கணினி களஞ்சியப் பேரகராதி/V

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

V

V : வோல்ட் : மின்னலகுக் கூறு.

V20, V30 : வி20, வி30 : என்இசி நிறுவனம் உருவாக்கிய நுண் செயலிகள். இன்டெல் 8088, 8086 ஆகியவற்றைவிட சற்றே மேம்பட்டவை. அதே நிரல் தொகுதிகளை, ஆனால் வேறுபட்ட நுண் நிரல்களைக் (microcode) கொண்டவை.

V. 27ter : வி. 27டெர் : 2, 400 மற்றும் 4, 800 பிட்/வினாடி (bps) வேகத்தில் படிமங்களைப் பரிமாற்றம் செய்யக்கூடிய குழு-3 தொலைநகல் முறையில் பயன்படுத்தப்படும் பண்பேற்றத் திட்டமுறை (modulation scheme) க் கான சிசிஐடீடீ (இப்போது ஐடீயு-டீ என்று அழைக்கப்படுகிறது) அமைப்பு பரிந்துரைத்த வரன்முறைகள்.

V. 29 : வி. 29 : 9, 600 மற்றும் 7, 200 பிட்/வினாடி (bps) வேகத்தில் தொலைபேசி இணைப்பு வழியாக படிமங்களை அனுப்புகின்ற குழு-3 தொலைநகல் முறையில் பயன்படுத்தப்படும் பண்பேற்ற திட்ட முறைக்கான, சிசிஐடீடீ (இப்போது ஐடியு-டீ) பரிந்துரைத்த வரன்முறைகள்.

V. 32turbo : வி. 32டர்போ : 19, 200 பிட்/வினாடி (bps) வேக இணக்கி (மோடம்) களுக்காக ஏடீ&டீ நிறுவனம் உருவாக்கிய நெறிமுறை. சிசிஐடீடீ வி. 32 தரம் நிர்ணயித்துள்ள வேகத்துடன் ஒத்தியல்பானது. ஆனால் இந்த நெறிமுறை ஏடீ&டீ-யின் தனியுரிமையுடையதாகும். சிசிஐடீடீ இதனை ஏற்றுக்கொள்ள வில்லை. சிசிஐடீடீ-யின் வி- வரிசையில் V. 32 டர்போவுக்குப் பதிலாக வி. 34 இடம் பெற்றுள்ளது. -

V. 54 : வி. 54 : இணக்கி (மோடம்) களில் மடக்கு சோதனைச் சாதனங்களின் (Loop test devices) செயல்பாடுகளை வரன்முறைப்படுத்தும், சிசிஐடீடீ (இப்போது ஐடியு-டீ) அமைப்பின் பரிந்துரை.

V. 56bis : வி. 56பிஸ் : சிசிஐடீடீ (இப்போது ஐ. டீ. யு-டீ) பரிந்துரைத்த பிணையப் பரப்புகை மாதிரியம். இரண்டு கம்பிகளுள்ள குரல்வழி இணைப்புகளில் இணக்கிகளின் செயல் திறனை மதிப்பாய்வு செய்வதற்கானது.

V. 120 : வி. 120 : ஐஎஸ்டிஎன் இணைப்புகளின் வழியாக நடைபெறும் நேரியல் தகவல் தொடர்புகளுக்காக, சர்வதேச தொலைத் தகவல் தொடர்பு சங்கம் (ITU) உருவாக்கிய தர வரையறைகள். எளிய அடைவு அணுகல் நெறிமுறை (Light weight Directory Access Protocol - LDAP) ஒத்த ஒரு நெறிமுறையைப் பயன்படுத்தி தகவல், பொதியுறையிடப்பட்டு அனுப்பப்படுகிறது. ஒரு தகவல் தொடர்புத் தடத்தில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இணைப்புகளை ஒன்று சேர்த்து அனுப்பி வைக்க முடியும்.

. va : விஏ : ஒர் இணையதள முகவரி வாட்டிகன் நகரைச் சார்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் புவிப்பிரிவுக் களப்பெயர்.

VAB : விஏபி : குரல் மறுமொழி வங்கி : 'குரல் மறுமொழி வங்கி' என்று பொருள்படும் "Voice Answer Bank" என்பதன் தலைப்பெழுத்துசொல். இது ஒரு தொலைபேசி பிணையத்துடன் ஒரு கணினிப் பொறியமைவை பிணைக்கின்ற ஒர் ஒலி மறுமொழிச் சாதனம். இது தொலைபேசி நாடா முனையங்களிலிருந்து வரும் வினாக்களுக்குக் குரல்மூலம் விடையளிக்கிறது. vaccine : தடுப்பூசி; தடுப்புநோய்த் தடுப்பி : ஒரு கணினி அமைப்பு அல்லது தரவு வட்டுகளில் உள்ள நச்சு நிரல் (வைரஸ்) களை நீக்கப் பயன் படும் மென்பொருள்.

vaccum chamber : வெற்றிட அறை.

vaccum tube வெற்றிடக் குழாய்; வெற்றிடக் குழல் : மின்னோட்டம் பாய்வதைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான சாதனம். மின்பெருக்கி கண்டுபிடிக்கப் படுவதற்குமுன்பு கணினிகளில் காணப்பட்ட தலையாய மின்னியல் சாதனம். வெற்றிடக்குழாயைப் பயன்படுத்தும் கணினிகள், முதல் தலைமுறைக் கணினிகள் எனப்படும்.

VAL : விஏஎல் : எந்திரன் இயக்கு மொழி : "Vicarm Arm Language" என்பதன் தலைப்பெழுத்துச் சுருக்கம். இது, எந்திரமனிதர்களைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான ஒரு கணினி மொழி.

validation : செல்லுபடியாக்கம்; செல்லுபடி சோதனை; ஏற்புடைத்தாக்கல் : உருவமைவு (எண் தோரணிகள், எழுத்திடைவெளி, எழுத்துகள்), வீச்செல்லைகள் (மேல் கீழ் மதிப்பளவு வரம்புகள்), சரிபார்க்கும் எண், ஒரு தலையாய கோப்பிலுள்ள சரிநிகர்ப் பதிவுகள் போன்ற சில வரிகளில் துல்லியத்திற்கான தரவு ஆய்வு.

validation rule : செல்லுபடி விதி; ஏற்புத் தகுதி விதி.

validation suite : செல்லுபடிச் சோதனைத் தொகுதி : ஒரு நிரலாக்க மொழியின் வரையறுக்கப்பட்ட வரன்முறைகள் கடைப்பிடிக்கப்பட்டுள்ளனவா என்பதை அளவிடுவதற்கான சோதனைகள் அடங்கிய ஒரு தொகுதி.

validation text : செல்லுபடி உரை.

validity check : ஏற்புத்தகுதிச் சரிபார்ப்பு : செல்லுபடிச் சரிபார்ப்பு : பெறப்படுகின்ற தரவு முன் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளபடி முழுமையானதாகவும் முரண்பாடின்றியும் உள்ளதா என்று தீர் மானிக்க மேற்கொள்ளப்படும் பகுப்பாய்வுச் செயல்பாடு.

valid octal numbers : முறைப்படியான எட்டிலக்க எண்கள்

value : மதிப்பளவு : மதிப்பு : மதிப்பீடு : ஒரு கணினியின் நினைவகத்தில் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள நிலை எண் அல்லது எண்ணளவு.

value added network (VAN) : மதிப்பேற்றுப் பிணையம்; மதிப்புக் கூட்டிய பிணையம் : ஒரு பொது ஊர்தியிலிருந்து செய்தித்தொடர்புக் கம்பிகளைக் குத்தகைக்கு எடுத்துக் கொண்டு, அதில் மேம்பாடுகளைச் சேர்த்து அவற்றை மேம்படுத்துகிற பொறியமைவு. இது பிழை கண்டுபிடித்தல், விரைவான மறுமொழி நேரம் போன்றவற்றை எடுத்துக்கொண்டு, பின்னர் அவற்றை மற்றொரு தரப்புக்குக் குத்தகைக்கு விடுகிறது.

value-added reseller : மதிப்பேற்று மறுவிற்பனையாளர் : வன்பொருள், மென்பொருள்களை மொத்தமாக வாங்கி, பராமரிப்பு போன்ற பயனாளர்களுக்கான சேவைகளையும் இணைத்து பொதுமக்களுக்கு மறுவிற்பனை செய்யும் ஒரு குழுமம்.

value added service : மதிப்புக் கூட்டிய சேவை : தகவல் தொடர்புத் துறையில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு சொல். சாதாரணமாக அமைப்பில் அதற்கு முன்பு வழங்கப் பட்டதைவிட கூடுதலாக தகவல் தொடர்பு இணைப்பில் வழங்கப்படும் சேவைகள் அல்லது ஆரம்பங்களுக்கு இப்பெயர் வழங்கப்படுகிறது. பொது அமைப்பும் இதை வழங்கலாம் அல்லது பொது அமைப்பின் துணை ஒப்பந்தக்காரராக வேறொரு நிறுவனமும் இதை வழங்கலாம்.

value, null : வெற்று மதிப்பு; இல் மதிப்பு.

value list : மதிப்புப் பட்டியல் : தரவுத் தளம் போன்ற பயன்பாட்டுத் தொகுப்புகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட தரவுவைக் கண்டறிவதற்கான தேடு சரமாகவோ (search string), அல்லது வடிகட்டி எடுக்கப்படும் வினவலுக்கான மதிப்புகளாகவோ பயன்படுத்தப்படும் மதிப்புகளின் பட்டியல்.

'value type : மதிப்பு இனம். சி மொழியில் int, char, float போன்ற மூல தரவு இனங்களும், struct, enum போன்ற தரவு இனங்களும் "மதிப்பு இனம்" எனப்படுகின்றன. சி# மொழியில் இத்தகு "மதிப்பு இனம்" தவிர class, interface, delegate ஆகியவை குறிப்பு இனம்" என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

. vancouver. ca : . வான்கூவர். சிஏ : ஒர் இணைய தள முகவரி கனடா நாட்டு வான்கூவர் நகரைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப்பிரிவுக் களப்பெயர்.

vapourphase refrigiration : ஆவி வழி குளிரூட்டு முறை.

vapourware : ஆவிப்பொருள் : ஒரு உற்பத்தியாளர் அல்லது உருவாக்குபவரிடமிருந்து நீண்ட காலம் எடுத்துக் கொள்ளும் வன்பொருள் அல்லது மென்பொருளைக் குறிப்பிடும் சொல். அது இருக்கிறது என்றே எவரும் நம்பமாட்டார்கள் என்பதால் அதை ஆவி என்று கூறப்படுகிறது.

variable : மாறியல்; மாறி; மதிப்புரு; மாறுவகை : ஒரு சேமிப்பக அமைவிடத்திற்குக் குறித்தளிக்கப்பட்டுள்ள ஒரு குறியீட்டுப் பெயர். இது நிலை எண் என்பதற்கு எதிரானது. இதனை தரவு வகை என்றும் கூறுவர்.

variable address : மாறு முகவரி.

variable block : மாறு தொகுதி.

variable expression : மாறு நிலைத் தொடர் : குறைந்த பட்சம் ஒரு மாறிலியை (variable) அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ள கணக்கீட்டுத் தொடர். எனவே நிரல் இயங்கும்போது கட்டாயமாக மதிப்பு கணக்கிட வேண்டிய தொடராக இது இருக்கும்.

variable field : மாறுபுலம்.

variable length : மாறு நீளம்.

variable length field : மாறு நீளப்புலம் : பல்வேறு நீளங்களுடைய மதிப்புகளைக் கொண்டிருக்கும் புலம்.

variable-length record : மாறுநீள ஏடு : மாறுநீளப் புலங்களைக் கொண்டுள்ள ஏடு. அல்லது மாறுபட்ட எண்ணிக்கையிலான புலங்களைக் கொண்டுள்ள ஏடு. குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகளில் சில புலங்கள் இருக்கலாம் அல்லது இல்லாமலும் போகலாம். இதன் காரணமாய் தரவுத்தளத்தில் ஒவ்வொரு ஏடும் வெவ்வேறு நீளத்தில் இருக்க வாய்ப்புண்டு.

variable name : மாறிலியின் பெயர் : ஒரு செயல்முறையில் ஒரு தரவு மதிப்பளவை அடையாளங்காட்டும் எழுத்தெண் சொல். இது, மதிப்பளவுகளின் தொகுதியில் எந்த மதிப்பையும் எடுத்துக் கொள்ளலாம்.

variable register : மாறிலிப் பதிவகம் : ஒரு மாறிலியின் மதிப்பை இருத்தி வைக்கும் பதிவகம்.

variable resistor : மாறு மின்தடை.

variables : மாறிலிகள்.

variable word length : மாறியல் சொல் நீளம் : இது ஒர் எந்திரச் சொல் அல்லது இயக்கப்படு எண் தொடர்பானது. இதில், துணுக்குகள், எட்டியல்கள், எழுத்துகள் ஆகியவற்றில் மாறியல் எண்ணிக்கை அடங்கியிருக் கும். இது நிலைச் சொல் நீட்சி என்பதிலிருந்து வேறுபட்டது.

variation : மாறுபாடு

varname (Variable name) : மாறிலிப் பெயர் : variable name என்பதன் குறும்பெயர். ஒரு மாறிலியின் பெயரைக் குறிப்பிடும் சுருக்கம்.

VAX : வாக்ஸ் : பெரிய நுண் கணினிப் பொறியமைவுகளுக்கான பெயர். இதனை எண் மானச் சாதனக் கழகம் தயாரிக்கிறது.

. va. us : . விஏ. யுஎஸ் : ஒர் இணைய தள முகவரி அமெரிக்க நாட்டின் வர்ஜீனியா மாநிலத்தைச் சேர்ந்தது என் பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப்பிரிவுக் களப்பெயர்.

VBX : விபிஎக்ஸ் : விசுவல் பேசிக் வழக்காற்று இயக்கு விசை என்பதன் சுருக்கம். ஒரு விசுவல்பேசிக் பயன்பாட்டு மென்பொருளில் ஒரு சிறு பணியை முடிப்பதற்காக தனியே உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மென்பொருள் கூறு. விபிஎக்ஸ் என்பது ஒரு தனியான இயங்கு கோப்பாகும். இது பெரும் பாலும் விசுவல்பேசிக் மொழியில் எழுதப்பட்டிருக்கும். பயன்பாடு இயங்கிக் கொண்டிருக்கும்போது இயங்கு நிலையில் பயன்பாட்டுடன் இணைக்கப்படும். விசுவல் பேசிக்கில் எழுதப்படாத பயன்பாடுகளில் கூட விபிஎக்ஸ் இயக்குவிசைகளைப் பயன் படுத்திக் கொள்ள முடியும். விபிஎக்ஸ் தொழில்நுட்பத்தை மைக்ரோ சாஃப்ட் உருவாக்கியபோதிலும் பெரும்பாலான விபிஎக்ஸ் இயக்கு விசைகளை மூன்றாம் நிறுவனங்கள் தயாரித்து வெளியிட்டுள்ளன. விபிஎக்ஸ் இன்னும் பயன் பாட்டில் இருந்தபோதிலும், தற்போது அதற்குப் பதிலாக ஒசிஎக்ஸ், ஆக்டிவ் எக்ஸ் போன்ற தொழில்நுட்பங்கள் வந்துவிட்டன.

. vc : . விசி : ஒர் இணைய தள முகவரி மேற்கிந்தியத் தீவுகளான செயின்ட் வின்சென்ட், கிரினே டைன்ஸ், விண்டுவார்டு ஆகிய பகுதிகளைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப்பிரிவுக் களப்பெயர்.

VCACHE : விகேஷ் : விண்டோஸ் 95 விஃபேட் (VFAT) இயக்கியுடன் பயன்படுத்தப்படும் வட்டு இடைமாற்று மென்பொருள். 32-பிட் குறிமுறை கொண்டது. பாதுகாக்கப் பட்ட பாங்கில் செயல்படக்கூடியது. ரேம் நினைவகத்தில், இடைமாற்றுப் பணிக்காகப் பயனாளர் தலையிட்டு நினைவக ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டியதில்லை. விகேஷ், தானாகவே இடம் ஒதுக்கீடு செய்து கொடுக்கும்.

VCOMM : விகாம் : விண்டோஸ் 95 இயக்க முறைமையில் இயங்கும் தகவல் தொடர்புக்கான சாதன இயக்கி (device driver). இது, ஒருபுறம் விண்டோஸ் அடிப்படையிலான பயன்பாடுகளுக்கும் இயக்கிகளுக்குமான இடைமுகத்தையும், மறுபுறம் துறை இயக்கி கள், இணக்கிகளுக்கான இடை முகத்தையும் வழங்குகின்றது. VCR : விசிஆர் : Video Cassettee Recorder என்பதன் குறும்பெயர். ஒளிக்காட்சி நாடாவில் பதிவு செய்து, திரும்ப இயக்கும் எந்திரம். விசிஆர்கள், அடிப்படையில் அனலாக் பதிவு எந்திரமாக இருந்தாலும் ஏற்பிகளின் மூலம் கணினிக்கு உதவ எண் தரவுகளை அதில் பதிவு செய்ய முடியும்.

VDE : விடிஈ : 'Video Display Editor' என்பதன் குறும்பெயர். எரிக் மேயர் எழுதிய வேர்டு ஸ்டார், வேர்டு பர்ஃபக்ட் ஏற்பு சேர் பொருள் சொல் செயலகம்.

VDI : விடிஐ : Virtual Device Interface என்பதன் குறும்பெயர். சாதன இயக்கிகளை உருவாக்கும் அன்சி (ANSI) தர நிருணய படிவம்.

VDL : விடிஎல் (வியன்னா வரையறை மொழி) : வியன்னா வரையறை மொழி எனப் பொருள் படும் "Vienna Definition Language" என்பதன் தலைப்பெழுத்துச் சொல். இது சிலசமயம் செயல்முறைப்படுத்தும் மொழிகளின் சொற்றொடரியலை வரையறுக்கப் பயன்படுகிறது.

VDT : வி. டி. டீ : ஒளித் தோற்றக் காட்சி முனையம் : 'ஒளித்தோற்றக் காட்சி முனையம்' எனப் பொருள்படும் "Video Display Terminal" என்பதன் தலைப்பெழுத்துச் சுருக்கம். இது ஒரு காட்சித் திரையும், ஓர் உட்பாட்டு விசைப்பலகையும் கொண்டுள்ள ஒர் உட்பாட்டு/ வெளிப்பாட்டுச் சாதனம். CRT முனையம் என்பதும் இதுவும் ஒன்றே.

VDU விடியூ (காட்சி அலகு) : 'காட்சி அலகு' எனப் பொருள்படும் 'Virsual Display Unit' என்பதன் தலைப்பெழுத்துச் சுருக்கம். இது, சிலவகைத் திரைகளில் தரவுகளைக் காட்டும் ஒருபுறநிலைச் சாதனம்.

vector : ஏவரை ; நெறியம் ; ஒரு அளவுச் சரம் : 1. ஒரே பத்தி அல்லது வரிசை போன்ற ஒரே கோட்டில் வெளிப்படுத்தப் படுகிற எண்கள் அனைத்தின் பட்டியல். 2. வைப்பு நிலையறுதியின்றி, 'அளவறுதியும் திசையறுதியும்' உடைய அளவுரு. 3. கணினியியலில், தனியொரு குறியீட்டின் மூலம் எந்த இனத்தின் அமைவிடத்தையும் அனுமதிக்கிற ஒரு தரவு கட்டமைவு. 4. வரைகலைத் தரவுகளைக் கோடுகளாக வரைந்து காட்டக்கூடிய எதிர்மின் கதிர்க் குழாய். 5. வரைவானில், இரு புள்ளிகளை இணைக்கும் ஒரு கோட்டின் கூறு.

vector display : நெறியக் காட்சி; ஏவரைக் காட்சி : திரையில் உருவங்களை வரைவதற்காக எலெக்ட்ரான் கற்றையைக் குறிப்பின்றி நகர்த்துகிற எதிர் மின் கதிர்க்குழாய்.

vector font L நெறிய அச்செழுத்து : கோடுகளால் இணைக்கப்பட்ட புள்ளிகளின் வரிசையினால் உருவாக்கப்படும் அச்செழுத்து. இதைப் பல்வேறு அளவுகளில் கூட்டி, குறைக்கலாம். plotter fonts' என்றும் அழைக்கப்படும்.

vector graphics : நெறிய வரைகலை : துண்மி விவரணைப் புள்ளிகளாக இல்லாமல் சமன்பாடு வரிசைகளாக இவை வரையப்படும். துண்மி விவரணைகள்போல் அல்லாது தர இழப்பு இல்லாமல் அவற்றைப் பெரிதாக்கலாம்.

vector pair : நெறிய இணை ; ஏவரை இணை : ஒர் ஏவரையின் எதிர்முனைகளாக அமைந்துள்ள தரவுப் புள்ளிகள்.

vector processing : சரச் செயலகம்.

vector processor : நெறியச் செயலகம் : ஒரே நேரத்தில் நெறியங்களின் (ஒரு பருமான வரிசைகள்) மீது பல கணக்கீடுகளைச் செய்கின்ற நிரல்களுடன் உருவாக்கப்பட்ட கணினி.

vectra : வெக்ட்ரா : எச். பி. நிறுவனத்தின் பீசி. வரிசை. தாங்குவனவாகவும், நம்பகத் தன்மையுடையனவாகவும் வெக்டர் இருப்பதைக் காணலாம்.

vendee : வாங்குநர் : வன்பொருள் அல்லது மென்பொருள் பொறியமைவினை வாங்குகிற ஆள் அல்லது வணிக நிறுவனம்.

vendor : விற்குநர் : 1. கணினிப் புறநிலைச் சாதனங்கள், நேரப்பகிர்வுச் சேவை, கணினிச் சேவைகள் ஆகியவற்றை விற்பனை செய்கிற நிறுமம் அல்லது வணிக நிறுவனம். 2. ஒரு வாங்குநர் பொருள்களை வாங்குவதற்கான ஒரு வழங்குநர்.

vendor code : விற்குநர் குறியீட்டெண்; வணிகர் குறியீட்டெண்.

venn diagram : வெண் வரைபடம் : கணங்களின் (sets) மீதான செயல்பாடுகளின் விடையைக் குறிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் ஒருவகை வரைபடம். ஒரு செவ்வகம் முழுதளாவிய கணத்தைக் குறிக்கும். அதனுள் இருக்கும் வட்டங்கள், பொருள்களின் கணங்களைக் குறிக்கின்றன. இரண்டு கணங்களுக்கிடையேயான உறவுமுறையை இரு வட்டங்களின் இடநிலையைக் கொண்டு அறியலாம். இங்கிலாந்து நாட்டு கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக் கழக தருக்கவியல் அறிஞர் திரு. ஜான்வென் (1834-1923) அவர்களின் பெயரில் வழங்கப்படுகிறது.

ventura publisher : வெஞ்சுரா பதிப்பாளர் : பீசி. மற்றும் மெக் கின்டோஷ்களுக்கான டி. டீபி நிரல் தொடர். ஜெராக்ஸ் நிறுவனமான வெஞ்சுரா மென்பொருள் நிறுவனம் உருவாக்கியது. பெரிய ஆவணங்களுக்கு முழுஅளவு பக்க அமைப்பு தருகிறது. மற்ற வரைகலை சொல் செயலாக்க நிரல் தொடர்களில் உருவாக்கப்பட்ட தரவுகளை ஏற்பது டாஸ் பதிப்பில் ஜெம் (GEM) இடைமுகத்தில் வெஞ்சுரா வருகிறது.

verbose : நீள்விளக்கம்; நீள் செய்தி : மிகச் சுருக்கமான குறி முறையில் தெரிவிப்பதற்குப் பதிலாக மிக நீண்ட, ஆங்கில உரைநடையை யாத்த செய்திகளைத் திரையிடல்.

verification : சரிபார்த்தல்.

verifier : சரிபார்ப்புச் சாதனம்; சரிபார்ப்பி : விரற்கட்டைத் துளையிடுவதில் ஏற்படும் தவறுகளைக் கண்டுபிடிக்கப் பயன்படும் சாதனம்.

verifier, automatic : தானியங்குச் சரிபார்ப்பி.

verifier, card : அட்டைச் சரிபார்ப்பி.

verifier, key : விசைச் சரிபார்ப்பி.

verifier, paper tap : தாள்நாடா சரி பார்ப்பி.

verify : சரிபார் : 1. ஒரு தரவு செய்முறைபடுத்தும் செயற்பாடு துல்லியமாக நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறதா என்று கண்டுபிடித்தல். 2. தரவுவின் நேர்மைத் தரவினைச் சரிபார்த்தல்.

VERONICA : வெரோனிக்கா : மிகஎளிதில் தேடிக் காணக் கூடிய, கணினி ஆவணக் காப்பகங்களின் வரிசைமுறைப் பட்டியல் என்று பொருள்படும் Very Easy Rodent Oriented Netwide Index To Computerized Archives archip என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். நெவேடா பல்கலைக் கழகத்தில் உருவாக்கப்பட்ட இணைய சேவை. திறவுச்சொற்கள் அடிப்படையில் கோஃபர் காப்பகங்களைத் தேடிக் கண்டறியும். பயனாளர்கள் தேடலை விரிவாக்கவோ, குறுக்கவோ And, Or, போன்ற தருக்கச் சொற்களைப் பயன்படுத்திக்கொள்ள முடியும். தேடிய தரவு கிடைக்கப்பெறின், ஒரு புதிய கோஃபர் பட்டியலை உருவாக்கித் தரும். version : பதிப்பு : ஒரு குறிப்பிட்ட வன்பொருள் உருமாதிரியின் ஒரு குறிப்பிட்ட மென்பொருள் தயாரிப்பு. இது பொதுவாக ஏறுமுகமாக எண்ணிடப்படும். எடுத்துக்காட்டு : DOS 3. 3 என்பது ஒரு வட்டுச் செயற்பாட்டுப் பொறியமைவின் பிந்திய பதிப்பு.

version control : பதிப்புக் கட்டுப்பாடு : பெரிய மென்பொருள் திட்டத்தில் மூலக் குறியீட்டை மேலாண்மை செய்தல். பதிப்புக் கட்டுப்பாடு மென்பொருள் தரவுத் தளத்தை உருவாக்கி அது தொடர்பான நிரல் தொடராளர்கள் உருவாக்கும் நிரல் தொடரின் மாற்றங்களை கண்காணிக்க உதவுகிறது.

version number : பதிப்பு எண் : ஒரு மென்பொருளின் வெளியீட்டுக்கான அடையாளம். 2. 2 மற்றும் 2. 3-க்கும் இடையிலான வேறுபாடு மிக அதிகமாகவும் இருக்கலாம். ஏனென்றால் புதிய வெளியீடுகள் புதிய தன்மைகளை மட்டும் சேர்க்க வில்லை. தொல்லை தரும் பிழைகளையும் நீக்குகிறது. 3. 1 அல்லது 3. 11 என்பது முந்தைய பதிப்பில் உள்ள பிழைகளை மட்டும் நீக்கியது. ஆனால் 3. 1 மற்றும் 3. 2 என்பதில் முந்தைய பொருளை மேம்படுத்தியதாகும்.

verso : வெர்சோ; இடப்பக்கம் : இடதுகைப் பக்கம்.

vertex : கோண முனை : 1. ஒரு முக்கோணத்தின் இருபக்கங்களும் இணையும் புள்ளி. 2. ஒரு வரைபடக் கோட்டில் உச்ச அல்லது நீசப் புள்ளி.

vertical : நெடுக்கு செங்குத்து.

vertical application : செங்குத்துப் பயன்பாடு : ஒரு குறிப்பிட்ட வணிகம் அல்லது தொழிலின் தனிப்பட்ட தேவைகளை நிறைவு செய்வதற்கென்றே வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு சிறப்புநிலைப் பயன்பாடு. (எ-டு) ஒர் உணவகத்தின் விலைப் பட்டி, அன்பளிப்புகள் மற்றும் கையிருப்புக் கணக்குகளைக் கவனிப்பதற்கென்றே உருவாக்கப்பட்ட பயன்பாட்டு மென்பொருள்.

vertical bandwidth : செங்குத்து அலைக்கற்றை : ஒரு காட்சித் திரை எந்த வீதத்தில் முழுவதுமாகப் புதுப்பிக்கப்படுகிறது என்பதைக் குறிக்கும் அளவீடு. ஹெர்ட்ஸில் (Hz) குறிக்கப்படுகிறது. பெரும்பாலும் காட்சித் திரைகளின் செங்குத்து அலைக்கற்றை 45 ஹெர்ட்ஸ் முதல் 100 ஹெர்ட்ஸ்வரை இருக்கும்.

vertical blanking interval : செங்குத்து வெறுமையாக்க இடை வெளி : கிடைவரி-வருடு திரைக்காட்சியில் செங்குத்து வாக்கில் ஒருமுறை திரும்பிவர மின்னணுக்கற்றை எடுத்துக் கொள்ளும் நேரம்.

vertical feed : செங்குத்துச் செலுத்துகை.

vertical frequency : செங்குத்து அலைவரிசை.

vertical justification : செங்குத்தான வரியமைப்பு : மேலிருந்து கீழ்வரையிலான ஒரு முழுப் பக்கத்தின் பத்திகளில் இடத்தைச் சேர்ப்பது அல்லது நீக்குவது பற்றிய செயல்முறை.

vertical recording : செங்குத்துப் பதிவு : ஒரு வட்டில் தரவுகளின் காந்தத் துணுக்குகளை, அருகருகே அல்லாமல் செங்குத்தாக அமைக்கும் தொழில்நுட்பம். இந்தத் தொழில் நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி ஒரு வட்டில் பல கோடி தரவு எட்டியல்களைச் சேமிக்கலாம்.

vertical redundancy check : செங்குத்தான தேவையற்றவை சோதனை : தரவுத் தொடர்புகளில் உள்ள பிழை நீக்கும் நுட்பம். இதில் ஒரு தரவு கட்டத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு துண்மிகளின் வரிசையிலும் சோதனை கூடுதல் எழுத்து சேர்க்கப்படும். VRC என்றும் அழைக்கப்படும்.

vertical resolution : செங்குத்து பிரி திறன் : கோடுகளின் எண் (மேட்ரிச்சில் உள்ள வரிசை).

vertical retrace : செங்குத்துத் திரும்புகை : கிடைவரி-வருடு (Raster Scan) திரைக்காட்சியில் மின்னணுக்கற்றை திரைமுழுக்க நிரப்பியபின், கீழ் வலது மூலையிலிருந்து மேல் இடது மூலைக்குத் திரும்பி வருதல்.

vertical scan frequency : செங்குத்து வருடி (நுண்ணாய்வு) அலைவெண் : ஒரு நொடியில் முழுகாட்சித் திரையும் எத்தனை தடவைகள் புதுப்பிக்கப்பட்டு அல்லது மாற்றி வரையப்படுகிறது என்பது. ஹெர்ட்ஸ் முறையில் அளக்கப்படுகிறது. காட்சி அமைப்புகள் 45 முதல் 200 ஹெர்ட்ஸ் வரையில் உள்ளன. சான்றாக அமெரிக்காவில் வி. ஜி. ஏ. என்பது 56 முதல் 60 ஹெர்ட்ஸ். ஐரோப்பாவில் 70 ஹெர்ட்சுக்கும் மேலே. டி. வி. யானது ஒரு நொடிக்கு 60 அரை படங்களாக புதுப்பிக்கப்படுகிறது. இவை ஒன்று கலந்து 30 முழுப்படம்/நொடிக்கு வருகிறது.

vertical scan rate : செங்குத்து வருடி விகிதம் : ஒரு நொடியில் சிஆர்டி மின்னணு ஒளிக்கற்றையானது எத்தனை முறை சிஆர்டி திரையை முழுமையாக நிரப்பு கிறது என்பது. காண முடியாத, மறுக்கத்தக்க மின் வீச்சுகளைத் தவிர்க்க வேண்டுமானால் இது 50 ஹெர்ட்சுகளைவிட அதிகமாக இருக்க வேண்டும்.

vertical scrolling : செங்குத்துச் சுருளாக்கம் : ஒரு பக்கத்தின் வழியே தரவுகளை மேலும் கீழும் நகர்த்துவதற்கான அல்லது ஒளிப்பேழைத் திரையில் காட்டுவதற்கான ஒரு பொறியமைவின் திறன்.

vertical sync signal : செங்குத்துச ஒத்திசைவுச் சமிக்கை : கிடை வரி முறைத் திரைக்காட்சியில், காட்சியின் அடிப்பகுதியில் முந்தைய வருடு கோட்டின் முடிவைக் காட்டுகின்ற ஒளிக் காட்சிச் சமிக்கையின் ஒரு பகுதி.

very high speed integrated circuit : மீவுயர்வேக ஒருங்கிணைப்பு மின்சுற்று : மிக அதிகவேகத்தில் செயல்பாடுகளை, குறிப்பாக தருக்கநிலைச் செயல்பாடுகளை நிறைவேற்றக் கூடிய ஒர் ஒருங்கிணைப்பு மின்சுற்று.

Very Large Database : மிகப் பெரும் தரவுத்தளம் : நூற்றுக்கணக்கான கிகாபைட்டுகள் அல்லது டெரா பைட்டுகள் அளவுள்ள ஏராளமான தரவுகளைக் கொண்ட தரவுத் தள அமைப்பு. பொதுவாக மிகப் பெரும் தரவுத் தளங்கள் ஆயிரக்கணக்கான பயனாளர்களைக் கொண்டிருக்கும். கோடிக்கணக்கான ஏடுகள் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான அட்டவணைகளைக் கொண்டிருக்கும். வேறுவேறு பணித் தளங்களிலும், வெவ்வேறு இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படுவதாக இருக்கும். பல்வேறு மென்பொருள் பயன்பாடுகளுடன் இயைந்து செயல்படுவதாக இருக்கும்.

Very Large Memory : மிகப்பரந்த நினைவகம் : மிகப்பெரும் தரவுத் தளத்தோடு தொடர்புடைய மிகப்பெரும் தரவு தொகுதிகளைக் கையாள்வதற்கென வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு நினைவக அமைப்பு. முதன்மை நினைவகத்தை அணுகுவதற்கு 64 துண்மி (பிட்) ரிஸ்க் (RISC) தொழில்நுட்பத்தை இந்தவகை நினைவகங்கள் பயன்படுத்துகின்றன. ஒரு கோப்பின் அளவு 2 மெகாபைட் வரை இருக்கலாம். 14 ஜி. பி நினைவகத்தை இடைமாற்று நினைவகமாக பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும்.

very large scale integration (VLSI) : பேரளவு ஒருங்கிணைந்த மின்சுற்றுகள்; மிகப் பேரளவு ஒருங்கிணைப்பு : மிகப் பெருமளவு (1000 முதல் 10, 00, 000 வரை) அமைப்பிகளை ஒரே சிப்புவில் வைப்பதற்கான செய்முறை. பார்க்க : நான்காம் தலைமுறைக் கணினி, சிற்றளவு ஒருங்கிணைப்பு : நடுத்தர அளவு ஒருங்கிணைப்பு; பேரளவு ஒருங்கிணைப்பு; மீமிகைப் பேரளவு ஒருங்கிணைப்பு.

VESA1  : வேசா1 : விஎல்பாட்டை விரிவாக்கச் செருகுவாய்கள்.

VESA2 : வேசா2 : ஒளிக்காட்சி மின்னணுவியல் தரக்கட்டுப்பாட்டு கூட்டமைப்பு எனப் பொருள்படும் Video Electronics Standards Association என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். ஒளிக்காட்சி மற்றும் பல்லூடக சாதனங்களின் தரங்களை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்ட வன்பொருள் உற்பத்தியாளர்களையும் விற்பனையாளர்களையும் கொண்ட ஒர் அமைப்பு. காட்சித் தரவுத் தடம் (Display Data Channel-DDC), காட்சி மின்சார மேலாண்மை சமிக்கையாக்கம் (Display Power Management - Signalling - DPMS), வேசா உள்ளக்கப்பாட்டை (VESA Local Bus - VL Bus) போன்ற தர வரையறைகள் இவ்வமைப்பு உரு வாக்கியவற்றுள் அடங்கும்.

vesicular film : வெசிக்குலர் ஃபில்ம்.

vetting : செப்பமாக்கல்; தணிக்கை செய்தல் : பாதுகாப்பு அபாயங்களைக் குறைப்பதற்காக ஒர் ஆளின் பின்னணி பற்றி ஆராய்ந்தறியும் செய்முறை.

V. everything வி. எல்லாம்; வி. அனைத்தும் : சிசிஐடீடீ (இப்போது ஐடியு-டீ) வி. 34 வரையறைகள் மற்றும் வி. வேகம் (V. fast) வகையைப் போன்ற பல்வேறு தனி உரிமை நெறிமுறைகள் ஆகிய இரண்டோடும் ஒத்தியைந்து செயல்படும் இணக்கிகளைக் (மோடம்) குறிக்க, சில இணக்கி உற்பத்தியாளர்கள் பயன்படுத்துகின்ற சந்தைச் சொல். ஒரு வி. அனைத்தும் இணக்கி அதேவேகத்தில் செயல்படும் வேறெந்த இணக்கியுடனும் ஒத்தியைந்து செயல்படும்.

V. Fast Class : வி. வேக வகுப்பு; வி. வேக இனக்குழு : வழக்கிலிருந்த தர வரையறையான வி. 34 நெறிமுறை அங்கீகரிக்கப்படுவதற்கு முன்பு ராக்வெல் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனம், இணக்கிகளில் செயல் முறைப்படுத்திய, ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பண்பேற்ற தர வரையறை. வி. வேக வகுப்பு, வி. 34 ஆகிய இரண்டு இணக்கிகளுமே 28. 8 கேபிபீஎஸ் வேகத்தில் பரிமாறச் செய்யும் திறன் பெற்றவை என்ற போதிலும் வி. வேக வகை இணக்கிகள் வி. 34 இணக்கிகளுடன் தரவுத் தொடர்பு கொள்ள முடியாது. வி. வேக இணக்கிகளை மேம்படுத்த வேண்டியது அவசியம்.

VFAT : விஃபேட் : மெய்நிகர் கோப்பு ஒதுக்கீட்டு அட்டவணை என்று பொருள்படும் Virtual File Allocation Table stairp தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். விண்டோஸ் 95 இயக்கமுறைமையில், வட்டுகளை அணுகுவதற்கு, நிறுவத்தகு கோப்பு முறைமை மேலாளர் (installable File System Manager - IFS Manager) மென்பொருளின் கீழ் பயன்படுத்தப்படும் கோப்பு முறைமை இயக்கி மென் பொருள் இது. விஃபேட், எம்எஸ்-டாஸ் வட்டுகளுடன் ஒத்தியல்பானது. ஆனாலும் அதைவிட வேகமாகச் செயல் படக்கூடியது. விஃபேட் 32-பிட் குறிமுறையைப் பயன்படுத்து கிறது. பாதுகாக்கப்பட்ட பாங்கில் இயங்கக்கூடியது. வட்டு இடைமாற்றாக விகேஷ் (Vcache) -ஐப் பயன்படுத்துகிறது. நீண்ட கோப்புப் பெயர்களை ஏற்கிறது.

. vg : விஜி : ஒர் இணைய தள முகவரி அமெரிக்காவின் விர்ஜின் தீவுகளைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப்பிரிவுக் களப்பெயர்.

VGA : விஜிஏ : ஒளிக்காட்சி வரைகலைத் தகவி என்று பொருள்படும் Video Graphics Adapter என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். இஜிஏ (EGA-Enhanced Graphics Adapter) தகவியின் அனைத்து ஒளிக் காட்சிப் பாங்குகளையும், கூடுதலான பல பாங்குகளையும் கொண்ட ஒர் ஒளிக்காட்சித் தகவி.

VHLL : விஹெச்எல்எல் : மீவுயர் நிலை மொழி என்று பொருள்படும் Very High Level Language என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர்.

VHSIC-programme : விஎச்எஸ்ஐசி-செயல்முறை : அதிவேக ஒருங்கிணைப்பு மின் சுற்று வழிச் செயல்முறை. இது அரசு தனியார் தொழில் கூட்டுமுயற்சி. எதிர்கால ஆயுதங்களுக்கும் சாதனங்களுக்கும் பயன்படுத்த முற்போக்கான ஒருங்கிணைந்த மின்சுற்று வழிகளை இராணுவத் துறைக்கு வழங்குவது இதன் நோக்கம்.

. vi : விஐ : ஒர் இணைய தள முகவரி பிரிட்டிஷ் வர்ஜின் தீவுகளைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப்பிரிவுக் களப்பெயர். vi1 : விஐ1 : காட்சி எனப் பொருள்படும் visual என்பதன் சுருக்கம். யூனிக்ஸில் முதன் முதலாகப் பயன்படுத்தப்பட்ட முழுத்திரை உரைத் தொகுப்பி. மிகத் திறன்வாய்ந்த விசைப் பலகைவழிக் கட்டளைகளை யும் உள்ளடக்கியது. இயலறிவால் எளிமையாகப் புரிந்து கொள்ளும் கட்டளைகள் என்று சொல்ல முடியாது. இமேக்ஸ் (Emacs) போன்ற பல்வேறு நவீன உரைத் தொகுப்பிகள் வந்துவிட்டபோதிலும் யூனிக்ஸில் விஐ உரைத்தொகுப்பி இன்னும் பரவலாகப் பயன் படுத்தப்படுகிறது.

vi2 : விஐ2 : யூனிக்ஸில் விஐ உரைத் தொகுப்பி மூலம் ஒரு கோப்பினைக் கையாள்வதற்கான கட்டளை. vi letter. txt எனக் கட்டளை அமைப்பின் letter. txt என்னும் கோப்புத் திரையில் விரியும்.

. victoria. ca : . விக்டோரியா. சிஏ : ஒர் இணைய தள முகவரி கனடா நாட்டு விக்டோரியா மாநிலத்தைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப்பிரிவுக் களப்பெயர்.

video : ஒளிக்காட்சி; ஒளித் தோற்றம்; நிகழ்படம்; ஒளி வடிவம் : குறிப்பாக ஒளிப் பேழைக் காட்சி முனையத்திலுள்ள காட்சி.

video adaptor : ஒளிக்காட்சி ஏற்பி : ஒரு முகப்பின் கட்டுப்பாட்டு மின் சுற்று. காட்சிக்கான சமிக்கைகளை அனுப்புவது இதுவே.

video bandwidth : ஒளிக்காட்சிக் கற்றை அகலம்.

video board : ஒளிக்காட்சி பலகை.

video buffer : ஒளிக்காட்சி இடைநிலை நினைவகம் : திரையில் காட்டப்படும் தரவுவை வைத்துக் கொள்ள நினைவகத்தில் ஒதுக்கப்பட்ட பகுதி. சான்றாக, நிற வரைகலை அட்டை 16. கி. நினைவகத்தைப் பயன்படுத்துகிறது. ஒளிக்காட்சி மின் சுற்று இடைநிலை நினைவகத்தின் உள்ளடக்கங்களைப் பிரித்து திரையில் காட்டுகிறது.

video camera : நிழல்படக் கருவி; ஒளிக்காட்சி படப்பிடிப்புக் கருவி : தொடர்ச்சியான படங்களை எடுத்துக் காட்டுவதற்கோ அல்லது பதிவு செய்வதற்கோ சமிக்கைகளை உருவாக்கும் படப்பிடிப்புக் கருவி, உருவங்களை தொடரான கோடுகளாக பிரித்து அது படங்களை பிடிக்கிறது. ஒவ்வொரு வரியும் ஒரு முறை நுண்ணாய்வு (ஸ்கேன்) செய்யப்பட்டு சிவப்பு, பச்சை மற்றும் நீல நிறங்களைக் கோடுகளிலிருந்து வடிகட்டி மாறும் சமிக்கைகளாக அனுப்பப்படுகிறது. பெரும்பாலான ஒளிக் காட்சி படப்பிடிப்புக் கருவிகள் ஒப்புமை (அனலாக்) தான். ஆனால் இலக்கமுறை படப்பிடிப்புக் கருவிகளும் உள்ளன.

video capture device : ஒளிக்காட்சிக் கவர்வு சாதனம் : தொடர் முறை ஒளிக்காட்சிச் சமிக்கைகளை இலக்கமுறை வடிவில் மாற்றி, கணினியின் நிலை வட்டில் அல்லது வேறு பெருஞ்சேமிப்புச் சாதனத்தில் பதிவு செய்கிற ஒரு விரிவாக்கப் பலகை. சில ஒளிக்காட்சிக் கவர்வு சாதனங்கள், இலக்க முறை ஒளிக்காட்சிகளை விசி ஆரில் பயன்படுத்துவதற்கேற்ற தொடர்முறை சமிக்கைகளாக மாற்றும் திறன்படைத்தவை.

video card : ஒளிக்காட்சி அட்டை : ஒரு ஒளித்திரைக்கான கட்டுப்பாட்டு இடைமுகம்.

video clip : ஒளிக்காட்சித் துணுக்கு : ஒரு நீண்ட ஒளிக் காட்சிப் பதிவிலிருந்து துணித்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு குறுகிய காட்சியை உள்ளடக்கிய கோப்பு.

video code : ஒளிக்காட்சிக் குறியீடு : என். டி. எஸ். சி ஒளிக்காட்சியை இலக்கக் முறை குறியீடாகவும், தலைகீழாகவும் மாற்றும் மின்சுற்று. சுருக்க நுட்பத்தை உள்ளடக்கி தரவுகளைக் குறைக்கிறது. முழு இயக்க ஒளிக்காட்சியாக இருக்கலாம் அல்லது இல்லாமற் போகலாம்.

video compression : ஒளிக்காட்சி இறுக்கம் : இலக்கமுறை வடிவில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒளிக்காட்சிப் படிமங்கள் கொண்ட கோப்புகளை இறுக்கி அளவினைச் சுருக்கும்முறை. இறுக்கிச் சுருக்கப்படவில்லையெனில், 24துண்மி (பிட்) நிறம் கொண்ட 640x480 படப்புள்ளி தெளிவுள்ள ஓர் ஒளிக்காட்சிப் படத்தின் ஒரு சட்டம் ஒரு மெகாபிட் அளவிருக்கும். ஒரு நிமிடப் படம் ஒரு கிகாபைட் அளவிருக்கும். படிமத்தின் இயல்பான தரம் குறையா வண்ணம் ஒளிக்காட்சி இறுக்கம் சாத்தியம்.

video conferencing : ஒளிக்காட்சிக் கலந்துரையாடல்; காட்சி வழி உரையாடல்; ஒளிக்காட்சிக் கருத்தரங்கு நிகழ்பட கலந்துரையாடல் : தொலைவுள்ள வெவ்வேறு இடங்களில் இருந்து கொண்டு ஒரு கலந்துரையாட லில் பங்கு பெறுவோர் தத்தம் படிமங்களையும் தமக்குள் அனுப்பிக்கொள்ளும் வசதி கொண்ட தொலைக் கலந்துரையாடல். தொடக்க காலங்களில் தொடர்முறை ஒளிக்காட்சிகளையும், செயற்கைக்கோள் தொடர்புகளையும் பயன்படுத்தி இவ்வகைக் கலந்துரையாடல் நடைபெற்றது. தற்போது இறுக்கிச் சுருக்கப்பட்ட இலக்கமுறைப் படிமங்கள் விரிபரப்புப் பிணையம் அல்லது இணையம் வழியாக அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றன. 55கே தரவுத் தொடர்புத் தடம் உறைநிலை-சட்ட ஒளிக்காட்சியை ஏற்கிறது. 1. 544 எம்பிபீஎஸ் (T1) தடத்தில் முழுஅசைவு ஒளிக்காட்சிப் படங்களை அனுப்பிவைக்க முடியும்.

video controller : ஒளிக்காட்சிக் கட்டுப்படுத்தி : சில வகையான ஒளிக் காட்சிப் பணிகளைக் கட்டுப்படுத்தும் சாதனம்.

video cassette : ஒளிக்காட்சிப் பேழை.

video digitizer : ஒளிக்காட்சி இலக்கமாக்கி : ஒர் ஒளிப்பேழை ஒளிப்பதிவுக் கருவியிலிருந்து வரும் சைகையினை இலக்க வடிவமாக மாற்றி, கணினிச் சேமிப்பகத்தில் சேமித்து வைக்கிற உட்பாட்டுச் சாதனம். இந்தச் சைகையினை கணினி மூலம் பகுப்பாய்வு செய்யலாம்; மற்றமைவு செய்யலாம்.

video disk : ஒளிக்காட்சி வட்டு : ஒர் ஒளிப்படப் பதிவை ஒத்திருக்கிற பிளாஸ்டிக் தகடு. இது, காட்சித்திரையில் தோன்றுகிற காட்சிப் பொருள்களை சேமித்து வைப்பதற்குக் குறைந்த செறிவுள்ள லேசர் கற்றைகளைப் பயன்படுத்துகிறது. ஒரு கணினி மூலம் பல ஒளிக்காட்சிகளைக் கட்டுப்படுத்தலாம்.

video display : ஒளிக்காட்சித் திரை, ஒளித்தோற்றக் காட்சி சாதனம்; நிகழ்படக் காட்சி : கணினி வெளியீடான உரைப் பகுதி, வரைகலை போன்றவற்றைக் காட்சியாகக் காட்டுகின்ற (அச்சிடுவதன்று) திறன் பெற்ற ஒரு சாதனம்.

video display board ; நிகழ்படக் காட்சி அட்டை, ஒளித்தோற்றக் காட்சி அட்டை : கணினியின் முதன்மை முறைமைப் பலகையின் அங்கமாக இல்லாமல், ஒரு விரிவாக்க அட்டையாக இருக்கும் ஒளிக்காட்சித் தகவி.

video display metafile : ஒளித் தோற்றக் காட்சி மீஇயல்கோப்பு : படிமங்களை ஒரு கணினியிலிருந்து இன்னொரு கணினிக்கு அனுப்பி வைக்கத் தேவையான ஒளிக்காட்சித் தரவுகளைக் கொண்டுள்ள ஒரு கோப்பு.

video display page : ஒளித்தோற்ற காட்சிப்பக்கம் : ஒரு முழுத் திரைப் படிமத்தைக் கொண்டுள்ள, கணினியின் ஒளிக்காட்சி இடைநிலை நினைவகத்தின் ஒரு பகுதி. இடை நிலை நினைவகம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பக்கங்களை/சட்டங்களைக் கொண்டிருக்க முடியுமெனில் திரை புதுப் பித்தல் மிகவேகமாக நிறைவு பெறமுடியும். ஏனெனில் ஒரு பக்கம் திரையில் காட்டப் பட்டுக் கொண்டிருக்கும்போது பார்க்கப்படாத பக்கத்தை நினைவகத்தில் ஏற்றிக் கொள்ள முடியும்.

video driver : ஒளிக்காட்சி இயக்கி : ஒளிக்காட்சித் தகவி வன்பொருளுக்கும் இயக்க முறைமை உட்பட பிற நிரல்களுக்கும் இடையே ஒர் இடை முகத்தை வழங்கும் மென் பொருள். திரையில் தெரியும் படிமங்களின் தெளிவு மற்றும் நிற ஆழத்தைப் பயனாளர் இந்த இயக்கி நிரல் மூலமாக விருப்பப்படி மாற்றியமைக்க முடியும்.

video editor : ஒளிக்காட்சித் தொகுப்பி : ஓர் ஒளிக்காட்சிக் கோப்பின் உள்ளடக்கத்தை மாற்றியமைக்கப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு சாதனம் அல்லது நிரல்.

video game : ஒளிக்காட்சி விளையாட்டு : கணினித் திரையில் வரைகலையாகக் காட்டப்படும் நடவடிக்கையைத் திறமையுடன் கையாண்டு ஆடும் ஆட்டம். சொந்தக் கணினிகளிலும், கேளிக்கை விடுதிகளிலும் இது மிகுதியாக ஆடப்படுகிறது.

video game machine : ஒளிக்காட்சி விளையாட்டுப் பொறி : ஒரு ஒளிக்காட்சி விளையாட்டில் காட்சியைக் கட்டுப்படுத்தும் சைகைகளை உண்டாக்குகிற சாதனம்.

video gate array : ஒளிக்காட்சி வாயில் வரிசை : பீசிக்களின் ஒளிக்காட்சிக் கணினியில் உள்ள ஒரு சிப்பு. வண்ணத் தட்டுப் பதிவுகள் உள்ளிட்ட பல கட்டுப்பாட்டு மற்றும் நிலைப் பதிவேடுகளை அது கொண்டிருக்கிறது.

video generator : ஒளிக்காட்சி உருவாக்கி : ஒளிக்காட்சியை உருவாக்கும் சாதனம்.

video graphics adapter card : ஒளிக்காட்சி வரைகலைத் தகவி அட்டை. video graphics board : ஒளிக்காட்சி வரைகலைப் பலகை : ஓர் ஒளிக்காட்சித்திரையில் வரைகலைப் படிமங்களைக் காண்பிக்க ஒளிக்காட்சிச் சமிக்கைகளை உருவாக்குகின்ற ஒர் ஒளிக்காட்சித் தகவி.

video input camera : ஒளிக்காட்சி உட்பாட்டு ஒளிப்பதிவுக் கருவி : ஒரு கணினியின் நினைவகத்தில், (ஒளிப்படங்கள், இயல்பு வாழ்க்கைச் சூழல்கள், ஒவியங்கள்) புள்ளி உருக்காட்சிகளாக மாற்றுகிற ஒளிப்பேழை ஒளிப்பதிவுக் கருவி. இலக்கமாக்கப்பட்ட உருக்காட்சிகளை ஒரு காட்சித்திரையில் காட்டலாம் அல்லது வரைகலை அச்சுப்பொறிமூலம் காகிதத்தில் அச்சடிக்கலாம்.

videoline mail : ஒளிக்காட்சி அஞ்சல், நிகழ்பட அஞ்சல், ஒளிப்பட அஞ்சல்.

video memory : ஒளிக்காட்சி நினைவகம் : ஒளிக்காட்சித் தகவி அல்லது ஒளித்தோற்றத் துணை அமைப்பில் ஒரு காட்சிப் படிமம் உருவாக்கப்பட்டு இருத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள நினைவகப் பகுதி. இப்பகுதியை அணுகுவதற்கு எழுது/படிப்பு செயலியைவிட ஒளிக்காட்சித் துணை அமைப்புக்குத்தான் முன்னுரிமை அதிகம். எனவே, முதன்மை நினைவகத்தை அணுகுவதைவிட ஒளிக்காட்சி நினைவகத்தைப் புதுப்பித்தல் மெதுவாகவே நடைபெறும்.

video mode : ஒளிக்காட்சிப் பாங்கு : ஒரு கணினியின் ஒளிக்காட்சித் தகவியும் திரையகமும் இணைந்து படிமங்களைத் திரையில் காட்டும்முறை. பெருமளவு புழக்கத்தில் உள்ளவை உரைப்பாங்கும் வரைகலைப் பாங்கும். உரைப்பாங்கினில் எழுத்து, எண், குறிகள் போன்ற குறியீடுகள் எதுவும் படப்புள்ளி களால் திரையில் வரையப்படுவதில்லை. ஆனால், வரைகலைப் பாங்கினில் எழுத்தாக இருந்தாலும் படமாக இருந்தாலும் அனைத்துத் திரைப் படி மங்களுமே படப்புள்ளிகளின் தோரணிகளாக ஒரு நேரத்தில் ஒரு புள்ளிவீதம் திரையில் வரையப்படுகின்றன.

video monitor : ஒளிக்காட்சித் திரை : செயல்முறையில் ஒரு தொலைக்காட்சி போன்ற சாதனம். இதில் அலைவரிசைகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான வசதி இல்லை. ஒளிக் காட்சி முனையை விசைப்பலகை போன்ற ஒரு புறநிலை ஆதாரத்திலிருந்து இது பட சைகைகளைப் பெற்றுக் கொள்கிறது. video noise : ஒளிக்காட்சி இரைச்சல்.

video overlay card : ஒளிக்காட்சி மேல் மூடி அட்டை : என். டி. எஸ். சி ஒளிக்காட்சியையும் கணினி உருவங்களையும் கலப்பதற்கு அனுமதிக்கும் வரைவியல் கட்டுப்படுத்தி.

video picture : ஒளிக்காட்சி படம்.

videophone : ஒளிக்காட்சி பேசி : படப்பிடிப்பி (camera), திரை (screen), நுண்ஒலிவாங்கி (Microphone), ஒலிபெருக்கி (Speaker) ஆகியவை கொண்ட ஒரு சாதனம். ஒரு தொலைபேசித் தடத்தில் ஒளிக்காட்சி சமிக்கைகள் மற்றும் குரலை அனுப்பவும் பெறவும் திறன் பெற்றது. வழக்கமான தொலைபேசி இணைப்பு வழியாக ஒளிக் காட்சிப் பேசியினால் உறை நிலை சட்ட ஒளிக்காட்சியை மட்டுமே அனுப்ப முடியும்.

video port : ஒளிக்காட்சித் துறை : ஒரு கணினியிலிருந்து திரையகத்துக்கு ஒளிக்காட்சிச் சமிக்கைகளை அனுப்பிவைக்கப் பயன்படும் வடத்தினை இணைக்கும் இணைப்புவாய்.

video RAM : ஒளிக்காட்சி ரேம் : கணினி காட்சித்திரையால் ஏகபோகமாகப் பயன்படுத்தப்படும் ரேமின் பகுதி. மையச் செயலகத்திற்கு தேவைப்படுவது போன்று ஒளிக்காட்சி ரேமைப் புதுப்பிக்கிறது. அது போல, திரை உருவங்களை ஒளிக்காட்சி ரேம் புதுப்பிக்கிறது. ஒளிக் காட்சி ரேமில் நேரடி அணுகல் சேர்ப்பி மொழி நிரல் தொடரின் மூலம் நடைபெறும்.

video server : ஒளிக்காட்சி வழங்கன் : கேட்டதும் கிடைக்கும் இலக்கமுறை ஒளிக்காட்சி மற்றும் அகலக்கற்றை ஊடாடு சேவைகளை ஒரு விரிபரப்புப் பிணையம் வழியாகப் பொது மக்களுக்கு வழங்குவதற்கென வடிவமைக்கப்பட்ட வழங்கன் கணினி.

video signal : ஒளிக்காட்சி சைகை : ஒரு CRTஇல் ஒவ்வொரு புள்ளியின் அமைவிடத்தையும், ஒளித்திறனையும் குறித்துக் காட்டுகிற தரவுகள் அடங்கிய மின்னியல் சைகை. அத்துடன் ஒரு திரையில் உருக்காட்சியைக் காட்டுவதற்கான நேரச் சைகைகளையும் கொண்டிருக்கும்.

video standard : ஒளிக்காட்சித் தரம்.

video tape : ஒளிக்காட்சி நாடா.

video terminal : ஒளிக்காட்சி முனையம் : உள்ளீட்டுக்கு ஒரு விசைப்பலகையையும், வெளி யீட்டுக்கு ஒரு காட்சித் திரையையும் பயன்படுத்தும் தரவு நுழைவுச் சாதனம். காட்சித் திரை தொலைக்காட்சி போல தோன்றினாலும், தொலைக்காட்சி ஒளிக்காட்சி சமிக்கைகளை அது ஏற்பதில்லை.

videotex systems : வீடியோ டெக்ஸ் அமைப்பு : மனிதர்களுக்கும், சேமிக்கப்பட்ட தரவுத் தளங்களுக்கும் இடையில் பரிமாற்றங்களை அனுமதிக்கும் தனிநபர் கணிப்பு/தரவுத் தொடர்பு கட்டமைப்புகளுக்கான பொதுவான பெயர்.

videotext : ஒளிக்காட்சி வாசகம் : ஒன்றுக்கொன்று செயல்புரியும் மின்னணுத் தரவுப் பொறியமைவு. இது தொலைவாசகம் போன்றது. இதில், தரவுகளைப் பொறியமைவுக்கு மாற்றலாம். இதனைக் காட்சித் தரவு என்றும் கூறுவர்.

video window : ஒளிக்காட்சிச் சாளரம் : கணினி ஒரு தனிச் சாளரத்தில் காட்டப்படும் என். டி. எஸ். சி. ஒளிக்காட்சி (டி. வி).

vidicon : வீடிக்கோன் : ஒரு தொலைக்காட்சி ஒளிப்பதிவுக் கருவியினுள் இருக்கும் குழாய். இது ஒரு காட்சியின் உருக்காட்சியை மின்னியல் சைகையாக மாற்றுகிறது.

view : காட்சி : ஒரு தரவுத் தளத்தின் உள்ளடக்கங்களை பயன்பாட்டாளருக்கு வழங்குகின்ற முறை. இது, தரவுத் தளத்தில் புலங்களும், பதிவுகளும் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள அதேமுறையில் காட்சியில் காட்டப்பட வேண்டியதில்லை. பல்வேறு பயன்பாட்டாளர்களின் தேவைக்கேற்ப தனித்த முறையில் காட்டப்படுகிறது.

viewdata : காட்சித் தரவு : மனைத் தரவு வழங்கீட்டுப் பொறியமைவு. இதன் வழியாகப் பயன்பாட்டாளர்கள், ஒரு மையத் தரவுத் தளத்தை தங்கள் உள்ளூர் தொலைக்காட்சிகளிலிருந்து அணுகலாம். பயன்பாட்டாளர் குறிப்பிட்ட தரவுச் சட்டகங்களைக் கோரலாம். முக்கியமாக, தாங்கள் விரும்பும் தரவுகளை நேரடியாக அணுகலாம். இதனால் நேரம் மிச்சமாகிறது. இந்தப் பொறியமைவின் வாயிலாகப் பயன்பாட்டாளர் வேறு பயன்பாட்டாளர்களுடன் செய்தித்தொடர்பு கொள்ளலாம்.

viewer : காட்சிப்படுத்தி : ஒரு கோப்பின் வெளிப்பாட்டை அதனை உருவாக்கிய பயன்பாட்டுத் தொகுப்பு காண்பிக்கும் அதேமுறையில் திரையில் வெளிப்படுத்தும் ஒரு மென் பொருள். எடுத்துக்காட்டு : ஜிஃப், ஜேபெக் கோப்புகளில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள படிமங்களை இன்டர்நெட் எக்ஸ்புளோரர் காட்சிப்படுத்தும்.

viewport : காட்சித்துறை : ஒளிப்பேழைக் காட்சித்திரையில் தெரிந்தெடுத்த ஓர் அமைவிடத்தில் தெரிந்தெடுத்த படம் எதையும் பயன்பாட்டாளர் வைப்பதற்கு அனுமதிக்கிற செய்முறை.

vine : வைன்; படர்கொடி : ஒலி நாடாத் தரவுவை ஒன்றிலிருந்து இன்னொன்று என வரிசையாக நகலெடுத்து வினியோகிக்கும் முறை. திராட்சைக் கொடி படர்ந்து செல்வதுபோல இந்த நடவடிக்கை அமைவதால் இப்பெயர் ஏற்பட்டது. படர் கொடி நாடாக்களில் இலக்க முறை வடிவத்தில் தரவு பதியப்படுகிறது. எனவே நகலெடுப்பதால் ஒலியின் தரம் குறைந்து போவதில்லை.

virtual : தோற்றநிலை; உண்மை போன்ற; மெய்நிகர் : தோற்ற நிலைச் சேமிப்பகத்தில் உள்ளது போன்று இயல்பாகவுள்ள நிலையாக இல்லாமல் கண்ணுக்குத் தோன்றுகிற நிலை.

virtual address : தோற்றநிலை முகவரி : தோற்றநிலைச் சேமிப்புப் பொறியமைவுகளில் தோற்ற நிலைச் சேமிப்பைக் குறிக்கிற ஒரு முகவரி. எனவே, இது, பயன்படுத்தப்படும்போது, இயல்புச் சேமிப்பு முகவரியாக மாற்றப்பட வேண்டும்.

virtual card calling : தொலைபேசி அழைப்பு அட்டை; மெய் நிகர் அட்டை அழைப்பு.

virtual channel : மெய்நிகர் தடம் : ஒத்திசையாப் பரிமாற்றப் பாங்கினில் (Asynchronous Transfer Mode-ATM) ஒரு அனுப்பியிலிருந்து ஒரு வாங்கிக்கு அனுப்பப்பட்ட ஒரு தரவு, பயணம் செய்கிற பாதை.

virtual circuit : மெய்நிகர் மின்சுற்று : அனுப்பிக்கும் வாங்கிக்கும் இடையே நேரடி இணைப்பு இருப்பது போன்று தோற்றமளிக்கும் ஒரு தகவல் தொடர்பு இணைப்பு. ஆனால் உண்மையில் அவ்விணைப்பு பல சுற்றுப்பாதைகளில் சுற்றி இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

virtual classroom training : மெய்நிகர் வகுப்பறைப் பயிற்சி.

virtual community : மெய்நிகர் குழுமம்; மெய்நிகர் சமூகக் குழு.

virtual control programme interface : மெய்நிகர் கட்டுப்பாட்டு நிரல் இடைமுகம் : இன்டெல் 386 மற்றும் மேம்பட்ட செயலிகள் உள்ள கணினிகளில் மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் போன்ற பல்பணிச் சூழலில் எம்எஸ்-டாஸ் நிரல்கள் விரிவாக்கப்பட்ட நினைவகத்தை அணுக அனுமதிப்பதற்கான வரன்முறை.

virtuai desktop : மெய்நிகர் முகப்புத் திரை : விண்டோஸ் பணிச்சூழலில் பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கும்போது சில பயன்பாட்டுத் தொகுப்புகளின் சாளரம் திரையின் முழுப்பகுதியிலும் பரவியிருக்கும். அப்போது விண்டோஸின் முகப்புத்திரை (desktop) பின்னால் மறைந்திருக்கும். இதுபோன்ற தருணங்களில் முகப்புத் திரையிலுள்ள குருவழி (shortcut) / பயன்கூறுகளை (பtilities) அணுகுவதற்கு உதவிசெய்யும் நிரல். முகப்புத் திரை மேம்படு நிரல்.

virtual device : மெய்நிகர் சாதனம் : பருநிலையில் நிலவாத ஆனால் நிரல்கள் மூலம் குறிப்பிடப்படும் ஒரு சாதனம். (எ-டு) மெய்நிகர் நினைவகம் என்பது, முதன்மை நினைவகத்தில் இடமில்லாதபோது நிலைவட்டில் ஏற்படுத்தப்படும் தற்காலிக நினைவகப் பகுதி. இதேபோல, நினைவகத்தில், ஒரு மெய்நிகர் வட்டுப் பகுதியை உருவாக்க முடியும்.

virtual device driver : மெய்நிகர் சாதன இயக்கி : விண்டோஸ் 95/98 இயக்க முறைமையில் ஒரு வன்பொருள் அல்லது மென்பொருள். வளத்தினை மேலாண்மை செய்கின்ற ஒரு மென்பொருள். ஒரு வளம், முதல் அணுகலுக்கும் அடுத்த அணுகலுக்கும் இடையே சில தகவல்களைத் தக்கவைத்துக் கொள்கிறது எனில் (எ-டு : ஒரு வட்டுக் கட்டுப்படுத்தியில் நிலைமைத் தகவல் மற்றும் இடையகங்கள்), அதற்கான மெய்நிகர் சாதன இயக்கி ஒன்று இருக்க வேண்டும். பொதுவாக, மெய்நிகர் சாதன இயக்கிகள் மூன்றெழுத்துப் பெயர்களாக இருக்கும். முதல் எழுத்து V ஆகவும் கடைசி எழுத்து D ஆகவும் இருக்கும். நடு எழுத்து சாதன வகையைக் குறிக்கும். எடுத்துக்காட்டாக D என்பது திரைக்காட்சி (Display), P என்பது அச்சுப்பொறி (Printer), T என்பது நேரங்காட்டி (Timer) என இருக்கும். குறிப்பிட்ட சாதனவகை இப்போதைக்குக் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப் படாதது எனில் x என இருக்கும். அதாவது, மெய்நிகர் சாதன இயக்கி Vxd என இருக்கும். virtual drive : மெய்நிகர் வட்டகம் : ரேம் வட்டகம் என்றும் கூறப்படும். வட்டு இயக்கி யைப் போன்று நினைவகத்தின் ஒரு பகுதி பயன்படுத்தப்படும். வட்டைவிட நினைவகத்திலிருந்து கணினி வேகமாகப் படிக்க முடியும் என்பதால் மெய்நிகர் வட்டகங்கள் வேகமானவை . இருப்பினும், கணினியை நிறுத்தினாலோ அல்லது மீண்டும் துவக்கினாலோ ரேம் வட்டகத்தில் உள்ள தரவு மறைந்து போகும்.

virtual execution system : மெய்நிகர் செயற்பாட்டு முறைமை.

virtual library : மெய்நிகர் நூலகம்.

virtual image : மெய்நிகர் படிமம் : கணினி நினைவகத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு படிமம். ஆனால், முழுப் படிமத்தையும், அப்படியே முழுமையாக ஒரே திரையில் காண்பிக்க முடியாத அளவுக்குப் பெரியது. இதுவரை பார்க்கவியலாத பகுதிகளை உருட்டி, விரித்துப் பார்வைக்குக் கொண்டுவர முடியும்.

virtual-image file : மெய்நிகர்-படிமக் கோப்பு : ஒரு குறு வட்டில் (CD-ROM) பதியவிருக்கின்ற தரவுகளைக் குறிக்கும் ஒரு கோப்பு. குறுவட்டில் பதியவிருக்கின்ற அனைத்துக் கோப்பு களும் ஓரிடத்தில் திரட்டப்படுவதற்குப் பதிலாக, அக்கோப்புகளுக்கான சுட்டுகள் (pointers) மெய்நிகர்-படிமக் கோப்பில் இடம் பெற்றிருக்கும். பதியப் பட வேண்டிய கோப்புகள் நிலைவட்டில் ஆங்காங்கே சிதறிக் கிடக்கலாம்.

virtual home for the holidays : விடுமுறைக் காலத்து மெய்நிகர் இல்லம்.

virtualize : மாயப் படுத்து, மெய் நிகராக்கு : மெய்நிகர் நினைவகத்தில் நிரல் தொடரை இயங்க வைத்தல்.

virtual LAN : மெய்நிகர் லேன் : வழங்கன் கணினிகளின் பல்வேறு குழுக்கள் ஒருகிணைக்கப்பட்ட ஒரு குறும்பரப்புப் பிணையம் (LAN). இவை வெவ்வேறு பகுதிகளில் நிறுவப்பட்டவை. என்றாலும் அவை ஒரே லேனில் இணைக்கப்பட்டவைபோலவே தகவல் பரி மாற்றம் செய்து கொள்கின்றன.

virtual machine : தோற்றநிலை எந்திரம்; மெய்நிகர் எந்திரம் : ஒரே சமயத்தில் ஓடும் தற்போதையக் கணினியின் பல படிகள் உள்ளதாகத் தோன்றும் பொய்த் தோற்றம்.

virtual memory : மெய்நிகர் நினைவகம். virtual memory management : மெய்நிகர் நினைவக மேலாண்மை.

virtual monitor : மெய்நிகர் கணித்திரை : மெக்கின்டோஷில், எந்த வகையான முகப்பையும் சேர்த்துச் செயல்படுவது மற்றும் பலவகையான பல்முகப்புகளைப் பயன்படுத்துவது. இரண்டு அல்லது மேற்பட்ட திரைகளில் ஒரே பொருளைக் காட்டுவதும் இதில் அடங்கும்.

virtual name space : மெய்நிகர் பெயர்வெளி : ஒரு பயன்பாடு குறிப்பிட்ட பொருள்களின் இடமறியப் பயன்படுத்தக்கூடிய படிநிலைத் தொடர்ச்சியால் அமைந்த பெயர்களின் தொகுதி. அப்படியொரு பெயர்களின் தொடர்வரிசை, மெய்நிகர் பெயர்வெளியில் அப் பொருளின் இருப்பிடப் பாதையைக் குறிக்கிறது. அக்கணினி அமைப்பில், அப்பாதையில் குறிப்பிட்ட படிநிலையில் பொருள்கள் அமைந்துள்ளனவா என்பது முக்கியமில்லை. (எ-டு) : ஒரு வலை வழங்கனின் மெய்நிகர் பெயர்வெளி என்பது, அந்த வழங்கன் செயல்படும் பிணையத்திலுள்ள அனைத்து யுஆர்எல்களின் முகவரிகளைக் குறிக்கிறது.

virtual network : மெய்நிகர் பிணையம் : ஒரு பிணையத்தின் ஒருபகுதி, பயனாளரைப் பொறுத்தமட்டில் அதனளவில் ஒரு பிணையமாகத் தோற்றமளித்தல். எடுத்துக்காட்டாக, ஓர் இணையச் சேவையாளர் ஒற்றை ஹெச்டீடீபீ வழங்கனில் பல களங்களை (domains) அமைத்து, ஒவ்வொன்றையும் அவர்களுடைய குழுமத்தின் பெயரில் பதிவு செய்யப்பட்ட களப்பெயரின் வாயிலாகவே அணுகுமாறு செய்யலாம்.

virtuai object system (VOS) : மெய்நிகர் பொருள் முறைமை.

virtual path : மெய்நிகர் பாதை : 1. ஒரு கணினியிலுள்ள கோப்பு முறைமையில் ஒரு கோப்பினை அணுகப் பயன்படுத்தப்படும் தொடர் வரிசையான பெயர்கள். அக்கோப்பு முறைமையில் அக்கோப்பின் பாதையைப் போலவே அமைந்திருக்கும். ஆனால், அக்கோப்பு பதிவாகி யுள்ள உண்மையான கோப்பக வரிசையாக இருக்க வேண்டுமென்ற அவசியமில்லை. எடுத்துக்காட்டாக, வழங்கன் கணினியின் பெயரைத் தொடர்ந்து வரும் யூஆர்எல்லின் ஒரு பகுதியை மெய்நிகர் பாதை எனலாம். 2. ஒத்திசையாப் பரிமாற்றப் பாங்கினில் (Asynchronous Transfer Mode-ATM) பிணையம் வழியாக, ஒன்றாக இணைக்கப்படும் மெய்நிகர் தடங்களின் பிணைப்பை மெய்நிகர் பாதை என்று கூறலாம்.

virtual peripheral : மெய்நிகர் புறச்சாதனம் : இயக்க அமைப்பினால் செய்து காட்டப்படும் வெளிப்புறச்சாதனம். சான்றாக, வட்டுக்கு அச்சிடும் செயல்முறை.

virtual printer : மெய்நிகர் அச்சுப்பொறி : அச்சுப்பொறிக்கு அனுப்பப்படும் ஒரு வெளியீட்டுத் தரவுவை, அச்சுப்பொறி கிடைக்கும்வரை (தயாராகும் வரை) ஒரு கோப்பினில் சேமித்து வைத்துக்கொள்ளும் வசதி. பெரும்பாலான இயக்க முறைமைகளில் இவ்வசதி உள்ளது.

virtual private network : மெய்நிகர் தனியார் பிணையம்.

1. இணையம் போன்ற பொதுப்பிணையத்தில் இணைக்கப்பட்ட கணுக்கணினிகளின் தொகுதி. மறையாக்கத் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி, வெளியார் எவரும் அத்துமீறி நுழையா வண்ணம், ஒரு தனியார் பிணையம் போன்றே பாதுகாப்பான முறையில் தமக்குள்ளே தரவுகளைப் பரிமாறிக் கொள்ளல். 2. வேறொரு பிணையத்தின்மீது நிலையான மெய்நிகர் மின்சுற்றுகளின் வழியாக அமைக்கப்பட்ட ஒரு விரிபரப்புப் பிணையம். குறிப் பாக, ஏடிஎம் அல்லது சட்டகம் (frame) போன்ற தொழில்நுட்பங்களின் அடிப்படையில் அமைந்த பிணையம்.

virtual processing : மெய்நிகர் செயலாக்கம் : ஒவ்வொரு தரவு பொருளுக்கும் ஒரு செயலகம் இருப்பது போன்று காட்டப்படும் இணைச்செயலக நுட்பம். இருப்பதற்கு மேல் பல மெய்நிகர் செயலகங்கள் தரவுப் பொருள்களுக்காக இது உருவாக்கும்.

virtual processor : மெய்நிகர் செயலகம் : மெய்நிகர் செயலாக்க அமைப்பில் உள்ள போலியாக அமைக்கப்பட்ட செயலகம்.

virtual reality : மெய்நிகர் நடப்பு; மெய்த்தோற்ற எதார்த்தம்.

virtual reality helmet : மெய்நிகர் நடப்புத் தலைக்கவசம்.

virtual real mode : மெய்நிகர் உண்மைப் பாங்கு : இன்டெல் 80386 (எஸ்எக்ஸ் மற்றும் டிஎக்ஸ்), மற்றும் அதைவிட மேம்பட்ட நுண்செயலிகளில் இருக்கும் ஒரு பண்புக்கூறு. ஒரேநேரத்தில் பல்வேறு 8086 (உண்மைப் பாங்கு) சூழல்களை உருவாக்கிக்காட்ட முடியும். ஒவ்வொரு மெய்நிகர் 8086 சூழலுக்கும் தேவையான மெய்நிகர் பதிவகங்கள் (registers), மெய்நிகர் நினைவகப் பகுதி ஆகியவற்றை இவ்வகை நுண்செயலிகள் வழங்குகின்றன. ஒரு மெய்நிகர் 8086 சூழலில் செயல்படும் ஒரு நிரல், பிற மெய்நிகர் 8086 சூழல்களிலிருந்து முற்றிலும் பாதுகாக்கப்படுவதுடன், கணினியின் முழுக் கட்டுப்பாடும் இந்த நிரலின் கீழ் இருப்பதுபோன்ற ஒரு தோற்றத்தையும் தருகிறது.

virtual root : மெய்நிகர் மூலம் : ஹெச்டீடீபீ அல்லது எஃப்டீபீ வழங்கன் போன்ற இணைய வழங்கனோடு பயனாளர் ஒருவர் இணைப்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ளும்போது, காண்கின்ற மூலக் கோப்பகம். மெய்நிகர் மூலம் என்பது உண்மையான மூலக்கோப்பகத்தைச் சுட்டுகின்ற ஒரு சுட்டு ஆகும். மூலக்கோப்பகம் வேறு கணினியில் இருக்கலாம். மெய்நிகர் மூலம் வழியாகக் கிடைக்கும் நன்மை என்னவெனில், ஓர் இணையதளத்துக்கு மிக எளிதாக ஓர் யூஆர்எல் உருவாக்க முடியும். யூஆர்எல்லுக்கு எவ்விதத் தீங்குமின்றி மூலக்கோப் பகத்தை வேறிடத்துக்கு மாற்ற முடியும்.

virtual screen : மெய்நிகர் திரை : கணினித் திரையின் எல்லைக்கு அப்பாலும் திரையிடப் பயன் படுத்திக்கொள்ளும் பகுதி. மிகப்பெரிய அல்லது மிகப்பல ஆவணங்களைக்கையாள இக்கூடுதல் பரப்பு பயன்படுகிறது.

virtual server : மெய்நிகர் வழங்கன் : ஒரு ஹெச்டீடீபீ வழங்கன் கணினிக்குள் இருந்து செயல்படும் ஒரு மெய்நிகர் கணினி. ஆனால் பயனாளரைப் பொறுத்தவரை ஒரு தனி ஹெச்டீடீபீ வழங்கனாகவே காட்சியளிக்கும். ஒரே ஹெச் டீடீபீ வழங்கனில் பல மெய்நிகர் வழங்கன்கள் இருக்க முடியும். ஒவ்வொன்றும் தத்தமது நிரல்களை இயக்கிக்கொள்ள முடியும். ஒவ்வொன்றும் உள்ளிட்டு, வெளியீட்டுச் சாதனங்களைத் தனிப்பட்ட முறையில் அணுக முடியும். ஒவ்வொரு மெய் நிகர் வழங்கனும் தனிக்களப்பெயரையும் ஐபி முகவரியையும் கொண்டிருக்கும். பயனாளருக்கு அது தனிவலைத் தளமாகவே தோற்றமளிக்கும். பல இணையச் சேவையாளர்களும், தத்தமது தனி களப்பெயர்களை வைத்துக்கொள்ள விரும்பும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு இது போன்ற மெய்நிகர் வழங்கன்களை வழங்குகின்றனர்க.

virtuai storage : தோற்றநிலைச் சேமிப்பு : மெய்நிகர் சேமிப்பு : ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு உள்முகச் சேமிப்பையும், சற்று அதிக அளவு குறைந்தவேகச் சேமிப்பியிலிருந்து உள்முகச் சேமிப்பிக்கு மாற்ற உதவுகிறது.

virtual storage operating system : மெய்நிகர்நிலைச் சேமிப்புச் செயற்பாட்டுப் பொறியமைவு : ஒரு கணினிப் பொறியமைவின் தோற்றநிலைச் சேமிப்புத்திறனைப் பயன்படுத்தும் செயற்பாட்டுப் பொறியமைவு.

virtual storefront : மெய்நிகர் அங்காடி : இணையத்தில் ஒரு நிறுவனத்தின் இருப்பு. நிகழ் நிலை விற்பனைக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள தளம்.

virtual terminal : மெய்நிகர் முனையம் : அந்நிய கணினியை அணுக அனுமதிக்கும் முனை யத்தின் முயற்சி. சிறுகதை அல்லது பெருமுகக் கணினியை பீசி மூலம் அணுகுவதைக் குறிப் பிடுகிறது.

virtual troolfair : மெய்நிகர் கண்காட்சி.

virtual university : மெய்நிகர் பல்கலைக் கழகம்.

virtual world : மெய்நிகர் உலகம். முப்பரிமான மாதிரியங்கள் கொண்ட சூழல். வீஆர்எம்எல் (VRML - Virtual Reality Modelling Language) மொழியில் வாக்கப்பட்டது. பயனாளர் அதில் தோற்றமளிக்கும் பொருள்களோடு, நடப்புலகப் பொருள்களைப் போன்றே ஊடாட முடியும்.

virus : வைரஸ்;நச்சு நிரல் : இயக்க அமைப்பு மற்றும் தரவுக் கோப்புகளின் ஒற்றுமையைப் பாதிக்கும் மென்பொருள். நிரல் தொடர் எந்திரத்தின் இயக்கத்தைத் தடுக்கவோ அல்லது தரவுகளை அழிக்கவோ இது முயற்சிக்கும். நச்சுநிரல் நிரல் தொடர்களைக் கண்டுபிடித்தவர் யார் என்பது தெரியவில்லையென்றாலும் உலகின் பல நாடுகளில் இது துவங்கியது. நச்சு நிரல்கள் தங்களைப் பெருக்கிக்கொள்ளக் கூடியவை. ஒரு நிறுவனத்தின் கணினி அமைப்பு முழுவதும் வேகமாகப் பரவும். நச்சு நிரலால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு வட்டை வேறொரு கணினியில் பயன்படுத்துவது போன்று வேண்டுமென்றே நச்சு நிரல் சேர்க்கலாம். நல்லவேளையாக நச்சுநிரல் தடுப்பு மென்பொருள் தற்போது பரவலாகக் கிடைப்பதால் இதை ஓரளவு கட்டுப்படுத்தலாம்.

virus signature : நச்சுநிரல் அறிகுறி : ஒரு நச்சுநிரலை அடையாளங் காட்டும் கணினிக் குறி முறை. நச்சுநிரல் எதிர்ப்பு மென்பொருட்கள், பாதிக்கப்பட்ட நிரல்களையும் கோப்புகளையும் கண்டறிய, ஏற்கெனவே அறியப்பட்ட நச்சு நிரல்களின் கணினிக் குறிமுறையைத் தேடிக் கண்டுபிடிக்கின்றன.

visible page : தோன்றும் பக்கம் : வெளித்தெரி பக்கம் : கணினி வரைகலையில், திரையில் காட்டப்படும் படிமம். திரைப்படிமங்கள் காட்சி நினைவகத்தில், பக்கம் எனப்படும் பகுதிகளில் எழுதப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு பக்கமும் ஒரு திரைக்காட்சியைக் கொண்டுள்ளன.

VisiCalc : விசிக்கால்க் : (மின்னணு விரிதாள் நிரல்)  : பிரபலமான மின்னணு விரிதாள் செயல்முறை. ஒரு திரையில் தரவுகளை மின்னணுத் தாளாக அல்லது இணைப்பு அமை விடங்களாகக் காட்டுகிறது. இணைப்பில் மாறியல் மதிப்புருக்களின் அமைவிடங்களுக்கு ஒரு பிரிவினையைப் பயன்பாட்டாளர் பயன்படுத்துகிறார

vision recognition : காட்சி அடையாளம்; பார்த்தறிதல் : கணினிமூலம் படத்தரவுகளைச் செய்முறைப்படுத்தும் முறை. எடுத்துக்காட்டாக : கணினியிலுள்ள செயற்கை அறிவுத்திறன், ஒரு குதிரையின் தொலைக்காட்சி உருக்காட்சியை அடையாளங்கண்டுகொண்டு, அது குதிரை என்று கூறுகிறது. உருக்காட்சிகளை அடையாளங் காண்பது, எந்திரங்களுக்கு மிகச்சிக்கலான செய்முறை.

visual : புலனாதல் : ஒரு ஒளிப்படம், வரைபடம், ஓவியம், பட்டியல் அல்லது வரை கலையைப் பயன்படுத்தி தரவு தொடர்பு கொள்ளுதல்.

visual basic : விசுவல் பேசிக் : விண்டோஸ் பயன்பாடுகளுக்காக உருவாக்கப்பட்ட மைக்ரோ சாஃப்ட் குவிக்பேசிக்கின் மேம்பட்ட பதிவு. விசுவல் பேசிக்கருவிப் பெட்டியில் இருந்து பயன்பாடுகளுக்குப் பொருள்களை இழுத்து வருவதன்மூலம் விண்டோஸ் பணித்தொகுப்புகள் உருவாக்கப்படுகின்றன.

Visual Basic editor : விசுவல் பேசிக் தொகுப்பி.

Visual Basic For Applications : பயன்பாடுகளுக்கான விசுவல் பேசிக் விண்டோஸ் 95/98 பயன்பாடுக்ளுக்கு நிரல் எழுதப் பயன்படுத்தப்படும் விசுவல் பேசிக் மொழியின் ஒரு குறுகிய வடிவம். மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனம் உருவாக்கியுள்ள பல்வேறு பயன்பாடுகளில் உள்ளிணைக்கப்பட்டுள்ளது.

Visual Basic, Scripting Edition : விசுவல் பேசிக், உரைநிரல் பதிப்பு : பயன்பாடுகளுக்கான விசுவல்பேசிக் நிரலாக்க மொழியின் ஓர் உட்பிரிவு. இணையம் தொடர்பான நிரலாக்கத்துக்கென உருவாக்கப்பட்டது. ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் போன்றே விசுவல் பேசிக் உரைநிரல் பதிப்பின் கட்டளைகளும் ஒரு ஹெச்டீ எம்எல் ஆவணத்தில் உட்பொதிவாக இருக்கும். இன்டர்நெட் எக்ஸ்புளோரர் வலை உலாவி, இதன் நிரல்களை புரிந்து செயல்படுத்தும். வி. பி ஸ்கிரிப்ட், விசுவல் பேசிக் ஸ்கிரிப்ட் என்றும் அழைக்கப்படும்.

Visual C++ : விசுவல் சி++ : விண்டோஸில் செயல்படக்கூடிய, சி++ நிரலாக்க மொழியின் பயன்பாட்டு உருவாக்க வடிவம். மைக்ரோ சாஃப்ட் வெளியிடும் விசுவல்ஸ்டுடியோ கூட்டுத்தொகுப்பின் ஓர் அங்கம். காட்சியடிப்படையான நிரலாக்கப் பணிச்சூழலை வழங்குகிறது.

visual display : காட்சித்திரை : ஒரு காட்சித்திரையில் படம் அல்லது வரைபடம் காட்டுதல் அல்லது ஒரு வரைவி மூலம் ஒரு வரைபடம் உருவாக்கிக் காட்டுதல் போன்று தரவு களைக் காட்சியாக உருவாக்கிக் காட்டுதல்.

visual display terminal : புலன்காட்சி முனையம் : திரையில் விசையிடப்பட்ட உள்ளீடு மற்றும் செயலக வெளியீட்டைக்காட்டும் திறனுள்ள சாதனம்.

visual display unit : காட்சித் திரையகம்.

visual display unit, cathode ray tube : எதிர்மின்வாய் கதிர்க்குழாய் காட்சித் திரையகம்.

visualization : பார்க்கும் பொருளாக்கல் : கணினி வரைகலையில், எண் வடிவில் விளங்கிக் கொள்ள கடினமாக உள்ள போக்குகளை மனிதர்கள் கண்டு கொள்ள அனுமதிக்க எண்முறை தரவுகளை படவடிவமாக மாற்றுதல். கொள்கையளவிலும், நடைமுறையில் ஆராய்ச்சி சூழ்நிலைகளிலும் இது குறிப்பாக பயன்படுத்தப் படுகிறது. Visual J++ : விசுவல் ஜே++ : மைக்ரோ சாஃப்டின் காட்சி அடிப்படையிலான ஜாவா நிரலாக்கப் பணிச்சூழல். ஜாவா மொழியில் பயன்பாடுகளையும் குறுநிரல்களையும் உருவாக்கப் பயன்படுகிறது. மைக்ரோசாஃப்ட் விசுவல்ஸ்டுடியோ வின் ஓர் அங்கம்.

visual page : காட்சிப் பக்கம்;காணும் பக்கம் : ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சேமித்து வைக்கப்பட்ட திரைக்காட்சிக் கோப்புகள் அடங்கிய காட்சி உருவரை.

visual programming : காட்சிநிலை நிரலாக்கம் : நீண்ட கட்டளைத் தொகுதிகளை எழுதிச் செல்வதற்குப் பதில், பட்டித்தேர்வுகள், பொத்தான்கள், சின்னங்கள் மற்றும் பிற முன்வரையறுக்கப்பட்ட வழிமுறைகளிலிருந்து அடிப்படை நிரலாக்கப் பொருள்கூறுகளைத் தேர்வுசெய்து பயன்பாடுகளை உருவாக்க வகைசெய்யும் ஒரு நிரலாக்க வழிமுறை.

visual scanner : காட்சி வருடி.

visual symbols : காட்சிக் குறியீடுகள்.

visual table of contents : காணும் உள்ளடக்கப் பட்டியல் : ஒரு நிறுவனத்துக்கு உள்ளேயோ அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட நிரல் தொடரிலோ தரவு ஓட்டத்தின் விளக்கங்களை வரைகலை வடிவில் காட்டும் ஒரு வரைபடம். வரைபடத்தின் மேற்பகுதியில் காட்டுவதைவிட அடிப்பகுதியில் அதிகமான தரவுகள் காட்டப்படும். VTC என்று சுருக்கப்படும்.

VL bus : விஎல் பாட்டை : வேசா (VESA) உள்ளமை பாட்டை என்பதன் சுருக்கம். வீடியோ எலெக்ட்ரானிக்ஸ் ஸ்டேண்டர்டு அசோஷி யேஷன் நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்திய உள்ளமை பாட்டைக் கட்டுமானத்தில் ஒருவகை. இதன்படி ஒரு பீசி தாய்ப் பலகையில் மூன்று விஎல் பாட்டை செருகுவாய்களை வைத்துக்கொள்ளமுடியும். சி. பீ. யு-வின் துணையின்றி நுண்ணறிவுத் தகவி அட்டைகள் தாமே சில செயல்பாடுகளை நிறைவேற்றும், பஸ் மாஸ்டரிங் இதில் இயலும். ஒரு விஎல் பாட்டைச் செருகுவாய் வழக்கமான இணைப்பியுடன் கூடுதலாக 16-பிட் நுண்தடக் கட்டு மான இணைப்பியைக் (Micro Channel Architecture Connector) கொண்டிருக்கும். ஆனால், தயாரிப்பாளரே இதனைத் தாய்ப்பலகையில் உள்ளிணைத் திருக்க வேண்டும். வழக்கமான இணைப்பிகளை விஎல் பாட்டைச் செருகுவாய்களாகப் பயன்படுத்த முடியாது. விஎல் பாட்டைத் தகவி அல்லாத அட்டையை ஒரு விஎல் பாட்டைச் செருகுவாயில் பயன்படுத்த முடியும். ஆனால் அது உள்ளமை பாட்டையைப் பபயன்படுத்த முடியாது. எனவே ஒரு சாதாரண பாட்டைச் செருகு வாய் போலவேதான் செயல்படும்.

VLF radiation : விஎல்எஃப் கதிர்வீச்சு : மிகக் குறைந்த அலை வரிசைக் கதிர்வீச்சு (Very-low Frequency Radiation) என்பதன் சுருக்கம். ஏறத்தாழ 300 ஹெர்ட்ஸ் முதல் 30 கிலோ ஹெர்ட்ஸ் வரம்பெல்லைக்குள் உள்ள அலை வரிசைகளில் நிகழும் மின்காந்தக் கதிர்வீச்சு. வானலைக் கதிர்வீச்சு என்றும் கூறுவர். கணினித் திரையகங்கள் இத்தகைய கதிர்வீச்சை உமிழ் கின்றன. கணினித் திரையகம் இத்துணை அளவு தான் விஎல்எஃப் கதிர்வீச்சை உமிழ வேண்டும் என்கிற வரையறையினை எம்பீஆர் II என்னும் தன்னார்வத் தரவரையறை உள்ளது.

VLIW : விஎல்ஐடபிள்யூ : மிக நீண்ட நிரல் சொல் என்ற பொருளைக் குறிக்கும் Very Long Instruction Word என்ற சொல் தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். சிறுசிறு எளிய நிரல்களை ஒன்றுசேர்த்து நீண்ட ஒற்றை நிரல் சொல்லாக உருவாக்கும் ஒருவகைக் கட்டுமானம். இந்நீண்ட நிரல் சொல் பல பதிவகங்களை எடுத்துக் கொள்கின்றது.

VM : விஎம் : மெய்நிகர் பொறி எனப் பொருள்படும் Virtual Machine என்ற சொல்தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். மெய்நிகர் பொறிச் செயல்திறனை வழங்கும் ஐபிஎம்மின் பெருமுகக் கணினிகளுக்கான இயக்க முறைமை.

. vn : விஎன் : ஓர் இணையதள முகவரி வியட்நாம் நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும்புவிப்பிரிவுக் களப்பெயர்.

vocabulary : சொற்களஞ்சியம்;சொல் வளம் : ஒரு குறிப்பிட்ட கணினிக்காக ஒரு செயல் முறையை எழுதுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் குறியீடுகள் அல்லது நிரல்கள்.

vocal sounds : பேச்சொலிகள்.

voder : ஓடர் : பேச்சு ஒருங்கிணைப்பி. voder-speech synthesizer : பேச்சுருவாக்கியின் பெயர்.

voice answer back : குரல் பதிலுரை : குரல் மறுமொழி : கட்டளைகள், வினவல்களுக்குப் பதிலுரையாக ஒரு கணினி, ஏற்கெனவே ஒலிப் பதிவு செய்யப்பட்ட செய்திகளைப் பயன் படுத்துதல்.

voice-capable modem : குரலறி திறனுள்ள இணக்கி : தன்னுடைய தரவு கையாளும் செயல்பாடுகளோடு குரல்வழிச் செய்திகளையும் ஏற்கும் திறனுள்ள ஒரு இணக்கி.

voice channel : குரல் வழித் தடம் : மனிதக் குரலைக் கொண்டு செல்லும் துணை வழித்தடம் அல்லது ஒளிபரப்பு வழித்தடம்.

voice coil : குரல் சுருளை : வேகமாக அணுகவும் நிலை வட்டு இயக்கி படி/எழுது முனை நுட்பம். வழக்கமான இயக்கிகளைவிட இது அதிகம் செலவாகக்கூடியது. ஒலி பெருக்கியில் உள்ளதைப் போன்ற தொழில் நுட்பமே இதிலும் பயன்படுத்தப் படுகிறது. கொடுக்கும் சமிக்கையின் சக்தியைப் பொறுத்து, அந்த சுருளை ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் நகர்ந்து தேவைப்படும் தரவு சேமிப்பு வழித் தடத்தின் மேல் சரியாக நிற்கும்.

voice communications : குரல் செய்தித் தொடர்பு;பேச்சுத் தொடர்பு : மனிதரின் கேள்விச் செல்லைக்குள் ஒலியை அனுப்புதல். குரல் அல்லது ஒலியை ஒரு ஒத்த சொல் அல்லது இலக்கச் சைகைகளாக அனுப்பலாம்.

voice frequencies : குரல் அலைவரிசைகள் : நாம் பேசும்போது, நமது குரல் நாண்கள் அதிர்ந்து ஓசையை உருவாக்கி ஒரே அளவில் வாய்க்கும், தொண்டைக்கும் மூக்குக்கும் தொண்டைக் குழி வழியாகப் போய்ச் சேர்கிறது. இதில் ஏற்படும் ஒலிகள் பேச விரும்பும் ஒலியின் தன்மைகளுக் கேற்ப ஒலி அலைகளை ஏற்படுத்துகின்றன. உயி ரெழுத்துகளை ஒலிக்க அதிக சக்தி தேவைப் படுகிறது. மெய்யெழுத்துகளுக்கு உதடுகள், நாக்கு, பற்கள் செயல்படுவதால் குறைந்த சக்தியே போது மானது என்பதுடன் அதிக அதிர்வுகளும் ஏற்படுத்துகின்றன. இதன் அலைவரிசைகள் 100 முதல் 2, 000 ஹெர்ட்சுகளாகும். குரலின் தொனி யானது குரல் நாண்களின் அடிப்படை அலை வரிசைகளைப் பொறுத்தது. இது பெண்களுக்கு 200 முதல் 1, 000 ஹெர்ட்சுகளாகவும், ஆண்களுக்கு 100 முதல் 500 ஆகவும் இருக்கும்.

voice grade : குரல் தரம் : வழக்கமான தொலைக்காட்சி இணைப்புகளில் பயன்படுத்தப் படும் கம்பிகளை கணினி இணைப்புகளுக்குப் பயன்படுத்துதல். பெரும்பாலான தொலைத் தொடர்புகளுக்கு இது இன்றியமையாதது. இது 300 முதல் 3, 000 வரையிலான அலைவரிசைகளில் தரவுகளை 9, 600 இணைப்புகளில் அனுப்ப அனு மதிக்கிறது. இது, அகல் இணைப்பு, குறு இணைப்பு என்பவற்றிலிருந்து வேறுபட்டது.

voice-grade channel : குரல் தரத் தடம் : ஒரு தொலைபேசி இணைப்பைப் போன்ற தகவல் தொடர்புத் தடம். 300-3000 ஹெர்ட்ஸ் கேட்பொலி அலைக்கற்றை கொண்ட, குரல் தரவுவை அனுப்புவதற்கு ஏற்றது. வினாடிக்கு 33 கிலோபிட் வரை தொலைநகல், தொடர்முறை, இலக்கமுறைத் தரவுகளை அனுப்பிட ஒரு குரல்-தரத் தடத்தைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளமுடியும்.

voice input : குரல் உட்பாடு;குரல் உள்ளீடு; பேச்சாணை;குரலாணை : ஒரு கணினியில் மனிதக் குரலை உட்பாடாகப் பயன்படுத்த அனுமதிக்கும் உட்பாட்டுச் சாதனம்.

voice mail : குரல் அஞ்சல்;பேச்சு அஞ்சல் : தொலைபேசியில் பேசப்படும் செய்தி கள், இலக்க வடிவில் மாற்றப்பட்டு, கணினியின் நினைவகத்தில் சேமித்து வைக்கப்படுகின்றன. செய்திகள் வரவழைக்கப்படும்போது, அவை மீண்டும் குரல் வடிவுக்கு மாற்றப்படும்.

voice messaging : குரல் செய்தியளித்தல் : மின்னணு அஞ்சலுக்கு மாற்றாக குரல் அஞ்சலைப் பயன்படுத்தல். பெறுபவர் இல்லை என்பதற்காக அல்லாமல் குரல் செய்திகள் வேண்டுமென்றே பதிவு செய்யப்படுகிறது.

voice-net : குரல் பிணையம் : இணையத்தில் நடைபெறும் தொலைபேசி வழியான தரவு பரிமாற்றத்தைக் குறிக்கும் சொல்தொடர். பெரும்பாலும், மின்னஞ்சல் ஒப்பத்தின் முன்பாக இடம்பெறுவது.

voice output : குரல் வெளிப்பாடு : கணினி, பேசும் மொழி மூலம் வெளிப்பாட்டினை வழங்க அனுமதிக்கிற ஒலி மறுமொழிச் சாதனம். இது கணினி சார்ந்த நிரல்,தன் சேவை எரிவாயு நிலையங்கள் போன்ற பல்வேறு பயன்பாடு களுக்கு உதவுகிறது.

voice processing:குரல் செயலாக்கம்: குரலைக் கணினி மூலம் கையாளுதல்.இதில் குரல் சேமிப்பும் அனுப்புதலும்,குரல் பதிலளிப்பு, குரல் கண்டறிதல் மற்றும் சொற்பகுதி முதல் பேச்சுத் தொழில் நுட்பம்வரை காணப்படும்.

voice recognition:குரல் கண்டறிதல்: மனிதக் குரலைக் கண்டுகொள்ள கணினி வன் பொருள்/மென்பொருளுக்குத் திறனளிக்கும் ஓரளவு புதிய தொழில்நுட்பம்.கணினியில் சேர்ப்பதற்கேற்ற மின்னணு வடிவில் பேசப்படும் தரவுகளை நேரடியாக மாற்றுதல்.

:voice recognition software:குரலறி மென்பொருள்.'

voice recognition system:குரல் காண் பொறியமைவு:குரலறி அமைப்பு: பயன்பாட்டாளரின் குரலையும் சொற்களையும் அடையாளங்கண்டு புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பொறியமைவு.

voice recorder:குரல் பதிப்பி.

voice response:குரல் மறுமொழி: பேச்சு வடிவிலான கணினி வெளிப்பாடு.

voice synthesis:குரல் ஒருங்கிணைப்பு: கணினியின் நினைவகத்தில் சேமித்து வைக்கப் பட்டுள்ள ஒலித் தோரணிகளை,ஒலிபெருக்கிமூலம் ஒலிபரப்பக்கூடிய சொற்களாக ஒருங்கிணைக்கும் கணினியின் திறம்பாடு.

voice synthesizer:குரல் இணைப்பாக்கி.

void:அற்றநிலை.

volatile:அழியக்கூடிய:மறையக்கூடிய.

volatile file:விரைவுக்கோப்பு;மாற்றமிகு கோப்பு:புதிய புதிய பதிவேடுகளைப் புகுத்து வதும்,பழைய பதிவேடுகளை நீக்குவதும் அதி வேகத்தில் நடைபெறும் ஒரு கோப்பு.இதில் அணுகுநேரம் மாறக்கூடியது.

volatile memory:நிலையா நினைவகம்; அழியும் நினைவகம்,மறையும் நினைவறை: கணினியின் அடிப்படை நினைவகம்.மின்சாரம் நிறுத்தப்பட்டால் தன்னுடைய தரவுகளை எல்லாம் கணினி இழந்து விடும் என்பதை உணர்த்தும் சொல் என்பதால் இச்சொல் சரியாகவே அமைந்துள்ளது.

volatile storage:நிலையா சேமிப்பு: விரைவுச் சேமிப்பகம்:பொறியமைவிலிருந்து மின் விசை நீக்கப்பட்டால் உள்ளடக் கங்களை இழந்துவிடக்கூடிய சேமிப்புச் சாதனம். இது விரைவற்ற சேமிப்பகம் என் பதிலிருந்து வேறுபட்டது.

volatility : விரைவுத்திறன் : ஒரு கோப்பு செய்முறைப்படுத்தப்படும்போது, பதிவேடுகள் சேர்க்கப்படுகிற அல்லது நீக்கப்படுகிற வேகவீதம். ஒரு தரவுத்தளத்தை வடிவமைப்பதில் இது முக்கியமான நிலையளவுரு ஆகும்.

volt : வோல்ட் : இரு முனைகளுக் கிடையேயான மின்னூட்ட வேறுபாடு அல்லது மின்னியக்கச் சக்தி. 1கூலம்ப் மின்னூட்டம், 1 ஜூல் வேலையை முடிக்கும் முனைகளின் மின்னியக்க அளவு 1 வோல்ட் எனக் கணக்கிடப்படுகிறது. (அல்லது) ஒம் மின் தடுப்பிமீது, பாயும் 1 ஆம்பியர் மின்னோட்டத்தை வழங்கும் மின்னியக்க வேறுபாடு.

voltage : மின்னழுத்தம் : மின் விசையின் அழுத்தம். ஒரு கணினி மின்சுற்று வழியில் உள்ள உயர்மின்னழுத்தம் 1 என்பதாலும், குறைந்த மின்னழுத்தம் 0' என்பதாலும் குறிக்கப்படுகிறது.

voltage regulator : மின்னழுத்த முறைப்படுத்தி : வெளிப்பாட்டு மின்னழுத்த முறைப்படுத்தி மின்னழுத்தத்தை முன் தீர்மானித்த ஓர் அளவில் வைத்திருக்கிற அல்லது முந்தையத் தீர்மானத்தின்படி மாற்றுகிற மின்சுற்றுவழி. இயல்பான உட்பாட்டு மின்னழுத்த மாறுதல் எவ்வாறிருந்தாலும் இந்த மாற்றம் நடைபெறுகிறது.

மின்னழுத்த முறைப்படுத்தி

volts alternating current : வோல்ட் மாறுநிலை மின்னோட்டம் : ஒரு மின்சார சமிக்கையின் உச்சம் முதல் உச்சம் வரையிலான மின்னழுத்த வீச்சுகள் அளவீடு.

volume : தொகுதி : பாகம்/ஒலியளவு : 1. கணினித் தரவுகளைச் சேமித்து வைக்கும் ஒரு வட்டு அல்லது நாடா. சிலவேளை களில் மிகப்பரந்த நிலைவட்டுகள் பல்வேறு பாகங்களாகப் பிரிக்கப்படும். ஒவ்வொரு பாகமும் ஒரு தனி வட்டாகவே கருதப்படும். 2. கேட்பொலி சமிக்கையின் ஒலியளவு.

volume control : ஒலியளவுக் கட்டுப்பாடு.

volume lable : வட்டுப் பெயர் : ஒரு வட்டுக்கு அளிக்கப்படும் பெயர் (பொதுவாக விரும்பினால் மட்டும்).

volume serial number : தொகுதி வரிசை எண் : ஒரு வட்டு அல்லது நாடாவை அடையாளம் காணப்பயன்படும் வரிசை எண். தேவையெனில் வைத்துக் கொள்ளலாம். எம்எஸ் டாஸ் முறைமையில் தொகுதி வரிசை எண் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. ஆப்பிள் மெக்கின்டோஷ் கணினிகளில் தொகுதிக் குறிப்பு எண் (Volume Reference Number) எனப்படுகிறது. தொகுதி வரிசை எண் என்பது தொகுதிச் சிட்டை (volume label), தொகுதிப் பெயர் என்பதிலிருந்து வேறு பட்டது.

volume table of contents : வட்டு உள்ளடக்கங்கள் : ஆப்பிள் டாசின் கீழ்நிலை வட்டுகளுக்கான கோப்பு ஒதுக்கும் பட்டிய

VON : வோன் : இணையத்தில் குரல் எனப் பொருள்படும். Voice on Net என்பதன் தலைப் பெழுத்துக் குறும்பெயர். இணையத்தின் வழியாக நிகழ்நேரக் குரல் மற்றும் ஒளிக் காட்சித் தரவுகளை அனுப்புவதற்கான வன்பொருள், மென் பொருள் தொழில்நுட்பத்தின் ஒரு பரந்த வகைப்பாடு. இச் சொல்தொடரை உருவாக்கியவர் ஜெஃப் புல்வர் (Jeff Pulver). வான் கூட்டணி என்னும் அமைப்பை உருவாக்கியவர். வான் தொழில் நுட்பத்தை வரைமுறைப்படுத்துவதை எதிர்த்தார். வான் தொழில்நுட்பத்தை பொது மக்களிடம் கொண்டு செல்ல ஆர்வம் காட்டினார்.

Von Neumann Architecture : வான் நியூமன் கட்டுமானம் : சிறந்த கணிதவியல் அறிஞரான ஜான்வான் நியூமன் உருவாக்கிய, கணினி அமைப்பின் மிகப் பொதுவான கட்டமைப்பு. நிரல் என்னும் கருத்துரு பயன்படுத்தப்பட்டது. நிரலை நிரந்தரமாகக் கணினியில் சேமித்து வைத்துக் கொண்டு கையாளமுடியும். பொறி அடிப்படை யிலான நிரல்கள் மூலம் அதனை மாற்றியமைக்க முடியும். வரிசைமுறையிலான செயலாக்கம் இக்கட்டுமானத்தின் சிறப்புக்கூறு. வரிசைமுறை நிரல்களினால் ஏற்படும் குறைபாடுகளைப் போக்க பிற்காலத்தில் இணைநிலை கட்டுமானங்கள் உருவாயின.

von neumann bottleneck : வான் நியூமன் முட்டுக்கட்டை : வான் நியூமன் எந்திரத்தின் வேகத்தடைக்கான காரணங்களைக் குறிப்பிடு கிறது. அவை : 1. ஒரே வழித்தடத்தில் உள்ள மின் சுற்றுகள் அடிப்படை சேமிப்பகத்திலிருந்து கட்டுப்பாட்டுப் பிரிவுக்கு நிரல்களை எடுத்துச் செல்கின்றன. 2. ஒரே தரவு பாதையில் அடிப்படை சேமிப்பகத்திற்கும், கணித தருக்கப் பிரிவுக்கும் மின்சுற்றுகள் செயல்படுகின்றன.

Von Neumann, John (1903-1957) : வான் நியூமன், ஜான் (19031957) : இந்நூற்றாண்டின் தலை சிறந்த கணிதமேதைகளில் ஒருவர். முதலாவது மின்னணுக் கணினிகளில் ஒன்றை உரு வாக்கியவர். இவர் சேமிப்புச் செயல்முறைக் கோட்பாட்டையும், விளையாட்டுக் கோட்பாட்டையும் உருவாக்கினார்.

von neumann machine : வான் நியூமன் எந்திரம் : வான் நியூமன் 1945இல் ஓர் அறிக்கை யில் இந்த எந்திரம் பற்றி விவரித்துள்ளார். இது, ஒரு மின்னணுக் கணிப்புச் சாதனத்தின் தருக்கமுறை வடிவமைப்பாகும். சேமிப்புச் செயல் முறைக் கோட்பாடு இந்த எந்திரன் சிறப்புக் கூறாகும்.

VPD : விபீடி : மெய்நிகர் அச்சுப்பொறிச் சாதன இயக்கி என்று பொருள்படும் Virtual Printer Device Driver என்ற சொல் தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர்.

VPS : விபீஎஸ் : 'Vector Per Second' என்பதன் குறும்பெயர். நெறியம் (Vector) அல்லது வரிசை செயலகத்தின் வேகத்தை அளக்கப் பயன் படுத்தப்படுவது.

VRC : விஆர்சி : 'செங்குத்து மிகைச் சரிபார்ப்பு' என்று பொருள்படும் "Vertical Redundancy என்பதன் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர்.

VRML : வீஆர்எம்எல் : மெய்நிகர் நடப்பு மாதிரிய மொழி என்று பொருள்படும் Virtual Reality Modelling Language என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். சில ஒளிக்காட்சி விளையாட்டுகளில் இருப்பதுபோன்ற முப்பரிமாண ஊடாடு வலை வரைகலைக்கான காட்சி விளக்க மொழி. பயனாளர், வரைகலைப் படிமங் களுடனும், பொருட்களுடனும் சேர்ந்து நடமாடலாம். 1994இல் மார்க் பெஸ்ஸி, டோனி பாரிசின் (Mark Pesce And Tony Parisin) ஆகியோரால் உரு வாக்கப்பட்டது. சிலிக்கான் கிராஃபிக்ஸ் நிறுவன இன்வென்டார் கோப்பு வடிவாக்கத்தின் உட்பிரிவாகும் இது. விஆர்எம்எல் கோப்புகளை ஓர் உரைத்தொகுப்பியில் எழுத முடியும். விஆர்எம்எல் கோப்புகள் ஒரு ஹெச்டீடீபீ வழங்கனில் சேமிக்கப்படுகின்றன. இவற்றுக்கான தொடுப்பு களை ஒரு ஹெச்டீஎம்எல் ஆவணத்தில் சேர்ப்பதன்மூலம் பயனாளர் இக்கோப்புகளை நேரடியாக அணுகமுடியும்.

VT-52, TV-100, VT-200 : விடீ-52 : விடீ-100 : விடீ-200 : டிஜிட்டல் எக்யூப்மென்ட் கார்ப்பரேஷன் தயாரித்து வெளியிட்ட முனையங்களின் மாதிரி எண்கள். செல்வாக்குப் பெற்ற கட்டுப்பாட்டுக் குறிமுறைகள் இந்த முனையங்களில் பயன் படுத்தப்பட்டன. ஒரு நுண் கணினியை இதுபோன்ற முனையங்களாகச் செயல்படுமாறு மாற்றியமைக்க அதற்குரிய மென்பொருள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.

WTO : விடீடி : மெய்நிகர் நேரங்காட்டிச் சாதன இயக்கி என்று பொருள் தரும் Virtual Timer Device Driver என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர்.

. vt. us . வி. டீ. யுஎஸ் : ஓர் இணையதள முகவரி அமெரிக்க நாட்டு வெர்மான்ட் மாநிலத்தைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும்புவிப்பிரிவுக் களப்பெயர்.

. vய : . வியு : ஓர் இணையதள முகவரி வானுவாட்டு நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப்பிரிவுக் களப்பெயர்.

vulnerability : வடுப்படும் நிலை : பாதுகாப்பு இடர்ப்பாடுகளைத் தோற்றுவிக்கக் கூடியதாக ஒரு கணினியிலுள்ள பலவீனம்.