சங்க இலக்கியத் தாவரங்கள்/017-150

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
 

பயினி
வட்டேரியா இண்டிகா (Vateria indica,Linn.)

குறிஞ்சிப் பாட்டில் கபிலர், “பயினி வானி பல் இணர்க் குரவம்” (69) என்றார். ‘பயினி’ என்பதற்கு நச்சினார்க்கினியர் ‘பயினிப்பூ’ என்று உரை கூறினார். சங்க இலக்கியத்தில் வேறு யாங்கணும் ‘பயினி’ என்பது கூறப்படவில்லை. பிற்கால இலக்கியமாகிய பெருங்கதையில் ‘பயில் பூம் பயினி’ என வரும் சொற்றொடரைக் கொண்டு பார்த்தால் ‘பயினி’ மரத்தில் பூக்கள் அடர்ந்திருக்கும் என்று அறியலாம். வட்டேரியா இன்டிகா என்னும் தாவரப்பெயர் உள்ள மரத்தைப் ‘பயின்’ என்று மலையாள மொழியில் அழைப்பர் என்று காம்பிள் கூறியுள்ளார். இம்மரத்தின் பூக்கள் கொத்தாக உள்ளன. ஆதலின் ‘பயினி’ என்பது வட்டேரியா இன்டிகா என்ற மரமாக இருக்கலாம் என்று எண்ணி இதன் தாவர இயல்புகள் கீழே தரப்படுகின்றன. எனினும், இம்மரம் கபிலர் கூறும் ‘பயினி’ ஆகுமா என்னும் ஐயப்பாடு உள்ளது.

சங்க இலக்கியப் பெயர் : பயினி
பிற்கால இலக்கியப் பெயர் : பயினி
உலக வழக்குப் பெயர் : பயின், வெள்ளைப் பயின், வெள்ளக் குன்றிகம், அடக்கப் பயின் (மலையாள மொழியில்)
தாவரப் பெயர் : வட்டேரியா இண்டிகா
(Vateria indica,Linn.)

பயினி இலக்கியம்

“பயினி வானி பல் இணர்க்குரவம்”- குறிஞ். 69

என்றார் கபிலர். சங்க இலக்கியங்களில் குறிஞ்சிப் பாட்டிலன்றி வேறெங்கும் இச்சொல் பயிலப்படவில்லை. இதற்கு உரை கூறிய நச்சினார்க்கினியர் ‘பயினிப்பூ’ என்றார். இதற்கு மேல் இப்பூவைப் பற்றி யாதும் அறியுமாறில்லை. பெருங்கதையில் மர வரிசையில் இப்பயினி பேசப்படுகின்றது.

“பயில் பூம்பயினி”[1]

இது கொண்டு இதன் பூக்கள் பலவாகச் செறிந்திருக்கும் போலும் என்று மட்டும் அறிய முடிகிறது.

லஷிங்டன், பயினி என்றது வாட்டிகா ராக்ஸ்பர்கியானா (Vatica roxburghiana) என்பர். இது வாட்டிகா சைனென்சிஸ் என்று இப்போது வழங்கப்படும். இதற்கு மலையாளத்தில் ‘வெள்ளைப் பயின்’ என்றும், ‘அடக்கப்பயின்’ என்றும் பெயர்கள் உள்ளன. இது Diptero carpaceae என்ற தாவரக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தது.

இதுவன்றி காம்பிள் ‘பயினி’ என்னும் மலையாளப் பெயருடைய ஒரு மரத்தைக் குறிப்பிடுகின்றார். இது தாவரவியலில் Pajanelia rheadi எனப்படும் அது பிக்னோனியேசி என்னும் தாவரக் குடும்பத்தின் பாற்படும். இதனைத் தமிழில் ‘அரந்தல்’ என்று அழைப்பர் என்றும் கூறுவர். இவ்விரு தாவரப் பெயர்களும் கபிலர் கூறும் பயினியாகுமா என்று துணிதற்கில்லை.

இவையன்றி மலையாளத்தில் ‘பயின்’ என்றழைக்கப்படும் ஒரு மரத்தைத் தாவரவியலில் (Vateria indica) வட்டேரியா இன்டிகா என்று அழைப்பர் என்பர் காம்பிள். இது Dipterocarpaceae என்னும் தாவரக் குடும்பத்தைச் சார்ந்ததே. ஆயினும் இதுவும் கபிலரது ‘பயினியா’ என்று கூறுவதிற்கில்லை. ஏனெனில், இதனைத் தமிழில் ‘வெள்ளைக் குன்றிகம்’ என்று சொல்வர் என்றும் அவர் குறிப்பிடுகின்றார் ஆதலின் என்க. எனினும் வட்டேரியா இண்டிகா என்னும் தாவரத்தின் இயல்புகளைக் காண்போம்.

xபயினி தாவர அறிவியல்

தாவர இயல் வகை : பூக்கும் இரு வித்திலைத் தாவரம்
தாவரத் தொகுதி : தாலமி புளோரேயில் கட்டிபெரேலீஸ்
Gutriferales
தாவரக் குடும்பம் : டிப்டிரோ கார்ப்பேசி (Dipterocarpaceae)
தாவரப் பேரினப் பெயர் : வட்டேரியா (vateria)
 

பயினி
(Vetaria indica)

தாவரச் சிற்றினப் பெயர் : இன்டிகா (indica)
தாவர இயல்பு : பெரிய மரம். இதில் ஒரு வகையான பசை உண்டாகிறபடியால், இதனைப் பினேவார்னிஷ் மரமென்றும், இந்தியக் கோபால் வார்னிஷ் என்றும் கூறுவர்.
இலை : தோல் போன்று தடித்து அகன்ற இலை, முட்டை வடிவானது. 14 இணை இலை நரம்புகள் காணப்படும்.
மஞ்சரி : கிளை நுனியிலும், பக்கவாட்டிலும் இலைக்கட்கத்தில் உண்டாகும் கலப்பு மஞ்சரி.
மலர் : வெண்மை நிறமானது. 8.அங்குல அகலமானது. மணமுள்ளது.
புல்லி வட்டம் : மிகச் சிறிய பல புல்லிகள் அடியில் இணைந்துள்ளன.
மகரந்த வட்டம் : 15 முதல் 50 வரை மகரந்தத் தாள்கள் உள்ளன. தாதுப்பை நீளமானது. தாதுப் பையிணைப்பு மூடிகஸ் எனப்படும்.
சூலக வட்டம் : 3-2 சூலிலைச் சூலகம். சூல் தண்டு சுபுலேட் எனப்படும்.
சூல் முடி : குறுகிய பிளவுள்ளது.
கனி : ஒரு வித்துள்ள (காப்சூல்) வெடிகனி, முட்டை அல்லது வட்ட வடிவானது. மங்கலான பழுப்பு நிறமானது.
விதை இலை : அகன்று சதைப்பற்றானது. சமமில்லாதது. முளை வேரையுட்கொண்டது.

மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையில் தென் கன்னடத்திலிருந்து திருநெல்வேலி வரையிலுள்ள 2500 அடி உயரமுள்ள மலைப்பாங்கில் வளரும். மரம் கருநீலப் பழுப்பு நிறம். ரெசீன் (Resin) என்னும் பசைப்பொருள் உள்ளது, விதையில் ஒருவித எண்ணெயுண்டாகிறது.


  1. பெருங்: இலா. 12 : 17