கணினி களஞ்சியப் பேரகராதி/G

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
G

G : ஜி : "ஜிகா" என்பதன் குறியீடு. ஜிகா என்பது ஏறத்தாழ நூறு கோடி. கணினியில் இதன் மதிப்பு 1, 073, 741, 824, (230) ஆகும். வழக்கமான 1, 000, 000, 000 அன்று. இது _ ஐ விட அதிகம் எனப் பொருள்படும் "Greater than" என்பதன் சுருக்கக் குறியீடு.

gage array : வழி வரிசை.

gain : ஆதாயம் : பெருக்கம் : ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றோர் இடத்திற்கு சமிக்கைகளை அனுப்பும் போது பெருக்கிகள் மூலம் மின்சக்தி அல்லது சமிக்கையின் சக்தி அதிகரித்தல். ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்குமேல் போகும் டெசிபல் முறையில் ஆதாயத்தின் அளவு கூறப்படும்.

gallium aresenide : கேலியம் ஆர்செனைடு : உயர்நிலை அரைக் கடத்திகளை உருவாக்கப் பயன்படும் படிகப்பொருள். சிலிக்கானைவிட உயர்ந்தது. ஆனால் அதிகம் செலவாகக் கூடியது.

Game Control Adapter : விளையாட்டுக் கட்டுப்பாட்டுத் தகவி : ஐபிஎம் மற்றும் ஒத்தியல்பு சொந்தக் கணினிகளில் அமைந்துள்ள ஒரு மின்சுற்று அட்டை. கணினியின் விளையாட்டுத்துறை வழியாக வரும் உள்ளீட்டு சமிக்கைகளை செயலாக்குகிறது. சுட்டுக்குறியின் இடநிலையை மாறுகின்ற மின்னழுத்தமாய் மாற்றித் தரும் மின்னழுத்த மானி (Potentiometer) இதில் உண்டு. தொடர்முறையை இலக்க முறையாக மாற்றித் தரும் கருவி இந்த மின்னழுத்த அளவுகளை எண்களாக மாற்றித் தரும்.

game pack : விளையாட்டுத் தொகுதி : ஒரு கணினியில் ஒரு குறிப்பிட்ட விளையாட்டினை இயக்குவதற்கான ஓர் ஆயத்தச் செயல்முறை.

game port : விளையாட்டுத்துறை : ஐபிஎம்மின் சொந்தக் கணினிகளிலும் மற்றும் அதன் ஒத்தியல்புக் கணினிகளிலும், ஜாய்ஸ்டிக் மற்றும் விளையாட்டுக் கைப்பிடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஓர் உள்ளிட்டு/வெளியீட்டுத்துறை. பொதுவாக, ஏனைய உள்ளிட்டு/வெளியீட்டுத் துறைகளடங்கிய ஒற்றை விரிவாக்க அட்டையிலேயே விளையாட்டுத்துறையும் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

games, computer : கணினி விளையாட்டுகள். game software : விளையாட்டு மென்பொருள்.

games : விளையாட்டுகள்.

games theory : விளையாட்டுத் தேற்றம் : விளையாட்டுக் கொள்கை : விளையாட்டுக் கோட்பாடு;நிகழ்தகவு (Probability) தொடர்பான கணிதவியலின் ஒரு பிரிவு. ஒரு விளையாட்டுத் தந்திரத்தைக் கொண்டிருக்கிற ஓர் எதிராளியை எதிர்கொள்வதற்குப் பெரிதும் உகந்த ஓர் தந்திரத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான கணிதச் செய்முறை. இந்தச் சொல்லை 1928இல் முதன்முதலாக ஜான் வான் நியூமென் பயன்படுத்தினார். கணினி வரைகலையில் கண்ணுக்கு ஒரே மாதிரியாகப் புலனாகக்கூடிய பல்வேறு செறிவுகளைத் தரக்கூடிய ஒரு சூத்திரம்.

gamut : வண்ணக்களம் : கணினி காட்சித்திரையில் காட்டக் கூடிய மொத்த வண்ணங்களின் வரிசை.

'gang punch : குழு துளை : துளையிடும் அட்டைகளின் குழுவிலுள்ள அனைத்து அட்டைகளுக்கும் ஒரே மாதிரியான அல்லது நிலையான தகவலைத் துளையிடுவது.

gantt chart : கேன்ட் வரைபடம் : பணிகள் அல்லது நடவடிக்கைகளின் ஆரம்பம் மற்றும் முடிவு முனைகளைக் குறிப்பிட நேர அடிப்படையில் பட்டைக் கோடு அல்லது அம்புக்குறி மூலம் குறிப்பிடும் வரைபடம். ஒரு திட்டத்தின் குறிப்பிட்ட காலக்கெடு அல்லது சாதனைகளைக் குறிப்பிட பயன்படுத்தப்படுகிறது.

gap : இடைவெளி : கோப்பு இடைவெளிபோல் அல்லாது இரண்டு பதிவேடுகள் அல்லது தரவு தொகுதிகளுக்கு இடையிலுள்ள மின்காந்த நினைவக இடைவெளியைக் குறிப்பிடுவது.

gap, interback : தொகுப்பு இடைவெளி.

gapless : இடைவெளியின்மை : ஒரு தொடர்ச்சியான விசையோட்டத்தில் இடைத்தடை இடைவெளிகள் இல்லாமல் பதிவு செய்யக்கூடிய காந்தநாடா.

garbage : குப்பை : 1. தரவு நுழைவின் தவறுகள் அல்லது கணினி நிரலாக்கத்தொடரின் பிழைகள் அல்லது எந்திரக்கோளாறு போன்றவற்றின் காரணமாக கணினி நிரலாக்கத் தொடரின் மூலம் ஏற்படும் சரியல்லாத விடைகளைக் குறிப்பிடப் பயன்படுத்தப்படும் சொல். 2. இருப்பகத்திற்குக் கொண்டு செல்லப்படும் தேவையற்றதும், பொருளற்றதுமான தரவுகள்.

garbage characters : குப்பை எழுத்துகள்.

garbage collection : குப்பை சேர்த்தல்;குப்பை திரட்டல் : ஒரு குப்பை கோப்பிலிருந்து செயலற்ற இருப்பிடங்களைத் துடைத்தெடுப்பதற்கு இவ்வாறு கூறுவார்கள்.

garbage in garbage out : குப்பையிடக் குப்பை வரும் : மோசமான தகவலை உள்ளிடுவதையும், அதே போன்ற மோசமாக வெளிப்பாட்டை ஒரு முடிவாகப் பெறுவதையும் குறிக்கும் வழக்குச்சொல்.

gas discharge : வாயு மின்னிறக்கம்.

gas discharge display : வாயு உமிழ் திரைக்காட்சி : கையடக்கக் கணினிகளில் பயன்படுத்தப்படும் தட்டை வடிவத் திரைக்காட்சி. கிடைமட்ட, செங்குத்து மின்முனை தொகுதிகளுக்கு இடையே நியான் வாயு நிரப்பப்பட்டிருக்கும். ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் ஒரு முனை மின்னூட்டம் பெறும்போது இரு முனைகளும் சந்திக்கும் இடத்தில் நியான் வாயு எரியும் நியான் விளக்கில் உள்ளது போல). இந்தச் சந்திப்புப் புள்ளி ஒரு படப்புள்ளி (Pixel) ஆகும்.

gas display : வாயு காட்சி;வளிமத் திரைக்காட்சி : மின்சாரம் செலுத்தப்படும்போது ஒளி வீசுகின்ற வகையில் நிரப்பப்பட்ட காட்சித்திரைப் பலகையில் உள்செயலற்ற வாயு. ஒளி வீசும் வாயு மூலம் தேவைப்படும் இடங்களில் டாட்மேட்ரிக்ஸ் போன்ற முறையில் எழுத்துகள், படங்கள் ஆகிய வடிவில் மின்சாரம் செலுத்துவதன் மூலம் புள்ளிகளை உருவாக்க முடியும்.

gate : வாயில்;கதவு : 1. ஒரு வெளியீட்டைக் கட்டுப்படுத்தும் இரண்டு அல்லது மேற்பட்ட உள்ளீடுகள் கொண்ட அளவை மின்சுற்று. 2. ஆரம்பத்திலிருந்து வடிந்துபோகும் வரை மின் ஓட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் புல விளைவு டிரான்சிஸ்டர்களைக் கட்டுப்படுத்தும் பொருள்.

gate, AND : உம் வாயில்.

gate array : வாயில் வரிசை : தொடர்பில்லாத தருக்கமுறைக் கூறுகளைக் கொண்டிருக்கிற சிப்புவகை கூறுகளிடையிலான பாதைகளின் மேற்பரப்பு உலோகப் படுகையினை அடி யொற்றிச் செல்கிற முடிவுறுத்தப்பட்ட, வழக்குறுத்தப்பட்ட சிப்பு.

gated : வாயில் வழியாக அனுப்புகை;நுழைத்தல்;உட்செலுத்தல் : 1. ஒரு மின்னணு மின்சுற்றுத் தொகுதியில் ஒரு தருக்கமுறை உறுப்பிலிருந்து அடுத்த உறுப்புக்கு ஒரு வாயில் (gate) வழியாகத் தரவு செலுத்தப் படுதல். 2. ஒரு பிணையம் அல்லது சேவையிலுள்ள தரவு இன்னொரு பிணையம் அல்லது சேவைக்கு ஒரு நுழைவி (gateway) வழியாக அனுப்பப்படுதல். (எ-டு) பிட்நெட் (BITNET) போன்ற ஒரு பிணையத்திலுள்ள அஞ்சல் பட்டியல், இணையத்திலுள்ள ஒரு செய்திக்குழுவுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுதல்.

gate, NAND : இல் உம் வாயில்.

gate, NOR;இல் அல்லது வாயில்.

gate, OR : அல்லது வாயில்.

gateway : நுழைவாயில் : நுழைவாயில் பாதை : இரண்டு வேறுபட்ட தகவல் தொடர்பு பிணையங்களை ஒன்றாகச் சேர்த்து இணைக்கும் கணினி. ஒரு உள்ளூர்ப் பிணைய கணினி அமைப்பு மற்றொரு உள்ளுர்ப் பிணைய கணினி அமைப்புடன் தகவல் தொடர்பு கொண்டு தரவுகளைப் பங்கிட்டுக் கொள்ளும் வகையில் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது.

gather : வரிசை ஆணை : சில தரவு மொழிகளில் பதிவேடுகளை ஒரு வரிசையில் படிப்பதற்கான ஒரு நிரல்.

gathering, data : தரவு சேகரிப்பு.

gather write : விசை ஆணை எழுத்து : அடுத்தடுத்து, அமைந்திராத இரண்டு அல்லது அவற்றுக்கு மேற்பட்ட நினைவக அமைவிடங்களிலிருந்து ஒரே எழுத்துச் செயல்பாடு மூலம் தரவு வெளிப்பாடு செய்தல்.

gating circuit : வாயிலமைக்கும் மின்சுற்று : வாயில் மின்சுற்று : தேர்ந்தெடுக்கும் பொத்தானாக இயங்கும் மின்சுற்று. குறிப்பிட்ட கால இடைவெளிகளின் போது அல்லது சமிக்கையின் அளவு குறிப்பிட்ட எல்லைகளுக்கிடையில் இருக்கும் போது மட்டும் மின்சாரம் கடத்தப்பட இந்த மின்சுற்று அனுமதிக்கும்.

gauges : அளவிடு கருவி.

ga. us : ஜிஏ. யு. எஸ் : அமெரிக்காவின் ஜார்ஜியா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த இணையதளத்தைக் குறிக்கும் புவிப்பிரிவுப் பெருங்களப் பெயர்.

gauss : காஸ் : காந்த ஆற்றலை அளவிடும் அலகு. gaussian distribution : குறிப்பற்ற பகிர்மானம் : மணி வடிவ வளைகோட்டினை வரைகோடாக வரையப்படுகிற நிகழ்வுகளின் குறிப்பற்ற பகிர்மானம். இயல்பான அல்லது புள்ளிவிவர நிகழ்தகவு வெளிப்பாட்டினை குறிப்பிடுவதற்கு இது பயன்படுத்தப்படுகிறது.

gaussian noise : குறிப்பற்ற ஓசை : செய்தித்தொடர்புகளில், ஒரு கம்பியில் மின்விசையோட்டத்தின் மூலம் குறிப்பின்றி உருவாக்கப்படும் இடையீடு. இதனை வெண்மை ஓசை" (White noise) என்றும் கூறுவர்.

gb : ஜிபி : இங்கிலாந்து நாட்டைச் சேர்ந்த இணையதளத்தைக் குறிக்கும் புவிப்பிரிவு பெருங்களப் பெயர்.

GB : ஜிபி : ' giga byte என்பதன் குறும்பெயர்.

g-commerce : அரசு வாணிகம்.

GCR : ஜிசிஆர்;குழுக்குறியீட்டுப் பதிவு.

. gd : ஜிடி : கிரினேடா நாட்டைச் சேர்ந்த இணையதளம் என்பதைக் குறிக்கும் புவிப்பிரிவுப் பெருங்களப் பெயர்.

GE : ஜிஈ : ஒரு செய்முறையில் ஒரு தொடர்முறை இயக்கியாகப் பயன்படுத்தப்படுகிற ஒரு சுருக்கக் குறியீடு. இது, ""_-ஐ விட அதிகம்" அல்லது ""_க்குச் சமம்" என்பதைக் குறிக்கும்.

gear wheels : பல்லிணைச் சக்கரங்கள்.

geek : கற்றுக்குட்டித்தனம் : நாகரிகமற்ற முறையில் கணினியைப் பயன்படுத்துவது.

GEM : ஜிஇஎம் : (வரைகலைச் சூழல் மேலாளர்) : Graphics Environment Manager என்பதன் முன்னெழுத்துச் சுருக்கம்.'இலக்கமுறை ஆராய்ச்சி' எனப்படும் டிஜிட்டல் ரிசர்ச் அமைவனம், சொந்தக் கணினிகளுக்காகத் (PC) தயாரித்துள்ள வரைகலைப் பயன்படுத்துவோர் இடைமுகப்பு."வெஞ்சுரா பப்ளிஷர்"என்ற அமைவனம், இதன் 'இயக்கநேரப் பதிப்பு' ஒன்றைத் தயாரித்துள்ளது.

gemisch : கெமிஷ்ச் : மருத்துவப் பதிவுப் பயன்பாடுகளுக்காக உருவாக்கப்பட்ட நிரலாக்கத்தொடர் மொழி.

genapp : ஜெனாப் : DCM தரவுப் பொருள்களுக்கான ஒரு பொறியமைவு. இது நான்காம் தலைமுறை பயன்பாட்டு மேம்பாட்டுப் பொறியமைவு ஆகும்.

gender bender : பாலின மாற்றி : ஒரு மின்னியல் இணைப்பியின் பாலினத்தைத் தலைகீழாக மாற்றுகிற ஒரு சிறிய மின்னிய இணைப்பி. (ஆண் பெண்; பெண் ஆண்).

gender changer : இனம் மாற்றி : இரண்டு நுழையிணைப்பி (Male connector) அல்லது இரண்டு

துளை இணைப்பி (Female connector) முனைகளை இணைத்து வைக்கப் பயன்படும் ஒர் இடையிணைப்பி.

genera : ஜெனரா : ஒரு மொழி உருவமைவிலிருந்து இன்னொரு மொழிக்குத் தரவுகளை மாற்றுவதற்குப் பயன்படுத்தப் படுகிற ஒரு தரவு மாற்று மென்பொருள்.

general : பொது.

general field : பொதுப்புலம்.

general format : பொது உருவமைவு : "லோட்டஸ் 1-2-3" என்ற விரிதாள் செயல்முறையை உருவாக்குவதற்கான உருவமைவு.

generality : பொதுவான தன்மை; பொதுமை : ஒரு பொதுவான தேவை உள்ள பல தரப்பட்ட பயனாளருக்குப் பயன்படும் வகையில் சிக்கல்களுக்குத் தீர்வளிக்கும் கணினி நிரலாக்கத் தொடர் பற்றியது. சம்பளப் பட்டி நிரலாக்கத்தொடர் இதற்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக் காட்டு. கணக்கிடப்பட்ட நிகர சம்பளம் குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேலே போனால் இதில் ஒரு எச்சரிக்கை சமிக்கை வரும். குறைந்த பொதுத்தன்மை கொண்ட நிரலாக்கத்தொடர் ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்குட்பட்டிருக்கும். பொதுத் தன்மை உள்ள நிரலாக்கத்தொடர் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட பயனாள ரும் தனது எல்லை மதிப்பைக் குறிப்பிட வேண்டும் அல்லது எச்சரிக்கை தரும் முறையை மொத்தமாக நிறுத்திவிட வேண்டும்.

generalization : பொது வடிவமாக்குதல்.

generalized programme : பொதுமையாக்கிய செயல்முறை : ஒரு மாறுகிற சுழலுக்கு உதவிபுரிகிற மென்பொருள். இது, மாறியல் செய்திக் குறிப்புகளைப்புகுத்த அனுமதிப்பதன் மூலம், இந்தச் செயல்முறை, பல்வேறு பயனாளருக்காக அல்லது சூழ்நிலைகளுக்காக ஒரு சிக்கலுக்குத் தீர்வு காண்கிறது.

generalized routine : வாலாயமான பொதுச் செயல்முறை : ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான பயன்பாட்டுக்குள் பரந்த எல்லையுடைய பணிகளைச் செய்யுமாறு வடிவமைக்கப்பட்ட வழக்கச் செயல்முறை.

general protection fault : பொதுப் பழுதுக் காப்பு : 80386 அல்லது அதனினும் மேம்பட்ட செயலி, பாதுகாக்கப்பட்ட முறையில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும்போது (காட்டாக விண்டோஸ் 3. x/9x இயக்கத்தில்), ஒரு பயன்பாட்டு நிரல், வரம்புமீறி நினைவகத்தை அணுக முற்படும்போது ஏற்படுகின்ற பிழைநிலை. தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர் ஜி. பீ. எஃப் (GPF).

general public license : பொதுமக்கள் உரிமம்.

general-purpose (GP) : பொது நோக்கம் : பொதுநோக்கு : மாற்றங்கள் செய்யத் தேவையின்றியே பலதரப்பட்ட பயன்பாடுகளுக்கு செயல்படக்கூடியது. Special Purpose மற்றும் dedicated என்பதற்கு எதிர்ச்சொல்.

general-purpose computer : பொது நோக்கக் கணினி பல வகையான சிக்கல்களைத் தீர்க்கும் வகையில் உருவாக்கப்படும் கணினி. பெரும்பாலான இலக்கமுறை கணினிகள் இந்த வகையைச் சேர்ந்தவை. Special Purpose Computer என்பதற்கு எதிர்ச்சொல்.

general purpose controller : பொதுப்பயன் கட்டுப்படுத்தி : பல்வேறு பயன்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒருவகைக் கட்டுப்படுத்தி.

general purpose interface bus : பொதுப்பயன் இடைமுகப்பாட்டை : கணினிகளுக்கும் தொழிலகத் தானியக்கமாக்கக் கருவிகளுக்கும் இடையே தரவு பரிமாறிக்கொள்வதற்கு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பாட்டை. இந்தப் பாட்டையின் மின் வரையறை ஐஇஇஇ தரக் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளிணைக்கப்பட்டுள்ளது.

general-purpose language : பொது நோக்க மொழி : பல விதமான சிக்கல்களுக்கும் தீர்வு காண்பதற்காகப் பயன்படுத்தப் படும் செயல்வரைவுபடுத்தும் மொழி. FORTRAN, COBOL, BASIC, PASCAL முதலிய பொது செயல்வரைவு மொழிகள் அனைத்தும் இதற்கு எடுத்துக்காட்டுகள். இது, "தனி நோக்க மொழி (Special Purpose Language) என்பதிலிருந்து வேறுபட்டது.

general purpose register (CPU) பொதுநோக்கப் பதிவேடு : பொது நோக்குப் பதிவகம் : பட்டியலிடல், முகவரியிடல், கணித மற்றும் தருக்கமுறை இயக்கங்களுக்குப் பயன்படும் மையச் செயலக அலகின் பதிவேடு.

general section : பொதுப்பிரிவு.

generate : உருவாக்கு;ஆக்கு : உருவாக்கி ஒன்றின் பயனுக்காக நிரலாக்கத் தொடரை அமைத்தல். அந்த நிரலாக்கத்தொடர் சில வரையறைகளுக்குட்பட்டு குறிப்பிட்ட குறியீட்டுத் தொகுதிகளிலிருந்து தேர்ந்தெடுத்து அமைக்கப்படும்.

generation : தலைமுறை : கணினி தொழில்நுட்ப முன்னேற்றத்தினைக் குறிப்பிடப் பயன்படுத்தப்படும் சொல். முதல் தலைமுறைக் கணினிகளில் வெற்றிடக்குழாய்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன. இரண்டாம் தலைமுறைக் கணினிகளில் டிரான்சிஸ்டர்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன. மூன்றாம் தலைமுறைக் கணினிகளில் ஒருங்கிணைந்த மின்சுற்றுகளும், நான்காம் தலைமுறைக் கணினிகளில் எல்எஸ்ஐ, விஎல் எஸ்ஐ மின்சுற்றுகளும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

generation computer, first : முதல் தலைமுறைக் கணினி.

generation computer, fourth : நான்காம் தலைமுறைக் கணினி.

generator : ஆக்கி : குறிப்பிட்ட பணிகளைச் செய்துமுடிக்க பல வழக்கச் செயல்முறைகளைக் கொண்டதாக அமைக்கப்படும் மென்பொருள் பொதி. இந்த வழக்கச் செயல்முறைகளில் உள்வீட்டு அளவுகோலை ஏற்றுக்கொண்டு தேவைப்படும் அளவுகோலுக்கு ஏற்றவாறு மாற்றிக் கொடுக்கப்படும். அறிக்கை தயாரிப்பது போன்ற குறிப்பிட்ட தலைப்புகளில் பணிகளைச் செய்து முடிக்க இது உதவும். சாதாரணமாக, பணியை வரையறுத்து அளவுகோல் தொகுதிகளை நிரப்புவது பயனாளரின் பணியாக இருக்கும்.

generator, clock signal : கடிகார சமிக்கை ஆக்கி.

generator, number : எண் ஆக்கி.

generator, report : அறிக்கை ஆக்கி. generic : பொதுவாக : தொழில்பெயர் பற்றிய குறிப்பு இல்லாமல் அடுத்து வரப்போகும் பொருள் அல்லது சாதனம் பற்றியது.

generic icon : பொதுமைச் சின்னம் : மெக்கின்டோஷ் கணினித் திரையில் ஒரு கோப்பினை ஓர் ஆவணம் அல்லது ஒரு பயன்பாடாகக் காட்டும் ஒரு சின்னம். பொதுவாக, ஒரு பயன்பாட்டைச் சுட்டும் சின்னம் அப்பயன்பாட்டை உணர்த்துவதாகவும், ஓர் ஆவணத்தைச் சுட்டும் சின்னம் அவ்வாவணத்தைத் திறக்கும் பயன்பாட்டை உணர்த்துவதாகவுமே இருக்கும். பொதுமைச் சின்னம் தோன்றியுள்ளது எனில் மெக்கின்டோஷின் கண்டறி நிரல் குறிப்பிட்ட அப்பயன்பாடு பழுதடைந்து விட்டது என்பதை உணர்த்தும்.

generic model : பொதுவினைப் படிமம்.

GEnie : ஜெனீ : தகவல் பரிமாற்றத்துக்கான ஜெனரல் எலெக்ட்ரிக் பிணையம் என்று பொருள்படும் General Electric Network for Information Exchange என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். ஜெனரல் எலெக்ட்ரிக் இன்பர்மேஷன் சர்வீஸ் (General Electric Information Services) உருவாக்கிய ஒரு நிகழ்நிலை (online) தகவல் சேவை. வணிகத் தகவல் மேடை, வீட்டுக்கான பொருள் வாங்கல், செய்திகள் மற்றும் மின்னஞ்சல் பரிமாற்றம் போன்ற சேவைகளை ஜெனி வழங்குகிறது.

genlock (generator lock) ஜென்லாக் (உருவாக்கிப்பூட்டு)  : ஒளிப்பேழைக் குறியீடுகளைக் கலவை செய்வதற்காக ஒருங்கிணைக்கிற கற்றுநெறி. சொந்தக் கணினிகளில், ஓர் உருவாக்கிப்பூட்டுக் காட்சித் தகவமைவு, திரைக்காட்சியை NTSC ஒளிப்பேழைக் குறியீடுகளாக மாற்றுகிறது. இந்தக் குறியீட்டினை இது ஒரு புறநிலை ஒளிப்பேழை ஆதாரத்துடன் ஒருங்கிணைக்கிறது.

geocoding : நிலக்குறியீடு;நிலப்படக் குறிமுறை : ஒரு குறிப்பிட்ட நிலப்பகுதி தொடர்பான தரவுகளை வரைபடமுறையில் காட்சித்திரையில் வைப்பது.

geographic information system : புவியியல் தகவல் பொறியமைவு : புவியியல் தகவல்களைப் பகுப்பாய்வு செய்வதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் மென்பொருள், வன்பொருள் இரண்டும் அடங்கிய ஒரு கணினிப்பொறியமைவு. எடுத்துக்காட்டு : இயற்கைவளப் பகிர்மானம்;நிலப்பயன்பாட்டு முறைகள்; மக்கள்தொகைப் பரவல் போக்குகள். ஒரு புவியியல் தகவல் பொறியமைவு (CIS) என்பது ஒரு நேரடிப் பொறியமைவாக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. இது பெரும்பாலும் புறநிலை மற்றும் துணைநிலை ஆதாரங்களிலிருந்து தகவல்களை எடுத்துக்கொள்கிறது. நாட்டுப்படம் வரைதல், காலவரிசைப் பகுப்பாய்வு, புள்ளியியல் தரவுகள் ஆகியவை இதில் அடங்கும்.

geometry : வடிவக்கணிதவியல் : வடிவியல் பொருள்களின் வடிவுகள், திடப்பொருள்களின் அளவுகள், தரைப்பரப்புகள், கோடுகள், கோணங்கள் ஆகியவைகளைப்பற்றிக் கூறும் கணிதப்பிரிவு. கணினி வரைபடவியலில் ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளின் உருவத்தை உருவாக்கும் வகையில் அமைக்கப்படும் கோடுகளின் அமைப்பு முறையைக் குறிப்பிடுகிறது.

geometry model : வடிவியல் படிமம்.

GeoPort : நிலத்துறை : மெக்கின்டோஷ் சென்ட்ரிஸ் 660ஏவி, குவாட்ரா 660ஏவி, குவாட்ரா 840 ஏவி அல்லது பவர்மேக் கணினிகளில் உள்ள அதிவேக நேரியல் (serial) உள்ளிட்டு வெளியீட்டுத் துறை. இந்தத் துறையில் எந்தவொரு மெக்கின்டோஷ் ஒத்தியல்பு நேரியல் சாதனத்தையும் இணைக்க முடியும். இத்துறைக்கென்றே உருவாக்கப்பட்ட வன்பொருள் அல்லது மென்பொருள் எனில், வினாடிக்கு 2 மெகாபிட் வரை தரவு பரிமாற்றம் செய்யமுடியும். குரல், தொலைநகல் கணினித் தரவு மற்றும் ஒளிக்காட்சி ஆகியவற்றைக் கையாளமுடியும்.

'GEOS : ஜியாஸ் : முன்னாளில் பெர்க்கிலி சாஃப்ட் ஒர்க்ஸ் என்றழைக்கப்பட்ட ஜியோ ஒர்க்ஸ் நிறுவனம் உருவாக்கிய இயக்க முறைமை (operating system) ஜியாஸ், ஒரு கச்சிதமான பொருள் நோக்கிலான வரைகலைப் பணிச் சூழல் வழங்கும் முறைமை ஆகும். ஆப்பிள், காமோடோர், எம்எஸ்-டாஸ் பணித்தளங்களில் இது செயல்படும்.

geosynchronous : புவியியல் இணைவமைவு : பூமியுடன் இணையமைவு செய்யப்பட்டிருத்தல். இது பூமத்திய ரேகையிலிருந்து 35, 888 கி. மீ. உயரத்தில் நிலைநிறுத்தப்பட்டு, பூமியின் சுழற்சி வேகத்தில் பயணம் செய்கிற செய்தித்தொடர்புச் செயற்கைக் கோள்களைக் குறிக்கிறது. இந்தச் செயற்கைக் கோள்கள் பூமியிலிருந்து பார்க்கும்போது நிலைபெற்றுள்ளனவாகத் தோன்றும்.

geo works ensemble : புவியியல் பணித் தொகுதி : 'ஜியோ ஒர்க்ஸ்' எனப்படும் அமைவனம் DOS-களுக்காகத் தயாரித்துள்ள வரைபடச் செயற்பாட்டுச் சூழல். எடுத்துக்காட்டு : சொல் செயலி : வரைதல்;செய்தித்தொடர்புகள் : அட்டைக்கோப்பு : நாட்டுக்குறிப்புப் பயன்பாடுகள். இது முழுமையான DOS மேலாண்மையை அளிக்கிறது.

germanium : ஜெர்மானியம் : சிப்புகளை, உற்பத்தி செய்வதில் பயன்படுத்தப்படும் இரசாயன மூலகங்கள் (அணு எண் 32).

GERT : ஜெர்ட் : Graphical Evaluation and Review Technique என்பதன் குறும்பெயர். கட்டமைப்பு அணுகுமுறையைப் பயன்படுத்தும் கணினிகளை மதிப்பிட விதிமுறைகளை ஏற்படுத்தும் செயல்முறை.

get : எழு : பெறு : உள்ளிட்டுக் கோப்பிலிருந்து ஒரு பதிவேட்டைப் பெறுதல். ஒற்று என்பதற்கு மற்றொரு பெயர்.

get external data : புறத்தரவு பெறு.

. gf : . ஜி. எஃப் : ஓர் இணையதளம் ஃபிரஞ்ச் கயானாவைச் சேர்ந்தது என்பதைச் சுட்டும் புவியியல் பெருங்களப்பெயர்.

g flops : ஜி ஃபிளாப்ஸ் : ஒரு நொடிக்கு ஒரு பில்லியன் பதின்மபுள்ளி இயக்கமுறைகள்.

. gh : ஜிஹெச் : ஓர் இணையதளம் கானா நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் புவியியல் பெருங்களப்பெயர்.

ghost நிழலுருவம் : 1. ஒரு கண்காட்சியில் அல்லது அச்சுப்பதிப்பில் அடிப்படை உருக்காட்சிக்கு நெருக்கமாகத் தோன்றுகிற மங்கலான இரண்டாவது உருக்காட்சி. கண்காட்சியில், இது பாஸ்ஃபோர் காரணமாக உண்டாகிறது. அனுப்பீட்டில், இரண்டாம் நிலைக்குறியீடுகளின் விளைவாக ஏற்படுகிறது. அச்சுப்படியில், காகிதம் நகரும்போது அச்சுக்கூறுகள் குறிப்பதால் உண்டாகிறது. 2. மங்கலான அச்செழுத்து முகப்பில், ஒரு பட்டியல் தெரிவினைக் காட்சியாகக் காட்டுதல். இது தற்சமயத்தில் தேர்ந்தெடுக்கத் தக்கதன்று என்பதைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது.

. gi : ஜிஐ : ஓர் இணையதள முகவரி ஜிப்ரால்டர் நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதைச் சுட்டும் புவியியல் பெருங்களப்பெயர். giant magneto resistive : மீகாந்த எதிர்ப்பு : மிகப்பெரும் காந்த எதிர்ப்பு.

gibberish : பயனிலாத் தரவு;தேவையற்ற தரவு.

GIF : ஜிஐஎஃப் (வரைகலைப் பரிமாற்ற உருவமைவு) : 'கம்ப்யூசெர்வ்' எனப்படும் அமைவனம் உருவாக்கிய 'ராஸ்டர்' வரைகலைக் கோப்பு உருவமைவு. இது, 8 துண்மி வண்ணங்களை (256 வண்ணங்களை) கையாளக்கூடியது. ஏறத்தாழ 1. 5 : 1 அழுத்த விகிதங்களை 2 : 1 விகித அளவுக்குப் பெறுவதற்கு இது LZW முறையைப் பயன்படுத்துகிறது.

GIF animation : ஜிஐஎஃப் அசைவூட்டம்.

GIF animator : ஜிஃப் அனிமேட்டர் : அசைவூட்ட ஜிஃப் படிமங்களை உருவாக்க உதவும் ஒரு மென்பொருள்.

giga : கிகா109 : பில்லியன் அல்லது 10இன் 9 மடங்கு. ஜி என்று சுருக்கி அழைக்கப்படுகிறது.

gigabit : கிகா துண்மி : 1, 000, 000, 000 துண்மிகள். இதனை Gb, Gbit, G-bit, என்றும் கூறுவர்.

gigabit ethernet : கிகாபிட் ஈதர் நெட் : பொதுவாக ஈதர்நெட் செந்தரம் 802. 3ன் படி வினாடிக்கு 100 மெகாபிட் தரவுப் பரிமாற்றமே இயலும். ஆனால் ஐஇஇஇ-யின் 802. 32≥ தர வரையறைப்படி முன்னதைப்போல இருமடங்கு வேகம், அதாவது வினாடிக்கு ஒரு கிகாபிட் (IGpps) வேகத்தில் தரவுப்பரிமாற்றம் நடைபெறும். வழக்கமான ஈதர்நெட் செந்தரம் 802. 3 வினாடிக்கு 100 மீமிகு மெகா பிட் தரவுப் பரிமாற்றத்தை அளிக்கிறது.

gigabits per second : வினாடிக்கு ஒரு கிகாபிட் (ஜிபிபீஎஸ்) : பிணையத்தில் தரவுப் பரிமாற்ற வேகத்தைக் கணக்கிடும் அளவீடு. 1, 07, 37, 41, 824 (230), துண்மிகளின் (பிட்டுகள்) மடங்காக அளவிடப்படுகிறது.

gigabyte : கிகா எட்டியல் : 1, 000, 000, 000 எட்டியல்கள். இன்னும் துல்லியமாகக் கூறுவதாயின் 1, 073, 741, 824 எட்டியல் இதனை gb என்றும் கூறுவர்.

gigaflops : கிகாஃபிளாப்ஸ் : (வினாடிக்கு கிகா மிதவைப் புள்ளிச் செயற்பாடுகள்)  : ஒரு வினாடிக்கு 1, 000, 000, 000 பதின்மப் புள்ளிச் செயற்பாடுகள்.

gigahertz : கிகா ஹெர்ட்ஸ் : ஒரு நொடியில் ஒரு பில்லியன் தடவைகள். GHz என்று சுருக்கி அழைக்கப்படுகிறது. மின்காந்த அலைகளின் வரிசையை அளக்கப் பயன்படுத்தப்படும் அலகு.

GIGO : (குப்பையிடக் குப்பை வரும்)  : Garbage In Garbage Out என்பதன் குறும்பெயர்.

glare : பிரதிபலிப்பு : கூசுதல்;கூசொளி : ஒரு காட்சித்திரையின் மேற்பரப்பிலிருந்து வரும் பிரதிபலிப்பு.

glare filter : கூசொளி வடிகட்டி : மேல்நிலை மற்றும் சுற்றுப்புற ஒளியின் கூசொளியைக் குறைப்பதற்கு CRT திரையின்மீது பொருத்தப்படும் ஒரு நுண்ணிய வலைப்பின்னல் திரை.

glitch : கோளாறு தடுமாற்றம் : வன்பொருளில் ஏற்படும் தற்காலிக அல்லது எதேச்சையான கோளாறு பற்றி குறிப்பிடும் பிரபல சொல். கூடுதல் மின்சக்தி மூலமும் இது ஏற்படுவதுண்டு. sang அல்லதுsnarl என்றும் அழைக்கப்படுவதுண்டு. Error என்பதற்கு மாறானது.

global : உலகளாவிய : முழுதளாவிய : முழுமையான : 1 : உள்ளூர் அளவில் என்று சொல்வதற்கு மாறாக மிகப்பரந்த எல்லை என்பதைக் குறிக்கும் பொதுச்சொல். 2. முதன்மை நிரலாக்கத்தொடர் மற்றும் அனைத்து துணைவாலாயங்களையும் அணுகக்கூடிய மாறிலியின் பெயர் பற்றியது.

global character : முழுதளாவிய எழுத்து : முழுமையான எழுத்துரு : தேடும் வாலாயத்தில் எந்த எழுத்தினையும் சார்ந்து நிற்கும் எழுத்து ஒரு குறிப்பிட்ட நீளமுள்ள எழுத்துச் சரங்களைத் தேட அதன் ஒருசில எழுத்துகளை மட்டும் பயன்படுத்தி உலகளாவிய எழுத்துகளை பிறவற்றுக்காக சார்ந்து நிற்றல். wild card என்றும் அழைக்கப்படும்.

global group : பரந்த குழு : விண்டோஸ் என்டி உயர்நிலை வழங்கன் அமைப்பில் பயனாளர் குழுவின் பெயர். ஒரு களப்பிரிவில் சிறப்புரிமை பெற்ற பயனாளர்களின் குழுவைக் குறிக்கிறது. இக்குழுவில் உள்ள பயனாளர்கள் தத்தம் களப்பிரிவில் மட்டுமின்றி அதற்கு வெளியிலுள்ள வளங்களையும், வழங்கன்களையும், பணிநிலையங்களையும் அணுகுவதற்கு அனுமதியும் உரிமையும். பெற்றவர்கள்.

global operation : முழுதளாவிய இயக்கம்; முழுமையான எழுத்துரு : சொல் செயலியில் ஒரு கோப்பு முழுவதும் செய்யப்படும் இயக்கம். global positioning system : உலக இருப்பிட விவரம்.

global search and replace : முழுதளாவிய தேடி மாற்று : முழுமையான தேடலும் மாற்றலும் : சொல் செயலியில் ஒரு ஆவணத்தில் எங்கிருந்தாலும் ஒரு சரத்தினை தேடி அதற்குப் பதிலாக வேறொரு சரத்தினைப் பொருத்துதல்.

global system for mobile communications : நடமாடும் தரவுத் தொடர்புக்கான உலகளாவிய முறைமை : பல்வேறு ஐரோப்பிய நாடுகள் உட்பட 60 க்கு மேற்பட்ட நாடுகளில் நடைமுறையிலுள்ள இலக்க முறை செல்பேசிக்கான தர வரையறை. தலைப்பெழுத்துச் சுருக்கமாக, ஜிஎஸ்எம் (GSM) என்று அழைக்கப்படுகிறன. ஜிஎஸ்எம் தரவுத் தொடர்பு அமைப்புகள் பரிசோதனை முறையில் அமெரிக்க நாட்டிலும் நிறுவப்பட்டுள்ளது.

global varible : முழுதளாவிய மாறி' : எங்கே அல்லது எந்த நிரலாக்கத் தொடரில் பயன்படுத்தப்ப்ட்டாலும் அதே மதிப்பைக் கொண்டிருக்கும் மாறியல் மதிப்புரு.

globally unique identifier : களாவிய தனித்த முத்திரை : மைக்ரோசாஃப்டின் காம்பொனன்ட் ஆப்ஜெக்ட் மாடல் (COM) தொழில்நுட்பத்தில், ஒரு பரந்த கணினிப் பிணையத்தில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு மென்பொருள் இனப்பொருளுக்கான இடைமுகத்தை அடையாளம் காண உதவும் 16-பிட் பெயர். பிணைய வழங்கன் கணினியிலுள்ள இடைமுக அட்டையின் பிணைய முகவரியையும், நேர முத்திரையையும் அப்பெயர் உள்ளடக்கியிருப்பதால், பிறவற்றிலிருந்து பிரித்துக் காணும் தனித்த முத்திரை கிடைக்கிறது. இத்தகைய முத்திரைகள் ஒரு பயன்பாட்டு நிரல் மூலம் உருவாக்கப்படுகின்றன.

global universal identification : பரந்த உலகளாவிய அடையாளம் : ஒரு குறிப்பிட்ட இனப்பொருளுக்கு ஒரேயொரு பெயரைச் சூட்டும் அடையாளத் திட்டம். வேறுவேறான பணித்தளங்களிலும் பயன்பாடுகளிலும் இப்பெயர் அடையாளங் காணப்படும்.

glue chip : ஒட்டுச் சிப்பு : ஒரு நுண்செயலியின் செயற்பணித் திறனை அதிகரிக்கிற துணைச் சிப்பு. எடுத்துக்காட்டு : I/O செய் செயலி அல்லது கூடுதல் நினைவகம். glyph encoding scheme : சிற்பக் குறியீட்டுத் திட்டம்.

. gm : ஜிஎம் : ஓர் இணையதள முகவரி காம்பியா நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் புவிப்பிரிவு பெருங்களப்பெயர்.

gn : ஜிஎன் : ஓர் இணையதள முகவரி கினியா நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப்பிரிவுக் களப்பெயர்.

gnomon : நோமோன் : முப்பரிமாணப் பொருள் ஒன்றின் இருபரிமாண தோற்றத்தை விளக்க உதவும் வகையில் போக்கு மற்றும் பரிமாணத்தைக் குறிப்பிடும் பொருள்.

GNU : ஜிஎன்யு : ஜிஎன்யு என்பது யூனிக்ஸ் இல்லை என்று பொருள்படும் GNU's Not Unix என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். யூனிக்ஸ் இயக்கமுறைமையை அடிப்படையாகக் கொண்ட மென்பொருள்களின் தொகுப்பினை இவ்வாறு அழைப்பர். கட்டறு மென்பொருள் நிறுமம் (Free Software Foundation) இவற்றைப் பராமரித்து Free Software Foundation என்ற பெயரில் உள்ள Free என்ற சொல் இலவசம் என்ற பொருளில் பயன்படுத்தப்படவில்லை. சுதந்தரமான, கட்டுப்பாடற்ற என்ற பொருளிலேயே பயன்படுத்தப் படுகிறது. ஜிஎன்யு மென்பொருள்கள், ஜிஎன்யு பொதுமக்கள் உரிமம் (General Public License) அடிப்படையில் வழங்கப்படுகின்றன. இதன்படி, ஜிஎன்யு மென்பொருள்களை அல்லது அதனடிப்படையில் அமைந்த மென்பொருள்களை எவரும் விலைக்கு விற்கக் கூடாது. அவற்றை வழங்குவதற்கும், பராமரிப்பதற்கும் ஆகும் செலவுகளை மட்டும் விலையாகப் பெறலாம். அது போலவே, அவற்றை வாங்கும் பயனாளர் அந்த மென்பொருள்களில் மாற்றங்கள் செய்யலாம். மாற்றம் செய்யப்பட்ட மென்பொருளை ஜிஎன்யு உரிம நிபந்தனைகளின்படியே மற்றவர்க்கு வழங்க வேண்டும்.

goal seek : இலக்கு தேடு. விரி தாள் பயன்பாடுகளிலுள்ள ஒரு பயன்கூறு.

goal seeking analysis : நோக்கம் நாடும் பகுப்பாய்வு : தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு மாறியல் மதிப்புரு ஓர் இலக்கு மதிப்பளவினை எட்டும்வரை தேர்ந்தெடுத்த மாறிலிகளில் திரும்பத் திரும்ப மாறுதல்கள் செய்தல்.

go bottom : அடித்தளம் செல்க : ஒரு தளத்தின் அடிப்பகுதிக்கு பதிவேட்டுச் சுட்டுமுனையை நகர்த்துகிற தரவுத்தள நிரல்.

go down : நின்று போதல்.

golfball printer : குழிப்பந்தாட்டப் பந்து அச்சடிப்பி : அச்செழுத்து முகப்பு எழுத்துகள் ஒரு கோளவடிவ ஊர்தியில் வார்த்தெடுக்கப்படுகிற ஒரு திண்ணிய எழுத்து முகப்பு அச்சடிப்பி.

good conductors : நல்ல கடத்திகள்.

good times virus : குட்டைம்ஸ் நச்சு நிரல் இணையத்தில் மின்னஞ்சல் மூலமாகவும், தொலைநகல் போன்ற ஏனைய தொலைத்தகவல் தொடர்பு மூலமாகவும் பரவும் ஒரு நச்சுநிரல். மடலின் பொருள் பகுதியில் Good Times என்று காணப்படும். இந்த மடலைத் திறந்து படிக்கும் பயனாளரின் கணினிக்குப் பாதிப்பு ஏற்படும். ஒரு மின்அஞ்சலைத் திறந்து படிப்பதனாலேயே ஒரு கணினியை நச்சு நிரல் தாக்கும் அபாயம் இல்லை என்ற போதிலும், ஒரு மின்னஞ்சலின் உடனிணைப்பாக (Attachment) அனுப்பப்படும் ஒரு கோப்பில் நச்சு நிரல் ஒட்டிக்கொண்டிருக்க முடியும். வேறெந்த பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாத நச்சுநிரல்கள் சில, நமக்குத் தெரியாமலே சங்கிலித் தொடராக அஞ்சல்களை அனுப்பச் செய்யும். தேவையின்றி இணைய அலைக்கற்றையையும், பயனாளரின் நேரத்தையும் வீணடிப்பது கூட நச்சுச்செயல்தானே! http : //www. cert. org என்னும் இணையதளத்தில் நச்சு நிரல்கள்பற்றி மேலும் விவரங்கள் அறியலாம்.

goodwill : நன்மதிப்பு.

gopher : கொறிப்பு அணுகுதல் : இணையத்தில் (Internet) பகிர்மானத் தரவுகளை அணுகுவதற்கான ஒரு வழிமுறை. இது"WEB"-க்கு முந்தியது.

Gopher server : கோஃபர் வழங்கன் : ஒரு கோஃபர் பயனாளருக்கு விவரப்பட்டிகளையும், கோப்புகளையும் வழங்குகின்ற ஒரு மென்பொருள்.

'Gopherspace : கோஃபர்வெளி : இணையத்தின் தொடக்க காலகட்டங்களில் கோஃபர்வெளி (Gopherspace) செல்வாக்குப் பெற்று விளங்கியது. இணையத்திலுள்ள தரவு களஞ்சியங்களைப் பற்றிய விவரங்களைத் தொகுத்து தலைப்பு வாரியாக அட்டவணையிட்டு வழங்கன் கணினிகளில் சேமித்து வைத்திருப்பர். இந்தக் கோஃபர் கணினியை அணுகும் ஒருவர் தமக்கு வேண்டிய தரவு இருக்கும் இடமறிந்து தேடிப்பெறமுடியும். வையவிரிவலையின் (www) வருகைக்குப் பின் கோஃபர் வெளி செல்வாக்கு இழந்துவிட்டது.

goppa codes : கோப்பா குறியீடுகள் : நீள்வரை பிழைதிருத்தத் தொகுதிக் குறியீடுகளின் ஒரு குடும்பம்.

GoSIP : காஸிப் : அரசு திறந்தநிலை முறைமைகளின் பிணைப்புகளுக்கான குறிப்புரை என்று பொருள்படும் Government Open Systems interconnection Profile என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர் (GOS1P). அமெரிக்க அரசு 1990ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15-ல் ஓர் ஆணை பிறப்பித்தது. அரசுக்காக வாங்கப்படும் புதிய கணினிப் பிணையங்கள் ஐஎஸ்ஓ/ஒஎஸ்ஐ தரக்கட்டுப்பாடுள்ளவையாய் இருக்க வேண்டும் என்று அறிவிக்கப்பட்ட ஆணையையே காஸிப் குறிக்கிறது. ஆனால் இவ்வழி காட்டுநெறி, முழுமையாகப் பின்பற்றப்படவில்லை. எனவே போசிட் (POSIT) என்னும் புதிய நெறியை உருவாக்கியது.

GoTo-less programming : கோட்டூ இல்லாச் செயல்வரைவு : கோட்டூ (Goto) என்ற கட்டளைகளைப் பயன்படுத்தாமல் ஒரு செயல்முறையை எழுதுதல். இது, கட்டமைப்பு செய்த செயல்வரைவுகளில் ஒரு முக்கியமான விதி முறையாகும்.""கோட்டூ"கட்டளையானது, திரும்பி வரும் என்றஉத்தரவாதமில்லாமல், செயல்முறையில் பல்வேறு பகுதிகளைச் சுட்டிக் காட்டுகிறது.

go top : உச்சிக்குச் செல்க : பதிவேட்டுச் சுட்டுமுனையை ஒரு தரவுத்தளத்தின் முதல் ஏட்டுக்கு நகர்த்துகிற தரவுத்தள ஆணை.

go to page : செல்லும் பக்கம்.

go to statement : கோ டூ கூற்று' : 'அங்கு செல்' ஆணை : ஒரு நிரலிலுள்ள ஆணைகளை கணினி வரிசையாக நிறை வேற்றுகிறது. அவ்வாறின்றி நிரல் இயக்கத்தின்போது ஒரு கட்டத்தில் நிரலின் ஒரு குறிப்பிட்ட வரிக்குத் தாவ வேண்டுமெனில் இக்கட்டளையைப் பயன்படுத்த வேண்டும். நுண்செயலி மொழியில் கிளைபிரி (Branch), தாவல் (Jump) ஆணையாக இருந்தது. உயர்நிலை கணினி மொழிகளில் அங்கு செல் (GoTo) என்று மாறியது. பேசிக், பாஸ்கல், சி, சி++ போன்ற பல்வேறு மொழிகளில் இக்கட்டளை பயன்படுத்தப்படுகிறது. பொதுவாக, இக் கட்டளையைப் பயன்படுத்த வேண்டாம் என்றே நிரலர்கள் அறிவுறுத்தப்படுகின்றனர். காரணம், நிரலின் தருக்கமுறை ஓட்டத்தைப் புரிந்துகொள்ள நிரலருக்கும் கடினம்;மொழிமாற்றி (Compiler) யும் சிக்கலான வேலையைச் செய்யவேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படுகிறது.

gouraud shading : 'கூராட்'நிழலடிப்பு : கணினி வரைகலையில், ஹென்றி கூராட் உருவாக்கிய ஓர் உத்தி. இது, பல கோண முகப்புகளில் வண்ணமும், ஒளிர்வும் கொண்ட ஒரு நிழலுரு மேற்பரப்பினை கணினியில் உருவாக்குகிறது.

. gov : கவ் : ஜிஓவி : அரசுத் துறையின் இணையதளங்களை அடையாளம் காணப் பயன்படுத்தப்படும் பெருங்களப்பெயர். இணையக் களப்பெயர் முறைமையில் இடம்பெற்றுள்ள ஏழு முதன்மைக் களப்பெயர்களில் (com, org, net, . edu, . mil, int, . gov) ஒன்று அமெரிக்காவில் இராணுவம் அல்லாத கூட்டரசின் முகமைகள் இப்பெயரைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம். அமெரிக்காவின் மாநில அரசுகள் states. us என்னும் மேல்நிலைக் களப்பெயரைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். us என்ற சொல்லுக்கு முன் அந்தந்த மாநிலத்தைக் குறிக்கும் ஈரெழுத்துச் சொல்லையும் சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.

. gov. ca : . ஜிஓவி. சி. ஏ : ஓர் இணையதள முகவரி. கனடா நாட்டு அரசாங்கத்துக்குரியது என்பதைக் குறிக்கும் பெருங்களப்பெயர்.

GP : ஜி. பி : General-Purpose என்பதன் குறும்பெயர். Graphic Programming என்பதன் பெயராகவும் கொள்ளலாம்.

GPS : ஜிபிஎஸ் : General Problem Solver என்பதன் சுருக்கம். அறிவுத்துறையில் இருந்து தீர்வு காணும் முறைகளைப் பிரித்து பொதுப் பிரச்சினைகளைத் தீர்க்கும் முதல் நிரலாக்கத் தொடர். General Purpose Service என்பதன் குறும்பெயராகவும் கொள்ளலாம்.

GPSS : ஜிபிஎஸ்எஸ் : General Purpose System Simulation என்பதன் குறும்பெயர். கணினி அமைப்புகளை உருவாக்கப்பயன்படும் பிரச்சினை சார்ந்த மொழி.

. gq : ஜிகியூ : ஓர் இணையதள முகவரி பூமத்திய கினியா நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும்புவிப்பிரிவுக் களப்பெயர். . gr : ஜி. ஆர் : ஓர் இணையதள முகவரி கிரீஸ் நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும்புவிப்பிரிவுக் களப்பெயர்.

grabber : பறிப்பி;சுரண்டி : ஈர்ப்பி : கவர்வி : சோதனைக் கருவி கம்பியின் இறுதியில் உள்ள இணைப்புப்பொருள் ஒருங்கிணைந்த மின்சுற்று இணைப்பு டிரான்சிஸ்டர் மற்றும் பிறவற்றின் இணைப்புடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள அளவைக் கருவியுடன் இணைக்குமாறு வடிவமைக்கப்பட்ட ஸ்பிரிங் மூலம் இயக்கப்படும் கொக்கி மற்றும் இடுக்கியைக் கொண்டது.

grabber hand : சுரண்டும் கரம் : கை வடிவிலுள்ள சுட்டுமுனை. இது பொருள்களைச் 'சுரண்டி" ஒரு திரையில் மறு இடஅமைவு செய்வதற்கு ஒரு நுண்பொறி மூலம் நகர்த்தப்படுகிறது.

graceful degradation : கௌரவமான கீழிறக்கம் : படிப்படியாகச் செயல்திறன் இழத்தல் தோல்வி ஏற்படும்போது குரல்நிலை போன்ற குறைவான இயக்கம் மட்டும் தொடரும் வண்ணம் செய்யும்முறை.

graceful exit : நேர்த்தியான வெளியேற்றம் : கணினியின் ஒரு செயலாக்கத்தை பிழை நிகழும் வேளையில்கூட முறைப்படி முடித்து வைக்கும் வழிமுறை. செயலாக்கத்தின் இடையில் பிழையேற்படும் போது, கணினியின் கட்டுப்பாட்டை இயக்கமுறை எடுத்துக்கொள்ளும். அல்லது இச் செயலாக்கத்தைத் தொடக்கி வைத்த முந்தைய செயலாக்கம் எடுத்துக் கொண்டுவிடும். கணினி, செய்வதறியாது விக்கித்து நின்று விடும் நிலை தவிர்க்கப்படும்.

grade : தரம்;தரப்படி : குரல் தரம் போன்று குறிப்பிட்ட வழித்தடத்தில் அனுப்புவதற்காக கிடைக்கும் எல்லை அல்லது அகலம் அல்லது அலைவீச்சு பற்றியது.

grade of service : சேவைத் தரம் : பொதுத் தொலைபேசிக் கட்டமைப்பு போன்ற ஒரு தரவுத் தொடர்புப் பங்கீட்டுப் பிணையத்தில் பயனாளர் ஒருவருக்கு, அனைத்துத் தடங்களும் பயன்பாட்டில் உள்ளன;சிறிது நேரங் கழித்துத் தொடர்பு கொள்ளவும், என்ற செய்தி கிடைப்பதற்குரிய வாய்ப்புநிலை. ஒரு பிணையத்தின், தரவு போக்குவரத்தைக் கையாளும் திறனை மதிப்பிட, சேவைத்தர அளவீட்டுமுறை பயன்படுகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட காலநேரத்துக்கு இத் திறன் மதிப்பிடப்படுகிறது. சேவைத்தரம் 0. 002 என மதிப்பிடப்பட்டால் ஒரு பயனாளரின் அழைப்பு மறுமுனை சென்றடைய அந்தக் குறிப்பிட்ட கால நேரத்தில் (காலை, மாலை, இரவு) 99. 8 விழுக்காடு வாய்ப்புள்ளது என்று பொருள்.

grade sheet : மதிப்பெண் சான்றிதழ்.

gradient : படித்தரம்/படித்திறன்.

graf port : வரைவுத் துறை : ஆப்பிள் மெக்கின்டோஷ் கணினிகளில் வரைகலைப் பணிச் சூழலை வரையறுப்பதற்கான ஒரு கட்டமைவு. திரையில் தோன்றும் ஒவ்வொரு சாளரத்திலும் ஒரு வரைவுத்துறை இருக்கும். திரையில் தோன்றும் வரைகலைப் படங்களை பின்னணியிலுள்ள சாளரத்திற்கோ அல்லது ஒரு கோப்பிலோ சேமிக்க இந்த வரைவுத்துறை பயன்படுகிறது.

graftal : வரைவுக்கூறு;வரைவுரு : வரைவியல் வடிவங்களின் தொகுதி. மெய்போலத் தோற்றமளிக்கும் சிறப்பு விளைவுக் காட்சிகளை உருவாக்கும் தொழில் பிரிவில், மரங்கள், செடிகொடிகள் போன்ற உருத்தோற்றங்களை வடிவமைக்க வரைவுருக்கள் பயன்படுகின்றன. துணுக்குருக்களை (Fractals) ஒத்திந்தபோதிலும் வரைவுருக்களை இணைத்து உருத்தோற்றங்களை வடிவமைத்தல் மிகவும் எளிது.

grammatic : இலக்கணச் சரிபார்ப்புச் செயல்முறை : டாஸ், விண்டோஸ், மெக்கின்டோஷ், யூனிக்ஸ் போன்றவற்றுக்கு "Reference Software" என்ற அமைவனம் தயாரித்துள்ள "Grammatic" என்ற இலக்கணச் சரிபார்ப்பு செயல்முறை.

grammatical error : இலக்கணப் பிழை : ஒரு நிரலாக்கத்தொடர் மொழியின் அமைப்பு அல்லது விதிகள் பின்பற்றப்படாததன் விளைவாக ஏற்படும் பிழை. Syntax error என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

grammatical mistake : இலக்ககணத் தவறு.

grammer;இலக்கணம்;வரையறுக்கப்பட்ட விதிமுறைத் தொகுப்பு : ஒரு மொழியின் பல்வேறு கூறுகளை எவ்வாறு இணைக்கலாம் என்பதற்கான விதிகள்.

grammer checker : இலக்கணச் சரிபார்ப்பு : ஒரு வாக்கியத்தின் இலக்கணத்தைச் சரிபார்க்கிற மென்பொருள். இது முடிவுறாத வாக்கியங்களையும், தவறான சொற்றொடர்களையும்,பிழையான நிறுத்தக்குறிகளையும்,மிகு சொல்லாட்சியினையும், இலக்கணப் பிழைகளையும் சரிபார்த்து எடுத்துரைக்கிறது.

grandfather file:பாட்டன் கோப்பு:தாத்தா கோப்பு.

grand total:இறுதி கூட்டுத்தொகை.

granularity:சிறுமணிச் செறிவு:ஒரு பொறியமைவின் அகவரிச் செறிவு சிறுமணிச் செறிவு எந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு அந்தப் பொறியமைவு நெகிழ் திறனுடையதாக இருக்கும்.

graph:வரைபடம்:1.இரண்டு அல்லது மேற்பட்ட மாறும் அளவுகளின் உறவினைக் காட்டும் படம்.ஒரு கணித வரைபடத்தில் பொதுவாக இரண்டு அச்சுகளை வைத்து ஒரு வளைவுகோடு விவரங்களுக்குகேற்ப வரையப்படும்.2.Chart என்றும் சொல்லப்படும்.

graph chart:வரைவு நிரல்படம்.

graph theory:வரைவியல் கோட்பாடு.

graphic accelerator:வரைகலை.

graphic adapter:வரைகலைஏற்பி:வரைகலைத் தகவமைவி:திரையில் வரைகலைகளைக் காட்சியாகக் காட்டுவதற்கு உதவுகிற கணினி வன்பொருள் அமைப்பி.

graphical design:வரைகலை வடிவமைப்பு.

graphical divice interface:வரைகலைச் சாதன இடைமுகம்.

Graphical Kernel System:வரைகலை கருவக முறைமை:வரைகலை உருவங்களை வடிவமைக்க,கையாள,சேமிக்க,பரிமாறிக்கொள்ள, அன்சி(ANSI)மற்றும் ஐஎஸ்ஓ(ISO)அமைப்புகள் ஏற்றுக் கொண்டுள்ள கணினி வரைகலைத் தர வரையறை.வன்பொருள் நிலையில் இவை செயல்படுத்தப்படுவதில்லை.பயன்பாட்டுத்தொகுப்பு நிலையிலேயே கடைப்பிடிக்கப்படுகின்றன.ஒரு தனிப்பட்ட சாதனத்துக்கென இல்லாமல்,விசைப் பலகை,சுட்டி,காட்சித்திரை இவையிணைந்த பணி நிலையங்களுக்கானவை.1978 ஆம் ஆண்டு இருபரிமாண வரை கலைக்காகவே இம்முறைமை உருவாக்கப்பட்டது.பின்னாளில் ஜிகேஎஸ்-3டி(GKS-3D)என்ற பெயரில் முப்பரிமாண வரைகலைக்கும் விரிவாக்கப்பட்டது. graphical output : வரைபட வெளியீடு.

graphical terminal : வரைகலை முனையம்; வரைகலைமுறை முகப்பு : ஓவியம் மற்றும் எழுத்துகள் வடிவ தரவுவைக் காட்டும் வண்ணம் திரை அமைக்கப்பட்டுள்ள (வீடியோ) காட்சித்திரை முகப்பு.

graphical user interface (GUI) : வரைகலை பயன்படுத்துவோர் இடைமுகப்பு : வாசகத்துடன் அல்லாமல் உருவங்களுடனும் ஒரு நுண்பொறியுடனும் பயனாளர் பணிபுரிவதற்கு உதவுகிற ஒரு வசதி. இதனால், விசைப் பலகையை மிகக்குறைந்த அளவில் பயன்படுத்த முடிகிறது. சிலசமயம் இது (Window, Icon, Mouse, Procedure) சூழல் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இது, பயனாளருக்கு ஒரு பழக்கப்பட்ட திரைக்காட்சியையும், நிலையான செயற்பாட்டு நடைமுறையினையும் அளிக்கிறது.

graphiccard : வரைகலைஅட்டை : ' 'ஒளிப்பேழைக் காட்சிப் பேழை'என்பதும் இதுவும் ஒன்றே.

graphic character : வரைகலை எழுத்து : இலக்கங்கள், எழுத்துகள் உள்ளடங்கலாக அச்சிடத்தக்க குறியீடுகள்.

graphic controller : வரைகலை கட்டுப்படுத்தி :  : வரைகலைகளையும், வாசகங்களையும் உருவாக்கப் பயன்படுத்தப்படும் சாதனம். இதனை வரைகலை எந்திரம் என்றும் கூறுவர். ஒரு VGA அட்டை, வரைகலை எந்திரம் ஆகும். ஆனால், அது வரைகலைத் தகவமைவி அல்லது ஏற்பி என்று அழைக்கப்படுகிறது. MDA, CGA, EGA, VGA, MCGA, 8514|A ஆகியவை செந்திறமான IBM வரைகலை அட்டைகளாகும்.

graphic data structure : வரைகலை முறை தரவு அமைப்பு : வரைவியல் தரவுக் கட்டமைப்பு : வரைபடமுறை தரவுகளைக் குறிப்பிட இலக்கமுறை தரவுகளை தருக்கமுறையில் வரிசைப்படுத்தி வரைபடமுறை காட்சிக்காக அளித்தல்.

graphic digitizer : வரைகலை முறை இலக்கமாக்கி : கணினியில் பயன்படுத்துவதற்காக வரைபடமுறை மற்றும் ஓவியமுறை தரவுகளை இருமை உள்ளீடுகளாக மாற்றித் தரும் உள்ளீட்டுச் சாதனம்.

graphic display mode : வரைகலைக் காட்சி முறைமை வரைவியல் காட்சி முறைமை' : சிறப்பு வரைபடமுறை திரையில் வரைபட வடிவங்களை அச்சிட கணினியை அனுமதிக்கும் இயக்கமுறை.

graphic display resolution : வரைகலைமுறை காட்சித் தெளிவு : வரைவியல் காட்சிப் பிரிதிறன் : ஒரு காட்சித்திரையில் ஒரு வரியில் எத்தனை எழுத்துகளையும் கோடுகளையும் காட்ட முடியும் என்பது.

graphic display terminal : , வரைகலை முறை காட்சி முனையம் : வரைவியல் காட்சி முனையம் : திரையில் தகவலைக் காட்டும் கணினி முனையம். காத்தோட் கதிர்க்குழாய், தொலைக்காட்சி முனையம் அல்லது காட்சி முனையம் போன்றவை இதில் அடங்கும்.

graphic display unit : வரைகலைக் காட்சி அலகு : வரைகலை உருக்காட்சிகளைத் திரையில் காட்டுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் காட்சிச்சாதனம்.

graphic field : வரைகலைப் புலம்.

graphic input device : வரைகலைமுறை உள்ளிட்டுச் சாதனம் : உருவங்களை சேமித்து, மறு உருக்கொடுத்து, காட்சிக்கு வைத்து, மாற்றும் வசதி அளித்துக் கையாள்வதற்குக் கணினிக்கு புள்ளிகளை அளிக்கக்கூடிய இலக்கமாக்கி போன்ற சாதனம்.

graphic limits : வரைகலைமுறை எல்லைகள் : இலக்கமுறை வரைவி போன்ற வரைபடமுறை சாதனத்தின் பிளாட்டிங் பகுதி. அதன் எந்திரஎல்லைகள். உருளையின் அளவு, பிளேட்டர் போன்றவை வரையறுக்கப்படும்.

graphic object : வரைகலைப் பொருள்.

graphic output : வரைகலைமுறை வெளியீடு : கணினி உருவாக்கும் வெளியீடு. புலனாகும் காட்சித்திரை அச்சுவெளியீடுகள் அல்லது பிளாட்டுகள் போன்ற வடிவத்தில் வெளியிடப்படும்.

graphic output device : வரைகலை முறை வெளியீட்டுச் சாதனம் : ஒரு உருவத்தைக் காட்டுவதற்கோ, அல்லது பதிவு செய்வதற்கோ பயன்படுத்தப்படும் சாதனம். மென்பிரதிக்கு காட்சித்திரை ஒரு வெளியீட்டுச் சாதனம். வன்பிரதிக்கு வெளியீட்டுச் சாதனங்கள் காகிதம், திரைப்படம் அல்லது டிரான்ஸ் பரன்சிகள் வடிவில் உருவத்தை வெளியிடுகின்றன.

graphic package : வரைகலைத் தொகுப்பு : எண்மானத் தரவுகளைக் காட்சி உருவங்களாக மாற்றக்கூடிய மென்பொருள்.

graphic primitive : வரைகலை மூலம் : புள்ளி, வரி, வில் வளைவு போன்ற அடிப்படையான வரைகலைக் கட்டுமானத் தொகுதி.ஒரு திண்ம உருமாதிரிப் பொறியமைவில்,நீள் உருளை,கன சதுரம்,கோளம் ஆகியவை இதற்கு எடுத்துக்காட்டுகள்.

graphics:வரைகலை முறையியல்:வரைவு முறைகள்:வரைகலையியல்;வரைவியல்:திரை, காகிதம் அல்லது திரைப்படங்களில்வெளியிடப்படும் கணினி உற்பத்தி செய்யும் எந்த ஒரு படத்தையும் இவ்வாறு கூறப்படும்.சாதாரண கோடு அல்லது பட்டைக் கோடுகள் முதல் வண்ணமிகு, விளக்கப்படங்கள் எனப்படும்.

graphics,computer:கணினி வரைவியல்; கணினி வரைகலை.

Graphics Controller:வரைகலைக் கட்டுப்படுத்தி:திரைக்காட்சிக்கான தேக்கு நினைவகத்தைக் கணினி அணுகுவதற்கு அனுமதிக்கின்ற இ.ஜி.ஏ,விஜிஏ ஒளிக்காட்சித் தகவியின் ஒரு பகுதி.

graphics coprocessor:வரைகலைத் துணைச் செயலி:சில ஒளிக்காட்சி தகவிகளில் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் தனிச்சிறப்பான நுண்செயலி.மையச்செயலகத்தின் பிற பணிக்கான ஆணைகளுக்கு ஏற்ப,கோடுகள் நிரப்பிய பரப்புகளால் ஆன வரைகலை உருவங்களை இச்செயலி உருவாக்கும்.

graphics data structure:வரைகலைத் தரவுக் கட்டமைவு:ஒரு வரைகலைப் படிமத்தின் ஒன்று அல்லது மேற்பட்ட கூறுகளைச் சுட்டுவதற்கென்றே தனிச்சிறப்பாய் வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு தரவுக் கட்டமைவு.

graphics display:வரைகலைமுறை காட்சி: அமைப்பிலிருந்து எடுத்து வெளியீட்டுச் சாதனத்தால் காட்டப்படும் வரைபடமுறை தரவுகள்.

graphics engine:வரைகலை எந்திரம் :முதன்மை மையச்செயலகத்தை(CPU) நம்பியிராமல் சுதந்திரமாக வரைகலைச் செயல் வரைவுகளை செய்கிற தனிவகை வன்பொருள். இது பல்வேறு செயற்பணிகளில் எதனையும் செய்யும்.எடுத்துக்காட்டு:வரைகலை வடிவகணித உருவாக்கம்:புள்ளிக்குறிப்பெருக்கம்:நினைவகத்திலிருந்து காட்சிக்கு விரைவாகத் தரவுகளை மாற்றுதல்.

graphics file:வரைகலைக் கோப்பு: வரைகலைத் தரவுகளை மட்டுமே கொண்டிருக் கிற கோப்பு. இது வாசகக்கோப்பு, ஈரிலக்கக்கோப்பு ஆகியவற்றிலிருந்து வேறுபட்டது.

graphics input hardware : வரைகலை முறை உள்ளீடு வன்பொருள் : வரைகலைமுறை தரவுவை கணினியில் கொடுக்கப்படும் வெளிப்புறச் சாதனங்கள், வரைவு இலக்கமாக்கி (Tablet), கட்டுக்கருவி மற்றும் ஒளிப்பேனா போன்றவற்றை இந்த வகையில் சேர்க்கலாம்.

graphics language : வரைகலை மொழி : ஓர் உயர்நிலை மொழியில் ஒரு வரைகலை உருக்காட்சியை ஒரு செயல்வரைவாளர் தெரிவிப்பதற்கு அனுமதிக்கிற கட்டளைகளின் தொகுதி. இந்த மொழி, மென்பொருள் அல்லது தனிவகை வன்பொருள் மூலம் வரைகலை உருக்காட்சிகளாக மாற்றப்படுகிறது.

graphics mode : வரைகலை முறை : வாசகங்களுடன் சேர்த்து உருக்காட்சிகளையும் பயன்பாடுகள் காட்சியாகக் காட்டுவதற்கு உதவுகிற முறை. பல கணிப்பயன்பாடுகள் எப்போதும் வரைகலை முறையில் இயங்குகின்றன. பலகணியில்லாப் பயன்பாடுகள் வரைகலை முறையில் அல்லது வாசக முறையில் இயங்க வல்லவை.

graphics output hardware : வரைகலை முறை வெளியீடு வன்பொருள்.'வரைகலை முறையில் கணினியில் காட்ட உதவும் வெளிப்புறப்பொருள்கள் வரைபடமுறை திரை, இலக்கமுறை வரைவி அல்லது வரைகலைமுறை அச்சுப்பொறி போன்றவற்றை இந்த வகையில் சேர்க்கலாம்.

graphics pen and tablet : வரைகலைப் பேனா மற்றும் பட்டயத்தகடு : அழுத்த உணர்வுடைய பட்டயத்தகட்டில் வைக்கப்படும் பொருளைப் படம் வரைவதற்கு அல்லது படியெடுப்பதற்கு உதவுகிற ஒரு சாதனம். இதனை இது இலக்கமாக்கி, கணினி தனது காட்சித் திரையில் காட்டுவதற்கு உதவுகிறது.

graphics port : வரைகலை வாயில் : 1. ஒரு வரைகலைச் செய்தி அறிவிப்பியை இணைப்பதற்காகக் கணினியிலுள்ள குதை குழி.

graphics printer : வரைகலை முறை அச்சுப்பொறி : சொற்கள், படங்கள், வரைபடமுறைகளை உருவாக்கக்கூடிய வெளியீட்டுச் சாதனம். graphics programme : வரைகலை முறை நிரலாக்கத்தொடர் : வரைகலை முறைகளை உற்பத்தி செய்ய கணினியை அனுமதிக்கும் கணினி நிரலாக்கத் தொடர்.

graphics resolution : வரைகலைத் துல்லியம் : வரைபடமுறை பிரிதிறன் : வரைபட முறையியல் படங்கள் வெளியீட்டு வன்பொருள் எத்தகைய துல்லியமாக வெளியிடுகிறது என்பதற்கான அளவுகோல். அதிக துல்லியம் உள்ள படங்களில் மிகவும் தெளிவாகப் பார்க்கலாம். குறைந்த துல்லியம் உள்ள படங்களைவிட நன்றாகக் காட்சி தரும்.

graphics screen : வரைகலை முறை திரை : வரைகலை முறை படங்களைக் காட்டும் திரை.

graphics spread sheet : வரைகலை விரிதாள்.

graphics & sound : வரைகலை மற்றும் ஒலி.

graphics tablet : வரைகலைமுறை தகவல் இலக்கமாதல்  : வரைகலைமுறை மற்றும் படவடிவ தகவல்களை கணினி பயன்படுத்துவதற்காக இருமை உள்ளீடுகளாக மாற்றும் உள்ளிட்டுச் சாதனம். பொருளின் உருவங்களை கணினியில் சேமிக்கக்கூடிய தரவாக மாற்றித் தருவதற்கு திறமையான முறை. பேனா போன்ற எழுத்தாணி மற்றும் பட்டையான வரைவிலக்கக் கருவியையும், பயன்படுத்தி வரைபடமுறை உள்ளீடு செய்யப்படுகிறது.

வரைகலைமுறை தகவல் இலக்கமாதல்

graphics terminal : வரைகலை முனையம் : வரைவியல் முனையம்  : படங்கள் மற்றும் ஓவியங்களைக் காட்டுகின்ற வெளியீட்டுச் சாதனம்.

graphics view : வரைகலை காட்சி.

graphic workstation : வரைகலைப் பணிநிலையம் ; வரைமுறைப் பணிப்பொறி. அது உண்மையில் கருவிகளின் ஒரு தொகுதியைக் குறிக்கும். இது, ஒருவர் வரைகலைப் பணிகளைச் செய்வதற்கு வசதி செய்து கொடுப்பதுடன், வரைகலைப் பயனாளருக்கான சூழலையும் உருவாக்கிக் கொடுக்கிறது.

graph theory : வரைகலைமுறை கொள்கை : இடவியலில் ஒரு பகுதியும், இணைப்பு ஆய்வில் ஒரு பகுதியுமாகச் சேர்ந்து உருவான கணிதத் துறையின் ஒரு பிரிவு. மின்சார கட்டமைப்புக் கொள்கை, இயக்கங்கள், ஆராய்ச்சி, புள்ளி விவரம், எந்திரவியல், சமூகவியல் மற்றும் நடத்தையியல் ஆய்வு ஆகிய துறைகளில் பயன்பாடுகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன.

grass pay : மொத்த ஊதியம்.

great renaming : மிகப்பெரும் பெயர் மாற்றம் : இணையத்தில் இப்போது நடைமுறையில் இருக்கும் செய்திக்குழுக்களின் பெயரமைப்புக்கு மாறிய நிகழ்ச்சியைக் குறிக்கிறது. முன்பெல்லாம், இணையம் சார்ந்த புறச்செய்திக் குழுவின் பெயர்கள் net, என்றெல்லாம் இருந்தன. எடுத்துக்காட்டாக நிரல்களின் மூலவரைவுகளைக் கொண்டுள்ள செய்திக்குழு net. sources என்று பெயர் பெற்றிருந்தன. 1985ஆம் ஆண்டு மிகப்பெரும் பெயர்மாற்றம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. அதன்படி, net. sources என்ற பெயர் comp. sources. misc என்று மாற்றம் பெற்றது. இதுபோல, செய்திக்குழுவின் அனைத்துப் பெயர்களும் புதிய பெயரமைப்புக்கு மாற்றப்பட்டன.

gray scale monitor : சாம்பல் அளவீட்டுத் திரையகம்.

gray scale scanner : சாம்பல் அளவீட்டு வருடு பொறி.

grey code : சாம்பல் நிறக்குறியீடு : சாம்பல் நிறக்குறிமுறை : கிரே குறியீடு : அடுத்தடுத்த எண்கள் ஒரே ஒரு இலக்கத்தில் மட்டும் வேறுபடுவதான தன்மைகளைக் கொண்ட குறியீடு. ஒப்புமையிலிருந்து இலக்கமுறை மாற்றல் கருவியில் செயல்படச் சிறந்தது. உள்ளீடு/வெளியீடு நோக்கங்களுக்காகவும், குறியீட்டு மதிப்புகளுக்காகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. கணித கணக்கீடுகளைச் செய்வதற்கு முன்பு இருமை எண் வகைக்கு மாற்றப்பட வேண்டும். cycle code, reflected code என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

gray code-to-binary conversion : சாம்பல் நிறக்குறியீட்டிலிருந்து இருமைக்கு மாற்றல் : கிரே குறியீட்டு எண்ணில் இருமை (பைனரி) க்குச் சமமான மதிப்பு. இடது புறத்திலிருந்து வலதுபுறமாகப் படிக்க வேண்டும் என்ற விதியைக் கடைப்பிடித்து இந்த மாற்றம் செய்யப்படுகிறது. மிக முக்கிய இருமை இலக்கம் அதற்குச் சமமான கிரே குறியீட்டு இலக்கத்துடன் ஒப்பிடப்படுகிறது. கிரே குறியீட்டு இலக்கம் 1 என்றால் அடுத்த இருமை இலக்கம் மாறுகிறது. கிரே குறியீடு இலக்கம் பூஜ்யம் என்றால் அடுத்த இரும இலக்கம் மாறாது. சான்றாக, கிரே குறியீட்டு மதிப்பு 110100110 அதற்குச் சமமான இருமை எண் 100111011.

gray scale : சாம்பல்நிற அளவுகோல் : கணினி வரைபடமுறை அமைப்புகளில் ஒரே நிறக் காட்சி முறையில் வெளிச்சத்தின் மாறுபாடுகளின் அளவு. பல்வேறு வடிவமைப்புப் பொருள்களுக்கிடையில் உள்ள கருமை நிறத்தை அதிகரிக்க கிரே அளவுகோல் பயன்படுகிறது.

greater than : அதைவிடப் பெரிய : இரண்டு மதிப்புகளுக்கிடையில் உள்ள வேறுபாட்டின் உறவு. அதைவிடப் பெரிய எண் என்பது அதற்கான குறியீடு. 9 என்ற எண் 5 ஐ விடப் பெரியது என்றால் அம்புக்குறி சிறியதை நோக்கி இருக்கும். மாற்றுச் செயலாக்க முறையை ஒப்பிட இதைப் பொதுவாக பயன்படுத்துவார்கள்.

greek : விளங்கா மொழி : உண்மையான எழுத்துகள் விளங்கிக்கொள்ள முடியாத ஒருவகை வடிவத்தில் வாசகத்தைக் காட்சியாகக் காட்டுதல், எடுத்துக்காட்டு : மேசை மோட்டு வெளியீட்டில் முடிவுற்ற ஆவணத்தை முன்னதாகப் பார்க்கும்போது, செறிவினைக் கையாள்வதற்கு காட்சித்திரை போதிய அளவு பெரிதாக இல்லையெனில் அந்த வாசகம் விளங்கா மொழியில் உள்ளது எனப்படும்.

greeking : விளங்கா மொழியில் அமைத்தல் : வாசகங்களைப் போலி எழுத்துகளில் அல்லது பொருளற்ற குறியீடுகளில் உருப்படுத்திக் காட்டுதல்.

green book standard : பசுமை நூல் தரஅளவு : 1987 ஜூன் மாதம் அறிவிக்கப்பட்ட CD-1முழுச் செயற்பணித் தனிக்குறிப்பீட்டுக்கான மாற்றுப் பெயர். இது, முதல் வரைவு வெளியிடப்பட்டுச் சரியாக ஓராண்டுக்குப் பிறகு வெளியிடப்பட்டது.

green pc : பசுமைக் கணினி.

gregorian calendar : கிரிகோரியன் நாட்காட்டி : மேலை நாடுகளில் முன்பு ஜூலியன் காலண்டர் பின்பற்றப்பட்டு வந்தது. 1582இல் மூன்றாம் போப் கிரிகோரி புதிய காலக்கணக்கீட்டு முறையை அறிமுகப்படுத்தினார். அதுவே கிரிகோரியன் காலண்டர் எனப்படுகிறது. இது, முந்தைய முறையைவிட மிகத்துல்லியமான முறையாகும். ஓர் ஆண்டுக்கு 365. 2122 நாட்கள் என மிகத்துல்லியமாகக் கணக்கிடப்பட்டது. இதன்படி நூறால் வகுபடும் ஓர் ஆண்டு நானுறாலும் வகுபட்டால் மட்டுமே நீள் (Leap) ஆண்டாகும். அதாவது 366 நாட்களைக் கொண்டதாகும். இதன்படி, 2000 ஒரு நீள் ஆண்டு. ஆனால் 1900 ஒரு நீள் ஆண்டில்லை. கி. பி. 1-ம் ஆண்டிலிருந்து கூடுதலாகக் கணக்கிடப்பட்ட 10 நாட்கள் 1582 அக்டோபர் மாதத்தில் கழிக்கப்பட்டன. ஆனாலும் இங்கிலாந்தும் அதன் காலனிகளும் புதிய காலண்டரை ஏற்றுக்கொள்ள வில்லை. 1752ஆம் ஆண்டில் தான் அவை கிரிகோரியன் காலண்டரை ஏற்றுக் கொண்டன. 1952 செப்டம்பர் மாதத்தில் 11 நாட்கள் கழிக்கப்பட்டன.

GREP1 : கிரெப்1 : முழுதளாவிய இயல்பான சொல்லமைப்பைத் தேடிக் காட்டல் என்று பொருள்படும் Global Regular Expression Print என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். ஒரு கோப்பில் அல்லது கோப்புகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட சொல்லைத் தேடிக்காணும் யூனிக்ஸ் கட்டளை.

GREP2 : கிரெப்2 : யூனிக்ஸின் கிரெப் கட்டளையைப் பயன்படுத்தி ஓர் உரைப்பகுதியைத் தேடும் முறை.

grid : தொகுப்பு : கட்டம் : 1. காட்சித்திரை அல்லது இலக்கமாக்கியில் காட்டப்படும் ஒரே மாதிரியான இடைவெளிப்புள்ளிகள் உள்ள கட்டமைப்பு. ஒரு இடத்தைக் கண்டுபிடிக்கவும், ஒரு வடிவமைப்பு அல்லது துல்லியமான வரை படங்களை உருவாக்கவும் பயன்படுத்தப் படுகிறது. 2. நிரல் நிரைகளாக மின்னணு விரிதாள் மாதிரிகளைக் காட்டுவது. 3. ஒரு புள்ளியின் மதிப்பைக் கண்டுபிடிக்கப் பயன்படும் ஒரு வரைபடத்திலுள்ள குறுக்கு வாட்டு மற்றும் செங்குத்துக் கோடுகள். 4. வட்ட வரைபடத் தில், தொகுதி என்பது மையப் பகுதியிலிருந்து வட்டமாக வெளிப்புறம் சாய்ந்திருக்கும் கோடுகளின் தொகுதி.

grid chart : தொகுப்பு வரைபடம் : கட்ட வடிவ வரைபடம் : உள்ளீட்டுத் தரவுவை அதன் பயன்பாட்டு நிரலாக்கத் தொடர் பயன்பாடுகளுக்குத் தொடர்புபடுத்தும் பட்டியல்.

gridding : தொகுப்பமைத்தல் : கட்டமாக்கல் : முடிவுப்புள்ளிகள் யாவும் தொகுதிப்புள்ளிகளின் மீது விழுமாறு அமைக்க வேண்டிய வரைபட உருவ கட்டுமான சிக்கல்.

grid layout : கட்ட உருவரை.

gridsheet : தொகுப்புத்தாள்;கட்டத்தாள் தொகுப்பு போன்றதுதான். விரிதாள் அல்லது பணித்தாளைக் குறிக்கும்.

grip : கிரிப் : வரைகலை இடைவினைச் செயல்முறைப்படுத்தும் மொழி.

grok : கிராக் : ஆழமாய், தீர்க்கமாய் புரிந்துகொள்ளல். திரு. ராபர்ட் ஏ. ஹெய்ன்லெய்ன் எழுதிய அறியாத நாட்டில் தெரியாத ஆள் (Stranger in a Strange Land) என்னும் புதினத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட சொல். அருந்துதல் என்று பொருள்படும் மார்சியன் மொழிச் சொல்லும் ஆகும். பாலை நிலத்து வாசி நீரின்மீது கொள்ளும் அக்கறையைப் போன்று முனைப்பு ஆர்வத்தைக் குறிக்க மார்சியன் மொழியில் இச்சொல் பயன்படு கிறது. இணையக் கலந்துரையாடல்களில் கணினிப் புலமையைக் குறிக்க குறும்பர்கள் (Hackers) இச்சொல்லைப் பயன்படுத்துவர்.

groove format : வடிவம்.

ground : தரைத் தொடர்பு : ஒரு மின்சுற்றிலிருந்து பூமிக்கு இணைப்பு ஏற்படுத்தும் பாதை அல்லது தொடுகின்ற உடலோடு ஏற்படுத்தும் தொடர்பு. பொதுவாக, ஒரு பாதுகாப்புச் சாதனமாக இது பயன்படுகிறது.

ground current : தரை மின்னோட்டம் : ஒரு தரை இணைப்பில் காணப்படும் மின்னோட்டம். இது சமநிலையற்ற மின்னியல் ஆதாரங்களினால் ஏற்படலாம். எடுத்துக்காட்டு : இரு கணினிகளுக் கிடையிலான ஒரு செய்தித் தொடர்புவழியில் தரை இணைப்பு, தனித்தனியே மின்விசை பெறுதல்.

ground fault : தரைக்குறைபாடு : ஒரு மின்னியல் அமைப்பியின் செயலிழப்பு அல்லது இடி, மின்னல், புயல் போன்ற புறநிலை மின்னியல் ஆதாரங்களிலிருந்தான இடையீடு காரணமாக தரை இணைப்பில் உண்டாகும் தற்காலிக மின்னோட்டம்.

grounding : தரைஇணைப்பு : மனிதர்களுக்கும், கணினிகளுக்கு மின்சக்தி ஓட்டம் தீங்கு செய்யாத வண்ணம் அமைக்கும் செயல்முறை.

ground loop : தரை வளையம் : இரண்டு அல்லது அவற்றுக்கு மேற்பட்ட முறைகளில் தரையில் பதிக்கப்பட்டுள்ள இரு சாதனங்களுக்கிடையில் முன்னும் பின்னுமாகப் பாய்கிற தேவையற்ற தரை மின்னோட்டம்.

ground mark : தொகுதிக் குறிமானம்.

ground noise injection : தரையோசை புகுத்தல் : ஒரு மின் விசை வழங்கீட்டுக் கருவி மூலம் தரை இணைப்புக்குள் தேவையற்ற ஓசையை வேண்டுமென்றே புகுத்துதல்.

group : குழு : 1. பல உறுப்புகள் இணைந்த ஒரு முழுமை. ஒரு தரவுத்தள அறிக்கையில் குறிப் பிட்ட ஏடுகளின் தொகுதி. 2. ஒரு படவரைவு மென்பொருளில் வரைகின்ற ஒரு படத்தில் பல்வேறு உருப்பொருள்களை ஒரு தொகுதியாகச் சேர்ப்பதையும் குழு என்பர். 3. பல் பயனாளர் இயக்க முறைமையில் சில குறிப்பிட்ட பயனாளர்களை இணைத்து ஒரு குழுவை உரு வாக்க முடியும். சலுகைகளையும் உரிமைகளையும் ஒரு குழுவுக்கென வரையறுக்க முடியும். அக்குழுவிலுள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களும் அந்தச் சலுகைகளையும் உரிமைகளையும் பெறுவர்.

group and outline : குழுவும் சுற்றுக் கோடும்.

group band : குழுப் பட்டை.

group coding : குழுக்குறி முறையாக்கம்.

group decision support system (GDSS) : குழு முடிவு ஆதார முறைமை : மக்கள் குழுமங் களினால் முடிவெடுக்கப்படுவதற்கு உதவியாக இருக்கிற முடிவு ஆதாரப் பொறியமைவு.

group footer band : குழு முடிப்புப் பட்டை.

group header band : குழுத்தலைப்புப் பட்டை.

group icon : குழும உருவம் : ஒரு செயல்முறை மேலாண்மைக் கருவியில் குழுமப் பல கணி குறும அளவுக்குக் குறைக்கப்பட்டிருக்கும் போது, ஒரு குழுமத்தைக் குறிக்கிற உருவம். ஒரு குழுமத்தைத் திறப்பதற்கும், அதன் உள்ளடக் கத்தைப் பார்ப்பதற்கும் குழும உருவத்தைத் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

grouping : குழுக்கள்.

grouping data : தரவுக் குழுக்கள். group mark : குழு அடையாளம் : ஒரு சொல்லின் தொடக்கம் அல்லது முடிவு அல்லது விவர அலகு ஆகியவற்றைக்காட்டும் காட்டி.

group printing : குழு அச்சிடல் : தொகுதி அச்சிடல் : ஒரு கணக்கிடும் எந்திரத்தின் வழியாகச் செல்லும் ஒவ்வொரு தொகுதியின் முதல் அட்டையில் மட்டும் தரவுவை அச்சிடும் செயல்முறை.

groupware : குழுமச் சாதனம் : பணிக் குழுமங்களின் உறுப்பினர்களின் பணி நடவடிக்கை களுக்கு ஆதரவாக இருக்கிற மென்பொருள் தொகுதிப் பொறியமைவு. இக்குழுமங்களின் பணிநிலையங்கள், ஓர் உள்முகப்பகுதி இணைவனத்தினால் ஒன்றுக்கொன்று இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

grovel : ஊர்தல்;நகர்தல்; (நத்தை போல் நகர்தல்) : 1. ஒரு தேடலை அல்லது ஒரு பணியை எவ்வித முன்னேற்றமுமின்றி செய்து கொண்டிரு த்தல். ஒரு கோப்பிலிருந்து தரவு பெற எழுதப்பட்ட சில நிரல்கள் வெளியீட்டைத் தருமுன்பு அக்கோப்பு முழுமையும் மெதுவாக ஊர்ந்துபார்வையிடுவதுண் டு. சில வேளைகளில், ஒரு நிரலர் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டளை பற்றி அறிய ஆவணங்களில் பக்கம் பக்கமாக ஊர்ந்து தகவலைத் தேடுவதுண்டு. அல்லது நிரலில் ஏற்பட்டுள்ள பிழையைக் கண் டறிய நிரலின் வரிகளுக்கிடையே நகர்தல் உண்டு. 2. ஒரு செய்திக்குழுவில் சில அனுகூலம் கருதி முன் வைக்கப்படும் கோரிக்கை.

. gt : ஜி. டீ : ஓர் இணையதள முகவரி குவாதிமாலா நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப்பிரிவுக் களப்பெயர்.

gu : ஜியு : ஓர் இணையதள முகவரி குவாம் நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப்பிரிவுக் களப்பெயர்.

guarantee : உறுதிப்பாடு : உத்திர வாதம்.

guard signal : காப்புச் சைகை : ஓர் இலக்கமாக்கியிலிருந்து வெளிப்பாட்டுச் சைகைகளைப் படிப்பதற்கான அனுமதியைச் சுட்டிக்காட்டுகிற ஒரு சைகை.

guest : விருந்தினர் : ஒரு பிணையத்தில் நுழைசொல் இல்லாமல் நுழைந்துகொள்ளும் உரிமையுடைய பயனாளரின் பெயரைப் பொதுவாக இவ்வாறு குறிப்பிடுவர். செய்தி அறிக்கை சேவைகள் மற்றும் இணையத்தில் பல்வேறு சேவைகளை வழங்குபவர்கள் இதுபோன்ற ஒரு பயனாளரை உருவாக்கி வைத்திருப்பர். அப்பெயரைப் பயன்படுத்தி வருங்கால வாடிக்கையாளர்கள். யார் வேண்டு மானாலும் நுழைந்து, வழங்கப் படும் சேவைகளின் மாதிரியை நுகர்ந்து பார்க்கலாம்.

guest computer : விருந்தினர் கணினி, கிளைக் கணினி : வேறொரு விருந்தினர் கணினி யின் கட்டுப்பாட்டில் இயங்கும் கணினி.

guest page : விருந்தினர் பக்கம்.

GUIDE : கெய்ட் : Guidance of Users of Integrated Data Processing என்பதன் குறும்பெயர். பேரளவு ஐபிஎம். கணினிகளைப் பயன்படுத்தும் பயனாளரின் பன்னாட்டுச் சங்கம்.

guide edge வழிகாட்டு விளிம்பு : காகிதம், காந்த நாடா போன்ற ஒரு தரவு ஊடகத்தின் விளிம்பு. இது நாடா இயக்கிக்குள் அல்லது நாடா படிப்பிக்குள் அதனை இட்டுச் செல்கிறது.

gulp : விழுங்கள்.

gun : வீச்சுப்பொறி : காத்தோட் கதிர்க் குழாயில் எலெக்ட்ரான் ஒளிக்கற்றையை உருவாக்கும் எலெக்ட்ரோடுகளின் குழு.

gunzip . ஜி-விரிப்பு : ஜுஸிப் எனப்படும் பயன்பாட்டு நிரல் மூலம் இறுக்கிச் சுருக்கப்பட்ட கோப்புகளை மீண்டும் விரிக்கச் செய்கின்ற பயன்பாட்டு நிரல். ஜிஎன்யு அமைப்பின் படைப்பு.

guru : குரு; ஆசான் : நுண்மான் நுழைபுலம் மிக்க ஒரு தொழில் நுட்ப வல்லுநர். அவர் சார்ந்த துறையில் எவ்விதச் சிக்கலுக்கும் தீர்வு சொல்லும் வல்லமை படைத்தவர். ஐயங்களுக்கும் கேள்விகளுக்கும் அறிவார்ந்த முறையில் விளக்கம் தருபவர்.

gutter : வடிகால் : பன்முகப் பத்தி உருவமைவில், பத்திகளிடையிலான இடைவெளி. இது நூல் வெளியீட்டில் பயன்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு : DTP.

. gy : . ஜிஒய் : ஒர் இணைய தள முகவரி கயானா நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப் பிரிவுக் களப் பெயர்.

gynoid : ஜைனாய்ட் : எந்திரப் பெண் போன்ற மனித வடிவம்.

. gz : ஜிஇஸட் : யூனிக்ஸில் ஜிஸிப் (gzip) என்னும் இறுக்கிச் சுருக்கும் நிரல் மூலம் குறுக்கிய காப்பகக் கோப்புகளை அடையாளம் காட்டும் வகைப் பெயர் (extension).

gzip : ஜிலிப் : கோப்புகளை இறுக்கிச் சுருக்கப் பயன்படும் நிரல். இது ஜிஎன்யு-வின் பயன்பாட்டு மென் பொருளாகும்.