குடும்பப் பழமொழிகள்/திருமணம்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

திருமணம்

ஒன்று இளமையிலேயே திருமணம் செய்து கொள் , அல்லது துறவியாகி விடு.
-பல்கேரியா
குழந்தைக்குச் சோறு கொடுத்தால், தாய்ப்பாலை மறக்கும்; பெண்ணுக்கு கணவன் வந்தால், தாயை மறப்பன்.
- இந்தியா

வீட்டைக் கட்டிப் பார், கலியாணத்தைச் செய்து பார்.

- தமிழ்நாடு
பணக்காரர்கள் சீதனம் கொடுத்துப் பெண்களுக்கு மணம் செய்கிறார்கள்; மத்திய வகுப்பினர் பெண்களைக் கொடுத்துப் பணம் சம்பாதிக்கிறார்கள்.
-சீனா
பதினைந்து ரூபாயில் ஒருவன் மனைவியைப் பெறலாம், ஆனால் ஒரு கோவேறு கழுதை வாங்க ஐம்பது ரூபாய் வேண்டும்.
சீனா
விவாகமாகாத பெண்ணுக்கு ஒரு சிறகில் ஊனம்.
- அரேபியா
ஒருபெண், பிறந்த வீட்டில் குடியிருப்பதைவிட, மரக்டையையாவது மணநது கொள்ளல் நலம்.
-அரேபியா
நிலம் வாங்குவதற்கு என்றால், வேகமாக ஓடு; விவாகம் செய்து கொள்வதற்கு என்றால், மெதுவாக நட
-யூதர்
இளமையில் மணம் செய்து கொள், நீ இளமையாயிருக்கும் போதே பெரிய குழந்தைகளை அடைய முடியும்.
-குர்திஸ்தானம்

உடனிருந்து உண்பதும், குடிப்பதும், உறங்குவதுமே

விவாகம் என்று நான் கருதுகிறேன்.
- ஃபிரான்ஸ்
ஆகக் கழிவான செருப்புக்கும் ஜோடி சேர்ந்துவிடும்.
-( ,,)

ஓநாயை அடக்கிவைக்க அதற்கு விவாகம் செய்து வை.

- ஃபிரான்ஸ்
[முரடனாயுள்ள மைந்தன், மனைவி வந்தால், அடங்கி விடுவான்.)
இளமைத் திருமணம் நீண்டகால அன்பு,
- ஜெர்மனி
அழகுக்காக கலியாணம் செய்து கொள்பவன் இரவு நேரங்களில் இன்பமாயம், பகல் நேரங்களில் துக்கமாயும் இருப்பான்.
-( ,,)
ஓராண்டு இன்பம் வேண்டுவோர் திருமணம் செய்து கொள்வது நலம்; இரண்டாண்டுகள் இன்பம் வேண்டுமானால், திருமணம் செய்யவேண்டாம்.
-( ,,)

திருமணம் என்பது காதல் நோய்க்கு வைத்தியசாலை .

-( ,,)
போருக்குப் போகும் போது ஒரு முறை தொழவும், கடலுக்குப் போகும் போது இருமுறை தொழவும், திருமணம் செய்யும் போது மும்முறை தொழவும்.
-( ,,)
ஒவ்வோர் ஆதாமுக்கும் ஓர் ஏவாள் இருப்பாள்.
- போலந்து
ஒரு மதுக்கிண்ணமும் பெண்ணும் அருகிலிருந்தால், ஒருவனுக்குப் பொழுது போவது தெரியாது.
-( ,,)
மூன்று சகோதரர்களில் இருவர் மூளையுள்ளவர், ஒருவன் விவாகமானவன்.
-( ,,)
ஒருவன் மணந்து கொள்வது நல்லதுதான், ஆனால் மணமில்லாதிருப்பது அதைவிட நல்லது.
-போலந்து
திருமணம் செய்வதற்கு முன்பு மூன்று வருடம் இஷ்டம் போல் வாழ்க்கை நடத்திக்கொள்.
-( ,,)
பெண்பிள்ளை விவாகத்திற்கு முன்னால் அழுவாள் , ஆடவன் பின்னால் அழுவான்.
-( ,,)
கம்பளியை இரட்டையாக மடித்துப் போர்த்துக்கொண்டால், மேலும் குளிருக்கு அடக்கம்தான்.
-அயர்லந்து
(உறவினருக்குள் விவாகம் செய்து கொள்ளல் மிகவும் நல்லது)
முதல் ஆண்டு முத்தமிடும் ஆண்டு, இரண்டாம் ஆண்டு முட்டிப் பாயும் ஆண்டு.
-அயர்லந்து
நீ உன் மனைவியை மணந்து கொள்ளும் போதே உன் குழந்தைகளையும் மணந்து கொண்டு விட்டாய்.
-( ,,)

(விவாகமானால், குழந்தைகளின் பாரத்தையும் ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.)

மனிதன் காதலிக்கும் பொழுது வசந்தம், கலியாண சமயத்தில் பனிக்காலம்.
-ஸ்காட்லந்து
பணத்திற்காகத் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டாம்; பணம் குறைந்த வட்டிக்கு வெளியே கிடைக்கும்.
-( ,,)

பானையாக உருண்டு சென்று மூடியை கண்டுபிடிக்கும்.

-பல்கேரியா
(திருமணத்திற்கு ஜோடி சேரும்.)
கல்யாணம் ஒரு நாள், இரு நாள்தான், அதன் பலனோ நெடுநாள் இருக்கும்.
- ஸெக்
ஒரு முறை விவாகம் கடமை; இருமுறை தவறு; மும்முறை பைத்தியம்.
-ஹாலந்து

நாலு மரக்கால் நிலக்கரி கொடுத்தால், ஒரு நாயகன் கிடைப்பான்; ஆனால் ஒரு 'டன்' கோதுமை கொடுத்தால் தான் ஒரு பெண் கிடைப்பாள்.

-எஸ்டோனியா

சமையல் மோசமானால், ஒரு நாள் நஷ்டம்; அறுவடை.

மோசமானால், ஒரு வருட நஷ்டம்; விவாகம் மோசமானால் ஆயுள் முழுவதும் நஷ்டம்.
-எஸ்டோனியா
அதிகாலையில் எழுந்தவனும், இளமையில் மணந்தவனும் வருந்தியதில்லை.
-( ,,)
கணவன் தலை, மனைவி இதயம்- இப்படியுள்ள திருமணம். இன்பமானது.
-எஸ்டோனியா
மனிதர் தானாக வரவேற்றுக் கொள்ளும் தீமை திருமணம்.
- கிரீஸ்
ஒவ்வொரு ஜாடிக்கும் ஒரு மூடி கிடைக்கும்.
- இதாலி

(திருமணம்.)
'அம்மா! விவாகம் என்பது என்ன?'
‘மாவரைத்தல், நூல் நூற்றல், குழந்தைகள் பெறுதல், அழுதல்.'

-மான்டினீக்ரோ

காதல் சிறகுகளைக் கொண்டு பறக்கும், திருமணம் இரண்டு கழிகளின் உதவியால் நடந்து வரும்.

-ரஷ்யா
கலியாணத்தால் குளிர்ந்து போகாத காதல் நெருப்பு இல்லை.
-( ,,)
திருமணம் என்றுதான் உண்டு, ஆனால் ‘பிரிமணம்' என்று கிடையாது.
-( ,,)
ஆண்டவனே, என்னை இரண்டாவது கலியாணத்திலிருந்தும், மூன்றுவிட்ட தாயாதிகளிடமிருந்தும் காப்பாயாக.
-( ,,)

ஒரு சகோதரிக்குக் கலியாணமானால், அடுத்தவளுக்கும்

ஆகும். ஒரு தொட்டி விற்றால், அடுத்ததும் விலை பாகும்.
- செர்பியா
உன் மகளுக்குத் தக்க வரன் வந்தால், வெளியே போயிருக்கும் அவளுடைய தந்தையின் வரவைக்கூட எதிர்பார்க்க வேண்டாம்.
- ஸ்பெயின்
திருமணம் என்ற கோணியில் தொண்ணூற் றொன்பது பாம்புகளும், ஒரு விலாங்கும் இருக்கும்.
-( ,,)
காதலுக்காகக் கலியாணம் செய்து கொள்பவன் துக்கத்தோடு வாழ வேண்டும்.
-( ,,)
திருமணம் செய்து கொண்டு அடங்கிக்கிட.
-( ,,)
திருமணம் செய்து கொள்ள உறுதி கொண்டவன் அண்டை அயலார்களைப் பார்த்துக் கொள்வது நல்லது.
-( ,,)
வீட்டைக் கட்டுபவனுக்கும் திருமணம் செய்துகொள்பவனுக்கும் எந்த நேரத்திலும் அபாயம் வரும்.
- சுவீடன்

கிழவன் ஒரு குமரியை மணந்து கொண்டால், அவன்

இளைஞனாகி விடுவான், குமரி கிழவியாவாள்.
-யூதர்
உனக்கு உறவினர் இல்லாவிட்டால், திருமணம் செய்து கொள்.
-எகிப்து
கடவுள் ஒருவனைத் தண்டிக்க விரும்பினால், அவனுக்குத் திருமணம் பற்றிய நினைவை உண்டாக்குவார்.
- ஜெர்மனி

முதலாவது மனைவி இறைவனிடமிருந்து வருகிறாள்; இரண்டாவது மனைவி மனிதரிடமிருந்து வாருகிறள் : மூன்றாவது மனைவி சயித்தானிடமிருந்து வருகிறாள்,

-ஹங்கேரி
ஓர் ஏழை பணக்காரியை மணந்து கொண்டால், அவள் மனைவியல்லள் -யஜமானி.
- கிரீஸ்
நான் விவாகம் செய்து கொள்ளவில்லை, என் தந்தையும் விவாகமில்லாது இருந்திருந்தால் எவ்வளவு நலமாயிருந்திருக்கும்.
-( ,,)
சமுதாயத்தின் முதற் கட்டுப்பாடு திருமணம்.
-லத்தீன்

திருமணத்தைப் புனிதமாக்குவது காதல் ஒன்றுதான்,

-டால்ஸ்டாய்
'என்ன’ இவ்வளவு ஆத்திரம்?'

'நான் திருமணம் செய்து கொள்ளப் போகிறேன்!'
'என்ன, முகம் வெளுத்திருக்கிறது?'

'நான் திருமணம் செய்து கொண்டு விட்டேன்!'
-ரஷ்யா