குதம்பைச் சித்தர்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

குதம்பைச் சித்தர் பாடல்கள்

  • பக்கம் 224 - 227

1[தொகு]

வெட்ட வெளி தன்னை
மெய்யென்(று) இருப்போர்க்குப்
பட்டயம் ஏதுக்கடி – குதம்பாய்
பட்டயம் ஏதுக்கடி

2[தொகு]

மெயப்பொருள் கண்டு
விளங்குமெய்ஞ் ஞானிக்குக்
கற்பங்கள் ஏதுக்கடி – குதம்பாய்
கற்பங்கள் ஏதுக்கடி

3[தொகு]

காணாமற் கண்டு
கருத்தோடு இருப்பார்க்கு
வீணாசை ஏதுக்கடி – குதம்பாய்
வீணாசை ஏதுக்கடி

4[தொகு]

வஞ்சகம் அற்று
வழி தன்னைக் கண்டோர்க்குச்
சஞ்சலம் ஏதுக்கடி – குதம்பாய்
சஞ்சலம் ஏதுக்கடி

5[தொகு]

ஆதா ர மான
அடிமுடி கண்டோர்க்கு
வாதாட்டம் ஏதுக்கடி – குதம்பாய்
வாதாட்டம் ஏதுக்கடி

6[தொகு]

நித்திரை கெட்டு
நினைவோடு இருப்போர்க்கு
முத்திரை ஏதுக்கடி – குதம்பாய்
முத்திரை ஏதுக்கடி

7[தொகு]

தந்திர மான
தலந்தனில் நிற்போர்க்கு
மந்திரம் ஏதுக்கடி – குதம்பாய்
மந்திரம் ஏதுக்கடி

8[தொகு]

சத்திய மான
தவத்தில் இருப்போர்க்கு
உத்தியம் ஏதுக்கடி – குதம்பாய்
உத்தியம் ஏதுக்கடி

9[தொகு]

நாட்டத்தைப் பற்றி
நடுவணை சேர்வோர்க்கு
வாட்டங்கள் ஏதுக்கடி – குதம்பாய்
வாட்டங்கள் ஏதுக்கடி

10[தொகு]

முத்தமிழ் கற்று
முயங்குமெய்ஞ் ஞானிக்குச்
சத்தங்கள் ஏதுக்கடி – குதம்பாய்
சத்தங்கள் ஏதுக்கடி

11[தொகு]

உச்சிக்கு மேற்சென்று
உயர்வெளி கண்டோர்க்கு
இச்சிப்பிங்கு ஏதுக்கடி – குதம்பாய்
இச்சிப்பிங்கு ஏதுக்கடி

12[தொகு]

வேகாமல் வெந்து
வெளியொளி கண்டோர்க்கு
மோகாந்தம் ஏதுக்கடி – குதம்பாய்
மோகாந்தம் ஏதுக்கடி

13[தொகு]

சாகாமல் தாண்டித்
தனிவழி போவோர்க்கஃ
ஏகாந்தம் ஏதுக்கடி – குதம்பாய்
ஏகாந்தம் ஏதுக்கடி

14[தொகு]

அந்தரந் தன்னில்
அசைந்தாடு முத்தர்க்குத்
தந்திரம் ஏதுக்கடி – குதம்பாய்
தந்திரம் ஏதுக்கடி

===15---

ஆனந்தம் பொங்கி
அறிவோடு இருப்பார்க்கு
ஞானந்தான் ஏதுக்கடி – குதம்பாய்
ஞானந்தான் ஏதுக்கடி

16[தொகு]

சித்திரக் கூடத்தை
தினந்தினம் காண்போர்க்கு
பத்திரம் ஏதுக்கடி – குதம்பாய்
பத்திரம் ஏதுக்கடி

17[தொகு]

முக்கோணம் தன்னில்
முளைத்த மெய்ஞ் ஞானிக்குச்
சட்கோணப் ஏதுக்கடி – குதம்பாய்
சட்கோணம் ஏதுக்கடி

18[தொகு]

அட்டதிக் கெல்லாம்
அசைந்தாடும் நாதர்க்கு
நட்டணை ஏதுக்கடி – குதம்பாய்
நட்டணை ஏதுக்கடி

19[தொகு]

முத்தி பெற்றுள்ளம்
முயங்குமெய்ஞ் ஞானிக்குப்
பத்தியம் ஏதுக்கடி – குதம்பாய்
பத்தியம் ஏதுக்கடி

20[தொகு]

அல்லலை நீக்கி
அறிவோடு இருப்பார்க்குப்
பல்லாக்கு ஏதுக்கடி – குதம்பாய்
பல்லாக்கு ஏதுக்கடி

21[தொகு]

அட்டாங்க யோகம்

அறிந்த மெய்ஞ் ஞானிக்கு
முட்டாங்கம் ஏதுக்கடி – குதம்பாய்
முட்டாங்கம் ஏதுக்கடி

22[தொகு]

வேகம் அடக்கி
விளங்கு மெய்ஞ்ஞானிக்கு
யோகந்தான் ஏதுக்கடி – குதம்பாய்
யோகந்தான் ஏதுக்கடி

23[தொகு]

மாத்தனை வென்று
மலைமேல் இருப்போர்க்குப்
பூத்தானம் ஏதுக்கடி – குதம்பாய்
பூத்தானம் ஏதுக்கடி

24[தொகு]

செத்தாரைப் போலத்
திரியு மெய்ஞ் ஞானிக்கு
கைத்தாளம் ஏதுக்கடி – குதம்பாய்
கைத்தாளம் ஏதுக்கடி

25[தொகு]

கண்டாரை நோக்கிக்
கருத்தோடு இருப்பார்க்குக்
கொண்டாட்டம் ஏதுக்கடி – குதம்பாய்
கொண்டாட்டம் ஏதுக்கடி

26[தொகு]

காலனை வென்ற
கருத்தறி வாளர்க்கு
கோலங்கள் ஏதுக்கடி – குதம்பாய்
கோலங்கள் ஏதுக்கடி

27[தொகு]

வெண் காயம் உண்டு
மிளகுண்டு சுக்குண்டு
உண் காயம் ஏதுக்கடி – குதம்பாய்
உண் காயம் ஏதுக்கடி

28[தொகு]

மாங்காய்பால் உண்டு
மலைமேல் இருப்போர்க்குத்
தேங்காய்ப்பால் ஏதுக்கடி – குதம்பாய்
தேங்காய்ப்பால் ஏதுக்கடி

29[தொகு]

பட்டணஞ் சுற்றிப்
பகலே திரிவார்க்கு
முட்டாக்கு ஏதுக்கடி – குதம்பாய்
முட்டாக்கு ஏதுக்கடி

30[தொகு]

தாவார மில்லை
தனக்கொரு வீடில்லை
தேவாரம் ஏதுக்கடி – குதம்பாய்
தேவாரம் ஏதுக்கடி

31[தொகு]

தன்னை அறிந்து
தலைவனைச் சேர்ந்தோர்க்குப்
பின்னாசை ஏதுக்கடி – குதம்பாய்
பின்னாசை ஏதுக்கடி

32[தொகு]

பத்தாவுந் தானும்
பதியோடு இருப்பார்க்கு
உத்தாரம் ஏதுக்கடி – குதம்பாய்
உத்தாரம் ஏதுக்கடி.
"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=குதம்பைச்_சித்தர்&oldid=493281" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது