை மேம்படுத்துவதைக் குறிக்கோளாகக் கொண்ட பன்னாட்டு அமைப்பு. 1983இல் உருவாக்கப்பட்டது. முடிவுகளை மேற்கொள்வதற்கும், முன் அறிவிப்புச் செய்வதற்கும் கையாளப்படும் உத்திகளின் தரத்தை உறுதி செய்ய ஆய்வு மற்றும் பயன்பாட்டில் புள்ளி விவரங்களின் தரத்தை பேணுகிறது. தொழில் முறை அறிவைப் பரிமாறுதல், வளர்ச்சிகளை அறிவித்தல் மூலம் மாணவர்களை வணிகத்துக்கும் தொழில் துறைக்கும் தயார் செய்கிறது.


AMI BIOS : அமி பயாஸ் : ஐபிஎம் ஒத்தியல்புக் கணினிகளில் பயன்படுத்துவதற்கென அமெரிக்கன் மெகாட் ரெண்ட்ஸ் நிறுவனம் (AMI) தயாரித்து விற்பனை செய்யும் ரோம் பயாஸ் (ROM BIOS). ரோம் சிப்பிலேயே பயாஸ் செயல் முறைகளுடன் மென்பொருள் தகவமைவு (Configuration) விவரங்களையும் உள்ளடக்கி யிருப்பது இதன் சிறப்புக் கூறாகும். பயனாளர் தன் கணினி யின் நினைவகம் மற்றும் வட்டுகள் பற்றிய தகவமைவு விவரங்களை மாற்றியமைக்க தனியாக ஒரு வட்டினைப் பயன் படுத்தத் தேவையில்லை.


Amiga : அமிகா : பிரபலமான குறுங் கணினி. காமடோர் இன்டர் நேஷனல் நிறுவனத்தின் தயாரிப்பு.


அமிகா

AMIS : Audio Media Intergration Standard : 'கேட்பொலி ஊடக ஒருங்கிணைப்புத் தரம்.

AMPS : ஆம்ப்ஸ் : உயர்நிலை நடமாடும் தொலைபேசிச் சேவை என்று பொருள்படும், Advanced Mobile Phone Service என்ற சொல்தொடரின் தலைப் பெழுத்துக் குறும்பெயர். அலை வரிசைப் பகிர்வு ஒன்று சேர்ப்பு (Fraquency Division Multiplexing) துட்பத்தின், அடிப்படையில் செயல்படும் தொடக்க கால நடமாடும் தொலைபேசிச் சேவை களில் ஒன்று.


ampere : ஆம்பியர்; மின்னோட்ட அலகு : மின்சாரத்தின் அடிப்படை எஸ்ஐ அலகு.


amplifier : பெருக்கி : உள்ளிட்டு மின் குறிப்பின் மின்னழுத்தம். மின்னோட்டம், மின் ஆற்றலைப் பெருக்குவது.


amplifier, buffer : இடையகப் பெருக்கி


amplitude : வீச்சு; அலைவீச்சு : ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில், ஒலி, மின் அல்லது மின்காந்த சமிக்கையின் வலிமையை அளக்கப் பயன்படும் அளவீடு, படுகை அச்சிலிருந்து அலைவீச்சின் உயரத்தைக் கொண்டு இது மதிப்பிடப்படுகிறது.


amplitude modulation : அலை வீச்சுப் பண்பேற்றம் : மின்காந்த அலை மூலம் நமது பேச்சுத் தகவலை ஏந்திச் செல்லும்


: : குறியீட்டுச் சமிக்கை: : அலைவீச்சுப பணபேறறம்

பொருட்டு, இயல்பான தகவலை மாற்றியமைக்கின்ற ஒரு செயல் முறை. இம்முறையில், தகவல் அலையை, நிலையான அலை வெண் கொண்ட ஒரு மின்காந்த கமப்பி அலையின் மீது செலுத்தி, அத்தகவல் அலையின் அலை வீச்சுக்கு ஏற்ப, சுமப்பி அலையின் அலைவீச்சு மாற்றி யமைக்கப்பட்டு மறுமுனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது.


anachromic : காலத்திற்குப் பொருந்தாத


analog : தொடர்முறை ஒத்திசை முறை ஒத்திசைவிலான : தொடர்ச்சியாக மாறிக் கொண்டிருக்கும் ஒத்திசைவுகளால் குறிப்பது. இலக்கமுறைக்கு மாறானது.


analog channel : தொடர்முறை தடம்; ஒத்திசை வழித் தடம் : மாறும் மின்சமிக்கைகளை தொடர்ச்சியாக அனுப்ப அல்லது பெற பயன்படும் ஒரு தகவல் தொடர்புத் தடம்.


analog circuit : தொடர்முறை மின்சுற்று ஒத்திசை மின் சுற்று : வெளியீடானது தொடர்ச்சியான உள்ளீட்டின் பணியாக உள்ள மின்சுற்று. இலக்கமுறை மின்சுற்றின் தனித்தனி மதிப்புகளுக்கு மாறான நிலை.


analog computer : தொடர்முறைக் கணினி : ஒத்திசைக் கணினி : மாறும் வெப்பநிலை அழுத்தம் போன்ற தொடர்ந்து மாறும் நிலைகளை அளந்து பருநிலை அளவுகளாகக் காட்டும் கணினி. இலக்கமுறை கணினி மற்றும் கலப்பினக் கணினி முறைமைக்கு மாறானது.


analog data : தொடர்முறைத் தரவு; ஒத்திசைத் தரவு : இம் முறையில் தரவுக்கும் அளவுகளுக்கும் இடையில் உள்ள உறவு துல்லியமாக உணர்த்தப்படுகிறது. தொலைபேசி வழியாகச் செல்லும் மின் சமிக்கைகள் தொடர்முறைத் தரவாகும். இவை ஒலிகளுக்கான துல்லியமான உருவகிப்பாகும். இலக்கமுறை தரவுகளுக்கு இது மாறானது.


analog device : தொடர்முறை காரணிப்படுத்தல்; ஒத்திசைக் கருவி; தொடர்முறைச் சாதனம்.


analog display : ஒத்திசைக் காட்சி; தொடர்முறை சமிக்கை வடிவிலான திரைக் காட்சி : நிறம், நிழல் இவற்றின் அளவுகள் துண்டு துண்டான மதிப்புகளாக இல்லாமல் தொடர் மதிப்புகளாய் அமைந்த ஒளிக் காட்சி முறை.


analogical reasoning : ஒத்திசை அறிதல்; ஒப்புமை அறிதல்.


analog input system : ஒத்திசை உள்ளிட்டு முறைமை; தொடர் முறை உள்ளிட்டு முறைமை. analog line : ஒத்திசை தகவல் தடம்; தொடர்முறைச் சமிக்கை வடிவில் தகவலை ஏந்திச் செல்லும் ஊடகம் : தொடர்ச்சியில் நிலைமாறும் அலை வடிவிலான தகவல் சமிக்கைகளை ஏந்திச் செல்லும் தகவல் தொடர்பு ஊடகம், பரவலாகப் பயன் படுத்தப்படும் தொலை பேசி இணைப்புக் கம்பிகளை எடுத்துக்காட்டாய்ச் சொல்லலாம்.


analog model : தொடர்முறை மாதிரியம்; ஒத்திசை மாதிரி; ஒத்திசை வடிவு : நிலவும் சூழலுக்கு ஏற்ற பருநிலை ஒற்றுமையை வெளிப்படுத்தும் மாதிரி வடிவு.


analog modem : ஒத்திசை இணக்கி.


analog monitor : ஒத்திசைக் கணித் திரை தொடர்முறைத் திரையகம்.


analog reasoning : தொடர்முறை காரணிபடுத்தல்; ஒத்திசை வடிவப் பகுப்பாய்வு : முறைமை ஒன்றின் மாதிரி வடிவு ஒன்றை ஆய்வு செய்து அதன் அடிப்படையில் முறைமை குறித்த முடிவுகளை எடுத்தல்.


analog representation : தொடர்முறை உருவகிப்பு : தனிப்பட்ட மதிப்பீடுகள் அற்ற உருவகிப்பு. ஆனால் தொடர்ந்து மாறக் கூடியது.


analog signal : தொடர்முறை சமிக்கை; ஒத்திசை சமிக்கை : மனிதக் குரல்போல தொடர்ந்து அலை வடிவில் மாறிச் செல்லும் சமிக்கை.


analog signal generator : ஒத்திசைச் சமிக்கை உருவாக்கி : தொடர்ச்சியாய் நிலைமாறும் அலை வடிவிலான சமிக்கைகளை உருவாக்கும் ஒரு சாதனம். ஒரு கணினியில் வட்டு இயக்கியின் சுழற்றியை இயக்கி வைக்க சிலவேளைகளில் இச் சாதனம் பயன்படுகிறது.


analog-to-digital converter (A-D converter) : தொடர்முறையிலிருந்து இலக்கமுறைக்கு மாற்றி (ஏ-டி மாற்றி) : தொடர்ச்சியான அளவியல் சமிக்கைகளை தனித் தனியான எண்களாக மாற்றக் கூடிய மின்னுறுப்பு. எண்களை அளவியல் மதிப்புகளாக மாற்றும் உறுப்புக்கு மாறானது.


analog transmission : தொடர்முறைபரப்பி; ஒத்திசை பரப்பி : தரவுகளை தொடர்ச்சியான அலைவடிவ முறையில் பரப்புதல்


analysis : பகுப்பாய்வு : ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலை அல்லது சிக்கலின் பல்வேறு பரிமானங்களையும் பல கோணங்களில் ஆய்வு செய்தல். கணினித் துறை யைப் பொறுத்தவரை, பகுப்

பாய்வு என்பது, பொதுவாக தொடர்வரிசைக் கட்டுப்பாடு, பிழைக் கட்டுப்பாடு மற்றும் திறன் மதிப்பீடுகளை உள்ளடக்கியது. ஒரு சிக்கலை எளிதாக எதிர் கொள்ளும் பொருட்டு அதனை சிறுசிறு கூறுகளாகப் பிரித்து ஆய்வு மேற்கொள்வது வழக்கமான நடைமுறை ஆகும்.


analysis, cost : செலவுப் பகுப்பாய்வு.


analysis, system : முறைமை பகுப்பாய்வு.


analyst : பகுப்பாய்வாளர் : பிரச்சினை ஒன்றைத் தீர்ப்பதற்கான உத்திகளை உருவாக்குகிற, அதனை வரையறை செய்கிறதிறனுள்ள நபர். குறிப்பாக கணினி ஒன்றில் தீர்வுக்கான உத்திகளை வகுப்பவர்.


analyst/designer work bench : பகுப்பாய்வாளர்/வடிவமைப்பாளர் பணி இருக்கை.


analyst, programmer : நிரல் பகுப்பாய்வாளர்.


analyst, system : முறைமை பகுப்பாய்வாளர்.


Analytical Engine பகுப்பாய்வுக் கருவி; பகுப்பாய்வுப் பொறி : கணிதப் பிரச்சினைகளைத் தீர்க்க 1800களின் மத்தியில் பிரிட்டன் கணிதவியலாளரான சார்லஸ் பாபேஜ் என்பவர் கண்டுபிடித்த கருவி. நவீன இலக்கமுறை கணினியின் முன்னோடி.


analytical graphics : பகுப்பாய்வு வரைகலை : பாரம்பரிய வரி வரைபடங்கள், மற்றும் பட்டை வரைபடங்களைக் கொண்டு தரவுகளை ஆராய்தல், விரிதாள், தரவுத் தளம் அல்லது சொல் செயலி தொகுப்புகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வரைகலை.


analytical machine : பகுப்பாய்வு எந்திரம்.


analyze : பகுப்பாய்


ancestral file : முந்தையக் கோப்பு : கோப்பில் உள்ள தரவு தொலைந்து போகும் அல்லது சிதைந்து போகும் என்ற எச்சரிக் கையினால் முந்தைய கோப்பு பாதுகாப்பாக வைக்கப்படுகிறது. ஒரு கோப்பின் மூன்று பிரதிகள் வைக்கப்பட வேண்டும். தாத்தா, தந்தை, குழந்தை. சமீபத்தியதைப் பயன் படுத்துவது குழந்தைக் கோப்பாகும். குழந்தைக்குச் சேதமானால் தந்தை கோப்பையும், அதுவும் சேதமானால் தாத்தா கோப்பையும் தேடி எடுத்து பயன்படுத்தலாம்.


anchor : நங்கூரம் anchor cell : தாக்கு கலம் : விரி தாள் பயன்பாட்டில் ஒரு பணித் தாளில் காட்டி நிற்கும் கலம்.


AND : உம்மை : (a and b) என்பதன் பொருள், "ஏ" யும் "பி" யும் ஒரே நேரத்தில் உண்மையாக இருந்தால் மட்டுமே சொற்றொடர் உண்மையானதாக அமையும் என்பதாகும். இதனை 'தருக்கவியல்' உம்மை என்றும் கூறலாம்.


AND gate : உம்மை வாயில் : 1. இருமச் சுற்றிணைப்பு. இதில் இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேல் உள்ளீடுகள் இருக்கும். அவற்றின் வெளியீடு ஒருமையாக இருக்கும். இதில் எல்லா உள்ளிடும் தருக்கம் ஒன்று என்றால் வெளியீடு தருக்கம் 1 ஆகும். உள்ளீடுகளில் ஏதாவது ஒன்று தருக்கம் சுழி (பூஜ்யம்) யாக இருந்தால் வெளியீடு கழி (பூஜ்யம்) யாக அமையும். 2. கணினி ஒன்றின் வாயில் மின் னிணைப்பு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட உள்ளிட்டு முனையங்களைக் கொண்டது. எல்லா உள்ளீடுகளுக்கும் ஒரே நேரத்தில் துடிப்பு வழங்கப்படாவிட்டால் வெளியீட்டுச் சமிக்கை எதுவும் உருவாகாது.


AND operation : உம்மைச் செயல் : இரண்டு வாக்கியங்கள், உண்மை மதிப்புகள் போன்றவற்றை இணைக்கும் இணைப்பு. இவற்றில் வெளியீடு 'உண்மை’ என்று வர வேண்டுமென்றால் இரண்டும் உண்மையாக இருக்க வேண்டும். இல்லையென்றால் வெளியிடு பொய் ஆகிவிடும்.


android : ஆண் மனிந்திரம் : மனிதர்களைப் போன்ற ஆண் தானியங்கு எந்திரம்.


angle bracket : கோண அடைப்புக் குறி.


angstrom : ஆங்ஸ்ட்ராம் : ஒளி அலை நீளளவை; நீட்டலளவை அலகு : 2. 5 சென்டி மீட்டரில் 1/25 கோடி. சிப்பு ஒன்றில் உள்ள மின்னணுவியல் கருவிகளில் உள்ள பாகங்களை அளக்கப் பயன்படுபவை.


ANI : அனி : Automatic Number Identification, என்பதன் சுருக்கம். தொலைபேசி அமைப்புகளின் ஒரு தன்மை அழைப்பவரின் எண்ணை கணினி அமைப்பின் மூலம் பெறுபவருக்கு அனுப்பி. அழைப்பவரை அடையாளம் காண உதவுவது.


animated cursors : அசைவூட்ட சுட்டுக்குறிகள் : இயங்கு இடங்காட்டி


animated GIF : அசைவூட்ட ஜிஃப்; இயங்கும் ஜிஃப், நகர் பட ஜிஃப் : வரைகலைப் படங்கள் கோப்புகளாக வட்டுகளில் பதியப்படும்போது பல்வேறு

தொழில்நுட்ப அடிப்படையில் பதியப்படுகின்றன. அவற்றுள் ஜிஃப் என்பது குறிப்பிட்டவடிவமைப்பைக் குறிக்கிறது.

வரைகலை மாறுகொள் வடிவாக்கம் (Graphics Interchange Format) என்பதன் சுருக்கமே GIF எனப்படுகிறது. இந்த வடிவமைப்பிலுள்ள வரைகலைப் படங்கள் வட்டுகளில் குறைந்த இடத்தையே எடுத்துக் கொள்கின்றன. ஜிஃப் வடிவமைப்பில் அமைந்த வரைகலைப் பட உருவங்களை கணினித் திரையில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் ஒன்றன்பின் ஒன்றாய்த் தொடர்ந்து திரையிடும்போது, அந்தப்படம் உயிரோட்டம் பெற்று இயங்குவது போன்ற தோற்றத்தை ஏற்படுத்தும்.


animated graphics : அசைவுட்ட வரைகலை : இயங்கும் வரைபடங்கள் அல்லது கருத்துப் படங்கள். காந்த வட்டுகளில் வரை படங்கள் ஒளிக்காட்சி தோற்றங் குறைந்த இடத்தையே எடுத்துக் கொள்ளும்.


animation : அசைவூட்டம் : நிகழ்வு ஒன்றின் தொடர் வரிசைப் படங்களை மிகவிரைவாக வெளிப்படுத்துவதன் மூலம் இயங்குவது போன்ற தோற்றத்தை உருவாக்குதல். இவ் வுத்தி, கணினி மூலம் திரைப் படங்களைத் தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது.


animation picture : அசைவூட்டப் படம்.


animation window : அசைவியூட்டச் சாளரம்.


anion : எதிர்மின்மம் : மின்னுட்டத் திரவத்தில், நேர்மின் முனையை நோக்கி நகர்கிற ஒர் எதிர் அயனி (மின்மயத்துள்).


anisotropic : திசை மாறு பாட்டுப் பண்பு : அளவுக்கும் திசைக்குமேற்ப மாறும் அனுப்பு வேகம் போன்ற பண்புகளைக் குறிப்பிடுகிறது.


annexure : இணைப்பு.


anode : நேர்மின் முனை; நேர் மின்வாய் : மின்னணுவியலில் பயன் படுத்தப்படும் சொல். நேர் மின்னுட்டம் பெற்ற முனையை அல்லது மின்வாயை நோக்கி மின்னணு (எலெக்ட்ரான்) பாய்கிறது.


annotation : குறிப்புரை : சேர்க்கப்பட்ட விளக்கக் குறிப்பு.


annotation symbol : குறிப்புக் குறியீடு; விளக்கக் குறியீடு : தொடர் வரைபடம் ஒன்றில் செய்திகள் மற்றும் குறிப்புகளைச் சேர்க்கப் பயன்படுத்தப் படும் குறியீடு. மற்ற தொடர் வரைபடம் துண்டுக் கோடுகள் மூலம் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.  anomaly : முரண் : இயல்புக்கு மாறானது.


anonymity : பெயர் மறைப்பு; பெயர் ஒளிப்பு; பெயரிடாமை : இணையத்தில் மின்னஞ்சல் அல்லது செய்திக் குழுவில் தகவல் அல்லது கட்டுரை அனுப்பும்போது, அனுப்பியவர் எவர் என்பதைப் பெறுபவர் தெரிந்து கொள்ள முடியாதவாறு அனுப்பி வைக்கும் முறை. இணையத்தில் நடைபெறும் தகவல் பரிமாற்றத்தில் பொதுவாக அனுப்பு பவரின் மின்னஞ்சல் முகவரி தகவலின் தலைப்புப் பகுதியில் இடம்பெறும். தகவல் பரிமாற்றத்துக்கான கிளையன் அல்லது கேட்பன் (client) மென் பொருள்தான் இந்த முகவரியைத் தகவலின் தலைப்பில் இடும். பெயர் மறைப்புச் செய்ய, ஒரு பெயர் மறைப்பு மறு மடல் வழங்கன் மூலம் செய்தியை அனுப்பி வைக்க வேண்டும். செய்தியைப் பெறுபவர், பதில் அனுப்ப வசதியாக அனுப்பியவரின் முகவரி, வழங்கன் கணினியில் சேமித்து வைக்கப் பட்டிருக்கும். செய்தியைப் பெறுபவர் அனுப்பியவர் யார் என்பதை அறிந்து கொள்ள முடியாதே யொழிய பதில் அனுப்ப முடியும்.


anonymous : அனானிமஸ் : பெயரிலி : இணையத்திலுள்ள எவரும் இலவசமாகப் பயன் படுத்திக் கொள்ளும் வகையில் பல்வகைக் கோப்புகளைச் சேமித்து வைத்துள்ள எஃப்டிபி தளங்கள் பல உள்ளன. இணையப் பயனாளர் ஒருவர் இத்தகைய தளங்களை அணுகப் பயன்படுத்தும் அணுகுப் பெயர் "பெயரிலி" எனப் பொருள்படும். "அனானிமஸ் என்ற பெயராகும்.


anonymous FTP : அணுகுப் பெயரிலா ஆவணச் சேமிப்பகம், பொதுப்பயன் எஃப்டிபீ தளம் : இணையத்தில் எவ்வளவோ தகவல்கள் எல்லோரும் எடுத்துப் பயன்படுத்திக் கொள்ளும் வகையில் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ளன. இணையத் தகவல் பரி மாற்றத்தில் கோப்புப் பரிமாற்ற நெறிமுறை (File Transfer Protocol) என்பது ஒருவகை. இந்த அடிப்படையில் கோப்புப் பரிமாற்றம் கொள்ள வாய்ப்பளிக் கும் தளங்கள் எஃப்டிபீ தளங்கள் என்றழைக்கப்படுகின்றன. பொதுவாக பிணையத்திலுள்ள (network) ஒரு சேமிப்பகக் கணினியை அணுக பெற்றிருக்க வேண்டும். உரிய அணுகு பெயரையும் நுழை சொல்லையும் தந்தபிறகே தளத்தை அணுக முடியும். ஆனால் இைையத் திலுள்ள பல எஃப்டிமீ தளங்களை அனானிமஸ் அல்லது எஃப்டிபீ என்ற அணுகு பெயர் கொடுத்து, நுழைசொல் ஏதுமின்றியோ அல்லது பயனாளரின்

மின்னஞ்சல் முகவரி அல்லது அனானிமஸ் என்ற சொல்லயோ, நுன்சொல்லாகத் தந்து அணுக முடியும். இத்தகு தளங்கள் பொதுப் பயன் எஃப்டிபீ தளங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.


anonymous post : பெயரிடா மடல் : மொட்டைக் கடிதம் : இணையத்தில் செய்திக் குழு விற்கு அல்லது அஞ்சல் குழுவிற்கு, (Newsgroups or Mailing Lists) அனுப்புவர் பெயரில்லாமல் அனுப்பி வைக்கப்படும் ஒரு செய்தியை அல்லது ஒரு மடலைக் குறிக்கிறது. செய்திக் குழுவிற்கு ஒரு பெயர் மறைப்பு வழங்கன்/கணினி மூலம் இத் தகைய பெயரிடாச் செய்தியை அனுப்ப முடியும். மின்னஞ்சல் முறையில் பெயரிடா மறுமடல் வழங்கன் கணினி, மொட்டைக் கடிதம் அனுப்புவதைச் சாத்தியமாக்குகிறது.


anonymous remailer : பெயர் மறைப்பு மறுமடல் கணினி : இணையத்தில் மின்னஞ்சல் போக்குவரத்தை அதற்குரிய வழங்கன் (server) கணினிகள் ஒழுங்குபடுத்துகின்றன. அனுப்பு பவரின் பெயரை மறைத்துக் கடிதங்களை அனுப்பும் வசதியைச் சில கணினிகள் வழங்குகின்றன. அவை தன் வழியாக அனுப்பப்படும் கடிதங்களின் தலைப்பிலுள்ள அனுப்புபவரின் முகவரியை

நீக்கிவிட்டுச் செய்தியை மட்டும் முகவரியை முகவரி தாரருக்கு அனுப்பி வைக்கின்றன. ஆனால், மடலைப் பெறுபவர் இதே வழங்கன் கணினி மூலம் அனுப்பியவருக்குப் பதில் மடல் அனுப்ப முடியும்.


ANSI : அன்சி : அமெரிக்கத் தேசிய தரக்கட்டுப்பாட்டு நிறுவனம் எனப் பொருள்படும் American National Standards Institute என்பதன் குறும்பெயர்.


ANSI character set : 'அன்சி' எழுத்துத் தொகுதி : அன்சி வரை யறுத்த எழுத்து எண் மற்றும் சிறப்புக் குறியீடுகளைக் குறிப்பிடும் குறியீட்டுத் தொகுதி.


ANSI & COBOL : அன்சி & கோபால் : 1974இல் அமெரிக்க தேசிய தரநிறுவனம் தரப்படுத்திய கோபால் கணினி மொழிப் பதிப்பு.


ANSI graphics : அன்சி வரை கலை.


ANSI key board : அன்சி விசைப் பலகை.


ANSI screen control : அன்சி திரைக் கட்டுப்பாடு. ANSI/SPARC : அன்சி / ஸ்பார்க் : அமெரிக்க தேசிய தரக் கட்டுப் பாட்டுக் கழகம்/தரக் கட்டுப் பாட்டுத் திட்டம் மற்றும் தேவைகளின் குழு எனப் பொருள்படும் American National Standards Institute/Standards Planning and Requirements Committee தலைப்பெழுத்துக் குறும் பெயர். 1970-களில் அன்சிக் குழு குறிப்பிட்ட சில தரவுத் தள மேலாண்மை அமைப்புகளின் அடிப்படையாக விளங்கக்கூடிய, பொதுமைப் படுத்தப்பட்ட மூன்றடுக்குக் கட்டமைப்பு ஒன்றை பரிந்துரை செய்தது.


ANSI. SYS : அன்சி. சிஸ் : பயனாளர் தன்விருப்பப்படி கணினித் திரையில் செய்திகளைத் திரையிட அன்சிக் கட்டளைகள் (எஸ்கேப் வரிசை) பயன்படு கின்றன. இத்தகைய கட்டளைகள் அடங்கிய, எம்எஸ்-டாஸ் கணினிகளில் நிறுவப்படத் தக்க சாதன இயக்கிக் கோப்பு 'அன்சி. சிஸ்' என்றழைக்கப்படுகிறது.


ANSI terminal : அன்சி முனையம் : தரமான அன்சி மொழியில் உள்ள ஆனைகளைப் பின்பற்றும் காட்சி முனையம்.


answering machine : விடையளிக்கும் பொறி; விடைப் பொறி : வரும் செய்திகளைச் சேகரிப்பது. முற்பதிவு செய்திகளை அழைத்தவருக்கு அனுப்பி, பதில் அளிக்க வேண்டியவர் இல்லாத குறையைத் தீர்க்கும் பொறி.


answer mode : விடைப் பங்கு : வேறொரு இணக்கி (மோடெம்) யிலிருந்து வரும் அழைப்பை, இணக்கி (மோடெம்) ஒன்று ஏற்கும் நிலை .


answer only modem : தகவல் பெறு இணக்கி; அழைப்பேற்பு இணக்கி; பதிலுக்கு மட்டுமான இணக்கி : இவ்வகை இணக்கிகள் வருகின்ற தகவல்களை ஏற்கும். ஆனால் தகவல் அனுப்பும் திறன் அற்றவை.


answer / originate : விடையளி / தொடககு


answers / originate modem : தகவல் பெறு/தரு இணக்கி : இவ்வகை இணக்கிகள் தகவல் அனுப்பவும் அழைப்புகளை ஏற்கவும் திறனுள்ளவை. பொதுவாக இவ்வகை இணக்கிகளே புழக்கத்தில் உள்ளன.


answer tone : விடை ஒலி : இணைக்கி (மோடெம்) பதில் கொடுத்துவிட்டது என்பதை அழைத்தவருக்குக் கூறும் ஒலிக் குறிப்பு.


antenna : மின்காந்த அலை வாங்கி. anthropomorphism : மனிதப் பண்பேற்றல் : கணினிகள் மற்றும் கணினிகளால் கட்டுப்படுத்தப்படும் விசைக் கருவிகளைக் குறிப்பதற்கான உருவக முறை. இதில் அவை மனிதர்கள் போன்று கருதப்படுகின்றன.

anti-aliasing : மாற்று நீக்கி : திரையில் காட்டும் வடிவம்

மாற்று நீக்கி

ஒன்றின் விளிம்புகளும் கோடுகளும் பிசிரற்றதாக தோன்றக் கையாளப்படும் வடிகட்டும் உத்தி.

anticedent driver reasoning : முன்னிகழ்வு ஏதுவாதம்.

anticipatory paging : எதிர் பார்ப்பு பக்கமாக்கல்.

antidote : முறிப்பி.

anti-glare : கூசொளித் தடுப்பு : கணினித் திரையில் வெளியிலிருந்து வரும் வெளிச்சம்பட்டுப் பிரதிபளிப்பதைக் குறைக்கும் நடவடிக்கை. பிரதி பலிப்பைக் குறைக்கும் வேதியல் பொருளை கணினித் திரையில் பூசுதல், கூசொளியைத் தடுக்கும் ஒரு சல்லடைத் திரையை கணினித் திரையின்மேல் இடல் அல்லது வெறுமனே வெளி வெளிச்சம் பயனாளர் கண்களுக்கு நேராகப் பிரதிபலிக்காத வகையில் கணினித் திரையை குறிப்பிட்ட திசையில் திருப்பி வைத்தல் போன்ற நடவடிக்கைகள் மூலம் கூசொளியைத் தடுக்கலாம்.

antiglare filter : கூசொளி வடிக்கட்டி.

antistatic device : நிலை மின்சாரத் தடுப்புச் சாதனம் : கணினிச் சாதனங்கள் பழுதுபட்டுப் போகவும் தரவு இழப்பு ஏற்படவும் காரணமான, நிலைமின்சார அதிர்வுகளைக் குறைக்கப் பயன்படும் சாதனம். இது நிலை மின்சாரத்தைத் தடுக்கும் தரைவிரிப்பாக இருக்கலாம். கணினியோடு இணைத்து மணிக்கட்டில் கட்டப்படும் ஒயராக இருக்கலாம். அல்லது நிலை மின்சாரத்தைத் தடுக்கும் தைலத்தைப் பூசிக்கொள்வதாய் இருக்கலாம்.

antistatic mat : நிலை மின்சார எதிர்ப்புப் பாய் : நிலை மின்சாரத்தினால் ஏற்படும் அதிர்ச்சிகளைத் தடுக்க ஒரு சாதனத்தின் முன் னால் வைக்கப்படும் தரைப் பாய். மனிதர்கள் மின்காந்த கருவிகளை கையாளும்போது ஏற்படும் அதிர்ச்சியால் தரவுகள் அழிந்து போகாமல் இது காப்பாற்றும்.

antivirus programme : நிச்சு நிரல் எதிர்ப்புச் செயல்நிரல்; நச்சு நிரல் எதிர்ப்பி : ஒரு கணினியின் சேமிப்பு வட்டிலும் நினைவகத்திலும் தங்கியிருந்து ஊறு விளைவிக்கும் நிரல் தொகுப்பை வைரஸ் அல்லது நச்சுநிரல் என்கிறோம். அத்தகைய நச்சுநிரல் நமது கணினியின் சேமிப் பகத்திலோ நினைவகத்திலோ உள்ளதா என்பதைக் கண்டறியவும், இருப்பின் அதனைக்களையவும் திறனுள்ள நிரல் தொகுப்பை நச்சுநிரல் எதிர்ப்பி என்கிறோம். பிணையம் (network) அல்லது இணையம் (internet) வழியாக பதிவிறக்கம் (download) செய்யும் கோப்புகளில் நச்சுநிரல் ஒட்டிக் கொண்டு உள்ளதா என்பதை அறிந்து சொல்கின்ற எதிர்ப்பிகளும் உள்ளன.

antonym dictionary : எதிர்சொல் அகராதி :

any key : ஏதேனும் ஒரு விசை : கணினி விசைப் பலகையிலுள்ள ஏதேனும் ஒரு விசை. கணினியில் இயக்கப்படும் செயல்முறைத் தொகுப்புகள் சில, சிலவேளைகளில் தொடர்ந்து செல்ல, ஏதேனும் ஒரு விசையை அழுத்தவும் (Press any key to continue) என்ற செய்தியைத் தருவதுண்டு. அப்போது பயனாளர் விசைப் பலகையிலுள்ள ஏதேனும் ஒரு விசையை அழுத்தலாம். விசைப் பலகையில் any என்ற பெயரில் ஒரு விசை இல்லை என்பதை அறிக.

any-to-any connectivity : எதிலிருந்து எதற்கும் இணைப்பு : பிணையங்களில் (network) பல்வகை உள்ளன. பிணையக் கட்டமைப்பிலும் (topology), புரவலர் வழங்கன் (hostlserver) இனத்திலும், தரவுப் பரிமாற்ற நெறிமுறையிலும் (protocol) பல்வேறு வகைகளும் முறைகளும் உள்ளன. பல்வகைச் சூழலும் ஒருங்கிணைந்த ஒரு பிணையக் கட்டமைப்பில் தரவுவைப் பகிர்ந்து கொள்ள முடியுமெனில் அதனை எதிலிருந்து எதற்குமான (any to any) இணைப்பு என்கிறோம்.

aperture card : துளை அட்டை : நுண் படச்சுருள் பொருத்துவதற்காகத் தயாரிக்கப்பட்ட திறப்புள்ள, துளை அட்டை.

API : ஏபிஐ : பயன்பாட்டு நிரல் இடைமுகம் என்று பொருள்படும் Applications Programming Interface என்பதன் சுருக்கம். APL : ஏபிஎல் : A Programming Language எனும் மொழிக்கான குறும்பெயர். கணிதமுறையில் அமைக்கப்பட்ட செயலாக்க மொழி. கனக்குகளுக்குத் தீர்வு காண்பதன் மூலம் புகழ்பெற்றது. ஏபிஎல் தன்னுடைய எளிய முறை இயக்கங்கள் மூலம் புத்தி சாலித்தனமான கணக்கிடு கருவி ஒன்றின் பணிகளைச் செய்கிறது.

APPC : ஏபீபீசி : 1. உயர் நிலை கட்டளைத் தொடரிலிருந்து இன்னொரு கட்டளைத் தொடருக்கான தகவல் தொடர்பு என்று Advanced Programme to Programme Communication என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும் பெயர். ஐபிஎம் (IBM) நிறுவனத்தின் முறைமைப் பிணையக் கட்டு (Systems Network Architecture) நெறி முறை உருவாக்கப்பட்டது. வேறுபட்ட கணினி முறைமை இயங்குகின்ற பயன்பாட்டுத் தொகுப்புகள். தமக்குள்ளே தொடர்பு கொள்ளவும் நேரடியாகத் தகவல் பரிமாற்றம் செய்து கொள்ளவும் முடியும் இந்நெறிமுறை உருவாக்கப்பட்டது.

app code : 'ஆப்'முறை : பயன்பாட்டுக் குறியீடு. தகவல்களை செயலாக்கம் செய்யும் ஒரு நிரலில் உள்ள ஆணைகள்.

appearance : தோற்றம்.

append : இணை;கூட்டு : தரவுத் தொகுப்பு ஒன்றுடன் மேலும் புதிய ஆவணங்களைச் சேர்த்தல் அல்லது எழுத்துத் தொடரின் இறுதியில் அல்லது பட்டியலின் இறுதியில் சேர்த்தல்.

appearance : தோற்றம்.

append mode : சேர் பாங்கு.

append record : சேர் ஏடு.

Apple : ஆப்பிள்நுண் கணினி வரிசையொன்றின் விற்பனைப் பெயர். இவற்றைத் தயாரிக்கும் நிறுவனம் ஆப்பிள் நிறுவனம் ஆகும்.

Apple II : ஆப்பிள் II : ஆப்பிள் நிறுவனம் ஏப்ரல் 1977இல் அறி முகப்படுத்திய இரண்டாவது சொந்தக் கணினி (Personal Computer). இதில் 4கே இயங்கு நிலை நினைவகம் இருந்தது. 48கே வரை விரிவாக்கிக் கொள்ளலாம். 6502 என்னும் நுண் செயலி பயன்படுத்தப்பட்டது. வண்ணக் கணினித் திரைக்குப் பதிலாக, தொலைக்காட்சிப் பெட்டியைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளும் வசதி முதன்முதலாக ஆப்பிள் II கணினியில்தான் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இதில் எட்டு விரிவாக்கச் செருகுவாய்கள் (expansion slots) இருந்தன.

Apple computers : ஆப்பிள் கணினிகள் : தனிநபர், கல்வி, வணிகம் மற்றும் மேசைக்கணினி வழி நூல் பதிப்பகப் பயன்பாடுகளில் அதிகம் பயன்படும் நுண் கணினிகள்.

AppieDraw : ஆப்பிள் டிரா : ஆப்பிள் மெக்கின்டோஷ் கணினி களில் செயல்படக் கூடிய படம் வரையப் பயன்படும் ஒரு பகிர்வு மென்பொருள் (shareware) தொகுப்பு.

Apple Events : ஆப்பிள் நிகழ்வுகள் : ஆப்பிள் மேக் ஓஎஸ் சிஸ்டம் 7 இயக்க முறைமையில் சேர்க்கப்பட்ட ஒரு பயன்பாடு. இதன் மூலம் ஒரு பயன்பாட்டுத் தொகுப்பிலிருந்து இன்னொரு பயன்பாட்டுத் தொகுப்புக்கு சேமி, திற, மூடு போன்ற கட்டளைகளை அனுப்ப முடியும்.

Apple Extended Keyboard : நீட்டிக்கப்பட்ட ஆப்பிள் விசைப் பலகை : பிற்காலத்தில் வெளியிடப்பட்ட ஆப்பிள் மெக்கின் டோஷ் கணினிகளில் (ஆப்பிள் எஸ்இ, மெக்கின்டோஷ் II, ஆப்பிள் II ஜிஎஸ்) பயன்படுத்தப்படும், 105 விசைகள் உள்ள விசைப் பலகை, ஐபிஎம் மற்றும் அதன் ஒத்தியல் கணினிகளில் பயன்படுத்தப்பட்ட விசைப் பலகையில் இருப்பது போன்று ஆப்பிள் விசைப் பலகையில் இல்லையே என்ற குறையை நிறைவுசெய்ய, இந்த விசைப்

நீட்டிக்கப்பட்ட ஆப்பிள் விசைப் பலகை
பலகையில் முதன்முதலாக செயல் விசைகள் (function keys) சேர்க்கப்பட்டன. புதிய விசைகளையும் சேர்த்து, வடிவமைப் பிலும் சில மாற்றங்கள் செய்து உருவாக்கப்பட்ட இந்த விசைப் பலகை ஐபிஎம்மின் மேம்படுத் தப்பட்ட விசைப் பலகையைப் பெரிதும் ஒத்திருந்தது.

Apple information technology division : ஆப்பிள் தகவல் தொழில் நுட்பப் பிரிவு : கணினி ஆலோசனை மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்.

Apple key : ஆப்பிள் விசை : கட்டளை விசையின் பழைய பெயர்

Apple menu : ஆப்பிள் பட்டியல் : மெக்கின்டோஷ் திரையின் இடதுபக்க மேல்பகுதியில் உள்ள பட்டியல்.

Apple Newton : ஆப்பிள் நியூட்டன் : ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் கையகக் கணினி.

Apple printer : ஆப்பிள் அச்சுப்பொறி : கணினி வெளியீட்டின் அச்சுப் பிரதியைப் பெறபயன் படுத்தும் சாதனம். அச்சுப் பொறியானது அழுத்தமுறை அல்லது அழுத்தம் அல்லாத முறையினதாக இருக்கலாம். ஆப்பிள் லேசர் அச்சுப்பொறிகள் புகழ்பெற்றதாகவும் உயர்தர வெளியீட்டை அளிப்பதாகவும் இருக்கின்றன.

Apple scanner : ஆப்பிள் வருடுபொறி : 34 செ. மீ x 21 - 25 செ. மீ. அளவுள்ள உருவங்கள் ஒரு அங்குலத்துக்கு 300 புள்ளி கள் என்ற அளவில் வருடி மெக் கின்டோஷுக்கு மாற்றுகிறது.

AppleScript : ஆப்பிள் ஸ்கிரிப்ட் : சிஸ்டம் 7 இயக்க முறைமையில் செயல்படும் மெக்கின்டோஷ் கணினிகளில் கட்டகைளை நிறைவேற்றவும், தானியக்கச் செயல்பாடுகளுக்கும் பயன் படும் ஒரு வடிவாக்க மொழி.

Appleshare : ஆப்பிள் ஷேர் : ஆப்பிள் நிறுவனத்திலிருந்து உருவானகணினிக்கான மென்பொருள்.

Applesoft BASIC : ஆப்பிள் சாஃப்ட் பேசிக் : ஆப்பிள் ஐஐசி மற்றும் ஐஐஇ கணினிகளில் பயன்படுத்தப்படும் விரிவு படுத்தப்பட்ட அடிப்படை நிரல் தொகுப்புகளை உருவாக்கப் பயன்படுத்தப்படும் மொழி. பதின்ம எண்களைக் கையாளும் திறன் கொண்டது. ஆப்பிள் சாஃப்ட் பேசிக்கில் நிரல்களை உருவாக்கவும் நிறைவேற்றவும் கணினியிலேயே உள்கட்டமைப் பாக உருவாக்கப்பட்ட ஆணை மாற்றி (Interpreter).

applet : ஆப்ளெட்;குறுநிரல் : பயன்பாட்டு நிரல் போன்ற சிறிய பயன்கூறு. ஜாவா மொழியில் உருவாக்கப்படும் சிறுசிறு செயற்கூறுகள் இவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன. இவை ஹெச்சீஎம்எல் மொழியில் உருவாக்கப்படும் வரைப்பக்கங்களின் உள்ளிலிருந்து செயல்படுகின்றன.

AppleTalk : ஆப்பிள்டாக் : ஆப்பிள் நிறுவனம் உருவாக்கிய செலவு குறைந்த குறும் பரப்புப்பிணையம் (Local Area Network). இதில் ஆப்பிள் மற்றும் ஆப்பிள் அல்லாத கணினிகள் தொடர்பு கொண்டு அச்சுப் பொறி மற்றும் கோப்புகள் போன்ற வளங்களைப் பகிர்ந்துகொள்ள முடியும். ஆப்பிள் அல்லாத கணினிகள் ஆப்பிள்டாக்கின் மென்பொருளையும் வன்பொருளையும் கொண்டிருக்க வேண்டும். ஐஎஸ்ஓ/ஒஎஸ்ஐ மாதிரியை ஒத்த நெறிமுறைகளையே இந்தப் பிணையம் பின்பற்றுகிறது. சட்டம் (frame) எனப்படும் பொட்டலங்களில் தகவல் பரிமாற்றம் செய்கிறது. ஒர் ஆப்பிள்டாக் பிணையம் இன்னொரு ஆப்பிள்டாக் பிணையத்துடன் இணைவி (bridge) மூலமாகவும், வேறுபட்ட பிணையங்களுடன் நுழைவி (gateway) மூலமாகவும் இணைப்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ள முடியும்.

application : பயன்பாடு; பயன்பாட்டுத் தொகுப்பு : கணினியில் சொல்செயலி, கணக்குவழக்கு, கையிருப்பு மேலாண்மை போன்ற ஒரு குறிப்பிட்ட பணியை நிறைவேற்ற உதவும் வகையில் உருவாக்கப்படும் மென்பொருள் தொகுப்பு.

application backlog : பயன்பாட்டுத் தேக்கம்

application binary interface (ABI) : பயன்பாட்டு இரும இடைமுகம் : ஒரு இயக்க முறைமையில் இயங்கு நிலைக்கோப்பு (executable file), கணினியின் வன்பொருள் உறுப்புகளுடன் எவ்வாறு தொடர்பு கொள்கிறது, தகவல் எவ்வாறு பதியப்படுகிறது என்பதை வரையறுக்கும் நிரல் தொகுதி.

application-Centric : பயன்பாட்டுத் தொகுப்பை மையப் படுத்திய; பயன்பாட்டு முக்கியத்துவமுள்ள : ஒரு கணினி இயக்க முறைமையின் (operating system) பண்பியல்பைப் பற்றியது. ஒரு பயனாளர் ஒரு குறிப்பிட்ட வகை ஆவணத்தை (சொல் செயலிக் கோப்புகள், விரிதாள் கள்) திறக்க, உருவாக்க விரும்பினால் அதற்குரிய பயன்பாட்டுத் தொகுப்பை முதலில் இயக்க வேண்டும். கட்டளை வரி பணிச்சூழல் கொண்ட டாஸ், வரைகலைச சூழலை வழங்கும் விண்டோஸ் 3. x  ஆகியவை இந்தப் பிரிவைச்சாா்ந்தவை.

application close : பயன்பாட்டு நிறுத்தம்.

application control menu : பயன்பாட்டுக் கட்டுப்பாட்டுப் பட்டி.

application control : பயன்பாட்டுக் கட்டுப்பாடு : கணினி பயன்பாடு - உற்பத்திப் பயன்பாடுகளில் துல்லியமாக, சரியான நேரத்தில், தகவல்கள் செயலாக்கப்படுவதை உறுதி செய்ய, கணக்குத்துறை மற்றும் கணினித்துறை தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் பரிந்துரைக்கும் கட்டுப்பாடு.

application controller : பயன்கருவிக் கட்டுப்படுத்தி : கணினி ஒரு துணைக் கருவியைக் கட்டுப்படுத்த உதவும் சாதனத்திற்குப் பொதுவான பெயர்.

application developer : பயன்பாடு உருவாக்குபவர் : வணிகப் பயன்பாட்டை உருவாக்கி, முறைமை ஆய்வாளர் மற்றும் பயன்பாட்டு நிரலர் பணிகளைச் செய்யும் ஒரு நபர்.

application development environment : பயன்பாட்டு மென்பொருள் உருவாக்கச் சூழல் : மென்பொருள் உருவாக்குவோர் பயன்படுத்தக்கூடிய, செயல்முறைத் தொகுப்புகள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட கூட்டுத் தொகுப்பு. ஒரு மொழி மாற்றி (compiler), உலாவி (browser), பிழைசுட்டி (debugger), ஆனைத் தொடர்களை எழுதப் பயன்படும் ஒர் உரைத் தொகுப்பான் (text editor) ஆகியவை சேர்ந்தே இத்தகைய பணிச்சூழலை வழங்குகின்றன.

application development language : பயன்பாட்டு மென்பொருள் உருவாக்க மொழி : பயன்பாட்டுத் தொகுப்புகளை உருவாக்குவதற்கென்று வடிவமைக்கப்பட்ட மொழி. தரவுத் தளத்திலுள்ள தரவுகளைப் பெறுதல், புதுப்பித்தல் மற்றும் அதையொத்த பணிகள், தரவுவை உள்ளீடு செய்வதற்குரிய படிவங்களை உருவாக்குதல் மற்றும் அறிக்கை தயாரித்தல் ஆகிய பணிகளுக்கான உயர்நிலைக் கட்டளை அமைப்பு குறிப்பிட்ட கணினி மொழிகளை மட்டுமே இது குறிக்கிறது.

application development system : பயன்பாட்டு உருவாக்க முறைமை : உருவாக்குதல், மேம்படுத்தல் மற்றும் பயன்பாட்டு ஆணை நிரல்களை இயக்க அனுமதிக்கும் நிரலாக்க மொழி மற்றும் அதன் தொடர்பான பயன்பாடுகள். வினவல் மொழிகள், அறிக்கை தயாரிப்புக் கருவிகள் உள்ளிட்ட டிபிஎம்எஸ்-ஐ இதில் சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.

application gateway : பயன்பாட்டு நுழைவாயில் : வெளி உலகுடன் தகவல் போக்குவரத்தில் ஈடுபடக் கூடிய ஒரு நிறுவனத்தின் பிணையக் கணினியிலுள்ள தரவுகளுக்கான பாதுகாப்பினை வழங்கக்கூடிய மென்பொருள் தொகுப்பு.

application generator : பயன்பாட்டு உருவாக்கி : பிரச்சினையின் விவரங்களிலிருந்து பயன்பாட்டுத் தொகுப்பை உருவாக்கும் மென்பொருள். உயர்நிலை கணினி மொழியைவிட ஒன்று அல்லது மேற்பட்ட உயர்நிலையில் உள்ளது. இருப்பினும், நிரலர், சிக்கலான பணிகளை விவரிக்கக் கணித, மொழியமைப்பு விளக்கங்களை அமைத்துத் தர வேண்டும்.

application heap : பயன்பாட்டு நினைவகக் குவியல் : ஒரு பயன்பாட்டுத் தொகுப்பு தனது நிரல் தொடர்களை, விவரக் குறிப்புகளை மற்றும் தேவையான தரவுகளைப் பதிவுசெய்துவைத்துக் கொள்ள ரேம் (RAM) நினைவகத்தில் ஒதுக்கப்படும் பகுதி.

application icon : பயன்பாட்டு சின்னம்; பயன்பாட்டுக் குறு. படம்.

application layer : பயன்பாட்டு அடுக்கு : கணினிப் பிணையங்களில் இரு கணினிகளுக்கிடையே நடைபெறும் தரவுப் பரிமாற்றத்தின் தொழில்நுட்ப நெறிமுறைகளை பன்னாட்டுத் தரநிர்ணய அமைப்பு (lnternational Standards Organisation-ISO) வகுத்துத்துள்ளது. சமிக்கைப் பரிமாற்றங்களுக்குரிய ஒஎஸ்ஐ மாதிரி (OSI Model-Open System Inter connection Model) என்பது முக்கியமான ஒன்று. ஏழு அடுக்குகளைக் கொண்டது. அவற்றுள் பயன்பாட்டு அடுக்கும் ஒன்றாகும். இந்த அடுக்கில்தான் ஒரு தொலைதூரக் கணினியுடன் இணைப்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ளவும், கோப்புப் பரிமாற்றம் செய்வதற்குமான சமிக்கைகள் அடங்கியுள்ளன. பயனாளருக்கு மிகவும் பயனுள்ள பணியைச் செய்வது இந்த அடுக்குத்தான். ஏழு அடுக்குகளில் ஏனைய கீழடுக்குகள், அனுப்பும்/பெறும் கணினிகளுக்கிடையே தரவு பரிமாற்றத்தைக் கட்டுப்படுத்துகின்றன.

application level : பயன்பாட்டு நிலை.

application mathematics : பயன்பாட்டுக் கணிதம்.  application minimise button : பயன்பாட்டைச் சிறிதாக்கு பொத்தான்.

application notes : பயன் பாட்டுக் குறிப்புகள் : வழக்கமான உதவிக் குறிப்பு கையேடுகளுடன் விளக்கங்கள் மற்றும் பரிந்துரைகளைச் சேர்த்து விற்பனையாளர் கொடுப்பது.

application-oriented language : பயன்பாடுசார் மொழி; பயன் நோக்கு மொழி : ஒரு குறிப்பிட்ட பிரச்சினைக்குத் தீர்வு காண்பதற்கான நிரல் தொகுப்பு மொழி. இதன் கட்டளைகள் கணினியைப் பயன்படுத்துவோர் கையாளும் சொற்களைக் கொண்டிருக்கும் அல்லது அவற்றை ஒத்திருக்கும்.

'application package : பயன்பாட்டுத் தொகுப்பு : ஒரு குறிப்பிட்ட பயன்பாட்டுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட கணினி நிரல்கள் அல்லது நிரல்களின் தொகுப்பு. தொழில் துறைக்காக அல்லது குறிப்பிட்ட நோக்கத்துக்காக உருவாக்கப்பட்ட மென்பொருள் தொகுப்பு. சிறப்பு அல்லது பொது நோக்கப்பணிகளுக்காக எழுதப்பட்ட கணினி நிரல்கள். சிலவற்றில் ஒரே ஒரு பணி மட்டுமே இருக்கும். மற்றவற்றில் பல பணிகள் இருக்கலாம்.

application portability profile (APP) : பயன்பாட்டு கையாண்மை விவரக் குறிப்பு.

application portfolio : பயன்பாட்டு மதிப்பீடு : ஒரு திட்டமிடும் கருவி. இப்போதுள்ள மற்றும் திட்டமிட்டு வரும் தகவல் அமைப்புகளின் பயன்பாடுகளை அவை உண்டாக்கும் வருமானம், அவற்றை ஏற்படுத்தும் செலவு ஆகியவை பெரிய வணிகப் பணிகளுக்கு உதவுமா என்று மதிப்பிடுதல்.

application processor : பயன்பாட்டுச் செயலி : கட்டுப்பாட்டுப் பணிகள் அல்லாமல் தரவுகளை செயலாக்கம் செய்யும் கணினி.

application programme : பயன்பாட்டு : சொல் செயலாக்கம் விலைப்பட்டியலிடல், இருப்பு கட்டுப்பாடு போன்ற பணிகளைச் செய்ய எழுதப்படும் மென்பொருள்.

application programmer : பயன்பாட்டு நிரலர் : முறைமை வகுப்போரைப் போன்றல்லாது குறிப்பிட்ட செயல்பாட்டுக்கான நிரல்களின் தொகுப்பை உருவாக்குகிறவர்.

application programming : பயன்பாட்டு நிரலாக்கம் : குறிப்பான பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு காணப் பயன்படுத்துவதற்கு உரிய நிரல்களின் தொகுப்பைத் தயாரித்தல். இது முறைமைத் தொகுப்பைத் தயாரித்தலுக்கு மாறானது.

application programming interface : பயன்பாட்டு நிரலாக்க இடைமுகம்.

application programms : பயன்பாட்டு நிரல்கள்.

applications, computer : கணினிப் பயன்பாடுகள்.

application shortcut key : பயன்பாட்டு சுருக்குவழி விசை : பயன்பாட்டுத் தொகுப்புகளில் பல்வேறு பணிகளையும் பட்டி விருப்பத் தேர்வுகளின் (menu options) மூலமே நிறைவேற்றிக் கொள்கிறோம். வழக்கமாகத் தொடர்ச்சியான பல்வேறு பட்டித்தேர்வுகளின் மூலம் நிறைவேற்ற வேண்டிய ஒரு பணியை ஒன்றிரண்டு விசைகளை ஒருசேர இயக்குவதன் மூலம் நிறைவேற்றிக் கொள்ள முடியும். அத்தகைய விசை அல்லது விசைகள் சுருக்குவழி விசை என்று அழைக்கப்படுகிறது. இம்முறையை விசைப் பலகைச் சுருக்குவழி (keyboard shortcut) என்றும் கூறுவர்.

application software : பயன்பாட்டு மென்பொருள் : பயன்படு நிரல்கள் தொகுப்பு என்பதைக் காண்க.

app!ication specific programms : பயன்பாடு சார்ந்த நிரல்கள் : வணிக அறிவியல், பொறியியல் மற்றும் பிற துறைகளில் உள்ள இறுதிப் பயனாளரின் குறிப்பிட்ட பணிகளுக்கு உதவும் பயன்பாட்டு மென்பொருள் தொகுப்பு.

application restone button : பயன்பாட்டு மீட்புப் பொத்தான்.

application specific integrated circuit (ASIC) : பயன்பாடு சார்ந்த ஒருங்கிணைந்த மின்சுற்று.

application window : பயன்பாட்டுச் சாளரம், பயன்பாட்டுப் பலகணி.

application wizard : பயன்பாட்டு வழிகாட்டி

applied mathematics : பயன்பாட்டுக் கணிதம் : எந்திரவியல், இயற்பியல், அல்லது கணினி அறிவியலில் நடைமுறைப் பயன்பாட்டுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் கணிதம்.

apply : செயலாக்கு.

apply filter : வடிகட்டி பயன்படுத்து.

applying : பயன்படுத்துதல்.

appointment order : பணி ஆணை. apprentice : பயிற்சியாளர்.

approximation : பகுதிக்கு ஏற்ற விதிகளின் தொகுதி.

arcade game : விதானத் தொகுதி விளையாட்டு : கணினி விளையாட்டுகள் நாணயத்தால் இயக்கப்படும் கருவிகளால் பிரபலமாக்கப்பட்டவை. இக்கருவிகள் உயர்திறன் கொண்ட வண்ண வரைவுருக்கள். உயர் வேகச் சித்திர இயக்கம், ஒலி வழங்குதல் ஆகிய திறன்களைக் கொண்டவை. பெரும்பாலும் விளையாட்டுக் குச்சிகளினால் திரையிலுள்ள வடிவம் கட்டுப் படுத்தப்படுகிறது. விளையாட்டுகளின் விதிப்படி கணினி மதிப்புப் புள்ளிகளை அளிக்கிறது.

Archie , ஆர்க்கி : பெயர் கொடா கோப்புப் பரிமாற்ற நெறிமுறையின் மூலம் இலவச ஆவணக்காப்பகங்களில் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள கோப்புகளைத் தேடிக் கண்டறியும் இணையப் பயன்பாடு. மான்ட்ரீல் நகரின் மெக்கில் (McGill) பல்கலைக்கழகத்திலுள்ள தலைமை ஆர்க்கி வழங்கன் கணினி, தன்னுடன் இணைக்கப்பட்ட கோப்புப் பரிமாற்ற நெறி முறை அடிப்படையிலான அனைத்து வழங்கன் கணினிகளிலிருந்தும் கோப்புப் பட்டியல்களைப் பதிவிறக்கம் செய்து, அவற்றை ஒன்றிணைத்து ஒரே பட்டியலாக்கி, அப்பட்டியலை அனைத்து ஆர்க்கி வழங்கன் கணினிகளுக்கும் நாள்தோறும் அனுப்பி வைக்கிறது. ஆவணக் காப்பகம் என்று பொருள்படும் ஆர்க்கிவ் என்ற சொல்லின் சுருக்கமே ஆர்க்கி ஆகும்.

archie server : ஆர்க்கி வழங்கன் கணினி, ஆர்க்கி சேமிப்பகம் : ஆர்க்கி சேவையகம் இலவசக் கோப்புப் பரிமாற்ற நெறிமுறைக் காப்பகங்களிலுள்ள கோப்புகளின் பெயர்களையும் முகவரிகளையும் கொண்ட பட்டியலை வைத்திருக்கும், இணையத்தில் இணைக்கப்பட்டுள்ள வழங்கன் கணினியின் பெயர்.

architectural protection : கட்டமைப்புப் பாதுகாப்பு : கட்டு மான காப்பு.

architecture : கட்டுமானம் : வடிவமைப்பு : கணினியின் உள் இயக்க நடவடிக்கைகளின் வடிவமைப்பு. நினைவக நிரல் பகுதி மற்றும் உள்ளீட்டு, வெளியிட்டு அமைப்புகள் கொண்டது.

archival : ஆவணக் காப்பகம் : தரவு ஒன்றை நீண்ட காலம் சேமிப்பது தொடர்பானது.

archival back up : ஆவண ஆதார நகல். archival store : காப்பகச் சேமிப்பு : ஆவண இருப்பகம் : அடிக்கடி பயன்படுத்தாமல் பின் தேவைக்கு ஆதாரமாக வைக்கப் பட்டிருக்கும் கோப்புகள்.

archive : ஆவணக் காப்பகம் : கோப்புச் சேமிப்பகம் : 1. வேறொரு சேமிப்பகத்திலுள்ள கோப்புகளை நகலெடுத்துப் பாதுக்காப்பாக வைத்துக் கொள்கிற நாடா அல்லது வட்டுச் சேமிப்பகங்களைக் குறிக்கிறது. 2. இறுக்கிச் சுருக்கப்பட்ட கோப்பு. 3. இணையத்தில் கோப்புப் பரிமாற்ற நெறிமுறை (FTP) மூலமாக அணுக முடிகிற ஒரு கோப்பகம் (Directory) அல்லது அணுகுவோருக்கு வழங்குவதற்கென்றே இணையத்தில் கோப்புகளைச் சேமித்து வைத்துள்ள ஒரு கோப்பகம்.

archive attribute : காப்புக்கூறு : கோப்புகளை வகைப்படுத்தும் இயல்புநிலை. சில படிகள் மற்றும் பின்னாதரவு நிரல்களில் இந்த நிலையைச் சோதிக்க முடியும்.

archive bit : ஆவணக் காப்பகக் குறி : ஒரு கோப்பு ஆவணக் காப்பகத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை அறிந்து கொள்ள உதவும் ஒரு குறியீடு.

archieve file : காப்பகக் கோப்பு : பல்வேறு கோப்புகளை உள்ளடக்கிய ஒரு கோப்பு. ஒரு மென்பொருள் தொகுப்பு, அதன் விளக்கக் குறிப்புகளையும் எடுத்துக்காட்டு உள்ளீட்டுக் கோப்புகளையும் உள்ளடக்கிய ஒரே கோப்பாக இருக்க முடியும், இணையத்தில் செய்திக்குழுவில் (news group) தொகுக்கப்பட்ட செய்திகளையும் இச்சொல் தொடர் குறிக்கிறது. யூனிக்ஸ் முறைமையில் tar கட்டளை மூலம் காப்பகக் கோப்புகளைக் கையாள முடியும் அவற்றை இறுக்கிச் சுருக்கவும் முடியும். டாஸ் மற்றும் விண்டோஸ் இயக்கத்தளத்தில் pkzip, மேக் ஓ. எஸ் இல் stuffit ஆகியவை ஏற்கெனவே இறுக்கிச் சுருக்கப்பட்ட கோப்புகளைக் கொண்ட காப்பகக் கோப்புகளை உருவாக்கப் பயன்படுகின்றன.

archive gateway : காப்பக நுழைவாயில்.

archive site : ஆவணக் காப்பகத் தளம் : கோப்புகளைச் சேமித்து வைத்துள்ள ஓர் இணைய தளம். இங்குள்ள கோப்புகளை பொதுவாக கீழ்க் காணும் ஏதேனும் ஒரு முறையில் அணுக முடியும். (1) பெயரின்றி அணுகும் கோப்புப் பரிமாற்ற நெறிமுறை மூலம் பதிவிறக்கம் செய்யலாம். (2). கோஃபர் (gopher) மூலம் அணுகலாம். (3) வைய விரிவலை (www) யில் பார்வையிடலாம்.

archiving : ஆவணப்படுத்தல்.

arcnet : ஆர்க்நெட் : ஒரு கணினிப் பிணையக் கட்டமைப்பு.

area : பரப்பு.

area chart : பரப்புநிரல் படம் : வரைபட வகைகளுள் ஒன்று. கடந்த நான்கு காலாண்டுகளில் நடைபெற்ற விற்பனையின் அளவைக் குறிக்க இது போன்ற வரைபடத்தைப் பயன்படுத்தலாம். இருவேறு விவரக் குறிப்புகளைக் குறிக்கும் இரண்டு கோடுகளுக்கு இடையே நிறம் அல்லது புள்ளிகளால் நிறைத்துக் காட்டப்படும் பரப்பளவு.

area, common storage : பொதுச் சேமிப்பகப் பரப்பு.

area, constant : மாறாப் பரப்பு.

area density : பரப்பு அடர்த்தி.

area graph : பரப்பு வரைபடம்.

area, seek : தேடு பரப்பு.

area, search : பகுதி தேடல் : பெரும் எண்ணிக்கையிலான ஆவணத் தொகுதிகளில் குறிப்பிட்ட ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்காகப் பரிசீலித்தல்.

area, work : பணிப் பரப்பு.

argument : மதிப்புரு ;தரு மதிப்பு : ஒரு செயல்கூறு அல்லது செயல்முறைக்கு அழைக்கும் நிரலிலிருந்து அனுப்பி வைக்கப்படும் மதிப்புகள்.

argument list : மதிப்புருப் பட்டியல்.

argument seperator : மதிப்புரு பிரிப்பி,

arithmetic : எண் கணிதம் : 1. கணிதவியலின் ஒரு பகுதி உடனிலை முழு எண்கள் மற்றும் பூஜ்யம் ஆகியவற்றின் ஆய்வு தொடர்பானது. 2. கூட்டல், கழித்தல், பெருக்கல் மற்றும் வகுத்தல் சம்பந்தப்பட்ட நடவடிக்கைகள் தொடர்பானது. அல்லது இப்பணிகளைச் செய்யும் கணினி கருவியின் ஒரு பகுதி தொடர்பானது.

arithmetic address : எண் கணித முகவரி : எண்கணித முகவெண்.

arithmetic and logical operators : கணித மற்றும் தருக்கக் செயற்குறிகள்.

arithmetic check : எண்கணிதச் சோதனை.

arithmetic coding : கணித முறையாக்கம் : புள்ளிவிவர முறை தரவுகளை சுருக்கும் முறை தரவுச் சரங்களை 0 முதல் 9 வரை உள்ள தனி பதின்ம எண்ணாக மாற்றுவது.

arithmetic exception : எண் கணித விதிவிலக்கு

arithmetic expression : கணக்கீட்டுத் தொடர்; எண் கணிதக் கோவை : ஒன்று அல்லது கூடுதலான எண்கள், மாறிகள், செயல்கள், குறியீடுகள் அல்லது இவை இணைந்த கோவை. கணக்கீட்டின் விளைவாக ஒரு தனி மதிப்பைக் குறிப்பிடுவது.

arithmetic, fixed point : நிலைப் புள்ளிக் கணக்கீடு

arithmetic, floating decimal : மிதவைப் புள்ளிக் கணக்கீடு

arithmetic instruction : கணித ஆனண : கணித இயக்கத்தைச் செய்யுமாறு கணினிக்குச் சொல்கிறது.

arithmetic-logic unit : கணிதத் தருக்ககம் : மையச் செயலாக்கத் தின் ஒர் அங்கம். அங்கு கணித மற்றும் தருக்கவியல் நடவடிக் கைகள் நிறைவேற்றப்படுகின்றன.

arithmetic operation : கணித வியல் செயல்பாடு : எண் கணித வினை : எண்ணியல் அளவுகளின் பல்வேறு நடவடிக்கைகள். இவற்றில் அடிப்படை நடவடிக்கைகளான கூட்டல் அல்லது கழித்தல், பெருக்கல், வகுத்தல், தொகுத்தல் கூறுபடுத்துதல் மற்றும் வேர்களை பிரித்தெடுத்தல் ஆகியவையும் அடங்கும்.

arithmetic operation, binary : இருமக் கணிதச் செயல்பாடு

arithmetic operator : கணிதச் செயற்குறி : ஒரு கணக்கீட்டைச் செய்ய கணினிக்கு கூறும் குறியீடு. கூட்டல், கழித்தல், பெருக் வகுத்தல், தொகுத்தல் போன்ற செயல்களைக் குறிப்பிடும் செயற்குறிகள்.

arithmetic overflow : கணித மிகைவழிவு : வரையறுக்கப் பட்ட வரம்புக்கு அதிகமாகப் பெறப்படும் மதிப்பு. ஒரு நான்கு இலக்க எண் வகை மாறியில் ஐந்து இலக்க மதிப்பை இருத்த முனைதல்.

arithmetic register : கணிதப் பதிவகம் : கணித மற்றும் அளவை இயக்கங்களைச் செய்வதற்கென்றே ஒதுக்கப்பட்ட பதிவகம்.

arithmetic shift : கணிதவியல் பெயர்ச்சி : ஒர் எண்ணிக்கையினை அடிப்படை எண் ஒன்றினால் பெருக்கல் அல்லது வகுத்தல். எடுத்துக்காட்டு 13ஐ 10ஆல் இருமுறை பெருக்கியதால் கிடைப்பது 1, 300 ஆகும். இதில் 13 என்ற எண் இரு இடங்களில் இடப்புறப் பெயர்ச்சி அடைகிறது.

arithmetic statement : கணக்கீட்டுக் கூற்று.

arithmetic underflow : குறைப் பொழிவு : சரியாகக் கூறமுடியாத அளவுக்குச் சிறிய எண்ணாக வரும் கணக்கீடு.

arithmetic unit : கணக்கம் : கணக்கிடும் பகுதி.

arm access : அணு குகை

. army. mil : ஆர்மி. மில் : அமெரிக்க நாட்டு இராணுவத்தைச் சுட்டும் இணைய தள முகவரி. இணைய தளங்களை அவற்றின் உள்ளடக்கங்களுக்கேற்ப com. gov. edu. org. mil. net. int. ஆகிய பெரும் பிரிவு களில் அடக்குகின்றனர். அமெரிக்க இராணுவத் தள முகவரி . mil என்ற பெரும் பிரிவில் அடங்குகிறது.

ARP : ஏ. ஆர். பீ : முகவரி கண்டறி நெறிமுறை என்று பொருள்படும் Address Resolution Protocol என்பதன் தலைப்பெழுத்துச் சுருக்கம். கணினிப் பிணையங்களுக்கிடையே தகவல் தொடர்புக்கான டி. சிபி/ஐபி (TCP/ IP) நெறிமுறையின் ஒரு வடிவம். ஒரு குறும் பரப்பு பிணையம்இணையத்தில் தொடர்புகொள்ளும்போது ஐபி முகவரி (தருக்க முகவரி) யை மட்டுமே அறிய முடியும். அப்பினையத்திலுள்ள ஒரு கணினியின் மெய்யான வன்பொருள் (ஈதர் நெட்) முகவரியை அறிந்துகொள்ள ஏஆர்பி நெறிமுறை பயன்படுகிறது. இணையத்தின் வழியாக ஒர் ஏ. ஆர். பீ கோரிக்கை அனுப்பி வைக்கப்படும்போது, குறிப்பிட்ட ஐபி முகவரி கொண்ட கணுக் கணினி தன்னுடைய வன் பொருள் முகவரியோடு பதில் அனுப்பும். வன்பொருள் முகவரி கண்டறிதலைப் பொதுவாகக் குறித்தபோதும் எதிர்மறைப்பணியான ஆர்ஏஆர்பீ (Reversed ARP) சேர்த்தே குறிக்கிறது.

ARPANET : 'அர்ப்பானெட்' மேம்பட்ட ஆய்வுத்திட்ட முகமைப் பிணையம்' எனப் பொருள்படும் Advanced Research Projects Agency Network என்பதன் குறும் பெயர். இது பாதுகாப்புத் துறை இடங்கள், ஆய்வு மையங்கள் மற்றும் கணினி அறிவுக்கூடங் களை இணைக்கிறது. இதன் நோக்கம் கணினி விவரங்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளுதல், மிகவும் நம்பிக்கையான, சிக்கனமான கணினித் தகவல் தொடர்பை உருவாக்குதல். ARP request : ஏஆர்பி கோரிக்கை : முகவரி கண்டறி நெறிமுறைக் கோரிக்கை என்று பொருள்படும் Address resolution protocol என்பதன் சுருக்கம். ஒர் ஏ. ஆர். பி பொதிவு (அல்லது பொட்டலம்), புரவன் கணினியின் (host computer) இணைய முகவரியைக் கொண்டிருக்கும். கோரிக் கையைப் பெறும் கணினி தனக் குரிய ஈதர்நெட் முகவரியுடன் பதிலை அனுப்பும்.

ARQ : ஏஆர்கியூ : தானியங்கு முறையில் மீண்டும் அளிப்பதற்கான வேண்டுகோள். Automatic Repeat request என்பதன் குறும்பெயர். தரவு வழங்கப்படுவதை கண்காணிக்கும் பாணி

arrange : ஒழுங்கமை.

arrangement : ஏற்பாடு : வரிசை ஒழுங்கு பொருள் பட்டியல் சொற்களின் வரிசையொழுங்கு அல்லது ஒரு அமைவில் உள்ள தரவு வகைகள்.

Array : கோவை : வரிசை : தொடர்புடைய பொருள் வகைகளின் வரிசை.

array and sringes : கோவை மற்றும் சரம்.

array bound : கோவை வரம்பு

array dimension : கோவை பரிமாணம்.

array element : கோவை உறுப்பு : வரிசைப் பொருள் வரிசையில் உள்ள ஒரு கூறு.

array index number : கோவை இடஞ்சுட்டு எண் : வரிசை அடையாள எண் : ஒரு வரிசை உள்ள குறிப்பிட்ட பொருளை அடையாளம் காட்டும் இருப்பிட வரிசை எண்.

array iterator : கோவை வரிசை இயக்கி : ஒரு வரிசையில் உள்ள ஒவ்வொரு பொருளிலும் புகுந்து இயக்கத்தைச் செய்யும் ஒரு பணி.

array processor : கோவைச் செயலி ; வரிசைச் செயலி : அணி கணக்குகளை சாதாரணக் கணினிகளைவிட விரைவாகச் செய்யக் கூடியது.

array reference : கோவைக் குறிப்பி ; வரிசைக் குறிப்பு : எந்த வரிசையிலும் அணுகக் கூடிய சிறப்புத் தரவு மதிப்பு.

arrival rate : வருகை வீதம் : குறிப்பிட்ட அளவு நேரத்தில் தரவு தொடர்புச் சாதனத்தில் எவ்வளவு தரவுகள் அல்லது எழுத்துகள் வருகின்றன எனும் வீதம்.

arrow key : அம்புக்குறி விசை : கணினித் திரையில் தோன்றும் அல்லது தேர்வுப்பட்டியல் கட்டுக் குறியை விருப்பத் தேர்வுக்களில் குறியை மேல் கீழாக, பக்கவாட்டில் நகர்த்து வதற்குப் மேல், கீழ், வலம், இடம் நோக்கிய பயன்படக்கூடிய, மேல், கீழ், வலம், இடம் அம்புக்குறி இடப்பட்ட விசைகள்.

article : கட்டுரை செய்திக் குறிப்பு : இணையத்தில் செய்திக்குழுவில் (news- group) வெளியிடப்பட்டுள்ள ஒரு செய்திக் குறிப்பு. கடிதம் என்றும் கூறப் படுவதுண்டு.

article Selector : கட்டுரை தேர்வி.

artificial inteligence (A )  : செயற்கை நுண்ணறிவு : ஒரு எந்திரம் எவ்வளவு அறிவுத் திறனுடன் இருக்க முடியும் என்பதை விளக்கும் கணினி அறிவியலின் ஒரு பிரிவு பகுத் தறிதல், கற்றல் போன்ற மனித அறிவுத்திறனோடுபுடைய செயல்களைச் செய்யும்தொடர் கருவி ஒன்றின் திறனோடு தொடர்புடையது.

artificial language : செயற்கை மொழி : வரையறை செய்யப்பட்ட விதிகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட மொழி இவ்விதிகள் அதன் பயன்பாட்டுக்கு முன் உருவாக்கப்பட்டதாகும். இது இயற்கையான மொழிக்கு வேறுபட்டதாகும்.

artificial life : செயற்கை உயிர் : வாழும் உயிரினங்களின் நடத்தையில் சில கூறுகளை போலச் செய்யும் கணினி அமைப்புகள் பற்றிய ஆய்வு. ஒரு குறிப்பிட்ட பணியை நிறைவேற்ற எழுதப்பட்ட நிரல், அதன் செயல்த்திறனை அடிப்படையாகக் பட்டச்செயல் கொண்டு, தகவமைத்தல், தப்பிப்பிழைத்தல் இனம்பெருக்குதல் போன்ற மனிதப் பண்புகளின் மொத்த நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ளுமாறு செய்ய முடியும். இந்த நிரல்கள் ஒரு சிக்கலுக்கு மிகச்சரியான தீர்வு கிடைக்கும்வரை தம்மைத் தாமே தொடர்ந்து மாற்றிக் கொள்கின்றன. இத்தகைய நிரல்களை இயக்கும் கணினி முறைமைகளை செயற்கை உயிர் என்கின்றனர்.

artificial network : செயற்கைப் பிணையம்.

artificial neural network : செயற்கை நரம்புசார் பிணையம் : மனிதனின் மூளையும் நரம்பு மண்டலமும் ஒரு பிணையம் (network) செயல்படுகின்றன. மனித உடலில் செயல்படும் இந்தப் பிணையத் தின் தொழில்நுட்ப அடிப்படையில் ஒரு கணினிப் பிணையத்தை உருவாக்க ஆய்வுகள் நடைபெற்று வருகின்றன. மனித நரம்பு மண்டலப் பிணையக் கருத்தமைவின் அடிப்படையில் கணினியில் ஒரு குறிப்பிட்ட பணிக்கான மென்பொருளைச் செயல்படுத்தக்கூடிய செயற்கை நுண்ணறிவு அமைப்பினை நரம்பு சார்பிணையம் என்று அழைக்கலாம்.

Artline : ஆர்ட் லைன் : ஒரு வரைகலை மென்பொருள் : ஐபிஎம் சார்பு நுண்கணினிகளில் பயன்படுத்துவதற்கு ஏற்ற விளக்கமுறை வரைகலை மென்பொருள். அளவெடுக்கக்கூடிய எழுத்துகள், முப்பரிமாணச் சாயல்கள், ஒரு உருவத்தை வேறொன்றாக மாற்றும் பணி போன்ற பல அம்சங்கள் இதில் உள்ளன.

artwork : வரைகலை வேலை : வரி ஓவியங்கள் போன்ற வரைகலை வேலைகளைச் செய்தல்.

ARTSPEAK : பேச்சுக்கலை : அனுபவமற்ற பயனாளர் கணினி வரைவுகளை வரை கருவியில் உருவாக்க உதவுவது.

ASA : ஏஎஸ்ஏ : அமெரிக்க புள்ளியியல் சங்கம் எனப் பொருள்படும் American Statistical Association என்பதன் குறும்பெயர்.

ASCC : ஏஎஸ்சிசி : தானியங்கு தொடர் செயல் கூட்டுறு கணிப்பான் எனப் பொருள்படும் Automatic Sequence Controlled Calculator என்பதன் குறும்பெயர். இது ஹார்வர்டு பல்கலைகழகத்தில் ஹோவர்டு அய்க்கன் ஆணைப்படி உருவாக்கப்பட்டது. 1941இல் நிறைவு செய்யப்பட்டது. காகித நாடா ஒன்றில் சேமிக்கப்பட்ட ஆணைகளைப் பயன்படுத்துவது. 'ஹார்வர்டு மார்க்' என்றும் அழைக்கப்பட்டது.

ascender : ஏற்றி : கீழ்வரிசை எழுத்துகளின் ஒரு பகுதி எழுத்தின் முக்கிய பகுதிக்கு மேலே நீளுதல்.

ascending : ஏறுமுகமாய் வரிசைப்படுத்தல் : பட்டியல் உறுப்புகளை ஏறுமுக வரிசையில் வரிசைப்படுத்தும் முறை.

ascending order : ஏறுமுக வரிசை : ஏறுவரிசை என்பது ஒரு பட்டியலிலுள்ள உறுப்புகளை சிறியதில் தொடங்கி பெரியதில் முடியுமாறு வரிசைப்படுத்துவது. எடுத்துக்காட்டாக 1 முதல் 10 வரை, அ முதல் ஒள வரை அடுக்குவது. ஒரு குறிப்பிட்ட பயன்பாட்டுத் தொகுப்பில் இத்தகைய அகர வரிசையை முடிவு செய்வது மிகவும் சிக்கலானது. எடுத்துக்காட்டாக, எண்களை எழுத்துகளுக்கு முன்னால் வைப்பதா பின்னால் வைப்பதா, இடவெளிகளை (spaces) எங்கு சேர்ப்பது?. ஆங்கிலத்தைப் பொறுத்தவரை பெரிய எழுத்து, சிறிய எழுத்துச் சிக்கல் உண்டு. ஆஸ்க்கி அட்டவணையின் எண் மதிப்பு அடிப்படையில், ஆங்கிலச் சிறிய எழுத்து, பெரிய எழுத்தை விட அதிக மதிப்புக் கொண்டது.

ASCII : அஸ்கி : தகவல் பரிமாற்றத்துக்கான அமெரிக்கத் தரக் குறிமுறை எனப் பொருள்படும் American Standard Code for Information Interchange என்பதன் குறும்பெயர். ஏழு துண்மியுள்ள இந்தக் குறியீடு பல்வேறு வகையான சாதனங்களுக்கிடையே தரவுப் பரிமாற்றத்துக்கு உதவுகிறது.

ASCII character set : ஆஸ்கி எழுத்துத் தொகுதி : இரும இலக்கங்களில் ஏழு துண்மி (பிட்) குறிப்பிடப்படுகின்ற ஆஸ்கிக் குறியீடுகள், 0 முதல் 127 வரை அவற்றின் ஆஸ்க்கி மதிப்பு இருக்கும். பெரும்பாலான கணினிகளில் எட்டு துண்மி (பிட்) களால் ஆன விரிவாக்கப்பட்ட ஆஸ்கி குறியீடு பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதில் கூடுதலாக 128 எழுத்துகளும் குறியீடுகளும் அடங்கியுள்ளன. பிறமொழி எழுத்துகள், வரைகலைக் குறியீடுகளைக் கொண்டுள்ளன.

ASCII file : ஆஸ்கிக் கோப்பு : ஆஸ்கி எழுத்து வடிவங்களில் உருவாக்கப்பட்ட ஆவணம், எழுத்துகள், எண்கள், நிறுத்தற் குறிகள், இடவெளிகள், புதுவரிக் குறியீடுகள் இவற்றைக் கொண் டிருக்கும். சில வேளைகளில் தத்தல் (Tab) இட வெளிகள் மற்றும் கோப்பிறுதிக் குறியையும் கொண்டிருக்கும். ஆனால் வடிவமைப்பு (formatting) விவரங்கள் எதையும் கொண்டிருக்காது. இத்தகைய கோப்பு, உரைக் கோப்பு (text file) எனவும், உரை மட்டுமுள்ள கோப்பு (text only file) எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

ASCII transfer : ஆஸ்கி அனுப்புகை : ஆஸ்கிப் பரிமாற்றம் : மின்னணுத் தகவல் பரிமாற்றத்தில் ஓர் உரைக் கோப்பினை அனுப்புவதற்கு ஏற்ற படிவ முறை. இத்தகைய பரிமாற்ற முறையில் பிணையத்திற்கும், பிணையத்திலிருந்தும் தகவல் அனுப்பி வைக்க உலகப் பொதுவான குறியீட்டுத் தொகுதி அடிப்படையில் எழுத்து மாற்றம் செய்யப்படுகிறது.

ASCII sort order : ஆஸ்கி வரிசையாக்கம்.

ASCII string : ஆஸ்கி சரம் : சில நிரலாக்க மொழிகளில் குறிப்பிட்ட ஓர் எழுத்துடன் (NULL) முடியும் சரம். ஆஸ்கி மதிப்பு சுழி (பூஜ்யம்) யாக இருக்கும் எண்மி (பைட்), சர ஈற்று எழுத்தாகும்.

ASIC : ஏஎஸ்ஐசி (அசிக்) : குறித்த பயன்பாட்டு ஒருங்கிணைப்பு மின்சுற்று என பொருள்படும் Application Specific Integrated Circuit என்பதன் குறும்பெயர். ஒரு குறிப்பிட்ட பயன்பாட்டுக்காக உருவாக்கப்பட்ட சிப்பு. மற்ற சிப்புகளைவிட இதை விரைவாக உருவாக்கலாம. மாற்றங்களையும் எளிதாகச் செய்யலாம்.

ASIS : ஏஎஸ்ஐஎஸ்; அசிஸ் : தகவல் அறிவியலுக்கான அமெரிக்க சங்கம் என்பதைக் குறிக்கும் American Society for Information Science என்பதன் குறும்பெயர்.

ASM : ஏஎஸ்எம் : முறைமை மேலாண்மைச் சங்கம் என்பதைக் குறிக்கும் Association for Systems Management என்பதன் குறும்பெயர்.

aspect card : ஆவண எண் அட்டை : தகவல் பெறும் அமைவில் உள்ள ஆவணங்களின் எண்கள் அடங்கிய அட்டை.

aspect - oriented programming : விவரண நோக்கு நிரலாக்கம்.

aspect ratio : வடிவ விகிதம் : ஒரு கணினி வரைபடத்தில் காட்சித்திரை அல்லது பட வரம்பின் உயரத்துக்கும், அகலத்துக்கும் உள்ள விகிதம்.

ASR : ஏஎஸ்ஆர் : தானியங்கு முறையில் செய்தி அனுப்புதல் மற்றும் பெறுதலுக்கான Automatic Send/Receive என்பதன் குறும்பெயர்.

assemble : இணை;தொகு : கணினி நிரல் தொகுப்பு ஒன்றுக்காக தரவுகளை சேகரித்து, பொருட்படுத்தி ஒருங்கிணைத்தல். தரவுகளை கணினி மொழிக்கு மாற்றி, அதனை கணினி பின்பற்றுவதற்காக இறுதி நிரல் தொகுப்புக்குள் இணைத்தல்.

assembler : சில்லு மொழி மாற்றி; சிப்பு மொழி பெயர்ப்பி : இது ஒரு மொழி பெயர்ப்பி. கணினியைக் கையாளும் ஒருவர் தயாரித்த எந்திர மொழியில் இல்லாத நிரல்களை ஏற்று, அதனை கணினி பயன்படுத்தக் கூடிய எந்திர மொழி வடிவத்துக்கு மாற்றுவது.

assembler directive : சிப்பு மொழி மாற்றி நெறியுறுத்தம் : ஒரு சிப்பு மொழி நிரலில் தரப்படும் மாற்றி. இதனை அடையாளம் கண்டு அதன்படி செயல்படும்.

assembling : தொகுத்தல் : ஒரு குறியீட்டு ஆதார மொழி நிரல் தொகுப்பை ஒன்றின் பின் ஒன்றாக எந்திர மொழியாக ஒரு கணினியில் மாற்றும் தன்னியங்கு நடைமுறை.

assembly : தொகுப்பு : சேர்ப்பு : ஒருங்கிணைந்த மின்சுற்றை கம்பிகளால் இணைத்து ஒரு அமைப்புக்குள் கொண்டு வரும் செயல்.

assembly language : சில்லு மொழி : சிப்பு மொழி : இலக்கக் குறியீட்டு ஆணைகளுக்குப் பதிலாக குறியீட்டுச் சொற்களை (mneumonic codes) கொண்டு எழுதப்படும் கணினி மொழி.

assembly listing : தொகுப்பு பட்டியல் : தொகுப்பி ஒன்றினால் தயாரிக்கப்பட்ட அச்சுத் தயாரிப்பு.

assembly programme : தொகுப்பு மொழி நிரல் : சிப்பு மொழி நிரல்.

assertion : உறுதிப்படுத்துதல் : மதிப்பீட்டை உண்மையாக்கும் ஒரு பூலியன் வாக்கியம்.

assign : மதிப்பிருத்து : குறித்தளி,

assigned number : குறித்தளித்த எண்.

assign macro : குறுநிரல் குறித்தளி.

assignment : குறித்தளித்தல் : மதிப்பிருத்தல்.

assignment operator : மதிப்பிருத்தும் செயற்குறி : மதிப்பிருத்தும் செய்முறைக் குறி; மதிப் பிருத்தும் இயக்கி : ஒரு மாறியில் (variable) அல்லது ஒரு தரவுக் குழுவில் (data structure) ஒரு மதிப்பை இருத்தி வைக்கப் பயன்படும் செயற்குறி அல்லது குறியீடு. பெரும்பாலும் = என்னும் அடையாளம் இப்பணிக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

assignment statement : மதிப்பிருத்தல் கூற்று : ஒரு மாறியில் (variable) ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்பினை இருத்தப் பயன்படும் கட்டளை.

associate : உறவுபடுத்து : தொடர்புறுத்து : ஒரு கோப்பின் குறிப்பிட்ட வகைப்பெயர் (extension) ஒரு குறிப்பிட்ட பயன்பாட்டுத் தொகுப்புடன் உறவுடையது என்று இயக்க முறைமை (operation system) -க்கு அறிவித்தல். ஒரு கோப் பினைத் திறக்கும்போது, அக் கோப்பின் வகைப்பெயர் அடிப்படையில் குறிப்பிட்ட பயன்பாடு முதலில் இயக்கப் பட்டுப் பிறகு அந்தக் கோப்பு அந்தப் பயன்பாட்டினுள் திறக்கப்படும். எடுத்துக் காட்டாக, விண்டோஸ் இயக்க முறைமையில் . doc என்னும் வகைப் பெயருள்ள கோப்புகளைத் திறக்க ஆணையிட்டால், முதலில் வேர்டு இயக்கப்பட்டு அதனுள் அக்கோப்பு திறக்கப்படுவதைக் காணலாம்.

associated document : இணைவு ஆவணம்.

Association for Computing Machinery (ACM) : கணினி எந்திரவியலார் சங்கம் : 1917ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பு. தகவல் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களின் அறிவு மற்றும் தொழில்நுட்ப மேதமையை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டு இச்சங்கம் அமைக்கப்பட்டது.

Association for Systems Management (ASM) : முறைமை மேலாண்மைச் சங்கம் : முறைமை மேலாண்மை மற்றும் தகவல் செயலாக்கத் துறையில் விரைவாக ஏற்படும் வளர்ச்சி மாற்றம் ஆகியவற்றை உறுப்பினர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தலில் ஈடுபடும் பன்னாட்டுச் சங்கம். 1947இல் இச்சங்கம் உருவாக்கப்பட்டது. அது ஐந்து தொழில் நுணுக்கப் பகுதிகளைக் கொண்டது. தரவுப் பரிமாற்றம், தரவு செயலாக்க மேலாண்மை, தரவு முறைமை, முறைமைக்குத் திட்டமிடல் மற்றும் எழுத்து மூலமான தகவல் பரிமாற்றம். உறுப்பினர்கள் இப்பிரிவுகளில் ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பிரிவுகளைச் சேர்ந்தவர்களாக இருக்கலாம்.

Association of C and C++ users : சி மற்றும் சி++ பயனாளர்கள் சங்கம் : கணினி நிரலாக்க மொழிகளான சி, சி++ மற்றும் அவற்றின் உறவு மொழிகளில் ஆர்வமுள்ளவர்களின் சங்க அமைப்பு. இம்மொழிகளின் தொழில்முறை நிரல் வரைவாளர்கள், இவற்றின் மொழி மாற்றிகளை (compilers) உருவாக்கும்/விற்பனை செய்யும் வணிகர்கள், தொழில் முறை அல்லாத நிரல் வரைவு ஆர்வலர்கள் ஆகியோர் இச்சங்க உறுப்பினர்கள்.

associative array : சார்புக் கோவை : கணினி பெர்ல் (perl) மொழியில் ஒரு தரவு இனம்.

associative computer : சார்புக்கணினி : சார்பு நினைவகத்தைக் கொண்ட கணினி. associative dimensioning : சார்புப் பரிமாணம் அமைத்தல் : பரிமாணப் பொருள்களில் பயனாளர் செய்யும் மாற்றங்களுக்கேற்ப நிரலானது தானாகவே பரிமாணப் பொருள்களில் மாற்றம் செய்து கொள்ளும் செயல்முறை.

associative memory : சார்பு நினைவகம் : ஒரு சேமிப்புச் சாதனம். இதன் சேமிப்பு இருப்பிடங்களை அவற்றின் உள்ளடக்கங்களைக் கொண்டே அடையாளம் காணமுடிகிறது.

associative retrieval : சார்பு மீட்பு : இணை மீட்பு.

associative store : சார்புறு சேமிப்பு.

associative storage : சார்புறு சேமிப்பு : இதன் நினைவிடங்கள் அதன் உள்ளடக்கத்தினால் அறியப் படுகின்றன. (இது பெரும்பாலான கணினி சேமிப்புகளில் பெயர் அல்லது எண்ணால் நினைவிடத்தைக் குறிப்பிடுவதற்கு மாறானது). உள்ளடக்க முகவரி நினைவகம் என்றும் தேடல் நினைவகம் என்றும் குறிப்பிடப்படுகின்றன.

assumed decimal point : எடுபதின்மப் புள்ளி : கற்பனைப் பதின்மப் புள்ளி.

astable : நிலையற்ற : மின்னணு மின் சுற்றுகளில் மாறிக்கொண்டிருக்கும் நிலை. ஒரு நிலையில் இருந்து தொடர்ச்சியாக வேறொரு நிலைக்கு மாறிக் கொண்டே இருத்தல். மின்னணுக் கடிகாரங்களில் பயன்படுத்தப்படும் நேரம் அமைக்கும் மின்னணுச் சாதனம் மற்றும் கணினி கடிகாரத்துக்கும் இதுவே அடிப்படை.

asterisk : உடுக்குறி : பல கணினி மொழிகளில் பெருக்கல் செயற்குறியாக பயன்படும் குறியீடு.

astomisher : வியப்பாளி.

astronomy : வானவியல் : நட்சத்திரங்கள், கோள்கள் பற்றி மின்னணுத் தகவல் தொடர்பு முறையில் ஆராயும் அறிவியல்.

asymmetrical transmission : செஞ்சீரிலா செலுத்துகை, சமச் சீரற்ற அனுப்பீடு : அதிவேக இணக்கிகளில் (modems) பயன்படுத்தப்படும் அனுப்பீட்டு முறை. குறிப்பாக வினாடிக்கு 9, 000 துண்மி (பிட்) கள், அதற்கும் அதிகமாக அனுப்பவல்ல இணக்கிகளில் இம்முறை செயல் படுத்தப்படுகிறது. இம்முறையில் ஒரே நேரத்தில் தகவலை வெளிச் செலுத்தவும் உள்வாங்கவும் முடியும். தொலைபேசித் தகவல் தடத்தின் கற்றையை இரு பாதைகளாக்கி ஒன்றில் 300 முதல் 450 துண்மிகள் (வினாடிக்கு) வரையும் இன்னொரு பாதையில் 9,600 துண்மிகள் அல்லது அதற்கும் அதிகமான வேகத்தில் தகவல் பரிமாற்றம் நடைபெறும்.

asymmetric digital subscriber line : செஞ்சீரிலா இலக்கமுறை சந்தாதாரர் தகவல் தடம் : சாதாரணமான முறுக்கிய இணை தொலை பேசிச் செப்புக் கம்பிகள் வழியாகவே ஒளிக் காட்சிச் சமிக்கை உட்பட மிகுவேக இலக்க முறைத் தகவல் தொடர்பைச் சாத்தியமாக்கும் வகையில் தொழில்நுட்பமும் சாதனங்களும் மேம்பட்டுள்ளன. இறங்கு திசையில் வினாடிக்கு மெகா துண்மி (மெகாபிட்)கள் வரையிலும், ஏறு திசையில் 800 கிலோ துண்மி (பிட்)கள் வரையிலும் தகவல் பரிமாற்றம் இயலும்.

asymmetric key cryptography : ஒழுங்கற்ற விசை, மறைக் குறியியல்.

asymmetric modem : ஒருங்கிலா இணக்கி (மோடெம்) : இருபுற தகவல் பரிமாற்றம் செய்யும் மோடெம். வெவ்வேறு திசைகளில் வெவ்வேறு வேகத்தில் தகவல்களை அனுப்பக் கூடியது. சான்றாக ஒப்புதல்கள் ஒரு திசையில் மெதுவாக அனுப்பப்படும். ஆனால் தகவல் அதிக வேகத்தில் வேறொரு திசையில் அனுப்பப்படும்.

asymmetric multiprocessing : ஒருங்கிலா பல்முனைச் செயலாக்கம் : ஒரு மையச் செயலகம் குறிப்பிட்ட பணிக்கு மட்டும் என்று ஒதுக்கப்பட்டுள்ள பல்முனை செயலாக்க வடிவமைப்பு.

asymmetric system : ஒழுங்கிலா முறைமை : பெரிய பாகங்கள் அல்லது தன்மைகள் வெவ்வேறாக உள்ள கணினி அமைப்பு. ஒளிக்காட்சி நெருக்குதலில், தகவல்களை நெருக்குவதற்கு அதிகக் கருவிகள் தேவைப்படுகின்ற அமைவு.

asynchronous : நேரச்சீரிலீ : ஒரு வகை தரவுத் தொடர்புடன் தொடர்புடையது. எழுத்துகள் அனுப்பப்படும் பொழுது ஒன்றுக்கும் மற்றொன்றுக்கும் இடையே மாறுபடும் நேர இடைவெளி கொண்டது.

asynchronous communication : ஒத்தியங்காத் தகவல் தொடர்பு : நேரச் சீரற்ற தொடர்பு; ஒத்திசைவில்லாத தகவல் தொடர்பு.

asynchronous computer : நேரச் சீரற்ற கணினி : முன் செயல் நிறைவடைந்தால் உருவாக்கப்படும் சமிக்கையைத் தொடர்ந்து அல்லது செயலாக்கத்துக்குச் சாதனம் கிடைக்கும்பொழுது அடுத்த செயல் தொடரும் கணினி. நேர்ச் சீர்க் கணினிக்கு இது மாறானது.

asynchronous data transmission : நேரச் சீரிலா தகவல் அனுப்புகை : ஒத்தி யங்கா தகவல் அனுப்புகை.

asynchronous device : நேரச் சீரற்ற சாதனம் : தகவல் தொடர்பு கொள்ளும் கணினி அமைப்புக்கு வெவ்வேறு இடைவெளிகளில் சமிக்கைகளை அனுப்பிடும் சாதனம்.

asynchronous input : ஒத்தி யங்கா உள்ளீடு : நேரச்சீரிலா உள்ளீடு : கணினியின் நேரச்சீரிலா உள்ளீட்டுத் தகவல்.

asynchronous mode : நேரச் சீரிலா பாங்கு : ஒரு செயல் முடிந்த பிறகே அடுத்ததைத் தொடங்க அனுமதிக்கும் முறையில் செயலாற்றும் கணினி, ஒரே நேரச்சீர்க் கணினியில் உள்ளது போல் ஒரு செயலைச் செய்ய அடுத்த நேரத் தொடக்கம் வரை கரத்திருக்க வேண்டியதில்லை.

asynchronous operation : ஒத்தியங்காச் செயல்பாடு : கடிகாரம் போன்ற ஒரு நேரச் சாதனத்தை சாராமல் தனித் தியங்கும் ஒரு செயல்பாடு. எடுத்துக்காட்டாக, இரண்டு இணக்கிகள் தமக்குள் ஒத்தியங்காத் தகவல் பரிமாற்றம் செய்து கொள்ளும்போது நேரக் கணக்கின்படி தகவலை அனுப்புவதில்லை. தொடங்கு, நிறுத்து என்னும் சமிக்கையை ஒன்றுக் கொன்று அனுப்பி தமக்குள் சீராகத் தகவலை பரிமாறிக்கொள்கின்றன. ஒத்தியங்கு செயல்பாட்டுடன் ஒப்பிடுக.

asynchronous procedure call : ஒத்தியங்காச் செயல்முறை அழைப்பு : செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் ஓர் நிரல் தொடரில், ஒரு செயல்கூறு இயக்கப்படுவதற்கான நிபந்தனைகள் நிலவும்போது, அச்செயல்கூறு அழைக்கப்பட்டுச் செயல்படுத்தப்படும். அந்த நிரல் தொடர் இயங்காத போதும், அதேபோன்ற நிபந்தனைகள் நிலவுமெனில், இயக்க முறைமையின் கருவகம் (kernel) ஒரு மென்பொருள் குறுக்கீட்டை நேரடியாக வழங்கி, அந்த நிரல் தொடரை இயக்கி அதிலுள்ள செயல் கூற்றையும் அழைத்துச் செயல்படுத்தும்.

asynchronous protocol : நேரச் சீரிலி நெறிமுறை : நேரச் சீரிலா முறையில் தகவல் அனுப்புவதைக் கட்டுப்படுத்தும் தகவல் தொடர்பு நெறிமுறை. asynchronous terminal : ஒத்தியங்கா முனையம் : நேரச் சீரிலா முனையம்.

Asynchronous Transfer Mode : நேரச் சீரிலா பரிமாற்றுப் பாங்கு.

asynchronous transmission : நேரச் சீரிலா அனுப்புகை : ஒவ்வோர் எழுத்தும் தனித் தன்னிறைவு அலகாக அமைந்து தனக்கென தொடக்க, முடிவு துண்மிகளைக் கொண்டதாக தரவுகளை அனுப்பும் முறை. ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் இடையில் உள்ள இடைவெளி வெவ்வேறாக இருக்கும். கணினிக்கும், மோடெத்துக்கும் இடையில் இத்தகைய தரவு அனுப்பும் முறையே உள்ளது. ஒரு மோடெம் வேறொன்றுக்குத் தரவுகளை அனுப்பும் போது நேரச் சீர்மையைக் கடைப் பிடிக்கலாம்.

ATA , ஏ.டீ.ஏ : உயர்நிலைத் தொழில்நுட்ப உடன் இணைப்பு என்று பொருள்படும் Advanced Technology Attachment என்பதன் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். ஐடிஇ நிலைவட்டு இயக்கத்துக்கு அன்சிக் குழுமத்தின் எக்ஸ் எஸ்டி 10 குழு தந்த முறைப்படியான பெயர் இது. ஏ.டீ உடனிணைப்பு என்றும் இதற்குப் பெயர்.

ATA hard disk drive card : ஏடிஏ நிலைவட்டு இயக்கக அட்டை : ஏடிஏ நிலைவட்டு இயக்கத்துக்கான கட்டுப்பாடு இடைமுகமாய் பயன்படும் விரிவாக்க அட்டை. இவை பெரும்பாலும் ஐஎஸ்ஏ செருகுவாய்களில் பொருத்தப்படும் அட்டைகளாக இருக்கும்.

ATA/IDE hard disk drive : ஏடீஏ/ ஐடிஇ நிலைவட்டகம்/நிலை வட்டு இயக்ககம் : ஐடிஇ (IDE-intergrated Drive Electronics) , ஏடீஏ (AT Attachment) ஆகிய இரண்டும் ஒரே தொழில் நுட்பத்தையே குறிக்கின்றன. ஒரு வட்டகத்தின் கட்டுப்பாட்டுச் சாதனத்தையும் வட்டகத்தோடு ஒருங்கிணைக்கும் வட்டு இயக்கக வடிவமைப்பாகும். இதன்மூலம் இடைமுகத்துக்கான செலவு குறைகிறது.

Atanasoff-Berry Computer : (ABC) அடனாசோஃப்- பெர்ரி கணினி : முதல் மின்னணு கணினி, டாக்டர் ஜான் வின்சென்ட் அடனாசோஃப் மற்றும் கிளிஃபோர்டு பெர்ரி ஆகியோரால் உருவாக்கப்பட்டது. தகவல் சேமிப்பு மற்றும் கணிப்புகளுக்கு வெற்றிடக் குழாய்களைப் பயன்படுத்தியது.

Atanasoff John V : அடனா சோஃப் ஜான் வி : 1939இல் தன் உதவியாளர் கிளிப் ஃபோர்டு பெர்ரி உதவியுடன் முதல் மின்னணுவியல் இலக்கமுறைக் கணினியைக் கண்டுபிடித்தவர். கணிதச் சிக்கல்களுக்குக் கணினியில் தீர்வு காண்பதில் அவர் ஆர்வம் கொண்டிருந்தார்.

ΑΤΑΡΙ : அட்டாப்பி : குறுவட்டுச் சாதனங்களைக் கையாள, ஐபிஎம் பிசி ஏடீ கணினிகளில் பயன்படுத்தப்படும் இடைமுகச் சாதனம்.

Atari : அட்டாரி : தனியார் கணினிகள் மற்றும் இணைப்புச் சாதனங்கள் வரிசையில் புகழ்பெற்ற நிறுவனம். தொடங்கியதிலிருந்தே அமெரிக்க நிறுவனமாக உள்ளது.

at birth : பிறக்கும்போது.

AT bus : ஏடீ மின்வழித்தடம் : ஏ.டீ மின்பாட்டை : ஐபிஎம் ஏடி மற்றும் அதன் ஒத்தியியல்புக் கணினிகளில் தாய்ப்பலகையுடன் புறச் சாதனங்களை இணைக்கும் மின்வழித் தடம். முன்பிருந்த பீசி மின்பாட்டை 8 துண்மி (பிட்) களையே ஏந்திச் செல்லும். ஏ.டீ மின் பாட்டையில் 16 துண்மிகள் (பிட்கள்) ஒருசேரப் பயணம் செய்ய முடியும். இது விரிவாக்க மின் பாட்டை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

at death : இறக்கும்போது.

ATDP : ஏடிடிபீ : எண் சுழற்றுத் துடிப்புகளைக் கவனி என்று பொருள்படும் Attention Dial Pulse என்ற சொல் தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். ஹேய்ஸ் மற்றும் ஹேய்ஸ் ஒத்தியல்பு இணக்கிகளில் துடிப்புமுறை எண் சுழற்றலைத் தொடக்கி வைக்கும் கட்டளை.

ATDT : ஏடிடிடீ : எண்சுழற்று ஒலியைக் கவனி என்று பொருள்படும் Attention Dial Tone என்ற சொல்தொடரின் தலைப்பெழுத்துச் சுருக்கம். ஹேய்ஸ் மற்றும் ஹேய்ஸ் ஒத்தியல்பு இணக்கிகளில் ஒலிமுறை எண் சுழற்றலைத் தொடங்கி வைக்கும் கட்டளை.

atlas : அட்லாஸ் : டிரான்சிஸ்டர்களை வைத்து உருவாக்கப்பட்ட இரண்டாம் தலைமுறைக் கணினிகளில் புகழ்பெற்றது.

ATM : ஏடிஎம் : 'தன்னியக்கப் பணப் பொறுப்பு எந்திரம்' எனப் பொருள்படும். Automatic Teller Machine என்பதன் குறும்பெயர்.

ATM Forum : ஏடிஎம் மன்றம் : 1991ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது. தகவல்தொடர்பு மற்றும் கணினித்துறை சார்ந்த 750 குழுமங்கள், அரசு முகமைகள் மற்றும் ஆய்வுக் குழுக்கள் இதன் உறுப்பினர்கள். தகவல் பரிமாற்றத்தில் ஒத்தியங்கா அனுப்பீட்டு முறையை முன்னேற்றுதல் இம்மன்றத்தின் குறிக்கோள்.

atom : ஆட்டம் : தரவு அமைப்புகளை உருவாக்குவதற்கான அடிப்படை அலகு. கோப்பில் உள்ள ஒரு ஏடு போன்றது. அதில் ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தரவுகள் இருக்கலாம்.

atomic : அணுநிலை.

atomic indivisible : பகுக்க இயலா அணுத்தன்மையுள்ள : ஒரு அணுச் செயல் அணுத்தன்மை என்றால் ஒரு செயலை முழுவதுமாகச் செய்ய வேண்டும் அல்லது செய்யாமல் இருக்க வேண்டும். சான்றாக, எந்திரக் கோளாறின் காரணமாக, ஒரு பரிமாற்றம் முடிவது தடைபடுமானால், கணினி அமைப்பு அந்தப் பரிமாற்றம் தொடக்கத்தில் இருந்த நிலைக்கு மீண்டும் சென்று விடும்.

atomicity : அணுத்தன்மை : எதையும் எந்த அளவுக்குப் பகுக்கலாம் என்பதைக் கூறுவது.

atomic operation : அணுச் செயல்பாடு : மேலும் சிறிய செயல்களாகப் பகுக்க முடியாத செயல்.

attach : இணை : கணினி ஒன்றின் திறனைக் கூட்ட புறச் சாதனம் ஒன்றைச் சேர்த்தல்.

atomic resolution storage : அணு முறை சேமிப்பு.

attached document : உடனிணைக்கப்பட்ட ஆவணம் : ஒரு மின்னஞ்சல் செய்தியுடன் உடனிணைப்பாக அனுப்பி வைக்கப்படும் ஓர் ஆவணம். ஆஸ்கி உரைக் கோப்பு, இரும மொழிக் கோப்பு, ஒரு வரைகலைப் படக் கோப்பு, ஓர் இசைப் பாடல் கோப்பு, ஓர் ஒளிக் காட்சிக் கோப்பு, ஒரு மென்பொருள் தொகுப்பு இவற்றுள் எதை வேண்டுமானாலும் மின்னஞ்சல் செய்தியுடன் இணைத்து அனுப்ப முடியும். வேறு வேறு பயன்பாட்டுத் தொகுப்புகளில் உருவாக்கப்பட்ட ஆவணங்களாக இருக்கலாம். இணைக்கப்படும் ஆவணங்கள் மின்னஞ்சல் செய்தியின் ஒரு பகுதியாகக் கருதப் படுவதில்லை. அவை மைம் (MIME), பின்ஹெக்ஸ் (BINHEX) என்ற முறையில் மாற்றுக் குறியீடாக்கப்பட்டு அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றன. பெரும்பாலான மின்னஞ்சல் தொகுப்புகள் தாமாகவே இம் மாற்றத்தை செய்து அனுப்பும் திறன் பெற்றுள்ளன. மின்னஞ்சலைப் பெறுபவர் பயன்படுத்தும் மின்னஞ்சல் தொகுப்பு இந்த ஆவணங்களை மீண்டும் மூல வடிவுக்கு மாற்றும் திறன் படைத்ததாக இருக்க வேண் டும். இல்லையேல் அதற்கென உள்ள மென்பொருளை பயன் படுத்தி மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும்.

attached processor : உடனிணை; இணைக்கப்பட்ட செயலி : வேலைகளைச் செய்வதில் உதவுவதற்காக ஒரு தலைமை கணினியுடன் இணைக்கப்பட்ட செயலி. பல் செயலாக்கச் சூழ்நிலையில், தலைமை செயலக அமைவுடன் சேர்க்கப்பட்ட கூடுதல் மையச் செயலகம். தலைமைச் செயல் அமைவுடன் சேர்ந்து செயல்பட்டு கணினி அமைப்பின் மென்பொருள் மற்றும் வெளிப் புறச் சாதனங்களைப் பகிர்ந்து கொள்கிறது.

attachment : உடனிணைப்பு.

attachment encoding : உடனிணைப்புக் குறி முறையாக்கம்.

attended operations கவனிக்கப்பட்ட செயற்பாடு; கவனிக்கப்பட்ட செயலாக்கம்.

attention key : கவன விசை : கணினி முனையத்தில் உள்ள ஒரு பணி விசை. அப்போது செய்து கொண்டிருக்கிற வேலையில் தடையிடுமாறு, கணினிக்கு இது சமிக்கை அளிக்கும்.

attenuation : தேய்வு : சமிக்கை ஒன்றின் அளவு அது கட்டுப் பாட்டு அமைவு வழியாகச் செல்லும் பொழுது குறைதல்.

attrib : அட்ரிப் : டாஸ் கட்டளைகளில் ஒன்று. ஒரு கோப்பின் பண்புகூறை மாற்றுவது.

attribute : பண்புக்கூறு : 1. மாறிலி ஒன்றைக் கணினி கையாளும் முறை. 2. தரவு மாதிரி ஒன்றின் இனங்காட்டும் பண்பு. தரவு அமைவு ஒன்றின் அடிப்படை அலகு. 3. ஒரு கருவி ஒன்றின் பண்பு.

attribute byte : பண்புக்கூறு பைட் : வட்டுக் கோப்பில் உள்ள சேமிக்கப்பட்ட தரவைக் குறிப்பது. அக் கோப்பில் உள்ள பண்புகூறுகளை இது குறிப்பிடுகிறது.

attribute inheritance மரபுரிமப் பண்பு : பண்புக் கூறு; மரபுரிமம்.

attribute representations பண்புக் கூறு உருவகிப்புகள்.

ATx : ஏடிஎக்ஸ் : 1995ஆம் ஆண்டில் இன்டெல் நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்திய தாய்ப்பலகை யின் கட்டமைப்புகள் தொடர் பான தரக்கோட்பாடுகள். கேட்பொலி மற்றும் ஒளிக்காட்சித் திறன்கள் உள் இணைக்கப்பட்ட தாய்ப்பலகை பற்றியவை. அனைத்துச் செருகுவாய்களிலும் முழு நீளப் பலகைகளையும், யுஎஸ்பி துறைகளையும் ஏடி எக்ஸ் ஏற்க வல்லது.

audio : கேட்பொலி : மனிதரால் கேட்கக் கூடிய ஒலி.

audio board : கேட்பொலி அட்டை : தனிநபர் கணினி விரிவாக்க அட்டை. ஒலியை உருவாக்கி வெளியில் உள்ள சிறிய ஒலிபெருக்கிகளுக்காக அதைப் பெரிதாக்கித் தருகிறது. ஒலி அட்டை (sound card) என்றே பெரிதும் அழைக்கப்படும்.

audio card : கேட்பொலி அட்டை : கணினியின் தாய்ப்பலகையில் பொருத்தக் கூடிய விரிவாக்க அட்டை. தொடர்முறை (analog) வடிவிலான கேட்பொலிச் சமிக்கைகளை இலக்கமுறைக்கு மாற்றி, கணினியில் கோப்புகளாகப் பதிவு செய்யவும், கணினிக் கோப்புகளை மின்காந்த சமிக்கைகளாக மாற்றி ஒலி பெருக்கி மூலம் கேட்பொலியாகத் தரவும் இவ்வட்டை பயன்படுகிறது. கணினியில் இணைக்கப்பட்ட ஒலிவாங்கி மூலம் கேட்பொலியை உள்ளீடாகத் தர முடியும். வெளியீட்டு ஒலியை ஒலிபெருக்கி மற்றும் தலைபேசி (headphone) மூலமாகக் கேட்க முடியும். கேட்பொலிக் குறுவட்டுகள், ஒலிநாடாக்கள் மற்றும் இணையத்திலிருந்தும் ஒலியை/ இசையை/ பாடலைக் கேட்பதற்கு கேட்பொலி அட்டைகள் உதவுகின்றன. இவை ஒலி அட்டை, ஒலிப்பலகை, கேட் பொலிப் பலகை என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.

audiocast : கேட்பொலி பரப்புகை : இணைய நெறி முறை எனப்படும் ஐபீ நெறி முறையைப் பயன்படுத்தி கேட்பொலிச் சமிக்கைகளைப் பரப்புதல்.

audio cassette : கேட்பொலிப் பேழை, ஒலிப் பேழை.

audio CD : ஒலிக் குறுவட்டு; கேட்பொலிக் குறுவட்டு.

audio compression : கேட்பொலி இறுக்கம் : கேட்பொலிச் சமிக்கைகளின் ஒட்டுமொத்த சத்த அளவைக் குறைப்பதற்கான வழிமுறை. ஒரு கேட்பொலிச் சமிக்கையை ஓர் ஒலிபெருக்கி மூலமாக ஒலிபரப்பும் போதோ, தகவல் தொடர்பு ஊடகம் வழியாக அனுப்பிடும் போதோ ஏற்படும் மேலோட்டமான சிதைவின் அளவும் இம்முறையில் கட்டுப் படுத்தப்படுகிறது.

audio conferencing : ஒலிச் சொல்லாடல்; கேட்பொலிச் சொல்லாடல்.

audio data : கேட்பொலி தரவு : ஒலியை இலக்கமாக்கியபின் வெளிப்படும் தரவு.

audio device : கேட்பொலிக் கருவி : ஒலியை ஏற்கும் அல்லது உருவாக்கும் கணினிக் கருவி.

audio editor programmes : ஒலித் தொகுப்பு நிரல்கள்.

audio file : கேட்பொலிக் கோப்பு.

audio input : கேட்பொலி உள்ளீடு : ஒரு கணினியில் தரவுவை உள்ளீடு செய்ய ஒலியைப் பயன்படுத்துவது.

audio graphics : கேட்பொலி வரைகலை; ஒலி வரையம்.

audio monitor : கேட்பொலிக் கண்காணி.

audio output : கேட்பொலி வெளியீடு : மனிதக் குரல் போன்ற ஒலிச் சமிக்கைகளை உருவாக்கக்கூடிய ஒலி இயற்றிகளினால் உருவாக்கப்படும் கணினி வெளியீடு.

audio output port : கேட்பொலி வெளியீட்டுத் துறை : இலக்க முறையிலிருந்து தொடர்முறைக்கு மாற்றும் மின்சுற்று. இதுதான் கணினியிலுள்ள தகவலைக் கேட்பொலியாக மாற்றித் தருகிறது. இம் மின்சுற்று, ஒலி பெருக்கி, பேச்சொலி பெருக்கி ஆகியவற்றுடன் இணைந்து பயன்படுத்தப்படுகிறது.

audio properties : கேட்பொலிப் பண்புகள்.

audio response : கேட்பொலி மறுமொழி : ஒரு குறிப்பிட்ட வகை உள்ளீட்டைப் பெற்றுக் கொண்டு, கணினி உருவாக்கும் ஒலி-குறிப்பாக பேச்சொலி வெளியீடு. இத்தகைய வெளியீடு, இலக்க முறைப்படுத்திய அகராதியிலுள்ள சொற்களின் கூட்டாகவோ, அட்டவணையிலுள்ள ஒலியன்களின் கூட்டிணைவாகவோ இருக்கலாம்.

audio response device : கேட்பொலிப் பதிலுரைச் சாதனம் : பேசப்படும் குரல் போன்ற எதிர்விளைவை உருவாக்கும் வெளியீட்டுக் கருவி. ஒலி வெளியீடு என்பதைப் பார்க்கவும்.

audio response output : கேட்பொலி பதிலுரை வெளியீடு : ஒலியாக அல்லது பேசும் மொழியாக கணினியின் வெளியீடு.

audio response unit : கேட்பொலி பதிலுரையகம் : பேசும் சொல்லாக வெளியீடு தருகின்ற கணினியின் வெளியீட்டுச் சாதனம்.

audio signal : கேட்பொலி சமிக்கை : ஒலி அலைகளைப் பெரிதாக்கி மின்வடிவில் தருவது.

audio sphere : கேட்பொலிப் புலம் : மெய்நிகர் தோற்றச் சூழ்நிலையில், பயனாளரின் இருப்பிடம் மற்றும் ஒலி தோன்றுமிடத்திற்கேற்ப ஒலியை முப்பரிமாண முறையில் குறிப்பிடும் அமைப்பு.

audio system : ஒலி முறைமை; கேட்பொலி முறை.

audio tex : ஆடியோடெக்ஸ் : தொலைபேசி தகவலை அனுப்பவும் பெறவும் அனுமதிக்கும் ஒலி முறையில் பதில் தரும் பயன்பாடு. குரல் வேண்டுகோள்களுக்கேற்ப, பயனாளர்கள் விசையை அழுத்தியோ அல்லது கேள்விகளுக்குப் பதில் கூறியோ தங்களது வழியை பல விருப்பத் தேர்வுகளுக்கிடையில் தேர்ந்தெடுப்பார்கள். நிதி தொடர்பான தரவுகளை அறியவும் பொருள்கள் வாங்க ஆணை தரவும் பயன்படுகிறது. தரவுத் தளங்களை மாற்ற வசதியாக இடைப் பரிமாற்ற அமைப்புகளில் இது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

audio visual : ஒலி ஒளி : நாடாப்பேழைகளுடன் தொடர்புடையது. இவை தகவலை ஒலி மூலமும் ஒளியின் மூலமும் பதிவு செய்கின்றன.

audit : தணிக்கை : கணினி இயக்கங்களின் திறனை முடிவு செய்ய, அமைப்புகள், நிரல் தொடரமைத்தல் மற்றும் தரவு மைய நடைமுறைகளைச் சோதித்தல்.

auditing : கணக்காய்வு  : ஓர் இயக்க முறைமை, கோப்புகள், கோப்பகங்கள் போன்ற உருப்பொருள்களை உருவாக்கவோ, அணுகவோ, அழிக்கவோ முற்படுவது போன்ற பாதுகாப்பு தொடர்பான நிகழ்வுகளைக் கண்டறிந்து பதிவு செய்யும் இயக்க முறைமையின் செயல்பாடு. பாதுகாப்புக் குறிப்பேடு (Security log) என்றறியப்படும். ஒரு கோப்பில் அத்தகைய நிகழ்வுகள் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கும். தகுந்த உரிமை பெற்ற பயனாளர்கள் மட்டுமே இக் கோப்பின் உள்ளடக்கத்தை அறிய முடியும்.

audit of computer system : கணினி முறைமைத் தணிக்கை : .

audit software : தணிக்கை மென்பொருள் : தரவுத் தளங்களிலிருந்து மாதிரிகளை எடுப் பது மற்றும் உறுதி செய்யும் கடிதங்களை வாடிக்கையாளர் களுக்கு அனுப்புவது போன்ற பல தணிக்கைப் பணிகளைச் செய்யும் சிறப்பு நிரல் தொடர்கள்.

audit trail : தணிக்கைச் சோதனை : தணிக்கைத் தடம் : ஊடகங்களைக் கொண்டு தரவுச் செயலாக்கத்தின் அனைத்து நிலைகளையும் தேடுதல். மூல ஆவணத்தில் அது இடம் பெறுவதில் துவங்கி இறுதி ஆவணமாக வெளிவரும் வரை அனைத்துச் சோதனைகளும் செய்யப்படும்.

AUI cable : ஏயுஐ வடம் : 'உடனிணைப்புச் சாதன இடை முகக் கம்பி வடம்' என்ற பொருள்தரும் Attachment Unit interface Cable என்பதன் சுருக்கம். ஓர் ஈதர்நெட் பிணையத்துடன் ஒரு கணினியின் தகவியை (adapter) இணைக்கும் அனுப்பிப் பெறும் வடம்.

authenticate : சான்றுறுதிப் படுத்து.

authentication : சான்றுறுதி : அங்கீகாரமளித்தல் : ஒரு சிறு தகவல் சரிதானா என்பதைச் சோதித்துப் பார்க்கும் செயல்முறை.

authenticity : நம்பகப்பண்பு : தகவல் ஒன்றின் நம்பகத் தன்மை.

author : படைப்பாளி : ஆசிரியர் : கணினி வழிக் கற்றலுக்குப் பாடப் பொருளை உருவாக்குபவர்.

authoring : படைப்பாக்கம்.

authoring language : படைப்பாக்க மொழி : கணினி வாயிலாகக் கற்பிக்கப்படும் பாடங்களையும், தரவுத் தளங்கள் மற்றும் நிரல் தொகுப்புகளையும் உருவாக்குவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு கணினி மொழி அல்லது பயன்பாட்டு உருவாக்க முறைமை. நுண் கணினி பணித்தளம் பொறுத்தவரை, பலரும் அறிந்த எடுத்துக்காட்டு, பாடங்களை உருவாக்கப் பயன்படும் பைலட் (PILOT) மொழியாகும்.

authoring system : படைப் பாக்க முறைமை : படைப்பாக்க மொழி ஒன்றினை செயல்படுத்தும் திறன் கொண்ட கணினி முறைமை.

authoring system standard : படைப்பாக்க முறைமைத் தரம் : படைப்பாக்க நிரலைச் செயல் படுத்தும் திறனுள்ள கணினி அமைப்பு. கற்றுக் கொள்ளவும், சிபிடீ நிரலை உருவாக்கவும் அனுமதிக்கும் மென்பொருள்.  authoring tool : படைப்பாக்கக் கருவி : பல் ஊடகப் பொருளை உருவாக்க உதவும் மென் பொருள். பல்ஊடகம் வழங்குதற்குரிய தேவையான சூழ்நிலையையும் அது உருவாக்கித் தரும்.

authorized programme : ஏற்கப் பெற்ற நிரல்.

authorization : ஏற்புறுதி; அனுமதி அளித்தல் : செயலாக்கம் நடைபெறுவதற்கு முன்பு குறிப்பிட்ட அனுமதி பெறவேண்டிய கணினி அமைப்பின் கட்டுப்பாட்டுத் தன்மை.

authorization code : ஏற்புறுதி குறிமுறை; அங்கீகாரக் குறியீடு : கணினி அமைப்பை அணுக அனுமதிக்கும் நுழை சொல் (password) அல்லது அடையாள எண்.

authorization distribution list : ஏற்புறுதி விநியோகப் பட்டியல்; அங்கீகரிப்பு விநியோகப் பட்டியல் : குறிப்பிட்ட அறிக்கைகளின், அங்கீகரிக்கப் பட்ட பயனாளரின் பட்டியல். தகுதி பெறுபவர்களுக்கு மட்டுமே பிரதிகள் விநியோகிக்குமாறு கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது.

authorization level : ஏற்கப்பட்ட ஆணைத் தொடர் மட்டம்.

authorization programme : ஏற்புறுதி; அங்கீகரிப்பு நிரல் : ஒரு கணினி அமைப்பின் தகுதி அல்லது அடிப்படை இயக்கத்தை மாற்றக் கூடிய ஒரு கணினி செயல்முறை.

author language : படைப்பாக்க மொழி : கணினி வழி கற்பித்தலுக்கான மென் பொருள்களை உருவாக்கப் பயன்படுத்தப்படும் கணினி மொழி.

authors : படைப்பாளிகிள் ஆசிரியர்கள் : கணினி வழிக் கற்றலுக்கான பாட முறைமைகளை வடிவமைப்போர்.

author styles : படைப்பாக்க பாணி

auto answer : தானியங்குப் பதில் : கணினிகளிலிருந்து வரும் தொலைபேசி அழைப்புகளுக்கு தானியங்கு முறையில் மோடெம் ஒன்றிலிருந்து மற்றொரு கணினிக்கு பதிலை அனுப்புதல்

auto attendent : தானியைங்குப் உதவிப் பொறி : மனிதர்கள் இயக்குவதற்கு மாற்றாகக் குரலை சேமித்து அனுப்பி வைக்கும் அமைப்பு அழைப்பவர்களைக் குரல் அஞ்சல் பெட்டிகளுக்கு அனுப்பி வைப்பது.

auto bypass : தானே ஒதுஇங்கிப் போதல் : கட்டமைப்பில் உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட முனையமோ அல்லது பிற சாதனமோ பழுதானால், அதை விடுத்து மாற்று வழியில் போகும் திறன். இதனால் மற்ற சாதனங்கள் தொடர்ந்து இயங்க முடியும்.

auto cad : ஆட்டோ காட் -ஒரு மென்பொருள் தொகுப்பு.

auto chart : உடனடி நிரல் படம் : தானியங்கு வரைபடம்.

auto code : தானியங்கு குறிமுறை

auto correct : தானாகப் பிழை திருத்தல்; தானியங்கு பிழை திருத்தம் : விண்டோசில் இயங்கும் மைக்ரோ சாஃப்ட்வேர்டு பணித் தொகுப்பில் இடம் பெற்றுள்ள ஒரு செயல்கூறு. ஓர் ஆவணத்தில் தட்டச்சு செய்து கொண்டிருக்கும்போது, சொல்லில் இருக்கும் எழுத்துப் பிழைகள் தாமாகவே சரி செய்யப்பட்டு விடும். அதுமட்டுமின்றி, தட்டச்சு செய்யப்படும் சில குறியீடுகள்/சொற்கள், முன் கூட்டியே வரையறுக்கப்பட்ட படி பதிலீடு செய்யப்பட்டு விடும். எடுத்துக்காட்டாக, the என்ற சொல்லைத் தவறுதலாக teh என்று தட்டச்சு செய்தோமெனில் அது தானாகவே the என்று மாறிவிடும். விசைப் பலகையிலுள்ள மேற்கோள் குறிகள் ஒரேபுறம் திரும்பிய நிமிர்ந்த குறிகள் (") ஆகும். இதுபோன்ற ஒற்றை மற்றும் இரட்டை மேற்கோள் குறிகள் ஆவணத்தில் இருபுறம் அடைக்கும் வரைந்த குறிகளாய் ("மற்றும்") மாறிவிடும். பயனாளர் இது போன்ற தானியங்கு பிழை திருத்த/பதிலீட்டு வசதிகளை செயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

auto dial : தானியங்கு எண் சுழற்றி : தானியங்கு அழைப்பி : தொலைபேசி இணைப்புடன் பொருந்தக் கூடிய மோடெம். ஒரு தொலைபேசி எண்ணைச் சுழற்றி மோடெமும் தகவல் தொடர்பு மென்பொருளும் முறையான தகவல் தொடர்பு நடைமுறைகளை நிறைவேற்றக் கூடியவை. அதனால் கணினிகளுக்கிடையே தரவுகளைப் பரிமாறிக் கொள்ள முடியும்.

AUTODIN : ஆட்டோடின் : தானியங்கு இலக்க முறை பிணையம் எனப் பொருள்படும் AUTOmatic Digital Network : என்பதன் குறும் பெயர். ராணுவ தகவல் தொடர்பு முறையில் தரவுகளைக் கையாளும் பகுதி.

ΑUΤΟΕΧΕ. ΒΑΤ : ஆட்டோ இஎக்ஸ் இ. பேட் : தானியங்கு நிரல் : எம்எஸ் டாஸ் இயக்க முறைமையில் பயன்படுத்தப்படும் கோப்பு. நிரல்களடங்கிய கணினி இயக்கப்படும்போது தானாக இயக்கப்படும் சிறப்புப் பயன் கோப்பாகும். தொடக்கக் காலப் பதிப்புகளில் பயனாளர் இக் கோப்பினை உருவாக்க வேண்டும். பிந்தைய டாஸ் பதிப்புகளில், இயக்க முறைமை கணினியில் நிறுவப்படும் போதே இக்கோப்பு உருவாக்கப் பட்டுவிடும். பயனாளரின் விருப்பத்திற்கு ஏற்றவாறு முன் நிறுவப்பட்ட சாதன இயக்கிகளுடன் கணினியும், இயக்க முறைமையும் தயாரான நிலையில் இருப்பதற்குரிய நிரல்கள் இந்தக் கோப்பினில் எழுதப்பட்டிருக்கும்.

autofit : தானாகப் பொருந்தவை

autoflow : முன்னோட்டம் : ஒரு பக்கத்திலிருந்து அடுத்த பக்கத்திற்குப் போதல் அல்லது வரை கலை உருவத்தைச் சுற்றி வரிகளைப் பொருத்துதல்.

autofont : ஆட்டோ ஃபாண்ட் : தன்னியல்பு எழுத்துரு : தானே பயிற்சியளிக்கும் ஓ. சி. ஆர் பலதரப்பட்ட ஆவணங்களை விரைவாகவும் துல்லியமாகவும் படிக்க வசதியான பல்வேறு வகையான எழுத்தமைப்புகளுக்கேற்ப இது தன்னை சரி செய்து கொள்கிறது.

auto form : உடனடிப் படிவம்.

autohide : தானாக மறைதல்.

auto indexing : தானியங்குப் பட்டியலிடல் : முறைமைப் பட்டியலிடுதல். கூடுதல் தகவல்களை, தரப்பட்டுள்ள முகவரிகளில் ஏதாவது ஒன்றில் கூடுதல் இணைப்பைச் சேர்த்தல்.

auto - loader : தானியங்கு ஏற்றி : சிலவிசை கணினியை பலகைகளில் உள்ள விசை. கணினியை செயலுக்குத் தூண்டுவது. முக்கியமாக இயக்க முறைமையை கணினியில் உள்சேமிப்புப் பகுதியில் சேர்த்து கணினி அமைப்பை இயக்கத் தொடங்குகிறது.

auto mata : தானியக்கக் கொள்கை  : இயக்கக் கோட்பாடுகள், தானியங்குக் கருவிகளைப் பயன்படுத்துதல் பற்றிய கல்வியுடன் தொடர்புடைய கொள்கை.

automated data processing தானியங்குத் தரவு செயலாக்கம் : குறைந்தபட்ச மனித முயற்சி மற்றும் இடையீட்டுடன், தரவுகள் கையாளப்படும். பெரும்பாலும் தானே ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்கிற முறை.

automated flowchart : தானியங்கு பாய்வு நிரல்படம் : கணினி கட்டுப்பாட்டில் உள்ள அச்சிடு கருவி அல்லது வரை கருவியினால் வரையப்படும் நிரல் படம்.

automated office : தானியங்கு அலுவலகம் : அலுவலகச் சூழலில் கணினிகள் அலுவலக மின்னணுக் கருவிகள் மற்றும் தொலைத் தகவல் தொடர்புத் தொழில் நுணுக்கம் ஆகியவை இணைவதன் விளைவு. மின்னணுவியல் அலுவலகம் என்பதைப் பார்க்கவும்.

automatic : தானியங்கி : சில குறிப்பிட்ட சூழல்களில் இயக்குவோரின் இடையீடு இல்லாமல் இயங்குகிற நடைமுறை அல்லது கருவி தொடர்பானது.

automatic abstract : தானியங்கிச் சுருக்கம் : ஒரு ஆவணத்தில் இருந்து முக்கிய சொற்களை நிரலே சுருக்கித் தருவது.

automatic backup : தானியங்கு காப்பு நகல்.

automatic carriage : தானியங்கு நகர்த்தி : தட்டச்சுப் பொறி அல்லது அச்சிடு கருவி ஒன்றுக்கான கட்டுப்பாட்டுப் பொறியமைவு. அது தானே காகிதம் நகர்த்தல், சொற்களுக்கு இடைவெளி தருதல், வரித்தாள் காகிதத்தை வெளியேற்றுதல் ஆகியவற்றைக் கட்டுப் படுத்துகிறது.

automatic carriage return : தானியங்கு நகர்த்தி திரும்பல் :

automatic check : தானியங்குச் சரிபார்ப்பு : ஓர் ஆவணத்திலுள்ள சொற்பிழை, இலக்கண பிழைகளை, நிரல், தாமாகவே சரி பார்த்தல்.

automatic coding : தானியங்கி குறிமுறையாக்கம் : மொழிமாற்றி போன்ற ஒரு நிரலைப் பயன்படுத்தி சங்கேதக் குறியீட்டிலிருந்து எந்திரக் குறியீட்டை உருவாக்குதல்.

automatic computer : தானி யங்கு கணினி : ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையை செயல்படுத்தும் கணினி. நிரல் தொகுப்பை மாற்றுதல் தவிர வேறு மனிதக் குறுக்கீடு இல்லாமல் செயல்படுத்த வல்லது.

automatic controller : தானியங்கு கட்டுப்படுத்தி : உணர் சாதனம் மூலம் வரும் சமிக்கைளை ஏற்றுக் கொண்டு, ஒழுங்குபடுத்தி, தரவுகளை ஒப்பிட்டு தேவையான திருத்தங்களைச் செய்யும் திறனுள்ள ஒரு கருவி அல்லது சாதனம்.

automatic data processing : தானியங்குத் தரவுச் செயலாக்கம் : தரவுகளின் மீது எந்திரங்களைப் பயன்படுத்தி, செயலாக்கி விடைபெறுவது. automatic dictionary : தானியங்கு அகராதி; தானியங்கு அகரமுதலி.

automatic digital network : தானியங்கு இலக்கமுறை பிணையம்.

automatic error correction : தானியங்கு பிழை திருத்தம் : தரவு அனுப்புதலில் ஏற்படக் கூடிய அல்லது அமைப்பிலேயே ஏற்படக் கூடிய தவறுகளைக் கண்டுபிடித்து சரி செய்யும் உத்தி.

automatic feature negotiation : தானியங்கு ஏற்புத் தன்மை : எதிர்முனையில் உள்ள மோடெத்தின் வேகம், பிழை கட்டுப்பாடு மற்றும் தகவல் சுருக்குதல் முறைக்கேற்பத் தன்னை சரி செய்து கொள்ளும் மோடெத்தின் திறன்.

automatic hardware dump : தானியங்கு வன்பொருள் திணிப்பு.

automatic hyphenation : தானியங்கி ஒட்டுக்குறியமைத்தல் : சொற்களின் இடையில் தானாகவே சிறுகோடு அமைக் கும் தன்மை. சொல் செயலி மற்றும் பக்க வடிவமைப்பு மென்பொருள்களில் அதிகம் காணப்படுவது.

automatic interrupt : தானியங்கு இடைமறிப்பு : தானியங்கு குறுக்கீடு.

automatic loader : தானியங்கு ஏற்றி : வன்பொருள் இயக்கத்தைத் தொடங்கி வைக்கும் நிரல்.

automatic message switching : தானியங்குச் செய்தி இணைப் பாக்கம்.

automatic message switching : தானியங்குச் செய்தி இணைப் பாக்கம்.

automatic network switching : தானியங்கு பிணைய இணைப் பாக்கம்.

automatic pagination : தானியங்கி பக்கமமைத்தல் : செய்தி வரிகளைப் பக்கவாரியாகத் தானாகவே பிரிக்கும் தன்மை. சொல்செயலி மற்றும் பக்க வடிவமைப்பு மென்பொருள்களில் காணப்படுவது.

automatic programming தானியங்கு நிரலாக்கம் : 1. நிரல் ஒன்றைத் தயாரிப்பதில் சில நிலைப் பணிகளைச் செய்யக் கணினி மூலமே நிரலை உருவாக்குதல் 2. எந்திர மொழி நிரல் ஒன்றை குறியீட்டுத் தொகுப்பின் வழிகாட்டுதலின் பேரில் தயாரித்தல். automatic quality control : தானியங்கு தரக் கட்டுப்பாடு : செயலாக்கப்படும் பொருளின் தரத்தை, ஏற்கெனவே நிர்ண யிக்கப்பட்ட தர அடிப்படையில் சோதித்து;நிர்ணயிக்கப்பட்ட தரத்துக்கும் குறைவாக இருக்கு மானால், சரி செய்வதற்கான நட வடிக்கையினை மேற்கொள் வதற்கான உத்தி.

automatic recharge : தானியங்கு மறு மின்னேற்றம்.

automatic recovery programme : தானியங்கு மீட்பு நிரல் : வன்பொருள் செயலிழத் தலின்போது கட்டுப்பாட்டை ஏற்றுக்கொண்டு கணினியை இயங்க வைக்கும் ஒரு நிரல்.

automatic reformating : தானியங்கு மறுவடிவாக்கம் : சொல் செயலியில் மாற்றங்களை ஏற்று வரிகளைத் தானாகச் சரிசெய்து கொள்ளல்.

automatic scrolling : தானியங்கு உருளல் : ஒரு நீண்ட ஆவணம் கணித் திரையில் கீழ் மேலாக அல்லது மேல் கீழாக உருண்டு செல்லல்.

automatic shutdown : தானியங்கு பணி நிறுத்தம் : ஒழுங்கு முறைப்படி பிணையம் (Network) ஒன்றை அல்லது கணினியின் செயல்பாட்டை முழுமையாக ஒழுங்கான முறையில் நிறுத்துவதற்கான மென்பொருள் ஒன்றின் திறன்.

automatic system reconfiguration : தானியங்கு முறைமை மறுதகவமைப்பு : ஒரு கணினியில் புதிதாக ஒரு வன்பொருளையோ மென்பொருளையோ சேர்க்கும்போது அல்லது மாற்றும்போது கணினி முறைமை தானாகவே தகவமைத்துக் கொள்ளுமாறு செய்தல்.

automatic tag reader : தானியங்கிப் படிப்பி : வட்டமான ஒட்டைகள் உடைய துளையிட்ட அட்டைகளைப் படித்தறியும் ஒரு சாதனம்.

automatic teller machine (ATM) : தானியங்கிப் பணப் பொறுப்பு எந்திரம் : வங்கி ஒன்றின் முனையம். அது வாடிக்கையாளருக்கு 24 மணி நேர வைப்பு மற்றும் திரும்பப்பெறும் சேவைகளை வழங்குகிறது. வங்கிக் கணினியுடன் இணைக்கப்பட்ட சிறப்பு நோக்கமுடைய கருவி. தானியங்கிக் கருவியை வாடிக்கை யாளர் இயக்க, ஒரு பிளாஸ்டிக் அடையாள அட்டையைச் செருகி, சிறப்பு அனுமதிக் குறியீட்டை குறிப்பிடுகிறார். இதன்மூலம் பணம் எடுக்கவும் தன் கணக்கு பற்றிய விவரங்களை அறியவும் முடியும்.

automatic typewriter : தானியங்கு தட்டச்சுப்பொறி.

automatic verifier : தானியங்கு சரிபார்ப்பி.

automation : தானியங்கு முறை ;தானியங்கி : 1. நடைமுறை ஒன்றை தானியங்கு முறையில் செயல்படுத்துதல், 2. கருவி அல்லது நடைமுறை அல்லது முறைமையினை மனித நோக்கு, முயற்சி அல்லது முடிவுக்கு மாற்றாக, பொறியமைவு அல்லது மின்னணுவியல் கருவி மூலம் தானியங்கு முறையில் கட்டுப்படுத்தும் செயல்.

automonitor : தானியங்கு கண்காணிப்பி : 1. கணினி நடவடிக்கைகளின் கணினிப் பதிவேடு. 2. கணினி ஒன்றின் செயல்பாட்டு நடைமுறைகளை பதிவு செய்யும் கணினி மென்பொருள்.

auto outline : தானியங்கு சுற்றுக் கோடு

auto pilot : தானியங்கு விமானி : விமானம் ஒன்றை அல்லது விண்வெளிக் கலத்தை பறக்கச் செய்ய உதவும் கருவி.

AutoPlay : தானியக்கம் : குறுவட்டு இயக்ககத்தில் ஒரு குறுவட்டு வைக்கப்பட்டவுடன் தானாகவே இயங்குமாறு அமைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு வசதி, விண்டோஸ் 95/98 இயக்க முறைமையில் உள்ளது. அந்தக் குறுவட்டில் Auto - Run-INF என்னும் ஒரு கோப்பு இருக்க வேண்டும். குறுவட்டு, இயக்ககத்தில் செருகப்பட்டவுடன், விண்டோஸ் இக்கோப்பினைத் தேடும். (அவ்வாறு தேடும்படி நாம் முன்பே விண்டோசுக்கு அறிவுறுத்தியிருக்க வேண்டும்). அக்கோப்பு இருப்பின் அதில் குறிப்பிட்டுள்ள கட்டளைகளின்படி விண்டோஸ் செயல்படும். பெரும்பாலும் கணினியின் நிலைவட்டில் ஒரு பயன்பாட்டுத் தொகுப்பை நிறுவுவதற்கான கட்டளையாக இருக்கும். ஒரு கேட்பொலிக் குறுவட்டினைச் செருகியவுடன் விண்டோஸ், பாடலைப் பாட வைக்கும் பயன்பாட்டை இயக்கி, குறு வடடிலுள்ள முதல் பாடலை தானாகவே பாட வைக்கும்.

autopolling : தானியங்கு சோதனை : தானியங்கு பதிவு முறை. இம்முறையில் கணினி பிணையம் ஒன்றின் முனையங்கள் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில், தகவல்களை அனுப்பத்தயார் நிலையில் உள்ளனவா என்பதை அறிய சோதிக்கப்படுகின்றன. கணினி பிணையம் ஒன்றில் வன்பொருளும் மென்பொருளும் இணைந்து இச்சோதனையை மேற்கொள்கின்றன.

auto - redial : தானியங்கு மறு சுழற்றி : அழைக்கப்பட்ட தொலைபேசி கிடைக்கும்வரை மீண்டும் எண் சுழற்றுவதற்கான மோடெம் ஒன்றின் பண்புக்கூறு.

auto - repeat : தானியங்கு திரும்பசெயல் : தானியங்கு மீள் செயற்பாடு : சில விசைப் பலகைகளின் பண்புப்படி சில விசைகளை அழுத்தினால் அவற்றின் செயல்கள் தானியங்கு முறையில் மீண்டும் செய்யப்படுகின்றன.

auto-restart : தானியங்கு மீள் தொடக்கம்; தானியங்கு தொடக்கம் : கருவி பழுதுபட்டாலோ மின்சாரம் தடைப்பட்டாலோ மீண்டும் சீராகும் பொழுது பணிகளைத் தொடரத் தயார் நிலையை அடைவதற்கான நடவடிக்கைகளைத் தானியங்கு முறையில் நிறைவேற்றுவதற்கான கணினி ஒன்றின் திறன்.

auto resume : தானே தொடர்ந்தல் : கணினியில் ஒரு இடத்தில் நிறுத்தி விட்டுப் பின்னர் தொடர்ந்து அனுமதிக்கும் தன்மை. பயன்பாடுகளை இரண்டாவது தடவை மேலேற்றத் தேவையில்லை. நினைவு விவரங்கள் வட்டில் சேமிக்கப்பட்டோ அல்லது மின்சார பேட்ரி மூலம் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டோ இருக்கும். மடிக் கணினி மற்றும் கையேட்டுக் கணினிகளில் இத்தன்மை பெரும்பாலும் காணப்படும்.

autosave : தானியங்கிச் சேமிப்பு : பயனாளர் தலையிடாமல் தொடர்ச்சியான இடைவெளிகளில் தகவல்களை வட்டில் சேமித்தல்.

autoscore : தானே கோடிடல் : சொல் செயலியில், எழுதப்பட்ட பகுதியில் அடிக்கோடிடுவதற்கான ஆணை.

autoserve : தானியங்கு வழங்கல்.

autoshapes : உடனடி வடிவங்கள்.

autosizing : தானே அளவமைத்தைல்  : ஒரு அமைப்பிலிருந்து வேறு ஒன்றுக்கு மாறும்போது அதே செவ்வக உருவத் தோற்றத்தை வைத்துக் கொள்ளும் முகப்பின் திறன்.

autostart : தானே தொடங்குதல் : சில வணிக நுண் கணினிகளில் ரோம் நினைவகத்தில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள ஒரு குறியீடு, கணினியை இயக்கியவுடன் இது இயக்க முறைமையை மேலேற்றி உடனே செயல்படத் தயாராக்கும். இவ் வசதியை விளக்கும் சொல் Turnkey.

autostart routine : தானே தொடங்கும் நிரல்கூறு  : கணினியில் அமைக்கப்பட்ட நிரல்கள் கணினியை இயக்கத் தொடங்கியவுடன் தாமே செயல்படத் துவங்கும். கணினி நினைவகத்தைச் சோதித்தல் போன்ற கண்டறி சோதனைகளை நடத்தி, இயக்க முறைமையை ஏற்றி கட்டுப்பாட்டை அதற்குக் கொடுக்கும்.

auto run : உடனடிக் கூட்டல்.

auto text : உடனடி உரை

autotrace : தானியங்கு எல்லை வரைவு; தானியங்கு ஒரம் வரைதல் : படவரைவு நிரல்களிலுள்ள ஒரு வசதி. ஒரு துண்மிப்பட (பிட் மேப்) உருவப்படத்தை ஒரு பொருள்-நோக்கு (object-oriented) படமாக மாற்ற அதன் ஓரங்களில் கோடு வரைகிறது.

Α/UΧ : ஏ/யூஎக்ஸ் : பல் பயனாளர், பல்பணி யூனிக்ஸ் இயக்க முறைமையின் ஒரு வடிவம். ஆப்பிள் கம்ப்யூட்டர் நிறுவனத்தின் படைப்பு. ஏடி&டி யூனிக்ஸ் சிஸ்டம்V வெளியீடு 2. 2 இயக்க முறைமையை அடியொற்றி உருவாக்கப்பட்டது. பல புதிய வசதிகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. பல்வேறு மெக்கின்டோஷ் கணினிகளில் செயல்படுமாறு வடிவமைக்கப்பட்டது. மெக்கின்டோஷின் பல்வேறு சிறப்புக்கூறுகளும் ஏ/யூஎக்ஸில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, மெக்கின் டோஷ் டூல்பாக்ஸ் வசதி இதில் உண்டு. இதன்மூலம், பயனாளர்கள், வரைகலைப் பணிச்சூழலை (Graphical User Interface) பெறமுடியும் .

AUX : ஏயூஎக்ஸ் : கணினித் துணைச் சாதனங்களுக்குரிய தருக்கமுறைச் சாதனப் பெயர். எம்எஸ் டாஸ் இயக்க முறைமையில் வழக்கமான துணைச் சாதனத்துக்கென ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட பெயர். பெரும்பாலும் இப்பெயர் கணினியின் முதல் தொடரியல் துறைக் குறிக்கும் காம் (COM1) என்றும் இதனை அழைப்பர்.

auxiliary equipment : துணை நிலைச் சாதனம் : மையச் செயலகத்தின் நேரடிக் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத கருவி.

auxiliary function : துணை நிலைச் செயல் : தானியங்கு எந்திரக் கருவிக் கட்டுப்பாட்டில், செயல்படு கருவி ஒன்றின் வேகக் கட்டுப்பாடு அல்லது எந்திரத்தின் வெட்டுக் கருவியின் கட்டுப்பாடு நீங்கலாக பிற செயல்கள். எண்ணெயிடல், கருவியைக் குளிர்வித்தல் முதலியன மாதிரித் துணைச் செயல்களாகும். auxiliary memory : துணை நிலை நினைவகம்.

auxiliary operation : துணைச்செயல்பாடு : மையச் செயலகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத கருவியினால் செய்யப் படும் செயல்பாடு.

auxiliary speakers : துணை நிலை ஒலிப்பிகள்.

auxiliary store : துணை நிலைச் சேமிப்பு.

auxiliary storage : துணை நிலை சேமிப்பகம் : வட்டு, நாடா போன்ற சேமிப்பகங்களைக் குறிக்கின்றது. கணினியின் நுண்செயலி நிலையா நினைவகத்தைப் போன்று இவற்றை நேரடியாக அணுகுவதில்லை. தற்போதைய வழக்காற்றில் இத்தகையதுணைநிலை சேமிப்பகங்கள் வெறுமனே சேமிப்பகம் என்றோ, நிலையான சேமிப்பகம் என்றோ அழைக்கப்படுகின்றன. நுண் செயலி தற்காலிகச் சேமிப்பகமாய் நேரடியாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ளும் நிலையா நினைவக (RAM) சிப்புகள் வெறுமனே நினைவகம் என்றே குறிக்கப்படுகின்றன.

available list : கிடைக்கும் பட்டியல் : ஒதுக்கப்படாத நினைவகப் பகுதிகளின் பட்டியல் என்றும் அறியப்படும்.

available point : கிடைக்கும் இடம் : கணினி முகப்பில் திரையில் உள்ள ஒரு இடம்.

Availability : கிடைக்கும் நிலை : குறிப்பிட்ட செயலுக்கான மணி நேரத்துக்கும், வன்பொருளின் சரியான இயக்க நேரத்துக்கும் உள்ள விகிதம். இதனை செயலாக்க விகிதம் என்று பெரும்பாலும் கூறுவதுண்டு.

availabłe time : கிடைக்கும் நேரம் : கணினி ஒன்று பயன்படுத்துவதற்கு கிடைக்கும் நேரம்.

available machine : கிடைக்கும் எந்திரம்.

available machine time : கிடைக்கும் எந்திர நேரம்.

available memory : கிடைக்கும் நினைவகம்.

avatar : அவதாரம் : சில வகை இணைய அரட்டை அறைகள் போன்ற மெய்நிகர் நடப்புச் சூழல்களில் பயனாளரின் வரை கலை வடிவிலான தோற்றம் இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது. மனிதரின் இருபாலரில் ஒருவருடைய பொதுப்படையான படம் அல்லது அசைவூட்டம், பயனாளரின் ஒளிப்படமாகவோ கேலிச் சித்திரமாகவோ இருக்கலாம். ஒரு விலங்கின் படமாகவோ அசைவூட்டமாகவோ கூட இருக்கலாம். பயனாளர் தன்னுடைய மெய்நிகர் நடப்புத் தோற்றமாகக் காட்டுவதற்குத் தேர்வு செய்த ஒரு பொருளாகவும் இருக்கலாம்.

average : சராசரி : புள்ளி விவர அல்லது எண் இலக்கச் சராசரி.

average latency : சராசரி உள்ளுறை சுணக்கம் : நேரடி அணுகு சேமிப்புச் சாதனத்தில் முழு சுழற்சியில் பாதியில் பதிவுப் பரப்பில் சுற்றிவர ஆகும் நேரம்.

average search length சராசரித் தேடு நீளம் : ஒரு குறிப்பிட்ட முகவரியைக் கண்டு பிடிக்க சராசரியாகத் தேவைப்படும் நேரம் அல்லது செயல்களின் எண்ணிக்கை.

AVI : ஏவிஐ : கேட்பொலி, ஒளிக்காட்சி பிணைந்தது என்று பொருள்படும் Audio Vedio interleaved என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். விண்டோஸ் இயக்க முறையில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பல்லூடகக் கோப்பு வடிவம். ஒலி மற்றும் ஒளிக்காட்சி இவ்வகைக் கோப்புகளில் பதியப்படுகின்றன. மைக்ரோ சாஃப்டின் ரிஃப் (RIFF- Resource Interchange File Format) தொழில் நுட்பத்தைப் பின்பற்றியது. avionics : வான் மின்னணுவியல் : விமானங்கள் மற்றும் விண்கலங்களில் பயன்படும் மின்னணுக் கருவியமைப்புகள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டுக் கருவிகள்.

avoiding data repetition : தகவல் சுழற்சியைத் தவிர்த்தல்.

. aw : . ஏடபிள்யூ : இணையத்தில் அருபாவைச் சேர்ந்த இணைய தளங்களைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப் பிரிவு களப்பெயர்.

AWC : ஏடபிள்யூசி : கணிப் பணியில் பெண்களுக்கான சங்கம் : Association for Women in Computing என்பதன் குறும்பெயர். கணினித் தொழிலில் ஈடுபட்டிருப்போரைக் கொண்ட சங்கம். கணினித் தொழிலில் பெண்களுக்கான தொழில் திறனை வளர்த்தல்; கணினித் தொழிலில் ஈடுபட்டிருப்போரிடையே தகவல் தொடர்பை ஊக்குவித்தல் இதன் முக்கிய நோக்கமாகும்.

awk , ஆக் , ஏடபிள்யுகே : Aho, Weinberger Kernighan atasil 19, 331 சுருக்கம். அஹோ, வெயின்பர்கர், கெர்னிகன் ஆகியோர் 1977இல் உருவாக்கிய யூனிக்ஸ் செயல்தள மொழி,

axes : அச்சுகள் : ஒரு இரட்டைப் பரிமாண ஒருங்கிணைப்பு முறைமையில் செங்குத்து (Y) மற்றும் படுக்கைக் குறியீடு (X) களாகப் பயன்படுத்தப்படும் கோடுகள்.

axis : அச்சு சுழலச்சு  : இரு பரிமாண வரைபடங்களில் பயன்படும் கிடைமட்ட, செங்குத்து அச்சுகள். முறையே, x-அச்சு, y -அச்சு என்று குறிக்கப்படுகின்றன. இவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு அளக்கப்படும் ஆயத்தொலைவுகளைக் (coordi - nates) கொண்டு படங்கள் வரையப்படுகின்றன. முப்பரிமாண ஆயத்தொலைவு அமைப்பில் மூன்றாவது அச்சு, உயர/ஆழ அச்சாக இருக்கும். z-அச்சு எனப்படும்.

axons : ஆக்சன்கள் : மனித மூளையில் ஒரு நரம்பணுவிலிருந்து இன்னொரு நரம்பணுவுக்கு இந்த நரம்புகள் மூலம் வெளியீடுகள் அனுப்பப்படும்.

. az : ஏஇஸ்ட் : இணையத்தில் அஜெர்பெய்ஜான் நாட்டைச் சேர்ந்த இணைய தளங்களைக் குறிக்கப் பயன்படும் பெரும் புவிப்பிரிவுக் களப்பெயர்.

azimuth : அஸிமத் : ஒரு ஆதாரப்பகுதியில் இருந்து கடிகாரப் போக்கில் செல்லும் கோணத்தை அளக்கும் கருவி. வழித்தடத்தில் உள்ள படி / எழுது முனைகளின் சரியான அமைப்பை இது சோதிக்கும்.